www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Αρθρο 54-60)

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
 
ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 1566/85 (όλα τα άρθρα)

ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
του...

(σε μορφή pdf ΕΔΩ)

Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-96)

Άρθρο 54.
Ειδικές αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών και τίτλων σπουδών.

1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες στην Κύπρο, μπορούν κατεξαίρεση να αποσπώνται σε σχολεία της Κύπρου για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν εκεί οι σύζυγοί τους, χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους, στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα.
2. Κύπριοι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε κυπριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, προσλαμβάνονται σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν οι σύζυγοί τους στην Ελλάδα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται προσωρινές θέσεις εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, οι οποίες αντιστοιχούν, για καθέναν από τους προσλαμβανόμενους, στο σύνολο των αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου που τυχόν κατέχουν ή του αντίστοιχου με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η δαπάνη καταβολής των αποδοχών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής και σε σχολεία της Κύπρου διακόπτεται όταν οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης ή ως σχολικοί σύμβουλοι.
4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 695/1970 (ΦΕΚ 221 ), όσων έχουν διοριστεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 15.
5. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1351/1983 (ΦΕΚ 56) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
"3. Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 65/1973 (ΦΕΚ 150). Όσοι εκπαιδευτικοί, έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν διατεθεί μερικώς ή ολικώς από την περιφέρεια σε σχολεία ή υπηρεσίες της έδρας του ίδιου ή άλλου νομού δικαιούνται έξοδα απόσπασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών".
β) Στο στοιχ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 και μετά τις λέξεις "πανελλήνιους σχολικούς αγώνες" προστίθεται η φράση "ή διεθνείς σχολικούς αγώνες".
Η αληθινή έννοια του όρου "κατηγορία" στο ίδιο στοιχείο είναι η ανώτατη κατηγορία αθλήματος.
γ) Στο συνολικό ποσοστό θέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 περιλαμβάνονται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 και οι υποψήφιοι των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 μετά από τα στοιχεία α ', β ', γ και δ' προστίθενται τα στοιχεία ε' και στ ', τα οποία διαγράφονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 1.
δ) Το ποσοστό 20% του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμασιών, που συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψήφιου για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου απαιτείται και που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 1351/1983, αυξάνεται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 σε 40%.
6. Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπουδές τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. Η παραπάνω υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού. Η ένταξή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν.
7. Τίτλοι σπουδών, διετούς τουλάχιστο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται, εφόσον ο χρόνος και το περιεχόμενο σπουδών είναι ισοδύναμα, ως ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούν τα διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΣΤ 5/5/26.4. 82 (ΦΕΚ 213/τ. Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν πρόκειται για αναγνώριση τίτλου εκπαιδευτικού λειτουργού μέσης εκπαίδευσης στην επιτροπή αυτή, η οποία κατεξαίρεση τότε μπορεί να κρίνει και τίτλους σπουδών μέσης εκπαίδευσης μετέχουν δύο μέλη του αντιστοίχου τμήματος του Π.Ι., αντί εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία β' και γ΄ της παραπάνω απόφασης. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο ορισμός των μελών του Π.Ι. και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Όταν, για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δημιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65),απαιτείται, ως τυπικό προσόν, το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, νοείται και το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου.


Άρθρο 55

Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών.

Ομάδες εργασίας

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ άλλων:
α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.
β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.
γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.
δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων.
ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα μεταλυκειακά παρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοήθειας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4.
στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.
2. Οι σχολικοί σύμβουλοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προϊστάμενοι βαθμολογικών και εξεταστικών κέντρων ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, να ασκούν καθήκοντα διευθυντών των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους.
3. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου δεν αποτελούν κατοχή δεύτερης θέσης. Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ενδέκατου άρθρου του ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δημόσιους εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων ή επιστημονικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του υπουργείου με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομάδων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 56.

Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης.

Επιλογή προϊσταμένων.

1. Τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 14 και 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) αντικαθίστανται ως εξής:

"Άρθρο 4.
Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.
2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α' και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.
Άρθρο 5.
Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.
Άρθρο 7.
Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.
2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α ' και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.


Άρθρο 8.

Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

Άρθρο 14.

Επιλογή.

1. Για την επιλογή των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραφείων αγωγής, το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους, τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του που έχουν τα προσόντα αυτού του άρθρου για τις παραπάνω θέσεις και συντάσσει, χωρίς αξιολογική σειρά, τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων:
α) Προϊσταμένων διευθύνσεων της εκπαίδευσης.
β) Προϊσταμένων γραφείων της εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής.
2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τη γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και τη διαπιστωμένη ικανότητα των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων αυτών.
3. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους παραπάνω πίνακες στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται έως 15 Μαρτίου του ίδιου έτους, καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδεύσης και των γραφείων φυσικής αγωγής να υποβάλλουν έως 15 Απριλίου σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται από τους υποψηφίους:
α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και β) δήλωση για την τοποθέτησή τους σε διευθύνσεις ή γραφεία δύο έως πέντε νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων κατά σειρά προτίμησης.
5. Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο καταρτίζει πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποψήφιων προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα της παραγράφου 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και αφού συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, ανεξάρτητα από κλάδο και ειδικότητα. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει συμπληρωματικό πίνακα χωρίς αιτήσεις ενδιαφερομένων, αφού κρίνει και αξιολογήσει όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα ισχύουν για δύο έτη από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής όσοι περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες με τη σειρά που έχουν και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, για την τοποθέτηση εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
7. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε πίνακα της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους πίνακες της ίδιας παραγράφου ή και στους άλλους πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις, οι οποίες κάθε φορά ισχύουν για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση".


Άρθρο 15.

Υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής.

1. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά για μία τετραετία, η οποία αρχίζει από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους.
Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται προϊστάμενος, αναπληρώνεται: α) από προϊστάμενο γραφείου ή αν δεν υπάρχει, από διευθυντή σχολείου που εδρεύουν στην ίδια πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο διεύθυνσης εκπαίδευσης, β) από διευθυντή σχολείου που εδρεύει στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης και γ) από εκπαιδευτικό του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α' που υπηρετεί στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου φυσικής αγωγής. Οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
2. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. Ως προϊστάμενοι μπορούν να μετατεθούν σε κενές θέσεις του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή και άλλου, εφόσον αυτές οι θέσεις είχαν περιληφθεί στην αρχική τους δήλωση.
3. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, όταν αυτοί δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
4. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη διεύθυνση ή γραφείο για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία η απομάκρυνση του".
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α ' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.
3. Το γραφείο φυσικής αγωγής υπάγεται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος".
3. Το άρθρο 11 του ν. 1304/1982 καταργείται.


Άρθρο 57

Θέματα σχολικών συμβούλων

1. Μέσα στο τελευταίο δίμηνο ισχύος του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων, όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 277/1984 (ΦΕΚ 104), τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους που έχουν τα προσόντα και συντάσσουν πίνακα με αξιολογική σειρά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι για τη θέση σχολικού συμβούλου, αφού λάβουν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 1304/1982. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων και αποτελούν στοιχείο πληροφόρησης χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.
2. Στους σχολικούς συμβούλους απονέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βαθμός του παρέδρου με θητεία του Παιδαγωγικού ινστιτούτου για τη διάρκεια της θητείας τους και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές.
3. Σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι κατά την επιλογή τους δεν είχαν οργανικές θέσεις στην εκπαίδευση, καταλαμβάνουν μετά τη λήξη της θητείας τους προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο της επιλογής τους ή εκείνο στο οποίο μεταγενέστερα έχουν καταταγεί. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών για οποιοδήποτε λόγο. Με τον ίδιο τρόπο καταργούνται και οι προσωρινές θέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 1304/1982.
4. Στα συμβούλια που συστήθηκαν ή συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1304/1982, για την επιλογή, την επανάκριση για ανανέωση της θητείας, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και τον πειθαρχικό έλεγχο των σχολικών συμβούλων, μετέχει και ο αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ανώτερο κατά περίπτωση κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
5. Η παρ. 5 της περίπτ. Γ΄ του άρθρου 11 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους σχολικούς συμβούλους.
6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπονται θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται εφεξής θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές είναι όσοι έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1304/1982, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 90 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 58

Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών

1. α) Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, που εμποδίστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο να διοριστούν κατά τη διάρκεια του διδακτορικού καθεστώτος 1967 - 1974 λόγω της αντίθεσης τους προς αυτό, εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
β) Σπουδαστές των σχολών νηπιαγωγών και των παιδαγωγικών ακαδημιών, οι οποίοι εμποδίστηκαν να περατώσουν τις σπουδές τους λόγω αντίθεσης προς το δικτατορικό καθεστώς (1967 - 1974), συνεχίζουν τις σπουδές τους στο έτος που διέκοψαν. Μετά την αποφοίτησή τους εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
γ) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για όσους υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια ορίζεται το 50ό έτος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα θέματα σπουδών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υπαγωγή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα προηγούμενα εδάφια αποφαίνεται το οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
2. α) Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς που είχαν εκπατρισθεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946 - 1949, καθώς και τα τέκνα τους, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανώτατων ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής και έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται με αίτηση τους στις αντίστοιχες επετηρίδες διοριστέων αναδρομικά από την ημερομηνία που έλαβαν το απαιτούμενο για το διορισμό τους πτυχίο.
β) Η αναγνώριση των πτυχίων των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου ως ισότιμων με τα πτυχία τμημάτων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι επιτροπές αυτές, κατά την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, εξετάζουν ακόμη: αα) την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση του διδακτικού έργου, ββ) τη δυνατότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης ειδικότητας ή ορισμένων από αυτά και γγ) την ικανότητα για την ορθή χρήση του ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου.
γ) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των παραπάνω υποψηφίων σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ορίζεται το 50ό έτος. Όσοι έχουν υπερβεί αυτό το όριο ηλικίας, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Για τα άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 62.
δ) Οι αιτήσεις των υποψηφίων για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την επιστροφή και εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Για όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3. α) Το άρθρο 2 του ν. 37/1975 (ΦΕΚ 79), που καταργήθηκε από 28.4.83 με το άρθρο 16 παρ. 1 περιπτ. 3 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56), καταργείται και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του έως τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Διορισμοί που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου θεωρούνται νόμιμοι.
β) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για διορισμό στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που διετέλεσαν υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.δ. 237/1969 (ΦΕΚ 133), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπηρετήσουν για μία τριετία σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Η σειρά διορισμού των υποψηφίων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Το άρθρο 4 του ν.δ. 3860/1958, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 15 του ν. 3997/1959 (ΦΕΚ 226) και 15 του ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119), καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η σειρά διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσων είχαν στρατευθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, με την επιφύλαξη της παραγρ. 3 της περίπτωσης Α' και της παρ. 3 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15.
5. Οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6) εφαρμόζονται και στους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις αυτές και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση διορισμού μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, εγγράφονται στο οικείο βιβλίο διοριστέων εκπαιδευτικών από την επομένη της ημερομηνίας που θεωρείται ότι απόκτησαν το πτυχίο τους.
6. Εκπαιδευτικοί της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου 2 του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102), που έχουν διοριστεί με τις: α) Φ. 422.11/Ε/18261/ 22.12.79 (ΦΕΚ 7/10.1.80, τ. Γ'), β) Φ. 422.11/Ε/3777/ 22.4.80, (ΦΕΚ 127/28.4.80, τ. Γ΄), γ) Φ. 422.11/Ε/407/ 15.1.1981 (ΦΕΚ 25/23.1.81 τ. Γ') και δ) Φ. 422.11/ 9166/9.9.81 (ΦΕΚ 262/15.9.81 τ. Γ') αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από τις: α) Φ. 422.11/Ε/10455/24.8.79, β) Φ. 422.11 /Ε/7331/12.8.80 και γ) Φ.422.11/Ε/6291/16.6.81 προκηρύξεις και των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις του παραπάνω κλάδου και των αντίστοιχων ειδικοτήτων, από τότε που διορίστηκαν.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πριν από την δημοσίευση του παρόντος. Διαγραφές που έχουν γίνει από τα βιβλία διοριστέων λόγω συμπλήρωσης του 40ού έτους θεωρείται ότι ουδέποτε έγιναν. Διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν μετά τις παραπάνω διαγραφές δεν θίγονται.
β. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάγονται στην παράγραφο 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 15, μπορούν επί μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 45ου αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας που απαιτείται.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, επί μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση διορισμού έστω και αν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.
10. Η προθεσμία υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογίας του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 158/1984 (ΦΕΚ 53 Α), για τους υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατείνεται για ένα έτος από τότε που έληξε50.
11. Από το σχολικό έτος 1987 - 1988 οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται από τους υπάρχοντες οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 59

Λειτουργία τάξεων λυκείου – Μ.Π.Κ.

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, σε απομονωμένες συγκοινωνιακά κωμοπόλεις της χώρας, τάξεις λυκείου οι οποίες προσαρτώνται λειτουργικά σε γυμνάσιο που έχει έδρα στην ίδια κωμόπολη.
2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των τάξεων αυτών έχει ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού. Η διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις αυτές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ισχύει, γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του γυμνασίου.
3. Γενικά λύκεια με μαθητές λιγότερους από πενήντα (50) μπορεί να μετατρέπονται, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε τάξεις λυκείου που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
4. Τα λυκειακά παραρτήματα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μετατρέπονται σε τάξεις λυκείου, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα (Μ.Π.Κ.) εκτός από την ύλη των δεσμών των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της Γ΄ τάξης λυκείου, μπορεί να διδάσκεται και ύλη από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την επιλογή σπουδαστών σε τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
6. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 60

Διδακτικά βιβλία

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, κύρια και βοηθητικά, που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται και όλα τα βιβλία ή έντυπα ή τεχνικά μέσα, όπως κασέτες, ταινίες, μαγνητοταινίες, τα οποία είναι αναγκαία για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.
251. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι. καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.
3. Εκτός από τον παραπάνω τρόπο συγγραφής είναι δυνατή η προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο.
4. Για την κρίση των διδακτικών βιβλίων συγκροτούνται επιτροπές κρίσης από συμβούλους και παρέδρους του Π.Ι., σχολικούς συμβούλους ή και άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επιστήμονες.
5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από ιδιώτες καλλιτέχνες, ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση.
6. Η έγκριση των διδακτικών βιβλίων ανήκει στην αρμοδιότητα των οικείων τμημάτων του Π.Ι., στα οποία εισάγονται τα πορίσματα των επιτροπών κρίσης της παραγράφου 4. Στις συνεδριάσεις τμημάτων του Π.Ι. δεν μετέχουν τα μέλη του, τα οποία είχαν αναλάβει τη συγγραφή διδακτικού βιβλίου ή μετείχαν στην επιτροπή κρίσης του.
7. Η έκδοση, κυκλοφορία, αγορά και διάθεση διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), από τον οποίο καταβάλλονται χρηματικά βραβεία και έπαθλα αποζημίωσης στους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις στις ομάδες συγγραφής και κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στους ιδιώτες καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν την εικονογράφηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Π.Ι., ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:
α) Στους όρους, στα όργανα και στη διαδικασία προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς υποψηφίων για τη συγγραφή, στη διαδικασία ανάδειξής τους, στον τρόπο καθορισμού των προθεσμιών συγγραφής, κρίσης και έγκρισης, στον ορισμό χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα ή αποζημιώσεων που χορηγούνται στους συγγραφείς στη διάρκεια ισχύος των διδακτικών βιβλίων και την παράτασή της, στη διαδικασία ανατύπωσης διόρθωσης, βελτίωσης και προσαρμογής τους και στα δικαιώματα των συγγραφέων στις περιπτώσεις παράτασης της ισχύος των διδακτικών βιβλίων και ανατύπωσής τους.
β) Στη διαδικασία της ανάθεσης της συγγραφής διδακτικών βιβλίων απευθείας ή ύστερα από διαγωνισμό ή από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.
γ) Στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή τυχόν αποζημιώσεων στα μέλη των επιτροπών αυτών.
δ) Στη διαδικασία ανάθεσης κρίσης και έγκρισης της εικονογράφησης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.
ε) Σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγγραφή, κρίση, έγκριση, ανατύπωση, διόρθωση, βελτίωση, προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων και την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο.
9. Το ύψος των χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα και αποζημιώσεων κάθε είδους της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Ο.Ε.Δ.Β.
10. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται αποζημίωση σε ειδικούς επιστήμονες που μετείχαν σε επιτροπές κρίσης διδακτικών βιβλίων, οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν. 1143/1981 και το ν. 1304/1982 και καθορίζεται το ύψος της52.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες