.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥπΕΠΘ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ')

Δείτε επίσης: Κεφάλαιο Α' και Κεφάλαιο Β'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Δείτε εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Δείτε εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Άρθρο 24
Όργανα σε επίπεδο Ιδρύματος

1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου με την κανονική σύνθεσή της έχει την ευθύνη της χάραξης της συνολικής πολιτικής του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και της διαμόρφωσης των συναφών στρατηγικών και στόχων.

2. α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Πανεπιστημίου έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης της πολιτικής του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και των συναφών στρατηγικών και στόχων που καθορίζονται από την κανονική σύνθεση της Συγκλήτου. Η ΣΕΣ είναι επίσης αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Ιδρύματος.

β) Η ΣΕΣ απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν στην κανονική σύνθεση της Συγκλήτου και από τους δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3. α) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΜΣΕ) του Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία των ΠΜΣ, ενώ παράλληλα έχει και την ευθύνη της διατύπωσης τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς τη Σύγκλητο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές, είτε τρέχοντος είτε στρατηγικού χαρακτήρα. Η ΕΜΣΕ είναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ, ενώ παράλληλα έχει και την ευθύνη της διατύπωσης τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς τη Σύγκλητο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την πανεπιστημιακή έρευνα, είτε τρέχοντος είτε στρατηγικού χαρακτήρα.

β) Η ΕΜΣΕ συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως Πρόεδρο και από ένα μέλος ΔΕΠ – εκπρόσωπο κάθε Τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ κάθε Τμήματος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία των μελών της ΕΜΣΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Η πρώτη θητεία των μελών των ΕΜΣΕ όλων των Πανεπιστημίων λήγει με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα συμπληρωθούν τρία πλήρη έτη θητείας τους. Στην ΕΜΣΕ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές όλων των ΕΠΙ του Ιδρύματος. Ακόμη, συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών όλων των ΠΜΣ που λειτουργούν στο Ίδρυμα, εκτός εάν έχουν ήδη ορισθεί ως εκπρόσωποι των Τμημάτων τους. Άρθρο 25
Όργανα σε επίπεδο Τμήματος

1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος με την κανονική σύνθεσή της έχει την ευθύνη της χάραξης της συνολικής πολιτικής του Τμήματος σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και της διαμόρφωσης των συναφών στρατηγικών και στόχων. Η ΓΣ Τμήματος έχει επίσης και την ευθύνη του σχεδιασμού των μεταπτυχιακών σπουδών, ως προέκτασης και ως ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, και της γενικής εποπτείας και του συντονισμού της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας του Τμή-ματος.

2. α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης της πολιτικής του Τμήματος σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και των συναφών στρατηγικών και στόχων που καθορίζονται από την κανονική σύνθεση της ΓΣ. Η ΓΣΕΣ είναι επίσης αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Τμήματος και για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων που αντιστοιχεί στο ΔΠΣ και στο κάθε ΜΔΕ του ΠΜΣ, του γενικού πλαισίου του προδιδακτορικού κύκλου μαθημάτων που απιτείται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως επίσης και του ΕΚΛ του ΠΜΣ.

β) Η ΓΣΕΣ Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στην κανονική σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και από δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

3. α) Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) του Τμήματος είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η ΣΕΜΣ απαρτίζεται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ενιαίου ΠΜΣ του Τμήματος και επιπλέον από έξι (6) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

β) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ενιαίου ΠΜΣ του Τμήματος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσής του. Ο Διευθυντής εισηγείται τόσο στη ΣΕΜΣ όσο και απ’ ευθείας στη ΓΣΕΣ του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του ΠΜΣ.

γ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα λοιπά μέλη της ΣΕΜΣ ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Ο Διευθυντής ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΣΜΣΕ) Άρθρο 26
Συγκρότηση – οργάνωση – λειτουργία

1. Συγκροτείται Εποπτικό Συμβούλιο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΣΜΣΕ), το οποίο έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού των μεταπτυχιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ΕΣΜΣΕ αποτελεί ενδιάμεσο όργανο μεταξύ Πολιτείας και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και έχει ρόλο συμβουλευτικό / γνωμοδοτικό για ζητήματα που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πολιτικής για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα στην Ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

2. Το ΕΣΜΣΕ έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την αποστολή και τον ρόλο του που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, όπως επίσης και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Το ΕΣΜΣΕ συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δεκαέξι (16) τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

4. Ο Πρόεδρος του ΕΣΜΣΕ πρέπει να είναι ή να έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ Ελληνικού Πανεπιστημίου, της βαθμίδας του Καθηγητή, με καταξίωση και αναγνώριση στην Ελληνική και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, με εκτεταμένη εμπειρία σχεδιασμού, οργάνωσης, πραγματοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με πολυετές μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο, με έργο και δραστηριότητες που να θεμελιώνουν ικανότητα και εμπειρία σε ζητήματα ερευνητικής πολιτικής, και με επαρκή διοικητική εμπειρία σε ανάλογη ή παρόμοια θέση ευθύνης. Ο Πρόεδρος του ΕΣΜΣΕ διορίζεται με θητεία τεσσάρων ετών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

5. α) Τα εννέα (9) από τα δεκαέξι (16) τακτικά μέλη του ΕΣΜΣΕ είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, ορίζονται με θητεία τριών ετών από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και προέρχονται ανά ένα από την κάθε μία από τις εξής γνωστικές περιοχές:

i. Φυσικές Επιστήμες
ii. Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογίας
iii. Επιστήμες Υγείας
iv. Γεωπονικές Επιστήμες
v. Κοινωνικές Επιστήμες
vi. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
vii. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
viii. Νομική Επιστήμη
ix. Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες

β) Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται κατά γνωστική περιοχή και ένα αναπληρωματικό μέλος.

6. α) Τα πέντε (5) από τα δεκαέξι (16) τακτικά μέλη του ΕΣΜΣΕ είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Ελληνικών ΤΕΙ, ορίζονται με θητεία τριών ετών από τη Σύνοδο των Προέδρων των Ελληνικών ΤΕΙ και προέρχονται ανά ένα από την κάθε μία από τις εξής γνωστικές περιοχές:

i. Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογίας
ii. Επιστήμες Υγείας
iii. Γεωπονικές Επιστήμες
iv. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
v. Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες

β) Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται κατά γνωστική περιοχή και ένα αναπληρωματικό μέλος.

7. Οι γνωστικές περιοχές, από τις οποίες προέρχονται τα μέλη του ΕΣΜΣΕ, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 5 και 6, μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΕΣΜΣΕ.

8. Τα υπόλοιπα δύο (2) τακτικά μέλη του ΕΣΜΣΕ είναι ο Πρόεδρος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας, αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και ένα τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο ορίζεται, μαζί με το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος, από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών με θητεία τριών ετών.

9. Το ΕΣΜΣΕ επικουρείται στο έργο του από μόνιμες επιτροπές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερες, ίδιου ή μικρότερου εύρους, γνωστικές περιοχές από αυτές που εκπροσωπούνται στη σύνθεση του ΕΣΜΣΕ. Οι μόνιμες επιτροπές έχουν ως έργο τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του ΕΣΜΣΕ τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες κατά περίπτωση γνωστικές περιοχές. Ο καθορισμός των γνωστικών περιοχών που αντιστοιχούν στις μόνιμες επιτροπές του ΕΣΜΣΕ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΕΣΜΣΕ. Πάντως, το εύρος των γνωστικών αυτών περιοχών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προβλέπει το σχετικό διεθνές σύστημα ταξινόμησης της UNESCO (International Standard Classification of Education – ISCED), όπως εκάστοτε ισχύει. Με την ίδια απόφαση, επίσης ύστερα από γνώμη του ΕΣΜΣΕ, κατατάσσονται σε μία από τις γνωστικές περιοχές που αντιστοιχούν στις ανωτέρω μόνιμες επιτροπές όλα τα Τμήματα που λειτουργούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

10. Ο καθορισμός των μελών που απαρτίζουν τις μόνιμες επιτροπές γίνεται με απόφαση του ΕΣΜΣΕ και έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να διασφαλίζονται όροι ισορροπίας μεταξύ των ειδικότερων γνωστικών πεδίων στο εσωτερικό της κάθε μόνιμης επιτροπής, αφ’ ετέρου δε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα τόσο των διαφόρων ιδρυμάτων όσο και των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον ορισμό των μελών κάθε μόνιμης επιτροπής, ορίζεται και ο Πρόεδρός της. Ο ορισμός των μελών κάθε μόνιμης επιτροπής, όπως και του Προέδρου της, γίνεται με πράξη του Προέδρου του ΕΣΜΣΕ.

11. Τα μέλη του ΕΣΜΣΕ, όπως επίσης και κάθε μόνιμης επιτροπής πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με εκτεταμένη εμπειρία σχεδιασμού, οργάνωσης, πραγματοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που πιστοποιείται από ενεργό ερευνητική και μεταπτυχιακή δραστηριότητα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, και με έργο και δραστηριότητες που αποδεικνύουν ικανότητα και εμπειρία σε ζητήματα ερευνητικής πολιτικής. Τα μέλη του ΕΣΜΣΕ πρέπει επιπροσθέτως να έχουν και επαρκή διοικητική εμπειρία σε ανάλογη ή παρόμοια θέση ευθύνης.

12. Το ΕΣΜΣΕ μεριμνά για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μόνιμων επιτροπών και για τη διατύπωση από μέρους των κοινών γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων, όταν πρόκειται για ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα που ανήκουν στην αρμοδιότητα δύο ή και περισσότερων μόνιμων επιτροπών ή όταν πρόκειται για ζητήματα που αναφέρονται σε επιστημονικά πεδία των οποίων η ένταξη στη μία ή στην άλλη μόνιμη επιτροπή δεν προκύπτει κατά τρόπο σαφή και μονοσήμαντο.

13. Με αποφάσεις του ΕΣΜΣΕ, ύστερα από γνώμη των αντίστοιχων μόνιμων επιτροπών, είναι δυνατό να συγκροτούνται ειδικές ad hoc επιστημονικές επιτροπές για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων εξειδικευμένου χαρακτήρα. Στις ειδικές αυτές επιτροπές, εκτός από τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ των Ελληνικών ΤΕΙ, μπορούν να συμμετέχουν και Ομότιμοι Καθηγητές ή Ακαδημαϊκοί ή Ερευνητές των μη πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων ή αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο της Βιομηχανίας, των Επιχειρήσεων και της Παραγωγής εν γένει, ή Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

14. Το ΕΣΜΣΕ καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του.

15. Το ΕΣΜΣΕ και οι επιμέρους επιτροπές του εδρεύουν στην Αθήνα. Οι αμοιβές των μελών τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων και της εκτός έδρας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΜΣΕ και των μόνιμων επιτροπών του που υπηρετούν σε Ιδρύματα εκτός Νομού Αττικής βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων ιδρυμάτων και εκτελούνται με εντολή του οικείου Πρύτανη Πανεπιστημίου ή Προέδρου ΤΕΙ.

16. Η αμειβόμενη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ στο ΕΣΜΣΕ και στις επιμέρους επιτροπές του προσμετράται ως συμμετοχή σε μία μόνο επιτροπή, σύμφωνα με τους περιορισμούς του εδ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/97.

17. Συνιστάται μονάδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του ΕΣΜΣΕ, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρό του και η οποία στελεχώνεται με κάθε κατηγορίας προσωπικό, εκτός μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και μελών ΕΠ των ΤΕΙ, το οποίο αποσπάται για τον σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή και από άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετική πρόταση του ΕΣΜΣΕ.

Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη η οποία είτε είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος, είτε ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με τον νόμο αυτό.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑ/679/1996
ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ Μετά τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΜΣΕ) ως επιτελικού και συμβουλευτικού οργάνου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της έρευνας, η Επιτροπή Ερευνών θα λειτουργεί στο εξής ως Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΛ), διατηρώντας όλες τις προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητες, εκτός μόνο της πρώτης, δηλαδή της επεξεργασίας προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, η οποία πλέον περνάει στην ευθύνη της ΕΜΣΕ. Στη βάση αυτή, επιφέρονται και ορισμένες ακόμα τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς και τις Επιτροπές Διαχείρισής τους (Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/1996), προκειμένου να ανταποκρίνονται πληρέστερα στον νέο ρόλο τους, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία στη λειτουργία τους και η καλύτερη δυνατή σχέση τους με τα όργανα λήψης αποφάσεων και διοίκησης του Ιδρύματος. Οι τροποποιήσεις αυτές συνοψίζονται στα εξής:

1. Γενικεύεται η χρήση της ονομασίας «Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΛ)» σε όλες τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/1996.

2. Ως Πρόεδρος της ΕΔΕΛ ορίζεται ex officio ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

3. Παγιώνεται η λειτουργία της ΕΔΕΛ με επταμελή σύνθεση, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της, για όλα τα Πανεπιστήμια ανεξαρτήτως αριθμού Τμημάτων.

4. Η ΕΔΕΛ διατηρεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/1996 εκτός της υπ’ αριθ. (i) η οποία μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (ΕΜΣΕ) του οικείου Ιδρύματος. Επίσης η ΕΔΕΛ διατηρεί και την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 7 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης αρμοδιότητα για κατανομή των τυχόν πλεονασμάτων και των εν γένει εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού βάσει ετήσιου προϋπολογισμού που εγκρίνεται από τη Συγκλήτου του Ιδρύματος με την κανονική σύνθεσή της και με σύμφωνη γνώμη της ΕΜΣΕ.

5. Τα μέλη της ΕΔΕΛ πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ τα οποία ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή και τα οποία πρέπει αφ’ ενός μεν να έχουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση ερευνητικών έργων, αφ’ ετέρου δε να έχουν πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης ερευνητικών έργων. Καταργούνται δηλαδή οι ποσοτικές προδιαγραφές που καθορίζει για τα μέλη ΔΕΠ η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς.

6. Τα μέλη της ΕΔΕΛ ορίζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης μεταξύ των μελών ΔΕΠ που προτείνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων. Τα Τμήματα προτείνουν ίσο αριθμό μελών ΔΕΠ για την ΕΔΕΛ, ο δε αριθμός των προτεινομένων από τα Τμήματα μελών ΔΕΠ είναι τουλάχιστον ίσος με 12. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός ως μέλους της ΕΔΕΛ δευτέρου μέλους ΔΕΠ από το ίδιο Τμήμα όταν υπάρχει έστω και ένα Τμήμα που δεν εκπροσωπείται στην ΕΔΕΛ. Τα μέλη της ΕΔΕΛ ορίζονται με τριετή θητεία η οποία εναρμονίζεται με τη θητεία των πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά ένα μέλος της ΕΔΕΛ και πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι.  


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες