.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥπΕΠΘ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β')

Δείτε επίσης: Κεφάλαιο Α' και Κεφάλαιο Γ'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Δείτε εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο 14
Γενικές διατάξεις για την πανεπιστημιακή έρευνα

1. Η πανεπιστημιακή έρευνα πραγματοποιείται στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και τους Τομείς τους, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), καθώς επίσης και στα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο Κέντρα.

2. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και μέσω του εθνικού προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο καταρτίζεται σε ετήσια ή και σε τριετή βάση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΣΜΣΕ.

3. Η χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται από τα ΕΠΙ, γίνεται είτε μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού κάθε Ιδρύματος είτε μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του. Άρθρο 15
Κέντρα – Εργαστήρια – Κλινικές

1. α) Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, είναι δυνατή η ίδρυση Κέντρων στα Πανεπιστήμια κατ’ αναλογία προς τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/82.

β) Στα Κέντρα επιτελείται ερευνητικό έργο, το οποίο παράλληλα συνδέεται με την προπτυχιακή και την μεταπτυχιακή δραστηριότητα του οικείου Ιδρύματος σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα Κέντρα μπορεί να ανήκουν σε Τομέα, σε Τμήμα, σε Σχολή ή και να αναπτύσσονται σε διατμηματική ή διασχολική βάση, ανάλογα με το εύρος των ερευνητικών προσανατολισμών και δραστηριοτήτων τους, αλλά και ανάλογα με το εύρος των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς τις οποίες είναι προσανατολισμένα. Τα Κέντρα αποτελούν λειτουργικές μονάδες των Πανεπιστημίων χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Σχετικά με τη λειτουργία, την οργάνωση, τη στελέχωση και τη διοίκηση των κατά τα ανωτέρω Κέντρων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι αναφερόμενες στα Εργαστήρια και τις Κλινικές διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/82, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 22 του Ν. 2083/92, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Στην περίπτωση Κέντρων που αναπτύσσονται σε διατμηματική ή διασχολική βάση, η διοίκηση μπορεί να ασκείται, πέραν του Διευθυντή, και από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Η σύνθεση του ΔΣ του Κέντρου, η διαδικασία ορισμού των μελών του, οι αρμοδιότητες του ΔΣ και του Διευθυντή καθορίζονται στο ΠΔ ίδρυσης του Κέντρου.

4. Πόροι των Κέντρων είναι οι εξής:

i) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου ΑΕΙ.

ii) Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου ΑΕΙ.

iii) Έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό του οικείου ΑΕΙ.

iv) Έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από έργα του Κέντρου.

v) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς.

5. Ο Διευθυντής συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Κέντρου και τον υποβάλλει προς έγκριση στο ανώτατο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας. Εφ’ όσον στο Κέντρο υπάρχει και ΔΣ, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση κατά τα ανωτέρω από το ΔΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Στον προϋπολογισμό ενσωματώνονται και οι επιμέρους προϋπολογισμοί των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων που εκτελούνται από το Κέντρο.

6. Η διαχείριση των εσόδων των Κέντρων από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών και λοιπών έργων, όπως επίσης και από την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ειδικών Λογαριασμών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα Κέντρα οι διατάξεις του ΠΔ 159/84.

7. Είναι δυνατή η απασχόληση στα Κέντρα επιστημονικού ή λοιπού προσωπικού με συμβάσεις έργου, πέραν του προσωπικού που απασχολείται σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή άλλα προγράμματα. Η δαπάνη για την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κέντρων.

8. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των Κέντρων καθορίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας (ΕΚΛ) τους, οι οποίοι εγκρίνονται από το ανώτατο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας ύστερα από εισήγηση του ΔΣ, ή του Διευθυντή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΣ. Στην περίπτωση Κέντρων που αναπτύσσονται σε διατμηματική ή διασχολική βάση, για την έγκριση του ΕΚΛ απαιτείται απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου λήψης αποφάσεων κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος ή κάθε συνεργαζόμενης Σχο-λής.

9. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος με την κανονική σύνθεσή της, είναι δυνατό να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και για Εργαστήρια ή Κλινικές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα ιδρυθούν στο μέλλον.

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ή και περισσοτέρων Τμημάτων που ανήκουν σε ένα ή και περισσότερα Πανεπιστήμια. Τα ΕΠΙ είναι δυνατό να συνεργάζονται και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

2. Η ίδρυση ενός ΕΠΙ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αναγκαιοτήτων που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και τους Τομείς τους, όπως επίσης και από τα Εργαστήρια, τα Κέντρα και τις Κλινικές. Ειδικότερα, η ίδρυση ενός ΕΠΙ αποσκοπεί στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, ή στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε περιοχές επιστημονικής ή τεχνολογικής αιχμής ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ίδρυση ενός ΕΠΙ αποσκοπεί και στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας.

3. Η ίδρυση ενός ΕΠΙ εντάσσεται υποχρεωτικά στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Άρθρο 17
Προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης ΕΠΙ

1. Τα ΕΠΙ ιδρύονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος απαιτείται πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) κάθε συνεργαζομένου Τμήματος, σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) κάθε συνεργαζομένου Ιδρύματος και αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΜΣΕ. Η κατά τα ανωτέρω σύμφωνη γνώμη της ΣΕΣ διατυπώνεται ύστερα από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΜΣΕ) του αντίστοιχου Ιδρύματος. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η κατάργηση ή η μετονομασία ή η αλλαγή του αντικειμένου ενός ΕΠΙ, όπως επίσης και η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ΕΠΙ.

2. Στο ιδρυτικό ΠΔ περιλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα:

i) Η ονομασία, το αντικείμενο, ο σκοπός και η έδρα του ΕΠΙ.

ii) Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΠΙ.

iii) Τα Πανεπιστήμια και Τμήματα με τα οποία συνδέεται το ΕΠΙ, οι μεταξύ τους σχέσεις και οι όροι συνεργασίας τους.

iv) Τα λοιπά, εκτός Πανεπιστημίων, συνεργαζόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα και οι όροι συνεργασίας των.

v) Η συσχέτιση των προβλεπόμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΠΙ με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

vi) Η οργανωτική και διοικητική δομή του ΕΠΙ.

vii) Η ίδρυση οργανικών θέσεων επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του ΕΠΙ, η διάρθρωσή τους κατά κατηγορίες και ειδικότητες και η κατανομή τους στις επιστημονικές μονάδες και στις υπηρεσίες του ΕΠΙ.

viii) Τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο του ΕΠΙ.

ix) Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του ΕΠΙ.

x) Τα σχετικά με τις αποδοχές του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΠΙ και με την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

xi) Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη δομή, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία του ΕΠΙ.

3. Η πρόταση για την ίδρυση ΕΠΙ περιλαμβάνει το σχέδιο του ιδρυτικού ΠΔ με όλα τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και σχετική έκθεση σκοπιμότητας και εφαρμογής, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

i) Η σκοπιμότητα ίδρυσης του ΕΠΙ, οι στόχοι στους οποίους αποσκοπεί και η συμβατότητά του με τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

ii) Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες των συνεργαζόμενων Τμημάτων στην επιστημονική περιοχή στην οποία προτείνεται η ίδρυση του ΕΠΙ, και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την ίδρυση του ΕΠΙ.

iii) Το επιστημονικό δυναμικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΙ.

iv) Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην επιστημονική περιοχή στην οποία προτείνεται η ίδρυση του ΕΠΙ.

v) Η εκτίμηση πρόσθετων αναγκών για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΠΙ από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, εγκαταστάσεων και στελέχωσης.

vi) Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του ΕΠΙ, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριετή βάση, με βάση το εκτιμώμενο κόστος υποδομής και λειτουργίας του και τις προβλεπόμενες πηγές εσόδων και το ύψος χρηματοδότησης από την κάθε πηγή.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός ΕΠΙ είναι οι εξής:

i) Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου για την έναρξη και για την αρχική φάση της λειτουργίας του κεφαλαίου εκκίνησης, τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις, και η αυτοδέσμευση των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Πανεπιστημίων για την εξασφάλιση του κατά τα ανωτέρω αναγκαίου κεφαλαίου εκκίνησης.

ii) Η ύπαρξη στο καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα δύο τουλάχιστον μελών ΔΕΠ, τα οποία ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και τα οποία έχουν ενεργό και εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ΕΠΙ. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού μελών ΔΕΠ όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΠΙ. Άρθρο 18
Όργανα διοίκησης των ΕΠΙ

1. Όργανα διοίκησης των ΕΠΙ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) συγκροτείται από τους εξής:

i) Τον Διευθυντή του ΕΠΙ, ως Πρόεδρο.

ii) Τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΠΙ, ως Αντιπρόεδρο.

iii) Ένα μέλος ΔΕΠ από το καθένα από τα συνεργαζόμενα στο ΕΠΙ Τμήματα, εφ’ όσον τα Τμήματα αυτά είναι περισσότερα των τριών.

iv) Ένα εκπρόσωπο της Συγκλήτου του καθενός από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

v) Δύο εκπροσώπους των Ερευνητών του ΕΠΙ.

vi) Έναν εκπρόσωπο κάθε φορέα που συμμετέχει στο ΕΠΙ.

β) Σε περίπτωση που στο ΕΠΙ συμμετέχουν τρία ή και λιγότερα Τμήματα, στο ΔΣ μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα από ένα μέλη ΔΕΠ κάθε Τμήματος. Ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος καθορίζεται στο ιδρυτικό ΠΔ του ΕΠΙ.

γ) Τα μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τα συνεργαζόμενα Τμήματα στο ΔΣ ορίζονται από την αντίστοιχη ΓΣΕΣ και πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΠΙ. Ο εκπρόσωπος της κάθε Συγκλήτου ορίζεται από την αντίστοιχη ΣΕΣ και πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι εκπρόσωποι των Ερευνητών πρέπει να κατέχουν θέσεις Ερευνητών Α ή Β βαθμίδας και υποδεικνύονται από το σύνολο των Ερευνητών του ΕΠΙ.

3. α) Ο Διευθυντής του ΕΠΙ είναι κατά προτεραιότητα Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Ομότιμος Καθηγητής ενός από τα Τμήματα με τα οποία συνδέεται το ΕΠΙ. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικό με το ΕΠΙ επιστημονικό πεδίο και να διαθέτει διοικητικές ικανότητες και διεθνές επιστημονικό κύρος, το δε ερευνητικό και γενικότερα επιστημονικό έργο του σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ΕΠΙ πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο.

β) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής, αναγνωρισμένου κύρους, με διοικητικές ικανότητες και ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο που καλύπτει το ΕΠΙ.

γ) Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που συγκροτείται από ίσο αριθμό μελών ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, τα οποία προέρχονται από το καθένα από τα Τμήματα με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ΕΠΙ και τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ του αντίστοιχου Τμήματος. Στο ειδικό σώμα εκλεκτόρων συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. Ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος καθορίζεται στο ιδρυτικό ΠΔ. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των μελών του ειδικού σώματος εκλεκτόρων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ένδεκα (11). Ο δε αριθμός των εκλεκτόρων που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος των 2/3 του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων. Του ειδικού σώματος εκλεκτόρων προεδρεύει ο Πρύτανης ενός από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

δ) Η απόφαση του ειδικού σώματος εκλεκτόρων για την επιλογή του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή διαβιβάζεται στο ΕΣΜΣΕ, το οποίο και διατυπώνει σχετική αιτιολογημένη γνώμη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας του, το ΕΣΜΣΕ μπορεί να αναπέμψει στο ειδικό σώμα εκλεκτόρων τη συγκεκριμένη επιλογή, αιτιολογώντας αναλυτικά τη διαφωνία του.

ε) Για τον διορισμό του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αναπέμψει στο ΕΣΜΣΕ τη συγκεκριμένη επιλογή, αιτιολογώντας αναλυτικά τη διαφωνία του.

4. Η θητεία του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Η θητεία των λοιπών μελών του ΔΣ είναι τριετής. Άρθρο 19
Αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης των ΕΠΙ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει διοίκηση του ΕΠΙ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ιδρυτικό ΠΔ και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΠΙ. Ειδικότερα, το ΔΣ έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

i) Χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του ΕΠΙ.

ii) Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του ΕΠΙ.

iii) Καθορίζει την οικονομική πολιτική του ΕΠΙ.

iv) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΕΠΙ.

v) Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει το ύψος των αποδοχών του.

vi) Καταρτίζει τον ΕΚΛ του ΕΠΙ.

vii) Γνωμοδοτεί προς τον Διευθυντή για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΕΠΙ.

viii) Αξιολογεί και προτείνει όλα τα νέα ερευνητικά προγράμματα και εγκρίνει την υλοποίησή τους εφ’ όσον εμπίπτουν στους σκοπούς και στις δυνατότητες του ΕΠΙ.

2. Ο Διευθυντής διοικεί το ΕΠΙ, προΐσταται των υπηρεσιών του, εποπτεύει την τήρηση των νόμων, του ιδρυτικού ΠΔ και του ΕΚΛ του ΕΠΙ και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΠΙ. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Διευθυντή καθορίζονται στο ιδρυτικό ΠΔ και στον ΕΚΛ του ΕΠΙ. Ειδικότερα, ο Διευθυντής έχει μεταξύ άλλων και τις εξής αρμοδιό-τητες:

i) Εκπροσωπεί το ΕΠΙ στις αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο.

ii) Συγκαλεί το ΔΣ και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.

iii) Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΠΙ.

iv) Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΙ.

v) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του ΕΠΙ και για την υποβολή προς έγκρισή τους στο ΔΣ.

vi) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων.

vii) Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

viii) Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης.

ix) Υπογράφει συμβάσεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του ΕΠΙ.

3. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή και έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται ειδικότερα στο ιδρυτικό ΠΔ και στον ΕΚΛ του ΕΠΙ και όσες του εκχωρούνται με απόφαση του Διευθυντή ή του ΔΣ. Άρθρο 20
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΕΠΙ

1. Μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης των οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, το ΔΣ εκδίδει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΠΙ.

2. Ο ΕΚΛ περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΠΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ιδρυτικού ΠΔ. Ειδικότερα, ο ΕΚΛ ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις ειδικότερες αρμοδιότητες όλων των οργάνων, τις υποχρεώσεις του κάθε φύσης προσωπικού και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΕΠΙ.

3. Ο ΕΚΛ του ΕΠΙ εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πράξη του Διευθυντή του και κοινοποιείται στις ΣΕΣ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων και στο ΕΣΜΣΕ.

Άρθρο 21
Οικονομικά θέματα των ΕΠΙ

1. Πόροι των ΕΠΙ είναι κυρίως οι εξής:

i) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους.

ii) Έσοδα από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

iii) Έσοδα από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

iv) Έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από έργα του ΕΠΙ.

v) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

vi) Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ΕΠΙ.

vii) Κάθε είδους δάνεια.

2. Στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί, πέραν της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης, ιδιαιτέρως και κατά προτεραιότητα ΕΠΙ, των οποίων οι ερευνητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε περιοχές επιστημονικής ή τεχνολογικής αιχμής ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΣΜΣΕ και κοινοποιούνται σε όλα τα Πανεπιστήμια και σε όλα τα ΕΠΙ.

3. Η οικονομική διαχείριση των ΕΠΙ γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημοσίων έργων και κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη. Οι σχετικές με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ΕΠΙ λεπτομέρειες καθορίζονται στα αντίστοιχα ιδρυτικά ΠΔ.

4. Τα ΕΠΙ υποχρεούνται να καταβάλλουν στα Πανεπιστήμια με τα οποία είναι συνδεδεμένα ποσοστό των εσόδων τους από τις χρηματοδοτήσεις των κάθε είδους ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, εκτός εκείνων που αφορούν τις υποδομές τους. Το ποσοστό αυτό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 20%, καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Ιδρύματος με την κανονική σύνθεσή της, ύστερα από εισήγηση της οικείας ΕΜΣΕ και αποτελεί αντιστάθμιση της χρήσης χώρων, υλικοτεχνικής υποδομής, υπηρεσιών αλλά και ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος από το ΕΠΙ. Το ανωτέρω ποσό που καταβάλλεται από τα ΕΠΙ στα συνδεδεμένα Ιδρύματα κατατίθεται στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων και προστίθεται στο αποθεματικό τους. Άρθρο 22
Προσωπικό των ΕΠΙ

1. Με το ιδρυτικό ΠΔ συνιστώνται σε κάθε ΕΠΙ οργανικές θέσεις ερευνητικού και λοιπού προσωπικού. Για τη διάρθρωση των θέσεων αυτών, την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη και τις αποδοχές του προσωπικού που θα τις καταλάβει και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών, όπως και για κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1514/85 για τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα και για τα ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων, όπως ισχύουν αυτές κάθε φορά.

2. Στα ΕΠΙ απασχολούνται ερευνητικά και μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων στο πλαίσιο της συνολικής ερευνητικής τους δραστηριότητας, όπως επίσης και μεταπτυχιακοί φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους. Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις για τα λειτουργούντα ΕΠΙ

1. Όλα τα ΕΠΙ που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπόκεινται σε διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται στους σκοπούς και στους στόχους που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος, όπως επίσης και στις απαιτούμενες νέες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Η διαδικασία του ανωτέρω εξωτερικού ελέγχου οργανώνεται και πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΣΜΣΕ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Του ανωτέρω εξωτερικού ελέγχου προηγείται υποχρεωτικά αφ’ ενός μεν η σύνταξη αναλυτικής έκθεσης από το κάθε ΕΠΙ, στην οποία αναλύονται το έργο που έχει επιτελεστεί και οι διαγραφόμενες προοπτικές περαιτέρω δράσης και ανάπτυξης όπως επίσης και ο σχετικός βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του, αφ’ ετέρου δε η σύνταξη σχετικής έκθεσης από το κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, στην οποία γίνεται η αποτίμηση της όλης πορείας του ΕΠΙ και των σχέσεών του με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, και στην οποία διαπιστώνεται ο βαθμός εναρμόνισης του ΕΠΙ με τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στο ΕΣΜΣΕ.

3. Η ανωτέρω διαδικασία εξωτερικού ελέγχου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της τελικής έκθεσης του ΕΣΜΣΕ, η οποία στηρίζεται αφ’ ενός μεν στις δύο εσωτερικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και σε σχετική εισήγηση της μόνιμης επιτροπής του ΕΣΜΣΕ η οποία αντιστοιχεί στο επιστημονικό αντικείμενο του ΕΠΙ. Η τελική έκθεση του ΕΣΜΣΕ υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταλήγει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων ως προς τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του κάθε ΕΠΙ, όπως επίσης και ως προς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κρίνεται δυνατή και επιθυμητή η συνέχιση της λειτουργίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Δείτε εδώ)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες