www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 - ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (Αρθρο 70-76)

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
 
ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 1566/85 (όλα τα άρθρα)

ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
του...

(σε μορφή pdf ΕΔΩ)

Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-96)

Άρθρο 70

Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι.


1. Οι προϊστάμενοι γραμματείας των Α.Ε.Ι., που διορίζονται ή έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 22 του ν. 1268/ 1982 και του π.δ. 388/1983 (ΦΕΚ 141), εφόσον προέρχονται από το δημόσιο τομέα, διατηρούν την οργανική τους θέση και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταμένων γραμματείας Α.Ε.Ι. επανέρχονται στην οργανική θέση τους και λαμβάνουν τις αποδοχές αυτής. Αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους. Για τη θητεία των προϊσταμένων γραμματείας των Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου. Για το διορισμό τους απαιτείται, πέρα των άλλων προσόντων που προβλέπονται, κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου Α.Ε.Ι..
2. Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου τμήματος ή διευθυντή τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, διορίζεται προσωρινός πρόεδρος ή διευθυντής, κατά περίπτωση, με απόφαση της συγκλήτου και επαναλαμβάνονται οι εκλογές.
3. Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 1268/1982 περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία του μόνιμου επικουρικού καθηγητή.
4. Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν.1268/1982, του εκτελεστικού της π.δ.459/1983 (ΦΕΚ175) και της Β2/5305/7.9.83 (ΦΕΚ 523 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, για διορισμό ή διατήρηση και μετά την 1.1.83 σε δεύτερη θέση, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί εμπροθέσμως. Σε περίπτωση που άρχισε η διαδικασία έκδοσης της καθεμιάς από τις παραπάνω αποφάσεις, ύστερα από εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων, χωρίς όμως και να ολοκληρωθεί, η έκδοση αυτή θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανεξάρτητα από αν για την απόφαση αυτή έχει εκφραστεί γνώμη του αρμόδιου οργάνου.
5. Η ένταξη των αναφερόμενων στην παραγρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156) δασκάλων ξένων γλωσσών και ελληνικής ενεργείται από την έναρξη ισχύος του ν. 1268/1982, για κάθε συνέπεια και για τη λήψη αποδοχών.
6. α) Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Επιτροπή Αθλητισμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Η επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό των διαπανεπιστημιακών αθλητικών εκδηλώσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών για θέματα αθλητισμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
γ) Η συγκρότηση της επιτροπής, η έδρα της, η διάρκεια της θητείας των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η σύνθεσή της.
δ) Για την αντιμετώπιση των δαπανών της επιτροπής εγγράφεται κάθε χρόνο στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, καθώς και οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών.
7. α) Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά για την κρίση θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος».
β) Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 1398/1983 (ΦΕΚ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η με εντολή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση και εξοπλισμός κάθε είδους νοσηλευτικής μονάδας, καθώς και η ολική ή μερική μελέτη και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των
πανεπιστημίων».
9. Στο τέλος της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες. Η ανάθεση γίνεται από τη Γ.Σ. του τμήματος υποδοχής».
10. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1268/ 1982 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος».
11. Η τελική έγκριση για τη χορήγηση άδειας απουσίας Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περίπτ. α' και δ' όταν πρόκειται για το εξωτερικό, του ν. 1268/1982, ή εκπαιδευτικής άδειας γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή το όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν, ύστερα από στάθμιση των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις.
12. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ) μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ),
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και μετά τις λέξεις «των δύο ανώτερων βαθμίδων» προστίθεται «ή και των άλλων βαθμίδων αν πρόκειται για Έλληνες το γένος».
14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 1268/1982 προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής:
«γ) Τα μέτρα προσδιορισμού του κόστους για την εκτύπωση των βιβλίων των δύο προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν ενεργούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί, αλλά οι τιμές είναι δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, με βάση την απόφαση του Ο.Ε.Δ.Β.».
15. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. απαιτείται η συμπλήρωση από το διδάκτορα ειδικού εντύπου του Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της. Τα έντυπα αυτά καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής το οικείο Α.Ε.Ι. υποχρεούται να αποστέλλει στο ΚΤ του ΕΙΕ για την ενημέρωση του εθνικού αρχείου των ελληνικών διδακτορικών διατριβών.
16. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 9 του ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Α.Ε.Ι. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ιονίου και οι ίδιες παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Τ.Ε.Ι. και τα παραρτήματά τους. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του παραπάνω άρθρου, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1304/1982, παρατείνεται μέχρι 31.12.1989.
17. Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν.1540/1985 (ΦΕΚ 67) εφαρμόζονται ανάλογα και για το αντίστοιχο προσωπικό των νοσοκομείων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως δημοσίευση των νέων οργανισμών εννοείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση του οργανισμού κάθε νοσοκομείου κατά τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και όχι σύμφωνα με το άρθρο 1Ο του ν.1397/1983.
18. Το εδάφιο ε' του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως προστίθεται με την παράγραφο 10 του άρθρου 71 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις φοιτητικές λέσχες των Α.Ε.Ι..
19. Για την εφαρμογή των άρθρων 34 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του ν. 1268/1982, ως μόνιμοι καθηγητές έκτακτων αυτοτελών εδρών και αντιστοίχως ως έκτακτοι εντεταλμένοι καθηγητές θεωρούνται και οι μόνιμοι επικουρικοί καθηγητές και αντιστοίχως οι εντεταλμένοι υφηγητές, που έχουν συμπληρώσει κατά την ένταξή τους σε θέσεις Δ.Ε.Π. του ν. 1268/1982 τρεις τριετίες στη θέση αυτή.
20. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 παύει η λειτουργία του εκπαιδευτικού παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Οι πανεπιστημιακές κλινικές που είναι εγκαταστημένες στο γενικό κρατικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μαζί με τον εξοπλισμό τους περιέρχονται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης και αποτελούν στο εξής πανεπιστημιακό κέντρο του τμήματος αυτού.
β) Το προσωπικό που ανήκει στο εκπαιδευτικό παράρτημα Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης ή Θράκης, με δήλωση προτίμησης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην πρυτανεία του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Η ένταξη στο ένα ή άλλο τμήμα ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 1985. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων είναι δυνατό να παραταθεί η ημερομηνία ένταξης έως έξι (6) μήνες. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Η μη υποβολή δήλωσης προτίμησης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την ένταξή του στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης.
γ) Οι θέσεις του προσωπικού μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη στιγμή της ένταξής του στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο στο οποίο εντάσσεται,
δ) Για όσους θα ενταχθούν στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, οι λεπτομέρειες που αφορούν σε εκκρεμότητες που σχετίζονται με θέματα εξέλιξης, προκηρύξεων θέσεων Δ.Ε.Π., διδακτορικών διπλωμάτων, υφηγεσιών και κάθε άλλη σχετική εκκρεμότητα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της συγκλήτου του πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικά όταν πρόκειται για κρίση μονιμοποίησης από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης που δεν έχει περατωθεί μέχρι την ημερομηνία της ένταξης του ενδιαφερόμενου στο πανεπιστήμιο Θράκης, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, όταν πρόκειται για προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π., για τις οποίες η σχετική διαδικασία δεν έχει περατωθεί μέχρι την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της διαδικασίας προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα για την ίδια θέση.
ε) Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέσα στην προθεσμία του εδαφίου β' της παρούσας αφορά και όσους έχουν με οποιοδήποτε τρόπο εκλεγεί και διοριστεί σε θέσεις Δ.Ε.Π. του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, αν προηγουμένως ανήκαν στο παράρτημα. Δεν έχουν την υποχρέωση αυτή, ούτε περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος, όσοι έχουν εκλεγεί σε θέσεις Δ.Ε.Π. του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης σε περίπτωση που δε συντρέχουν προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν στη σχετική προκήρυξη αναφερόταν ότι πρόκειται για θέση του παραρτήματος.
21. α) Οι διατάξεις του άρθρου 12 (πλην της παραγράφου 3) του ν. 641/1977 εφαρμόζονται ανάλογα και για την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και την Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από την παρ. 2 του παραπάνω άρθρου 12, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 349/1978 (ΦΕΚ 74). Οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών και ύστερα από γνώμη των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. είναι δυνατή η σύσταση τεχνικών υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι.. Με όμοια προεδρικά διατάγματα, μπορεί;
αα) να ενοποιούνται περισσότερες ή και όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. σε αυτοτελές ΝΠΔΔ και να ορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, την έδρα, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, ββ) να μεταφέρονται έργα, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται, από τεχνική υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία άλλου Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ΝΠΔΔ και αντίστροφα και γγ) να ορίζονται οι προϋποθέσεις απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης από τεχνική υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία άλλων Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ΝΠΔΔ και αντίστροφα, κατεξαίρεση από κάθε σχετική διάταξη.
22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, είναι δυνατή η σύσταση μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠ.Ι.Δ), σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., θερινών μαθημάτων σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής του εξωτερικού για τη συνέχιση της επαφής τους με τη χώρα, τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και τη διάσωση της ελληνικότητας των Ελλήνων της διασποράς.
Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η ονομασία και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση, τη λειτουργία, τους πόρους, τη λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το προσωπικό και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κατά την προηγούμενη παράγραφο ΝΠ.Ι.Δ.
Το ΝΠ.Ι.Δ που είναι δυνατό να ιδρυθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω εδάφια, συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. για την οργάνωση θερινών μαθημάτων σε όλους τους τομείς, μαθήματα ή υποτροφίες, την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα πανεπιστήμια, την ανταλλαγή επιστημόνων, τη μετάκληση ξένων επιστημόνων ή καθηγητών για να διδάξουν τα θερινά μαθήματα, την οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με συμμετοχή των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων τούτων ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση και του ΝΠ.Ι.Δ που ιδρύεται. Μέχρι 31.12.86 δεν απαιτείται η γνώμη του ΝΠ.Ι.Δ για την έκδοση των αποφάσεων τούτων.
Κάθε χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα για τους σκοπούς του ΝΠ.Ι.Δ που ιδρύεται είναι δυνατό να απαλλάσσεται από περιορισμούς που ισχύουν. Όργανα και υλικά, που αγοράζονται με συνάλλαγμα εκτός Ελλάδας, είναι δυνατό να απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του ανωτέρω ΝΠ.Ι.Δ. Σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
23. α) Όργανα των παραρτημάτων τμημάτων επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού των Α.Ε.Ι. που ιδρύονται σύμφωνα με την παραγρ. 13 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και ο πρόεδρος που ασκούν τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργάνων τμήματος, με την επιφύλαξη του εδαφ. στ' της παρούσας.
Η Γ.Σ. αποτελείται:
ι) από τα μέλη του Δ.Ε.Π. του παραρτήματος.
ιι) από εκπροσώπους των φοιτητών του παραρτήματος ίσους προς το 50% του αριθμού των μελών του Δ.Ε.Π..
ιιι) από εκπροσώπους του ΕΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983.
ιν) από έναν εκπρόσωπο των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων (ΕΜΥ).
Η Γ.Σ. ασκεί ακόμη τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τμήματος.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., συνιστώνται οι απαιτούμενες θέσεις διδακτικού -ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), ειδικού διοικητικού - τεχνικού προσωπικού (ΕΔΤΠ) και διοικητικού προσωπικού των παραρτημάτων.
γ) Ο αριθμός εισακτέων στο παράρτημα ορίζεται κάθε χρόνο ξεχωριστά από τον αριθμό εισακτέων στο τμήμα. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ξεχωριστά και σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος αναφέρεται σε ποσοστό στον αριθμό εισακτέων.
δ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 το παράρτημα εννοείται ως τμήμα.
ε) Τα μέλη του Δ.Ε.Π., οι φοιτητές, οι ΕΜΥ και οι εκπρόσωποι του ΕΕΠ του παραρτήματος μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων.
στ) Για την εκλογή ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πρόσληψη προσωπικού του παραρτήματος εκτός από το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 αρμόδιο είναι το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου Α.Ε.Ι.. Το ίδιο ισχύει και κατά την εφαρμογή των άρθρων 24 και 25 του ν. 1268/1982.
ζ) Για τρία (3) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι., η απόσπαση οποιουδήποτε υπαλλήλου της
αρμοδιότητάς τους στο παράρτημα.
η) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται, μετά από γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. η ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που σχετίζεται με το παράρτημα, ακόμα και όταν πρόκειται για συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος άρθρου.
θ) Μέχρι να συγκροτηθεί η πρώτη Γ.Σ. του παραρτήματος, η πρόσκληση ή πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών και ειδικών επιστημόνων για τις ανάγκες του παραρτήματος αποφασίζεται από τη Γ.Σ. του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου Α.Ε.Ι..
Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, είναι δυνατή, για το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο παράρτημα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Για την αμοιβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982, όπως ισχύουν και των διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
Εξαιρετικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986, οι κατά τα προηγούμενα εδάφια προσλήψεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δίχως προηγούμενη προκήρυξη. Η διάταξη του εδαφίου τούτου είναι δυνατό να παραταθεί και για το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι..
ι) Μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης Γ.Σ. του παραρτήματος, η σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την προσωρινή διοίκηση του παραρτήματος, δίχως να εμποδίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το θέμα αυτό. Η σύγκλητος αποφασίζει κατά απόλυτη προτεραιότητα.


Άρθρο 71

Θέματα Τ.Ε.Ι.

1. α) Στα τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και την ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εισάγονται κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985-1986 και 1986-1987 απόφοιτοι των μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου), οι οποίες έχουν καταργηθεί με το ν. 576/1977, ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και σε ποσοστό μέχρι 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος στον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος.
β) Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη από το γινόμενο του αριθμού των εξεταστέων μαθημάτων επί είκοσι (20) και σε κανένα μάθημα η συνολική βαθμολογία του να μην είναι μικρότερη του δέκα (10). Όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο του πίνακα εισάγονται επίσης.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ορίζονται τα τμήματα Τ.Ε.Ι. και ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ειδικότητα της σχολής προέλευσης, τα εξεταστέα μαθήματα και η αναλυτική ύλη, η εξεταστική επιτροπή, ο αριθμός εποπτών και βοηθητικού προσωπικού που μπορεί η επιτροπή να χρησιμοποιήσει και αντιμετωπίζονται ακόμη ζητήματα που συνδέονται με τον τρόπο διεξαγωγής, τους όρους συμμετοχής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την εγγραφή των επιτυχόντων στα Τ.Ε.Ι. και την ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
δ) Για την αποζημίωση όλων όσων ασχολούνται με τη διοργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Από το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 οι απόφοιτοι των σχολών του πρώτου εδαφίου εισάγονται στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και την ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, η παρακολούθηση μαθημάτων στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα από τους αποφοίτους των σχολών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εισαγωγή τους στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και την ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
2. Οι γενικοί γραμματείς των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας των Τ.Ε.Ι. διορίζονται στο 2ο βαθμό με μ.κ. 1. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ανανέωση γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό τους. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτ. β' της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1404/1983 καταργούνται και στα προσόντα που προβλέπονται στην επόμενη περίπτωση γ' προστίθεται στο ι) μετά τα αρχικά «ΠΑΣΠΕ» «ή πτυχίο οικονομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΣΟΕΕ ή Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής» και στο ιιι) η λέξη «άριστη» αντικαθίσταται με τη λέξη «καλή». Η παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους γενικούς γραμματείς των Τ.Ε.Ι..
3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1404/1983 και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξάμηνου από την έναρξη ισχύος του ν. 1404/1983 καταργούνται.
4. α) Η πρώτη περίοδος του εδαφ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 τροποποιείται ως ακολούθως:
«β) Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις».
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ως
προς την αποζημίωση και του άρθρου 3 του ν.δ. 173/1974 (ΦΕΚ 345) και της παραγρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128) καταργούνται.
5. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης II του άρθρου 14 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ΙΤΕ αποφαίνεται για: α) το ομοταγές με τα Τ.Ε.Ι. των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με τους τίτλους που απονέμονται από τα Τ.Ε.Ι., β) την παραπομπή για κατάταξη σε εξάμηνο σπουδών ή για συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων σε τμήμα Τ.Ε.Ι. των κατόχων τίτλων της αλλοδαπής ομοταγών προς τα Τ.Ε.Ι. που δεν είναι αντίστοιχοι ή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν ισότιμοι με τους τίτλους που χορηγούν τα Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή οι κάτοχοι των τίτλων αυτών μετά την εκπλήρωση των πρόσθετων υποχρεώσεών τους λαμβάνουν τίτλο από το οικείο τμήμα των Τ.Ε.Ι., γ) την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών που χορηγούν οι ανώτερες σχολές του εσωτερικού αρμοδιότητας άλλων υπουργείων με τίτλους των Τ.Ε.Ι., ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού, δ) την ισοδυναμία ή υπερκάλυψη των πιστοποιητικών σπουδών που προέρχονται από σχολές εξωτερικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης που χορηγούν τα Τ.Ε.Ι., στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι είναι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων καθηγητών εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. για τις οποίες απαιτείται και πιστοποιητικό εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περίπτ. Γ' στοιχ. ι, ε) το ομοταγές, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με το πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., των τίτλων σπουδών ανάλογων σχολών ή τμημάτων του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου και στ) την κατάταξη σπουδαστών ή φοιτητών και πτυχιούχων ή διπλωματούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή της ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή εξωτερικού σε τμήματα και εξάμηνα σπουδών των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. ή της ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1286/1982».
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1404/1983 προστίθενται μετά τις λέξεις «περιουσιακών στοιχείων» οι λέξεις «ως και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Τ.Ε.Ι.».
7. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 ρυθμίζονται και τα εξής θέματα:
α) η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) των νεοϊδρυόμενων Τ.Ε.Ι., τμημάτων ή σχολών τους,
β) ο τρόπος προσωρινής διοίκησης του Τ.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων του έως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους,
γ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού, πρόσληψης, απόσπασης ή μετάταξης κάθε είδους προσωπικού μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983,
δ) ο ελάχιστος αριθμός μελών των ΕΠ και ΕΕΠ κατά τμήμα και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων, των σχολών και του Τ.Ε.Ι. με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1404/1983,
ε) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού σε άλλες μονάδες του ίδιου Τ.Ε.Ι., σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης τμημάτων,
στ) η έδρα του Τ.Ε.Ι. και των επιμέρους σχολών και τμημάτων,
ζ) οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τμήματα,
η) η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της αυτοδύναμης λειτουργίας κάθε τμήματος και
θ) κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νέου Τ.Ε.Ι., έως ότου γίνει δυνατή η αυτοδύναμη λειτουργία του, καθώς και κατά την κατάργηση Τ.Ε.Ι., σχολών και τμημάτων, το οποίο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΠ. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/1983.
9. Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της περίπτωσης Ββ' στοιχ. (ιν) της παραγρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 απαιτείται και πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/1983.
10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983 προστίθενται εδάφια δ', ε ',στ' και ζ' ως εξής:
«δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της οικείας σπουδαστικής λέσχης καθορίζονται:
ι) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων κάθε κατηγορίας, βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού.
ιι) Τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και ο εισαγωγικός βαθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
ιιι) Η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, ο βαθμός και τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων καθώς και οι οργανικές μονάδες για τις οποίες, λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους, καθήκοντα προϊσταμένων μπορούν να ανατίθενται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ιν) Το αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο.
ε) Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών είναι δυνατή, με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της σπουδαστικής λέσχης, η πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου αυτού ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό των «σπουδαστικών λεσχών».
ζ) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της λέσχης, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας εστιατορίων, κυλικείων, εντευκτηρίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των λεσχών».
11. Στο άρθρο 31 παράγραφος 1β περίπτωση ιιι' του ν. 1404/1983 η φράση «και με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης» απαλείφεται. Οι παράγραφοι 2, 3,4 και 5 παίρνουν αντίστοιχα αριθμούς 3,4,5 και 6 και προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής: «2. α) Η «σπουδαστική λέσχη» κάθε Τ.Ε.Ι. αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης είτε με τη μορφή αμιγούς δημόσιας επιχείρησης είτε με τη μορφή μεικτής οικονομίας, ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού, που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 36 (πλην της παραγράφου 3), 37, 38, 39, 41, 43 και 46 (μόνο η παράγραφος 2) του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των «σπουδαστικών λεσχών» των Τ.Ε.Ι. με τις εξής προσαρμογές όπου αναφέρεται:
ι) δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο νοείται το Δ.Σ. της λέσχης,
ιι) Υπουργός Εσωτερικών νοείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
ιιι) διάθεση πόρων για κοινωφελή έργα, νοείται η διάθεση των πόρων για την επίτευξη των σκοπών της λέσχης και
ιν) γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας δεν απαιτείται.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών, όπου απαιτείται, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνθεση και συγκρότηση των συμβουλίων των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέλη του ΕΠ και ΕΕΠ του Τ.Ε.Ι. ή φορείς που θα εκπροσωπούνται
σε αυτά, η πλειοψηφία των Δ.Σ. των λεσχών που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης επιχειρήσεων, τις μορφές, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάθεση των κερδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και κάθε άλλο ζήτημα ή προϋπόθεση αποτελεσματικότερης προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους σκοπούς και τις επιδιώξεις των λεσχών που δε ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις».
12. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.
13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησής τους ορίζονται σε 18».
14. Η λειτουργία της ΕΥ/Τ.Ε.Ι. παρατείνεται μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1986. Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Ως προϊστάμενος της ΕΥ/Τ.Ε.Ι. μπορεί να ορίζεται ακόμη καθηγητής Α.Ε.Ι. ή μέλος του κύριου προσωπικού του ΙΤΕ ή μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
15. Στην παράγρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 προστίθεται από την ισχύ της εδάφιο ως ακολούθως: «Η γνώμη αυτή μπορεί να αφορά και την κρίση της τριμελούς επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτ. β' της προηγούμενης παραγράφου».
16. Στο ν. 1404/1983 και από την έναρξη της ισχύος του: α) στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 και μετά τις λέξεις «ιδία εξέλιξη» προστίθενται οι λέξεις «με το ΕΤΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21», β) οι λέξεις «την ίδρυση ΟΜ» στο στοιχείο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 διαγράφονται, γ) ο αριθμός «1983» που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 36 αντικαθίσταται σε «1984», δ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής: «ε) για τους διοριζόμενους των περιπτώσεων Ζ' και Η' της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων» στο τέλος δε του εδαφίου β' προστίθεται η φράση: «Η τετραετία αυτή παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη όταν πρόκειται για απόκτηση προσόντων, ε) στο εδάφιο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και μετά τις λέξεις «προηγούμενου εδαφίου» προστίθεται το γράμμα «α», στ) στην παράγραφο 8 του άρθρου 51 και μετά τη λέξη «διακίνηση» προστίθενται οι λέξεις «και λοιπές οικονομικές διευκολύνσεις», διαγράφεται η λέξη «και» πριν από αυτήν και προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου 37», ζ) μετά τη λέξη «άδεια» στο άρθρο 12 παραγρ. 1Ο εδάφ. δ' προστίθεται «ή απόσπαση» και η) στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39 προστίθεται: «Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία των μετατασσομένων αναγνωρίζεται ο χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού μέχρι τη μετάταξη τους».
17. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 1351/1983 παρατείνεται μέχρι και το σχολικό έτος 1988-89.
18. Όσοι έχουν περατώσει το τμήμα κοινωνικής θεραπευτικής παιδαγωγικής του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας κατατάσσονται χωρίς εξετάσεις, στα τμήματα κοινωνικής εργασίας και βρεφονηπιοκόμων των Τ.Ε.Ι.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου των οικείων Τ.Ε.Ι., ορίζονται τα τμήματα και το εξάμηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται, ο αριθμός όσων κατατάσσονται σε κάθε τμήμα και για κάθε εξάμηνο, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρονται στον τρόπο κατάταξης.
19. Τα κατά το άρθρο 33 του ν. 576/1977 αντίστοιχα προσόντα των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26 και 27 πρέπει να τα έχει το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό και το ωρομίσθιο βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό της περίπτωσης Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983, κατά τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 1983 - 84. Η τυχόν απασχόλησή του με την ιδιότητα αυτή σε Τ.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο 1983 - 1984 συνυπολογίζεται στα δύο ή τρία έτη αντίστοιχα της κύριας και πλήρους ή μερικής απασχόλησής του ως ωρομίσθιου ή έκτακτου που τίθεται ως προϋπόθεση διορισμού του σε μόνιμες θέσεις ΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΤΠ ή σε θέσεις της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν.1404/1983.
20. α) Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις σχολές του άρθρου 41 του ν. 1404/1983 μπορεί με αίτησή του να ενταχθεί ή να διοριστεί στα Τ.Ε.Ι. ως εξής:
αα) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. και καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 1404/1983. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού στις σχολές που υπηρετεί σήμερα μεταφέρονται στα Τ.Ε.Ι. και κατανέμονται σε αυτά με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
ββ) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του νπδδ εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου και αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι θέσεις τους στις σχολές αυτές μεταφέρονται επίσης και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
γγ) Όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν οι σχολές αυτές είναι του Δημοσίου, νπδδ ή νπιδ και έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται νέες θέσεις και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταργούνται ισάριθμες θέσεις των σχολών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η τοποθέτηση στα Τ.Ε.Ι. του προσωπικού των παραπάνω εδαφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας.
β) Μετά την ένταξη ή το διορισμό του, το προσωπικό αυτό εντάσσεται ή επανεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. όπου υπηρετεί.
γ) Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α' υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
δ) Οι σχετικές πιστώσεις για το προσωπικό αυτό που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
ε) Όσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα Τ.Ε.Ι., μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε
άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητα τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται υστέρα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
21. Όπου σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119) η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται με εξετάσεις ή με διαγωνισμό, κατατάσσονται μόνο όσοι θεωρηθούν επιτυχόντες στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό κατά τους όρους των υπουργικών αυτών αποφάσεων. Το ποσοστό των κατατασσόμενων, που ορίζεται για κάθε περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις εξαντλείται μόνο εφόσον οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι, οπότε η επιλογή τους γίνεται κατά τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που πέτυχαν στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό και μέχρι να συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία του ισχύει ο ν. 1286/1982.
22. α) Με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι για λόγους υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς δεν ανταποκρίνονται προσωρινά ή για μεγάλο διάστημα στα καθήκοντά τους.
β) Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταμένου τμήματος δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, διορίζεται προϊστάμενος με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., ύστερα από γνώμη του συμβουλίου της σχολής που ανήκει το τμήμα, μέλος του ΕΠ κατάλληλης βαθμίδας της σχολής αυτής.
23. Οι διατάξεις που προβλέπουν παροχές για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές της ΑΣΕΤΕΜ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
24. Στο τέλος του στοιχ. α' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 (ΦΕΚ 25) και μετά το «πρ. δ. 620/1978» που αναφέρεται στην περίπτ. 4 τίθεται η φράση «ή των κλάδων Α11 και Α12 του ν.δ. 789/1970»,
25. Στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενιαίων Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΣΤΕ) ένας εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Τ.Ε.Ι..
26. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 περίπτωση Δ' του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται οι λέξεις «εφαρμόζεται η παρ. 5» με τις λέξεις «εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5».
27. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το κύριο προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ασκεί το προβλεπόμενο από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
28. Προκειμένου για σπουδαστές Τ.Ε.Ι., όπου κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του ν. 1286/1982: α) προβλέπεται ως προϋπόθεση η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών ή εξάμηνων από εκείνο στο οποίο ζητεί ο υποψήφιος μετεγγραφή, νοείται η επιτυχία τουλάχιστο στο 15% του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης, β) απαγορεύεται η μετεγγραφή στο τελευταίο έτος σπουδών, νοείται ότι απαγορεύεται η μετεγγραφή εφόσον ο σπουδαστής έχει περατώσει με επιτυχία 85% ή περισσότερο του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης.
Το ποσοστό μετεγγραφομένων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1286/1982 ισχύει συνολικά για το τμήμα υποδοχής και δεν κατανέμεται σε εξάμηνα σπουδών. Ο χρόνος φοίτησης στο τμήμα προέλευσης συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου του τμήματος υποδοχής.


Άρθρο 72.

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του α.ν. 627/1968 (Φ.Ε.Κ. 266) αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Σκοπός του οργανισμού είναι η μελέτη, η κατασκευή και ο εξοπλισμός κτιρίων για τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της λαϊκής επιμόρφωσης, με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".
2. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής επιμόρφωσης ή οι κατά τόπους Νομαρχίες, μετά γνώμη των Ν.Ε.Λ.Ε., μπορούν να αναθέτουν την εκπόνηση μελετών, ανεγέρσεις, προσθήκες, επεκτάσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις, συμπληρώσεις και εξοπλισμούς κτιρίων για τις στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής επιμόρφωσης, εκτός από τον Ο.Σ.Κ. και σε άλλους δημόσιους φορείς ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 850/1978 (ΦΕΚ 233) επεκτείνονται και στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στους τακτικούς υπαλλήλους του που θα συνταξιοδοτηθούν και τα μέλη των οικογενειών τους, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αναφέρονται, στην παράγραφο αυτή καταργείται.
4. Έργα κατασκευής, συντήρησης και επισκευής, προσθήκης και επέκτασης διδακτηρίων, που εκτελέστηκαν ύστερα από άδεια της πολεοδομικής αρχής από τις καταργούμενες σχολικές εφορείες με απευθείας ανάθεση ή με αυτεπιστασία και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για εκτέλεση δημόσιων έργων και εφόσον καθένα από αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δρχ. και με έγκριση του νομάρχη το ποσό των 2.000.000 δρχ., θεωρούνται ότι εκτελέστηκαν νόμιμα.
5. Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) αυξάνονται σε εννέα (9).


Άρθρο 73.

Πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών.

1. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψήφιων μόνιμων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών, είναι δυνατή η πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών που δεν έχουν υπερβεί το 65ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17 αυτού του νόμου.
2. Για τον καθορισμό των αποδοχών των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1256/1982.
Άρθρο 74.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.

1. Η υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 της περίπτωσης Α' και 7 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.


Άρθρο 75.

Θέματα Ο.Ε.Δ.Β.

1. Το άρθρο 2 του α.ν. 952/1937 (ΦΕΚ 469) αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 2.
Σκοπός του οργανισμού έκδοσης διδακτικών βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) είναι η έκδοση ή και διάθεση κάθε είδους βιβλίων και εντύπων που είναι απαραίτητη α) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των βαθμίδων και κατευθύνσεων της εκπαίδευσης, β) για τη λαϊκή επιμόρφωση, γ) για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και δ) για τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας του δημόσιου τομέα".
2. Τα βιβλία και έντυπα που εκδίδονται από τον Ο.Ε.Δ.Β. προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εκτύπωση των πανεπιστημιακών βιβλίων αρκεί η απόφαση της συνέλευσης του τομέα. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Ε.Δ.Β. καταρτίζει τη σύμβαση για την εκτύπωση με τον τυπογράφο είτε απευθείας είτε διαμέσου του πρύτανη του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.
3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει την έκδοση από τον Ο.Ε.Δ.Β. βιβλίου ή εντύπου που υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες των σκοπών του οργανισμού, ακόμη και αν η συγγραφή και διάθεση του βιβλίου ή εντύπου γίνεται με την πρωτοβουλία άλλης κρατικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού.
4. Οι εκδόσεις του Ο.Ε.Δ.Β. καθώς και όλων των βιβλίων και εντύπων που υπάγονται στους σκοπούς του, γίνονται με τη χρήση χάρτου απαλλαγμένου από δασμούς, φόρους ή άλλα δημόσια τέλη, με εξαίρεση τους εισαγωγικούς δασμούς.


Άρθρο 76.

Κύρωση αποφάσεων.

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την έκδοση τους οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) Ε2/4828/24.6.1983 (ΦΕΚ 392 Β'), β) Φ.142.1/Β3/398/9.2.1984 (ΦΕΚ 90 Β'), γ) Ε2/2215/ 28.5.1984 (ΦΕΚ 368 Β'), δ) Φ. 141.4/Β3/5957/20.7. 1984 (ΦΕΚ 683 Β'), ε) Φ. 141.1 /83/6662/31.7.1984 (ΦΕΚ 569 Β'), στ) Φ. 141.1/Β3/7690/11.9.1984 (ΦΕΚ 697 Β'), ζ) Φ. 473/566/ΣΤ3/4881 /27.11.1984 (ΦΕΚ 851 Β'), η) Γ5/4344/27.12.1984 (ΦΕΚ 88/19.2.1985 Β'), θ) Ε5/1182/4.3.1985 (ΦΕΚ 115 Β'), ι) Φ.145.3/Β3/ 610/4.3.1985 (ΦΕΚ 127 Β'), ια) Φ.2/Υ/146/Ε2/1533/ 26.3.1985 (ΦΕΚ 165 Β'), ιβ) Φ. 150/Β3/1617/5.4.1985 (ΦΕΚ 247 Β'), ιγ) Ε5/2100/9.4.1985 (ΦΕΚ 237 Β'), ιδ) Β1/634α π.ε./29.4.1985 (ΦΕΚ 279 Β'), ιε) Φ. 484/87/ΣΤ3 2900/30.5.1985 (ΦΕΚ 332 Β'), ιστ) Φ.141.2/Β3/3781/10.5.1984 (ΦΕΚ 290 Β'), ιζ) Ε5/ 4509/9.8.1985 (ΦΕΚ 492 Β'), ιη) Φ. 145.3/Β3/4469/14. 8.1985 (ΦΕΚ 498/Β'), ιθ) Φ. 1414/Β3/2396/31.5.1985 (ΦΕΚ 356 Β') καθώς και οι κοινές αποφάσεις, Ε5/5820/16.8.1984 (ΦΕΚ 572 Β') των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ. 150/Β3/931/28.2.1985 (ΦΕΚ 135 Β') των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας και Ε5/3057/24.5.1985 (ΦΕΚ 323 Β') των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Οι δαπάνες που αναφέρονται σε συγγραφή, εικονογράφηση, κρίση και εκτύπωση διδακτικών βιβλίων των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και προβλέπονται από αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκαν από 1.3.1984 έως 6.5.1984, θεωρούνται νόμιμες και καταβάλλονται στους δικαιούχους.
3. Για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, 11 και 12 του άρθρου 1 και 4, 6 στοιχ. α', 11, 12 και 13 του άρθρου 2, καθώς και της 4 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 ότι ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται στο εξής έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1476/1984 καταργείται.
4. Μεταξύ των προσόντων που προβλέπονται στην απόφαση του στοιχείου ιζ' της παραγράφου 1 για διορισμό σε θέση επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται όταν πρόκειται για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών και πιστοποιητικό εξειδίκευσης.
556. Το δεύτερο εφάφιο της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.1476/1984 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Οι προθεσμίες για τη σύσταση, σύνθεση και ανασύνθεση των παραπάνω συλλογικών οργάνων μπορούν να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης».Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες