.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών (Φυσικής Αγωγής και άλλους κλάδους) του ΑΣΕΠ


Δείτε επίσης
Θέματα κ΄ Σωστές Απαντήσεις του 2005 για:
α) Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική Διδακτική
β) Γνωστικό Αντικεί΅ενο
γ) ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
δ) Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)

----------------------------------


ΑΣΕΠ - εξεταστέα ύλη για τη Φυσική Αγωγή (ΠΕ 11) και άλλους κλάδους
 

Aπό το υπουργείο Παιδείας στάλθηκε σήμερα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εξεταστέα ύλη και για τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2004.

Με απόφαση της υπουργού Μαριέττας Γιαννάκου θα προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των εισακτέων για το διαγωνισμό αυτό.

«’ρθρο 1

Γενικά

1. Στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ για το έτος 2004 για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λά-βουν μέρος υποψήφιοι για τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.

2. Καθορίζουμε, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, τα γνωστικά αντικείμενα και την εξεταστέα ύλη –στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό- σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 αυ-τής της απόφασης.’ρθρο 2

Κλάδοι

1. Οι κλάδοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους ορίζονται γνωστικά αντικείμενα και εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2004 είναι οι ακόλουθοι:Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηματικών

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων

Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Κλάδος ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος ΠΕ 14 Πτυχ/ων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας

Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής ΤΕΙ2. Όλοι ο υποψήφιοι για τους παραπάνω κλάδους εξετάζονται στη δεύτερη θεμα-τική ενότητα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης και στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α της ειδικότητάς τους και σε εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, με τις παρακάτω επιφυλάξεις:

α. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονται υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεματικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης) σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και (γ) Ιστορία.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για τους υποψηφίους του κλά-δου αυτού θα γίνει σε ένα, κατ΄επιλογήν, από τα ως άνω γνωστικά αντικείμενα.

β. Οι υποψήφιοι για τον κλάδο ΠΕ 04 εξετάζονται, υποχρεωτικά, εκτός της δεύτε-ρης θεματικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφα-σης), σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:

Οι πτυχιούχοι των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών τμημάτων εξε-τάζονται στην ύλη του κύριου αντικειμένου τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωλογία-Γεωγραφία, αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται με την ένδειξη «κύριο μά-θημα ειδικότητας», καθώς και στην ύλη τριών άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτή ορίζεται με την ένδειξη «συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων», σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης. Ειδικά για τους Φυσιογνώστες ως γνωστικό αντικείμενο κύριας ειδικότητας θεωρείται αυτό των Βιολόγων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 θα κληθούν να απαντήσουν σε ογδό-ντα (80) ερωτήσεις εκ των οποίων οι πενήντα (50) θα είναι ερωτήσεις από την εξε-ταστέα ύλη του κύριου μαθήματος της ειδικότητάς τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογί-α, Γεωλογία-Γεωγραφία.) και οι υπόλοιπες τριάντα (30), ισοκατανεμημένες, από την ύλη των υπολοίπων τριών μαθημάτων σε επίπεδο βασικών γνώσεων.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο μάθημα της ειδικότητας του υποψηφίου.

γ. Οι υποψήφιοι των Κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 εξετάζονται ως προς το κύριο γνω-στικό αντικείμενο σε κοινή εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 4 αυτής της απόφασης.’ρθρο 3

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικεί-μενο.’ρθρο 4

Πρώτη θεματική ενότηταΗ πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξετα-στέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:
...
...

Οι συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων δείτε την Εξεταστέα Υλη σας ΕΔΩ (.pdf αρχείο )

...
...


Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

· Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής

· Εργοφυσιολογία- Προπονητική

· Κινητική μάθηση

· Αθλητική Ψυχολογία

· Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων

· Λαογραφία όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

α. Αθλοπαιδιές

1. Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντμπολ

2. Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές μορφές στρατηγικής και τακτικής και βασικοί κανονισμοί

β. Κλασικός αθλητισμός

1. ’λματα: Μήκος, τριπλούν, ύψος

2. Δρόμοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδρομίες

3. Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισμός

4. Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναμη, ταχύτητα

γ. Γυμναστική

Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις - ανακυβιστήσεις, Στηρίξεις απλές και κατακό-ρυφη, Τροχός, Κυβίστηση σε πλινθίο ή απλά άλματα σε εφαλτήριο (με ή χωρίς βατήρα)

δ. Χοροί (ελληνικοί παραδοσιακοί)

Συρτός στα τρία, Γρήγορο χασάπικο, Αι Γιώργης, Καραγκούνα, Παλαμάκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, Τσακώνικος, Καλαματιανός, Τσάμικος, Έντε-κα, Πεντοζάλι, Τικ, Ζωναράδικος, Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος), Σα-μαρίνας.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ Οδηγίες για τους υποψηφίους


-- Οι εξετάσεις θα γίνουν με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στις προθήκες ανακοινώσεων όλων των Νομαρχιών και Επαρχείων της Χώρας και στο οποίο θα αναφέρονται οι πόλεις και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι.
-- Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει σε δύο θεματικές ενότητες ανά κλάδο: η πρώτη θα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο και η δεύτερη θα καλύπτει τη διδακτική μεθοδολογία και τα παιδαγωγικά.
-- Η διάρκεια της εξέτασης κάθε θεματικής ενότητας αναγράφεται στο πρόγραμμα και αρχίζει από τη διανομή των θεμάτων στους υποψήφιους. Τα θέματα για την εξέταση του κάθε μαθήματος μαζί με τις επεξηγήσεις θα διανεμηθούν γραπτά στους υποψήφιους από τους επιτηρητές με την έναρξη της εξέτασης. Λόγω του αναγκαίου χρόνου για την τηλεμετάδοση και αναπαραγωγή των θεμάτων, θα υπάρξει ένα διάστημα αναμονής από την έναρξη της εξέτασης, που αναγράφεται στο πρόγραμμα, μέχρι και το χρόνο που θα δοθούν τα θέματα, από τον οποίο πάντως μετράται η διάρκεια της εξέτασης. Στους υποψήφιους, θα δοθεί πλήρως, ο προβλεπόμενος για την εξέταση χρόνος των τεσσάρων (4) ωρών, ανεξάρτητα από την ώρα που θα διανεμηθούν τα θέματα. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος ο διαγωνιζόμενος έχει την ευχέρεια, εφόσον στην εξέταση περιλαμβάνονται δύο (2) ή περισσότερα μαθήματα, να διαθέσει για κάθε μάθημα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί το σύνολο της ώρας που ορίζεται στο πρόγραμμα.
-- Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης της κάθε θεματικής ενότητας, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να βρίσκονται εντός της αίθουσας που θα διαγωνισθούν τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
-- Οι υποψήφιοι, για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδηγήσεως). Εάν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην αίθουσα.
-- Οι υποψήφιοι κατανέμονται στις αίθουσες με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, σύμφωνα με τους καταλόγους που θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα.
-- Όλοι οι υποψήφιοι, ανάλογα με το επώνυμό τους, τον κλάδο και τον τόπο εξέτασης που είχαν δηλώσει, πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί.
-- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρο) και μία γομολάστιχα εάν το επιθυμούν. Δεν επιτρέπεται όμως η χρήση διορθωτικού (blanco), καθώς και η χρήση οιασδήποτε υπολογιστικής μηχανής. Δεν επιτρέπεται επίσης να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις γραπτές, ή άλλου είδους βοηθήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Μπορούν όμως να έχουν μαζί τους ένα θερμός με νερό ή αναψυκτικό, εάν το επιθυμούν. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται.
-- Οι επιτηρητές της αίθουσας επικολλούν στα οικεία πλαίσια των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες (barcodes), με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία, πρέπει να ελεγχθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια υπογράφουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την κάθε ετικέτα. Η υπογραφή δεν θα πρέπει να βγει έξω από το οικείο πλαίσιο και φυσικά δεν πρέπει να αλλοιώσει τις ετικέτες (barcodes), οι οποίες, κατά την παράδοση των τετραδίων ή απαντητικών φύλλων θα καλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τους επιτηρητές.
-- Η έξοδος δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους αν δεν έχει περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.
-- Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν το τετράδιο ή το απαντητικό φύλλο μαζί με όλο το άλλο γραπτό υλικό που τους έχει δοθεί (θέματα, οδηγίες κλπ), πριν την έξοδό τους από την αίθουσα.
-- Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία καλύπτονται με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα, παρουσία του και υπογράφουν στην τελευταία σελίδα των απαντήσεων του τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του απαντητικού φύλλου. Επιπλέον, καταστρέφουν το βοηθητικό μέρος του απαντητικού φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο γραπτό βοηθητικό υλικό (θέματα, οδηγίες, πρόχειρο).
-- Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, που μετριέται από τη διανομή των θεμάτων, οι διαγωνιζόμενοι που έχουν παραμείνει στην αίθουσα εγείρονται και οι επιτηρητές μαζεύουν τα τετράδιά τους, ανεξάρτητα αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι τις απαντήσεις τους. Μετά την παράδοση των τετραδίων, οι υποψήφιοι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.
Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το τετράδιο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο τετράδιο σημεία αναγνωρίσεως ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικώς σε άμεση ακρόαση.ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)