www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δείτε επίσης:
-- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών (Υπ.απόφ.Δ2/1938/1998)
και
-- Αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των εκπ/κών (Ν. 2986/2002)
-- ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
Πρόταση για σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού & των Στελεχών Εκπαίδευσης


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων του.
Η αξιολόγηση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και είναι περιοδική, με προτεραιότητα στις κατηγορίες:

- των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη,
- των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την κάλυψη θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,
- των στελεχών της εκπαίδευσης,
- των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν και
- κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία.

Η περιοδικότητα της αξιολόγησης εκφράζεται με την ακόλουθη συχνότητα:

Α.Για τους υπό μονιμοποίηση εκπαιδευτικούς μια αξιολογική έκθεση στην πρώτη διετία, που θα είναι προϊόν επανειλημμένων επισκέψεων (τουλάχιστον τριών - για ορισμένες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει, όταν είναι αντικειμενικά εφικτό)
Β.Για τους εκπαιδευτικούς: μέχρι 14 έτη υπηρεσίας ανά 3 έτη
από 15 μέχρι 26 έτη υπηρεσίας ανά 4 έτη

Γ.Για τα στελέχη της εκπαίδευσης: ανά διετία.

Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, υποβάλλεται (προαιρετικά) στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, έπειτα από πρόσκλησή του και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, έκθεση αυτο-αξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης αλλά χωρίς αριθμητική βαθμολογία.
Η συμπεριφορά του αξιολογητή σε όλο το φάσμα των αξιολογικών περιπτώσεων πρέπει να διέπεται από ένα σύνολο αρχών που θα διασφαλίζει την καλή συνεργασία σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ειδικότερα, ο αξιολογητής:

§ χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και ευγένεια σε όλα τα στάδια της αξιολογικής διαδικασίας,
§ φροντίζει για τη συνεργασία του αξιολογούμενου στα διάφορα στάδια της αξιολογικής διαδικασίας,
§ διακρίνεται από ειλικρίνεια και σαφήνεια κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αξιολογούμενο,
§ φροντίζει να ενισχύσει την αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησής του με αξιολογικές αποτιμήσεις που προέρχονται από ισχυρά δεδομένα και βασίζονται στα συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν επιλεγεί. Επίσης, φροντίζει οι κρίσεις του να είναι τεκμηριωμένες, αξιόπιστες, έγκυρες, αντικειμενικές και πλήρεις.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.


Α) Αξιολόγηση από το Σχολικό Σύμβουλο (0-100 μονάδες)

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα (0-100)
1. Επιστημονική συγκρότηση και επαρκή γνώση των γνωστικών αντικειμένων (0-100)
2. Επιστημονική δραστηριότητα (σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις, επιμόρφωση, συγγραφικό έργο κ.λπ.) (0-100)

Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα - δραστηριότητα (0-100)
1. Σχεδιασμός και δόμηση της διδασκαλίας (π.χ. γενικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός συναρτώμενος με το αναλυτικό πρόγραμμα και τον διαθέσιμο χρόνο, βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, ανάπτυξη του μαθήματος με σαφή μαθησιακά βήματα, σύνδεση των αποκτημένων γνώσεων με την κοινωνική πραγματικότητα) (0-100)
2. Ευελιξία στη διδακτική πράξη (π.χ. εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μεθόδων, κατάλληλη διαμόρφωση του διδακτικού υλικού) (0-100)
3. Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας (0-100)
4. Υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων - συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα (0-100)
5. Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργασιών (π.χ. ποικίλες, ποιοτικές ανατιθέμενες εργασίες που στοχεύουν στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, ανατιθέμενες εργασίες που δεν αποτελούν αφορμή για αναζήτηση φροντιστηριακής βοήθειας, παιδαγωγικά ενδεδειγμένος έλεγχος και οδηγίες βελτίωσης των εργασιών) (0-100)
6. Ποιότητα μάθησης (π.χ. ενεργοποίηση του μαθητή στην παιδαγωγική επικοινωνία, είδος των υποβληθεισών ερωτήσεων, διάλογος και συνεργασία εκπαιδευτικού - μαθητών, ενίσχυση της υπευθυνότητας και της μαθησιακής αυτονομίας των μαθητών, προώθηση της ομαδικής εργασίας-συνεργασίας, παιδαγωγική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών) (0-100)
7. Παιδαγωγικό κλίμα της τάξης (π.χ. χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών, δόμηση κανονιστικού πλαισίου της τάξης, περιβάλλον εργασίας-κοινωνικοποίησης) (0-100)
8. Αξιολόγηση μαθητών (π.χ. χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης παιδαγωγικά ενδεδειγμένων, μεθοδική ταξινόμηση των αξιολογικών αποτελεσμάτων, διάλογος του εκπαιδευτικού με τους μαθητές επί του αξιολογικού αποτελέσματος και της αξιοποίησής του) (0-100)
Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογητής προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του έργου του θα πρέπει:
- να ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για το γενικότερο πρόγραμμα των επισκέψεών του,
- να ενημερώνει τον/τους εκπαιδευτικούς για το σκοπό της επίσκεψής του και να ορίζουν από κοινού το χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί,
- να ζητά από τον εκπαιδευτικό (και εφόσον και εκείνος το επιθυμεί) να του δώσει τυχόν ενημερωτικό υλικό, το οποίο σκιαγραφεί την εικόνα του ασκούμενου εκπαιδευτικού έργου.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Ο αξιολογητής, προκειμένου να διαμορφώσει αντικειμενικές, αξιόπιστες και έγκυρες κρίσεις, επιβάλλεται να αφιερώνει επαρκή χρόνο (τουλάχιστον 3 επισκέψεις - για ορισμένες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει, όταν είναι αντικειμενικά εφικτό) στην παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα που θα τον βοηθήσουν τόσο στην ποσοτική και περιγραφική αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος όσο και στο σχεδιασμό βελτιωτικών προτάσεων. Επιπλέον, ο αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για αξιολογικές περιοχές που άπτονται της αρμοδιότητάς του μέσα από τεκμηριωμένα παραστατικά στοιχεία που διαθέτει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο Σχολικός Σύμβουλος δεν έχει συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).


Β) Αξιολόγηση από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας (0-100 μονάδες)

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στο παιδαγωγικό- οργανωτικό - επαγγελματικό του έργο (0-100)
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών (π.χ. σχεδιασμός και οργάνωση μαθησιακών κοινωνικών δραστηριοτήτων, αξιοποίηση του υπάρχοντος εποπτικού υλικού) (0-100)
2. Παιδαγωγική συμπεριφορά εκπαιδευτικού (π.χ. σταθερότητα και συνέπεια στη συμπεριφορά του με τους μαθητές, έλλειψη στοιχείων αυταρχικής ή υπεπροστατευτικής συμπεριφοράς, προαγωγή της συμμετοχής των μαθητών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη σχολική ζωή) (0-100)
3. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς (0-100).
Συνεκτιμάται η συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. συνέπεια στο εργασιακό του ωράριο).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν είναι μια σαφώς χρονικά οριοθετημένη διαδικασία, αλλά απόρροια της γενικότερης συνεργασίας τους, στα πλαίσια της οποίας ο Διευθυντής της σχολικής μονάδος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία θα στηρίξει την αξιολογική του αποτίμηση, αμερόληπτα, αντικειμενικά, δίκαια και τεκμηριωμένα, αποστασιοποιούμενος από κάθε υποκειμενικό, θυμικό, ιδεολογικό και γενικά εξωυπηρεσιακό παράγοντα.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέχρι και τα τριθέσια σχολεία σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό - οργανωτικό - επαγγελματικό τους έργο γίνεται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης (ανάλογα με την εκπαιδευτική περιφέρεια που ανήκει το σχολείο στο οποίο υπηρετούν).
Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προκύπτει με βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο που αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν έχει συνυπηρετήσει με τον εκπαιδευτικό για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α) Αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης (0-100 μονάδες)

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. υποστήριξη-συντονισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών, ικανότητα πρόληψης γεγονότων που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, συμβολή στη δημιουργία ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λήψη μέτρων που βοηθούν την αλληλεγγύη την ισότητα, τη δημοκρατική συνείδηση, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής ικανότητας των μαθητών κ.λπ.) (0-100)
2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (τήρηση εργασιακού-διδακτικού ωραρίου του, ικανότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου σε έκτακτες περιπτώσεις, ισότιμη αντιμετώπιση του διδακτικού προσωπικού κ.λπ.) (0-100)
3. Ανάληψη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (πρωτοβουλία δόκιμης διοικητικής αυτονόμησης, θετική στάση για υιοθέτηση νέων μεθόδων και πιλοτικών προγραμμάτων κ.λπ.) (0-100)
4. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς- εκπαιδευτικούς και κοινωνικούςφορείς-ευρύτερη κοινωνία (0-100)
5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό του έργο (απουσία στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζει θυμική και υποκειμενική αντιμετώπιση κ.λπ.) (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογητής ενημερώνει τον αξιολογούμενο για τη χρονική περίοδο της αξιολόγησής του και ζητά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να του παραχωρηθούν αντίγραφα των υπηρεσιακών βιβλίων που τηρούνται, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Επίσης, μελετά την αυτο-αξιολόγησή του, καθώς και τις αυτοαξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Το ασκούμενο έργο του αξιολογούμενου δεν αποτιμάται μόνο από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται ή παρατηρούνται τη χρονική περίοδο της σύνταξης της αξιολογικής έκθεσης αλλά και από την ευρύτερη συνεργασία αξιολογητή και αξιολογούμενου. Στην παρούσα, ωστόσο, φάση ο αξιολογητής αναζητεί και λαμβάνει υπόψη του όποιο στοιχείο αφορά τεκμηριωμένα την άσκηση έργου του Διευθυντή και φυσικά σχετίζεται άμεσα με τα συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ενστάσεις για το αξιολογικό έργο του Διευθυντή, ο αξιολογητής φροντίζει απαραίτητα να ενημερωθεί για το αποτέλεσμά τους.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή σχολικής μονάδας , εφόσον ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β) Αξιολόγηση από το Σχολικό Σύμβουλο (0-100 μονάδες)

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από το σχολικό σύμβουλο στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνωστική ικανότητα αντιμετώπισης παιδαγωγικών θεμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές) (0-100)
2. Επιστημονική δραστηριότητα (σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.) (0-100)
3. Οργανωτικός σχεδιασμός και λειτουργική σχολική ζωή (π.χ. καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων για την υλοποίηση των μαθησιακών δρώμενων, συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων, ορθολογική - αντικειμενική διαχείριση των αναφυόμενων ζητημάτων στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ή μαθητών) (0-100)
4. Συνεργατικότητα για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)
5. Συνέπεια-αμεροληψία-αντικειμενικότητα στο αξιολογικό του έργο (0-100)
6. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (όπως ισχύει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού) (0-100)


Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ασκεί και διδακτικό έργο, ανάλογα με την οργανικότητα αυτής. Σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολογική παράμετρο ισχύουν όσα προαναφέρονται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Επιπροσθέτως και προκειμένου ο αξιολογητής να ενημερωθεί με στοιχεία που υποστηρίζουν άλλες αξιολογικές πτυχές, ζητά από τον αξιολογούμενο αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων, αντίγραφο του ωρολόγιου προγράμματος και ό,τι άλλο κρίνει ο αξιολογούμενος πως μπορεί να υποστηρίξει το έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ισχύουν όσα προαναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Για την αξιολόγηση των υπόλοιπων παραμέτρων ο Σχολικός Σύμβουλος μελετά τα στοιχεία που του έχουν κατατεθεί, αντλεί συμπεράσματα από τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει στο διάστημα της συνεργασίας του με τον αξιολογούμενο, καθώς και όποιο άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο βρίσκεται στη διάθεσή του και άπτεται άμεσα των καθορισμένων κριτηρίων.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προκύπτει με βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο που αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή σχολικής μονάδας, εφόσον ο Σχολικός Σύμβουλος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) Αξιολόγηση από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (αντίστοιχα) (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται αντίστοιχα από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. ισότιμη και αμερόληπτη αντιμετώπιση των σχολικών μονάδων, αποφυγή μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης ενδεχόμενων διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων) (0-100)
2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. δημοκρατική αξιοποίηση των θεσμικών μέσων επικοινωνίας με τους υφισταμένους του, κοινοποίηση των λειτουργικών κενών, στήριξη του σχεδιασμού και της οργάνωσης για δυναμική αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων) (0-100)
3. Συνέπεια-αμεροληψία-αντικειμενικότητα στο αξιολογικό του έργο (0-100)
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών (0-100)
5. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς - Διευθυντές σχολείων - εκπαιδευτικούς φορείς - ευρύτερη κοινωνία (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.


Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογητής, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την αξιολόγηση του Προϊσταμένου (Γραφείου ή Διεύθυνσης), ζητά από τον αξιολογούμενο αντίγραφα φακέλων από τα σχολεία της περιοχής του, όποια από τα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία θεωρεί σκόπιμο. Επίσης, είναι σκόπιμο να τηρείται από κάθε προϊστάμενο ένας φάκελος υπηρεσιακών δραστηριοτήτων, όπου θα αναφέρονται τεκμηριωμένα οι ενέργειές του σε ζητήματα για τα οποία δεν προβλέπεται, προς το παρόν, επίσημη καταχώρισή τους (π.χ. διευθετήσεις συγκρούσεων, συναντήσεις με συλλόγους γονέων κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός θα μπορεί να είναι στη διάθεση του αξιολογητή, πριν από την αξιολογική διαδικασία, για την ενημέρωσή του. Επιπλέον, ζητούνται αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων που ο αξιολογούμενος ως αξιολογητής έχει καταθέσει, η αυτο-αξιολόγησή του (αν και όταν κατατεθεί), αντίγραφα των αυτο-αξιολογήσεων εκπαιδευτικών της περιφέρειας του αξιολογούμενου, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος ότι υποστηρίζει το έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Η δομή και η ποιότητα της σχέσης συνεργασίας αξιολογητή και αξιολογούμενου αποτελεί πρωταρχική πηγή άντλησης βασικών αξιολογικών αποτιμήσεων, οι οποίες ωστόσο πρέπει να γίνονται με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο . Επιπροσθέτως, ο αξιολογητής μελετά επισταμένως όλα τα στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί (υπηρεσιακά βιβλία, αξιολογικές εκθέσεις κ.λπ.), προκειμένου αφενός να συγκροτήσει πληρέστερη εικόνα του έργου που ασκεί ο αξιολογούμενος και αφετέρου να εντοπίσει ενδεχόμενα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης. Επιπλέον, όπως ισχύει και για κάθε αξιολογούμενο που το έργο του είναι και αξιολογικό, στην περίπτωση που έχουν κατατεθεί σχετικές ενστάσεις, ο αξιολογητής φροντίζει απαραίτητα να ενημερώνεται για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά τους.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με τον κατά περίπτωση αξιολογητή για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β) Αξιολόγηση του Προϊσταμένου Γραφείου ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική - επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνωστική επάρκεια επί των υπαρχόντων πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων της εκπαιδευτικής του περιφέρειας) (0-100)
2. Οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός (π.χ. καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων για την ενίσχυση της επιμορφωτικής διαδικασίας ανά σχολική μονάδα, λειτουργικός καταμερισμός των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα επιστημονικά προσόντα -δεξιότητες-εμπειρίες των εκπαιδευτικών) (0-100)
3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών (0-100)
4. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (0-100)
5. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς - εκπαιδευτικούς φορείς- συλλόγους γονέων - μαθητικές κοινότητες - ευρύτερη κοινωνία (0-100)
6. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.


Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογούμενος ενημερώνεται από τον αξιολογητή για τη χρονική περίοδο της αξιολόγησής του αρκετό διάστημα νωρίτερα. Για την παιδαγωγική - διδακτική του ικανότητα αξιολογείται από ποικίλες επιμορφωτικές και διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Παράλληλα, ζητούνται από τον αξιολογητή και αντίγραφα από υπηρεσιακά βιβλία που το περιεχόμενό τους σχετίζεται με τα ποιοτικά κριτήρια που θα αξιολογήσει, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Επίσης, ζητείται αντίγραφο της αυτο-αξιολόγησής του (αν και όταν κατατεθεί), αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκθέσεων αξιολόγησης που έχει καταθέσει, καθώς και αντιπροσωπευτικό δείγμα εκθέσεων αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Για τη στοιχειοθέτηση των αξιολογικών παραμέτρων ισχύουν όσα και για την αξιολόγηση του Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, φυσικά με διαφοροποιημένη βαρύτητα στα στοιχεία που άπτονται των συγκεκριμένων κριτηρίων που χρησιμοποιεί κάθε αξιολογητής.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης προκύπτει με βάση την αναλογία 60 προς 40. Δηλαδή, το 40% αφορά το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το 60 % αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με τον κατά περίπτωση αξιολογητή για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Α) Αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (0-100 μονάδες)

Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική - επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. έγκυρη, σύγχρονη επιστημονική επάρκεια και διαχειριστική ευελιξία στις προτεινόμενες εκ μέρους του λύσεις για την αντιμετώπιση προβληματικών παιδαγωγικών περιστατικών) (0-100)
2. Οργανωτικός σχεδιασμός - λειτουργικός συντονισμός (π.χ. λειτουργικός προγραμματισμός για την οργάνωση επιμορφωτικών διαδικασιών στήριξης του εκπαιδευτικού δυναμικού της περιφέρειάς του, συναρτώμενος με την παιδαγωγική "ιδιομορφία" αυτής) (0-100)
3. Δομή και ποιότητα του συμβουλευτικού έργου (π.χ. οι επισκέψεις του στα σχολεία σηματοδοτούνται περισσότερο από τους σκοπούς της πρόληψης - ενημέρωσης -καθοδήγησης, δηλ. δεν εμφανίζεται στα σχολεία μόνο όταν πρόκειται να αξιολογήσει) (0-100)
4. Συνέπεια- αντικειμενικότητα - αποτελεσματικότητα στο αξιολογικό του έργο (π.χ. διεκπεραιώνει το αξιολογικό του έργο έγκυρα, τεκμηριωμένα, δίκαια και αμερόληπτα, καταγράφει με συστηματικό - μεθοδικό τρόπο τα παρατηρούμενα στην αξιολογική διαδικασία, ώστε μετά από επισκέψεις σε ικανό αριθμό σχολείων να υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης ενδεχόμενων παιδαγωγικών - διδακτικών προβλημάτων ή ανεπαρκειών με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων άμεσα συνδεδεμένων με τη σχολική καθημερινότητα) (0-100)
5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)
6. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς - εκπαιδευτικούς φορείς- συλλόγους γονέων - μαθητικές κοινότητες - ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (0-100)
7. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο Σχολικός Σύμβουλος ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την αξιολόγησή του αρκετό χρόνο νωρίτερα. Για την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα αξιολογείται από ποικίλες επιμορφωτικές και διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Παράλληλα στον αξιολογητή χορηγούνται όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν τεκμηριωμένα τη δραστηριότητά του (επισκέψεις σε σχολεία για συμβουλευτικό έργο, πορεία διευθέτησης συγκεκριμένων παιδαγωγικών περιστάσεων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για πρόληψη προβληματικών παιδαγωγικών περιστατικών, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για υπέρβαση παιδαγωγικών - διδακτικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κ.λπ.) Επίσης, κατατίθενται στον αξιολογητή εκθέσεις αξιολόγησης που ο αξιολογούμενος έχει καταθέσει, η αυτο-αξιολόγησή του (αν και όταν κατατεθεί), αντιπροσωπευτικό δείγμα εκθέσεων αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Ο αξιολογητής συγκροτεί τεκμηριωμένα την αξιολόγησή του, αντλώντας συμπεράσματα από τη συνεργασία του με το Σχολικό Σύμβουλο και το έργο του αξιολογούμενου, το οποίο πιστοποιείται με συγκεκριμένα παραστατικά στοιχεία (π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, επισκέψεις σε σχολεία, διευθέτηση προβληματικών καταστάσεων κ.λπ.). Επίσης πρόσθετα στοιχεία, κυρίως για το συμβουλευτικό έργο του αξιολογούμενου, αντλούνται από τις αυτο-αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών (εφόσον παρατίθενται με ακρίβεια και τεκμηρίωση) και από την αυτο-αξιολόγηση του ιδίου. Για την παράμετρο που αφορά το αξιολογικό έργο του Σχολικού Συμβούλου (ο οποίος και αποτελεί το βασικό αξιολογητή των εκπαιδευτικών), ο αξιολογητής μελετά επισταμένως σημαντικό αριθμό αξιολογικών εκθέσεων, που ο αξιολογούμενος έχει καταθέσει. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό έργο του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά της.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Σχολικού Συμβούλου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β) Αξιολόγηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (0-100 μονάδες)

Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική - διοικητική ικανότητα (π.χ. ικανοποιητικός - λειτουργικός προγραμματισμός για καθοδηγητικό-παρεμβατικό έργο, με βαρύτητα στις σχολικές μονάδες με αυξημένα προβλήματα) (0-100)
2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. ορθολογική κατανομή του αριθμού επισκέψεων στις σχολικές μονάδες, συχνότητα εμφάνισης τεκμηριωμένων παραπόνων των εκπαιδευτικών για ελλειμματικό συμβουλευτικό ρόλο ή τεκμηριωμένων ενστάσεων για υποκειμενικό αξιολογικό έργο) (0-100)
3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)
4. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς - εκπαιδευτικούς φορείς- συλλόγους γονέων - ευρύτερη κοινωνία (0-100)
5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογητής ενημερώνει τον αξιολογούμενο σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης που τον αφορά. Συγχρόνως ζητά να του κατατεθούν αντίγραφα από τα τηρούμενα βιβλία ή τους φακέλους όπου πιστοποιείται τεκμηριωμένα η υπηρεσιακή δραστηριότητα του αξιολογούμενου (επισκέψεις σε σχολεία, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, πορεία υλοποίησης συμβουλευτικού - αξιολογικού έργου κ.λπ.), αντίγραφα αξιολογικών εκθέσεων που έχει καταθέσει, την αυτο-αξιολόγησή του (αν και όταν κατατεθεί), εκθέσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Πέραν των αξιολογικών συμπερασμάτων που απορρέουν από την ευρύτερη συνεργασία με τον αξιολογούμενο, ο αξιολογητής στοιχειοθετεί την αξιολόγησή του από τα υπηρεσιακά έγγραφα ή παραστατικά στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί (αξιολογικές εκθέσεις, επισκέψεις σε σχολεία, καταγεγραμμένα περιστατικά δυσλειτουργιών και πορεία διευθέτησής τους, αυτο-αξιολόγηση του αξιολογούμενου, αυτο-αξιολογήσεις εκπαιδευτικών κ.λπ.).

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Σχολικού Συμβούλου προκύπτει με βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Σχολικού Συμβούλου από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Α΄) Αξιολόγηση από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αξιολογείται από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική - επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνώση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεμάτων, επαρκή γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους περιφέρειας της αρμοδιότητάς του, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήμης, σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις) (0-100)
2. Οργανωτικός σχεδιασμός - λειτουργικός συντονισμός (π.χ. λειτουργικός προγραμματισμός για την οργάνωση από κοινού ενημερωτικών συναντήσεων με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειάς του) (0-100)
3. Δομή και ποιότητα του συμβουλευτικού έργου (π.χ. ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων για ενδεχόμενες καινοτομίες και πληροφόρηση για στρατηγικές υλοποίησής τους) (0-100)
4. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (π.χ. οργανωτική ευελιξία στις προτάσεις εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων, ανανέωση της επιστημονικής του κατάρτισης για την υποστήριξη της εφαρμογής καινοτόμων αλλαγών) (0-100)
5. Συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους-εκπαιδευτικούς φορείς -ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (π.χ. ανταποκρίνεται άμεσα σε προσκλήσεις Σχολικών Συμβούλων για στήριξη του καθοδηγητικού τους έργου, δημοκρατική αξιοποίηση των θεσμικών δικαιοδοσιών) (0-100)
6. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (π.χ. διεκπεραιώνει το αξιολογικό έργο του, δίκαια, έγκυρα, τεκμηριωμένα και αξιόπιστα, επιλαμβάνεται ενδεχόμενων ενστάσεων εκπαιδευτικών για μεροληπτική αξιολόγηση με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία και με αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο) (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογούμενος ενημερώνεται από τον αξιολογητή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διαδικασία. Ενημερώνει στη συνέχεια τον αξιολογητή για το ασκούμενο έργο του, τεκμηριωμένα και με παραστατικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δραστηριότητά του (π.χ. χρόνος και θεματολογία συναντήσεών του με Σχολικούς Συμβούλους, επισκέψεις στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του, αντιμετώπιση περιστατικών, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.). Επίσης, χορηγούνται υπηρεσιακά στον αξιολογητή αντιπροσωπευτικές εκθέσεις αξιολόγησης που έχει συντάξει ο αξιολογούμενος, ενδεχόμενες αξιολογικές εκθέσεις του που έτυχαν ένστασης, η αυτο-αξιολόγηση του αξιολογούμενου (αν κατατεθεί), καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Ο αξιολογητής, αφού μελετήσει το υλικό που του έχει κατατεθεί, συναντάται με τον αξιολογούμενο και συζητούν διεξοδικά τις πτυχές του ασκούμενου έργου του, καθώς και δρομολογημένες δραστηριότητές του ή δρομολογούμενους σχεδιασμούς του. Για την παράμετρο που αφορά το αξιολογικό έργο του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής μελετά δειγματοληπτικά και πρόσθετες αξιολογικές εκθέσεις που έχει καταθέσει. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό του έργο, ο αξιολογητής ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά της.


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
B΄) Αξιολόγηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. ικανοποιητικός προγραμματισμός για καθοδηγητικό-συντονιστικό έργο, ικανότητα πρόληψης λειτουργικών προβλημάτων παιδαγωγικής υφής, ενδιαφέρον και έμπρακτη υποστήριξη για διοργάνωση εκδηλώσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα) (0-100)
2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. τήρηση και εφαρμογή του εργασιακού του ωραρίου, δραστηριοποίηση εντός των ορίων του θεσμικού πλαισίου που αφορά το ρόλο του) (0-100)
3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (π.χ. θετικό και έμπρακτο ενδιαφέρον για εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων, ορθολογική αποδοχή προτάσεων των επιμέρους περιφερειών για υιοθέτηση πιλοτικών προγραμμάτων) (0-100)
4. Συνεργασία- επικοινωνία με Σχολικούς Συμβούλους-εκπαιδευτικούς φορείς- ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (π.χ. δημιουργική και δημοκρατική συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειάς του, δημοκρατική και γόνιμη συνεργασία με θεσμοθετημένους κοινωνικούς φορείς ) (0-100)
5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (π.χ. ακολουθεί τα προβλεπόμενα στάδια της αξιολογικής διαδικασίας στα ενδεδειγμένα πλαίσια, από τις αξιολογικές του εκθέσεις απουσιάζουν στοιχεία που τα χαρακτηρίζει θυμική και υποκειμενική προσέγγιση) (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία
Ο αξιολογητής ενημερώνει έγκαιρα τον αξιολογούμενο για τη διαδικασία. Συγχρόνως ζητά να του κατατεθούν αντίγραφα από τα τηρούμενα βιβλία, που πιστοποιούν την υπηρεσιακή του δραστηριότητα, αντίγραφα αξιολογικών εκθέσεων που έχει καταθέσει, την αυτοαξιολόγησή του (αν κατατεθεί), καθώς και ό,τι άλλο ο αξιολογούμενος θεωρεί πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας
Πέραν των αξιολογικών συμπερασμάτων που απορρέουν από την ευρύτερη συνεργασία τους, ο αξιολογητής στοιχειοθετεί την αξιολόγησή του από υπηρεσιακά έγγραφα, καταγεγραμμένες - τεκμηριωμένες δικές του διαπιστώσεις ή παραστατικά στοιχεία που του έχουν κατατεθεί. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό έργο του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά της.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης προκύπτει με βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό - επιστημονικό έργο που αξιολογείται από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).


Οι αξιολογητές (Σχολικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σύμβουλος ή μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), στων οποίων τα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση της επιστημονικής δραστηριότητας των αξιολογούμενων, ενημερώνονται σχετικά από τον υπηρεσιακό φάκελο των αξιολογούμενων.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο αξιολογητής μετά τη συγκέντρωση επαρκών στοιχείων που αφορούν τις προσδιορισμένες αξιολογικές παραμέτρους έχει την υποχρέωση να συντάξει τελική έκθεση, στην οποία θα αποτυπώνεται με ακριβή επιχειρηματολογία, έγκυρα και τεκμηριωμένα, περιγραφικά και ποσοτικά, το αξιολογικό του συμπέρασμα για την ποιότητα του έργου που ασκεί ο αξιολογούμενος, καθώς και η ανατροφοδοτική παρέμβαση. Πριν από τη σύνταξη της έκθεσης είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια συνάντηση με τον αξιολογούμενο, η οποία αφενός μπορεί να λειτουργεί ανατροφοδοτικά για αξιολογητή και αξιολογούμενο και αφετέρου να αποσαφηνίζει πλήρως ενδεχόμενες παρερμηνείες.
 
Τα κύρια σημεία τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης είναι:

Η εισαγωγή: περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αξιολόγησης και του αξιολογούμενου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ιεραρχική θέση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθώς και το χρόνο, τη διάρκεια, τα αντικείμενα αξιολόγησης, τις κύριες πηγές και τις μεθόδους - τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των δεδομένων.
Η ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αξιολογικές κατηγορίες - υποκατηγορίες με τα συγκεκριμένα κριτήρια που τις απαρτίζουν. Κάτω από κάθε κριτήριο σημειώνεται αριθμητικά και ολογράφως η ποσοτική επίδοση του αξιολογούμενου, καθώς και ο διαβαθμισμένος χαρακτηρισμός στον οποίο αυτή εντάσσεται.
Η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: το μέρος αυτό περιλαμβάνει την ακριβή λεκτική απόδοση και επαρκή τεκμηρίωση των προαναφερόμενων ποσοτικών αποτιμήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του αξιολογικού αποτελέσματος.
Η περιγραφική αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος περιλαμβάνει καταρχάς, μια εισαγωγική περίληψη στην οποία αναδεικνύονται τα κύρια σημεία που επισήμανε ο αξιολογητής και τα οποία σηματοδοτούν με ευκρίνεια το εκπαιδευτικό έργο του αξιολογούμενου. Ευνόητο είναι πως στο εισαγωγικό αυτό τμήμα αναφέρονται τα θετικά και τα αδύνατα σημεία που εντοπίστηκαν. Για δεοντολογικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς θα πρέπει οι πληροφορίες που παρατίθενται να είναι σαφείς, ακριβείς και συγκεκριμένες.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή, η οποία υποστηρίζει τεκμηριωμένα την ποσοτική επίδοση που αποδόθηκε σε κάθε κριτήριο. Στην περιγραφική - αναλυτική παρουσίαση και προκειμένου να αποφευχθούν ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, ο αξιολογητής θα πρέπει να μεταφέρει συγκεκριμένα σημεία που παρατηρήθηκαν, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, και από επαρκή αποσπάσματα της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας που έλαβε χώρα. Όπου δε τα καθοριστικά για την επίδοση στοιχεία δεν προέρχονται από άμεση παρατήρηση, παρατίθενται με ακρίβεια οι κύριες πηγές (π.χ. υπηρεσιακά έγγραφα, έλεγχοι προόδου μαθητών, αξιολογικές εκθέσεις) που οδήγησαν τον αξιολογητή στη συγκεκριμένη αξιολογική αποτίμηση.
Σχεδιασμός δράσης με ενισχυτική - βελτιωτική προοπτική: στην ενότητα αυτή αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία στα οποία πρέπει να αναπτυχθεί δραστηριότητα για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο αξιολογητής εστιάζεται στα θετικά σημεία του αξιολογούμενου με κατεύθυνση, ενδεχομένως, την περαιτέρω αξιοποίησή τους αλλά και στις σημαντικότερες αδυναμίες του με στόχο τη μεθοδική υπέρβασή τους. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις και αυτά τα δεδομένα ο αξιολογητής σχεδιάζει ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων, προτείνοντας σαφείς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την υλοποίησή του.
Η αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος αντιστοιχεί σε μία από τις κατηγορίες της ακόλουθης πεντάβαθμης κλίμακας:

Εξαίρετη Πολύ καλή Καλή Ανεπαρκής Πολύ ανεπαρκής
 
100-81μονάδες 80-61 μονάδες 60-41 μονάδες 40-21 μονάδες 20-0 μονάδες

Σε περίπτωση που στέλεχος της εκπαίδευσης επιτυγχάνει αξιολογικό αποτέλεσμα "εξαίρετο" δηλαδή από 81- 100 μονάδες παραμένει στην θέση την οποία κατέχει χωρίς επανάκριση εφόσον το επιθυμεί.
Ο αξιολογούμενος σε κάθε περίπτωση, έπειτα από αίτησή του, έχει δικαίωμα πρόσβασης στην έκθεση αξιολόγησής του και διατηρεί το δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το νόμο.
Ο εκπαιδευτικός ή το στέλεχος εκπαίδευσης και προκειμένου να αρθούν ενδεχόμενες ανεπάρκειές του που εντοπίστηκαν από την αξιολογική διαδικασία, επιβάλλεται να ενταχθεί σε ανάλογη επιμορφωτική διαδικασία που θα υποδειχθεί από τον κατά περίπτωση αξιολογητή του και θα υλοποιηθεί μέσα από τους προβλεπόμενους από την Πολιτεία φορείς .
Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός τάξης (Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμια, Π.Ι., Κ.Ε.Ε. κ.λπ.) η αξιολογική έκθεση που αφορά το επαγγελματικό - διοικητικό τους έργο συντάσσεται από τους καθ' ύλην αρμόδιους των φορέων στους οποίους είναι αποσπασμένοι. Για το παιδαγωγικό-διδακτικό τους έργο αξιολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Για τους υπευθύνους εργαστηρίων, Σ.Ε.Κ. κ.λπ. στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη οι παράμετροι που συνδέονται με την αρμοδιότητά τους αυτή.
Η ακριβής περιγραφή των επιμέρους ποιοτικών κριτηρίων ανά κατηγορία, η βαθμολογική διακύμανσή τους, οι άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (π.χ. συνέντευξη) καθώς και ο αναλυτικός τρόπος της δομής της αξιολογικής έκθεσης καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από πρόταση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Αξιοποίηση του πορίσματος αξιολόγησης

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, μετά και την τυχόν ένσταση του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, αδυναμίες στην προσφορά του εκπαιδευτικού έργου, η τελική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των αδυναμιών.
2. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
α) συνέχιση της προσφοράς του εκπαιδευτικού έργου υπό την άμεση παρακολούθηση και τις οδηγίες έμπειρου εκπαιδευτικού.
β) συνέχιση της προσφορά του εκπαιδευτικού έργου με παράλληλη παρακολούθηση ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος, που οργανώνεται και πραγματοποιείται με την φροντίδα του οικείου τμήματος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
γ) Προσωρινή απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα και ανάθεση σ' αυτόν διοικητικών καθηκόντων με παράλληλη παρακολούθηση ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.
3. Μετά το πέρας της εφαρμογής των μέτρων της προηγούμενης παραγράφου ο εκπαιδευτικός επαναξιολογείται και εφόσον διαπιστωθεί η αδυναμία βελτίωσής του και η έκθεση επαναξιολόγησης καταστεί οριστική κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφοι 5 μέχρι 8 του ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται "μη προακτέος" και παραπέμπεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με το ερώτημα είτε της μετάταξης, εφόσον κρίνεται ακατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού, επαρκής όμως για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας είτε της απόλυσης για ανεπάρκεια στην εκτέλεση εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 16, κεφάλαιο Α΄, παράγραφος 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).
4. Τα μέτρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και τελούν υπό την άμεση εποπτεία και τις οδηγίες του αρμοδίου αξιολογητή.

Ισχύει για όλες τις προαναφερόμενες αξιολογικές περιπτώσεις
------------------

Δείτε επίσης:
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες