.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
(Ολο το παρόν αρχείο σε μορφή pdf)

 


N.3467/2006, ΦΕΚ 128/21.06.2006,
Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας


Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας
υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
Αθήνα     -- 2006
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε'&Δ'
Μητροπόλεως 15
101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης - Μ. Ντούσα
Τηλέφωνο: 210-32 24 387- 210-3254126
FAX:             210-32.48.264


ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης »

(Ολο το παρακάτω αρχείο σε μορφή pdf)

 


Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις της παραγράφου δ του άρθρου 9 του Ν. 3467 (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α721-6-2006)
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3467 (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α721-6.-2006)
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ. Α')
4.   Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 6 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ. Α')
5.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε


Άρθρο 1 Χρόνος διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας

Η γραπτή δοκιμασία για την επιλογή των Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής, των Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και των Προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου δ του άρθρου 9 του Ν. 3467 (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α721-6-2006) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) των Σχολικών συμβούλων, στις 24 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Σάββατο
β) των Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων, στις 10 Μαρτίου 2007, ημέρα Σάββατο
κ' θα προηγηθεί της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται η 09:00' π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα στις
08:00' π.μ.

Άρθρο 2 Αντικείμενο διαγωνισμού

1.    Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στη διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγική, (όπως:

1. σκοποί εκπαίδευσης και διδασκαλίας –
2. διαδικασίες, δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης μαθητών –
3. περιεχόμενο αναλυτικού προγράμματος, βιβλίων και διδασκαλίας –
4. διδασκαλία και μάθηση –
5. αξιολόγηση διδασκαλίας, μάθησης και παραμέτρων εκπαίδευσης –
6. οργάνωση σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικού συστήματος –
7. σχέσεις σχολείου με γονείς και φορείς).

2.   Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων εκπαίδευσης εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης (όπως: προγραμματισμός -λήψη αποφάσεων - οργάνωση - διεύθυνση - έλεγχος - διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού).


Άρθρο 3 Πίνακες υποψηφίων

1.    Η Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής Δοκιμασίας συντάσσει πίνακες ανά Περιφέρειαα) υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων και
β) υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων αποτελούμενους από όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ττσρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης. Οι ανωτέρω πίνακες' διαβιβάζονται στους αντίστοιχους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
2.   Οι υποψήφιοι κατανέμονται οτις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου με απόλυτη αλφαβητική σειρά, ανά κατηγορία στελεχών, με βάση τους πίνακες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά αίθουσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι (20).

Άρθρο 4 Εξεταστικά Κέντρα

1. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένα διδακτήριο ως εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας επιλογής Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών εκπαίδευσης και Προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.
β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ανά Περιφέρεια υπερβαίνει τους 150, μπορεί να ορίζονται περισσότερα του ενός εξεταστικά κέντρα. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι κατανέμονται στα εξεταστικά κέντρα κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2.   Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξεταστικά κέντρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Εκπαίδευσης της οποίας κατέθεσαν την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, με την
επιφύλαξη των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στη Ζάκυνθο και
την Κεφαλληνία θα εξετασθούν στην Πάτρα, έδρα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση στη Λευκάδα και την Κέρκυρα
θα εξετασθούν στα Ιωάννινα,, έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ηπείρου.
y) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου
θα εξετασθούν στην Αθήνα,   έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Αττικής.

3.   Κριτήρια για τον ορισμό του εξεταστικού κέντρου είναι η επάρκεια του αριθμού των αιθουσών, η ύπαρξη συστήματος λήψης θεμάτων (V.B.I.) από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
4.   Τα διδακτηρια τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.ypepth.gr). Σχετική ανακοίνωση αναρτάται επίσης και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να πληροφορηθούν οι υποψήφιοι των περιοχών αυτών σε ποια διδακτήριο θα εξετασθούν.
5.   Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων στελεχών βαρύνει τους ίδιους.

Άρθρο 5 Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου

1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τις εξετάσεις, ορίζονται για κάθε εξεταστικό κέντρο: α) μία πενταμελής επιτροπή, συγκροτούμενη από Διευθυντή Λυκείου ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Διοικητικών Θεμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Γραμματείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Γραμματέα, τον χειριστή V.B.I. για τη λήψη των θεμάτων και δύο μέλη από Διευθυντές Σχολικών μονάδων. Χειριστής V.B.I. για τη λήψη των θεμάτων ορίζεται εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Λύκειο του οποίου το διδακτήριο έχει ορισθεί ως εξεταστικό κέντρο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών καθώς και τρία μέλη βοηθητικού προσωπικού για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών εξεταστικού κέντρου.
β) οι επιτηρητές των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των ' εξετάσεων.  Ως επιτηρητές ορίζονται Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών ^ εκπαιδευτικοί   Πρωτοβάθμιας   και  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   με^> βαθμό Α'.
2.   Δεν μπορεί να ορισθεί μέλος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου πρόσωπο το οποίο είναι υποψήφιο στις εξετάσεις ή του οποίου ο/η σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού είναι υποψήφιος/α στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
3.   Έργο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου είναι η παραλαβή του υλικού των εξετάσεων και των καταστάσεων των υποψηφίων από την Περιφερειακή Διεύθυνση, η προετοιμασία του εξεταστικού κέντρου, η κατανομή των υποψηφίων στελεχών στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, η καταγραφή των υποψηφίων που απουσιάζουν, η αναπαραγωγή και διανομή των θεμάτων στους εξεταζόμενους, η συγκέντρωση, συσκευασία των απαντητικών εντύπων και η αποστολή τους στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και κάθε άλλο θέμα το οποίο πιθανόν να ανακύψει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
4.   Η Επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου με το πέρας της γραπτής δοκιμασίας παραλαμβάνει από τους επιτηρητές τα απαντητικά έντυπα τα οποία και συσκευάζει σε ένα δέμα. Σε χωριστό φάκελο τοποθετεί ένα αντίγραφο της κατάστασης των υποψηφίων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, στην οποία σημειώνονται οι απόντες και η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τ^ς Επιτροπής, και πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής εις διπλούν στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των απαντητικών εντύπων και ο αριθμός των απόντων, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αποστείλει η Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής Δοκιμασίας. Το δέμα με τα απαντητικά έντυπα και ο φάκελος με το αντίγραφο της κατάστασης των υποψηφίων συσκευάζονται σε ένα δέμα το οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει με την υπηρεσία των ΕΛΤΑ «πόρτα-πόρτα» στην Επιτροπή Οργάνωσης ΓραπτήϊΓ" Δοκιμασίας (Μητροπόλεως 15, 101 85 Αθηνά, 2°ς όροφος, γραφείο 204). Τα δέματα παραδίδονται σφραγισμένα από την Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής Δοκιμασίας στις αντίστοιχες Κεντρικές Επιτροπές Γραπτής Δοκιμασίας, οι οποίες τα παραλαμβάνουν, τα αποσφραγίζουν, καταμετρούν τα απαντητικά φύλλα, υπογράφουν τα πρωτόκολλα παράδοση ς-παραλαβ ή ς και επιστρέφουν το ένα από αυτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού κέντρου.

Άρθρο 6 Επιτήρηση

1.   Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται δύο (2) επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης και ένας αναπληρωτής ανά δύο αίθουσες.
2.   Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής πρόσωπο του οποίου σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού είναι υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
3.   Οι επιτηρητές, πριν από την έναρξη της εξέτασης, προβαίνουν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων.
4.   Ο επιτηρητής κατά την παραλαβή του απαντητικού εντύπου, καλύπτει τα στοιχεία του υποψηφίου, παρουσία του, με ειδική αδιαφανή αυτοκόλλητη ταινία και υπογράφει στην ειδική θέση του εντύπου.
5.   Οι επιτηρητές, μετά την αποχώρηση και του τελευταίου υποψηφίου, παραδίδουν τα απαντητικά έντυπα και τις φωτοτυπίες με τις ερωτήσεις στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 7 Διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας

1.   Κάθε υποψήφιος απαντά σε εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
2.   Σε κάθε υποψήφιο, ανάλογα με την κατηγορία υποψηφίων στελεχών στην οποία εντάσσεται, δίνεται φυλλάδιο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής οι οποίες ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Σχολικών Συμβούλων ή την Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων αντίστοιχα, καθώς και ειδικό απαντητικό έντυπο.
3.   Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις που επιλέγουν στο ειδικό απαντητικό έντυπο που τους έχει διανεμηθεί.
4.   Υποψήφιος ο οποίος προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο μετά τ^ν έναρξη μετάδοσης των θεμάτων αποκλείεται από την εξέταση με πράξη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.
5.   Η εξέταση διαρκεί μέχρι τρεις (3) ώρες.
6.   Ως χρόνος δυνατής αποχώρησης ορίζεται μία (1) ώρα μετά την διανομή των θεμάτων.

Άρθρο 8 Βαθμολόγηση-Αποτελέσματα

1.   Η βαθμολόγηση των ειδικών απαντητικών εντύπων πραγματοποιείται από μηχάνημα οπτικής ανάγνωσης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ευθύνη και παρουσία της Κεντρικής Επιτροπής Γραπτής Δοκιμασίας Σχολικών Συμβούλων, για τα γραπτά των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων, και της Κεντρικής Επιτροπής Γραπτής Δοκιμασίας Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων, για τα γραπτά των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων.
2.   Η κλίμακα βαθμολόγησης εκτείνεται από μηδέν (0) έως εκατό (100) μονάδες. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα.
3.   Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδες με άριστα τις εκατό (100.
4.   Οι πίνακες επιτυχόντων Σχολικών Συμβούλων και επιτυχόντων Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων συντάσσονται και υπογράφονται από τις αντίστοιχες Κεντρικές Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3467 (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α721-6-2006),    κυρώνονται   από   τον   Υπουργό    Εθνικής   Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλονται μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής. Οι ανωτέρω πίνακες ανακοινώνονται επίσης στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Τα απαντητικά έντυπα των υποψηφίων καταστρέφονται μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ

Εσωτ. Διανομή
1.   Γραφείο Υπουργού
2.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλού
3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.   Γραφείο Γενικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.
5.   Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.- Τμήμα Ε'
6.   Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.- Τμήμα Δ

 

Ολο το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες