.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
N.3467/2006, ΦΕΚ 128/21.06.2006

Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
 


Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Αίτηση Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας (σε html)
ή
σε μορφή Word (58 KB)  
ή
σε μορφή pdf (150 kb)

--------------------
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
(Εγκύκλιος 31199 (ε)/Δ2, 11-7-2007 ) 

N.3467/2006, ΦΕΚ 128/21.06.2006
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Άρθρο 1
Πίνακες
Πίνακες επιλογής στελεχών Δημόσιας Εκπαίδευσης
1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.
 
2. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες επιλογής, που ισχύουν για  τέσσερα έτη:
α) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης
β) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής
γ) Σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής
δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες
ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης
θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
ι) Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής  εκπαίδευσης
ια) Διευθυντών δημοτικών σχολείων
ιβ) Διευθυντών γυμνασίων
ιγ) Διευθυντών ενιαίων λυκείων
ιδ) Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων
ιε) Διευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ)
ιστ) Διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ιζ) Διευθυντών γυμνασίων  ειδικής αγωγής
ιη)Διευθυντών ενιαίων λυκείων ειδικής αγωγής
ιθ) Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων ειδικής αγωγής α’ και β’ βαθμίδας
κ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων
κα) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων
κβ) Διευθυντών πειραματικών λυκείων 
κγ) Διευθυντών μουσικών σχολείων( γυμνασίων- λυκείων)
κδ)Διευθυντών εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κε)Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων             
κστ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων  των πανεπιστημίων             
κζ) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπιστημίων
 
 
 
Άρθρο 2
 Συμβούλιο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης
 
           1.α) Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα παρακάτω συμβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ι΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου:
αα) Συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής
ββ) Συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
γγ) Συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων και προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
δδ) Συμβούλιο επιλογής  προϊσταμένων διευθύνσεων και προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  γραφείων φυσικής αγωγής και γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
             β) Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται  από:
αα) Τρία μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων. Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά  συμβούλια όλων των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει τρία ως τακτικά και τρία ως  αναπληρωματικά.
ββ) Έναν  σύμβουλο ή πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
γγ) Έναν διευθυντή εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια επιλογής διευθυντών και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης ή έναν σχολικό σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης.
δδ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
           γ) Η συγκρότηση  κάθε συμβουλίου επιλογής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’  εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού τα ανωτέρω συμβούλια συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευσή του.
          Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται  ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος  και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ο αντιπρόεδρος επιλέγεται  μεταξύ των υπό στοιχείο αα)  του προηγούμενου εδαφίου τακτικών μελών του κάθε συμβουλίου και αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.
            δ) Τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συμβούλων.
 
2. Τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολικών εργαστηριακών κέντρων. Κατ’ εξαίρεση, η σύνταξη των οικείων πινάκων και η επιλογή των διευθυντών των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).   
 
3. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας είναι αρμόδια    για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων.
 
4. Η επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. καθώς και των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται από τα οικεία   περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
 
5. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με την συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.
 
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον πρόεδρο, τα μέλη, τον γραμματέα των συμβουλίων επιλογής και στους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1β του άρθρου 10, κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
 
 
 
Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής
 
 Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά με εκατό  αξιολογικές μονάδες.
α) Υπηρεσιακή κατάσταση - Διδακτική Εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου
β) Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία
γ) Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου επιλογής. Κατά την συνέντευξη εκτιμάται, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά  κ.λ.π.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές  εκθέσεις του υποψηφίου.
 
 
 
                                                            Άρθρο 4
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων
επιλογής-Διάρκεια ισχύος των πινάκων-Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
 
1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στην διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α΄) μέχρι και ι΄) πινάκων επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε ημερών από την τελευταία ημερομηνία που προβλέπεται στην προκήρυξη.
 
2. Το οικείο συμβούλιο επιλογής καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου  του τελευταίου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωση τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 30η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
 
3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 οι διευθυντές εκπαίδευσης των νομών, με αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) :
α) Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων κάθε νομού σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών, ανάλογα με τις μεταξύ τους αποστάσεις τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικών διαμερισμάτων. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων  δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές.
Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες υπάγονται σχολεία που λειτουργούν μόνο στο νησί αυτό.
β) Προκηρύσσουν τις κενές θέσεις των σχολικών μονάδων, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του νομού για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών προς  κάλυψη των κενών και των κενούμενων θέσεων. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο και αναρτάται αυθημερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες, στα Σ.Ε.Κ. και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του νομού προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  
γ) Καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης.
 
4. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους υπό στοιχεία ια΄ μέχρι και κζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντιστοίχως, τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσής αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και στα γραφεία της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.  Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
 
 5.      α) Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.
 β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ. σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. Οι υποψήφιοι λαμβάνονται από τους αιτούντες σε αριθμό τριπλάσιο των υφιστάμενων θέσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα. Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του τριπλασίου, συντάσσεται πίνακας με όσους έχουν υποβάλλει αίτηση.
γ) Ο συνταγείς από τον σύλλογο πίνακας μαζί με το πρακτικό διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο διευθυντή εκπαίδευσης  και μέσω αυτού, εντός πέντε ημερών,  στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής. 
 
6. Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε  ημερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.
 
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 
 
                                      
 
 
 
Άρθρο 5
Τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας
 
                Α. Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων
1. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων  τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
 
 2. Αν οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν μπορεί να τοποθετηθούν σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται, αν εκ νέου το δηλώσουν, στις υπόλοιπες κενές θέσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.   
 
3. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις σχολικών συμβούλων διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.
 
4. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης.
 
                Β. Τοποθέτηση διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.
Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης διαγράφονται μόνο από τους οικείους πίνακες επιλογής.
 
 
                Γ. Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων
1.       α)  Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν λείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει οριστεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.
 β) Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.  Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και κατά τρόπο ώστε ο υποψήφιος να τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα της επιλογής του.
 
2. Αν οι υποψήφιοι δεν μπορεί να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους, τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, στις απομένουσες κενές θέσεις σχολείων της περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίμησής τους, τις οποίες επιλέγουν, καλούμενοι προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.
 
3. Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού  διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων,  αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική μονάδα
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 4.
 
4.  Αν,  σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄,  το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών,  εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.
 
5. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 3 και 4, καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
 
6. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.
 
                Δ. Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, σχολικών εργαστηριακών κέντρων και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
                Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες, υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντού εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 
                Ε. Ανάληψη υπηρεσίας
                Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούν τα καθήκοντά τους για μία τετραετία η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Άρθρο 6
Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης  κατά περίπτωση, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου  υπηρεσιακού συμβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις στελεχών εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
           β) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
 
2. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιόν του συμβουλίου.
 
3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.
 
 
 
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις - Προσόντα Επιλογής
 
 
Α. Σχολικοί σύμβουλοι
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, αντίστοιχα, με βαθμό Α΄, που έχουν δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί δέκα τουλάχιστον έτη ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α΄, που έχουν τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) ή τμήματα ένταξης, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί οκτώ χρόνια τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 μέχρι ΠΕ 18 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄ ή των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 του άρθρου 30 του Ν. 2009/1992 ή εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16  που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό Α΄, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί δέκα τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Β. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης
Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν για δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη διατελέσει διευθυντές ή προϊστάμενοι σε σχολικές μονάδες  της οικείας βαθμίδας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Για τις θέσεις των διευθυντών πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  με εικοσαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία δεκαπέντε έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
β) Για τις θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου α΄.
γ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί μία δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
δ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ)
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων γραφείων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ 20 με δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί μία δεκαετία τουλάχιστον ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
στ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 11 με δεκαπενταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Γ. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ.  323/1993 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄) με βαθμό Α΄, με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία, τουλάχιστον, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
 
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) μπορεί να είναι:
α) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20, για θέσεις γυμνασίων, ενιαίων λυκείων κα τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
β) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 για θέσεις σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και, ελλείψει αυτών, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 01.
γ) Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων,  εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄)  και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί πρέπει να  έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.  και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθμό Α΄, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα  σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 
3.     α) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, τουλάχιστον επί μια πενταετία, , σε σχολική μονάδα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ή ΤΕΣ). Για την επιλογή διευθυντών γυμνασίων και ενιαίων λυκείων από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί τουλάχιστον επί μια πενταετία σε γυμνάσια ή ενιαία λύκεια.
β) Για την επιλογή διευθυντών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Μ.Ε.Α.
γ) Διευθυντές στα  σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά  σχολεία και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
 
Δ. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ.
Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την επιλογή με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή έχουν διατεθεί αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. και πληρούν τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον.
 
Ε. Προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων
Υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί να είναι:
α) Στις  διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 με τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία
β) Στα  τμήματα γενικής κατεύθυνσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.
γ) Στα τμήματα τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19, ΠΕ 20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Σε περίπτωση έλλειψης από τους ανωτέρω κλάδους μπορεί να είναι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 11.
 
 
 
Άρθρο 8
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης
 
Τα κριτήρια επιλογής κατά κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης, η αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων έχουν ως εξής:
 
 
Α. Σχολικών συμβούλων
 
1)Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία: 10 αξιολογικές μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο.
Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:
α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 0.5 μονάδα για κάθε έτος πέραν αυτής που απαιτείται  για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν  αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γ) Τον διορισμό σε θέση Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή την άσκηση καθοδηγητικού έργου σχολικού συμβούλου σε 0,25 για κάθε έτος και μέχρι 2 κατ’ ανώτατο όριο.
 
2) Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 26 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής:
α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 6 μονάδες για το πρώτο και σε 9 μονάδες συνολικά  για περισσότερα του ενός.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 3 μονάδες για τον πρώτο και σε 5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός.
γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 3 μονάδες
δ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 3 μονάδες και 4 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχίων.
ε) Επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα.
στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων.
ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0.25 μονάδες ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων.
η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0.75 μονάδες.
θ) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.
ι) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 2 μονάδες και σε 4 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.
ια) Το αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε 5 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ιβ) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση,  την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων. Μονάδες μέχρι 2.5.
Τα βιβλία πρέπει να έχουν τεκμηρίωση και να αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή.
ιγ) Η δημοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Μονάδες μέχρι 1.5.
ιδ) Η συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων. Μονάδες μέχρι 1.
 
Αν  ο υποψήφιος είναι κάτοχος ενός  διδακτορικού διπλώματος και ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται   αθροιστικά σε 7. Για δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 3 μονάδες και για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα.  
 
Αν  ο υποψήφιος κατέχει  περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται κατά ανώτατο όριο σε 4.
 
3) Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.
β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους
 
4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες.
 
 
Β. Διευθυντές εκπαίδευσης – προϊστάμενοι γραφείων
 
1) Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία: 22 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:
α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της αιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου – συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια σε 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:
γ1) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού συμβούλου σε 0.5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.
γ2) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.
γ3) Άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,25 μονάδες ανά έτος και μέχρι 0.5.
γ4) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό μέλος σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.
 
Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.
 
2) Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 14 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής:
α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 4,5 μονάδες για το πρώτο και σε 6,5 μονάδες για περισσότερα του ενός.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3.5 μονάδες   για περισσότερους του ενός.
γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 2,5 μονάδες
δ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 2 μονάδες και σε 3 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία.
ε) Επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδες.
στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες.
ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες.
η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0.25 μονάδες.
θ) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 μονάδες και σε 1 μονάδα για περισσότερες της μίας γλώσσας.
ι) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.
 
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά   σε 5.5. Για το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 2 μονάδες και για τον δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα.
 
Αν ο υποψήφιος κατέχει  περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες  υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε 2.
 
3) Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.
β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 
          4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες.
 
Γ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)
 
 Ως προς τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., την αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β΄ του άρθρου αυτού.
 
 
 
Δ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων - Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων  και Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
 
Κριτήριο επιλογής των στελεχών του κεφαλαίου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
 
 
Άρθρο 9
Παρεκκλίσεις 
 
     Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, ισχύουν οι ακόλουθες αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης:
α) Οι διατελέσαντες σχολικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στην επιλογή σχολικών συμβούλων ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
β) Για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη υπηρεσία σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας. Όσοι έχουν υπηρετήσει σε θέση διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους συμμετέχουν στην επιλογή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας.
γ) Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 μπορεί να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων εφ΄όσον έχουν βαθμό Α΄, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη.
δ) Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου,  για την επιλογή των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων απαιτείται επιτυχής συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του  νόμου αυτού.
ε) Το κριτήριο 4 των στοιχείων Α΄ και Β΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται με την γραπτή δοκιμασία του προηγούμενου εδαφίου, η οποία αποτιμάται κατά ανώτατο όριο σε 4 αξιολογικές μονάδες. Για την αποτίμηση αυτών των αξιολογικών μονάδων πολλαπλασιάζεται η επιπλέον των 60 μονάδων βαθμολογία επί 0,1. Τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται συνολικά σε 60 μονάδες.
στ) Για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο 4 του στοιχείου Β΄ του άρθρου 8. Τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται συνολικά σε 56 μονάδες.
 
 
 
Άρθρο 10
                                   Κρίση και Επιλογή
 
Α. Σχολικών Συμβούλων
1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4:
α) Επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε ημερών από τη κοινοποίηση των πινάκων σ’ αυτούς.
β) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, τον ορισμό εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κύρος, για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων.
 
2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους σχετικούς πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
 
3. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 προσώπων, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συμβούλιο.
 
4. Μετά την παράδοση των αξιολογήσεων της προηγούμενης παραγράφου  το συμβούλιο επιλογής:
α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τις επιμέρους αξιολογικές μονάδες των κριτηρίων και το σύνολο αυτών, κατά κατηγορία, που τους αφορούν και ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών  αντιρρήσεων τις οποίες το συμβούλιο εξετάζει και επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες.  
β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.
 
5. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου  κάθε μέλος του συμβουλίου  καταγράφει αιτιολογημένως τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης.
Αν η  βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μελών είναι μικρότερη από τον μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των παρόντων μελών, πλέον των πέντε μονάδων, η βαθμολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε μονάδες ακριβώς.
Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του συμβουλίου, όπως  προκύπτει μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
 
6. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους, για κάθε περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, πίνακες επιλογής, κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές αξιολογικές  μονάδες κάθε υποψηφίου.
 
7. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 
8. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στον διαγωνισμό επιλογής και, τέλος, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.
 
9. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, δια της οικείας διεύθυνσης προσωπικού, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για επικύρωση.
 
10. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός μηνός από την εξάντληση του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην επιλογή υποψήφιοι χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής. Για τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
 
11. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόέδρος και τα μέλη του συμβουλίου θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών  από τον γραμματέα του συμβουλίου.
 
 
Β. Διευθυντών Εκπαίδευσης – Προϊσταμένων Γραφείων
 
1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συμβούλων εφαρμόζονται αναλόγως και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.
 
2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τους εξής πίνακες κατά περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης:
α) Διευθυντών εκπαίδευσης
β) Προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης
γ) Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
δ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
 
3. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε ένα από τους πίνακες της παρ. 2 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.
 
4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή απομένουν κενές θέσεις και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς αξιολογικούς πίνακες από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό επιλογής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, συντάσσεται συμπληρωματικός αξιολογικός πίνακας από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και  υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της διεύθυνσης που υπάρχουν κενές θέσεις, μετά από πρόταση του αρμόδιου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια 1) και 2) του υπό στοιχείο Β΄ του άρθρου 8.  
 
 
Γ. Διευθυντών Σχολικών Μονάδων – Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
1. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με βάση τα κριτήρια επιλογής και της υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του στοιχείου Β΄ του άρθρου αυτού. Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.  
 
2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός δέκα ημερών από την  ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίησή τους, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 
4.     α) Για την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων  των Πανεπιστημίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παρέκκλιση της επόμενης περίπτωσης.
β)  Επί των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
 
 
 
Δ. Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων-Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής όταν λάβει τους συνταγέντες  από τον σύλλογο των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ. πίνακες υποψηφίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5β του άρθρου 4, επιλέγει τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στην διαδικασία της συνέντευξης και ορίζει την ημερομηνία εντός της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης. Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τις κοινοποιεί στα σχολεία και Σ.Ε.Κ., αντιστοίχως
 
2. Κατά τη συνέντευξη τα αρμόδια συμβούλια αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβουν υπόψη την γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
 
 
 
Άρθρο 11
Προσόντα – κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
 
 
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης  αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
 
2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
 
 
Άρθρο 12
Γραπτή δοκιμασία επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης
 
1. Για την προετοιμασία, την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 9, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ακόλουθες επιτροπές:
α) Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής Δοκιμασίας  που αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα, υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έργο της επιτροπής είναι η συγκέντρωση και καταχώριση σε πίνακες, κατά κατηγορία στελεχών, των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ο εφοδιασμός των εξεταστικών κέντρων με το απαραίτητο έντυπο υλικό και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την γραπτή δοκιμασία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
β) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Σχολικών Συμβούλων που αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι. και ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
γ) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων που αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π., ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι., ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό και ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που προτείνεται από την ίδια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
 
Έργο κάθε μιας από τις ανωτέρω επιτροπές είναι η επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα εξεταστικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων και γενικά  της  ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
 
2. Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιμασίας είναι του τύπου πολλαπλών επιλογών και  αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στην διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγική για τους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης για τους διευθυντές εκπαίδευσης και προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης. Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 μονάδες με άριστα τις 100 μονάδες.
 
3. Οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων, ο αριθμός των ερωτήσεων, ο τρόπος βαθμολόγησης, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την γραπτή δοκιμασία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός προθεσμίας ενός μηνός από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και όσων συμμετέχουν στην διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας ως βαθμολογητές και επιτηρητές.
 
 
 
 
 
Άρθρο 13
Επανάκριση Στελεχών Εκπαίδευσης 
 
1.       Σχολικοί σύμβουλοι,  διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης  που επιλέγονται και τοποθετούνται κατά τις διατάξεις του  νόμου αυτού, μετά τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, μπορούν με αίτησή τους να επανακριθούν και εφόσον κριθούν ικανοί να επιλεγούν και να τοποθετηθούν εκ νέου για νέα τετραετή θητεία.
2.       Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι θέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια, τα όργανα κρίσης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την επανάκριση και τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.
 
3.       Για τις θέσεις που θα μείνουν κενές ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
 
 
 
Άρθρο 14
                    Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις των  Στελεχών της Εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
 
1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και  υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της  θητείας τους.
 
2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. καθώς και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν υφίστανται, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.
 
3. Για την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ 5 του ν.1966/1991(Φ.Ε.Κ. 147 Α΄)  
  
4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας,  σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας  της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.  
 
 
 
 
Άρθρο 15
Αποτίμηση του χρόνου υπηρεσίας και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων
 
1.       Χρόνος υπηρεσίας ή εμπειρίας ή θητείας ίσος ή μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως ένα έτος.
 
2.Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν τυπικά προσόντα διορισμού και τα πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται  για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αξιολογούνται.
 
3.Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής φιλολογίας δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 05 ΠΕ 06 και ΠΕ 07 αντίστοιχα.
 
4.Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
 
5.  Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα υπηρεσία από την θέση σχολικού συμβούλου.
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Άρθρο 16
Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης
 
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού, γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)».
                                                    
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.), και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.).
Για  τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.
β. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων, γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των ως Προϊσταμένων».
           
 
3. Η παράγραφος  12 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄), η οποία επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται ως Πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με Α΄ βαθμό που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών, όμορων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».
 
 
4. Το προσωπικό του πρώην Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί με διάθεση σε υπηρεσίες του Υπουργείου,  βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄), εντάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ανωτέρω προσωπικό μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
 
 
 
 
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του  ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
α) Την Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και την οποία συγκροτούν τα Τμήματα Α΄ και Β΄
β) Τα Τμήματα:  1) Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και   2) Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς επίσης και τον συντονισμό των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης και των Τμημάτων της».
 
7.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης  και των Τμημάτων αυτής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τοποθετούνται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού για την Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης και κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού για τα Τμήματα.  Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους, των δε Προϊσταμένων των Τμημάτων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. ), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους».
 
8. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστώνται και λειτουργούν Μονάδες Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την υποστήριξη του έργου της μισθοδοσίας μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ» και του όλου έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων.  Για τη λειτουργία κάθε Μονάδας συνιστώνται θέσεις Πληροφορικής στις οποίες τοποθετούνται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, αποσπώνται εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 ή ΠΕ20.
Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συνιστώνται επιπλέον από μία (1)  θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι θέσεις.
 
 
 
9. Η   περίπτωση α΄ της παραγράφου 5  του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
    «Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την αριθ. 63579/Γ2/19-8-2002 Κ.Υ.Α. περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ΦΕΚ 1584/20-12-02 τ. Β΄, συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μία (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι την πλήρωσή τους, αποσπώνται τρεις εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω θέσεις.
 
 
10. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Α’), καταργείται.
 
 
11. Στο Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστάται Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), με σκοπό την τεχνική στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) και τον συντονισμό των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  στην τεχνική στήριξη των υποδομών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων.
Για τη λειτουργία του Κέντρου αυτού συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και επτά (7) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι την πλήρωσή τους, αποσπώνται δέκα πέντε (15) εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τέσσερα χρόνια.
 
 
12. Η παράγραφος  4 του άρθρου 11 του ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η κατανομή των θέσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται κατά Νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η  περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή τους σε σχολικές μονάδες του νομού, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)
β) Η τοποθέτηση των διοριζόμενων στις ανωτέρω θέσεις ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ βιβλιοθηκονομίας, γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες, του Νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)».
 
13.  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιζ΄  της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επί των προτάσεων των Περιφερειακών και Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, προτάσεων και αποφάσεων των  Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού, αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Άρθρο 17
Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων Κράτους
 
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (Φ.Ε.Κ. 91 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο «Διευθυντής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.» και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο κάθε φορά χρόνο με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
β) Η θέση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, στην υπηρεσία της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ..
Τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
α) Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
β)Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής
γ)Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής.
δ) Δεκαπενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Συνεκτιμώνται:
αα) Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής
ββ) Ερευνητικό ή συγγραφικό έργο.
Η επιλογή διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ., ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γ.Α.Κ., καθώς και τρία μέλη  Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και ο Γραμματέας της.
Η Επιτροπή, μετά από εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και μετά από συνέντευξη, συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Κατά την συνέντευξη τηρούνται πλήρη πρακτικά των υποβαλλομένων ερωτήσεων και των παρεχομένων απαντήσεων. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, με την οποία τεκμηριώνεται ειδικά η προτεινόμενη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Ο πίνακας κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με την αιτιολογική έκθεση και το πρακτικό επιλογής. Από τον πίνακα αυτόν, ο Υπουργός επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους προτεινόμενους ως Διευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
Η επιτροπή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να κηρύξει άγονη την προκήρυξη και να ζητήσει από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την επαναπροκήρυξη της θέσης.
Με εξαίρεση τη λήψη των αποδοχών, αν αυτός που επιλεγεί υπηρετούσε πριν τον διορισμό του σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά στην υπηρεσία αυτή και μετά το πέρας της θητείας του επιστρέφει στην οργανική του θέση.
Ο Διευθυντής της Κ.Υ. των  Γ.Α.Κ. λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται για το Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3205/2003».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (Φ.Ε.Κ. 69 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β του άρθρου 6 παρ, 14 του ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., ορίζεται ο προϊστάμενος τμήματος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. που αναπληρώνει τον Διευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει.
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 επιλέγονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 όπως ισχύει, μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., και αναπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α). Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, χρέη προϊσταμένου μπορεί να ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ,που υπηρετεί στα Γ.Α.Κ. με απόσπαση και  ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ ».
3. Το «Γραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου» της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. μετατρέπεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου». Στο Τμήμα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων.  
 
Άρθρο 18
Θέματα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών Κατασκηνώσεων
 
1.  Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Γραφείων εκπαίδευσης του εξωτερικού εκτελούνται από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2.  α) Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων που στεγάζουν Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές και Διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος προηγείται της εκπόνησης της προκαταρκτικής ή της προμελέτης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄) και προϋποθέτει την εξασφάλιση των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου. 
β) Τα κτηριολογικά προγράμματα Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών σχολείων και Ειδικών σχολείων, εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης.
γ) Στο στάδιο της προμελέτης και προ της εγκρίσεώς της, δύναται να εγκριθεί μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση, η τροποποίηση του κτηριολογικού προγράμματος των έργων των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄, μέχρι ποσοστού αύξησης της συνολικής μικτής επιφανείας κατά 10% για τη βελτιστοποίηση του μεγέθους των χώρων καθώς και την προσθήκη χώρων που αρχικώς δεν είχαν προβλεφθεί.
δ) Τα κτηριολογικά προγράμματα που ισχύουν για τα Δημόσια Σχολεία Προσχολικής,  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ισχύουν και για τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια.
ε) Για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα των χώρων των Δημοσίων και των Ιδιωτικών Σχολείων, αρμόδιος είναι ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
στ) H Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να εκπονεί τα κτηριολογικά προγράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό.
 
3. Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., προκειμένου να μεριμνήσει για την σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3027/2002, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα καθ’ ύλην αρμόδια πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ,  μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
            «η) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας».
 
5. Στο  άρθρο 10 του ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν συντρέχει η περίπτωση η΄ της  παρ. 2 του νόμου αυτού, δύναται να ανατίθεται το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.».
 
6.      α) Η παρ. 9 του άρθρου 16  του αν. ν. 627/1968 (Φ.Ε.Κ. 266 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 513/1976 (Φ.Ε.Κ. 356 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί επιτροπή για την καταλληλότητα, επιλογή και εκτίμηση της αξίας οικοπέδων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και κτηρίων κατάλληλων για τη στέγαση σχολείων. Η επιτροπή αποτελείται από τους: α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του υπό εξέταση ακινήτου, ως πρόεδρο. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης. β) Έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της καταλληλότητας των ακινήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων για τη στέγαση σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις».
β) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτηρίου, κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α΄) καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.
 
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’)  αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτηρίων ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα κτήρια αυτά παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για τον Νομό Αττικής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων».
 
 
 
Άρθρο 19
Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές
 
1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές που ανεγέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν μέχρι 31.12.2004 στις περιοχές των καταλυμάτων των  Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ΄ και Ε΄ Παιδικές Εξοχές), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής και των οποίων η χρήση παραχωρήθηκε με σύμβαση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004, για τις ανάγκες φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), διατηρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Οι οικοδομικές άδειες των κτηριακών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν καθώς και τον χρόνο διατήρησής τους.
2. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των εκτάσεων του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄)  μέχρι του 10% αυτών. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό 15% της παραγράφου 4 του προαναφερθέντος άρθρου.
3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως «πρόσκαιρες κατασκευές που μπορεί να αποσπασθούν» θεωρούνται οι κατασκευές που μπορεί να αποσυναρμολογούνται και να συναρμολογούνται με μικρό κόστος και χωρίς καταστροφή τους σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση των οικείων τεχνικών υπηρεσιών.
4.Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 παρατείνονται για μια διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος  νόμου.
 
Άρθρο 20
Θέματα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
1.                   Στο άρθρο 15 του ν. 3328/2005  προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται,  κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π., των λοιπών υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής».
 
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
            «Με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται     σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού».
 
 
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 3328/2005 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
            «Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ι.Τ.Ε. (ν. 1404/1983)».
 
 
4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) η φράση «κατά το χρόνο θἐσης σε ισχύ του νόμου αυτού» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 3328/2005 (Φ.Ε.Κ. 80 Α’)».
 
 
 
Άρθρο 21
Θέματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
 
1. Η χρηματοδότηση-δανειοδότηση που έγινε προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ως τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» με τις αποφάσεις  130/6.4.2001, 1119/13.7.2001 και 30339/ΚΑ/6.2.2002 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λογίζεται ως προκαταβολή για την εκτέλεση από τους ανωτέρω φορείς έργων εντασσομένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού των σχετικών δαπανών καθορίζονται για κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» για την τακτοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων για την χρηματοδότηση των οποίων έγινε η οικονομική εξυπηρέτηση της προηγούμενης παραγράφου.
 
 
 
Άρθρο 22
Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’) τροποποιείται ως εξής: «Συνίσταται ειδικός λογαριασμός με τίτλο ‘Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης’ στον οποίο περιέρχονται όλα τα ποσά τα οποία ορίζονται από τον νόμο αυτό. Ο λογαριασμός  δύναται να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλους φορείς οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών».
 
2. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’) τροποποιούνται ως εξής:
«α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’) παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασμό ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Ξένων Σχολείων».
 
3. Η περίπτωση β του στοιχείου Α’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 682/1977 (Φ.Ε.Κ. 244 Α’) η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) τροποποιείται ως εξής:
«β) Πρόστιμο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €)».
 
4. Τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στα ξένα σχολεία «Ελληνογαλλική Σχολή ΙΩΑΝΝΑ Δ’  ΑΡΚ» και «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων», θεωρούνται ότι νόμιμα λειτουργούν από της ιδρύσεώς τους, έστω και εάν σε αυτά φοίτησαν ή φοιτούν μαθητές ελληνικής ιθαγένειας.
 
 
 
Άρθρο 23
Λοιπές ρυθμίσεις
 
1. Η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον τίτλο «Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης»  της παρ. 17 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9δ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Φ.Ε.Κ. 138 Α’), παρατείνεται μέχρι 31.12.2007.
Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παράταση της λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
2. Η διάταξη της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Φ.Ε.Κ. 240 Α’) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής:
«β. Η διάταξη της περ. i της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α’) καταργείται, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τις προσλήψεις μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.
Η  υπηρεσία που έχει προσφερθεί μέχρι 31-8-2005, υπολογίζεται κατά την σύνταξη των πινάκων του άρθρου 6 του ν.3255/2004».
 Οι περιπτώσεις iα κα iβ αναριθμούνται σε i και  iα αντίστοιχα.   
 
3. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, που διορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και απολύθηκαν ή απολύονται σε εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εφέσεων κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου και με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα ότι οι κατά τα άνω διορισθέντες δεν διέθεταν το απαιτούμενο από το νόμο τυπικό προσόν της παιδαγωγικής κατάρτισης, θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από 7-7-2000, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄).
Τυχόν πραγματική υπηρεσία των κατά τα ανωτέρω απολυθέντων ή απολυομένων εκπαιδευτικών, προσφερθείσα πριν την 7-7-2000,  λογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή.
 
4. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 420/1991 (Φ.Ε.Κ. 153 Α’)  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) δύναται, για την εκπλήρωση των σκοπών του, να εκτελεί εξειδικευμένες διαγνωστικές και ιατρικές πράξεις. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α., ορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
 
5. Στην έννοια των Ι.Ε.Κ., για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄) όπως ισχύει, περιλαμβάνονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
 
 
 
Άρθρο 24
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
 
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το π.δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α’) και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. β) Το άρθρο 3.1 του κεφαλαίου Β΄ της υπό στοιχεία 114112/4211/21-8-1970 (Φ.Ε.Κ. 636 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
2. Τα υπηρετούντα στελέχη της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τα νέα στελέχη.
 
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου 4 μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορισθεί διαφορετικά.
 
 
 
                                           Άρθρο 25
                                       Έναρξη ισχύος
 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται  διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
 
 
 Αθήνα,
 
 
 
ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
           ΚΑΙ   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
 
         Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                      Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
 
 
 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                 ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 
 
     Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                               Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΕΩΣ                                     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                              ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
 
 
 
      Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ                                               Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΝΟΜΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Το παρόν Σχέδιο Νόμου ρυθμίζει θέματα τρόπου επιλογής στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και άλλες διατάξεις.
 
Το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου (άρθρα 1-15) ρυθμίζει τα θέματα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.
Θεμελιώδης παράγων για την ανύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης είναι η στελέχωσή της με εκπαιδευτικούς κύρους, με άρτια μόρφωση και παιδαγωγική  κατάρτιση, με διδακτική εμπειρία στη σχολική τάξη αλλά και πλήρη επίγνωση της αποστολής τους. Το οποιοδήποτε σύστημα και πολύ περισσότερο το εκπαιδευτικό για να λειτουργεί εύρυθμα και αποδοτικά απαιτεί, πέραν της βελτίωσης των ποιοτικών του στοιχείων,  και μια διοικητική οργάνωση δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:
Να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί στο έργο τους εκπαιδευτικούς.
Να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Να συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου.
Να μην ακυρώνει οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης που κατ΄ ανάγκη συνεπάγεται η συνεχής εναλλαγή προσώπων στις θέσεις των στελεχών της εκπαίδευσης.
Να παρέχει ουσιαστικές αρμοδιότητες σε όλες της βαθμίδες της διοίκησης και καθοδήγησης.
Επίσης, ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης και καθοδήγησης πρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και να στηρίζεται σε κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και μετρήσιμα, αποτιμώμενα με συγκεκριμένες αξιολογικές μονάδες. Παράλληλα, για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη και να κατέχει, αποδεδειγμένα, βασικές γνώσεις σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά, καθοδηγητικά.
Με βάση τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:
α) Όλα τα στελέχη επιλέγονται για τετραετή θητεία.
β) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η επαρκής υπηρεσιακή και διδακτική εμπειρία.
γ) Καθιερώνεται η αρχή της σταδιακής εξέλιξης των στελεχών. Εισάγεται ως προϋπόθεση για την επιλογή σε ανώτερη θέση διοίκησης (Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης) η προηγούμενη θητεία σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδος.
δ) Θεσμοθετείται αδιάβλητη γραπτή διαδικασία για την επιλογή των ανώτερων στελεχών εκπαίδευσης (Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων). Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτή είναι προϋπόθεση και η επίδοση σε αυτή κριτήριο επιλογής.
ε) Οι επιλεγόμενοι ως ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης επανακρίνονται για ανανέωση της θητείας τους με κριτήριο το έργο τους.
Τελικός στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει κύρος και συνέχεια στη διοίκηση και καθοδήγηση της εκπαίδευσης που είναι απαραίτητος όρος για την αποτελεσματικότητά της.
 
Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου:
 
Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται οι πίνακες, που καταρτίζονται για την επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης.
 
Με το άρθρο 2 συγκροτούνται τα συμβούλια επιλογών σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων εκπαίδευσης από εκπροσώπους των πανεπιστημίων και του παιδαγωγικού ινστιτούτου με τη συμμετοχή των αιρετών μελών των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, που κατά τεκμήριο διαθέτουν κύρος και αξιοπιστία και ορίζονται τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης. 
 
Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, τα οποία διακρίνονται σε μετρήσιμα και συνεκτιμώμενα και παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την αδιάβλητη κρίση των υποψηφίων. Μέχρι την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών καθιερώνεται γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8 και διεξάγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
 
Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψηφίους, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής.
 
Το άρθρο 5 αναφέρεται στις διαδικασίες τοποθέτησης των επιλεγμένων και ανάληψης υπηρεσίας στις θέσεις που τοποθετούνται.
 
Στο άρθρο 6 καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία απαλλαγής των υπηρετούντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.
 
Στο άρθρο 7 προσδιορίζονται αναλυτικά τα προσόντα, που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής.
 
Με το άρθρο 8 προβλέπονται οι παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται κατά την πρώτη εφαρμογή από τα πάγια προσόντα, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των διατελεσάντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να μην απαιτηθεί η  υπηρεσία σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων των  υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.
 
Στο άρθρο 9 εξειδικεύονται και προσδιορίζονται με αριθμητικές απαριθμήσεις  όλα τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τους.
 
Στο άρθρο 10 καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες κατάρτισης των πινάκων επιλογής κατά κατηγορίες των στελεχών της εκπαίδευσης.
 
Στο άρθρο 11 ορίζεται ότι οι διατάξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου Σχολής.
 
Στο άρθρο 12 καθορίζεται η διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας επιλογής στην οποία υποχρεωτικά λαμβάνουν μέρος οι υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων.
Για την επιλογή των ερωτήσεων και την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων συγκροτούνται δύο επιτροπές υψηλού κύρους.
Τέλος παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ρύθμιση με Υπουργική απόφαση των θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας.
 
Στο άρθρο 13 ορίζεται ότι οι συμπληρούντες τετραετή θητεία σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης κρίνονται αυτοτελώς για την επανεπιλογή τους στις θέσεις αυτές.
 
Το άρθρο 14 αναφέρεται στις μεταθέσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και στις τοποθετήσεις αυτών μετά την λήξη της θητείας τους.
 
Στο άρθρο 15 καθορίζεται ο τρόπος αριθμητικής αποτίμησης του χρόνου υπηρεσίας των υποψηφίων και των τίτλων σπουδών τους.
 
Τα άρθρα 16-19 ρυθμίζουν θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Το άρθρο 16 αναφέρεται σε θέματα διοίκησης της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
 παρ. 1 και 2
   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.1566/85, η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ  γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με όμοια επίσης απόφαση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του ιδίου άρθρου, η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ).
   Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου  13 του Ν. 1824/1988, σύμφωνα με τις οποίες η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, γίνονταν με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).
   Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ιη του Ν. 2817/2000 καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1824/1988, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένης και της σύστασης – συγκρότησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  κρίνεται αναγκαία η επαναφορά τους με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.
   Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
παρ. 3
   Επειδή στις έδρες ορισμένων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3260/2004 τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 εδ. ιζ΄του Ν. 2817/2000, Περιφερειακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ), ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων με βαθμό Α΄ δεν επαρκεί για τον ορισμό των μελών τους και δεδομένου ότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν υπάρχουν οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, ώστε να ορισθούν και μέλη από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία των Συμβουλίων  η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.
   Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
παρ. 4
   Προκειμένου το προσωπικό της πρώην Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, η οποία μετονομάσθηκε σε Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων ( άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 3149/2003 ) να ανήκει στη Διεύθυνση Διοικητικού της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ για ενιαία αντιμετώπιση με τους λοιπούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, είναι αναγκαία η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση
   Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
παρ. 5, 6, 7
   Με το άρθρο 2 του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24A’) θεσμοθετήθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το Τμήμα Διοίκησης. Το τμήμα αυτό επιφορτίζεται με όλα τα οικονομικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά και πειθαρχικά θέματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη των τεσσάρων Υπηρεσιακών Συμβουλίων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και, επιπλέον, έχει την ευθύνη του συντονισμού των πάσης φύσεως εξετάσεων.
Επιπροσθέτως, επίκειται η ανάθεση της μισθοδοσίας όλου του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων καθώς και των Διευθύνσεων, των Γραφείων και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία και άμεση η σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης, σε επίπεδο Διεύθυνσης, με δύο τμήματα, λόγω του πλήθους των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων, με τροποποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24A΄).
παρ. 8
 Η προτεινόμενη σύσταση Μονάδων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη του έργου της μισθοδοσίας μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ» και του όλου έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων. 
 παρ. 9
Η προτεινόμενη σύσταση θέσεων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) που λειτουργούν στις Δ/νσεις και τα  Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  κρίνεται αναγκαία για τη στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών καθώς και για  την τεχνική στήριξ η του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
παρ. 10
  Η σύσταση του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  στο Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αναγκαία για την τεχνική στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) και τον συντονισμό των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  στην τεχνική στήριξη των υποδομών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων.
παρ. 11
 Προκειμένου οι προβλεπόμενες στο άρθρο 11 παρ. 1 του νόμου 2986/2002 θέσεις που αφορούν τις κατά το άρθρο 43 του νόμου 1566/85 Σχολικές Βιβλιοθήκες, να κατανεμηθούν σε σχολικές μονάδες,  η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απολύτως απαραίτητη
Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
παρ. 12
   Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση όλων των αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περ. ιζ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000, με την οποία ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής αποφασίζει μόνο επί των προτάσεων των ΠΥΣΔΙΠ, :
Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
Άρθρο 17
Οι διατάξεις της παραγράφου 14, του άρθρου 6 του Ν.2909/2001 (90 Α) για την επιλογή του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) δημιουργούν προβλήματα ως προς την εφαρμογή τους, δεδομένου ότι δεν διατυπώνονται με σαφήνεια και είναι περιοριστικές, ιδιαίτερα ως προς τον καθορισμό των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για τη θέση αυτή. Για τον λόγο αυτό αντικαθίστανται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Αναλυτικότερα:
Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων για την πλήρωση της εν λόγω θέσης πτυχιούχων και κατόχων διδακτορικού τίτλου όλων των σχολών και τμημάτων των πανεπιστημίων, συνεκτιμάται η κατοχή πρόσθετων μεταπτυχιακών τίτλων χωρίς εξειδίκευση, ενώ το συγγραφικό και ερευνητικό έργο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Επιπλέον, ορίζεται ως προσόν η δεκαπενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Επίσης, η επιλογή για τη θέση του Διευθυντή διενεργείται από πενταμελή επιτροπή,  που συγκροτείται από τον πρόεδρο και ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας  των Γ.Α.Κ., καθώς και τρία μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Επίσης, με την ίδια απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος  και ο Γραμματέας της.
Οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή των Γ.Α.Κ. καθορίζονται όπως αυτές των Γενικών Διευθυντών των Κ.Υ. των Υπουργείων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανανεώνεται η θητεία του Διευθυντή, ύστερα από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., ενώ τέλος αποσαφηνίζεται η διαδικασία αναπλήρωσης του Διευθυντή, των προϊσταμένων της Κ.Υ., καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή ελλείπουν.
 
Το άρθρο 18 αναφέρεται σε θέματα σχολικής στέγης
παρ.  1
Με το άρθρο 2, παρ. 7, περ. α’, υποπερ. αα του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152, τ. Α’) επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. «η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμών απαραιτήτων για τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».  Επειδή η έκδοση της απόφασης αυτής αφορά μόνον την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να περιληφθούν και οι περιφερειακές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα Γραφεία Εκπαίδευσης του Εξωτερικού.
παρ. 2
Η σύνταξη Κτηριολογικών Προγραμμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης όλων των οικοδομικών έργων.
Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση διευθετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες έγκρισης των Κτηριολογικών Προγραμμάτων.
Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
παρ. 3
Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει την υποχρέωση σύμφωνα με την παραγρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.3027/2002, να μεριμνήσει για την σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων όλης της χώρας. Το έργο αυτό είναι έργο σημαντικό, τεχνικά περίπλοκο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Για το έργο αυτό ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει ανάγκη συμβούλων και τεχνικών κατευθύνσεων εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα συνδράμουν το στελεχιακό δυναμικό του για την ολοκλήρωσή του. Με την προτεινόμενη Νομοθετική ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να αναθέτει την υλοποίηση του προγράμματος του προσεισμικού ελέγχου των διδακτηρίων όλης της χώρας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πολυτεχνικές Σχολές).
 
παρ 4 και 5
Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια περιοχή της χώρας, ύστερα από έκτακτο φυσικό φαινόμενο (σεισμός, πλημμύρα κ.λ.π.) γίνουν καταστροφές σε σχολικά κτίρια της προσχολικής, Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης, οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με απόφασή τους μπορούν να αναθέτουν στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. συγκεκριμένα καθήκοντα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταστροφών.
παρ. 6
Με την απόφαση του Σ.τ.Ε. με αρ. 3040/2003 ακυρώθηκε αναγκαστικά απαλλοτρίωση σε οικόπεδο κατάλληλο για ανέγερση κτηρίου, επειδή η επιτροπή καταλληλότητας της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 513/1976 (Φ.Ε.Κ. Α’ 356) συγκροτήθηκε με απόφαση του Νομάρχη, όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 145). Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση του Σ.τ.Ε. αντικαθίστανται οι ανωτέρω διατάξεις με τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής.
παρ. 7
Με την προτεινόμενη αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005 επεκτείνονται οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και στην επισκευή υπαρχόντων σχολικών κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Άρθρο 19
παρ. 1- 3
Οι μόνιμες ή προσωρινές κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές (οικίσκοι) που ανεγέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν στις περιοχές των καταλυμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στο Άγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής, συνδέονται μονολιθικά με τις βάσεις τους και με τα κατασκευασθέντα δίκτυα υποδομής, για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, και μπορούν συνεπώς να νομιμοποιηθούν ύστερα από έκδοση οικοδομικής άδειας, έστω και αν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, εφόσον είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταλυμάτων αυτών ως οργανωμένων θερέτρων και χώρων αναψυχής και δεν επιβαρύνουν υπέρμετρα το φυσικό περιβάλλον, δεν υπερβαίνουν τον συνολικό συντελεστή δόμησης και το συνολικό ποσοστό κάλυψης και δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη. Οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται άλλωστε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, ενώ προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα να επιβληθούν τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις και κατασκευές, καθώς και το χρόνο διατήρησής τους. Με τις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού προσδιορίζεται σαφέστερα η έννοια των «πρόσκαιρων κατασκευών που μπορεί να αποσπαστούν», προβλέπεται ότι οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν προσμετρώνται στο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και παρατείνονται οι προθεσμίες για τη συνέχιση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, ώστε να εγκριθούν οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
 
 
Άρθρο 20
Με το παρόν άρθρο επιλύονται διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα που προέκυψαν κατά την μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της αλλοδαπής στο ισχύον καθεστώς, μετά την εφαρμογή του Ν. 3328/2005 και την ίδρυση του  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικότερα,
παρ. 1
 Διευκρινίζονται ζητήματα που άπτονται των εξετάσεων στα μαθήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής, καθώς πλέον οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται από τον ίδιο τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
παρ. 2
Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε δικηγόρους δικαστικών υποθέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πληθώρα των εκκρεμών δικαστικών διενέξεων πολιτών με το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. το οποίο υποκατέστησε ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
παρ. 3
Επιδιώκεται να διευκολυνθεί η κάλυψη των οργανικών θέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τους διορισθέντες μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., που είχε προκηρυχθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
παρ. 4      
Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005.
 
Άρθρο 21
παρ. 1-2
Κατά την περίοδο 2000-2001, για τις ανάγκες της χρηματοδότησης έργων που είχαν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), και δεδομένου ότι ακόμη δεν είχε εγκριθεί το συνολικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πόρους από αδιάθετα υπόλοιπά του εξυπηρέτησε οικονομικά τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), μέσω χρηματοδότησης-δανειοδότησης ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων μέχρις ότου αρχίσει η χρηματοδότησή τους από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζοντας το ζήτημα και σχετικά αιτήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ζητούσαν τη ρύθμιση του θέματος της εξυπηρέτησης αυτής, προωθεί την παρούσα ρύθμιση με την οποία η οικονομική εξυπηρέτηση που παρεσχέθη στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ λογίζεται ως προκαταβολή για την εκτέλεση από τους ανωτέρω φορείς έργων εντασσομένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα σχετικά ζητήματα θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προϋπόθεση της έκδοσης της απόφασης αυτής είναι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να έχουν τακτοποιήσει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με την οικονομική τακτοποίηση ως προς την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγκεκριμένων έργων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2001.
 
 
 
Άρθρο 22
παρ. 1
Ο Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ) έχει συσταθεί με το άρθρο 47, παρ. 1 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
Τα έσοδα του Λογαριασμού, που είναι τα παράβολα που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, διατίθενται σε δραστηριότητες όπως η κάλυψη των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν εκπαιδευτική άδεια ή αυτών που είναι σε μετεκπαίδευση και άλλες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην αρ. 127130/ΙΒ/14-11-2005 ΚΥΑ.
Με την παρ. 2 εδάφιο δ του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α) άλλωστε, ο θεσμός της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιών με αποδοχές, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις», επεκτείνεται και στις μητέρες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Οι αποδοχές τους δε καλύπτονται από τον ΕΛΙΓΕ σύμφωνα με τις αρ. 95827/ΙΒ/17-9-2002 (ΦΕΚ 1241 Β), 83464/ΙΒ/12-8-2003 (ΦΕΚ 1185 Β) και 127130/ΙΒ/14-11-2005 ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μητέρων που διευκολύνονται από το αναφερόμενο μέτρο ανέρχονται σε 145-175 ετησίως.
Επειδή η ανωτέρω αύξηση των υποχρεώσεων του ΕΛΙΓΕ έγινε χωρίς να ληφθεί πρόνοια για αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του και επιπλέον ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΛΙΓΕ δεν ήταν για την κάλυψη τόσο εκτεταμένων υποχρεώσεων, καταλήξαμε στην αδυναμία πλέον του ΕΛΙΓΕ να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αρ. 127130/ΙΒ/14-11-2005 ΚΥΑ. Αυτό οδήγησε στην πρόταση τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 682/1977, διότι είναι θεμιτό, στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, τα έσοδα του ΕΛΙΓΕ να μην προέρχονται μόνο από τα παράβολα που προβλέπονται στον ν. 682/1977, αλλά και από φορείς που άμεσα αφορά ή άλλους που ενδεχομένως επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτόν.
παρ. 2
Με την παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ξένα σχολεία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 682/1977 και συνεπώς στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της αρ. 127130/ΙΒ/14-11-2005 ΚΥΑ, που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικών αδειών, αδειών μετεκπαίδευσης, αδειών μετ’ αποδοχών εννέα μηνών για την ανατροφή παιδιού κτλ.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, μέσα στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, προβλέπεται ότι ο χώρος των ξένων σχολείων θα πρέπει να συμβάλλει στα έσοδα του ΕΛΙΓΕ με την καταβολή από τους μαθητές τους του παραβόλου φοίτησης, όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.
παρ. 3
Το πρόστιμο το προβλεπόμενο από την περίπτωση (β) του στοιχείου (Α) της παραγράφου 42 του ν. 682/1977 για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων είχε προσαρμοστεί με το εδάφιο (β) της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α) και ανερχόταν σε πεντε εκατομμύρια δραχμές. Μετά παρέλευση δεκαετίας θεωρείται απαραίτητη η εκ νέου προσαρμογή του και η μετατροπή του ποσού αυτού σε ευρώ.
παρ. 4
Στα ξένα σχολεία «Ελληνογαλλική Σχολή ΙΩΑΝΝΑ Δ’ ΑΡΚ» και «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» ατύπως είχε επιτραπεί κατά το παρελθόν η εγγραφή και η φοίτηση μαθητών ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου να νομιμοποιηθεί η φοίτηση εκατοντάδων παιδιών ελληνικής ιθαγένειας στα ανωτέρω σχολεία παρατίθεται η ανωτέρω διάταξη νόμου.
Άρθρο 23
παρ. 1
Η παράταση της λειτουργίας του αυτοτελούς «Γραφείου Ολυμπιακής Εκπαίδευσης» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 31.12.2006 είναι αναγκαία για τη συνέχεια και παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας, καθώς και την ένταξη του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» σε αυτό.                       
παρ. 2
Με τη διάταξη της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (Φ.Ε.Κ. 240 Α’) καταργήθηκε η διάταξη της περ. (ι) της παρ. 34 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α’) στην οποία οριζόταν ότι η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε από μόνιμο εκπαιδευτικό πριν την αποχώρησή του λογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή και προσμετράται για την εγγραφή του στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Με την παρούσα διατύπωση διευκρινίζεται ότι η προσφερθείσα υπηρεσία έως 31/8/2005 εξακολουθεί να υπολογίζεται για τη σύνταξη των πινάκων αυτών. 
παρ. 3
Με την παράγραφο αυτή θεραπεύονται οι συνέπειες αντικρουομένων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου Κρήτης. Ως συνέπεια της απόφασης του ΣτΕ επιβάλλεται η ανάκληση διορισμού μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19, οι οποίοι είχαν διορισθεί το 1997 με την απόφαση του Διοικ. Εφετείου και έχουν ήδη μονιμοποιηθεί και κατέχουν οργανικές θέσεις. Επειδή, αμέσως μετά τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το ΥπΕΠΘ τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο και αποσαφήνισε οριστικά τις τυπικές προϋποθέσεις διορισμού του κλάδου αυτού σύμφωνα με τις οποίες, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα διορίζονταν από την έναρξη της ισχύος του νόμου ανεξάρτητα από την ακυρωθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βάσει της οποίας διορίστηκαν, προωθείται για λόγους χρηστής διοίκησης η παρούσα διάταξη.
παρ. 4
Με την παράγραφο αυτή δίδεται η δυνατότητα στο Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών να εκτελεί εξειδικευμένες διαγνωστικές και ιατρικές πράξεις παρέχοντας έτσι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με τον σύγχρονο εξοπλισμό του και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του προς την ελληνική κοινωνία.
παρ. 5
Με την παράγραφο αυτή επεκτείνονται ορισμένες παροχές (υποτροφίες, επιδοτήσεις πρακτικής άσκησης) που προβλέπονται για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.. 
 
Τέλος στο άρθρο 25 περιλαμβάνεται η αναγκαία διάταξη για την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος. 
 
 
Αθήνα,


ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

 

 

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

           ΚΑΙ   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

        Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                       Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                 ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

   Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                               Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΕΩΣ                                     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                              ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

      Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ                                                   Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

------------------------------------------------
Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες