.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)

σε μορφή .pdf ΕΔΩ 

1 Δημητρακόπουλος Γιώργος

Αιρετός

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

(εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.)

Τηλ. επικοινωνίας 6977–747439

e-mail: dimitrako@sch.gr

Αναθεωρημένη έκδοση,

σύμφωνα με τις διατάξεις του -νέου - Υπαλληλικού Κώδικα

Ένας απαραίτητος σύμβουλος για:

􀂾 Το Νηπιαγωγό

􀂾 Το δάσκαλο Γενικής Αγωγής

􀂾 Το δάσκαλο ΕιδικήςΑγωγής

􀂾 Τον εκπαιδευτικό Ειδικότητας

􀂾 Τον αναπληρωτή και ωρομίσθιο εκπαιδευτικό

(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: βλ. τελευταία (56η) σελίδα)

Οκτώβριος 2007 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Νομικό πλαίσιο

♦ Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

♦ Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού (άρθρο 17 του Ν. 1566/85).

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτηση τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04):

• Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους. Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο (παρ. 3 άρθρο 9 του Ν. 3391/05).

• Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

• Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

• Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση (άρθρο 27 του Ν. 3475/06).

􀂾 Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και για τα δύο επόμενα (άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3391/05).

􀂾 Δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών (άρθρο 13, παρ. 45, εδ. β' του Ν. 3149/03).

􀂾 Δεν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισμός ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισμού του (άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 2986/02).

􀂾 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, χωρίς να προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προηγούμενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3255/04 πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα (άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3391/05).

3

 

Προσλήψεις τριτέκνων αναπληρωτών

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 1566/85, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 2, παρ. 4α του Ν. 3454/06).

Πρόσληψη ωρομίσθιων

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04).

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διορισμός

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται σε ποσοστό 60% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3255/04). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου νόμου όσοι από τους αναπληρωτές του ενιαίου πίνακα συμπλήρωσαν την 30ή/6/04 πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών διορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα και πέρα των οριζόμενων ποσοστών (60% και 40%, αντίστοιχα).

Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30ή/6/2004 είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.. (άρθρο 9, παρ. 7 του Ν. 3391/05).

Διορισμός πολυτέκνων

Πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί - με τέσσερα και άνω τέκνα - τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εγγράφονται μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου (22/7/04) στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής (άρθρο 21, παρ.3 του Ν. 3475/06). 4

Τα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών καθορίζονται ιεραρχικά ως εξής (Υπουργική Απόφαση 1255/7-9-2005):

• Αριθμός τέκνων

• Ημεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, βαθμός πτυχίου. Για πτυχία που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται η ημεροχρονολογία κτήσης του αλλοδαπού τίτλου αν η αναγνώρισή του από το αρμόδιο όργανο της ημεδαπής ολοκληρώθηκε χωρίς συμπληρωματική εξέταση, άλλως η ημεροχρονολογία αναγνώρισής του από το αρμόδιο όργανο αν απαιτήθηκε συμπληρωματική εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο διορισμός είναι ατομική διοικητική πράξη, γίνεται σε μια αφηρημένη οργανική θέση και δημοσιεύεται (περιληπτικά) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.). Η αποδοχή του διορισμού γίνεται με την ορκωμοσία εντός 30 ημερών (από την κοινοποίηση του διορισμού). Μετά την ορκωμοσία ο υπάλληλος αναλαμβάνει υπηρεσία, οπότε και αρχίζει να μισθοδοτείται. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς η προθεσμία για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό τους (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2986/02). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύς του διορισμού ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ.. Αν ο διοριζόμενος δεν δώσει τον όρκο στις προαναφερόμενες προθεσμίες, ο διορισμός ανακαλείται.

Μονιμοποίηση

Ο εκπαιδευτικός που διορίζεται, αρχικά υπηρετεί ως δόκιμος για διάστημα δύο (2) ετών. Με τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί μονιμοποιούνται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου ΠΥΣΠΕ.

• Στους εκπαιδευτικούς που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀃚 Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας και ο δόκιμος υπάλληλος είναι μόνιμος (άρθρο 40, παρ.1 του Ν. 3528/07, Συμβούλιο της Επικρατείας 69/1935, 1355/1971, 695/1980).

􀃚 Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου υπαλλήλου, καθώς και κατά της απόφασης περί μη μονιμοποίησής του επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 40, παρ. 4 του Ν. 3528/07).

􀃚 Όσοι εκπαιδευτικοί παραιτούνται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους πίνακες αυτούς αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ημερομηνία (Π.Δ. 144/97).

Αναγνώριση προϋπηρεσίας (για μισθολογική εξέλιξη)

(Ν. 3205/03)

Οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, είναι:

♦ Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

♦ Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Κρατών – μελών της Ε.Ε.

♦ Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί.

♦ Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

♦ Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00).

♦ Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ξένα σχολεία της ημεδαπής (άρθρο 9, παρ.22 του Ν. 2817/00).

5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για υπηρεσιακή εξέλιξη πρέπει να τις καταθέσουν, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι προϋπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

􀀹 Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

􀀹 Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν.

􀀹 Η σχέση εργασίας.

􀀹 Ο τρόπος μισθοδοσίας.

􀀹 Το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο).

􀀹 Η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μονίμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφερομένου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται 300 ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται 25 ημέρες και ως μία εβδομάδα 6 ημέρες (Δ2/10558/19-09-2000).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης (στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από το διορισμό του εκπαιδευτικού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι (άρθρο 1 του Ν. 2986/02):

􀂾 Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

􀂾 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, οι οποίες υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών.

􀂾 Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) και υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

􀂾 Οι σχολικές μονάδες, τα κέντρα συμβουλευτικής - προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τα γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (γραφεία Σ.Ε.Π.), τα εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και τα κέντρα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), που υπάγονται στην Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης του νομού ή της νομαρχίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

6

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το σχολείο συνιστά Δημόσια Υπηρεσία - δεν διαθέτει, όμως, νομική προσωπικότητα - τόσο υπό τη λειτουργική όσο και την οργανική έννοια του όρου. Από τη μια μεριά η δραστηριότητα του σχολείου έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (εκπαίδευση) και από την άλλη τα σχολεία είναι οργανωτικοί σχηματισμοί του Κράτους και επιδιώκουν την πραγματοποίηση των σκοπών τους, ασκώντας δημόσια εξουσία και εφαρμόζοντας τους κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην κατηγορία των Τακτικών Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατά συμπληρωματικό τρόπο, δηλαδή για τα θέματα εκείνα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις του Διοικητικού Δικαίου (άρθρο 2 του Ν. 3528/07). Οι ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν στους εκπαιδευτικούς έχουν συγκεντρωθεί - κυρίως - στο Ν. 1566/85, στις κανονιστικές αποφάσεις (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, καθώς και στις τροποποιήσεις αυτού.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(άρθρο 243 του Ν. 3463/2006)

Η σχολική επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1894/90 και του Π.Δτος 410/95) και καλύπτει ένα ή περισσότερα σχολεία ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά, εκτός από τον εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας, οι Διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων και από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι.

Έργο της Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, κ.τ.λ.), η αμοιβή των καθαριστριών (όσων δεν μονιμοποιήθηκαν), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη σχολική επιτροπή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ4/11927/3-2-04.

Η σχολική επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί, επίσης, τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, των μελών της με γραπτή αίτηση. Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε κάθε Δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο μέσο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας Διδασκόντων 7

και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα (άρθρο 51 του Ν. 1566/85).

Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής του σχολείου ή δύο (2) τουλάχιστον φορείς που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη σχολικού συμβουλίου ως Γραμματέα.

Το σχολικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου (Δ4/543/21-10-1999 Υπουργική Απόφαση).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(άρθρο 11 του Ν. 1566/85)

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

􀂄 Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν δεν υπάρχει Διευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ύστερα από εισήγηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν της λήξης του διδακτικού έτους.

􀂄 Ο Υποδιευθυντής βοηθά το Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε..

􀂄 Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο και έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή του σχολείου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά μία φορά πριν την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου, και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστο το 1/3 των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Ο Σύλλογος των Διδασκόντων βρίσκεται σε απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

􀂾 Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες από δύο (2) και καμιά δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο επικρατέστερες.

􀂾 Όποιο μέλος απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

􀂾 Η ψηφοφορία είναι φανερή, ενώ μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σ.Δ. κατά πλειοψηφία.

􀂾 Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι δεσμευτικές.

8

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(Π.Δ. 201/98)

􀂙 Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντά τους και οι αρμοδιότητές τους.

􀂙 Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων (Σ.Δ).

􀂙 Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες εργασίες και από αυτήν απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου.

􀂙 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Σ.Δ., μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να ασκεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

􀂙 Αντικατάσταση του εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το Διευθυντή του σχολείου.

􀂙 Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σ’ αυτό που ανήκουν οργανικά.

􀂙 Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

􀂙 Τα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ

(άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97)

Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία ορίζεται ως εξής:

􀂄 Διευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).

􀂄 Διευθυντές 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).

􀂄 Διευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).

􀂄 Διευθυντές 12/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).

􀂄 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).

􀂄 Εκπαιδευτικοί 4/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 μέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂃 Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους υπόλοιπους από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

􀂃 Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί (4 και πάνω παιδιά) απαλλάσσονται από εξωδιδακτικές εργασίες και, όπου είναι δυνατό, έχουν συνεχές ωράριο (Φ350/77/105679/Δ1/8-10-2002).

Ωράριο ωρομισθίων

􀂙 Το ωράριο απασχόλησης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν διδακτικό έργο με μία ή περισσότερες συμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, δηλαδή τις δώδεκα (12) ώρες.

􀂙 Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται με συμβάσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορούν να απασχολούνται μέχρι του συνόλου του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι μία (21) ώρες, κλάδος ΤΕ01 είκοσι δύο (22) ώρες, κλάδος ΔΕ01 είκοσι οκτώ (28) ώρες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

9

Ωράριο αιρετών εκπροσώπων

(άρθρο 31 του Π.Δτος 1/2003)

♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) αποσπώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) α) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας ή β) διατίθενται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στα γραφεία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη του ΠΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν τα δύο τρίτα (2/3) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), καθώς και του ΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα δεύτερο (1/2) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Ανάθεση υπερωριών

􀂾 Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής εργασίας, ο Σύλλογος Διδασκόντων αναθέτει σε εκπαιδευτικό του σχολείου μέχρι πέντε (5) ώρες υπερωριακή διδασκαλία (άρθρο 14, παρ. 16 του Ν. 1566/85).

􀂾 Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 6, παρ. 17 του Ν. 3027/02). Με πρόταση του υπηρεσιακού συμβουλίου είναι δυνατό να αυξηθούν σε δέκα (10) οι ώρες της προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ. 18 του Ν. 1566/85).

􀂾 Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο (Δ2/26818/16-12-1996).

􀂾 Υπερωριακή διδασκαλία ανατίθεται, όπου είναι δυνατό, κατά προτεραιότητα στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (Δ2/22685/21-10-1996).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ διδακτικού και εργασιακού ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο μέχρι τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Ο Κλάδος μας αντιτίθεται στην υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών. Η Δ.Ο.Ε. με απόφασή της κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων στους οποίους ανατίθεται –γραπτώς - υποχρεωτική υπερωρία.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας (1429/25-10-2004, 1574/7-12-2004):

«Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη». 10

Συμπλήρωση ωραρίου Ειδικοτήτων

Νομικό πλαίσιο

άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85:

"Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή".

άρθρο 14, παρ. 7 του Π.Δτος 50/96:

"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους".

άρθρο 14, παρ. 9 του Π.Δτος 50/96 (όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97):

"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".

άρθρο 21, παρ. 5α του Ν. 3475/06:

"Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης".

Π.Δ. 1/2003, παρ. 14

"Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση θεωρούνται λειτουργικά υπεράριθμοι και διατίθενται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου. Η διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους. 11

XΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ωράριο λειτουργίας

(Φ. 32/190/61670/Γ1/20-7-07, Υπουργική Απόφαση)

Το διδακτικό - πρωινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:

Χρόνος υποδοχής των νηπίων 8.00 - 8.15

Ημερήσιο Πρόγραμμα 8.15 - 12.15

Αποχώρηση νηπίων 12.15 - 12.30

Το διδακτικό - απογευματινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:

Χρόνος υποδοχής των νηπίων 14.00 - 14.15

Ημερήσιο Πρόγραμμα 14.15 - 17.45

Αποχώρηση νηπίων 17.45 - 18.00

Το διδακτικό ωράριο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:

1η Νηπιαγωγός 8.00 - 12.00

2η Νηπιαγωγός 11.45 - 15.45

Αποχώρηση νηπίων 15.45 - 16.00

Το διδακτικό ωράριο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου - με πρωινή ζώνη - έχει ως εξής:

1η Νηπιαγωγός 7.00 - 11.30

2η Νηπιαγωγός 11.15 - 15.45

Αποχώρηση νηπίων 15.45 - 16.00

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με απόφασή της (αρ. πρωτ. 83/10-9-07), η Διδασκαλική Ομοσπονδία αντιτίθεται στην Υ.Α. και καλεί τους Νηπιαγωγούς να εφαρμόσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι το σχολικό έτος 2006 - 2007.

Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου

Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο Νηπιαγωγός που υπηρετεί σ' αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα Προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο Προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 12, κεφ. Ε΄, παρ. 5 του Ν. 1566/85).

Ανάληψη υπηρεσίας

Ο/Η Νηπιαγωγός είναι υποχρεωμένος-η να παρουσιαστεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Νηπιαγωγείο όπου κατέχει οργανική θέση και να συμπληρώσει την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που είναι στη Διάθεση οφείλει να παρουσιαστεί την ίδια ημερομηνία στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και να αναλάβει υπηρεσία.

Παραλαβή Νηπιαγωγείου

Ο/Η Προϊστάμενος-η του Νηπιαγωγείου είναι υποχρεωμένος-η μόλις αναλάβει υπηρεσία να παραλάβει το Νηπιαγωγείο. Κατά την παραλαβή γίνεται καταμέτρηση και έλεγχος στα παραλαμβανόμενα είδη και συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος υποβάλλει στο Γραφείο Εκπαίδευσης την αναφορά ανάληψης καθηκόντων μαζί με το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που ο/η Προϊστάμενος-η τον επόμενο Σεπτέμβριο δεν θα βρίσκεται στο ίδιο Νηπιαγωγείο

(διάθεση, απόσπαση, αναπληρωτής κ.τ.λ.) οφείλει να παραδώσει - τον Ιούνιο - το Νηπιαγωγείο στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 12

Ατομικό Δελτίο Υγείας

Στα Νηπιαγωγεία τηρείται με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών Ατομικό Δελτίο Υγείας των νηπίων (και των προνηπίων) και έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σε αυτό. Τα Α.Δ.Υ. είναι απόρρητα έγγραφα, διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Ευαίσθητων Δεδομένων. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ. εκτός από ποινικό αδίκημα συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας (Υπουργική Απόφαση 58410/Γ4/14-6-2005).

Επιτήρηση νηπίων

Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την επιτήρησή τους στα διαλείμματα, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή από τους γονείς είναι ο/η Νηπιαγωγός που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο τμήμα (άρθρο 11, παρ. 2 του Π.Δτος 200/98).

Εκκλησιασμός νηπίων

Εκκλησιασμός των νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό (άρθρο 4, παρ.5 του Π.Δτος 200/98).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα νήπια που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή και στις εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, εφόσον το ζητήσουν οι γονείς τους με γραπτή δήλωση. Συμμετέχουν, όμως, στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου (άρθρο 11, παρ. 4 του Π.Δτος 200/98).

Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία

Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συμβούλιο των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Προϊστάμενοι-ες των Νηπιαγωγείων (άρθρο 10, παρ. 5 του Π.Δτος 200/98). Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες μεταξύ των συλλόγων των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει ανάλογα με το θέμα ο/η Σχολικός Σύμβουλος ή ο Προϊστάμενος Γραφείου (άρθρο 10, παρ. 6 του Π.Δτος 200/98).

Εγγραφές νηπίων

􀂾 Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για τα νήπια που στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους συμπληρώνουν την ηλικία των πέντε (5) ετών (Ν. 3518/06). Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος των θέσεων του Νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές ανάγκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων ανεξάρτητα από την οργανικότητα του Νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου Γραφείου η οποία επικυρώνεται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 7, παρ. 9 του Π.Δτος 200/98).

􀂾 Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου διενεργεί την κλήρωση για την επιλογή των προνηπίων που θα εγγραφούν όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων. Η κλήρωση γίνεται με την έναρξη του σχολικού έτους. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω προνήπια: α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς. β) Τα τέκνα πολυτέκνων. γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία (άρθρο 7, παρ. 12 του Π.Δτος 200/98). Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία η κλήρωση γίνεται από τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων μαζί με τους εκπροσώπους των Γονέων και Κηδεμόνων (άρθρο 7, παρ. 13 του Π.Δτος 200/98).

􀂾 Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας προνηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο προνήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση (άρθρο 7, παρ. 14 του Π.Δτος 200/98).

13

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού γίνεται με ειδική, ατομική διοικητική πράξη την οποία εκδίδει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ).

Προσωρινή τοποθέτηση

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται, τίθενται στη διάθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις των σχολείων μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για το οποίο διορίζονται (άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 2413/96 και Π.Δ. 144/97).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους διοριζόμενους να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Οι διοριζόμενοι καλύπτουν λειτουργικά κενά σχολείων της περιοχής διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν, για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε..

􀂙 Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους, προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα (βλ. παρακάτω «μονάδες τοποθέτησης»).

􀂙 Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία και ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3391/05).

Οριστική τοποθέτηση

(Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97)

Οι δηλώσεις για οριστική τοποθέτηση - όσων βρίσκονται στη Διάθεση από μετάθεση, προσωρινή τοποθέτηση ή οποιοδήποτε άλλο λόγο - γίνονται από 1-30 Νοεμβρίου, χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του. Κατ' εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και αφού προσδιορίσουν τις μονάδες τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού (βλ. παρακάτω «μονάδες τοποθέτησης») αποστέλλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι 15 Φεβρουαρίου τους πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση.

Η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τρεις φάσεις:

1Η ΦΑΣΗ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφού τοποθετήσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν. Μετά την εξέταση των δηλώσεων το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις που παραμένουν κενές.

2Η ΦΑΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους μπορούν, αν το επιθυμούν να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους. 14

3Η ΦΑΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε..

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.). Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κριτήρια και μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης

(Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97)

Κριτήρια για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι:

Συνολική υπηρεσία (2 μονάδες για κάθε χρόνο)

Για τον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη:

♦ Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ από το ΦΕΚ διορισμού του εκπαιδευτικού μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό τους, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο Δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

♦ Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αυτή λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

♦ Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών.

♦ Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00). Η προϋπηρεσία των καθηγητών ξένων γλωσσών στο Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται σαν υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία (άρθρο 8, παρ. 17 του Ν. 2817/00).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων τοποθέτησης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία, μόνο αν είναι αναγνωρισμένη. 15

Οικογενειακοί λόγοι

♦ Έγγαμος (4 μονάδες)

♦ Πρώτο παιδί (4 μονάδες)

♦ Δεύτερο παιδί (4 μονάδες)

♦ Τρίτο παιδί (6 μονάδες)

♦ Τέταρτο και πάνω παιδί (7 μονάδες για το καθένα)

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης στις έδρες των σχολείων (Μ.Σ.Δ.)

Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι κατηγορίας, κατά περίπτωση υπολογίζονται 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 μονάδες τοποθέτησης, αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂙 Για τα μέλη των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση.

􀂙 Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση.

􀂙 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως Διευθυντές ή Υποδιευθυντές λαμβάνουν τις μονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα καθήκοντά τους.

􀂙 Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.

􀂙 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

􀂙 Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται πραγματική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση μονάδων μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας.

􀂙 Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαμβάνει τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε.

􀂙 Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α' κατηγορίας (λαμβάνει 1 μονάδα).

􀂙 Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αμερική και της Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες (λαμβάνουν 1,2,3 μονάδες, αντίστοιχα).

􀂙 Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος.

16

Συνυπηρέτηση (4 μονάδες)

Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.

􀂄 Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

􀂄 Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο Δημόσιο δεν δικαιούται τις μονάδες συνυπηρέτησης σύμφωνα με την 95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εντοπιότητα (2 μονάδες)

Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν αρκεί να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Στη βεβαίωση του Δημάρχου θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης στο συγκεκριμένο Δήμο. 17

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

(Π.Δ. 50/96 και 100/97)

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

Αν διαπιστωθευπεραριθμίαεκπαιδευτικών σεσχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζετα με την παρακάτω διαδικασία:

♦ Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

􀂾 Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (βλ. παραπάνω «μονάδες μετάθεσης») σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δτος 50/96.

􀂾 Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (βλ. παραπάνω «μονάδες μετάθεσης»).

􀂾 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ημερών.

Η τοποθέτησητων υπεράριθμωνεκπ/κών γίνεται ως εξής:

• Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

• Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

• Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

• Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. ί ι 18

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Οι αιτήσεις για μεταθέσεις υποβάλλονται από την 1η έως την 30ή Νοεμβρίου στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι τέλος Ιανουαρίου μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30ή Νοεμβρίου. Ανάκληση της αίτησης μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις (άρθρο 8, παρ. 1 του Π.Δτος 50/96). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 8, παρ. 2 του Π.Δ.τος 50/96).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂾 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση (άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ' του Π.Δτος 50/96).

􀂾 Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις μετάθεσης ειδικών κατηγοριών (βλέπε παρακάτω: "ειδικές κατηγορίες") καθώς και στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο γενικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 8, παρ. 4 του Π.Δτος 50/96).

􀂾 Ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 8, παρ. 3 του Π.Δτος 50/96).

Θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί:

στα Γραφεία: του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Υφυπουργών και Βουλευτών,

♦ στον Ο.Ε.Ε.Κ.,

♦ ως αιρετά μέλη των ΟΤΑ,

♦ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής (άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 2986/02),

♦ στα σχολεία του Αρμενικού Σταυρού (Ν. 1674/86) και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (Ν. 2413/96),

♦ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ),

♦ στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ),

♦ στα Διδασκαλεία (Δασκάλων και Νηπιαγωγών).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης τα μέλη των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

􀂾 Δεν θεμελιώνει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί κατά τη διάρκεια διαφόρων διδακτικών ετών σε σχολεία εκτός της οργανικής του θέσης, αφού δεν μπορεί να συνυπολογίσει αθροιστικά το χρόνο των θερινών διακοπών των αντίστοιχων ετών ως χρόνο υπηρεσίας στην οργανική του θέση (864/1989 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Κριτήρια μεταθέσεων

Για τα κριτήρια μεταθέσεων βλέπε «κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης». Επιπλέον, για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή λαμβάνεται υπόψη και το κριτήριο της «πρώτης προτίμησης» (2 μονάδες). 19

Eιδικές κατηγορίες μετάθεσης

(άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996)

Kατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

• Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

• Oι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

• Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

H προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή

Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τμημάτων ένταξης τοποθετούνται με μετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία και σε περίπτωση έλλειψης, εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 2817/00).

􀂾 Κατά την τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των Τμημάτων Ένταξης προηγούνται εκπαιδευτικοί, που είναι άτομα με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3194/03).

􀂾 Στα Κ.Δ.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τμήματα Ένταξης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με τα παρακάτω προσόντα και κατά την ακόλουθη σειρά, όπου εξαντλείται ο κατάλογος υποψηφίων της πρώτη περίπτωσης και ακολουθεί η δεύτερη περίπτωση και ούτω καθ` εξής (άρθρο 2, παρ. 7, εδ. δ' του Ν. 3194/03):

πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή,

πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μία κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.,

πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.".

20

Κριτήρια μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005)

Κριτήρια για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) είναι:

􀂙 Η συνολική υπηρεσία.

 

􀂙 Η συνυπηρέτηση.

􀂙 Οι οικογενειακοί λόγοι.

􀂙 Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των ΚΔΑΥ.

􀂙 Η εντοπιότητα.

􀂙 Η πρώτη προτίμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της Δημόσιας Εκπαίδευσης ή στα ΚΔΑΥ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης. Ως προς τα λοιπά κριτήρια εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. παραπάνω: "κριτήρια και μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης").

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

􀂙 Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

􀂙 Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

􀂙 Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στο Φ.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂃 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

􀂃 Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

􀂃 Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

21

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και ανίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών σε άλλο νομό με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 5 του ν. 1566/85). Στις αποσπάσεις αυτές υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία (εκτός των υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τον Ο.Ε.Ε.Κ.) οι προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στον Ο.Ε.Ε.Κ. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της οργανικής τους θέσης (άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 2986/02).

􀂾 Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν.

􀂾 Όσοι υπηρετούν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης (άρθρο 21 του ν. 3328/05).

􀂾 Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 1 του Ν. 1566/85). Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση μεγαλύτερη του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 2 του Ν. 1566/85).

􀂾 Δασκάλες που είναι μητέρες παιδιών μέχρι τριάμισι (3,5) ετών μπορεί να αποσπώνται - με αίτησή τους - από ολιγοθέσια (1θ, 2θ, 3θ) σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ΄, παρ. 10 του Ν. 1566/85).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂄 Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τμημάτων ή Παραρτημάτων που έχουν έδρα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αποσπώνται με αίτησή τους, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος (άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 3027/02).

􀂄 Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη Δημόσια Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999. Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή κατά περίπτωση του Διευθυντή της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής μέχρι της παύσης λειτουργίας αυτών. Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή (άρθρο 25, παρ. 3 του Ν. 3467/06).

􀂄 Με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών) εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων, εξειδικευμένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων (άρθρο 13, παρ. 10 του Ν. 3149/03).

􀂄 Επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, τακτικοί υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος (άρθρο 21 του Ν. 2946/01).

22

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (Ν. 2413/96)

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

􀂙 Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

􀂙 Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

􀂙 Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρυθμα σεμινάρια που οργανώνονται από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.

􀂙 Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.

􀂙 Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία.

􀂙 Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α` τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης.

􀂙 Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α` τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια σχολικού έτους, παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού.

Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:

♦ Εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς.

♦ Όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες.

♦ Όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂙 Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα (άρθρο 24 του Ν. 3404/05).

􀂙 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι συντονιστών εκπαίδευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση του συζύγου τους. Η απόσπαση των εν λόγω εκπαιδευτικών μπορεί να αποφασίζεται για χρονικό διάστημα και πέραν της πενταετίας, κατ' εξαίρεση της προβλεπόμενης διαδικασία αποσπάσεων, όπως αυτή καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2413/96. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο εξωτερικού (άρθρο 9, παρ. 16 του Ν. 2817/00).

􀂙 Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς πριν την ισχύ του Ν. 2413/96, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο (άρθρο 9, παρ. 17, εδ. α' του Ν. 2817/00).

23

􀂙 Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμη πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, εφόσον ενδιάμεσα έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή (άρθρο 9, παρ. 17, εδ. β' του Ν. 2817/00).

􀂙 Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτηση τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση (άρθρο 8, παρ. 9 του Ν. 3194/03).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες, τμήματα και τάξεις του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 2413/96, θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους:

􀂙 αίτηση μετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης εφόσον υπηρέτησαν ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης,

􀂙 αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνο σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν εφόσον δεν συμπλήρωσαν σε αυτό υπηρεσία ενός (1) έτους.

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς επανέρχονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους τίθενται στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο τους τοποθετεί προσωρινά σε σχολείο της αρμοδιότητάς τους και οριστικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση (άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 2817/00).

ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Η μετάταξη γίνεται είτε αυτεπάγγελτα λόγω εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει αν ο μετατασσόμενος έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση στην οποία γίνεται η μετάταξη. Για τη μετάταξη εκδίδεται πράξη του αρμόδιου Υπουργού (άρθρα 69, 73, 74 του Ν. 3528/07).

Η μετάταξη αναλύεται σε δύο ιδιαίτερες πράξεις: α) σε απόλυση του υπαλλήλου από την οργανική θέση που κατέχει και β) στο διορισμό του σε άλλη οργανική θέση (Συμβούλιο της Επικρατείας 1396/1965). Η μεταβολή αυτή γίνεται χωρίς διακοπή της υπαλληλικής σχέσης και έτσι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην προηγούμενη θέση υπολογίζεται για την υπηρεσιακή κατάστασή του (ΣτΕ 1503/1964).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και στον κλάδο τον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν έχουν διοριστεί οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς υπηρεσία στην εκπαίδευση (άρθρο 12, παρ. 4 του Ν. 3260/04). 24

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο εκπαιδευτικός τίθεται αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του σε διαθεσιμότητα – με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου - λόγω ασθένειας όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας, είναι όμως κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής ιάσιμη. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη (άρθρο 100, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

Κατά το τελευταίο δίμηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αν η υγειονομική επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωματική ή πνευματική του ικανότητα σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του (άρθρο 21 του Ν. 3528/07). Για τον αναδιορισμό του αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εφόσον

􀂃 είχε τριετή, τουλάχιστο, ευδόκιμη υπηρεσία,

􀂃 υπέβαλε αίτηση αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόλυσή του.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

Σε αργία τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από ένταλμα προσωπικής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω κι αν απολύθηκε με εγγύηση. Επίσης, τίθεται σε αργία αυτοδίκαια ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ ή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή (άρθρο 103 του Ν. 3528/07).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Η θέση σε αργία δεν έχει χαρακτήρα πειθαρχικής ποινής αλλά διοικητικού μέτρου αναγκαίου για το συμφέρον της υπηρεσίας.

• Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

Με πράξη του αρμόδιου Υπουργού – ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου – είναι δυνατή η θέση σε αργία του υπαλλήλου όταν (άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 3528/07):

♦ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία,

♦ έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης,

♦ υπάρχει βάσιμη υπόνοια για άτακτη διαχείριση η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη διάρκεια της αργίας γίνεται παρακράτηση του ήμισυ των αποδοχών (1/2) εκτός κι αν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής (22 συνεχείς εργάσιμες ημέρες ή 30 ημέρες σε ένα έτος) από την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Η αργία μπορεί να διαρκέσει ένα (1) έτος, μετά την πάροδο του οποίου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα για τη συνέχιση ή μη της αργίας.

􀂾 Η αργία αίρεται αυτοδίκαια μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση απόφασης θέσης του υπαλλήλου σε αργία.

25

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος

Πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί κάθε υπαίτια παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος με μια πράξη ή παράλειψη που μπορεί να καταλογιστεί στον υπάλληλο (άρθρο 106, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό τα στοιχεία του πειθαρχικού παραπτώματος είναι:

􀂄 Πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά παράβαση του καθήκοντος ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

􀂄 Καταλογισμός υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου εξαρτάται θετικά ή αρνητικά από τη βούληση του υπαλλήλου (ΣτΕ 715/1981). Καταλογισμός δεν υπάρχει όταν συντρέχουν ψυχικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη βουλητική ικανότητα (ΣτΕ 123/1972), όπως μπορεί να είναι ασθένεια, ανυπαίτια κατάσταση μέθης ή ανυπαίτια παραφορά.

􀂄 Υπαιτιότητα, δηλαδή δόλος ή αμέλεια (ΣτΕ 2030/1976). Δόλος υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη γίνεται ηθελημένα, ενώ αμέλεια υπάρχει όταν ο υπάλληλος δεν επέδειξε την προσοχή και περίσκεψη που είχε υποχρέωση να επιδείξει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Υπαιτιότητα δεν υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη οφείλεται σε ανυπαίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα του υπαλλήλου.

􀂾 Υπαιτιότητα δεν υπάρχει όταν ο υπάλληλος ενήργησε κάτω από συνθήκες βίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω, για να χαρακτηριστεί μια πράξη ή παράλειψη ως πειθαρχικό παράπτωμα πρέπει να συντρέχουν και τα στοιχεία της υπαιτιότητας και του καταλογισμού.

Πειθαρχικές ποινές

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι (άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 3528/07):

􀂃 Η έγγραφη επίπληξη, η οποία θίγει μόνο ηθικά τον υπάλληλο. Η προφορική επίπληξη έχει χαρακτήρα έντονης υπόδειξης και δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή.

􀂃 Το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών.

􀂃 Η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη.

􀂃 Ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό.

􀂃 Η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών.

􀂃 Η οριστική παύση, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα παραπτώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 109, παρ. 2 του Ν. 3528/07) και είναι:

􀂙 της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1(α) του Ν. 3528/07,

􀂙 της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους,

􀂙 αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

􀂙 χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας,

􀂙 παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις,

􀂙 αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους,

􀂙 εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,

􀂙 άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί η αρχή στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, μέλος της οποίας είναι αυτός,

􀂙 εμμονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή (άρθρο 56, παρ. 10 του Ν. 3528/07).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξης του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.

26

Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

Διαγράφονται αυτοδικαίως - εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή - και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελούν στοιχεία της κρίσης του (άρθρο 145 του Ν. 3528/07):

􀂄 η ποινή της επίπληξης μετά από τρία (3) έτη,

􀂄 του προστίμου μετά από πέντε (5) έτη,

􀂄 οι υπόλοιπες ποινές, εκτός από την ποινή της οριστικής παύσης, μετά από δέκα (10) έτη.

Πειθαρχικά όργανα

Τα πειθαρχικά όργανα είναι μονομελή ή συλλογικά. Μονομελή όργανα είναι οι Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι και συλλογικά όργανα είναι τα Πειθαρχικά Συμβούλια (άρθρο 2 του Π.Δτος 47/2006).

Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι

Σύμφωνα με το άρθρο 3, Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι για το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι οι:

Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Περιφερειακός Διευθυντής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Γραφείου, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ο Προϊστάμενος του ΚΔΑΥ.

Αρμοδιότητες Πειθαρχικών Προϊσταμένων

Όλοι οι Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της επίπληξης και την πειθαρχική ποινή του προστίμου με τις εξής διακρίσεις (άρθρο 4 του Π.Δτος 47/2006):

􀂃 Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός μέχρι τις αποδοχές του ενός (1) μηνός.

􀂃 Ο Γενικός Γραμματέας και Ο Ειδικός Γραμματέας μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων αποδοχών.

􀂃 Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέχρι το ήμισυ (1/2) των μηνιαίων αποδοχών.

􀂃 Οι λοιποί Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των μηνιαίων αποδοχών.

Η αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Προϊσταμένων περιλαμβάνει την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης (προανάκριση, ανάκριση) και τη λήξη της πειθαρχικής δίωξης ή εφόσον το πειθαρχικό αδίκημα πιθανολογείται και επισύρει ποινή που ο Πειθαρχικός Προϊστάμενος μπορεί να επιβάλλει, την κλήση σε απολογία και την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν το αδίκημα επισύρει βαρύτερη ποινή, η υπόθεση παραπέμπεται στον ανώτερο Πειθαρχικό Προϊστάμενο και η παραπομπή μπορεί να επαναληφθεί μέχρι τον Υπουργό. Ο Υπουργός για τον ίδιο λόγο παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 118, παρ. 6 του Ν. 3528/07).

Πειθαρχικά Συμβούλια

Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια ισχύουν οι κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας που ισχύουν και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (5μελή σύνθεση) κρίνουν σε πρώτο βαθμό μετά από παραπομπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθμό μετά από άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταμένων και μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή (άρθρο 5 του Π. Δτος 47/2006). 27

Τα ΠΥΣΠΕ

􀂙 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε. εκτός από πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Διευθυντών σχολικών μονάδων, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Προϊσταμένων Γραφείων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Τα ΑΠΥΣΠΕ

􀂙 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά Διευθυντών σχολικών μονάδων, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Προϊσταμένων Γραφείων, καθώς και των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

􀂙 εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης.

Τα ΠΥΣΕΕΠ

􀂙 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

􀂙 αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, εκτός των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Το ΥΣΕΕΠ

􀂙 εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά των Τακτικών και Αναπληρωματικών αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ,

􀂙 εκδικάζει ενστάσεις των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

􀂙 εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

􀂙 εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

􀂙 αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των Τακτικών και Αναπληρωματικών αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Το ΚΥΣΠΕ

􀂙 εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, καθώς και κατά των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών των Ανώτερων Περιφερειακών και των Κεντρικών Συμβουλίων,

􀂙 εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

􀂙 αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών των Περιφερειακών και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο η προεδρία ανατίθεται σε δικαστικό λειτουργό (άρθρο 163, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

28

ΕΝΣΤΑΣΗ

􀂃 Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Προϊσταμένων (εκτός του Υπουργού) υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

􀂃 Ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε με απόφαση πρωτοβάθμιου υπηρεσιακού συμβουλίου, δικαιούται να ασκήσει ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου αποδοχών δύο (2) μηνών και άνω, της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή, του υποβιβασμού, της προσωρινής και οριστικής παύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό υπόκειται σε ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, αν αυτή ασκηθεί υπέρ της Διοίκησης (άρθρο 141, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο. Τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όταν κρίνουν μετά από ένσταση του υπαλλήλου δεν μπορούν να χειροτερέψουν τη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης με εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή και της προσωρινής και οριστικής παύσης (άρθρο 141, παρ. 6).

􀂾 Η ένσταση κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταμένων κατατίθεται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η ένσταση κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό κατατίθεται σε αυτό και το οποίο τη διαβιβάζει στο Δευτεροβάθμιο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης (άρθρο 141, παρ. 7).

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταμένων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων έχουν στη διάθεσή τους τα ένδικα βοηθήματα της "υπαλληλικής προσφυγής", της "αίτησης ακυρώσεως", της "προσφυγής- αγωγής" και της "έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο".

Η υπαλληλική προσφυγή

􀂙 Οι μόνιμοι υπάλληλοι (και οι δόκιμοι) έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού ή της οριστικής παύσης (άρθρο 142, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

􀂙 Οι μόνιμοι υπάλληλοι (και οι δόκιμοι) έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά:

• των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού,

• των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός και άνω, της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή και της προσωρινής παύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Διοικητικό Εφετείο δύνανται με απόφασή τους να αναστείλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντα ή ευδοκίμηση της προσφυγής, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη χορήγηση της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει (άρθρο 142, παρ. 4 του Ν. 3528/07).

29

Η αίτηση ακυρώσεως

Ο Τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει με αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο όλες τις διοικητικές πράξεις και παραλείψεις οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (τοποθέτηση, μετάθεση, προαγωγή, μετάταξη, ένταξη, χορήγηση αδειών, τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και προστίμου έως ενός μηνός, τη θέση σε διαθεσιμότητα, τη δυνητική θέση σε αργία, την απόλυση λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας). Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου τόσο ο υπάλληλος όσο και η Διοίκηση μπορούν να ασκήσουν έφεση στο ΣτΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης που προσβάλλεται. Μπορεί, όμως, ο αρμόδιος Υπουργός να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσής της.

Η προσφυγή – αγωγή

Σε περίπτωση μη καταβολής των χρηματικών παροχών που δικαιούται, ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει τις σχετικές διοικητικές πράξεις με προσφυγή (άρθρο 29, παρ. 3 του Ν. 2721/99). Παράλληλα νομιμοποιείται να εγείρει και αγωγή στα (τριμελή) Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Στην περίπτωση που ο Δημόσιος Υπάλληλος ασκεί καθήκοντα δημόσιου υπολόγου και εκδοθεί σε βάρος του πράξη καταλογισμού, η οποία του επιβάλλει την πληρωμή του ποσού του ελλείμματος, μπορεί να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της "έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο" και κατά της απόφασης αυτού ασκεί τα ένδικα μέσα της αίτησης αναθεώρησης και της αίτησης αναίρεσης. 30

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την πλήρωση των θέσεων στελεχών Π.Ε. καταρτίζονται οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες:

􀂃 Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης

􀂃 Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής

􀂃 Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής

􀂃 Διευθυντών Π.Ε.

􀂃 Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε.

􀂃 Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

􀂃 Διευθυντών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε.

􀂃 Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων

􀂃 Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

􀂃 Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂙 Η επιλογή των Σχολικών Συμβούλων γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής σχολικών συμβούλων που συγκροτείται στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

􀂙 Η επιλογή των Διευθυντών Π.Ε. και των Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε. γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. και Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε. που συγκροτείται στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

􀂙 Τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) επιλέγουν τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, τους Διευθυντές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. και τους Διευθυντές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (ΠΥΣΔΕ).

􀂙 Το ΚΥΣΠΕ επιλέγει τους Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες περιοχές σε ένα μόνο ΠΥΣΠΕ (όχι κατ' ανάγκη αυτό που ανήκουν οργανικά)

• Η τοποθέτηση στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο αυτής.

Προϋποθέσεις – Προσόντα επιλογής

Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων Νηπιαγωγών και Δασκάλων, αντίστοιχα, με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν ασκήσει επί δέκα (10), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή Τμήματα Ένταξης,

􀂃 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν ασκήσει επί οχτώ (8), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε ΣΜΕΑ.

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν διατελέσει για δύο (2) τουλάχιστο διδακτικά έτη Διευθυντές σχολικών μονάδων ή Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων ή Προϊστάμενοι Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων,

􀂃 έχουν δεκαοχταετή (18), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν δεκαπέντε έτη (15) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί δέκα (10), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

31

 

Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν διατελέσει για δύο (2), τουλάχιστο, διδακτικά έτη Διευθυντές σχολικών μονάδων ή Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων ή Προϊστάμενοι Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων,

􀂃 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν δώδεκα έτη (12) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί δέκα (10) τουλάχιστο έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία,

􀂃 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 είναι κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστο Β2,

􀂃 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε..

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Ειδικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.,

􀂃 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,

􀂃 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

􀂃 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού,

􀂃 έχουν ασκήσει επί πέντε (5), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής (μόρια)

􀂾 Η αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων για την επιλογή των Σχολικών Συμβούλων περιγράφεται στο άρθρο 8, Κεφ. Α' του Ν. 3467/06.

􀂾 Η αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων για την επιλογή των Διευθυντών Π.Ε., των Προϊσταμένων Γραφείων και των Διευθυντών σχολικών μονάδων αποτιμάται ως εξής (άρθρο 8, Κεφ. Β' του Ν. 3467/06):

32

Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική εμπειρία:

(22 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο)

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:

􀂃 Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 8 μονάδες κατά ανώτατο όριο.

􀂃 Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 12 μονάδες κατά ανώτατο όριο.

􀂃 Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια σε 2 μονάδες κατά ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:

􀂾 Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου εκπαίδευσης ή Σχολικού Συμβούλου σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

􀂾 Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

􀂾 Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,25 μονάδες ανά έτος και μέχρι 0,5.

􀂾 Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό μέλος σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

♦ Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.

♦ Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.

Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση:

(14 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο)

Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής:

􀂃 Διδακτορικό δίπλωμα σε 4,5 μονάδες για το πρώτο και σε 6,5 μονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.

􀂃 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός.

􀂃 Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 2,5 μονάδες.

􀂃 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 2 μονάδες και σε 3 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία.

􀂃 Επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα.

􀂃 Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες.

􀂃 Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες.

􀂃 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,25 μονάδες.

􀂃 Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 μονάδες και σε 1 μονάδα για περισσότερες της μίας γλώσσας.

􀂃 Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

♦ Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά σε 5,5. Για το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 2 μονάδες και για το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα.

♦ Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε δύο (2).

33

Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση:

(20 αξιολογικές μονάδες)

Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

􀂙 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

􀂙 Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂃 Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένως τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης.

􀂃 Αν η βαθμολογία ενός ή περισσότερων μελών είναι μικρότερη από το μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των παρόντων μελών, πλέον των πέντε μονάδων, η βαθμολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε μονάδες ακριβώς (άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3467/06).

􀂃 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (άρθρο 10, Κεφ. Γ', παρ. 3 του Ν. 3467/06).

Αναπλήρωση Διευθυντών

Αν δεν υπάρχει Διευθυντής σχολικής μονάδας και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού και έχει τα απαιτούμενα προσόντα (άρθρο 11, κεφ. Ε', παρ. 1 του Ν. 1566/85).

Σε περίπτωση που έχει λήξει η διάρκεια ισχύος των πινάκων ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι από πίνακα τότε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης προκηρύσσει τις κενές θέσεις. Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες (άρθρο 3 του Ν. 3467/06):

􀂄 Υπηρεσιακή κατάσταση - Διδακτική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου (άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 1).

􀂄 Επιστημονική - Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 2).

􀂄 Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής (άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

♦ στην ίδια σχολική μονάδα,

♦ σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου,

♦ σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

Αν σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως Διευθυντών, εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι Διευθυντές που τοποθετούνται με τη διαδικασία της υποχρεωτικής τοποθέτησης καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

34

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και

􀂃 έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα

􀂃 έχουν δεκαετή (10), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.

􀂾 Αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 11, κεφ. Ε', παρ. 2 του Ν. 1566/85).

􀂾 Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών σχολικών μονάδων ο Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν οργανικά, να υποβάλουν στο διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ο οποίος αποστέλλεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας στο ΠΥΣΠΕ εντός πέντε (5) ημερών (άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3467/06).

􀂾 Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής (ΠΥΣΠΕ) όταν λάβει τους συνταχθέντες από το Σύλλογο Διδασκόντων πίνακες υποψηφίων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη το Συμβούλιο αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων προτείνει την τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρο 10, κεφ. Δ', παρ. 1, 2 του Ν. 3467/06).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες γίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ.

Επιλογή Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

􀂄 Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές (άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3467/06).

 

􀂄 Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με βαθμό Α’ και έχουν δεκαετή (10), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.

􀂄 Κριτήριο επιλογής είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως αποτιμάται μέσα από την προσωπική συνέντευξη επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής (ΠΥΣΠΕ).

35

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πίστη στο Σύνταγμα

Ο υπάλληλος οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία (άρθρο 103, παρ. 1 του Συντ. και άρθρο 24 του Ν. 3528/07).

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

(άρθρο 25 του Ν. 3528/07)

􀂄 Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

􀂄 Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των Προϊσταμένων του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂙 Όταν, όμως, εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

􀂙 Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο υπάλληλος που έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή του οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως (στο περιθώριο του εγγράφου) και να απαλλαγεί από την ευθύνη. Διαφορετικά, αν παραλείπει την προσυπογραφή, θεωρείται ότι προσυπέγραψε.

Εχεμύθεια

Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ` ευκαιρία αυτών (άρθρο 26 του Ν. 3528/07).

Συμπεριφορά υπαλλήλου

(άρθρο 27 του Ν. 3528/07)

• Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Περιουσιακή κατάσταση

Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών (άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 36

Καθήκοντα υπαλλήλου

􀂙 Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Κλάδου ή της Ειδικότητάς του (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

 

􀂙 Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα (άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/85).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον:

􀂃 συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και

􀂃 δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 31, παρ. 1,2 του Ν. 3528/07).

􀂙 Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης (άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3528/07 και άρθρο 104, παρ. 2 του Συντ. 1975/1986/2001).

􀂙 Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός (291/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους):

􀂾 να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής του,

􀂾 να προσκομίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας που πρόκειται να απασχοληθεί από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών,

􀂾 να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Απαγορεύεται η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους. Η παράβαση της διάταξης αυτής (άρθρο 13, παρ. 9 του Ν. 1566/85):

• επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη,

• συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης.

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς των Αγγλικών προκειμένου να διδάξουν σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής προκειμένου να διδάξουν σε Αθλητικά Σωματεία, καθώς, επίσης και στους εκπαιδευτικούς της Μουσικής για να διδάξουν στα Ωδεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

♦ Αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή είναι το ΠΥΣΠΕ.

♦ Το ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

♦ Το ΥΣΕΕΠ γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.

♦ Το ΚΥΣΠΕ γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

37

Συμμετοχή σε εταιρείες

􀂙 Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας (άρθρο 32, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

􀂙 Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος (άρθρο 32, παρ.3 του Ν. 3528/07). Σύμφωνα με αυτό ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης (άρθρο 36 του Ν. 3528/07).

Κατοχή δεύτερης θέσης

Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση:

α) Δημοσίων Υπηρεσιών,

β) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών,

δ) Δημοσίων Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών,

ε) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και

στ) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β', γ', δ' και ε΄ Νομικά Πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 38

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Τη μονιμότητα των Τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων - στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί - προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 103, παρ. 4 σύμφωνα με το οποίο η δημοσιοϋπαλληλική σχέση, μετά την ίδρυσή της, λύεται αναγκαστικά για τον υπάλληλο μόνο για ορισμένους λόγους:

Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Η έκπτωση μετά από δικαστική απόφαση.

Απόλυση επειδή καταργήθηκε η οργανική θέση που κατέχει ο υπάλληλος (σ.σ. η περίπτωση αυτή δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς).

Απόλυση μετά από απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού ή πειθαρχικού συμβουλίου. Στο Διάταγμα 410/1988 καθορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η απόλυση των Τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι λόγοι αυτοί είναι:

􀂾 Η σωματική ή πνευματική ανικανότητα. Αν η δευτεροβάθμια ή ειδική υγειονομική επιτροπή γνωματεύσει για την ανικανότητα του υπαλλήλου, το ζήτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο κρίνει για τη δυνατότητα του υπαλλήλου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εργασίας που εκτελεί (Συμβούλιο της Επικρατείας 799/1975) και αποφασίζει για την απόλυση (ή όχι) του υπαλλήλου.

􀂾 Η ανυπαίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Όταν ο υπάλληλος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αν και καταβάλει την επιμέλεια που απαιτείται, παραπέμπεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

􀂾 Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

􀂃 Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί. Η δήλωση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί εγγράφως (Συμβούλιο της Επικρατείας 3177/1967) και να είναι σαφής, να προκύπτει δηλαδή η βούληση του υπαλλήλου για οριστική αποχώρηση από την υπηρεσία (ΣτΕ 2199/1967). Ο παραιτούμενος υπάλληλος πρέπει κατά την υποβολή της παραίτησης να έχει πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Ο υπάλληλος που υπέβαλε παραίτηση έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός μετά την υποβολή της παραίτησης, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή. Εάν η παραίτηση οφείλεται σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης (ΣτΕ 1393/1970) ή σε ουσιώδη πλάνη, η ανάκληση επιτρέπεται και μετά τη πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας, μέσα σε εύλογο χρόνο.

􀂃 Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης.

􀂃 Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 148, παρ. 5 του Ν. 3528/07).

􀂃 Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού (άρθρο 13, παρ. 20 του Ν. 3149/03).

39

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος υπάρχουν οι εξής περιορισμοί:

􀂾 Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής) ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της. Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης μετά την υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό εντός έξι (6) μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης (άρθρο 148, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

􀂾 Εκπαιδευτικός που έκανε χρήση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να παραιτηθεί αν δεν παρέλθει το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας που έλαβε (άρθρο 58, παρ. 7 του Ν. 3528/07).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πλασματική παραίτηση υπάρχει όταν ο Δημόσιος Υπάλληλος αποδεχθεί το διορισμό του και σε άλλη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία (Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ.) νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο υπάλληλος παραιτήθηκε αυτοδίκαια από την πρώτη θέση (άρθρο 35 του Ν. 3528/07).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο διοριζόμενος εκπαιδευτικός εισέρχεται στην υπηρεσία με Βαθμό Γ΄ και με το εισαγωγικό κλιμάκιο (18ο). Ο υπάλληλος εξελίσσεται μισθολογικά ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχει (άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3205/03). Μοναδική προϋπόθεση εξέλιξης του υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου (ένας (1) χρόνος στο εισαγωγικό κλιμάκιο και δύο (2) χρόνια για κάθε ένα από τα επόμενα κλιμάκια). Η υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει το αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο διαφοροποιείται μόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση έχει υποχρέωση να παραπέμψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 6 του Ν. 3205/03).

Η νομοθεσία προβλέπει την περιοδική καταβολή (στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου) στους Δημοσίους Υπαλλήλους αποδοχών, δηλαδή ενός χρηματικού ποσού που δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά έχει σκοπό να τους επιτρέψει διαβίωση ανάλογη προς το βαθμό τους (Άρειος Πάγος 1369/1980). Οι αποδοχές περιλαμβάνουν:

􀂙 Το Βασικό Μισθό.

􀂙 Το κίνητρο απόδοσης, το οποίο καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης.

􀂙 Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, το οποίο αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους σύμφωνα με το ποσοστό του (επίσημου) πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

􀂙 Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας (105 Ευρώ) το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: 17,5 Ευρώ την 1/1/2007, +17,5 Ευρώ την 1/7/2007, +35 Ευρώ την 1/1/2008, +35 Ευρώ την 1/1/2009.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂄 Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη ο Βασικός Μισθός (Ν. 3205/03).

􀂄 Σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου λόγω αποχής από τα καθήκοντά του, εκτός της απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/30 των μηνιαίων αποδοχών για κάθε ημέρα απουσίας.

40

Οικογενειακή παροχή

􀂃 Έγγαμος 35 Ευρώ

􀂃 1ο παιδί +18 Ευρώ

􀂃 2ο παιδί +18 Ευρώ

􀂃 3ο παιδί +47 Ευρώ

􀂃 4ο παιδί +47 Ευρώ

􀂃 5ο και πάνω +73 Ευρώ (για το καθένα)

Επιδόματα

􀂙 Στους Σχολικούς Συμβούλους, και Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται επιδόματα («θέσης ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης») ύψους 410 Ευρώ, συνολικά.

􀂙 Στους Προϊσταμένους Γραφείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 370 Ευρώ, συνολικά.

􀂙 Στους Διευθυντές τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών σχολείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 291 Ευρώ, συνολικά.

􀂙 Στους Υποδιευθυντές καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 158 Ευρώ, συνολικά.

􀂙 Στους Προϊσταμένους Μονοθέσιων, Διθέσιων, Τριθέσιων Δημοτικών σχολείων, καθώς και στους Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 123 Ευρώ, συνολικά.

􀂙 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και στα Τμήματα Ένταξης καταβάλλεται επίδομα ύψους 195 Ευρώ.

􀂙 Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος καταβάλλεται επίδομα ύψους 75 Ευρώ και στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, επίδομα ύψους 45 Ευρώ μηνιαίως.

􀂙 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές και μόνο για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτές, καταβάλλεται επίδομα ως εξής:

• Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα Ευρώ (40 €).

 

• Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α', με εξαίρεση τις εξ αυτών παραμεθόριες του Ν. 287/1976, σε πενήντα Ευρώ (50€).

• Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και παραμεθόριες, σε εκατόν είκοσι Ευρώ (120 €).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα επιδόματα ("θέσης ευθύνης" και "ειδικής απασχόλησης") που λαμβάνουν οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται για όσο χρόνο ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα και με μόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιμοδοτική κ.τ.λ.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ' έτος (άρθρο 13 του Ν. 3205/03). 41

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

(άρθρο 8 του Ν. 3205/03)

♦ Το επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

 

♦ Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

♦ Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του εκπαιδευτικού. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ).

♦ Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση (ΔΟΑΤΑΠ) ή συνάφειά τους (ΠΥΣΠΕ).

Επιδόματα εορτών και άδειας

􀂾 Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο με το μηνιαίο Βασικό Μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία υποβολής του, Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους (δηλ. 240 ημέρες).

􀂾 Το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους (δηλ. 120 ημέρες).

􀂾 Το επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους (δηλ. 360 ημέρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

♦ Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα παραπάνω, τότε λαμβάνει τμήμα του ανωτέρω επιδόματος, ανάλογο του χρόνου μισθοδοσίας του.

Τα επιδόματα Εορτών και Αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών της οργανικής θέσης και όχι επί των –τυχόν- προσαυξημένων αποδοχών.

42

Κρατήσεις

Παλιοί ασφαλισμένοι

(διορισμένοι μέχρι 31-12-92)

Μ.Τ.Π.Υ.

Βασικός μισθός χ 4% + 1% επί όλων των επιδομάτων

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Βασικός μισθός χ 3% +2% επί όλων των επιδομάτων πλην κινήτρου απόδοσης.

(Το άλλο 3% είναι από τον εργοδότη)

Τ.Π.Δ.Υ.

Βασικός μισθός χ 4%

ΣΥΝΤΑΞΗ

Βασικός μισθός χ 6,67% και από 1-7-2007 γίνεται κράτηση στο ίδιο ποσοστό σε ένα ποσό 140,80€ από τα επιδόματα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης ) χ 2,55%

Νέοι ασφαλισμένοι

(Ασφαλισμένοι από 1-1-93 και οι οποίοι δεν είχαν σχέση εργασίας με το Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση που είχαν σχέση εργασίας με το Δημόσιο πριν την 1-1-93 ακολουθούν τις κρατήσεις των παλιών ασφαλισμένων.)

Μ.Τ.Π.Υ.

Βασικός μισθός χ 4% + 1% επί όλων των επιδομάτων

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων πλην κινήτρου απόδοσης χ 3%

(Ίδιο ποσοστό και από τον εργοδότη)

Τ.Π.Δ.Υ.

Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης) χ 4%

ΣΥΝΤΑΞΗ

Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης) χ 6,67%

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης ) χ 2,55%

Επιπλέον κρατήσεις για τους νεοδιόριστους

Μ.Τ.Π.Υ.

1 ακαθάριστος μισθός ( Βασικός μισθός + εξωδιδακτικό επίδομα) σε 12 δόσεις

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

½ ακαθάριστου μισθού ( Βασικός μισθός + εξωδιδακτικό επίδομα) σε 24 δόσεις

(Πολλοί εκκαθαριστές κάνουν την ανωτέρω κράτηση σε 12 μήνες ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νεοδιόριστου) 43

ΑΔΕΙΕΣ

Δικαίωμα κανονικής άδειας

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορούν να πάρουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν. 3528/07).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η άδεια ζητείται με αίτηση προς τον Προϊστάμενο που είναι και ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί - εκ των υστέρων - απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε πολιτικά γραφεία, στο ΥΠΕΠΘ, στις Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης κ.τ.λ.) που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και επιστρέφουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δεν μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής (546/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

Δικαίωμα ειδικής άδειας

􀂾 Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Συγγενείς β' βαθμού θεωρούνται: οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι τόσο εξ αίματος όσο και εξ αγχιστείας.

􀂾 Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (άρθρο 50, παρ. 2 του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

􀂄 Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιο τέκνο του, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

􀂄 Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ανεξάρτητα αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (άρθρο 50, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου.

Επαπειλούμενη κύηση

Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν. 3205/03).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος (άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3528/07). 44

Άδειες μητρότητας

♦ Άδεια για προγεννητικό έλεγχο δίνεται αν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (Π.Δ. 176/97).

♦ Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου (4ο και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο μήνες (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

♦ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες (119 ημέρες). Οι οχτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό (άρθρο 11 του Ν. 2874/00).

♦ Οι ωρομίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι αναπληρώτριες.

Άδεια ανατροφής παιδιού

♦ Ο γονέας υπάλληλος - εκπαιδευτικός - δικαιούται άδεια εννέα μηνών με αποδοχές (άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07) ή τις διευκολύνσεις: α) μείωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).

♦ Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια.

♦ Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια ή τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

♦ Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διευκολύνσεις της πρώτης παραγράφου (όχι, όμως, το εννιάμηνο) (άρθρο 13, παρ. 45 του Ν. 3149/03).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Η άδεια εννέα μηνών μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε κατά τη διαδρομή της ηλικίας του τέκνου μέχρι τεσσάρων ετών (άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07 και 625/1999, 521/2000, 546/2005 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

• Την άδεια εννέα (9) μηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο (582/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες ως αναπληρώτριες έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα, δικαιούνται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου που αναλογεί (91623/Δ2/12-9-06, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:

9 – 0,375 × μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.

• Οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαμήνου σε άλλο φορέα του δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεαμήνου για το ίδιο τέκνο (91623/Δ2/12-9-06, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Εφόσον όμως έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,25 × μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση. Σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 6 – 0,125 × μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.

• Εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. αναπληρώτρια) δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή εργάζεται, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν, όμως, η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (π.χ. ωρομίσθια) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ (1/2) των προβλεπομένων.

45

• Στις μητέρες που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο (2) έτη. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς. Την άδεια της παραγράφου αυτής δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.

Αναρρωτικές άδειες

􀂄 Στον τακτικό δημόσιο υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος (άρθρο 54 του Ν. 3528/07).

􀂄 Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο, τουλάχιστον, από της πρόσληψής τους (άρθρο 657 και 658 του Α. Κ.).

Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας

(άρθρο 55 του Ν. 3528/07)

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:

♦ Με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κατ΄ έτος.

♦ Με γνωμάτευση ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ΄ έτος.

♦ Με γνωμάτευση διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από δέκα (10) κατ΄ έτος.

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂙 Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.

􀂙 Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

(άρθρο 56 του Ν. 3528/07)

􀂄 Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

􀂄 Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.

􀂄 Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του Διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.

􀂄 Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή

46

 

τμηματικώς, τον έναν (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

􀂄 Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευσή της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.

􀂄 Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

􀂄 Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η

γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυσή τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

􀂄 Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.

􀂄 Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

􀂄 Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

(άρθρο 58 του Ν. 3528/07)

Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή του σε προγράμματα:

♦ μετεκπαίδευσης ή

♦ κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂾 Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία (2 έτη).

􀂾 Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

􀂾 Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια

47

 

αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.

􀂾 Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

􀂾 Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται, επίσης, οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.

􀂾 Ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειάς του και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται

στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 9 του Ν 2986/02).

􀂾 Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 9 του Ν. 2986/02).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ.

• Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (άρθρο 9, παρ. 10 του Ν. 3391/05).

• Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους (άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3467/06).

Συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μέχρι μια τριετία (άρθρο 1, παρ. 6 του Π.Δτος 166/2000).

Υπηρεσιακό καθεστώς μετεκπαιδευομένων: "Απόσπαση" ή "άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης";

Νομικό πλαίσιο

Η μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. και κατ' επέκταση στα υπόλοιπα Διδασκαλεία (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2327/95. Στο νόμο, όμως, αυτό ουδεμία αναφορά γίνεται στο καθεστώς των μετεκπαιδευομένων που φοιτούν σ' αυτά. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5, παρ. 4 ορίζεται ότι: "Οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα". Σχετικές αναφορές για τους μετεκπαιδευόμενους υπάρχουν και στο νόμο - πλαίσιο (1566/85):

􀂾 "Η μετεκπαίδευση πραγματοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι…" (άρθρο 30, παρ. 2).

􀂾 "Η μετεκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής γίνεται με εκπαιδευτικές άδειες για φοίτηση σε ΑΕΙ της ημεδαπής" (άρθρο 35, παρ. 14).

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι: "Για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης…" (άρθρο 58, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

48

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις διατάξεις του, αφού:

"Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις" (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3258/07).

Συνεπώς, κατά τη γνώμη του γράφοντος, στους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στα Διδασκαλεία, αφού οι ειδικές διατάξεις δεν προβλέπουν διαφορετικά, πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και να τους καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές, όπως προβλέπει το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν. 3528/07 (βλ. σελίδα 47). Απέναντι στην εμμονή της Πολιτείας για χορήγηση "απόσπασης" στους μετεκπαιδευόμενους, ένας δρόμος υπάρχει: η συνδικαλιστική διεκδίκηση και - παράλληλα - η αγωγή (για την καταβολή του επιδόματος) στα αρμόδια δικαστήρια…

Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

(άρθρο 59 του Ν. 3528/07)

􀂄 Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

􀂄 Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Άδειες εξετάσεων

(άρθρο 60 του Ν. 3528/07)

♦ Στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο ενδιαφερόμενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο ημερών (η προηγούμενη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία).

♦ Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).

♦ Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες άδειας έχουν εξαντληθεί τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

Άδεια διευκόλυνσης

• Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 53, παρ. 6 του Ν. 3528/07 ).

• Οι γονέας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται - ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι - να απουσιάζει ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων του (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και να ενημερωθεί για την επίδοσή τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684):

49

I. Γονέας με ένα (1) παιδί δικαιούται έως τέσσερις (4) ημέρες - με αποδοχές - ετησίως.

II. Γονέας με δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες - με αποδοχές - ετησίως. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια) η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

􀂾 Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γάμου γέννησης η άδεια χορηγείται στο γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

􀂾 Η άδεια χορηγείται και σε γονείς - υπαλλήλους - που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό με την προϋπόθεση εκεί να εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα Νηπιαγωγείου.

Άδειες άνευ αποδοχών

􀂙 Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες, που προσαυξάνονται σε 8 για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄ έτος χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώμενων παιδιών (ηλικίας έως 16 ετών) ή άλλων μελών της οικογένειας (Ν.1483/84). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 10 του Π.Δτος 193/88).

􀂙 Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών - μέχρι ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους - εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 51, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

􀂙 Υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου Τομέα ή σε υπηρεσία της Ε.Ε., δικαιούται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι έξι (6) έτη, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία (άρθρο 51, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

􀂙 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται για τους παραπάνω λόγους, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη (άρθρο 16, Περ. Ε΄, παρ. 1, 2 του Ν. 1566/85).

Αιμοδοτική άδεια

Ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιμοδοσίας είναι οι εξής:

􀂄 Εκπαιδευτικός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ημέρα αιμοδοσίας (Φ351/5/33/Δ1/1207/23-1-1998).

􀂄 Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επιπλέον ημέρες (άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/07). Την άδεια αυτή δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια των δύο ημερών μπορεί να χορηγηθεί είτε συνεχόμενα με το χρόνο αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 50

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (1975/1986/2001) το κράτος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν (άρθρο 23, παρ. 1 και 2).

Η συνδικαλιστική ελευθερία περιέχει το δικαίωμα των ατόμων να ιδρύουν επαγγελματικές οργανώσεις, να προσχωρούν σε ιδρυμένη οργάνωση και αν υπάρχουν περισσότερες οργανώσεις να επιλέγουν την οργάνωση που επιθυμούν. Εμπεριέχει, επίσης, το δικαίωμα του ατόμου να απέχει από τη συλλογική οργάνωση (άρθρο 12 και άρθρο 5 του Συντάγματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υπάλληλος από το διορισμό του μπορεί να γίνει μέλος μιας μόνο συνδικαλιστικής οργάνωσης αφού καταβάλει την ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 1264/82).

ΑΠΕΡΓΙΑ

Απεργία είναι η συλλογική αποχή των μισθωτών από την εργασία, η οποία αποφασίζεται και κηρύσσεται από νόμιμα συνεστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών (άρθρο 23, παρ. 2 Συντ.) συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών γενικά συμφερόντων της (άρθρο 19 του Ν. 1264/82).

Το δικαίωμα της απεργίας ανήκει στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του Συντάγματος. Επιπλέον, ο νόμος 1264/82 ορίζει ότι "η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων" (άρθρο 19, παρ. 1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η απόφαση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για απεργία αφορά - κατ' αρχήν - στα μέλη της. Μπορούν, όμως, να απεργήσουν και όσοι μισθωτοί δεν είναι μέλη της, ασκώντας το ατομικό δικαίωμα της απεργίας (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 1264/82). Είναι δυνατόν η συνδικαλιστική οργάνωση να πάρει μέτρα (πειθαρχικές κυρώσεις, αποβολή κ.τ.λ.) κατά μελών της τα οποία δεν συμμετέχουν στην απεργία, αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες. Το δικαίωμα της αποχής από την εργασία ανήκει, βέβαια, στους μισθωτούς, αλλά από το άλλο μέρος οι μισθωτοί ως μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης έχουν υποχρέωση υπακοής στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και πίστης στην εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος, το οποίο το χειρίζεται υπεύθυνα η συνδικαλιστική οργάνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

􀂾 Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 16 του Ν. 643/1977). Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε ημέρα, του 1/25 του μηνιαίου καθαρού μισθού (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων). Για τις στάσεις εργασίας περικόπτονται τόσα ωρομίσθια όσες είναι οι ώρες της στάσης εργασίας (άρθρο 25 του Ν. 3205/03).

􀂾 Αν ο μισθωτός βρίσκεται σε άδεια και γίνει στο μεταξύ απεργία, θεωρείται ότι συνεχίζει την άδειά του και δεν χάνει λόγω της απεργίας τις αποδοχές των ημερών της άδειας.

􀂾 Αν ο μισθωτός απεργεί και εμφανιστεί σπουδαίο κώλυμα (π.χ. ασθένεια) που να δικαιολογεί τη λήψη άδειας, τότε ο μισθωτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας και θεωρείται ότι συνεχίζει να απεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα.

51

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Π.Δ. 1/2003)

♦ Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

♦ Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας στα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

♦ Προτείνουν τη μονιμοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

♦ Γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6του Ν. 2470/1997.

♦ Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ΚΔΑΥ και τις ΣΜΕΑ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Π.Δ. 1/2003)

♦ Προτείνει τον ορισμό των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

♦ Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

♦ Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ.

♦ Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των διοριζομένων ως μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 2του Ν. 2817/2000.

♦ Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των προσλαμβανομένων ως αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 4παρ.4του Ν. 2817/2000.

♦ Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Εκδικάζει ενστάσεις των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

♦ Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

♦ Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

♦ Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών στο ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

♦ Προτείνει τη μετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

♦ Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

♦ Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

♦ Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την ανάκλησή τους.

♦ Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών στο ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

♦ Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

♦ Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.

♦ Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ.

♦ Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγου ασθενείας των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

♦ Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

♦ Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

♦ Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΠΥΣΣΕΠ.

52

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.Δ. 1/2003)

􀂙 Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

􀂙 Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συμβουλίων.

􀂙 Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

􀂙 Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

􀂙 Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

􀂙 Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

􀂙 Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

􀂙 Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

􀂙 Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

􀂙 Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητα τους, από νομό σε άλλο νομό.

􀂙 Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

􀂙 Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

􀂙 Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

􀂙 Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

􀂙 Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

􀂙 Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

 

􀂙 Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

􀂙 Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠΥΣΠΕ.

53

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.Δ. 1/2003)

• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων Διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

• Προτείνουν τη μετάθεση των Προϊσταμένων των Γραφείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Γραφείο σε Γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών Διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.

• Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

• Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

• Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

• Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά Διευθυντών σχολείων, Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

• Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των Διευθυντών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

• Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

• Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους.

• Εξετάζουν προσφυγές των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

• Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκληση τους.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

54

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.Δ. 1/2003)

􀂾 Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων.

􀂾 Επιλέγουν τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

􀂾 Καταρτίζουν τους πίνακες Προϊσταμένων για τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

􀂾 Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

􀂾 Προτείνουν τη μετάθεση Διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

􀂾 Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

􀂾 Γνωμοδοτούν για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων στα νηπιαγωγεία και στα (ολιγοθέσια) δημοτικά σχολεία.

􀂾 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

􀂾 Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

􀂾 Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών.

􀂾 Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε., την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μετατεγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.

􀂾 Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

􀂾 Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

􀂾 Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης.

􀂾 Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

􀂾 Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο.

􀂾 Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής θητείας.

􀂾 Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

􀂾 Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών.

􀂾 Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας.

􀂾 Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους.

􀂾 Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους.

􀂾 Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγιναν περικοπές αποδοχών τους.

􀂾 Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

􀂾 Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

􀂾 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

􀂾 Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Σ.Μ.Ε.Α. και προτείνουν την τοποθέτησή τους.

􀂾 Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

􀂾 Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Π.Ε..

55

Πηγές - Βιβλιογραφία

Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001)

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις)

Εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

"Διδασκαλικό Βήμα"

"Ι.Π.Ε.Μ. - ΔΟΕ"

"Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου", των Ε. Σπηλιωτόπουλου και Χ. Χρυσανθάκη, εκδ. Σάκκουλα

"Εκπαιδευτικό Δίκαιο", του Α. Μιχόπουλου

"Δίκαιο της Παιδείας", του Β. Σκουρή, εκδ. Σάκκουλα

"Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο", του Α. Καρακατσάνη, εκδ. Σάκκουλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επώνυμο : Δημητρακόπουλος

Όνομα : Γεώργιος

Οικογ. κατ. : Έγγαμος

Τέκνα : Τρία (3)

Ημερ. Γέν. : 7/1/1967

Σπουδές

􀂾 1986: Πτυχίο της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ψυχικού

􀂾 1999: Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

􀂾 2001: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Εξομοίωση).

􀂾 2003: Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

􀂾 2007: Πτυχίο Μετεκπαίδευσης του Μ.Δ.Δ.Ε.

Επαγγελματική δραστηριότητα

􀂾 1990 –1995: αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολεία αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά.

􀂾 1997 –1998: μόνιμος διορισμός, προσωρινή τοποθέτηση στο 12ο Δ.Σχ. Νίκαιας.

􀂾 1998 –1999: προσωρινή τοποθέτηση στο 17ο Δ.Σχ. Νίκαιας.

􀂾 1999 : οργανική θέση στο 28ο Δ.Σχ. Νίκαιας.

Συνδικαλιστική δράση

􀂄 Υπήρξα, επί εννέα έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - Πειραιά. Συγκεκριμένα, τη συνδικαλιστική χρονιά 1994 - 1995 και από το Νοέμβριο του 1998 μέχρι το Νοέμβριο του 2006 οπότε και παραιτήθηκα. Διετέλεσα στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα και στην - εξαιρετικά τιμητική - θέση του απλού μέλους του Δ.Σ..

􀂄 Τη συνδικαλιστική χρονιά 2006-2007 υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

􀂄 Τη διετία 2005-2007 συμμετείχα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εκπρόσωπος των Μετεκπαιδευομένων του Μ.Δ.Δ.Ε..

􀂄 Συμμετείχα ως αντιπρόσωπος σε επτά (7) Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου (2001-2007).

􀂄 Από το Μάρτιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2005 υπήρξα Αναπληρωματικός Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά.

􀂄 Από τον Ιούλιο του 2005 είμαι Τακτικός Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά.

56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσλήψεις Αναπληρωτών - τριτέκνων αναπληρωτών - Προσλήψεις ωρομισθίων

σελ. 2,3

Διορισμός - μονιμοποίηση

σελ. 3,4,5

(νομικό πλαίσιο, διορισμός πολυτέκνων, παράταση διορισμού, μονιμοποίηση, αναγνώριση προϋπηρεσίας)

Περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

σελ. 5

Το σχολείο ως Δημόσια Υπηρεσία - Οι εκπαιδευτικοί ως Δημόσιοι Υπάλληλοι

σελ. 6

Σχολική Επιτροπή - Σχολικό Συμβούλιο

σελ. 6,7

Όργανα Διοίκησης του σχολείου

σελ. 7

(Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Σύλλογος Διδασκόντων)

Εφημερίες

σελ. 8

Ωράριο εκπαιδευτικών, ωράριο αιρετών εκπροσώπων, ανάθεση υπερωριών

σελ. 8,9

Συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων

σελ. 10

Χρήσιμες διατάξεις για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου

σελ. 11,12

Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού

􀂾 Τοποθέτηση

􀂃 Προσωρινή τοποθέτηση - Οριστική τοποθέτηση

σελ. 13,14

􀂃 Κριτήρια και μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης

σελ. 14,15,16

(συνολική υπηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα)

􀂃 Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

σελ. 17

􀂾 Μετάθεση

σελ. 18,19,20

(θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, κριτήρια μεταθέσεων, ειδικές κατηγορίες, μεταθέσεις -τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή, κριτήρια μεταθέσεων ΕΕΠ, αμοιβαίες μεταθέσεις)

􀂾 Απόσπαση, αποσπάσεις στο εξωτερικό

σελ. 21,22,23

􀂾 Μετάταξη

σελ. 23

􀂾 Θέση σε διαθεσιμότητα, αναδιορισμός

σελ. 24

􀂾 Θέση σε αργία

σελ. 24

(Αυτοδίκαιη θέση σε αργία, δυνητική θέση σε αργία)

Πειθαρχικό Δίκαιο

Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος, πειθαρχικές ποινές, διαγραφή πειθαρχικών ποινών

σελ. 25,26

Πειθαρχικά όργανα

σελ. 26,27

(Πειθαρχικοί Προϊστάμενοι, Πειθαρχικά Συμβούλια)

Ένσταση

σελ. 28

Ένδικα βοηθήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων

σελ. 28,29

(υπαλληλική προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή - αγωγή, έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο)

Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολογικοί πίνακες, προϋποθέσεις, προσόντα επιλογής, αποτίμηση κριτηρίων (μόρια)

σελ.30,31,32,33

Αναπλήρωση Διευθυντών

σελ. 33

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων - Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

σελ. 34

Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

σελ. 35,36

(πίστη στο Σύνταγμα, νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών, εχεμύθεια, συμπεριφορά υπαλλήλου, περιουσιακή κατάσταση, καθήκοντα υπαλλήλου)

Περιορισμοί των εκπαιδευτικών

(χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, συμμετοχή σε εταιρείες, κατοχή δεύτερης θέσης)

σελ. 36,37

Δικαιώματα των εκπαιδευτικών

􀂋 Μονιμότητα

σελ. 38

􀂋 Παραίτηση, πλασματική παραίτηση

σελ. 38,39

􀂋 Αποδοχές

σελ. 39,40,41

(τακτικές αποδοχές, οικογενειακή παροχή, επιδόματα, επιδόματα εορτών και αδείας,

αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου)

Κρατήσεις

σελ. 42

􀂋 Άδειες

(κανονική, ειδική, επαπειλούμενης κύησης, μητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικές,

σελ.43,44,45,

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εξετάσεων, διευκόλυνσης, άνευ αποδοχών, αιμοδοτική)

46,47,48,49

􀂋 Συνδικαλιστική ελευθερία

σελ. 50

􀂋 Απεργία

σελ. 50

Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Συμβουλίων

σελ.51,52,53,54

(ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ)

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες