www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Αρθρο 77-81)

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
 
ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 77.

Οικονομικά θέματα.

ΝΟΜΟΣ 1566/85 (όλα τα άρθρα)

ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
του...

(σε μορφή pdf ΕΔΩ)

Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-96)

1. α) Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας φυσικής αγωγής, που απασχολούνται εκτός του κανονικού διδακτικού ωραρίου τους σε αθλητική εκδήλωση των σχολείων, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του οικείου γραφείου φυσικής αγωγής.
γ) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 1982-1983.
2. Οι κάθε είδους προμήθειες, εκτυπώσεις και εργασίες, που αναφέρονται σε υλικά απαραίτητα για τη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απαιτούν ιδιάζουσα τέχνη ή επιμέλεια και εμπειρία, μπορούν να εκτελούνται και με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση μεταφοράς των παραπάνω υλικών, καθώς και των διδακτικών βιβλίων και λοιπού εποπτικού υλικού στα σχολεία της χώρας ή τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
3. Στους σπουδαστές των ανώτερων σχολών εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του συσσιτίου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό φύλαξης όλων των υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η υπηρεσία παρέχεται ημέρα ή νύχτα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται κατά υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου οι παραπάνω θέσεις. Ο ορισμός των προσώπων στα οποία ανατίθεται η φύλαξη γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η δαπάνη που προκύπτει αντιμετωπίζεται από πιστώσεις, οι οποίες εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ν.π.δ.δ. κατά περίπτωση.
5. Η διάταξη του άρθρου 44 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80) εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της και για τους ειδικούς συμβούλους του Κ.Ε.Μ.Ε.
6. Χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν α) ως ειδικό προσωρινό μηνιαίο επίδομα του ν.δ. 1285/1972 (ΦΕΚ 213) και του ν.δ. 259/1973 (ΦΕΚ 337) από 1.1.1976 έως 31.12.1977 σε εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν πτυχίο μετεκπαίδευσης "μείζονος διαρκείας" του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) ως επίδομα σπουδών του άρθρου 2 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75) σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης των κλάδων Α11 μουσικής, Α12 γαλλικής γλώσσας και Α13 αγγλικής γλώσσας του ν. 309/1976 θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται.
7. Η αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67) και του β.δ. 23/1920 (ΦΕΚ 158) χορηγείται από το δημόσιο και στο διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των ανώτερων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 1268/1982, εφόσον οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και δεν τοποθετήθηκαν στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ούτε συνταξιοδοτήθηκαν. Θέματα σχετικά με τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
8. α) Στο τακτικό διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας (Σ.Κ.Υ.), το οποίο έχει καταταγεί σε θέσεις μόνιμου προσωπικού της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1216/1981 (ΦΕΚ 288), καταβάλλεται, όταν αποχωρήσουν ή απολυθούν από την υπηρεσία ή λόγω θανάτου, εφόσον δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Προνοίας Δημόσιων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού με σχέση δημόσιου δικαίου στη Σ.Κ.Υ. υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής καταβάλλεται στο Τ.Π.Δ.Υ. εφάπαξ χρηματικό ποσό από το Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργίας, στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1216/1981.
γ) Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβληθεί στο Τ.Π.Δ.Υ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η διαδικασία καταβολής και ο τρόπος αναγνώρισης της υπηρεσίας του προσωπικού του εδαφίου α' στην πανελλήνια σχολή κλωστοϋφαντουργίας για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος και κάθε συναφές θέμα, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.
9. Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημοτικής εκπαίδευσης, που υπηρέτησαν σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία από 1 Ιανουαρίου 1980 έως 30 Σεπτεμβρίου 1981, καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία. Οι ώρες υπερωριακής διδασκαλίας ορίζονται για όσους δίδαξαν στα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε μία (1) ώρα και για τους προϊσταμένους των διθέσιων δημοτικών σχολείων σε δυόμισι (2 1/2) ώρες την εβδομάδα. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 280 "Δημοτική Εκπαίδευση" του προϋπολογισμού των νομαρχιών του κράτους.
10. Τα αρχικά "Κ.Ε.Μ.Ε." στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 (ΦΕΚ 25) αντικαθίστανται με τα αρχικά "Π.Ι.".


Άρθρο 78

Θέματα ΔΙΚΑΤΣΑ

1. Οι παράγραφοι 7,8 και 11 του άρθρου 4 του ν. 741 1977 (ΦΕΚ 314) αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Όταν πρόκειται για πανεπιστήμια, σχολές ή τμήματα των οποίων έχει κριθεί το ομοταγές ή το ισότιμο του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, με πράξη του προέδρου του Δ.Σ. που εκδίδεται με εισήγηση ενός μέλους της οικείας τριμελούς επιτροπής, αναγνωρίζεται το ομοταγές της σχολής ή ο τίτλος σπουδών. Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις για το ομοταγές των ξένων πανεπιστημίων και την αντιστοιχία, καθώς και την ισοτιμία του τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, αποφασίζει ομοφώνως η οικεία τριμελής επιτροπή. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία, αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να καλούνται και να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μη μέλη του που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το εξεταζόμενο θέμα. Το Δ.Σ. αποφασίζει ακόμη για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον πρόεδρο ή εισάγεται για συζήτηση ύστερα από αίτηση του 1/3 των μελών του».
«8. Με πράξη του προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του μέλους του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύει την οικεία ή τη συγγενέστερη ειδικότητα και με εισήγηση ενός μέλους της οικείας τριμελούς επιτροπής, παραπέμπονται για συμπληρωματική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα στην οικεία ανώτατη σχολή ή τμήμα, εκείνοι, από τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, που το πτυχίο τους δεν αντιπροσωπεύει το ίδιο περιεχόμενο γνώσεων προς το πτυχίο που χορηγεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη ή συγγενέστερη σχολή ή τμήμα. Αν διαφωνήσουν ο πρόεδρος και το μέλος του Δ.Σ., ζητείται η γνώμη της οικείας επιτροπής και αποφασίζει το Δ.Σ.. Ύστερα από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών με πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίου, ο ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στην οικεία σχολή ή τμήμα, που προσδιορίζεται επακριβώς από τον πρόεδρο του Δ.Σ..».
« 11. Η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής γίνεται με πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Οι σχετικές αιτήσεις ταξινομούνται, αφότου υποβληθούν, κατά ειδικότητα και παραμένουν εκκρεμείς επί δέκα (10) ημέρες στη διάθεση των εκπροσώπων των οικείων κλάδων στο Δ.Σ., οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών και να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις στον πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 741/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Δ.Σ. συγκροτεί με αποφάσεις του τριμελείς επιτροπές κρίσης τίτλων σπουδών, κυρίως από μέλη του Δ.Ε.Π. που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και από άλλα μέλη του Δ.Ε.Π.. Οι επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών».
3. Οι πτυχιούχοι ιατρικής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί η ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους, εξετάζονται στα μαθήματα της παθολογίας και της χειρουργικής.
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 741 /1977 η φράση «Το Δ.Σ. απαρτίζεται εκ δώδεκα (12) μελών απάντων τακτικών καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής» τροποποιείται σε «Το Δ.Σ. απαρτίζεται εκ δεκατριών (13) μελών απάντων καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής» και στο τέλος της παραγράφου μετά το «Καλών Τεχνών» προστίθεται «και Φυσικής Αγωγής»,


Άρθρο 79

Λοιπά θέματα Α.Ε.Ι.

1. Εκπροσώπηση φοιτητών: α) Το εδαφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 1268/1982) είτε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε μέχρι την έγκριση του καταστατικού ως ένωση προσώπων. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του τμήματος, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη γενική συνέλευση του τμήματος και στο εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον πρόεδρο τμήματος, τον κοσμήτορα και τις πρυτανικές αρχές, καθώς και στα άλλα πανεπιστημιακά όργανα διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη και αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα».
β) Αν καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο η ανάδειξη εκπροσώπων ή η εκλογή μελών του Δ.Σ. ή παραλείψει το τελευταίο να ορίσει εκπροσώπους των φοιτητών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4 του ν.1268/1982.
γ) Τροποποιούνται τα άρθρα 8 παρ. 3 περ. β' και 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 1268/1982, έτσι ώστε να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του τμήματος δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και στη Γ.Σ. του τομέα πέντε, εφόσον δεν υπερβαίνει ο αριθμός αυτός το 30% των μελών του Δ.Ε.Π.. Στην αντίθετη περίπτωση μειώνεται αναλόγως όχι όμως κάτω από δύο.
δ) Στο άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 1268/1982 μετά τη φράση: «έναν εκπρόσωπο των φοιτητών» προστίθεται η φράση «που εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών».
2. Όργανα του τμήματος: α) Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Στην αρχή κάθε εξάμηνου η Γ.Σ. αποφασίζει ποια θέματα της αρμοδιότητάς της, με βάση την εμπειρία που διαμορφώθηκε ήδη, πρέπει για το επόμενο εξάμηνο να μεταβιβασθούν στην αρμοδιότητα των Γ.Σ. των τομέων ή του Δ.Σ. του τμήματος».
β) Στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.1268/1982 πριν από την υποπερίπτωση νιι' που αναριθμείται σε νιιι' προστίθεται η εξής υποπερίπτωση: «νιι) αποφασίζει για τις άδειες απουσίας στο εσωτερικό και για την έγκριση κονδυλίων έως το ποσό που ορίζει κάθε φορά η Γ.Σ.».
γ) Στην περ. γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει τους εκλέκτορες, το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων συγκαλείται από τον πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.».
3. Όργανα του τομέα: α) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής 4η παράγραφος: «Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. στον τομέα υπερβαίνουν τα 30, σχηματίζονται αμέσως με απόφασή του και μετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς υποτομείς με ομοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε υποτομέα οι καθηγητές της πρώτης βαθμίδας είναι τουλάχιστο δύο. Δε σχηματίζονται υποτομείς αν δεν ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς.
Σε κάθε υποτομέα εκλέγεται από τα μέλη του αναπληρωτής του διευθυντή, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών κατανέμονται στους υποτομείς. Ο εκπρόσωπος των ΕΜΥ δικαιούται να μετέχει και στους υποτομείς. Εκτός από την εκλογή του διευθυντή, στη Γ.Σ. του τομέα παραμένει και η αρμοδιότητα κατανομής των πιστώσεων. Τα λοιπά θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υποτομέα.
β) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως έχει συμπληρωθεί, διαγράφονται οι τέσσερις τελευταίοι στίχοι από τις λέξεις «ή από...»,
από την παράγραφο 2 διαγράφονται οι λέξεις «και του διοικητικού συμβουλίου» και από την παράγραφο 4 διαγράφονται οι λέξεις «ή τα διοικητικά συμβούλια» και «ή το διοικητικό συμβούλιο».
4. Όργανα της σχολής και του Α.Ε.Ι.: α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος: «Με όμοια απόφαση ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Ε.Ι. μπορούν να συστήνονται σ' αυτό από μέλη του συμβούλια και επιτροπές κάθε φύσης και να καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους».
β) Στο εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 προστίθεται: «Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων αναδεικνύει και αναπληρωτή του προέδρου του τμήματος, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται».
γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίπτωση: «γ) Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τμήματος που χρονικά προηγείται η διαπιστωτική πράξη της εκλογής του. Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή κοσμήτορα σχολής συγκαλείται από τον οικείο κοσμήτορα πριν από τη λήξη της θητείας του ή 15 μέρες το αργότερο από την κένωση με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης του. Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει το σώμα εκλεκτόρων, το συγκαλεί ο πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι.».
δ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίπτωση: «η) Αν ο πρύτανης κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, επαναλαμβάνεται η εκλογή γι’ αυτόν και τους δύο αντιπρυτάνεις. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει ο νέος πρύτανης νομίμως συνέρχονται η σύγκλητος και το πρυτανικό συμβούλιο με την προεδρία ενός από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη σύγκλητο. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους της θητείας του αναπληρώνεται από έναν αντιπρύτανη οριζόμενο από τη σύγκλητο».
ε) Προστίθεται το εξής εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982: «Το μέλος συλλογικού πανεπιστημιακού οργάνου, που ανήκει στο Δ.Ε.Π. και απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις μη συνεχείς μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον οι δικαιολογίες δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, περικόπτονται αυτομάτως οι αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου».
στ) Στα εκλεκτορικά σώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 παρ. 7 και 15 παρ. 4ια του ν. 1268/1982 μπορούν να συμμετέχουν τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
5. Διοικητικό προσωπικό:
α) Στο άρθρο 11 παρ. 3α του ν. 1268/1982 απαλείφονται οι λέξεις: «του διοικητικού προσωπικού ίσους προς το 5% και».
β) Στο διοικητικό συμβούλιο της φοιτητικής λέσχης μετέχει και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού της προσωπικού, υποδεικνυόμενος από το σύνολό του. Καθυστέρηση ή παράλειψη υπόδειξής του δεν ασκεί επιρροή στη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συλλόγου.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται από το χρόνο που τέθηκε σε ισχύ ως εξής: «Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται αυτοδικαίως οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο ανήκουν».
δ) Στα Α.Ε.Ι. και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά από πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι. ή του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ΝΠΔΔ και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., εφόσον ανήκουν σε αυτό, τα ακόλουθα θέματα:
(αα) η οργάνωση των υπηρεσιών και ειδικότερα η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο καθορισμός του τίτλου και των αρμοδιοτήτων, καθώς και η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και μετονομασία τούτων,
(ββ) η σύσταση κλάδων και θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και η κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση-κλάδων και θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, μόνιμου ή μη, εκτός του Δ.Ε.Π., ΕΕΠ και ΕΔΤΠ των Α.Ε.Ι.,
(γγ) τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού,
(δδ) οι κλάδοι, οι βαθμοί και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.
ε) Για όσα από τα παραπάνω θέματα δεν προκαλείται δαπάνη, τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Τη βεβαίωση για το αδάπανο χορηγεί η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων που εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
6. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό: α) Η υποπερίπτωση ιι' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιι) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εκτός από τη διδακτορική διατριβή είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μία τουλάχιστο δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής».
Στην ίδια παράγραφο προστίθεται υποπερίπτωση ιιι' ως εξής:
«ιιι) Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του».
β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 προστίθεται η φράση: «και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαμβάνεται ειδική απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων».
γ) Στην περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 οι τελικές λέξεις «στο Α.Ε.Ι. που υπηρετούν» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «στη βαθμίδα που υπηρετούν».
δ) Στο τέλος του εδαφ. β' της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 προστίθενται τα εξής: «Στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν περισσότερο από δύο μήνες από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. καθώς και όσοι κωλύονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως εκλέκτορες. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, αναρρωτικής ή εκπαιδευτικής άδειας μέλους του εκλεκτορικού σώματος η Γ.Σ. του τμήματος, στην πρώτη συνεδρίασή της, ορίζει με εκλογή ή κλήρωση κατά τις παραπάνω διακρίσεις τον αντικαταστάτη του».
ε) Το εδάφιο (δ) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος σε κοινή συνεδρίαση η Γ.Σ. του τμήματος και το σώμα των εκλεκτόρων. Η έλλειψη απαρτίας της Γ.Σ. δεν εμποδίζει τη συζήτηση και την ψηφοφορία για την εκλογή ή εξέλιξη των μελών του Δ.Ε.Π., εφόσον βρίσκεται σε απαρτία το εκλεκτορικό σώμα. Στην αρχή της συνεδρίασης εκπρόσωπος των φοιτητών μέλος της Γ.Σ. τμήματος αναλύει τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων. Μετά από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών μελών της Γ.Σ. μπορεί να υπομνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή εξέλιξη. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών των δύο σωμάτων και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται σ' αυτούς από τον πρόεδρο του τμήματος η ημερομηνία και
ο τόπος της συνεδρίασης πριν από τρεις τουλάχιστο
μέρες. Ο γραμματέας έχει την επιμέλεια και την από κοινού με τον πρόεδρο του τμήματος ευθύνη της τήρησης και σύνταξης των οικείων πρακτικών. Τα πρακτικά αυτά μετά την καθαρογραφή τους υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα καν δε χρειάζονται άλλη επικύρωση».
στ) Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής υποπερίπτωση: «ιβ) Η παραβίαση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή -4- και την προηγούμενη -3- αποκλειστικών προθεσμιών δε δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά μόνο πειθαρχική ευθύνη του προέδρου του τμήματος ή και των μελών των εισηγητικών επιτροπών».
ζ) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 που αρχίζει με τις λέξεις «αν πρόκειται για εξέλιξη από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή...» ως το τέλος και παρεμβάλλεται μεταξύ των παραγράφων 5 και 6 η εξής παράγραφος: «5α. Αν πρόκειται για εξέλιξη από τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή θα πρέπει ικανό μέρος του ερευνητικού και συγγραφικού έργου του υποψηφίου να έχει εκπονηθεί στη βαθμίδα από την οποία ζητεί να εξελιχθεί».
η) Η παράγραφος 8 εδ. α' του άρθρου 14 του ν.1268/1982 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι αναφερόμενες στις παρ. 1 και 2 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. δεν έχουν ισχύ προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεις» και στο τέλος του εδαφίου β' προστίθενται οι λέξεις «ή και τις δημοσιεύσεις».
θ) Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν σε συλλογικά όργανα έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους. Απουσία ή αποχώρηση από τη συνεδρίαση πριν από τη λήξη της επιτρέπονται μόνο για ανυπαίτιο λόγο που γνωστοποιείται στο διευθύνοντα το συλλογικό όργανο εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την έναρξη ή στη διάρκεια της συνεδρίασης.
ι) Στο άρθρο 48 παρ. 19α δεύτερη σειρά του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173) μετά τις λέξεις «... των καθηγητών του τμήματος» προστίθεται η φράση: «που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση με τη Γ.Σ. του τμήματος»,
ια) Ως πλήρης απασχόληση κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 εννοείται η υποχρεωτική προσέλευση και παραμονή των μελών Δ.Ε.Π. στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. τουλάχιστο για είκοσι ώρες κάθε εβδομάδα και ότι στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις συμμετοχή τους στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα.
ιβ) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η φράση: «κατά τη σχετική για αυτό απόφαση της Γ.Σ. του οικείου τμήματος».
ιγ) Η παρ. 23 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «23. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η σύνθεση του συμβουλίου τούτου ορίζεται πενταμελής ως εξής: (α - γ).
Οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από του νόμιμους αναπληρωτές τους. (δ) Ο πρύτανης ή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και (ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Αντί του μέλους αυτού μετέχει στη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου ασκεί ο γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους.
Σε περίπτωση παραπομπής πρύτανη μετέχει στο συμβούλιο δεύτερος πρύτανης οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων».
ιδ) Το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 «περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κλπ.» του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 112Α/9.5.80) εξακολουθεί να ισχύει και επεκτείνεται η ισχύς του στα νεοσύστατα πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας, καθώς και σε κάθε νεοϊδρυόμενο τμήμα όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Για τους προσλαμβανόμενους σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1256/1982.
7. Λοιπό επιστημονικό προσωπικό: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: «δ) Η πρόσληψη των ειδικών επιστημόνων και εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών μπορεί να ανανεώνεται για ένα το πολύ χρόνο με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος, ε) Οι ειδικοί επιστήμονες και οι εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου αυτής μπορεί να είναι αλλοδαποί χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα. Η πρόσληψη ή η ανανέωση της σύμβασης εντεταλμένου επίκουρου καθηγητή ή ειδικού επιστήμονα αλλοδαπού προϋποθέτει ότι η Γ.Σ. του τμήματος θα έχει διαπιστώσει με ειδική αιτιολογία, ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πρόσληψης κατάλληλου Έλληνα επιστήμονα».
β) Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: « Όσοι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθμιση υποχρεούνται να υποβάλουν διδακτορική διατριβή και τις δημοσιεύσεις κατά το άρθρο 14 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα νόμο σε διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1268/1982. Το εκλεκτορικό σώμα για τη βαθμίδα του λέκτορα κρίνει μέσα σε ένα έτος από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν ο ίδιος το ζητήσει νωρίτερα, αν ο βοηθός ή ο επιμελητής έχει εκτός από τη διδακτορική διατριβή και τα προσόντα του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος, οπότε και τον εντάσσει στη βαθμίδα του λέκτορα και τον μονιμοποιεί. Όσοι δεν ενταχθούν έχουν το δικαίωμα να επανακριθούν μέσα στην επόμενη διετία παραμένοντας στο μεταξύ ως ειδικοί επιστήμονες, διατηρώντας τις αποδοχές τους. Αν και η νέα κρίση είναι αρνητική μετατάσσονται σύμφωνα με το εδάφιο α'».
γ) Όπου στο ν. 1268/1982 αναφέρεται ως χρονικό διάστημα τετραετία για την υποβολή της διατριβής νοείται πενταετία από τη χρονολογία κατάθεσης της δήλωσης της συμβουλευτικής επιτροπής για τον καθορισμό του θέματος της διατριβής και αν τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
δ) Οι μη διδάκτορες επιστημονικοί συνεργάτες εξομοιούνται ως προς τον τρόπο ένταξης στη βαθμίδα του λέκτορα με τους μη διδάκτορες επιμελητές και βοηθούς κρινόμενοι με την ίδια διαδικασία, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης.
ε) Στο τέλος της περίπτωσης ιιι' της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος: «Η συμβουλευτική επιτροπή πρέπει να οριστεί μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είναι υποχρεωμένη να ορίσει το θέμα της διατριβής μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από το διορισμό της. Η οποιαδήποτε παραμέληση των προθεσμιών αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο πανεπιστημιακό όργανο».
στ) Για τη μονιμοποίηση μετά τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του ν. 1268/1982 έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. του τμήματος τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε ανώτερες από τον κρινόμενο βαθμίδες ή στην ίδια αν είναι μόνιμοι, εφόσον είναι και μέλη της Γ.Σ. του τμήματος.
8. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: α) Οι παράγραφοι 3,4, 5 και 7 του άρθρου 7 του α.ν. 1825/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1010/1971, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται πάντοτε εντός του αριθμού των θέσεων του προγράμματος, που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 890/1961, με βάση τη σειρά προτεραιότητας επιτυχίας των σπουδαστών που πέτυχαν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,50 με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους κάθε τμήματος.
Ο σχετικός πίνακας της σειράς προτεραιότητας των σπουδαστών καταρτίζεται το Νοέμβριο κάθε έτους από τον πρόεδρο του τμήματος.
4. Οι υποτροφίες σε πρωτοετείς ομογενείς σπουδαστές παρέχονται εντός του αριθμού των θέσεων του προγράμματος ομογενών με βάση την προτεραιότητα επιτυχίας αυτών στις γενικές εξετάσεις ή στους ειδικούς διαγωνισμούς που διενεργούνται με μέριμνα του ΙΚΥ για το σκοπό αυτόν. Οι υποτροφίες συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους εφόσον πετυχαίνουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,50, με κλίμακα βαθμολογίας 0 - 10, σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Ο σχετικός πίνακας των σπουδαστών της κατηγορίας αυτής καταρτίζεται το Νοέμβριο κάθε έτους από τον πρόεδρο του τμήματος.
5. Οι υποτροφίες σε ομογενείς σπουδαστές ενδιάμεσων ετών παρέχονται με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, μέσα στον αριθμό των θέσεων του προγράμματος ομογενών - αλλά με βάση τη σειρά προτεραιότητας χωριστού πίνακα για τους ομογενείς που καταρτίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος.
7. Επίσης σε ομογενείς σπουδαστές ενδιάμεσων ετών, που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για συνέχιση των σπουδών τους, μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥ να χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις, εφόσον έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους».
β) Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης α' έχει εφαρμογή στους σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 1983 - 84.
γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται με προεδρικά διατάγματα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥ.
9. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται: «Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όμως όταν διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών».
10. Στο εδάφιο β' της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν.1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη διάταξη: «Κύρια οργανική θέση θεωρείται εκείνη στην οποία το μέλος Δ.Ε.Π. προσφέρει τις υπηρεσίες του τον περισσότερο χρόνο».

Άρθρο 80

Μεταβατικές διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.

1. α) Ως τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων), ισχύουν ως προς τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και ως προς τη συμμετοχή των λεκτόρων στα πανεπιστημιακά όργανα του ν. 1268/1982 οι ρυθμίσεις των παρακάτω περιπτώσεων β' έως και θ'.
β) Ο πρόεδρος του τμήματος με τον αναπληρωτή του εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται: ι) από το σύνολο των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων που έχουν ήδη επανενταχθεί με την παρούσα διαδικασία, ιι) από αριθμό λεκτόρων, που δεν έχουν ακόμα κριθεί για επανένταξη ή έχουν κριθεί αρνητικά, ίσο προς το 60% του συνολικού αριθμού τους υποδεικνυόμενο με μυστική ψηφοφορία, ιιι) από εκπροσώπους των ΕΜΥ και των μη διδακτόρων επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών ίσους προς το 25% του συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτώσεων ι και ιι, ιν) από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το σύνολο των εκλεκτόρων των υποπεριπτώσεων ι, ιι και ιιι πλην των εκλεκτόρων ΕΜΥ, και ν) από εκπροσώπους του ΕΔΤΠ ίσους προς το 5% του ως άνω συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτώσεων ι, ιι και ιιι. Η παράλειψη οποιασδήποτε ομάδας να ορίσει τους εκπροσώπους της δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας.
γ) Ειδικότερα για τη σύνταξη και ψήφιση προγραμμάτων σπουδών - άρθρο 24, για τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών του Δ.Ε.Π. και συγκρότησης της εισηγητικής επιτροπής - άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3 - ο αριθμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και μετέχουν στη Γ.Σ. κατά τη λήψη απόφασης περιορίζεται κατά 40%. Υπόλοιπο κλάσματος προστίθεται ως ακέραια μονάδα στον αριθμό των λεκτόρων που μετέχουν στη Γ.Σ. κατά τη λήψη απόφασης. Ο καθορισμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και που θα μετέχουν σ' αυτή όταν λαμβάνεται απόφαση για τα παραπάνω θέματα γίνεται με κλήρωση από τον πρόεδρο του τμήματος στην αρχή κάθε συνεδρίασης.
Προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π. που έχουν ήδη αποφασιστεί και εισηγητικές επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί, επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του τμήματος, με τη σύνθεση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της. Οι σχετικές προθεσμίες εξακολουθούν να υπολογίζονται από την αρχική απόφαση για προκήρυξη ή συγκρότηση εισηγητικής επιτροπής αντίστοιχα.
δ) Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του πρύτανη για συγκεκριμένο τομέα) ή από την τυχόν ακύρωση ένταξης λέκτορα, το Δ.Ε.Π. κάθε τομέα συνέρχεται εκτάκτως χωρίς τη συμμετοχή λεκτόρων και κρίνει αν ο κάθε λέκτορας που υπηρετεί
στον τομέα (είτε έχει είτε δεν έχει ακυρωθεί η ένταξή του) έχει τα προσόντα του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 1268/1982, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Αν το σύνολο των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τμήματος έχει αριθμό το πολύ 5, τότε το τμήμα λειτουργεί ως τομέας. Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. του τομέα χωρίς τη συμμετοχή των λεκτόρων είναι κάτω από πέντε, συμπληρώνονται με μέλη Δ.Ε.Π. συγγενών τομέων του ίδιου ή άλλου τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ως τον αριθμό πέντε με απόφαση των μελών του Δ.Ε.Π. του τμήματος των τριών ανώτερων βαθμίδων που συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση από τον πρόεδρο του τμήματος μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας και ύστερα από πρόταση του προέδρου του τμήματος. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος στο τμήμα ή κωλύεται αυτός που υπάρχει, η ειδική συνεδρίαση συγκαλείται από τον κοσμήτορα ή τον πρύτανη, ο οποίος και προτείνει σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας, η συμπλήρωση των τομέων γίνεται από την «ειδική επιτροπή επιλογής» που απαρτίζουν ο πρύτανης, οι αντιπρυτάνεις (ή, κατά περίπτωση, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής) και οι πρόεδροι των τμημάτων του Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση συμπλήρωσης από αυτή αρχίζει να τρέχει η δίμηνη προθεσμία.
Για να υπάρξει απαρτία στο όργανο που ενεργεί την κρίση, για την επανένταξη αρκεί η παρουσία του μισού συν ένα από τα μέλη του. Αν τα μέλη ανέρχονται σε πέντε, αρκούν για την απαρτία οι τρεις.
Κατά τη συνεδρίαση που μπορεί αν διακοπεί για να συνεχισθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος, καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία, με τη μέριμνα της γραμματείας, 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του Α.Ε.Ι..
Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του ΕΔΤΠ, ο οποίος τηρεί τα σχετικά πρακτικά που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε.
Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου, αν εμφανιστεί και εισήγηση του διευθυντή του τομέα ή άλλου μέλους του Δ.Ε.Π. οριζόμενου από αυτόν, στηριζόμενη σε έγγραφα και λοιπά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή.
Αν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της δίμηνης προθεσμίας δεν έχει συνεδριάσει για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Ε.Π. του τομέα με την παραπάνω σύνθεσή του με τη μέριμνα του διευθυντή του τομέα, τότε το συγκαλεί ο πρόεδρος του τμήματος που αναθέτει σε μέλος του την εισήγηση ή κι αν αυτός δεν υπάρχει ή κωλύεται, ο κοσμήτορας ή ο πρύτανης.
Στην περίπτωση θετικής κρίσης ο κρινόμενος
εντάσσεται στο Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του λέκτορα και
μονιμοποιείται, εφόσον είχε δικαίωμα μονιμοποίησης κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1268/1982 ή ήταν ήδη μόνιμος.
ε) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να ζητήσει την επανάκρισή του από το Δ.Ε.Π. του τομέα ύστερα από έξι μήνες, είτε, αν έχει πάρει το 20% τουλάχιστον των εκλεκτορικών ψήφων να προσφύγει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της αρνητικής κρίσης στη σύγκλητο ζητώντας την παραπομπή του σε κρίση από το ειδικό δευτεροβάθμιο όργανο. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο ενδιαφερόμενος και αν παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία χωρίς να υπάρξει κρίση του Δ.Ε.Π. του τομέα. Δικαίωμα να ζητήσει την επανάκριση σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της αρνητικής απόφασης ή αφότου παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία έχει και το ένα πέμπτο του συνόλου των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τομέα.
στ) Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ένα για κάθε τμήμα από ι) τον πρόεδρο του τμήματος, ιι) τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τμήματος που εκλέγονται από το σύνολό τους και ιιι) τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. από το ίδιο ή άλλα συγγενή, κατά το γνωστικό αντικείμενο, τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που εκλέγει ειδική επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις (ή τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της διοικούσας επιτροπής) και τους προέδρους τμημάτων κάθε Α.Ε.Ι.. Η συμμετοχή στο πρωτοβάθμιο όργανο κρίσης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο δευτεροβάθμιο.
Η ειδική επιτροπή επιλογής, που βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το μισό συν ένα των μελών της, ορίζει επίσης από τα μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου του αντικαταστάτη του προέδρου του τμήματος, για την περίπτωση που αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, και συμπληρώνει την πρώτη τετράδα των μελών του αν δεν εκλέξει κανένα ή εκλέξει λιγότερους από τέσσερις το Δ.Ε.Π. του τμήματος, χωρίς τους λέκτορες.
Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκαλούμενο από τον προεδρεύοντα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 5 μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία έχει συνταχθεί ο προεδρεύων.
Ο προεδρεύων οφείλει σε δέκα ημέρες από τη συγκρότηση του δευτεροβάθμιου οργάνου να ορίσει ημέρα και ώρα συνεδρίασης. Σ' αυτή (που μπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος) καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία, με τη μέριμνα της γραμματείας, 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του Α.Ε.Ι.. Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του ΕΔΤΠ. Ο γραμματέας τηρεί τα σχετικά πρακτικά, που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε.
Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου αν εμφανιστεί και εισήγηση μέλους του Δ.Ε.Π. που ορίστηκε ως εισηγητής από τον προεδρεύοντα. Η εισήγηση στηρίζεται σε έγγραφα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή.
ζ) Αν και τη δεύτερη φορά η κρίση είναι αρνητική, ο κρινόμενος παραμένει με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα, διατηρώντας τις αποδοχές του λέκτορα για δύο χρόνια, μετά την παρέλευση των οποίων επανακρίνεται από το εκλεκτορικό σώμα του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 ή και νωρίτερα με αίτησή του και η εκπροσώπησή του στα όργανα γίνεται μέσω της ομάδας των ΕΜΥ. Αν και η νέα κρίση αποβεί αρνητική, τότε ο ειδικός επιστήμονας μετατάσσεται σε προσωρινή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στην οποία μετατρέπεται υποχρεωτικά η θέση που κατέχει στο Α.Ε.Ι..
Αν όμως ο κρινόμενος ως μη επανεντακτέος είχε ήδη αποκτήσει μονιμότητα μετά την εξάντληση της διετούς θητείας ως ειδικού επιστήμονα ή παραμένει σε ειδική προσωποπαγή θέση που καταργείται με την αποχώρηση του με οποιοδήποτε τρόπο από αυτή ή μπορεί αν το ζητήσει να μεταταγεί σε ειδική προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στην οποία μετατρέπεται η μόνιμη θέση που κατέχει στο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί.
η) Η παράβαση οποιασδήποτε προθεσμίας των περιπτώσεων δ', ε ' και στ' της παραγράφου αυτής, όταν αυτή αφορά τις ενέργειες των πανεπιστημιακών οργάνων δεν επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.
θ) Η επανένταξη ανατρέχει στο χρόνο της αρχικής ένταξης και συνυπολογίζεται ο χρόνος από αυτήν ως χρόνος απόκτησης του τυπικού προσόντος για την εξέλιξη στην αμέσως επόμενη βαθμίδα Δ.Ε.Π..
ι) Η κρίση για επανένταξη δεν αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία με την απόφαση του οικείου τμήματος για τη σχετική προκήρυξη.
ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν. 1268/1982 προστίθενται τα εξής: «Στους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, αυτοδύναμο διδακτικό έργο και πριν από την κρίση τους για ένταξη στη βαθμίδα του λέκτορα».
2. Κατά τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκλογές και τη συγκρότηση των πανεπιστημιακών οργάνων το Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου κάθε τμήματος υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα και τα λοιπά πανεπιστημιακά όργανα με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων φοιτητικών εκλογών και σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 79 του παρόντος.
3. Αν η θητεία των πρυτανικών και λοιπών πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων ατομικών ή συλλογικών έληξε ήδη ή λήγει έως 31.12.1985, παρατείνεται ως τη διενέργεια των εκλογών και πάντως μέχρι 31.12.1985. Αν δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μέχρι 31.3.1986.
4. Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι σχετικές με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων, τη διαδικασία κρίσης για επανένταξη των λεκτόρων, καθώς και τα σχετικά με τις διαδικασίες ανάδειξης των πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων ανάλογα και με τις ιδιαίτερες τεχνικές ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου, κάθε τμήματος και κάθε Α.Ε.Ι..
5. Το άρθρο 12 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 5 του ν. 1404/1983, ισχύει και για όλα τα όργανα που προβλέπει αυτό το άρθρο.
6. Μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, κάθε Α.Ε.Ι. στέλνει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στα άλλα Α.Ε.Ι. κατάλογο των μελών του Δ.Ε.Π. κατά τομέα με σημείωση της ειδίκευσης που έχει και του γνωστικού αντικειμένου που εξυπηρετεί το κάθε μέλος Δ.Ε.Π..
7. Στους Κύπριους ομογενείς πτυχιούχους της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ), οι οποίοι παρακολούθησαν το ταχύρρυθμο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που οργανώθηκε στην Κύπρο με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Β1/634 α' π.ε./1985 (ΦΕΚ 279) και εξετάσθηκαν με επιτυχία στα οικεία μαθήματα, χορηγείται από το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών το «πιστοποιητικό ισοτιμίας» της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Στο πιστοποιητικό αυτό αναφέρεται και η παρούσα διάταξη.
8. Λοιπές διατάξεις: α) Σε περίπτωση κατάτμησης τμήματος Α.Ε.Ι., η οποία πραγματοποιείται μετά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψήφιων φοιτητών και ισχύει από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα αυτό για το νέο ακαδημαϊκό έτος κατανέμονται στα νέα τμήματα που προέρχονται από την κατάτμηση με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με δήλωση προτίμησής τους και με κριτήριο το βαθμό εισαγωγής. Τα ποσοστά κατανομής σε κάθε τμήμα καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Όσοι έχουν εισαχθεί με διαδικασία άλλη εκτός γενικών εξετάσεων κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου, χωρίς αυτό να δεσμεύεται με τον ορισμό ποσοστών κατανομής στην τελευταία αυτή περίπτωση.
β) Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
ι) η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982,
ιι) η παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).
γ) Μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από μεταγενέστερα νομοθετήματα και το νόμο αυτόν, με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Άρθρο 81

Μεταπτυχιακές σπουδές Α.Ε.Ι.

Α. Μεταπτυχιακές σπουδές:
1. Σε κάθε τμήμα μπορεί να λειτουργεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα περιέχει επιμέρους ειδικεύσεις. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση του τμήματος και ύστερα από γνώμη της συγκλήτου και του ΣΑΠ. Κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
2. Για κάθε ειδίκευση προσδιορίζεται ο αρμόδιος ή οι συναρμόδιοι τομείς. Είναι δυνατό μετά από εισήγηση περισσότερων τμημάτων και γνώμη της συγκλήτου και του ΣΑΠ ή μετά από εισήγηση συγκλήτων και γνώμη του ΣΑΠ να τεθεί σε λειτουργία διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχα.
3. Τα μέλη του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού, οι επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες του τμήματος απασχολούνται με τη διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον τους ανατίθεται παρόμοιο έργο με απόφαση των αρμόδιων οργάνων.
4. Αρμόδια για την εισήγηση λειτουργίας και την κατάρτιση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) είναι η Γ.Σ. του τμήματος που συγκροτείται στην περίπτωση αυτή ειδικά από τον πρόεδρο του τμήματος, τα μέλη του Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γ.Σ. και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την εισήγηση των συγκλήτων αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε σύγκλητο.
Η Γ.Σ. του τμήματος, με την παραπάνω ειδική σύνθεση, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες τις σχετικές με τις ΜΣ και συγκροτεί για το σκοπό αυτόν Επιτροπή ΜΣ από μέλη του Δ.Ε.Π. του τμήματος, υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, στην οποία αναθέτει αρμοδιότητές της.
Κάθε τομέας είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας, στα πλαίσια της αντίστοιχης ειδίκευσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Με απόφαση του Δ.Ε.Π. του τομέα που εγκρίνεται από την Επιτροπή ΜΣ ανατίθεται η διδασκαλία, η διεξαγωγή σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων και ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το διδακτικό και ερευνητικό μέρος του προγράμματος.
Για τα διατμηματικά προγράμματα, αρμόδια είναι η σύγκλητος. Με απόφαση του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων και των προέδρων των συναρμόδιων τμημάτων, συγκροτείται ειδική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. για κάθε πρόγραμμα. Η επιτροπή αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες του τμήματος τις σχετικές με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Για τα διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συγκροτείται με κοινή απόφαση των παραπάνω μελών των συγκλήτων η παραπάνω ειδική επιτροπή.
Σε κάθε Α.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και εκπροσωπείται μ' ένα τουλάχιστο μέλος που εκλέγεται από το αντίστοιχο Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος. Η επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων και ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει σχετικά η σύγκλητος.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και μετά από γνώμη του ΣΑΠ και των συγκλήτων των Α.Ε.Ι., καθορίζονται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου:
α) Τα σχετικά με τα προσόντα και τα λοιπά κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν για να ανατίθεται σε μέλη του Δ.Ε.Π. και τους λοιπούς αναφερόμενους στην παράγραφο 3, η διδασκαλία, η διεξαγωγή σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων και οι λοιπές δραστηριότητες και έργα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
β) Οι προϋποθέσεις στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής που πρέπει να συντρέχουν σ' ένα τμήμα, ώστε να είναι ικανή η λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
γ) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
δ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ερευνητι- ι κής δραστηριότητας και ελέγχου των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ε) Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια κάθε μετά- |πτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και η ελάχιστη και η μέγιστη εβδομαδιαία διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
στ) Τα σχετικά με τον τρόπο επιλογής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων που προβλέπονται από το ν. 1268/1982 και τον παρόντα.
ζ) Το είδος και ο τύπος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης που απονέμονται και η αντιστοιχία των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ξένων ομοταγών Α.Ε.Ι..
η) Τα σχετικά με την οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία των διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
θ) Τα σχετικά με τις ειδικότερες αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, την υπόδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη λειτουργία των οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
ι) Τα σχετικά με τη διασύνδεση και συνεργασία των
ΜΠΣ με τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα.
ια) Τα σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την αξιοποίηση πόρων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και τους όρους και προϋποθέσεις για την αξιοποίηση αυτή, την κατάρτιση του προϋπολογισμού μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας κάθε Α.Ε.Ι..
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ανάλογα με τις ιδιαίτερες τεχνικές και τοπικές ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι., κάθε τμήματος και κάθε επιστημονικού κλάδου.
7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα προνόμια και τις διευκολύνσεις των προπτυχιακών φοιτητών.
8. Τα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 1268/1982 καταργούνται.
Β. Διδακτορικά διπλώματα.
1. Κάθε τμήμα απονέμει διδακτορικό δίπλωμα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του τμήματος, με την παραπάνω ειδική σύνθεση και γνώμη της συγκλήτου, μπορεί να προβλέπονται επιμέρους ειδικεύσεις.
2. Η διαδικασία προπαρασκευής και απόκτησης διδακτορικού διπλώματος αποτελεί τη δεύτερη φάση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
3. Επιβλέποντες ερευνητές των υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται τα μέλη του Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος. Μέλη των συμβουλευτικών και των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται τα μέλη του Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, μέλη του Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες του τμήματος καθώς και εξωπανεπιστημιακοί επιστήμονες ιδιαίτερου κύρους που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία σχετική με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
4. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος προϋποθέτει την εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής που να είναι πρωτότυπη και να προάγει την επιστήμη.
5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού και μετά από γνώμη του ΣΑΠ και των συγκλήτων των Α.Ε.Ι., καθορίζονται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου:
α) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής των υποψήφιων διδακτόρων.
β) Τα σχετικά με τον ορισμό ενός επιβλέποντα ερευνητή και μιας τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για κάθε υποψήφιο διδάκτορα.
γ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ερευνητικής δραστηριότητας του υποψήφιου διδάκτορα.
δ) Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης του διδακτορικού διπλώματος.
ε) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής, καθώς και τα σχετικά με τον τρόπο δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης της διδακτορικής διατριβής.
στ) Το είδος και ο τύπος των διδακτορικών διπλωμάτων που απονέμονται, ο τρόπος της απονομής και το αρμόδιο όργανο, καθώς και η αντιστοιχία των διδακτορικών διπλωμάτων ξένων ομοταγών Α.Ε.Ι..
ζ) Τα σχετικά με τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες των συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της συγκλήτου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος, ανάλογα με τις ιδιαίτερες τεχνικές και τοπικές ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι., κάθε τμήματος και κάθε επιστημονικού κλάδου.
8. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 1268/1982. Υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει ορισθεί τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κατά το άρθρο 36 του ν. 1268 /1982 υπάγονται ως προς τα λοιπά στις διατάξεις του παρόντος.
9. Στο στοιχείο ιν' της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1268/1982 μετά τη λέξη «έρευνας» προστίθεται «και των μεταπτυχιακών σπουδών».

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες