www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη

Δείτε επίσης:
Ενταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων, σχολ. έτους 2007-2008
Αδειες Εκπαιδευτικών

Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών -
Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 

Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Καταβάλλονται αν η μη παροχή εργασίας από μέρους τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
(Έγγραφο 2/41057/0022/2-8-2004 του Γ.Λ.Κ.).

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το Νομάρχη για την μη λειτουργία των σχολείων λόγω εκλογών ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, έχουν ισχύ για όλους τους εκπαιδευτικούς, (μονίμους, αναπληρωτές και ωρομισθίους) και ως εκ τούτου, από μόνη της η απόφαση είναι αρκετή, για να δικαιολογήσει την μη παροχή εργασίας από μέρους όλων των εκπαιδευτικών.
(Έγγραφο Φ.361.1/209/18131/Δ1/22-02-2006 του ΥΠΕΠΘ)


Κατάταξη υποψηφίων
Στον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών και στον ενιαίο πίνακα ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι υποψήφιοι κατατάσσονται, με βάση το σύνολο των μορίων που κατέχουν, κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του πτυχίου και σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

Tο σύνολο των μορίων αποκτάται ως εξής:
α) ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπ. Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον διαγωνισμό του AΣEΠ του έτους 2005. Tα μόρια αυτά θα προστεθούν στη βαθμολογία του υποψηφίου από την Yπηρεσία μας, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του AΣEΠ.
γ ) μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του AΣEΠ (έτους 2002). Oσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται και ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Στον πίνακα Γ, χωρίς προϋπηρεσία, κατατάσσονται οι υποψήφιοι με σειρά που εξαρτάται από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με τον βαθμό του πτυχίου τους.


Δ2/3807/2.3.94 ΥΠΕΠΘ
Αδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων.
Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (Αρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών.


ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δ2/12616/26.6.96 Απόφαση ΥΠΕΠΘ
(ΦΕΚ 533 Β/4.7.96)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Αρ. 7
§4. Η πρόσληψη των ωρομισθίων γίνεται με βάση τη σειρά αναγραφής αυτών, στους σχετικούς πίνακες, μετά τις αποσπάσεις ή διαθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών, την πρόσληψη αναπληρωτών και την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της §.16 του Αρ. 14 του Ν.1566/1985 και για μειωμένο ωράριο διδασκαλίας μέχρι έντεκα κατά ανώτατο όριο ώρες εβδομαδιαίως.

2012899/1501/0022/13.3.90 Γ.Λ.Κ.
Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτικών που διορίζονται με τις διατάξεις της § 17 του Αρ. 14 του Ν.1566/1985 έχει καθοριστεί με την 62712/ 2479/5.7.1988 απόφαση των Υπ. Παιδείας και Οικονομικών που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1810/88, στο 1/70 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.
Δεδομένου ότι στο εισαγωγικό Μ.Κ. δεν καταβάλλεται χρονοεπίδομα, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται προσαύξηση του ωρομισθίου τους από αναγνώριση άλλης προϋπηρεσίας, καθ όσον δεν προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραπάνω Κοινή Υπουργικής Αποφάσεως.
§4.Η σχέση εργασίας καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε. και του προσλαμβανομένου και είναι ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο προσδιορισμό της έναρξης και λήξης της. Στη σύμβαση εργασίας περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο προσλαμβανόμενος δεν θα παραιτηθεί για να προσληφθεί σε άλλη περιφέρεια.
 
ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρ.7
§1.Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία λύνεται αυτοδίκαια με την ανάληψη υπηρεσίας ως μονίμων εκπαιδευτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της διδασκαλίας.
§2.Επίσης η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών αυτών λύνεται κατόπιν καταγγελίας του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου περιφερειακού συμβουλίου σε κάθε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος και ιδίως σε απουσία τους, που δεν οφείλεται σε βραχείας διάρκειας ασθένεια ή άλλο λόγο ανώτερης βίας.
Ν.993/1979 Αρ.5
§4.Η σύμβαση εργασίας μετά του αναφερομένου εις την κατά την παρ. 2 πράξιν προσλήψεως λογίζεται ότι κατηρτίσθη δια της αναλήψεως υπηρεσίας, βεβαιουμένης προσηκόντως παρά της υπηρεσίας.
§5.Η απασχόλησις του προσλαμβανομένου προσωπικού εις έργα άσχετα προς εκείνα δια τα οποία προσελήφθη απαγορεύεται.
 
34936/23.4.86 Εγκύκλιος Γ.Λ.Κ.
Έπειτα από τα παραπάνω σχετικά, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.Με το (α) σχετικό μας, σας κάναμε γνωστό ότι ο νομικός χαρακτήρας της σχέσης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών είναι σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και διατηρεί αξίωση επί των αποδοχών για τις υποχρεωτικές αργίες κάθε έτους που αναφέρονται στο έγγραφο μας αυτό, τις οποίες και σας υπενθυμίζουμε:
α) Η 25η Μαρτίου
β) Η 1η Μαίου (Πρωτομαγιά)
γ) Η Δεύτερη μέρα του Πάσχα
δ) Η 15 η Αυγούστου (εφόσον δεν έχουν απολυθεί)
ε) Η 28 η Οκτωβρίου
στ) Η μέρα των Χριστουγέννων
Πέραν αυτών των αργιών, δεν διατηρούν αξίωση επί των αποδοχών για οποιαδήποτε άλλη αργία του έτους. (Σχετική με το θέμα αυτό είναι η αρ. 36/1985 πράξη του Ι' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
2.Σύμφωνα με τις διατάξεις, βάσει των οποίων προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (παρ.17 του Αρ.14 του Ν.1566/85), οι εκπαιδευτικοί αυτοί περιορίζονται στις ώρες διδασκαλίας ή διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων, τις οποίες ώρες και καλούνται να καλύψουν. Επειδή όμως συνδέονται πλέον με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχουν και τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις εκείνες που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και του Αστικού Κώδικα.
3.Έτσι, αν ορισμένες μέρες του μήνα, διαρκούσης της σύμβασης, ωρομίσθιος εκπαιδευτικός απασχοληθεί σε άλλα καθήκοντα από εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε, (παρότι αυτό απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία), δικαιούται αμοιβής, όπως άλλωστε σας γνωρίσαμε με το (β) σχετικό έγγραφο μας.
Η αμοιβή αυτή συνίσταται είτε, σε εκείνη που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας του, εφόσον βέβαια τις ώρες αυτές, αντί να διδάσκει, παρείχε εργασίες σε άλλα καθήκοντα, είτε σε εκείνη που καθορίζεται με ειδικό τρόπο (όπως π.χ. η αμοιβή που καθορίζεται με τις αρ. 64002 /3172/ 9.6.78 κοινή απόφαση, για τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς που μετέχουν στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, για ορισμένες περιόδους του σχολικού έτους).
Στις περιπτώσεις όμως που ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας των ωρών για τις οποίες προσλήφθηκαν, απασχοληθούν και σε άλλα καθήκοντα, παρότι αυτό απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, τότε δικαιούνται αποζημίωση, κατά τας διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, η οποία καθορίζεται κάθε φορά και για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τα τακτικά δικαστήρια.
4.Με αφορμή όμως τα έγγραφα που απευθύνεται στην υπηρεσία μας, αλλά και της διάταξης, βάσει της οποίας προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (σχετική και η αρ. 726/33/ 305/ 1984/17/1984/28.3.84 ατομική γνωμοδότηση της νομικής διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ την οποία και επικαλείσθε), σας εφιστούμε την προσοχή σας επί των θεμάτων που θίγετε σ' αυτά και που στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ειδικότερα, θα πρέπει να τα γνωστοποιήσετε στις υπηρεσίες που εποπτεύετε με εγκύκλιο, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την κύρια και αποτελεσματική απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών, στην ανάθεση διδασκαλίας και μόνο που τους ανατέθηκε κατά την πρόσληψη τους.

ΙΒ/1942/8.3.93 ΥΠΕΠΘ

Παίρνοντας αφορμή .... σχετικά με την αποζημίωση των ωρομισθίων καθηγητών κατά τις ημέρες κατάληψης των σχολείων και σχολών, σας πληροφορούμε ότι οι ωρομίσθιοι καθηγητές κατά τις ημέρες κατάληψης των σχολείων και σχολών δικαιούνται την αποζημίωση τους, εφ' όσων βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν εαυτούς στην Υπηρεσία των σχολείων και σχολών, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους. Σχετική με το θέμα αυτό είναι η αρ. 68669/ 12469/ 25.6.84 εγκύκλιος Γ.Λ.Κ. ... .. και με την οποία κοινοποιείται η αρ. 968/84 γνωμοδότηση των Νομικών συμβούλων διοίκησης του Υπ. Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας με θέμα : Για τη σχέση εργασίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών (που δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού μόνιμου εκπαιδευτικού)

68669/12469/25.6.84 Γ.Λ.Κ.

Σας κοινοποιούμε την 986/17.5.84 ατομική γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων διοίκησης των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ο νομικός χαρακτήρας της σχέσης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών , είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, και σας παρακαλούμε για την εφαρμογή της με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.
Κατ' εφαρμογή της γνωμοδότησης που κοινοποιείται, οι εκπαιδευτικοί του θέματος δικαιούνται τα εξής:
1.Αποδοχές επειδή δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη κανονικής αδείας, σε περίπτωση που απολύονται προτού συμπληρώσουν το βασικό χρόνο (για κάθε μήνα απασχόλησης δύο ημερήσιους μισθούς. Σχετικές οι 143390/ 14414/ 12.1.83 και 92470/ 12321/ 3.8.83 εγκύκλιοι)
2. Ομοίως, αποδοχές για επίδομα αδείας, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου)
3. Αδεια κύησης και λοχείας ({48} μέρες πριν από το τοκετό και {48} μέρες μετά, με την προϋπόθεση ότι το κυοφορούμενο θα γεννηθεί ζωντανό, για τις οποίες μέρες, δικαιούται με αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο τις 15 μέρες (για όσες κυοφορούσες δεν έκλεισαν χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού κώδικα)

2043156/7037/0022/24.6.97 Γ.Λ.Κ.
α)
β) Στους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στους οποίους δεν έχουν επεκταθεί οι διατάξεις του νέου μισθολογίου η ανωτέρω αποζημίωση θα υπολογιστεί όπως και μέχρι σήμερα ( με βάση τις αποδοχές του Ν. 1505/84 και Ν. 1810/88).
γ) Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης ως ημερήσιος μισθός νοείται το 1/30 των μηνιαίων αποδοχών.
δ) Οι ημέρες απεργίας δεν έχουν καμιά δυσμενή για τους εργαζομένους επίπτωση ως προς τις αποδοχές αδείας (άρθρο 2 § 6 Α.Ν. 539/45 , άρθρο 3 § 16 Ν. 4505/66 και άρθρο 2 § 7 του Ν. 1288/82)
Κατά συνέπεια ο χρόνος απεργίας των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για μη θεμελίωση λήψεως κανονικής αδείας, δεν θα ληφθεί όμως υπόψη για το επίδομα της άδειας.
......
Στους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς, στους οποίους δεν έχουν επεκταθεί οι διατάξεις του νέου μισθολογίου, τα τρίμηνα θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται μέχρι και σήμερα. Οι σχετικές διατάξεις χορήγησης τους έχουν παύσει να ισχύουν μόνο για αυτούς που επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νέου μισθολογίου (μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί).

Δ2/2779/27.5.93 ΥΠΕΠΘ
2. Αδεια κύησης λοχείας
Η δικαιούμενη άδεια μητρότητας ανάγεται σε 15 εβδομάδες ήτοι πενήντα δύο ημέρες πριν από τον τοκετό και 53 ημέρες μετά τον τοκετό (Αρ.20 Ν.1849/89). Δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στη περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δωδεκάμηνη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη, ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (Αρ.657 και 658 Α.Κ.)
Όμως επειδή οι κατά τα ανωτέρω συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημέρες) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα των 15 ημερών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Αρ. 20 §8 του Π.Δ. 410/88 κανονικής άδειας εργασίας των επτά (7) το πολύ εργασίμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
4.Αποδοχές, επειδή δεν προσφέρουν εργασία λόγω ανυπαιτίου κωλύματος για τις 3 πρώτες μέρες ασθένειας, ο εργοδότης καταβάλλει τις μισές επειδή στην έννοια του ανυπαιτίου κωλύματος συμπεριλαμβάνονται τόσο η ασθένεια, όσον και ο τοκετός, (κυοφορούσα εκπαιδευτικός, που απολύεται προτού συμπληρώσει χρόνο, δικαιούται αποδοχές μόνο για 15 μέρες συνολικά, οπότε για τυχόν απουσία λόγω ασθενείας, δεν δικαιούται καμία παροχή από τον εργοδότη, καθόσον έκλεισε τον αριθμό των 15 δικαιουμένων μερών με τον τοκετό).
5.
2005762/547/0022/22.4.98 Γ.Λ.Κ.
Με τα ανωτέρω πρακτικά (ΣΗΜ. της 40ης Γεν. Συνεδριάσεως της Ολομέλειας Του Ε.Σ. της 8ης Δεκεμβρίου 1997) γίνεται δεκτό ότι οι ωρομίσθιοι καθηγητές, δεν δικαιούνται της οριζόμενης ωριαίας αποζημιώσεως για τις ημέρες των διακοπών, των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις υπόλοιπες επίσημες αργίες, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν λειτουργούν και δεν έχουν ορισθεί αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας γι΄ αυτούς.
..
Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα σας για το αν δικαιούνται οι ωρομίσθιοι καθηγητές αποζημίωση για τις ημέρες των Τριών Ιεραρχών και της 17ης Νοεμβρίου, που είναι σχολικές εορτές, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις απόψεις που διατυπώθηκαν στα κοινοποιούμενα πρακτικά βάσει των οποίων, οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι καθηγητές γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες αργίας και τις κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Δικαιούνται όμως αποζημίωσης όταν οι μαθητές κάνουν αποχή από τα μαθήματα τους ή δεν γίνονται μαθήματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ορισμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, ή κατά τις εργάσιμες ημέρες που το σχολείο είναι εκλογικό κέντρο στις βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές, κατά τις ημέρες (εργάσιμες) των γενικών συνελεύσεων των καθηγητών, εφόσον βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των σχολείων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.


2/32068/0022/2.5.2000 Γ.Λ.Κ.
..... οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται την ωριαία αποζημίωση τους για τις ώρες της προγραμματισμένης απασχόλησης τους την 7η και 10η Απριλίου 2000( ΣΗΜ. ημέρες εκλογών), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους, επειδή δεν υπάρχει υπαιτιότητα τους για τη μη προσφορά υπηρεσίας τις ανωτέρω ημέρες.
6. Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με την 19040 /7.12.81 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 742/Β/ 9.12.81) καθώς και την ειδική άδεια εξετάσεων του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46/Α/14.4.83)
7. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, όπως διενεργείται επί των αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου (και όχι όπως αυτός διενεργείται επί ελευθέρων επαγγελματιών).
8. Τέλος, όλες τις άλλες παροχές που δικαιούνται βάσει προγενεστέρων διαταγών μας, όπως:
α) Αποδοχές για τις μέρες συμμετοχής τους σε εκδρομές
β) Αποδοχές για τις μέρες κατάληψης των σχολών από τους σπουδαστές και εφόσον βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν εαυτούς στην υπηρεσία των σχολών, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.
9. Επίσης, προς αποφυγή παρερμηνειών, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό του θέματος, ενόψει και της αμφισβήτησης που διατυπώθηκε από την ολομέλεια του Ελεγχτικού Συνεδρίου, δεν υπάγεται σε κάποιο κεφάλαιο του Ν.939/79, αλλά απλώς εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας για το προσωπικό που συνδέεται με τον εργοδότη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου)
10. Το 145614/12933/22.12.83 έγγραφο μας ανακαλείται, εφόσον προσδιορίστηκε ο νομικός χαρακτήρας της σχέσης των μισθωτών αυτών με τον εργοδότη τους.

Γ2/957/26.2.92 Έγγραφο ΥΠΕΠΘ
Ύστερα από ερωτήματα .... σχετικά με την αποζημίωση των ωρομισθίων, που διδάσκουν σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, για το διάστημα της διενέργειας των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, σας πληροφορούμε ότι θα καταβληθεί αποζημίωση επειδή χρησιμοποιήθηκαν ως επιτηρητές.
Εξάλλου σύμφωνα με το Π.Δ. 429/91 η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί μέρος του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος και ως εκ τούτου για την ανάθεση μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες για τα άλλα μαθήματα διατάξεις (συμπλήρωση ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση κλπ)


ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31.10.91
Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως
§1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
§2.Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
§3.Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π. Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα
γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.

Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ� αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α' του Ν.1483/84 (ʼρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ' έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.

Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.

Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την
ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του ΙΚΑ, το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών (αναπληρωτών – ωρομισθίων)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ1α. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2α περίπτωση ββ΄ του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται … σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ α΄ του ίδιου άρθρου του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από …αα) …προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεώς του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. ΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος…Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

δ. Από τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ. 7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005 τ.Α΄) και του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.6.2006 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) Ρυθμιστικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. α) 46831/14.5.2003 (ΦΕΚ 636/22.5.2003 τ.Β΄), β) 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) και γ) 55127/Δ2/11.6.2004 (ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄) όμοιες και με την αριθ. 913/4.3.2003 (ΦΕΚ 284/7.3.2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ότι νοείται ως τοιαύτη και προσφέρθηκε στους αναφερόμενους φορείς, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της παρούσης.

4α. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004.

β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α΄ του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου, η οποία συμπληρώνει την παρ.13 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Α΄), ορίζεται ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ. 2 καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι δεν μπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για μόνιμο διορισμό (σε ποσοστό 40%) ή για διορισμό ως πολύτεκνοι ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

δ. Από τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες με πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.
Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.
Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΄Οσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.

5. Από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄) ορίζεται ότι:
α. εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.
β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.

6. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

7. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/7.4.2006 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.
Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό (Σχετική επισήμανση στο Κεφ. Δ΄ της παρούσης).

8. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10.6.2003 τ.Α΄) ορίζεται ότι αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής (ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-πίνακα Β΄), προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους.
Από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) Ρυθμιστικής Απόφασης ο πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται ως Πίνακας Γ΄.

9. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.

10. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 περίπτ. β΄ του Ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν μπορεί να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ.329/2005 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.).

11. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10.5.2006 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

12. Από τις διατάξεις της αριθμ. 9018/Δ2/23-5-1995 (ΦΕΚ 469 Β’) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθμ. 38834/Δ2/11-4-2007 (ΦΕΚ 619/25-4-07 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, ορίζονται οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ17, καθώς και οι οργανικές θέσεις για καθεμιά από τις ειδικότητες του κλάδου αυτού.

13. Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν.3577/07 ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 20-7-2006.

14α. Από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι, η περίπτ. ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής».
β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, η παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ04.»
 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδαα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες