.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥπΕΠΘ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α')

Δείτε επίσης: Κεφάλαιο Β' και Κεφάλαιο Γ'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1
Γενικές και εισαγωγικές διατάξεις

1. Τα Πανεπιστήμια έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα, όπως επίσης και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

2. Είναι δυνατό να οργανώνονται ΠΜΣ και με συνεργασία μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114Α΄). Σύμφωνα με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις, τα ΤΕΙ μπορούν και να συμπράττουν στη λειτουργία ΠΜΣ που οργανώνονται σε Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση σύμπραξης ΤΕΙ σε ΠΜΣ ή συνδιοργάνωσης ΠΜΣ μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που διέπουν την κατά τα ανωτέρω σύμπραξη των ΤΕΙ στη λειτουργία ΠΜΣ θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και της Συνόδου των Προέδρων των Ελληνικών ΤΕΙ.

3. Τα ΠΜΣ μπορεί να οργανώνονται από ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή περισσοτέρων Πανεπιστημίων ή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής ή με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή του ερευνητικού ιδρύματος, κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καταρτίζεται πρόγραμμα συνεργασίας, στο οποίο μπορεί να προβλέπεται και η μερική φοίτηση ή η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και η διεξαγωγή μέρους ή και του συνόλου της απαιτούμενης ερευνητικής εργασίας.

4. Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υπό προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) κάθε ΠΜΣ. Είναι δυνατή η παράλληλη πραγματοποίηση μέρους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενός ΠΜΣ στην Αγγλική ή σε άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται επίσης στον οικείο ΕΚΛ. Άρθρο 2
Οργανωτική δομή και διάρθρωση – Τίτλοι σπουδών

1. Σε κάθε Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου λειτουργεί ένα και μόνο ΠΜΣ, το οποίο φέρει την ονομασία του Τμήματος και μέσω του οποίου οργανώνονται και πραγματοποιούνται οι μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος και χορηγούνται οι σχετικοί τίτλοι σπουδών. Τα Ελληνικά ΠΜΣ χορηγούν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών δύο επιπέδων: Οι τίτλοι του πρώτου μεταπτυχιακού επιπέδου διακρίνονται σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και σε Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), είναι δε ισοδύναμοι με τους τίτλους σπουδών επιπέδου «master» ή τους συναφείς τίτλους που χορηγούνται από τα ομοταγή Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια. Σε δεύτερο μεταπτυχιακό επίπεδο τα Ελληνικά ΠΜΣ χορηγούν τον τίτλο του Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

2. α) Κάθε ΠΜΣ χορηγεί ένα και μόνο ΔΠΣ, το οποίο αναφέρεται σε ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και το οποίο πιστοποιεί την προχωρημένη εμβάθυνση των κατόχων του στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Αντίθετα, κάθε ΠΜΣ μπορεί να χορηγεί περισσότερα του ενός ΜΔΕ, τα οποία αναφέρονται σε μέρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος, αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις και πιστοποιούν εξειδίκευση των κατόχων τους στη συγκεκριμένη ειδική επιστημονική – γνωστική περιοχή η οποία και συμπληρώνει την ονομασία τους. Τέλος, κάθε ΠΜΣ χορηγεί ένα και μόνο ΔΔ το οποίο αναφέρεται σε ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος.

β) Τα ΔΠΣ και τα Διδακτορικά Διπλώματα είναι δυνατό να αναφέρονται και σε μέρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος, υπό τον όρο ότι αυτό αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένη κατεύθυνση ή ειδίκευση του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διάταξη του εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83.

3. Η κατοχή ΜΔΕ ή ΔΠΣ δεν αποτελεί εν γένει προαπαιτούμενο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ενός ΠΜΣ είναι δυνατό να καθορίζονται προϋποθέσεις υπό τις οποίες η κατοχή ΜΔΕ ή ΔΠΣ αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

4. Ο χρόνος που απαιτείται για τη χορήγηση του ΜΔΕ ή του ΔΠΣ διαφοροποιείται ανάλογα με το γνωστικό πεδίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος μαθημάτων διάρκειας δύο τουλάχιστον εξαμήνων σπουδών και η συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής εργασίας.

5. Η συνολική διάρκεια εκπόνησης διατριβής για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος διαφοροποιείται ανάλογα με το γνωστικό πεδίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής, να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα διδακτορικό κύκλο μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον δύο εξαμήνων σπουδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, είναι δυνατό να απαλλάσσονται από μέρος ή από το σύνολο των μαθημάτων του διδακτορικού κύκλου οι κάτοχοι ΔΠΣ ή ΜΔΕ τα οποία εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από τον καθορισμό ή μη των εν λόγω ΔΠΣ ή ΜΔΕ ως προαπαιτούμενων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η διάρκεια κάθε εξαμήνου σπουδών καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 1268/82. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ενός ΠΜΣ είναι δυνατό να καθορίζονται ελάχιστα όρια σπουδών υψηλότερα από τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισης ΠΜΣ

1. Η πρόταση για την ίδρυση ενός ΠΜΣ διατυπώνεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος με την κανονική της σύνθεση και υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, η οποία έχει στη συνέχεια την ευθύνη της σύνταξης της ολοκληρωμένης πρότασης οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ.

2. Η αρχική πρόταση ίδρυσης που διατυπώνεται από τη ΓΣ Τμήματος περιλαμβάνει μόνο την ονομασία του Τμήματος, τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και τις ειδικεύσεις των ΜΔΕ που θα χορηγούνται.

3. Η εν συνεχεία ολοκληρωμένη πρόταση λειτουργίας που διατυπώνεται από τη ΓΣΕΣ Τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

i) Aνάλυση / τεκμηρίωση για τους στόχους, τη σκοπιμότητα, την ακαδημαϊκή πληρότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του ΠΜΣ.

ii) Tο πρόγραμμα μαθημάτων για το ΔΠΣ και για κάθε ΜΔΕ του ΠΜΣ, όπως επίσης και το γενικό πλαίσιο του διδακτορικού κύκλου μαθημάτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

iii) Tον Eσωτερικό Kανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

4. Η κατά τα ανωτέρω σχετική ανάλυση / τεκμηρίωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής στοιχεία:

i) Τη σκοπιμότητα ίδρυσης του ΠΜΣ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ακαδημαϊκές αναγκαιότητες που δικαιολογούν τη χορήγηση ΔΠΣ και τις σύγχρονες τάσεις και αναγκαιότητες που δικαιολογούν τη χορήγηση των συγκεκριμένων ειδικεύσεων των προτεινομένων ΜΔΕ.

ii) Τη συμβατότητα του ΠΜΣ με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.

iii) Τη συμβατότητα του ΠΜΣ με την ερευνητική δραστηριότητα και τους ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος.

iv) Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος και το είδος και το μέγεθος της προβλεπόμενης απασχόλησής του στο ΠΜΣ.

v) Τη σχέση του ΠΜΣ με το αντίστοιχο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, από άποψη αναλογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και απασχόλησης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

vi) Τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος.

vii) Την εκτίμηση πρόσθετων αναγκών για την υλοποίηση του ΠΜΣ από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης.

viii) Τον προϋπολογισμό λειτουργίας του προτεινομένου ΠΜΣ, με βάση αφ’ ενός μεν το εκτιμώμενο κόστος υποδομής και λειτουργίας του, αφ’ ετέρου δε τις προβλεπόμενες πηγές εσόδων και το ύψος χρηματοδότησης από την κάθε πηγή.

Η ανωτέρω ανάλυση / τεκμηρίωση θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα καθιστούν δυνατό τον έλεγχο ως προς τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που παρατίθενται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

5. α) Το πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το ΔΠΣ όσο και για κάθε προτεινόμενο ΜΔΕ, περιλαμβάνει τους τίτλους, τις ώρες διδασκαλίας και τις διδακτικές μονάδες των διδασκομένων μαθημάτων, όπως επίσης και τις κάθε άλλης μορφής εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συγγραφικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίες απαιτούνται για τη χορήγηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

β) Το γενικό πλαίσιο του διδακτορικού κύκλου μαθημάτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τις γνωστικές περιοχές στις οποίες κινούνται τα μαθήματα που θα κληθούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ενδεικτική καταγραφή ορισμένων μόνο από τα μαθήματα αυτά, όπως επίσης και τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό ωρών διδασκαλίας και τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων.

6. Ο Eσωτερικός Kανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του προτεινομένου ΠΜΣ καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του και ρυθμίζει όλα τα θέματα που ρητά προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Στην περίπτωση ΠΜΣ που οδηγεί μόνο στη χορήγηση ΔΔ, η αρχική πρόταση ίδρυσης, που διατυπώνεται από τη ΓΣ Τμήματος περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο του ΠΜΣ, ο οποίος μπορεί και να ταυτίζεται απλώς με τον τίτλο του Τμήματος, καθώς και τις επιμέρους περιοχές του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος στις οποίες αναπτύσσεται η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση που διατυπώνεται στη συνέχεια από τη ΓΣΕΣ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μόνο το γενικό πλαίσιο του διδακτορικού κύκλου μαθημάτων και τον Eσωτερικό Kανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος, καθώς επίσης και τα στοιχεία εκείνα της κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου ανάλυσης / τεκμηρίωσης στα οποία θεμελιώνεται η πρόταση για την ίδρυση του ΠΜΣ.

8. Ειδικότερες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται για την έγκριση και λειτουργία ενός ΠΜΣ είναι οι εξής:

i) Ένα μέλος ΔΕΠ ενός Τμήματος δεν μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα περισσότερους από τρεις (3) υποψήφιους διδάκτορες. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι του αριθμού των πέντε (5) σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

ii) Τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 50% των ωρών του αμιγώς διδακτικού έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ ενός Τμήματος, εξαιρουμένων των διατμηματικών ΠΜΣ, στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.

9. Η κατά τα ανωτέρω ενιαία πρόταση της ΓΣ και της ΓΣΕΣ του Τμήματος υποβάλλεται στη ΣΕΣ του οικείου Ιδρύματος προκειμένου να διατυπωθεί η απαιτούμενη γνώμη της προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη της ΣΕΣ διατυπώνεται ύστερα από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΜΣΕ) του Ιδρύματος.

10. Η έγκριση του ΠΜΣ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΣΜΣΕ). Η εισήγηση αυτή αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία, κύρια και συμπληρωματικά, της σχετικής πρότασης, κυρίως όμως στη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του προτεινομένου ΠΜΣ και στη συνδρομή των απαιτούμενων προδιαγραφών μέσω των οποίων διασφαλίζεται το υψηλό ποιοτικό επίπεδο του Προγράμματος.

11. O Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιορίζεται στον έλεγχο της πληρότητας της πρότασης και της νομιμότητας της όλης διαδικασίας. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση ενός ΠΜΣ περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχική πρόταση της ΓΣ Τμήματος, δηλαδή την ονομασία του Τμήματος, τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και τις ειδικεύσεις των ΜΔΕ που θα χορηγούνται. Τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των στοιχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης έγκρισης νέων ΜΔΕ, συνεπάγεται την έκδοση σχετικής τροποποιητικής απόφασης, για την οποία ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

12. Το πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το ΔΠΣ όσο και για κάθε προτεινόμενο ΜΔΕ, το πλαίσιο του διδακτορικού κύκλου μαθημάτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και ο ΕΚΛ του ΠΜΣ δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του οικείου Τμήματος. Κά-θε τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην ΕΜΣΕ του Ιδρύματος και στο ΕΣΜΣΕ. Άρθρο 4
Πόροι των ΠΜΣ

1. Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΠΜΣ γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

2. Είναι δυνατή και η απ’ ευθείας χρηματοδότηση ΠΜΣ από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει εθνικού προγράμματος χρηματοδότησης μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο καταρτίζεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΣΜΣΕ. Η κατά τα ανωτέρω απ’ ευθείας χρηματοδότηση ΠΜΣ γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία μπορεί να αφορά είτε ολόκληρο το φάσμα των γνωστικών περιοχών είτε συγκεκριμένα μόνο γνωστικά πεδία προτεραιότητας και αιχμής. Η απ’ ευθείας χρηματοδότηση ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος.

3. Είναι δυνατή η απ’ ευθείας χρηματοδότηση ΠΜΣ από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την κανονική της σύνθεση μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος.

4. Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη καταβολής διδάκτρων από μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών ενός ΠΜΣ, είτε πρόκειται για φοιτητές που φοιτούν για τη λήψη ΔΠΣ ή ΜΔΕ είτε πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες. Άρθρο 5
Διαδικασία ανανέωσης της λειτουργίας των ΠΜΣ

1. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση ενός ΠΜΣ έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της περιόδου των πέντε (5) ετών, είναι δυνατή η ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του ΠΜΣ για νέα περίοδο πέντε (5) ετών με νέα απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ανανέωσης της λειτουργίας του ΠΜΣ, απαιτείται ειδική έκθεση του ΕΣΜΣΕ, με την οποία γίνεται συνολική αποτίμηση του έργου που επιτέλεσε το ΠΜΣ κατά την διανυθείσα περίοδο λειτουργίας του. Η εν λόγω αποτίμηση αφορά ειδικότερα το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν οι αναγκαιότητες που επέβαλαν τη λειτουργία του ΠΜΣ, τηρήθηκαν οι αρχικές δεσμεύσεις, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής και συνέτρεξαν οι αναγκαίες για τη διασφάλιση του υψηλού ποιοτικού επιπέδου του ΠΜΣ προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές.

3. Η ανωτέρω έκθεση του ΕΣΜΣΕ υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου λειτουργίας του ΠΜΣ. Η έκθεση του ΕΣΜΣΕ συντάσσεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης μόνιμης επιτροπής και αφού προηγηθεί σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα του οικείου Ιδρύματος και Τμήματος.

4. Η ανανέωση της λειτουργίας ενός ΠΜΣ συνεπάγεται την επιβεβαίωση ή την αναμόρφωση των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στην αρχική ολοκληρωμένη πρόταση λειτουργίας του που είχε υποβληθεί από τη ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Τα κατά τα ανωτέρω επιβεβαιωμένα ή αναμορφωμένα στοιχεία αποτελούν τη βάση αναφοράς για την εκ νέου ανανέωση της λειτουργίας του ΠΜΣ μετά την πάροδο και της νέας πενταετούς περιόδου λειτουργίας του. Άρθρο 6
Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο στο πλαίσιο ενός ΠΜΣ επιτελείται κατά κύριο λόγο από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, με τους προβλεπόμενους στην παρ. 8 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου περιορισμούς, καθώς και από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος ΤΕΙ που συμπράττει στο ΠΜΣ ή που το συνδιοργανώνει, εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

2. Το διδακτικό έργο στο πλαίσιο ενός ΠΜΣ είναι δυνατό να ενισχύεται και από επιστήμονες που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

i) Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές, Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες και Διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80.

ii) Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

iii) Ερευνητές ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων κέντρων ή ινστιτούτων της αλλοδαπής, εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα.

iv) Επιστήμονες, καλλιτέχνες και λοιπά πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

3. Η ανάθεση του κάθε μορφής μεταπτυχιακού έργου γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των μελών ΔΕΠ του αντίστοιχου κατά περίπτωση Τομέα. Οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες σχετικά με την ανάθεση του μεταπτυχιακού έργου καθορίζονται στον ΕΚΛ του ΠΜΣ. Άρθρο 7
Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν ένα ΠΜΣ κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα λήψης αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σώματα ανάδειξης πανεπιστημιακών αρχών.

2. Οι κατηγορίες πτυχιούχων που θα γίνονται δεκτοί, και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα γίνονται δεκτοί, για την απόκτηση ΔΠΣ ή για κάθε ειδίκευση ΠΜΣ που οδηγεί στη χορήγηση ΜΔΕ ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθορίζονται στον ΕΚΛ του αντίστοιχου ΠΜΣ. Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κατ’ έτος καθορίζεται κατά περίπτωση από τη ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος, λαμβανομένων υπ’ όψη των περιορισμών της παρ. 8 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον ΕΚΛ του αντίστοιχου ΠΜΣ καθορίζεται επίσης το μέγιστο ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορεί να γίνονται δεκτοί κατ’ έτος για την απόκτηση ΔΠΣ ή ΠΜΣ σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος στο αντίστοιχο Τμήμα.

3. Η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι κατηγορίες των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που γίνονται δεκτοί για το πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη ΔΠΣ και για τα προγράμματα που οδηγούν στο κάθε ΜΔΕ. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους καθορίζονται στον ΕΚΛ του αντίστοιχου ΠΜΣ και αναφέρονται υποχρεωτικά στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής.

4. Στους υποψήφιους διδάκτορες μπορεί να ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος με την κανονική της σύνθεση. Ο αριθμός των φοιτητοωρών επικουρικού εκπαιδευτικού έργου που διατίθενται σε κάθε Τμήμα και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος με την κανονική της σύνθεση. Η σχετική δαπάνη βαρύνει είτε τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

5. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8
Παρακολούθηση ΠΜΣ και χορήγηση ΔΠΣ και ΜΔΕ

1. Οι υποχρεώσεις σπουδών και οι ερευνητικές και συγγραφικές υποχρεώσεις κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή για την απόκτηση του ΔΠΣ ή του ΜΔΕ προκύπτουν αφ’ ενός μεν από το πρόγραμμα μαθημάτων που αντιστοιχεί στο ΔΠΣ ή στο ΜΔΕ, αφ’ ετέρου δε από τον ΕΚΛ του ΠΜΣ. Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης και του όλου έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών, ο τρόπος πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους και, επιπλέον, ο ποιοτικός χαρακτηρισμός του ΔΠΣ ή του ΜΔΕ και ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός αυτός καθορίζονται στον ΕΚΛ του ΠΜΣ, στον οποίο γενικότερα καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών. Στον ΕΚΛ του αντίστοιχου ΠΜΣ καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με τον τύπο των απονεμόμενων Διπλωμάτων Προχωρημένων Σπουδών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, εκτός εάν αυτά καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Ιδρύματος.

2. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί ΠΜΣ που οδηγεί στη χορήγηση ΔΠΣ ή ΜΔΕ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέπον μεταξύ εκείνων στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο επιβλέπων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

3. Στην περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους εν μέρει σε ερευνητικό κέντρο ή σε αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο, λαμβάνοντας από αυτό ετήσια υποτροφία και απασχολούμενοι σε αυτό ως ερευνητές μεταπτυχιακοί υπότροφοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2514/85, είναι δυνατό να οριστεί ως επιβλέπων Ερευνητής βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄ του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128Α΄). Άρθρο 9
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
και χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος

1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος γίνεται δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος ύστερα από πρόταση της ΣΕΜΣ τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και της επίβλεψης του υποψήφιου διδάκτορα.

2. Ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζεται ως επιβλέπων της διατριβής. Ο επιβλέπων είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, του οποίου η επιστημονική ειδικότητα εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή στην οποία πρόκειται να εκπονηθεί η συγκεκριμένη διατριβή. Τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να προέρχονται από το διδακτικό προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Οι επιστημονικές ειδικότητες των δύο εκτός του επιβλέποντος μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να εμπίπτουν στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτή στην οποία θα εκπονηθεί η διατριβή.

3. Στην περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών – υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι εκπονούν την διδακτορική διατριβή τους εν μέρει σε ερευνητικό κέντρο ή σε αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο, λαμβάνοντας από αυτό ετήσια υποτροφία και απασχολούμενοι σε αυτό ως ερευνητές μεταπτυχιακοί υπότροφοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2514/85, είναι δυνατό να οριστεί ως επιβλέπων του υποψήφιου διδάκτορα Ερευνητής βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄ του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128Α΄).

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, καθορίζει το θέμα της διατριβής, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στη ΣΕΜΣ του Τμήματος.

5. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καθορίζει το πλαίσιο των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα για την εκπόνηση της διατριβής, το οποίο επίσης υποβάλλει προς έγκριση στη ΣΕΜΣ του Τμήματος. Το εν λόγω πλαίσιο υποχρεώσεων περιλαμβάνει τον καθορισμό των συγκεκριμένων μαθημάτων του διδακτορικού κύκλου που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος διδάκτορας, την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας και τη συγγραφή της διατριβής.

6. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΣΕΜΣ για την πορεία της διατριβής στο τέλος κάθε χρόνου, συμπεριλαμβανομένης και της πορείας των σπουδών του υποψηφίου. Η υποβολή της έκθεσης προόδου συνοδεύεται από δημόσια παρουσίαση ενώπιον της ΣΕΜΣ από μέρους του υποψήφιου διδάκτορα της μέχρι το σημείο αυτό πορείας της διατριβής, του σχεδιασμού του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και των διαγραφόμενων προοπτικών ολοκλήρωσης του έργου.

7. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της πιστοποίησης, αφ’ ενός μεν της επιτυχούς εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα, αφ’ ετέρου δε της ολοκλήρωσης του ερευνητικού και του γενικότερου επιστημονικού έργου του στο πλαίσιο της εκπόνησης της διατριβής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον ΕΚΛ του ΠΜΣ. Για όλα τα ανωτέρω, η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση προς την ΣΕΜΣ, η οποία, εφ’ όσον συμφωνεί, παρέχει στον υποψήφιο διδάκτορα την έγκριση να προχωρήσει στη συγγραφή της διατριβής.

8. Μετά την ολοκλήρωσή της, η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται στη ΣΕΜΣ και στον Πρόεδρο του Τμήματος και κινείται, με ευθύνη του Προέδρου, η διαδικασία τελικής κρίσης της. Η τελική κρίση γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΕΕ), στην οποία συμμετέχουν αυτοδικαίως ο επιβλέπων της διατριβής και τα λοιπά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφ’ όσον αυτά έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ή του μέλους ΕΠ του Τμήματος ΤΕΙ το οποίο συνδιοργανώνει το αντίστοιχο ΠΜΣ. Τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικού Πανεπιστημίου τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Τα τρία τουλάχιστον από τα επτά μέλη της ΕΕ πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή. Τα μέλη της ΕΕ ανήκουν στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Δύο τουλάχιστον από τα επτά μέλη της ΕΕ προέρχονται υποχρεωτικά από άλλο Πανεπιστήμιο.

9. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της ΕΕ, η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της διατριβής κρίνοντας το βαθμό πρωτοτυπίας της και το βαθμό συμβολής της στην εξέλιξη και στην πρόοδο της επιστήμης. Τα μέλη της ΕΕ ψηφίζουν υπέρ ή κατά της έγκρισης της διατριβής αιτιολογώντας ειδικά την ψήφο τους. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η θετική ψήφος πέντε τουλάχιστον μελών της ΕΕ.

10. Η απόφαση της ΕΕ διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Εφ’ όσον η ΕΕ εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή, ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα, η οποία γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με την κανονική σύνθεσή της.

11. Πριν από την αναγόρευση, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 70 του Ν. 1566/85. Το ειδικό αυτό έντυπο, καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, στέλνονται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προκειμένου να καταχωριστεί η διατριβή στο εθνικό αρχείο των Ελληνικών διδακτορικών διατριβών.

12. Μετά την έγκρισή της από την ΕΕ, η διδακτορική διατριβή τίθεται υπό τη δημόσια κριτική της επιστημονικής κοινότητας. Προς τούτο, ο υποψήφιος υποχρεούται να προχωρήσει είτε στην εκτύπωση και κυκλοφορία της διατριβής στο ελεύθερο εμπόριο είτε στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σε έγκυρο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό.

13. Στον ΕΚΛ του αντίστοιχου ΠΜΣ καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης και κρίσης της διδακτορικής διατριβής και αναγόρευσης ενός υποψηφίου σε διδάκτορα, όπως επίσης και τα σχετικά με τον τύπο και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των απονεμόμενων Διδακτορικών Διπλωμάτων, όπως επίσης και με την καθομολόγηση των διδακτόρων, εκτός εάν αυτά καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Ιδρύματος. Άρθρο 10
Διατμηματικά και διιδρυματικά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Πρώτη εναλλακτική διατύπωση)

1. Είναι δυνατή η από κοινού οργάνωση και πραγματοποίηση διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου ή διαφορετικών Πανεπιστημίων. Επίσης, είναι δυνατή η από κοινού οργάνωση και πραγματοποίηση διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων καθορίζονται στον ΕΚΛ κάθε ΠΜΣ.

2. Τα διατμηματικά ΠΜΣ οδηγούν κατ’ αρχήν στη λήψη ΜΔΕ, τα οποία αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες διεπιστημονικές ειδικεύσεις που εμπίπτουν σε επιστημονικές – γνωστικές περιοχές όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα διατμηματικά ΠΜΣ είναι δυνατό να οδηγούν και στη λήψη ΔΠΣ ή Διδακτορικού Διπλώματος, εφ’ όσον αυτά αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες διεπιστημονικές γνωστικές περιοχές οι οποίες προκύπτουν ως σύνθεση επιστημονικών – γνωστικών περιοχών όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή στις οποίες τέμνονται τα γνωστικά αντικείμενα όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Οι προτάσεις έγκρισης διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ υποβάλλονται από κοινού από τα αρμόδια όργανα όλων των συνεργαζομένων Τμημάτων ή και Ιδρυμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

4. Σε κάθε διατμηματικό ΠΜΣ όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ ασκούνται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων ΓΣΕΣ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Στις περιπτώσεις συνεργασιών με τμήματα ΤΕΙ, στην ΕΔΕ συμμετέχουν μέλη ΕΠ του αντίστοιχου Τμήματος ΤΕΙ εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

5. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ ασκούνται σε όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στον ΕΚΛ του ΠΜΣ. Οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών αναγράφουν υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ έχει ένα εκ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο και καθορίζεται στον ΕΚΛ.

6. Στον ΕΚΛ του ΠΜΣ καθορίζονται επίσης και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση και τον τρόπο ορισμού των μελών της ΕΔΕ, με την εκλογή του Προέδρου της ΕΔΕ, με την ένταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών από οργανωτική και διοικητική άποψη, με την επίβλεψη των υποψηφίων διδακτόρων, όπως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΠΜΣ.

7. Στην περίπτωση διιδρυματικών ΠΜΣ που προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως αρμόδια όργανα των ΤΕΙ νοούνται τα αντίστοιχα και ομόλογα εκείνων των Πανεπιστημίων.
Άρθρο 10
Διατμηματικά και διιδρυματικά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δεύτερη εναλλακτική διατύπωση)

1. Είναι δυνατή η από κοινού οργάνωση και πραγματοποίηση διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου ή διαφορετικών Πανεπιστημίων. Επίσης, είναι δυνατή η από κοινού οργάνωση και πραγματοποίηση διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων καθορίζονται στον ΕΚΛ κάθε ΠΜΣ.

2. Τα διατμηματικά ΠΜΣ οδηγούν κατ’ αρχήν στη λήψη ΜΔΕ, τα οποία αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες διεπιστημονικές ειδικεύσεις που εμπίπτουν σε επιστημονικές – γνωστικές περιοχές όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα διατμηματικά ΠΜΣ είναι δυνατό να οδηγούν και στη λήψη ΔΠΣ ή Διδακτορικού Διπλώματος, εφ’ όσον αυτά αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες διεπιστημονικές γνωστικές περιοχές οι οποίες προκύπτουν ως σύνθεση επιστημονικών – γνωστικών περιοχών όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή στις οποίες τέμνονται τα γνωστικά αντικείμενα όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Σε κάθε διατμηματικό ΠΜΣ ορίζεται ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ως «επικεφαλής», ενώ τα λοιπά Τμήματα ορίζονται ως «εταίροι». Οι προτάσεις έγκρισης διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ υποβάλλονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος που έχει οριστεί ως «επικεφαλής» του ΠΜΣ και του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει αυτό, συνοδεύονται όμως απαραιτήτως από τις σύμφωνες γνώμες των αντίστοιχων οργάνων όλων των Τμημάτων που έχουν οριστεί ως «εταίροι» και των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν αυτά.

4. Όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες πανεπιστημιακών οργάνων ασκούνται από τα αντίστοιχα όργανα του Τμήματος που έχει οριστεί ως «επικεφαλής» του ΠΜΣ. Κατά τις σχετικές συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα ψήφου εκπρόσωποι των Τμημάτων που έχουν οριστεί ως «εταίροι» σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στον ΕΚΛ του ΠΜΣ. Το Τμήμα που έχει οριστεί ως «επικεφαλής» έχει και τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ.

5. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ ασκούνται σε όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στον ΕΚΛ του ΠΜΣ.

6. α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενός διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ ανήκουν από οργανωτική και διοικητική άποψη στο Τμήμα που έχει οριστεί ως «επικεφαλής» του ΠΜΣ. Κατ’ αναλογία, και οι τίτλοι σπουδών χορηγούνται από το ανωτέρω Τμήμα, αναγράφουν όμως υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

β) Ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο ενός διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ, οι υποψήφιοι διδάκτορες ανήκουν από οργανωτική και διοικητική άποψη στο Τμήμα στο οποίο ανήκει ο επιβλέπων της διατριβής, το οποίο έχει και την ευθύνη της χορήγησης του Διδακτορικού Διπλώματος. Και στην περίπτωση αυτή όμως, το Διδακτορικό Δίπλωμα θα αναγράφει υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

7. Στην περίπτωση διιδρυματικών ΠΜΣ που προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως αρμόδια όργανα των ΤΕΙ νοούνται τα αντίστοιχα και ομόλογα εκείνων των Πανεπιστημίων. Άρθρο 11
Διεθνείς – διακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές

1. Η οργάνωση διιδρυματικών ΠΜΣ από κοινού από Ελληνικά Πανεπιστήμια και αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, είναι δυνατό να αναφέρεται είτε σε Τμήματα της ίδιας γνωστικής περιοχής ή συναφών γνωστικών περιοχών, είτε σε Τμήματα διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Στην πρώτη περίπτωση, οι χορηγούμενοι τίτλοι έχουν τα χαρακτηριστικά των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από ΠΜΣ που οργανώνονται από ένα και μόνο Τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος. Στη δεύτερη περίπτωση, οι χορηγούμενοι τίτλοι έχουν τα χαρακτηριστικά των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από διατμηματικά ΠΜΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.

2. Προκειμένου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού από Ελληνικό Πανεπιστήμιο και από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατή η συνεπίβλεψη της διατριβής από δύο επιβλέποντες, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ο άλλος από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί επίσης να είναι διευρυμένη με συμμετοχή ερευνητών και διδασκόντων και από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

3. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούνται στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά και την ονομασία των αντίστοιχων τίτλων που χορηγούνται στη μία από τις δύο χώρες, αναγράφουν όμως υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων των δύο χωρών.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας που καταρτίζουν από κοινού τα δύο Ιδρύματα, στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τα σχετικά με την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στις δύο χώρες και τα σχετικά με τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών. Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές

1. Η τρέχουσα περίοδος λειτουργίας όλων των υφισταμένων ΠΜΣ λήγει το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες έχουν ιδρυθεί τα εν λόγω ΠΜΣ ή με τις οποίες έχει ανανεωθεί η λειτουργία τους.

2. α) Προκειμένου να συνεχίσουν ή να αρχίσουν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, όλα τα λειτουργούντα Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεις ίδρυσης νέων και ενιαίων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έστω και αν τα ΠΜΣ αυτά οδηγούν μόνο στη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος.

β) Προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των υφισταμένων διατμηματικών ΠΜΣ, πρέπει να υποβληθούν σχετικές προτάσεις ανανέωσης της λειτουργίας τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα κατά περίπτωση συνεργαζόμενα Τμήματα, οι οποίες θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

γ) Η υποβολή και η έγκριση των ανωτέρω προτάσεων γίνεται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η λειτουργία των νέων και ενιαίων ΠΜΣ, καθώς και η ανανέωση της λειτουργίας των υφισταμένων διατμηματικών ΠΜΣ, αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίες πραγματοποιούνται είτε στο πλαίσιο λειτουργούντων ΠΜΣ είτε εκτός αυτών, συνεχίζονται και μετά την έκδοση των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου υπουργικών αποφάσεων, εναρμονισμένες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την εν λόγω εναρμόνιση εξαιρείται μόνο η υποχρέωση των υποψηφίων διδακτόρων για παρακολούθηση διδακτορικού κύκλου μαθημάτων. Η εναρμόνιση αφορά τα απομένοντα στάδια εκπόνησης της διατριβής και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα, ο δε μέχρι το σημείο αυτό διανυθείς χρόνος εκπόνησης της διατριβής προσμετράται για κάθε συνέπεια. Άρθρο 13
Ισοδυναμία λοιπών τίτλων σπουδών με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών

1. Οι τίτλοι σπουδών Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα με θετικό – εφαρμοσμένο (τεχνολογικό) προσανατολισμό και που προκύπτουν ύστερα από σπουδές πενταετούς διάρκειας και ενιαίας και αδιάσπαστης δομής, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα εξάμηνο τουλάχιστον για την εκπόνηση της αναγκαίας διπλωματικής εργασίας εμβάθυνσης, είναι ισοδύναμοι με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), εφ’ όσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και τα οποία ισοδυναμούν με δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών. Τα κατά τα ανωτέρω μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου μπορεί και να καλύπτουν μέρος μόνο του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος, υπό τον όρο ότι αυτό αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένη κατεύθυνση ή ειδίκευση του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διάταξη του εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83.

2. Η σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισοδυναμία των ανωτέρω τίτλων σπουδών με ΔΠΣ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του αντιστοίχου Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Η πρόταση του Τμήματος συνοδεύεται οπωσδήποτε από τον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος, από όπου πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ, καθορίζεται και το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο αρχίζει να ισχύει η ανωτέρω ισοδυναμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Δείτε εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Δείτε εδώ)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες