.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
προεδρικό διάταγμα 25/2002


N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006,
Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας

 

προεδρικό διάταγμα 25/2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25
(Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α/7-2-2002)
ΘΕΜΑ: «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1
Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης
1. Για την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής :

α) Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής
γ) Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής
δ) Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες

ε) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στ) Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ζ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
η) Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
θ) Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής
ι) Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ια) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων
ιβ) Διευθυντών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων των Πανεπιστημίων
ιγ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ιδ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων
ιε) Διευθυντών τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων
ιστ) Διευθυντών Γυμνασίων
ιζ) Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων
ιη) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
ιθ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
κ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κα) Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής
κβ) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Ειδικής Αγωγής
2. Για την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα δεκαθέσια και πάνω Δημοτικά Σχολεία, καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εννέα και πάνω τμήματα, καταρτίζονται οι ακόλουθες προτάσεις :

α) Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων
β) Υποδιευθυντών Γυμνασίων
γ) Υποδιευθυντών Ενιαίων Λυκείων
δ) Υποδιευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
ε) Υποδιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
στ) Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
3. Για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής :

α) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής κατεύθυνσης.
γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρθρο 13
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

3. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επί μία οκταετία τουλάχιστον, από την οποία δύο τουλάχιστον έτη εντός της τελευταίας πενταετίας.

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Πρωτοβάθμιας ???] του κλάδου ΠΕ11 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.Αρθρο 14
Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης
Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής:

Α΄ Μοριοδοτούμενα κριτήρια.

1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και συγκρότηση.

α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4
δ) Ετήσια επιμόρφωση /ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50
ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1
στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, μονάδες 0,50
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1
η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3
θ) Αλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μονάδες 1,50
ι) Πτυχίο ΠΑ ή Σ.Ν. που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό μονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν. μονάδες 1
ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, μονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 0,50
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.
Στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.
2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία.

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούμενη για επιλογή μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8.
β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας.
γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά.
3. ΄Ασκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου.

α) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 6.
β) Ασκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3.
γ) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 2.
δ) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1.
ε) Ασκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπευθύνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.ΣΥ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε. ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1.
στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1.
ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
θ) Συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ οι μονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 6.
Β΄ Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα:

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 10.

Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής:

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, παράγραφος 1 του παρόντος, μονάδες μέχρι 3 για την α περίπτωση, μέχρι 2 για τη β περίπτωση, μέχρι 2 για τη γ περίπτωση, μέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά μέχρι 4 μονάδες. Αλλα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος.Αρθρο 15
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών των Γραφείων Εκπαίδευσης υποβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :

α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ μέχρι και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και
β) Δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία, από το οποίο διαδιβάζονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όπου ανήκαν οργανικά οι εκπαιδευτικοί πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό.

4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρώνουν τα παραπάνω στοιχεία και ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος.Αρθρο 16
Κρίση και Επιλογή
1. Η κρίση και επιλογή γίνεται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 9 του άρθρου 12 εφαρμόζονται ανάλογα και για την κρίση και επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 14 και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων τους εξής πίνακες κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης :

α) Διευθυντών Εκπαίδευσης
β) Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης
γ) Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
δ) Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής
4. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους πίνακες της παραγράφου 3 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.

5. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων, το οικείο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς πίνακες με αξιολογική σειρά, χωρίς αιτήσεις των ενδιαφερομένων και χωρίς προφορική συνέντευξη, μετά από πρόταση του οικείου περιφερειακού Συμβουλίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Κ.

Αρθρο 17
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄ ) που έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ) μπορεί να είναι :

α) Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20,
β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20,
γ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ1,
δ) Οι εκπαιδευτικοί των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, επί πενταετία τουλάχιστον, σε Τ.Ε.Ε. ή στα τέως Ε.Π.Λ., ΤΕΛ ή ΤΕΣ. Για την επιλογή Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων από υποψήφιους των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία τουλάχιστον σε Γυμνάσια ή Ενιαία Λύκεια.

4. Για την επιλογή Διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α.

5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.Αρθρο 18
Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ
Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής:

Α΄ Μοριοδοτούμενα κριτήρια.

1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και εμπειρία.

α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4
δ) Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50
ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1
στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής μονάδες 0,50
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1
η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3
θ) Αλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ, μονάδες 1,50
ι) Πτυχίο ΠΑ ή ΣΝ, που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό, μονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν., μονάδες 1
ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, μονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.
2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούμενη για επιλογή, μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8.
β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας.
γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά.
3. ΄Ασκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου :

α) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ μονάδα 1 για κάθε έτος και μέχρι 4.
β) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 4.
γ) Ασκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3.
δ) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1.
ε) Ασκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπεύθυνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε. ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1.
στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1.
ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
θ) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ οι μονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 5.
Β΄ Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 10.

Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής.

Συγγραφικό και Ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, παράγραφος 1 του παρόντος, μονάδες μέχρι 3 για την α περίπτωση, μέχρι 2 για τη β περίπτωση, μέχρι 2 για τη γ περίπτωση, μέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά μέχρι 4 μονάδες. Αλλα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος.Αρθρο 19
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. υποβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :

α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ μέχρι και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.
β) Δήλωση που περιλαμβάνει, κατά σειρά προτίμησης, μία ή περισσότερες περιοχές ενός μόνο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες εντός των περιοχών αυτών, όπου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής.
Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτές συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, συντάσσουν σημείωμα, στο οποίο καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτές, μαζί με τους υπηρεσιακούς - ατομικούς φακέλους και τα φύλλα μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων, καθώς και αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων αυτών, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.Αρθρο 20
Κρίση και Επιλογή
1. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν, εντός είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του παρόντος. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν και τάσσει σε αυτούς δεκαήμερη προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων που εξετάζονται από το Συμβούλιο.

2. Για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων μπορεί το οικείο Συμβούλιο να εισηγηθεί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη σύσταση εισηγητικών Επιτροπών από Σχολικούς Συμβούλους, αντίστοιχης ειδικότητας προς το περιεχόμενο των συγγραφικών εργασιών. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτούνται οι αναγκαίες εισηγητικές επιτροπές από Σχολικούς Συμβούλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολογούν τις συγγραφικές εργασίες και καταρτίζουν για κάθε μία από αυτές συνοπτική εισηγητική έκθεση, την οποία καταθέτουν στο οικείο Συμβούλιο εντός δεκαημέρου από τη συγκρότησή τους.

3. Τα ΠΥΣΠΕ καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς τους εκτός από τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων.

4. Τα ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν τους πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ των περιπτώσεων ιγ΄ μέχρι και κβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Η εγγραφή υποψηφίου σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς.

5. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ ανακοινώνονται με ανάρτηση στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4, να υποβάλουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30 Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον Διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Αρθρο 21
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

2. Αρμόδιο Συμβούλιο για την επιλογή των Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της αντίστοιχης βαθμίδας. Επί των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών γνωμοδοτεί το Εποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού Σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το Πειραματικό Σχολείο. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική Συνέλευση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Το εποπτικό Συμβούλιο εκτιμά το συγγραφικό έργο των υποψηφίων και καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3. Για την επιλογή των Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος για την έκδοση προκήρυξης, την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και σύνταξης πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

Αρθρο 22
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών δεκαθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α΄, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄ ) με οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εννέα τμήματα και πάνω, μπορεί να είναι :

α) Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) Υποδιευθυντές ΣΕΚ, στα οποία ασκούνται τριακόσιοι (300) τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωϊνό και απογευματινό κύκλο, που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
δ) Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.Αρθρο 23
Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρθρο 24
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορεί να είναι:

α) Των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος.
β) Των Τμημάτων Γενικής Κατεύθυνσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) Των Τμημάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.Αρθρο 25
Κριτήρια Επιλογής - Υποβολή αιτήσεων - Επιλογή
1. Κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ορίζονται τα προβλεπόμενα για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 19, παράγραφος 2, περίπτωση α΄ και 20 παρ. 1 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα για τα υποβλητέα δικαιολογητικά και την επιλογή των υποψηφίων Προϊσταμένων των Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.Αρθρο 26
Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,4,5 και 6 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Αρθρο 27
Προσόντα - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιλογή των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αρθρο 28
Αποτίμηση του χρόνου υπηρεσίας και τίτλων σπουδών των υποψηφίων
1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ως απαιτούμενο προσόν έτος υπηρεσίας ή εμπειρίας ή θητείας, χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως ένα έτος.

2. Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν τυπικά προσόντα διορισμού, τα πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται για το διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς και οι βεβαιώσεις εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ δε μοριοδοτούνται.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου καθώς και πτυχίο που αποκτήθηκε κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52 Α΄ ), μοριοδοτείται με δύο μονάδες. Εάν το πτυχίο εξομοίωσης συντρέχει με πτυχίο Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης μοριοδοτείται μόνον το ένα.

4. Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής Φιλολογίας δε μοριοδοτούνται και ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 αντίστοιχα.


Αρθρο 29
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 12, 16, 20, 21, 25 και 27 του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη από τα Συμβούλια Επιλογής όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια, εκτός των συναγομένων από τις αξιολογικές εκθέσεις του Σώματος Μονίμων Αξιολογητών.

2. Οι προκηρύξεις για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι σχετικοί πίνακες καταρτίζονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2909/2001.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 9, 5 του άρθρου 13, 5 του άρθρου 17, 3 του άρθρου 22 και 2 του άρθρου 24, οι κατέχοντες κατά την ισχύ του παρόντος θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης μπορεί να είναι υποψήφιοι στις θέσεις που θα προκηρυχθούν.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 398/1995 (ΦΕΚ 223 Α΄ ).


Αρθρο 30
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες