www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄,
"
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις"
(σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  )

Δείτε:
Πως συνταξιοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί
με τα σημερινά (2010) δεδομένα

 

 

 

Ν. 3075/2002 ΦΕΚ 297 τ.Α΄

Νόμος Ν. 3075/2002

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


’ρθρο 1

Συνταξιοδότηση λογοτεχνών - καλλιτεχνών

1. Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο απο­κτούν και οι ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν προσφέ­ρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμά­των ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία, και απο­νέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

2. Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται:

α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας και θεατρι­κών έργων, θεατρικοί συγγραφείς, δοκιμιογράφοι φιλο­σοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.
β. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.
γ. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί και ερμηνευτές.
δ. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μουσι­κής.
ε. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί και λυρικοί καλλιτέχνες.
στ. Χορογράφοι και χορευτές και
ζ. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλό­γλυπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριο­νέτων και της παντομίμας.

3. Για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υ­πουργού Πολιτισμού αποτελούμενη από έξι (6) προσωπι­κότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, τον καθ` ύλην αρμόδιο Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτι­σμού ο οποίος μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊ­στάμενο του οικείου Τμήματος και δύο (2) προσωπικό­τητες, αναλόγως των επτά κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περι- πτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο μέλος της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτι­σμού ή εποπτευομένων από αυτό δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος, εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κα­τά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται με γνωμάτευση της Ανω­τάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύ­θυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.
β. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από οποιονδήπο­τε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη. Σε περί­πτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη μικρότερη αυτής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δύναται με δήλωση του που υποβάλλεται εφάπαξ και δεν ανακαλεί­ται να επιλέξει την καταβολή της μίας από τις δύο συντά­ξεις.
γ. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συ­νολικά κατά τα τρία προηγού μένα οικονομικά έτη, εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το 12πλάσιοτης μηνιαίας κύ­ριας σύνταξης που αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαί­δευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.
δ. Να προκύπτει ασφάλιση για κύρια σύνταξη ταυτόση­μη με την ιδιότητα του λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, για την οποία ζητά την απονομή τιμητικής σύνταξης, για ένα πλή­ρες έτος, καθώς και δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την ίδια δραστηριότητα κατά ένα οποιοδήπο­τε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας ή του πεντηκοστού (50ού) για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

5. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανέρχεται στο 80% του βασικού μισθού του 1 ου μισθολογικού κλιμακίου του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`), ό­πως αυτός ισχύει κάθε φορά.

6. Οι ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους.

7. Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κρι­θούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έ­χει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολο­γητικά:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση, καθώς και όμοιο παρελθόντος έτους από το οποίο να προκύπτει εισόδημα από τη δρα­στηριότητα που επικαλείται για απονομή τιμητικής σύ­νταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του από την οποία να προκύπτει ότι έχει ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφά­λισης. Η δήλωση του αυτή θα συνοδεύεται και με βεβαίω­ση του οικείου φορέα από την οποία θα προκύπτει η ιδιό­τητα με την οποία έχει ασφαλιστεί.
δ. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης για το ύ ψος της τυχόν δίκαιου μενης σύνταξης και εφόσον αυτή είναι μικρότερη από τη σύνταξη της πα­ραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με τη δήλωση της προη­γούμενης περίπτωσης θα δηλώνεται η επιλογή που προ­βλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης β` της παρα­γράφου 4 του άρθρου αυτού.
ε. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται.

8. Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια δι­εύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέ­σεων. Η εν λόγω διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης το οποίο αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς. Σε περίπτωση που δεν συ­ντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η ανωτέρω διεύθυνση, το αργότερο σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία που περιήλθαν τα σχετικά δικαιολογητι­κά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκδίδει πράξη η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

9. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.

10. α. Οι δικαιούχοι της σύνταξης του άρθρου αυτού δι­καιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από την ημερομηνία συ­νταξιοδότησης τους: i) υγειονομική περίθαλψη του Δημο­σίου και ii δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κα­θώς και την πρόσθετη μισή σύνταξη. Μετά το θάνατο του δικαιούχου στην οικογένεια καταβάλλονται έξοδα κη­δείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συ­νταξιούχους του Δημοσίου.
β. Στους δικαιούχους των συντάξεων αυτών δεν κατα­βάλλεται η οικογενειακή παροχή, λόγω γάμου και τέκνων.

11. Όλες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταβαλλόμενες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 214/1973 και του Ν. 2435/1996 συνεχίζουν να κατα­βάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις αυ­τές, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό και με τις όμοιες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`).

12. α. Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατά­ξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατά­ξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, (Π.Δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α`) όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα αυτού.
β. Ειδικά για τη μεταβίβαση των συντάξεων του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού και προκει­μένου για τα τέκνα και οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που ισχύουν για την ίδια αι­τία, για τέκνα δημοσίων υπαλλήλων που έλκουν το δικαί­ωμα από γονείς που διορίστηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1983.

13. α. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση τιμητικών συντάξεων, από το Δημόσιο, καταργείται.
β. Αιτήσεις για χορήγηση τιμητικών συντάξεων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιο­δήποτε στάδιο, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες έχει γνωμοδοτή­σει η αρμόδια Επιτροπή συνταξιοδότησης συγγραφέων και καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κρίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2435/1996, σε συν­δυασμό με τις διατάξεις των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 4του άρθρου αυτού.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της απο­ζημίωσης των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η οποία καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων δια­τάξεων.

15. Η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώμα­τος φόρου εισοδήματος κατά το νόμο αυτόν, συντρέχει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος διαμένει στην αλ­λοδαπή. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής του.


’ρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και άλλα θέματα

1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περί­πτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

’ια τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πά­σχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο με­σογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νε­φρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αι­μοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μετα­μόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συ­ντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.’

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ164 Α`) εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλι­στικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ­γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υ­ποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό ανα­πηρίας τουλάχιστον 67%, και έχουν δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η σύνταξη του προη­γούμενου εδαφίου καθίσταται οριστική μετά έξι (6) έτη από τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου και εφόσον στο διάστημα της εξαετίας αυτής έχει εξετασθεί τουλάχι­στον δύο (2) φορές από τις αρμόδιες υγειονομικές επι­τροπές.

3. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

’2. Το τακτικό προσωπικό των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων και ανε­ξάρτητων υπηρεσιακών μονάδων των Πε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύντα­ξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι­κα αυτού.’
β. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 18 του Ν. 2084/ 1992 (ΦΕΚ 165 Α`) έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών μονά-δωντων Πε.Σ.Υ., που διορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά.
γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό των Νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`), καθώς και για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου ’μεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
δ. Οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού των προηγούμενων περιπτώσεων που ίσχυαν μέχρι την ισχύ του Ν. 2889/2001 εξακολουθούν να ισχύουν.
ε. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α`) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή των Πε.Σ.Υ., καθώς και για τον Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή των Νοσοκο­μείων των Πε.Σ. Υ.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2889/2001.
ζ. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου.

4. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθε­ται περίπτωση ε` ως εξής:

’. Κατ` εξαίρεση, ο επιζών σύζυγος και τα παιδιά των προσώπων της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Κώδι­κα αυτού, εφόσον ο θάνατος επήλθε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπό­ψη τα συνολικά έτη θητείας που πραγματικά είχε διανύσει ο θανών.’
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό της χορηγίας των μελών των οικογε­νειών των δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων.

5. α. Στο τέλος του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

’4. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγ­γελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με κα­ταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου από τους ίδιους.’
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτι­κών και Στρατιωτικών Συντάξεων λαμβάνει αριθμό 11 α και στο τέλος της προστίθεται περίπτωση β` ως εξής:

’. Εφόσον τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν και χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, το ποσό της χορηγίας τους προσαυξάνεται με ένα εικοστό πέμπτο των μηνιαίων εξό­δων παράστασης για κάθε τρία έτη συντάξιμης υπηρε­σίας και σε περίπτωση που μετά την τριετία υπολείπεται χρόνος μικρότερος αυτής, κάθε πλήρες έτος παρέχει προσαύξηση ίση με τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της προσαύξησης της πλήρους τριετίας. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και την έκδοση αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση κανονισμού συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο χρόνος που λαμβά­νεται υπόψη για τον υπολογισμό της χορηγίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αξιοποιείται συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά ούτε από το Δημόσιο ούτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τη λήψη δεύτερης σύνταξης.’

7. Στο τέλος του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

’2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για το ιπτάμενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του α­πασχολείται στην αεροδιακομιδή ασθενών. Στη περίπτω­ση αυτή για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων λαμβά­νονται υπόψη οι ώρες πτήσεις με εναέρια μέσα κατ` αντιστοιχία με τις ώρες πτήσης που προβλέπονται από την παραπάνω παράγραφο, οι οποίες βεβαιώνονται από την Υπηρεσία τους. Για τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που παρασχέθηκε στο Ε. ΚΑ Β.’

8. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 52 του Κώδικα Πολιτι­κών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’ίναι απαράδεκτη η άσκηση ένστασης ή αίτησης ανα­θεώρησης στην Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού ή έφεσης, αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου Ταμείου πο­σού που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή βοή­θημα. Σε περίπτωση που η ένσταση ή η αίτηση γίνουν δεκτές, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον ενδια­φερόμενο.’

9. α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθε­ται εδάφιο ως εξής:

’ι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρ­μογή και για τις χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων.’
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1ης Ια­νουαρίου 2002.
γ. Στις χορηγίες όσων διετέλεσαν πρόεδροι κοινοτήτων ή δήμαρχοι σε κοινότητες ή δήμους, αντίστοιχα, που συ­νενώθηκαν εθελοντικά σε κοινότητες ή με κοινότητες ή σε δήμους ή με δήμους, με τις διατάξεις είτε του Ν. 1416/ 1984 (ΦΕΚ 18 Α`) είτε του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α`) και οι οποίες δεν αυξήθηκαν από την ημερομηνία της εθελοντι­κής συνένωσης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1996, χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 2002, μετά από αίτηση τους, αύξηση ποσού ευρώ εκατό (100), η οποία υπολογίζεται στη χορη­γία τους πριν την εφαρμογή των διατάξεων των προη­γούμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής. Η αύξη­ση αυτή χορηγείται και στις χορηγίες των οικογενειών, ό­σων από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν πεθάνει, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό χορηγίας που λαμβάνουν.

10. Στο τέλος του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

’1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 8 έχουν ε­φαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 9 του άρ­θρου αυτού.’

11. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων α­ντικαθίσταται ως εξής:

’. Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανο­νισμού Συντάξεων υπόκειται σε έφεση ενώπιον του οικεί­ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έκδοση της, καθώς και από κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον, σε προθε­σμία ενός έτους από την κοινοποίηση της.’
β. Στο τέλος του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

’1. Στις επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του Κώδικα αυτού εισηγούνται Προϊστάμενοι Τμημάτων του Γ.Λ.Κ., καθώς και υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ., με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε μία από τις διευθύνσεις συντάξεων και ο αριθμός τους, που καθορίζεται με απόφαση του Προέ­δρου των Επιτροπών, είναι ανάλογος με τις υποθέσεις που συζητούνται κάθε φορά.’

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 69 του Κώδικα Πολιτι­κών και Στρατιωτικών Συντάξεων που προστέθηκε στο άρθρο αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρ­θρου 2του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ72Α`) αναριθμείται και λαμ­βάνει αριθμό 7.

13. Τα ποσά των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγρά­φου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`) αυξά­νονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 σε 81,145και210ευρώ, αντίστοιχα.

14. α. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 4του άρθρου 1 του Ν. 2703/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’πό την ημερομηνία αναπροσαρμογής της σύνταξης του ανωτέρω προσωπικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παύει να καταβάλλεται το βοήθημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α`).’
β. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσί­ευση του νόμου αυτού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 5343/1932 δεν αναζητούνται.

15. Τα μηνιαία ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α`), αυξάνονται α­πό 1ης Ιανουαρίου 2001 από8,80,14,67 και 23,48 ευρώ σε 15, 24 και 41 ευρώ, αντίστοιχα.

16. α. Οι συντάξεις, οι χορηγίες, τα βοηθήματα και τα ε­πιδόματα που χορηγεί το Δημόσιο στους συνταξιούχους, στους χορηγιούχους ή βοηθηματούχους του, γενικά, από 1ης Ιανουαρίου 2002 κανονίζονται και τα σχετικά ποσά καταβάλλονται σε ευρώ.
β. Τα ποσά της προηγούμενης περίπτωσης που έχουν κανονισθεί ή καταβάλλονται στους συνταξιούχους, στους χορηγιούχους ή βοηθηματούχους του Δημοσίου, γενικά, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001 σε δραχμές, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής/ ευρώ.
γ. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορ­ρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες διέ­πουν τις συντάξεις, τα βοηθήματα ή τα επιδόματα που κα-ταβάλλει το Δημόσιο και ανατρέχουν σε χρονικό διάστη­μα πριν την 1η Ιανουαρίου 2002, σε κάθε περίπτωση, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία της προη­γούμενης περίπτωσης.
δ. Τα ποσά των προηγούμενων περιπτώσεων θα στρογ­γυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό του ευρώ. Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή προκύπτει ακριβώς το μισό μίας υποδιαίρεσης το ποσό θα στρογγυλοποιείται στο επόμενο εκατοστό του ευρώ.
ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για τη μετατροπή σε ευρώ και τη στρογγυ­λοποίηση κάθε άλλου δραχμικού ποσού που αναφέρεται στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

17. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ. 168/2000 ΦΕΚ 155 Α`), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

’. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρί­ζεται στις οικογένειες των έγγαμων οπλιτών που σκοτώ­θηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 35%, σύμφωνα με το άρθρο 88.’
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν, αντικαθί­στανται ως εξής:

’. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρί­ζεται στις οικογένειες των άγαμων οπλιτών που σκοτώθη­καν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 35%, σύμφωνα με το άρθρο 88.’
γ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντι­καθίστανται ως εξής:

’. Το κατώτατο όριο πολεμικής σύνταξης ή βοηθή­ματος, που δεν καθορίζεται με βάση μισθό ενεργείας, ορίζεται ίσο με το ποσό της σύνταξης ανάπηρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανότητας 35%, όπως ισχύει κάθε φορά.’
δ. Το κατώτατο όριο των συντάξεων ειρηνικής περιόδου των στρατιωτικών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1859/1989 ορίζεται ίσο με το ποσό σύ­νταξης ανάπηρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανό­τητας 35%, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε. Από την 1η Ιανουαρίου 2002 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκο­θεν όλες οι συντάξεις των ανάπηρων πολέμου και ειρηνι­κής περιόδου καθώς και των οικογενειών τους που δεν κα­θορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν ανα­γνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.
στ. Η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που κανονίζεται ή αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις της παραγρά­φου αυτής και της δικαιούμενης κατά την 31η Δεκεμβρί­ου 2001 θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: το 30% της διαφοράς από 1.1.2002, το άλλο 30% από 1.7.2002 και το υπόλοιπο 40% από 1.1.2003.

18. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’ατ` εξαίρεση είναι δυνατή και τρίτη επανεξέταση ε­φόσον έχει επέλθει σημαντική επιδείνωση της νόσου ή του τραύματος για τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, η οποία συνεπάγεται είτε ολική τύφλωση είτε ακρωτηριασμό και αποδεικνύεται από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου που υποβάλλεται με τη σχετική αίτηση.’

19. α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5του Ν. 1863/1989 (ΦΕΚ204 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’ιδικά για τους διαμένοντες μόνιμα στο εξωτερικό, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α`), αποφαίνεται η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).’
β. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη από τα συνταξιοδοτικά όργα­να και γνωματεύσεις της ανωτέρω υγειονομικής επιτρο­πής που τυχόν έχουν εκδοθεί και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

20. α. Μετακλητοί υπάλληλοι με συνολικά υπερδεκαετή θητεία σε θέσεις μετακλητού νομάρχη, γενικού γραμμα­τέα Περιφέρειας και αιρετού δημάρχου, μέχρι 31 Δεκεμ­βρίου 1994, εκτός αυτών που υπηρέτησαν την περίοδο της επταετούς δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967, θε­μελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετακλητού νομάρχη, ε­φόσον ο χρόνος θητείας στις θέσεις αυτές δεν έχει χρη­σιμοποιηθεί για τη λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ273 Α`) έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.

21. α. Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν και χρόνο θητείας βουλευτή, αιρετού νο­μάρχη, δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου αυτού στη λοιπή δημόσια υπηρεσία τους και μέχρι τη συ­μπλήρωση τριάντα πέντε ετών δημόσιας υπηρεσίας, έ­στω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη της δημόσιας υπη­ρεσίας τους, εφόσον δεν συμπίπτει με άλλη υπηρεσία τους συντάξιμη από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε α­σφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους ως αιρετοί νομάρχες, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα χορη- γίας από τις θέσεις αυτές, εφόσον παραιτηθούν από το δι­καίωμα τους αυτό.
γ. Ο χρόνος θητείας που προσμετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης χρησιμεύει τό­σο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύ­νταξης.

22. Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με υπερτετραετή θητεία στις θέσεις αυτές μπορούν να προσμετρούν και χρόνο βουλευτείας για τη θεμελίωση δικαιώματος χορη­γίας δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντίστοιχα, εφό­σον ο χρόνος της βουλευτείας δε χρησιμεύει για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης.

23. Τα επιδόματα ανικανότητας των Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α`) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185Α`) που καταβάλλονται σε πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους, από 1ης Ι­ουλίου 2002, υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ανικα­νότητας τους στο σύνολο του βασικού μισθού του μισθο­λογικού κλιμακίου ή του βαθμού, με τον οποίο συνταξιο­δοτούνται, όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά.

24. Οι συντάξεις των τέως Επιθεωρητών Εκπαίδευσης της περίπτωσης β` της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2592/1998 αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2002 με βάση μηνιαίο βασικό μισθό, ο οποίος προσδιορί­ζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 με συντελεστή ένα και είκοσι (1,20), καθώς και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους.

25. Το ποσό που ορίζεται ως εφάπαξ οικονομικό βοήθη­μα με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 αυξάνεται, αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2001, σε 30.000 ευρώ.


’ρθρο 3

Προθεσμίες για την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντι­καθίστανται ως εξής:

’ αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου που προ­βλέπεται από την τελευταία περίπτωση του προηγούμε­νου εδαφίου γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτη­ση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε ετών από τη χρονολογία που εξήλθε ο υπάλληλος από την υπηρεσία.’

2. Οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’ αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας που δεν αποδει­κνύεται από επίσημα στοιχεία υποβάλλεται είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού είτε μετά την έξοδο του από αυτή, σε προ­θεσμία πέντε ετών από την απομάκρυνση του ή από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης ή της απόφασης με την οποία δεν προσμετρήθηκε ως συντάξιμος η υπηρεσία της οποίας ζητά την αναγνώριση.’

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 22 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’άθε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, την αύξηση της ή την προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία ή την έναρξη καταβολής της σύνταξης, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος αυτού. Προκειμέ­νου για πρόσωπα που βρίσκονται σε επιτροπεία, κηδεμο­νία ή δικαστική αντίληψη, η προθεσμία του προηγούμε­νου εδαφίου δεν αρχίζει πριν την παρέλευση έξι μηνών από τότε που τα πρόσωπα αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά ή απέκτησαν επίτροπο, κηδεμόνα ή αντιλήπτορα.’

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων 23 και 51 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντι­καθίστανται ως εξής:

’. Η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης για αυ­τόν που έπαθε εξαιτίας της υπηρεσίας υποβάλλεται στο Υπουργείο που υπαγόταν ο υπάλληλος από οποιονδήπο­τε έχει έννομο συμφέρον μετά τη γέννηση του δικαιώμα­τος, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του.’

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθί­στανται ως εξής:

’. Όπου στον Κώδικα αυτόν προβλέπεται εξέταση από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, επιτρέπεται για μία μόνο φορά η επανεξέταση αυτού που έπαθε ή σε περίπτωση θανάτου του, του οικείου φακέλου από την ίδια Επιτροπή, με διαταγή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός έτους από την κοι­νοποίηση της σχετικής πράξης ή απόφασης για τον κανο­νισμό σύνταξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από το πα­ράβολο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουρ­γού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.’

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’ αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται, με ποινή το απαράδεκτο της, σε προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία μετα­βάλλεται η νομολογία που αφορά το νομικό ζήτημα της υπόθεσης.’

7. Οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’. Οι πολεμικές συντάξεις των άρθρων 24 μέχρι 47 αυ­τού του Κώδικα αναγνωρίζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, που πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απευθείας ή στην Αρχή που τους απέλυσε ή στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινό­τητας. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία πέντε ετών από τότε που γεννήθηκε το δικαίωμα και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση στα επόμενα άρθρα.

2. Αν αυτός που έπαθε, πέθανε πριν τη λήξη της προθε­σμίας της προηγούμενης παραγράφου χωρίς να υποβά­λει την ανωτέρω αίτηση ή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, η προθεσμία για την υποβολή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της.

3. Οι οικογένειες αυτών που πέθαναν μετά την απόκτη­ση δικαιώματος σύνταξης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μαζί με τα δικαιολο­γητικά που ορίζονται στο άρθρο 50, σε προθεσμία πέντε ετών από το θάνατο τους.

4. Προκειμένου για πρόσωπα που βρίσκονται σε επι­τροπεία, κηδεμονία ή δικαστική αντίληψη, οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων δεν αρχίζουν πριν την παρέλευση έξι μηνών από τότε που τα πρόσωπα αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά ή απέκτησαν επίτροπο, κηδε­μόνα ή αντιλήπτορα.’

8. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’. Οποιοσδήποτε δικαιούται αύξηση της σύνταξης του πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος.

2. Εάν ο συνταξιούχος πέθανε χωρίς να υποβάλει την παραπάνω αίτηση, αυτή υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στην περίπτωση αυτή η προθε­σμία της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται για έ­να έτος από τη λήξη της.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του Κώδικα αυτού έχουν εφαρμογή και για την προθεσμία του άρθρου αυτού.’

9. Οι διατάξεις του άρθρου 62 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’ αναγνώριση του δικαιώματος για σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, γίνεται ύ­στερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με ποινή το απα­ράδεκτο, σε προθεσμία πέντε ετών, από τότε που γεννή­θηκε το δικαίωμα αυτό.’

10. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’ποιοσδήποτε δικαιούται σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ή αύξηση της σύ­νταξης του πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Γενικό Λογι­στήριο του Κράτους, με ποινή την έκπτωση από το δικαί­ωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαι­ώματος αυτού.’

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’. Όπου στον Κώδικα αυτόν προβλέπεται εξέταση από την οικεία Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή, επιτρέπεται για μία μόνο φορά επανεξέταση αυτού που έπαθε ή σε πε­ρίπτωση θανάτου του, του οικείου φακέλου από την ίδια Επιτροπή με διαταγή του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υ­ποβάλλεται σε προθεσμία ενός έτους από την κοινοποίη­ση της σχετικής πράξης ή απόφασης για τον κανονισμό σύνταξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από το παράβο­λο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οι­κονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως.’

12. Οι προθεσμίες που τάσσουν οι διατάξεις του άρ­θρου αυτού για όσους έχουν αποχωρήσει από την υπη­ρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αρχίζουν από την ισχύ του.


’ρθρο 4

Ειδικά συνταξιοδοτικά θέματα

1. Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 14 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ57 Α`), όπως τροποποιημένες ισχύουν, έ­χουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους που υ­πηρετούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank) στον Eyropean Organisation for the safety of Air Navication (Eurocontrol) και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) και οι σχετικές προθεσμίες των διατάξεων αυτών αρχίζουν από την έ­ναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. α. Το μόνιμο προσωπικό των νομικών προσώπων δη­μοσίου δικαίου μετην επωνυμία ’ργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους’(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και ’χολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών’(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδι­κα (Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 Α`), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν. Π.Δ.Δ. καιτο οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα­λίσεων (Ι.ΚΑ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως αυτές ισχύουν κά­θε φορά.
β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από το διορισμό του στα νομικά αυτά πρόσωπα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τις δια­τάξεις του Ν. 3163/1955 (ΦΕΚ 71 Α`), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. α. Το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί­ου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουρ­γείου Ανάπτυξης ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, που αποσπάται στις ανώνυμες εταιρίες του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α`), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 των άρθρων 6 και 18 του νόμου αυ­τού, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθε­στώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης, που είχε πριν από την απόσπαση του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προ­βλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επι­κουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας για την α­σφάλιση του προσωπικού αυτού καταβάλλονται, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, του μεν εργοδότη από την υπη­ρεσία στην οποία έχει αποσπασθεί, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
β. Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της προη­γούμενης περίπτωσης θεωρείται για κάθε συνέπεια ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υ­πηρεσία από την οποία αποσπάται.
γ. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού της παραγράφου αυτής, όπου συντρέχει πε­ρίπτωση, για το χρονικό διάστημα από την απόσπαση του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφω­να με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φο­ρέα ή ταμείου για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ή χρό­νου ασφάλισης, κατά περίπτωση.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημο­σίου που αποσπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 15 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α`) στην ’ργανωτι­κή Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.’

4. α. Οι τακτικοί υπάλληλοι των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ., αντίστοι­χα) που κατά το χρόνο μετατροπής των οργανισμών αυ­τών σε ανώνυμες εταιρίες, υπηρετούσαν με απόσπαση σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία και οι οποίοι στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές, δύνανται σε προθεσμία τριών μηνών από την έ­ναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με δήλωση τους στις υ­πηρεσίες που έχουν μεταταχθεί, να επιλέξουν την παρα­μονή τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των τακτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας από την οποία προέρχονται.
β. Ο χρόνος υπηρεσίας, όσων από τους ανωτέρω υπαλ­λήλους επιλέγουν την παραμονή τους στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό καθεστώς, στη νέα τους θέση θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε στην Υ­πηρεσία από την οποία προέρχονται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλι­σης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την α­σφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
δ. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού που διέπεται από τις διατάξεις της περίπτω­σης β` της παραγράφου αυτής, όπου συντρέχει περίπτω­ση, για το χρονικό διάστημα από τη μετάταξη του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου, για την αναγνώριση προϋπηρεσιών ή χρόνου α­σφάλισης, κατά περίπτωση.

5. α. Κατ` εξαίρεση, το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κρήτης (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.Κ.) που έχει προσληφθεί σε αυτό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτά δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο σύμφω­να με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη συντα­ξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.
β. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της προηγού­μενης περίπτωσης από το διορισμό τους και μέχρι την α­ποχώρηση τους από την υπηρεσία αυτή, με οποιονδήπο­τε τρόπο, λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.

6. α. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται ως τακτικό στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ν.Π.Δ.Δ.) από την έ­ναρξη ισχύος του ιδρυτικού του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α`) και μετά, καθώς και το τακτικό προσωπικό του τ. Κ.Ε.Ε.Φ. που μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Φ. λόγω κατάργησης του, υ­πάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 από την ημερομηνία ισχύος του ν. 1316/1983.
β. Οι ιατροί, οι κτηνίατροι και οι φαρμακοποιοί, οι ε­νταγμένοι σε οργανικές θέσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, υπάγονται από της ισχύος του ν. 1316/1983 στην ασφάλιση του Κλάδου Συντάξεωντου Ι.Κ.Α. παράλ­ληλα με την ασφάλιση τους στο Ταμείο Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με όσα ισχύουν για το τακτικό διοικητικό προσωπικό.
γ. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού θεωρούνται ότι εκδόθηκαν νόμιμα.

7. α. Το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθει­ας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. που μεταφέρθηκε με την παρά­γραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας επικουρι­κής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν τη μεταφορά του, ενώ ως προς την υγειονομική περίθαλψη υπάγεται στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στη μεταφερόμενη υπηρεσία θε­ωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύ­θηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλι­σης και πρόνοιας για την ασφάλιση του παραπάνω προ­σωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε., του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο­γή από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.2676/1999.

8. α. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μονί­μων Οδοστρωμάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.), που καταργή­θηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2649/1997 (ΦΕΚ 38 Α`), το οποίο μεταφέρεται αυ­τοδικαίως στη Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μπορεί, με δήλωση του, που δεν ανακαλείται και υποβάλλεται μέσα σε ένα μή­να από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αντί της αυτοδί­καιης υπαγωγής του στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προ­σωπικό της νέας του θέσης, να διατηρήσει το προηγού­μενο της μεταφοράς του ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς και όλη η εφεξής υπηρεσία του στη νέα του θέ­ση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προ­έρχεται.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλι­σης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την α­σφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη, από τη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην ο­ποία μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.
γ. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση, όπου συντρέχει περίπτωση, του προσωπικού της παραγράφου αυτής, για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά του μέ­χρι την ένταξη του στο νέο φορέα σύμφωνα με τις διατά­ξεις αυτές, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του προηγούμενου φορέα ή Ταμείου.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2320/1995 έχουν ε­φαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσω­πικό του παρόντος άρθρου.

9. α. Το τακτικό προσωπικό, που υπηρετεί στο Ταμείο Ε­θνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο της μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που εί­χε πριν την εν λόγω μετατροπή και συγχώνευση του Τ.Ε.Ο. και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α. Ε. σε ανώνυμη εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και όλη η εφεξής υπηρε­σία του προσωπικού αυτού στην Ανώνυμη Εταιρεία από τη σύσταση της θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υ­πηρεσία που διανύθηκε στο πρώην Τ.Ε.Ο. (Ν.Π.Δ.Δ.).
β. Ο λογαριασμός του Ν. 103/1975, που ετηρείτο από το Ν.Π.Δ.Δ. για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλή­λων του, διατηρείται και μετά τη μετατροπή του σε ανώ­νυμη εταιρεία και διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ό­πως κάθε φορά ισχύει. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός δια­τηρείται μέχρι την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων από την υπηρεσία, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. Οι δια­τάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή και για τους μόνιμους υπαλλήλους του τέως Τ. Ε.Ο., οι οποίοι κα­τά τη μετατροπή του σε Α.Ε. είχαν ήδη μεταταγεί σε άλ­λες υπηρεσίες και είτε είχαν διατηρήσει το παλαιό ασφα­λιστικό καθεστώς και τη συνέχιση της ασφάλισης τους στο καθεστώς του Ν. 103/1975 είτε είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου αυτού, διατήρησαν όμως το δι­καίωμα τους για τμηματική καταβολή του εφάπαξ βοηθή­ματος κατά τη συνταξιοδότηση τους.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ­γοδότη από τη συσταθείσα Α. Ε,. του δε ασφαλισμένου α­πό τους ίδιους.
δ. Ο υπολογισμός των εισφορών, η αναγνώριση υπηρε­σιών και προϋπηρεσιών, καθώς και ο κανονισμός της σύ­νταξης του προσωπικού της παραγράφου αυτής γίνεται με βάση το βασικό μισθό ενεργείας του μισθολογικού κλι­μακίου ή του βαθμού του κλάδου δημοσίων πολιτικών υ­παλλήλων, με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσό­ντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υ­παλλήλου μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου. Τυχόν επιπλέον καταβαλλόμενα ποσά, πέραν των όσων κατα­βάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους και στους προς αυτούς εξομοιουμένους, δεν λαμβάνονται υπόψη για τις παραπάνω αιτίες με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2084/1992 για τους διορισθέντες από 1.1.1993 και μετά. Ως προς την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ βοήθημα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Ν. 2874/2000.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έ­ναρξη ισχύος του Ν. 2938/2001 (ΦΕΚ 178 Α`) περί μετα­τροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Α.Ε.

10. α. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στα πρώ­ην Ν.Π.Δ.Δ. λιμενικά ταμεία Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ε­λευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Ν. Κέρκυ­ρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας κατά το χρόνο της μετατροπής τους με το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α`) σε α­νώνυμες εταιρίες, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφα­λιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν την κατά τα άνω μετατροπή και όλη η εφεξής υπηρε­σία του προσωπικού αυτού στις ανώνυμες εταιρείες από τη σύσταση τους θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υ­πηρεσία που διανύθηκε στα πρώην λιμενικά ταμεία (Ν.Π.Δ.Δ.).
β. Ο λογαριασμός του Ν. 103/1975, που ετηρείτο από τα Ν.Π.Δ.Δ. για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλή­λων του, διατηρείται και μετά τη μετατροπή τους σε ανώ­νυμες εταιρίες και διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ό­πως ισχύει κάθε φορά. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός δια­τηρείται μέχρι την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων από την υπηρεσία, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. Οι δια­τάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή και για τους μόνιμους υπαλλήλους των πρώην λιμενικών ταμεί­ων, οι οποίοι κατά τη μετατροπή των ταμείων αυτών σε Α.Ε. είχαν ήδη μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες και είτε εί­χαν διατηρήσει το παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς και τη συνέχιση της ασφάλισης τους στο καθεστώς του Ν. 103/1975 είτε είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου αυτού, διατήρησαν όμως το δικαίωμα τους για τμηματική καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος κατά τη συνταξιοδό­τηση τους.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ­γοδότη από τις συσταθείσες Α.Ε. του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
δ. Ο υπολογισμός των εισφορών, η αναγνώριση υπηρε­σιών και προϋπηρεσιών, καθώς και ο κανονισμός της σύ­νταξης του προσωπικού της παραγράφου αυτής γίνεται με βάση τον εκάστοτε βασικό μισθό ενέργειας του μισθο­λογικού κλιμακίου ή του βαθμού του κλάδου δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, με τους οποίους έχουν τα ίδια τυ­πικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου. Τυχόν επιπλέον καταβαλλόμενα ποσά, πέραν των όσων κατα­βάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους και στους προς αυτούς εξομοιουμένους, δεν λαμβάνονται υπόψη για τις παραπάνω αιτίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2084/1992 για τους διορισθέντες από 1.1.1993 και μετά.
Ως προς την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ βοήθη­μα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Ν. 2874/2000.
ε. Το προσωπικό της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής, το οποίο υπηρετούσε στα πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ύστερα από μετάταξη, ένταξη ή διορισμό και είχε επιλέξει το ασφαλιστικό καθεστώς που ίσχυε στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφα­λιστικό καθεστώς της επιλογής του.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την ισχύ του νόμου περί μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες.

11. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου που διορίζονται σε θέσεις του δημόσιου το­μέα του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σύμφωνα με τις δια­τάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του Ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α`). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2190/1994.

12. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προ­σωπικό που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α`), καθώς και για το προσω­πικό που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`).
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος των νόμων 2880/2001 και 2741/1999, αντί­στοιχα.

13. α. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στα πρώ­ην Ν.Π.Δ.Δ. Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας Κυβερ­νήσεως, Εξωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών και Οικονομικών Υπαλλήλων, κα­τά το χρόνο της κατάργησης τους με το άρθρο 16 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) και το οποίο αποτελεί πλέον προ­σωπικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν την κατάργηση των νομικών αυτών προσώπων και όλη η εφεξής υπηρεσία του προ­σωπικού αυτού στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από τη σύσταση του θεω­ρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθη­κε στα καταργηθέντα Ταμεία Αρωγής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.2676/1999.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για το υπαγόμενο στον κλάδο συντάξεων του Ι.Κ.Α., καθώς και για το εφεξής προσλαμβανόμενο τακτικό προ­σωπικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.
Το εφεξής προσλαμβανόμενο προσωπικό, με την επι­φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, προκειμένου για νέους ασφαλισμένους υπάγεται για επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και για παροχή εφάπαξ βοηθήματος στο καθε­στώς του Ν. 103/1975.
γ. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται στην υγειονομική περίθαλψη του Ι.Κ.Α.


’ρθρο 5

Διάφορα συνταξιοδοτικά θέματα

1. α. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α`) στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν τη με­τάταξη του.
β. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού της παραγράφου αυτής για το χρονικό διά­στημα από τη μετάταξη του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οι­κείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ­γοδότη από τον Ο.Π.Α.Δ. του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ο.Π.Α.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., και το οποίο ασφαλίζε­ται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) υπάγεται από το διορισμό του στον Ο.Π.Α.Δ. στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/ 1962 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ε. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9του Ν. 2768/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

’την περίπτωση αυτή η θητεία του ως Γενικού Διευθυ­ντή θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, στη θέση από την οποία προέρχεται. Σε περίπτωση επι­λογής και διορισμού του έχει δικαίωμα επιλογής των α­ποδοχών της οργανικής του θέσης ή των αποδοχών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40 Α`) για Γενικό Διευθυντή Ασφα­λιστικού Οργανισμού, οι οποίες και υπολογίζονται για τον κανονισμό της σύνταξης κατά τη συνταξιοδότηση του.’

2. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) και της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α`) μπορούν με αί­τηση τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέ­χρι την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, με κα­ταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους.

3. Στο τέλος του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:

’7. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρω­τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διορισθεί με βάσει την επετηρίδα και απολύονται από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 2003 και εφεξής, λόγω συ­μπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`) και δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, αναγνωρί­ζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο και χρόνος αναμο­νής διορισμού μέχρι πέντε έτη και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρε­σίας. Ο χρόνος αυτός που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ορίζεται σε ένα έτος για όσους εξέλθουν από την υπηρε­σία το έτος 2003, αυξανόμενος κατά ένα έτος για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και μέχρι πέντε έτη για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2007 και μετά και για την αναγνώριση του καταβάλ­λονται από τους ίδιους οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδι­κα αυτού.’

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

’δικα, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τριάντα (30) έτη υπηρεσίας και αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας για όσους προσλαμβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1983 και μετά.’ρθρο 6

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του Ν.Δ. 142/1974 (προτε­λευταίο εδάφιο της περίπτ. γ` της παραγράφου 5 του άρ­θρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά­ξεων) προστίθεται περίπτωση κ` ως εξής:

’. Σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμούς της Του­ριστικής Αστυνομίας, Αγορανομίας, ελέγχων διαβατη­ρίων, διαβιβάσεων - κέντρων Β/Τ, γραφείων εγκληματο­λογικών ερευνών, καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προσωπικό), καθώς και στα ανακριτικά γραφεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πό­λεων, στα Πυροσβεστκά Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.’

2.α. Στο άρθρο 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:

’2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-7 του άρθρου αυ­τού, κατά το μέρος που αναφέρονται στους υποβρύχιους καταστροφείς του πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται α­νάλογα και για το προσωπικό της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει πτυ­χίο ή άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Κα­ταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού ή της Μονάδας Αε­ροπορικών Κατασκευών της Πολεμικής Αεροπορίας, από το οποίο προκύπτει ότι έχει εκπαιδευθεί για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι (36) μέτρα. Η συ­μπλήρωση των καταδύσεων και υποβρυχίων πορειών, που προβλέπεται από την περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, βεβαιώνεται από τον Διοικητή της Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε. Ο μέχρι την έναρξη της ισχύος της παρα­γράφου αυτής χρόνος υπηρεσίας, που προσφέρθηκε με τα προσόντα των προηγούμενων εδαφίων από το προσω­πικό της Πολεμικής Αεροπορίας, υπολογίζεται διπλάσιος. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.’
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθί­στανται ως εξής:

’2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2-10 αυτού του άρ­θρου, κατά το μέρος που αφορούν τους υποβρύχιους κα­ταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται ανά­λογα και στα πρόσωπα των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 41 αυτού του Κώδικα.’
γ. Στο άρθρο 171 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

’1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται α­νάλογα και για το προσωπικό της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει πτυ­χίο ή άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού ή της Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών της Πολεμικής Αεροπορίας, από το οποίο προκύπτει ότι έχει εκπαιδευθεί για κατα­δύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι (36) μέ­τρα, εφόσον γίνεται ανίκανο σε περίοδο ειρήνης εξαι­τίας τραύματος ή νοσήματος κατά την εκτέλεση υπο­βρύχιας αποστολής, που έχει διαταχθεί από το αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο υπηρεσιακό όργανο. Η εκτέλεση υποβρύχιας αποστολής κατά το χρόνο που συνέβη το τραύμα ή το νόσημα, καθώς και το ότι η αποστολή αυτή είχε διαταχθεί αρμόδια, βεβαιώνονται από τον Διοικητή της Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.’

3. Στο τέλος του άρθρου 32 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

’. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 31 και αυτού, που αφορούν τις άπορες άγαμες αδελφές έχουν εφαρμογή και για τους άπορους, άγαμους και ανίκανους με ποσο­στό ανικανότητας 67% και άνω αδελφούς. Η ανικανότητα της περίπτωσης αυτής αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.’

4.α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην Εθνική Σχολή Δικαστών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2236/1994 (ΦΕΚ 146 Α`), όπως τρο­ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 20 και 20α του άρθρου 23 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), τις περιπτώσεις κστ` και κζ` της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α`) και την παράγραφο 7 του άρθρου 23του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α`), εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικου­ρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν από τη μετάταξη του και όλη η εφεξής υπηρεσία στην Εθνική Σχολή Δικαστών θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μετατάχθηκε.
β. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού της παραγράφου αυτής, για το χρονικό διά­στημα από τη μετάταξη του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ­γοδότη από την Εθνική Σχολή Δικαστών του δε ασφαλι­σμένου από τους ίδιους.
δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στην Εθνική Σχολή Δικαστών και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλ­ληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), υπάγεται από το διορι­σμό του στην Εθνική Σχολή Δικαστών στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ψη­φίσματος Ζ` /1975 (ΦΕΚ 23 Α`) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

’πίσης συνυπολογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση συ­νταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον υπάρχει βουλευτική θητεία τριών ετών, όσο και για την προσαύξηση της σύ­νταξης, ο χρόνος στέρησης διαβατηρίου ή στέρησης ιθαγένειας, κατά τη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώ­τος της 21ης Απριλίου 1967.’

6. Στο τέλος του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

’. Η σύνταξη των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεοτέρων τους και δεν συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τρια­νταπέντε ετών, προσαυξάνεται μέχρι 3/35 και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής συντά­ξιμης υπηρεσίας, με την προϋπόθεση καταβολής από τους ίδιους του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.’


’ρθρο 7

Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων

1. Η διάταξη του εδαφίου ιγ` του άρθρου 12 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α`) αντικαθίσταται από 1.7.2002, ως εξής:

’γ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε οκτακόσια (800) ευρώ.’

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α`) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

’ο ανωτέρω επίδομα δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο­μικών και Εξωτερικών.’

3. Η περίπτωση iν του εδαφίου γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

’ιδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς και συντή­ρησης και επισκευής οργάνων, οριζόμενο σε τριακόσια σαράντα πέντε (345) ευρώ κατά μήνα.’

4. Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της παραγράφου 2γ των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`), όπως τροποποιή­θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α`), κατα­βάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

5. Το οριζόμενο από το άρθρο 33 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α`) ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξάνεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ.

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται έξοδα κίνησης για κάθε εργάσιμη ημέρα για τους υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) από 1.6.2002.

7. Για τον καθορισμό των αποδοχών των πλοηγών διέ­λευσης της Διώρυγας Κορίνθου έχουν εφαρμογή οι ειδι­κές περί αυτών διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α`), από της ισχύος τους. Οι διατάξεις του Ν. 3142/1955 (ΦΕΚ43 Α`) και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή επί των ανωτέρω πλοηγών. Απαιτή­σεις των πλοηγών της Διώρυγας Κορίνθου για καταβολή επιπλέον διαφορών αποδοχών, που απορρέουν από α­ξιώσεις για υπαγωγή τους στο καθεστώς μισθοδοσίας άλλων πλοηγικών σταθμών, κατ` εφαρμογή του Ν. 3142/ 1955, δεν εξοφλούνται χωρίς αμετάκλητη περί τούτου δικαστική απόφαση.

8. Οι αποδοχές των υπηρετούντων στα Πανεπιστήμια Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών ε­ναρμονίζονται από 1.2.2002 με τις αποδοχές των μελών Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κλάδου Ι, μισθολογικής βαθμίδας Α`, όπως ορίζονται αυτές στο Π.Δ. 118/2002 (ΦΕΚ99Α`).


’ρθρο 8

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’ντί του προϊόντος διάθεσης, το Δημόσιο δύναται να μεταβιβάζει στον Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η. αντίστοιχης αξίας μετο­χές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο­μίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέ­ρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.’


’ρθρο 9

1. Δικηγόροι, νομικοί ή δικαστικοί σύμβουλοι, που πα­ρέχουν ή παρείχαν τις νομικές υπηρεσίες τους στο Δημό­σιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις που στο παρελθόν ήταν δημόσιες υπηρε­σίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή που ανήκαν ή ανή­κουν στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εξομοιούνται κατά νόμο προς το Δημόσιο με πάγια μηνιαία ή περιοδική αμοιβή και εφόσον με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν ασφαλιστεί σε άλλο πλην του Ταμείου Νομικών φορέα κύριας ασφάλισης, δύ­νανται, με υπεύθυνη δήλωση τους που υποβάλλεται στην υπηρεσία τους σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημο­σίευση του νόμου, παράλληλα με την ασφάλιση τους στο Ταμείο Νομικών, να υπαχθούν στο ασφαλιστικό - συντα­ξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται το τακτικό διοι­κητικό προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τους δικηγόρους, νομικούς ή δικαστικούς συμβούλους που έχουν προσληφθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν. 2084/1992.

3. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση των προσώπων των προηγούμενων παραγράφων από το διο­ρισμό τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του φορέα ή Τα­μείου για το θέμα αυτό, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται για όσους θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.ΚΑ με βάση τις αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου μετρια-νταπέντε έτη υπηρεσίας και μισθολογικό κλιμάκιο πέμπτο για δε τους λοιπούς με βάση τις αποδοχές του χρόνου υποβολής της αίτησης.
Ειδικά για την αναγνώριση ως συντάξιμου του παραπά­νω χρόνου στο κοινό καθεστώς του Ι.Κ.Α. το ποσό της ε­ξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου που ισχύουν κατά την ημε­ρομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε καμία περίπτωση ως βάση υπολογισμού των εισφο­ρών δεν λαμβάνονται υπόψη αποδοχές που υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την παραπά­νω ημερομηνία.
Το προκύπτον βάσει του ανωτέρω υπολογισμού ποσό καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη κα­τά τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 160. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ε­ξόφλησης δόσεων το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπό­μενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση από τον ασφαλισμένο των οφειλόμενων εισφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρα­γράφου αυτής.


’ρθρο 10

1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 166/2000 ΦΕΚ 153 Α`) αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2003, ως εξής:

’. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθο­λογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά την έξο­δο του από την υπηρεσία μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και:

α) για τους δικαστικούς λειτουργούς η πάγια αποζη­μίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 2του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ174Α`),
β) για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η πάγια αποζημίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 2521/1997,
γ) για τους ιατροδικαστές το ειδικό επίδομα ιατροδικα­στικής υπηρεσίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2521/1997,
δ) για τα μέληΔ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. τωνΤ.Ε.Ι. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης των περιπτώσεων γ` των παραγράφων 2 των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`), αντίστοιχα,
ε) για τους ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επι­στήμονες (Ε.Λ.Ε.) το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 2530/1997,
στ) για τους Συμβούλους και Παρέδρους του Παιδαγω­γικού Ινστιτούτου, τους καθηγητές Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Ανω­τέρων Εκκλησιαστικών Σχολών το ειδικό ερευνητικό επί­δομα της περίπτωσης στ` της παραγράφου 2 του άρθρου 18του Ν. 2530/1997,
ζ) για το επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό του Κ.Ε.Π.Ε., το ειδικό επίδομα της περίπτωσης δ` της παρα­γράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 2530/1997,
η) για τους καθηγητές Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας το επίδομα διδακτι­κής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2530/1997, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθο­λογικές διατάξεις.’

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτι­κών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2003 ως εξής:

’. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθ­μού με τον οποίο εμισθοδοτείτο κατά την έξοδο του από την υπηρεσία μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και προκειμένου για αξιωματικούς α­πό το βαθμό του ταξιάρχου και άνω, καθώς και των αντι­στοίχων, και το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης της πα­ραγράφου 5του άρθρου 2του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ279 Α`), όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολο­γικές διατάξεις.’

3. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα των προηγούμε­νων παραγράφων έχουν αποχωρήσεις από την υπηρεσία έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2002 αναπροσαρμόζονται οί­κοθεν ή με αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα αν ελάμβαναν τις παροχές αυτές κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους.

4. Η διαφορά μεταξύ της κανονιζόμενης ή της αναπρο­σαρμοζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις των προη­γούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 και της σύνταξης που προκύπτει με βάση τις αντικαθιστώμενες διατάξεις, θα καταβληθεί ως εξής:

α) Προκειμένου για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο σύνολο της από 1ης Ιανουαρίου 2003.
β) Προκειμένου για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, τμηματικά, δηλαδή: το 25% αυτής από 1.1.2003, β) το άλλο 25% από 1.7.2003, γ) το άλλο 25% από 1.1.2004 και δ) το υπόλοιπο 25% από 1.7.2004.
γ) Προκειμένου για τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ` και ε` έως και η` της παραγράφου 1, καθώς και της παραγρά­φου 2 από του βαθμού του ταξιάρχου και άνω, καθώς και των αντιστοίχων, του άρθρου αυτού, τμηματικά, δηλαδή: το ένα πέμπτο (1/5) αυτής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχίζοντας από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μέχρι την ολο­κλήρωση της.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α`) δεν ισχύουν για τα πρόσωπα που διέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α` έως και η` της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2, με βαθμό ταξιάρχου και άνω και των αντιστοίχων, του άρ­θρου αυτού.

6.α. Το ποσό της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002 λαμβάνεται υπόψη από 1ης Ιανουαρίου 2003, για την αναπροσαρμογή της σύνταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου που έχουν εξέλθει ή εξέρχονται από την Υ­πηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 και δεν υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α` έως και η` της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 από του βαθμού του τα­ξιάρχου και άνω και των αντιστοίχων, του άρθρου αυτού.

β. Η διαφορά που προκύπτει, κατά την αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού­μενης περίπτωσης, θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρα­γράφου 4 του άρθρου αυτού.

7. Τα επιδόματα ή οι αποζημιώσεις των παραγράφων 1 και 2του άρθρου αυτού, από 1ης Ιανουαρίου 2003 και με­τά, υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημο­σίου. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου για κανέναν λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή αναδρο­μικών ποσών που προκύπτουν από τον κανονισμό ή την α­ναπροσαρμογή της σύνταξης, για χρονικό διάστημα πριν την 1η Ιανουαρίου 2003, κατά το οποίο οι παροχές αυτές δεν είχαν υποβληθεί σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αμετά­κλητες, για το θέμα αυτό, δικαστικές αποφάσεις, που αφορούντα πρόσωπα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

8. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

’3. Όσοι επί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων διετέλε­σαν ή διατελούν Γενικοί Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων και Υπουργικού Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς Προϊ­στάμενοι Γενικών Γραμματειών, Γενικοί Γραμματείς Περι­φερειών, καθώς και Γενικοί Γραμματείς ανεξάρτητων διε­θνών ιδρυμάτων και οργανισμών στους οποίους συμμε­τέχει και η Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο, εφόσον συμπληρώσουν οκταετή πλήρη συνεχή ή διακεκομμένη υπηρεσία στις θέσεις αυτές. Στον παραπάνω αξιούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρό­νος κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες.’

β. Στο τέλος του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

’3. α. Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων της παραγρά­φου 13 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, για τα πρώτα ο­κτώ (8) έτη υπηρεσίας, ορίζεται ίση με το 30% των ογδό­ντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου συντάξιμου μισθού της θέσης Γενικού Γραμματέα, κατά περίπτωση, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 7,5% των 80% του μηνιαίου συντάξι­μου μισθού των θέσεων αυτών για κάθε επιπλέον πλήρες έτος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές από του ενάτου μέχρι και του δωδεκάτου έτους και κατά 4% για κάθε επιπλέον πλήρες έτος στις θέσεις αυτές πέραν του δωδεκάτου.

β. Εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης έχουν και χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κα­τά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, η αμέσως ανωτέρω σύνταξη τους προσαυξάνεται κατά τόσα τριακοστά πέ­μπτα ποσοστού του μηνιαίου συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά περίπτωση, όσα τα έτη της υπηρεσίας αυτής.

γ. Σε καμία περίπτωση το ποσό της σύνταξης των προη­γούμενων περιπτώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του μηνιαίου συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα, κατά περίπτωση, όπως αυτός ισχύει κάθε φο­ρά.’

γ. Η σύνταξη των προσώπων των προηγούμενων περι­πτώσεων αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Τυχόν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης εξακο­λουθούν να ισχύουν για όσους υπηρετούν κατά την έναρ­ξη ισχύος του νόμου αυτού.

δ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά­ξεων καταργούνται για τους Γενικούς Γραμματείς Βου­λής και Υπουργείων και εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους Ειδικούς Γραμματείς Βουλής και Υπουργείων.

9. Οι υποπεριπτώσεις αα`, γγ`, δδ` και εε` της περίπτω­σης μθ` της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

’α) Σε τριάμισι (3 1/2) έτη για τις απόφοιτες των Σχολών Επισκεπτριών Αδελφών τετραετούς φοίτησης και Μαιών αποφοίτων των Σχολών Μαιών μέχρι και το έτος 1977.’

’γ) Σε δυόμισι (2 1/2) έτη για τις απόφοιτες των Σχο­λών Αδελφών Νοσοκόμων ετών 1956-1973, Επισκεπτριών Αδελφών ετών 1956-1974 και Μαιών έτους 1978 και μετά ή Μαιών αποφοίτων ΚΑΤΕΕ ή Τ.Ε.Ι. οποτεδήποτε.’

’δ) Σε δύο (2) έτη για τις απόφοιτες των Σχολών Αδελ­φών Νοσοκόμων τριετούς φοίτησης έτους 1974 και μετά, καθώς και τις απόφοιτες των Σχολών Αδελφών Νοσοκό­μων ΚΑΤΕΕ ή Τ.Ε.Ι. Υπουργείου Παιδείας.’

’ε) Σε ένα (1) έτος για τις βοηθούς Νοσοκόμες μονοε­τούς ή διετούς φοίτησης.’

10. Στο τέλος της παραγράφου 2του άρθρου 2του Ν.Δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

’το χρόνο της βουλευτικής θητείας συνυπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης και ο χρόνος σε θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουρ­γού, Υφυπουργού, καθώς και Γενικού Γραμματέα Βου­λής, Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, επί κοινο­βουλευτικών κυβερνήσεων, προγενέστερος ή μεταγενέ­στερος της βουλευτικής θητείας, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν χρησίμευσε ούτε θα χρησιμεύσει για θεμελίωση σύνταξης από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Ο κατά προσαύξηση χρόνος του προηγούμενου εδαφίου σε θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού συνυπολογίζεται και για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, εφόσον ο χρόνος της βουλευτικής θητείας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα της πλήρους βουλευτικής περιόδου.’


’ρθρο 11

Έκταση εφαρμογής - Οικονομικά αποτελέσματα

Όπου συντρέχει περίπτωση και δεν ορίζεται διαφορε­τικά στις επί μέρους διατάξεις, οι διατάξεις των προη­γούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέ­πονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συ­νταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσω­πικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α`).
Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και του άρ­θρου αυτού εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.
Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων και αυτού όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αρχί­ζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υπο­βλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες η σχετική αίτηση.


’ρθρο 12

Προκαλούμενη δαπάνη

Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκαλείται δαπά­νη:

Α. Σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα ανέλθει για το έτος 2002 σε ευρώ 68.500.000 περίπου, για το έτος 2003 σε ευρώ 49.920.000, περίπου, προσαυξανό­μενη κατά 147.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα επό­μενα τρία έτη.

Β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών, η οποία θα ανέλθει για το έτος 2002 σε ευρώ 4.000.000 περίπου, προσαυξα­νόμενη κατά 382.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα τέσσερα έτη.
Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν για μεν το έτος 2002 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπο­λογισμό και τον Προϋπολογισμό του Ι.Κ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών, για δε τα επόμενα έτη οι δα­πάνες θα αντιμετωπισθούν με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς.


’ρθρο 13

Η παράγραφος 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α`) που προστέθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α`) και αντικαταστά­θηκε με τα άρθρα 38 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α`) και 32 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α`) και με την παράγραφο 1 του άρθρου τριακοστού του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α`), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

’. α) Οι ανώτατες συντάξεις των ναυτικών που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρε­σία στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος άδειας και οι πάσης φύσεως εξαγορές υπηρεσιών στο Ν.Α.Τ., και οι οποίοι τους τελευταίους σαράντα οκτώ μήνες υπηρεσίας τους ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες σε ει­δικότητες για τις οποίες η σχέση μεταξύ των ανώτατων συντάξεων των ειδικοτήτων αυτών και των αντίστοιχων βασικών μισθών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των πλοίων στα οποία ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες οι συνταξιούχοι ναυτικοί υπολείπεται του 70%, επανυπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρ­χής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002, και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- από 1.1.2003 στο 62,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2004 στο 65% του βασικού μισθού

- από 1.1.2005 στο 67,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2006 και μετά στο 70% του βασικού μισθού.

Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι συντάξεις των συνταξιούχων που είναι μικρότερες των ανώτατων συ­ντάξεων. Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών, από 31.12.2002 ως βασικός μισθός λογίζεται ο βασικός μισθός, όπως αυτός ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, προσαυξημένος με το επίδομα Κυριακών για όλες τις κα­τηγορίες πλοίων.
Ο επανυπολογισμός αφορά και την επικουρική σύνταξη των ναυτικών που χορηγείται από το Κεφάλαιο Επικουρι­κής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.).
β) Προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της περιπτώσεως α` εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών ει­σφορών Ν.Α.Τ. - Κ.Ε.Α.Ν. μεταξύ της ειδικότητας ναυτο­λόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Στην περίπτωση που ναυτικοί δεν λαμβάνουν επι­κουρική σύνταξη από το Κ.Ε.Α.Ν., δεν καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών.
Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορώντου τελευταίου σαρανταοκταμήνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των συλ­λογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν κατά την ημε­ρομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα μισθολόγια της συλλογικής σύμβασης εργασίας επιβατικών - ακτο­πλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Η διαφορά που προ­κύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα ισόπο­σες άτοκες δόσεις.
Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη κατα­βάλλεται από τον επόμενο μήνα εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς.
γ) Σε περίπτωση που η υπηρεσία του τελευταίου σαρα­νταοκταμήνου έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και με διαφορετικές ειδικότητες, η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης σε κάθε κατηγορία πλοίου και με την αντίστοιχη ειδικότητα.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύνταξη έχει υπολογιστεί με συνταξιοδοτικό μισθό βάσει χρόνου α­σφάλισης σε άλλο φορέα εκτός του Ν.Α.Τ., εφόσον με τη ναυτική υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις της περι­πτώσεως α`, ισχύουν οι αυξήσεις των συντάξεων που προ­βλέπονται από την παρούσα παράγραφο χωρίς να λαμ­βάνεται υπόψη, μόνο για τη συμπλήρωση του τελευταίου σαρανταοκταμήνου της υπηρεσίας, ο χρόνος ασφάλισης στον άλλο φορέα. Η απαιτούμενη σαρανταοκτάμηνη ναυτική υπηρεσία θα συμπληρώνεται από υπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός της υπηρεσίας ασφάλισης τους στον άλλο φορέα και οι συντάξεις επαναϋπολογίζονται με βάση τους συνταξιοδοτικούς μισθούς που προβλέπονται για τις ναυτικές ειδικότητες και όχι αυτούς που προβλέ­πονται για τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.
ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής για τους συντα-ξιοδοτηθέντες λόγω ναυτικού ατυχήματος εφαρμόζονται με βάση ή τα ναυτικά τους προσόντα ή τη ναυτολόγηση της τελευταίας διετίας της θαλάσσιας υπηρεσίας τους, για την οποία προκύπτει αύξηση.
στ) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 20του Κ.Ν. 792/1978.’
Η εφαρμογή του άρθρου αυτού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους των συντάξεων που χορηγούνται κατά την ημερομηνία θέ­σεως του σε ισχύ.


’ρθρο 14

1. Η επικουρική σύνταξη των ναυτικών που χορηγείται από το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) αυξάνει από 1% σε 1,5% για κάθε χρόνο επι­κουρικής ασφάλισης και υπολογίζεται επί της ανώτατης σύνταξης της ειδικότητας και του βαθμού που συνταξιο­δοτείται ο ναυτικός από το Ν.Α.Τ. (κύρια σύνταξη) χωρίς κανένα επίδομα.

2. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω χορηγούμενης από το Κ.ΕΑΝ. επικουρικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της εκάστοτε ανώτατης της ειδικότητας και του βαθμού που συνταξιοδοτείται ο ναυτικός από το Ν.Α.Τ.

3. Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1.1.2003. Οι επικουρι­κές συντάξεις των ναυτικών που χορηγήθηκαν μέχρι την 31.12.2002 επανυπολογίζονται με βάση το άρθρο αυτό την 1.1.2003.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα εφαρμο­γής αυτού και του αμέσως προηγούμενου άρθρου.


’ρθρο 15

Συντελεοτής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και κηροζίνης θέρμανσης

1. Για τη χρονική περίοδο από 14 Οκτωβρίου 2002 μέχρι και 25 Απριλίου 2003, ο φόρος που αναφέρεται στις περι­πτώσεις ζ` και ια` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α`), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ϋΙΕ5Εί) θέρμανσης και την κηροζίνη θέρμαν­σης, αντίστοιχα, ορίζεται σε 18 ευρώ το χιλιόλιτρο.

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 14 Ο­κτωβρίου 2002.


’ρθρο 16

1. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α`) αντικα­θίσταται ως εξής:


’ρθρο 13
Μέτοχοι των Ταμείων Αλληλοβοήθειας που συμπλήρω­σαν 35ετή χρόνο συμμετοχής δύνανται να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν την έξοδο τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος δύναται με αί­τηση του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρηση της μέχρι την οριστική έξοδο του από το στράτευμα. Στην πρώτη περίπτωση διαγράφεται από μέ­τοχος, παύει η υποχρέωση του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά, στη δεύ­τερη δε περίπτωση εφαρμόζονται γι` αυτόν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.’

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ουν και για τους μόνιμους εν ενεργεία κατά τη δημοσίευ­ση του παρόντος στρατιωτικούς, που έλαβαν λόγω 35ε-τίας το εφάπαξ βοήθημα και οι οποίοι, σε περίπτωση αί­τησης τους για διατήρηση της μετοχικής τους σχέσης, την ανακτούν από την ημερομηνία διαγραφής τους από μετόχους για την αρχική μετοχική τους σχέση. Στην πε­ρίπτωση αυτή υπόκεινται και στις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αρχικής τους διαγραφής από μέτοχοι έως και την ημερο- μηνία αίτησης διατήρησης της μετοχικής σχέσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, υπολογιζόμενων επίτων λαμβανό­μενων αποδοχών τους κατά την ημερομηνία αίτησης δια­τήρησης της μετοχικής σχέσης. Οτρόπος καταβολής των εισφορών του ανωτέρω εδαφίου ρυθμίζεται με αποφά­σεις των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.


’ρθρο 17

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονι­στικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότη­ση νόμου, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και αφορούν σε αμοιβές διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ορ­γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μέσω ειδικών λογαριασμών:

α) Εξακολουθούν να ισχύουν από την ημέρα εκδόσεως των προεδρικών διαταγμάτων 156/1997 και 157/1997 για τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούσαν ως μόνιμοι και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι στα Ν.Π.Δ.Δ. ’ργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)’και ’ργανισμός Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.)’κατά την ημερομηνία μετατροπής τους σε ανώ­νυμη εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω διατάγματα και αποτελούν αυτοδίκαια προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που συνεστήθη με το Ν. 2651/1998, ως ασχολούμενοι με τη συντήρηση και λειτουργία περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.
β) Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής συνεχίζει την παρακράτηση στους λογαριασμούς των έργων, όπως προβλέπεται στο Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 137 Α`).


’ρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφο­ρετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών