www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ κ΄ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Γ2/4832/28.11.90 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

(ΦΕΚ 726 τ.Β’/3.12.90)


Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ημερήσιες ή πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, σύμφωνα με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Δείτε επίσης
την νέα εγκύκλιο
(07/02/2006)

Α.1. Μία ημερήσια εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) από τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Η εκδρομή αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον εξυπηρετεί ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή χρησιμοποιείται για δεντροφυτεύσεις , ύστερα από σχετική συνεννόηση του σχολείου , με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πραγματοποιείται.

2. Μία πολυήμερη εκδρομή, διάρκειας μέχρι 5 συνολικά ημερών , στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων και των Τ.Ε.Λ., κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 15 ημέρες πριν από την λήξη των μαθημάτων.

Για εκδρομές στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκεια της εκδρομής είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι και (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου.

3. Για τις εκδρομές αυτές πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία στο σχολείο , ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές και να αντιλαμβάνονται πως είναι μία ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική - πολιτιστική αξία, όπως αρχαιολογική - ιστορική οικολογική , να γνωρίσουν τη σημερινή πορεία του τόπου μας για πρόοδο και ανάπτυξη και γενικότερα τα επιτεύγματα του ανθρώπου από τον μακροχρόνιο αγώνα του , για κατάκτηση του πολιτισμού.

Β. Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών (ημερησίων και πολυήμερων) απαιτούνται:

α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

β) Οι συνοδοί καθηγητές της εκδρομής, που είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία , ένας εκπαιδευτικός ανά 40 μαθητές.

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής

δ)Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή


Φ.11.1/39/Α/285/24.2.82 ΥΠΕΠΘ

Στο σχετικό έγγραφο πρέπει να επισυνάπτεται και αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής με τα ονόματα των συνοδών.

ε) Κάθε λεπτομέρεια προγραμματισμού της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

2. Συμμετοχή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης του σχολείου.

Ειδικά για τις πολυήμερες εκδρομές των μαθητών των Τ.Ε.Λ. - Ε.Π.Λ. και Τ.Ε.Σ. απαιτείται η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών του τμήματος ή του κλάδου ή της ειδικότητας , αντιστοίχως.

3. Υποβολή στο Διευθυντή του Σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, μέσα στην οριζόμενη από την παράγραφο Β1 ημερομηνία, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή.

Για τους ενήλικους μαθητές δεν απαιτείται εγκριτικό σημείωμα από τους κηδεμόνες τους, αλλά κατατίθεται σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.


Γ2/242/23.1.90 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής γονέων ως συνοδών στις μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές των μαθητών, σας πληροφορούμε ότι είναι δυνατό να συμμετάσχουν σ’ αυτές και εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως βοηθοί - συνοδοί, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο από το σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών του σχολείου.

Η συμμετοχή των παραπάνω γονέων στις εκδρομές των μαθητών σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση των εκπαιδευτικών ως συνοδών

4. Έγκριση από τα αρμόδια όργανα, που είναι ο οικείος προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις εντός του Νομού εκδρομές ή ο Νομάρχης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των εκδρομών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η Διεύθυνση Διεθνών σχέσεων του ΥΠΕΠΘ για τις εκδρομές στο εξωτερικό.

Για τη χορήγηση της έγκρισης πραγματοποίησης της εκδρομής πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και για αυτό κάθε σχολείο υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής¨

α) Ακριβές αντίγραφο της πράξεως του Συλλόγου των καθηγητών του Σχολείου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την παράγραφο Β1.

β) Βεβαίωση του Διευθυντού του Σχολείου στην οποία να αναφέρονται τόσο η κάλυψη του προβλεπομένου από την παράγραφο Β2 ποσοστού συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή, όσο και η παραλαβή των εγκριτικών σημειωμάτων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β3.


Γ2/1066/18.2.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων για πραγματοποίηση κατά παρέκκλιση εκδρομών σχολείων Δ.Ε., τα οποία τέλεσαν ή τελούν υπό κατάληψη, σας γνωρίζουμε ότι βάσει της Υ.Α. Γ.2/6657/20.11.97 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη της διδακτέας ύλης, πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο Δ.Ε. πλήρες πρόγραμμα αναπλήρωσης των χαμένων ωρών.

Στη συνέχεια και προκειμένου να εγκριθεί η πραγματοποίηση της αιτούμενης εκδρομής, θα πρέπει ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Γραφείου να εγκρίνει το πρόγραμμα αναπλήρωσης και ότι συμφωνεί με την πραγματοποίηση της

Γ1) Με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών του Σχολείου είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία, εφ’ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποίησης της.

Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται και το αρμόδιο για έγκριση όργανο.

2) Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές, και δεν πρέπει να αναλαμβάνεται καμιά δέσμευση σε ότι αφορά μισθώσεις λεωφορείων κ.λ.π. πριν από την τελική έγκριση της εκδρομής.

Κρίνεται όμως σκόπιμο κάθε σχολείο να καταβάλλει προσπάθεια για την πραγματοποίηση των εκδρομών, ιδιαίτερα όταν τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι και με αυτές προάγεται το γενικό μορφωτικό έργο του σχολείου.

3) Με έγκριση του Συλλόγου των Καθηγητών είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εκδρομή μέχρι και δύο (2) μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, χωρίς σ’ αυτή τη περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών.

4) Κατά τις επισκέψεις σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους η ξενάγηση των μαθητών θα πραγματοποιείται από τους συνοδούς καθηγητές ή από ξεναγούς που τυχόν βρίσκονται στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδρομή.

Στις περιπτώσεις αυτές αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της εκδρομής, οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να μην εκθέτει τους ιδίους σε κίνδυνο, αλλά και να μη δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον.

5) Για την εφαρμογή του προγράμματος της εκδρομής όπως καταρτίστηκε από τον Σύλλογο των Καθηγητών, ως και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που θα προκύψει από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή των μαθητών, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.

6) Οι απαραίτητες συμφωνίες για λεωφορεία, ξενοδοχεία, ασφάλιση εκδρομέων κ.λ.π. κλείνονται και υπογράφονται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των Μ.Κ. που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, το Διευθυντή του Σχολείου, ένα εκπαιδευτικό που ορίζεται από το Σύλλογο του Σχολείου και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εφόσον λειτουργεί τέτοιος σύλλογος.

Για την επιλογή του πρακτορείου ταξιδιών με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή απαιτούνται περισσότερες από μία προσφορές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Ο τελικός έλεγχος των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν στην εκδρομή από πόρους των μαθητικών κοινοτήτων γίνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Γ2/5959/ 6.11. 2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

'Εχοντας υπόψη:

1. Την ΥΑ. Γ2/4832/28.11.90 (ΦΕΚ 762/τ.Β/3.12.90) με θέμα: <<Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων και Ιδιωτικών>>.

2. Την ανάγκη πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιων και Ιδιωτικών, στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οτι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους μέχρι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη των διακοπών του Πάσχα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχετικών με θέματα Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ολυμπιακής Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση μιας (1) μόνο εργάσιμης ημέρας και μιας ή δύο αργιών κατά περίπτωση. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί δεύτερη εργάσιμη ημέρα μόνον εφόσον η απόσταση του τόπού της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων από την περιοχή του σχολείου.

Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων απαιτούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΥΑ. Γ2/4832/28.11.90.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών.

Μετά την επιστροφή από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις αυτές οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν προς το Σύλλογο Διδασκόντων υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη. Κατά τα άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Υ.Α.Γ2/4832/28.11.90.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Γ2/1481/21.3.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

509922/15.2.94 Ε.Ο.Τ.

Εν όψει των μαθητικών εκδρομών και λαμβάνοντες υπόψη τα γνωστά προβλήματα μεταξύ Τουριστικών Γραφείων και ΚΤΕΛ ως προς τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκδρομές, σας κάνουμε γνωστά , σχετικά επί του νομοθετικού πλαισίου, τα κατωτέρω:

1. Συμφώνα με τους Ν.393/76 και 717/77, οι εκδρομές ενεργούνται από νομίμως λειτουργούντα τουρ. Γραφεία με Δ.Χ. Τουριστικά λεωφορεία.

Οι μαθητικές εκδρομές ευλόγως συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις αυτές και δεν δύνανται να πραγματοποιούνται με άλλα , διαφορετικά από τα νομίμως οριζόμενα.

Διευκρινίζουμε πως τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά , τις μαθητικές εκδρομές ως τουριστικό έργο και όχι τις μεταφορές μαθητών άλλης φύσεως, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Αντίθετη άποψη από την ανωτέρω διατυπώνεται με το Α 35800/1692/ 14.10.93 Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Α35800/1692/14.10.93 Υπ. Μεταφορών

Απαντώντας .......... ,σας πληροφορούμε ότι η αρ. 621/1992 απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά την ερμηνεία των διατάξεων της §5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 102/73 και συγκεκριμένα στο δικαίωμα ανάληψης από τα ΚΤΕΛ ειδικών δρομολογίων και στον τρόπο εκτέλεσης αυτών για την μεταφορά ιδίως εκδρομέων, μαθητών, εργατών και λουομένων, δικαίωμα που έχει αμφισβητηθεί και έχει δημιουργήσει διαμάχη μεταξύ των ΚΤΕΛ και των τουριστικών Λεωφορείων για λόγους καθαρά ανταγωνισμού

Κατά συνέπεια , σύμφωνα με τα παραπάνω τα ΚΤΕΛ μπορούν να εκτελούν ειδικά δρομολόγια σε όλη την επικράτεια, ανεξάρτητα αν υπάρχουν στην ίδια περιοχή διαθέσιμα τουριστικά λεωφορεία.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Τα ΚΤΕΛ διέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 102/73, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία έχει παραχωρηθεί το έργο της; συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των αστικών και υπεραστικών γραμμών της χώρας.

Οι παραπάνω φορείς διοικούνται από αιρετά Δ.Σ., λειτουργούν υπεύθυνα και οργανωμένα και τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχο των οικείων νομαρχών.

Στα τουριστικά λεωφορεία έχει ανατεθεί το ειδικό έργο της μεταφοράς προσώπων , όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις του Ν.711/77, τα οποία (λεωφορεία) δρουν κατανεμημένα σε πολυάριθμες μικρές επιχειρηματικές μονάδες.

Για το θέμα της ασφαλούς διακίνησης προσώπων με τα λεωφορεία των παραπάνω φορέων (ΚΤΕΛ ή Τουριστικά) σας γνωρίζουμε ότι είναι υποχρέωση αυτών ,που απορρέει από ειδικότερες αλλά και γενικότερες διατάξεις, να κυκλοφορούν λεωφορεία που να πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας και άνεσης, όπως αυτό αποδεικνύεται από το δελτίο καταλληλότητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο , υποχρεωτικά το λεωφορείο.

7) Οι Διευθυντές των Σχολείων πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής, θα πρέπει να συνεννοούνται με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποζημίωσης των συνοδών καθηγητών και του αρχηγού.

8) Μετά την επιστροφή από πολυήμερη εκδρομή, ο αρχηγός της εκδρομής συντάσσει και υποβάλλει προς τον Σύλλογο των Διδασκόντων έκθεση σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδρομής, υπογεγραμμένη από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Ο Διευθυντής του Σχολείου ανάλογα με το περιεχόμενο της έκθεσης, ή την προωθεί στην προϊσταμένη αρχή ή την τοποθετεί στον τηρούμενο στο σχολείο φάκελο εκδρομών.

9) Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται.ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


537609/13.11.89 Ε.Ο.Τ.

Έχει διαπιστωθεί (από καταγγελίες που μας αποστέλλονται ), ότι συχνά δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των μαθητών και τουριστικών γραφείων στις συμφωνίες κατά την διοργάνωση και εκτέλεση των μαθητικών εκδρομών. Αυτά συνήθως οφείλονται εκτός από την αθέτηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των τουριστικών γραφείων και σε ελλειπή ενημέρωση και άλλους λόγους των μαθητών από άγνοια ίσως των ρυθμίσεων που ισχύουν σχετικά με τις εκδρομές και τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών πέραν των παλαιοτέρων ενημερώσεων και για την προστασία τους, σας παρακαλούμε να τους συστήσετε όπως κατά τις συμφωνίες για τις μαθητικές εκδρομές συντάσσεται πάντοτε ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ έγκυρο με δικηγόρο ή εκπρόσωπο του οικείου Συνδέσμου γονέων και Κηδεμόνων και λαμβάνοντας υπ' όψη:

α) Το Ν.393/76 περί Τουριστικών λεωφορείων και ειδικότερα το άρθρο 9.

β) Το Ν.711/77 περί τουριστικών λεωφορείων.

γ) Τον κανονισμό σχέσεων ξενοδόχων - πελατών (απόφαση 503007 /29.1.76 ΦΕΚ 166/Β'/9.2.76).

δ) Το από 2.1.88 εκδοθέν από την υπηρεσία μας πληροφοριακό δελτίο οδηγιών για τους πολίτες.

3.. ......

511169/23.4.91 Ε.Ο.Τ.

1. Κατόπιν της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου και με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποφυγή παραπόνων και καταγγελιών των Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών που συμμετέχουν στις από των τουριστικών γραφείων διοργανούμενες εκδρομές, κάνουμε γνωστό τα κατωτέρω σχετικά με τους όρους και διατάξεις των Δ.Χ. Τουριστικών λεωφορείων με τα οποία πραγματοποιούνται οι εκδρομές.:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.393/76 για κάθε διοργανούμενη εκδρομή πρέπει να καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες (ξενοδοχεία μετά της κατηγορίας τους, πρωινό, γεύματα, ξεναγήσεις εφόσον προβλέπονται κλπ), τα διανυόμενα κάθε ημέρα χιλιόμετρα και το αντίτιμο της εκδρομής.

Το ως άνω αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να προσυπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες και από τον υπεύθυνο του Τουριστικού γραφείου.

Τονίζεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται επί εντύπου του γραφείου φέροντος τον διακριτικό τίτλο του γραφείου, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του επιχειρηματία και τον αριθμό αδείας του Ε.Ο.Τ.

β. Σύμφωνα με την 543606/5.12.80 Υπουργική απόφαση , στα λεωφορεία που πραγματοποιούν εκδρομές στο εξωτερικό θα επιβαίνει υποχρεωτικά συνοδός του τουριστικού γραφείου. Επίσης στις εκδρομές εσωτερικού εφόσον στο πρόγραμμα προβλέπεται ξενάγηση, θα επιβαίνει στο λεωφορείο διπλωματούχος ξεναγός.

γ. Για τις εκδρομές εξωτερικού το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα εκ των διεθνών κανονισμών και εκ των Π.Δ. 59/86 και 83/86 έντυπα (πράσινο βιβλίο Ε.Ο.Κ. ή βιβλίο ASOR). Για την χορήγηση , σύνταξη και θεώρηση των εντύπων αυτών και για τον έλεγχο των διεθνών μεταφορών αναφέρεται αναλυτικά στις 537626/23.11.87 και 538066/24.12.90 εγκυκλίους Ε.Ο.Τ. που κοινοποιούνται συνημμένες της παρούσας.

δ. Τα λεωφορεία που πραγματοποιούν τις εκδρομές πρέπει να φέρουν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και να δίδεται μεγάλη προσοχή στην καθαριότητα και εμφάνιση τους. Εφόσον είναι μισθωμένα από το γραφείο που διοργανώνει την εκδρομή, πρέπει να υπάρχει στο λεωφορείο αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του γραφείου που οργανώνει την εκδρομή.

Επίσης πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 Ν.711/77δελτίο απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ.ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ1/517/24.4.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το 513167/26.3.96 έγγραφο του Ε.Ο.Τ., οι υπεύθυνοι για την οργάνωση σχολικών εκδρομών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με τον ισχύοντα νόμο 2160/93 τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία πρέπει να διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας αντί της άδειας λειτουργίας που ίσχυε προηγουμένως, το οποίο πρέπει να είναι ανηρτημένο σε εμφανές σημείο του γραφείου.

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν.711/77 κάθε Δ.Χ. τουρ. λεωφορείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο τόσο για το όχημα όσο και για τους επιβάτες αυτού.

στ. Πριν από την έναρξη της εκδρομής και κατά την επιβίβαση των εκδρομέων στο λεωφορείο ο συνοδός θα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες για τις ευκολίες και εξυπηρετήσεις που παρέχει το λεωφορείο καθώς και για την ακριβή θέση των δοχείων απορριμμάτων, των πυροσβεστήρων και των εξόδων κινδύνου του λεωφορείου. Ο συνοδός επίσης πρέπει να μεριμνά και για την αποβίβαση και επιβίβαση των εκδρομέων κατά τις ενδιάμεσες στάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

ζ. Οι οδηγοί των λεωφορείων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού που επισκέπτονται με τα λεωφορεία.

Γ2/2354/26.9.84 ΥΠΕΠΘ

Κατά την επιλογή της τοποθεσίας για την πραγματοποίηση εκδρομής από μαθητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η προσφερόμενη από την τοποθεσία προς τους εκδρομείς ψυχαγωγική δυνατότητα αλλά θα πρέπει να εκτιμάται περισσότερο η ιδιαίτερη μορφωτική και πολιτιστική αξία της περιοχής, όπως π.χ. ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική, οικολογική κ.λ.π.

Στη χώρα μας αρκετές περιοχές παρόμοιου ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων οι ακριτικοί νομοί Έβρου, Ροδόπης, Δράμας και άλλοι και καλό θα είναι να εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών και στους νομούς αυτούς.

Γ2/161/10.3.82 ΥΠΕΠΘ

.......................

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι είναι ανάγκη να λάβετε κάθε άλλο μέτρο που θεωρείται πρόσφορο, ώστε να μην προκαλούνται αναφορές, παραπόνων Δήμων ή Κοινοτήτων, Συλλόγων και μεμονωμένων πολιτών σχετικά με τη ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ενδεχόμενα ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών σε αρχαιολογικούς , ιστορικούς κ.λ.π. όπου ο σεβασμός των επισκεπτών επιβάλλεται από την ίδια την ιερότητα του χώρου.

Σκόπιμο κρίνεται πριν από την πραγματοποίηση κάθε εκδρομής να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η επαρκής επιτήρηση και συνεχής επίβλεψη των μαθητών από τους συνοδούς καθηγητές.

Δείτε επίσης
την νέα εγκύκλιο
(07/02/2006)

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες