.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
προεδρικό διάταγμα 25/2002


N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006,
Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας

προεδρικό διάταγμα 25/2002

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25
(Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α/7-2-2002)
ΘΕΜΑ: «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών».
Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 187 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 11 και 12 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄ ) και του άρθρου 8 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 11, περίπτωση β΄ και του άρθρου 14 παρ. 31 περίπτωση γ΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ. 90Α΄)
Την αριθμ. ΣΤ5/53/31-10-2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων" (ΦΕΚ. 1484/Β΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).
Την αριθμ. 5/1-2-2001 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό
Τις αριθμ. 19 και 45/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1
Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης
1. Για την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής :

α) Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής
γ) Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής
δ) Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες
ε) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στ) Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ζ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
η) Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
θ) Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής
ι) Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ια) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων
ιβ) Διευθυντών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων των Πανεπιστημίων
ιγ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ιδ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων
ιε) Διευθυντών τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων
ιστ) Διευθυντών Γυμνασίων
ιζ) Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων
ιη) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
ιθ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
κ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κα) Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής
κβ) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Ειδικής Αγωγής
2. Για την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα δεκαθέσια και πάνω Δημοτικά Σχολεία, καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εννέα και πάνω τμήματα, καταρτίζονται οι ακόλουθες προτάσεις :

α) Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων
β) Υποδιευθυντών Γυμνασίων
γ) Υποδιευθυντών Ενιαίων Λυκείων
δ) Υποδιευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
ε) Υποδιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
στ) Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
3. Για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής :

α) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής κατεύθυνσης.
γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης.Αρθρο 2
Προθεσμίες κατάρτισης των πινάκων επιλογής
1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους, εκδίδονται προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος πινάκων επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

2. Το οικείο Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου του ιδίου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους.

3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, με αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ).

α) Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων κάθε νομού σε περιοχές τοποθέτησης Διευθυντών, ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ τους, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσοτέρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή δημοτικών διαμερισμάτων. Σχολεία του ιδίου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινότητας δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές. Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν σχολεία που δεν λειτουργούν στο νησί αυτό.
β) Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ του νομού. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο και αναρτάται αυθημερόν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες και τα ΣΕΚ του νομού.
γ) Καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης.
4. Τα οικεία ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του ιδίου έτους τους υπό στοιχεία ιγ΄ μέχρι και κβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης αναρτώνται στα Γραφεία των Διευθύνσεων και Γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους.

5. Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης, με απόφασή του, που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών.Αρθρο 3
Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων
1. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα, και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή ΣΕΚ και υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ να υποβάλουν στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του υποδιευθυντή οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα με απόσπαση ή διάθεση, καθώς και οι διδάσκοντες σε τμήματα ένταξης. Υποψήφιοι για υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί εξολοκλήρου σε κάθε ΣΕΚ.

2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και ΣΕΚ σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ σε τριπλάσιο αριθμό των θέσεων, αιτιολογώντας τη γνώμη του με σχετική πράξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, στην ίδια σχολική μονάδα.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, μαζί με τον πίνακα και το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, από όπου διαβιβάζονται εντός πέντε ημερών στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

4. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβουν υπόψη την πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ με τετραετή θητεία.

5. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ γίνεται με απόφαση του Διευθυντού Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρθρο 4
Γενικά κριτήρια επιλογής
1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται :

α) σε κριτήρια που μοριοδοτούνται, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων και αναφέρονται στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση αυτών, στην υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία και στην άσκηση διοικητικού και καθοδηγητικού έργου.
β) σε κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων και
γ) σε κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής και συνάγονται από τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων που δεν έχουν μοριοδοτηθεί, το βιογραφικό σημείωμα αυτών και τα συνυποβαλλόμενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία καθώς και από τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής και αναφέρονται στο συγγραφικό έργο και τη συμμετοχή στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων, στην κοινωνική προσφορά των υποψηφίων, σε άλλες σπουδές που δεν μοριοδοτήθηκαν και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του αποδεικνύει την επιστημονική, παιδαγωγική, διοικητική, υπηρεσιακή και επαγγελματική ικανότητα αυτών.
2. Η αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και το τελικό άθροισμα των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τα κατ' ιδίαν κριτήρια, όπως αυτά αναλύονται για κάθε κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης.Αρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων για επιλογή των υπηρετούντων σε θέσεις στελεχών της Εκπαίδευσης
Οι υπηρετούντες με θητεία σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένων Γραφείων ΤΕΕ, Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ και Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέσεις που προκηρύσσονται :

α) οποτεδήποτε, αν πρόκειται για θέσεις που δεν κατέχουν
β) κατά το τρίτο έτος της θητείας τους, αν επιθυμούν να επαναεπιλεγούν για θέσεις που κατέχουν


Αρθρο 6
Τοποθετήσεις
Α΄ Τοποθετήσεις Σχολικών Συμβούλων

1. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν σε αυτές επί μία τετραετία από την τοποθέτησή τους με την επιφύλαξη της μετάθεσής τους κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

3. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις σχολικών συμβούλων διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους τυχόν είναι εγγεγραμμένοι.

Β΄ Τοποθετήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την τοποθέτηση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων της Εκπαίδευσης. Κατ΄ εξαίρεση οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης δεν διαγράφονται από τους πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Γ΄ Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

1. Η τοποθέτηση σε κενές θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις και κατά τρόπο ώστε κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, που περιλαμβάνεται στις προτιμήσεις του. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των περιλαμβανομένων σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων γίνονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Οι τοποθετούμενοι σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ πρέπει να έχουν αντίστοιχη ή συγγενή ειδικότητα προς τα διδασκόμενα μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Διευθυντές στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια τοποθετούνται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις για τα σχολεία αυτά. Διευθυντές στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των φοιτώντων μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχου τίτλου. Διευθυντές σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται υποψήφιοι που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις απαιτούμενα τυπικά προσόντα για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.

3. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους, τοποθετούνται εάν επιθυμούν με νέα δήλωσή τους σε απομένουσες κενές θέσεις σχολείων της περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίμησής τους, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.

4. Εάν και με τη διαδικασία αυτή δε συμπληρωθούν οι κενές και οι κενούμενες θέσεις διευθυντών τοποθετούνται εκπαιδευτικοί, χωρίς αίτησή τους, που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά : α) Στην ίδια μονάδα β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής όπως αυτή καθορίζεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 2.

5. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με βαθμό Α΄ σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.

6. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

7. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης.

Δ΄ Ανάληψη υπηρεσίας

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.Αρθρο 7
Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας
1. Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ μπορούν να μετατεθούν σε αντίστοιχες κενές θέσεις, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία στις θέσεις που κατέχουν.

2. Οι μεταθέσεις των στελεχών εκπαίδευσης της προηγούμενης παραγράφου γίνονται σε θέσεις που κενούνται από την 30η Ιουνίου, ημερομηνία λήξης της ισχύος των πινάκων επιλογής, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που αρχίζει η ισχύς των νέων πινάκων επιλογής.

3. Οι μεταθέσεις του παρόντος άρθρου γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου για μεταθέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου για μεταθέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ.

4. Οι μεταθέσεις γίνονται ύστερα από αίτηση των επιθυμούντων. Κριτήριο για τις μεταθέσεις είναι η συνυποβαλλόμενη νέα δήλωση προτίμησης των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις που για την ίδια θέση υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, η μετάθεση γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων επιλογής των αιτούντων.

5. Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της τετραετούς θητείας τους.

6. Οι υπηρετούντες με θητεία σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ καθώς και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά πριν από την επιλογή τους ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

7. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν είναι κενές, τοποθετούνται σε θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

8. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.

9. Για την τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄ ).Αρθρο 8
Απαλλαγή των στελεχών της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
1. Οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίτπωση, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για : α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους

2. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιόν του.

3. ΄Εναρξη εκπαιδευτικής άδειας από στελέχη της εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αρθρο 9
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι :

α) Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων αντίστοιχα, που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Ειδικής Αγωγής εκπαιδευτικοί του κλάδου Δασκάλων που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή Τμήματα ένταξης, δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου. Από την υπηρεσία αυτή επτά έτη τουλάχιστον πρέπει να έχουν διανυθεί σε Σ.Μ.Ε.Α, ή σε θέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής. Για την κατά την προηγούμενη περίπτωση απαιτούμενη επταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων προστίθεται άσκηση των καθηκόντων αυτών και σε άλλα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 ή των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 του άρθρου 30 του Ν.2009/1992, που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατ' εξαίρεση για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 υποψήφιοι μπορεί να είναι και οι μεταταγέντες στους κλάδους αυτούς, εφόσον έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και επί επταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.Αρθρο 10
Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Τα κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συμβούλων διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 και έχουν ως εξής:

Α΄ Μοριοδοτούμενα κριτήρια.

1. Επιστημονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση.

α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4
δ) Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50
ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1
στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, μονάδες 0,50
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1
η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3
θ) Αλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μονάδες 2
ι) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Π.Α.) ή Σχολής Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό μονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν. μονάδες 1
ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και Επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.
2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία.

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουμένης για την επιλογή μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8.
β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΠΕΚ, μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας.
γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου Τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά.
δ) Για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής υπηρεσία σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής μονάδες 0,25 για κάθε έτος και μέχρι 2.
3. ΄Ασκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων.

α) Ασκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 6.
β) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού, που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3.
γ) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,5 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 2.
δ) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1.
ε) Ασκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ή Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1.
στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
θ) Συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η ΄ και θ΄ οι μονάδες δεν αθροίζονται.
Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων δεν υπερβαίνει τις 6.
Β΄ Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα:

1. Για τους υποψήφιους που είναι εκπαιδευτικοί: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας πέραν των 25 επί συντελεστή 0,80 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συμβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή 1,20.

2. Για τους υποψήφιους που είναι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ή ΣΕΚ:

α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, αν δεν λειτουργεί Γραφείο Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συμβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
3. Για τους υποψηφίους που είναι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης:

α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συμβούλου ή μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
4. Για τους υποψηφίους που είναι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Συμβούλου ή μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
5. Για τους υποψηφίους που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι:

α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
6. Για τους υποψηφίους που είναι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συμβούλου και σε περίπτωση έλλειψης Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού, πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες αξιολογικές εκθέσεις από το ίδιο αξιολογικό όργανο ή από διαφορετικά αξιολογικά όργανα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων των αξιολογικών εκθέσεων, όπως διαμορφώνεται με τους συντελεστές αυτών.
Το γενικό σύνολο των αξιολογικών μονάδων που προκύπτουν από τις αξιολογικές εκθέσεις είναι μέχρι πενήντα (50).

Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής

1. Το αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Ως συγγραφικό και ερευνητικό έργο νοείται:

α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων. ΄Εχουν τεκμηρίωση και αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία άλλων συγγραμμάτων. Υπάρχουν θετικές κριτικές ή βραβεύσεις. Αναφέρεται ο αριθμός της έκδοσης. Αποδεικνύεται, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής, το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή. Μονάδες μέχρι 3.
β) Η δημοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μονάδες μέχρι 2.
γ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες, συνδιασκέψεις και τηλεσυνδιασκέψεις που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ και επιπλέον έχουν καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά. Μονάδες μέχρι 2.
δ) Η συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων. Μονάδες μέχρι 2 Οι αξιολογικές μονάδες από το συγγραφικό και ερευνητικό έργο δεν υπερβαίνουν τις 6 συνολικά.
2. Συνεκτιμώνται, ακόμα με τη διαδικασία της συνέντευξης, όλα τα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του, και τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) όπως:

α) Αλλες σπουδές του υποψηφίου που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
β) επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.α., πέρα των υποχρεωτικώς οριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις, στα οποία ο υποψήφιος συμμετείχε ως μέλος της οργανωτικής ή επιστημονικής ομάδας ή ως εισηγητής, με στόχο την επιμόρφωση ή ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων ή της ευρύτερης κοινότητας σε ειδικά ή γενικά θέματα συναφή με το έργο του σχολείου.
γ) συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α., τα οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε με στόχο την επαγγελματική και επιστημονική του ενημέρωση ή για την εν γένει ανάπτυξη της πολιτιστικής του παιδείας.
δ) υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθοδολογιών, καθώς και καινοτομικών και επικουρικών προγραμμάτων (π.χ. συνθετικές δημιουργικές εργασίες, περιβαλλοντική εκπαίδευση), ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του σχολείου και να εμπλουτισθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
ε) ανάληψη πρωτοβουλιών για την εισαγωγή και υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης στο σχολείο (π.χ. θέατρο) ή αξιοποίηση των τοπικών και ευρύτερων μορφωτικών ιδρυμάτων (π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες) ή ένταξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία (π.χ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τηλεόραση κ.α.).
στ) οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικές ή ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων ή την παράλληλη αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, πέραν των υποχρεωτικώς οριζομένων από το νόμο.
ζ) ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, ώστε τα όργανα λαϊκής συμμετοχής (π.χ. Σύλλογος γονέων) να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της γενικής λειτουργίας του σχολείου και στην ανάπτυξη της σχολικής ζωής (π.χ. πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις).
η) αξιοποίηση των υλικοτεχνικών μέσων (αίθουσες, όργανα κ.α.) και του διδακτικού προσωπικού, ώστε μέσα από τη σύνταξη και υλοποίηση του σχολικού προγράμματος οι μαθητές να έχουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια.
θ) ένταξη και προσαρμογή καινοτομικών αλλαγών στο έργο της σχολικής μονάδας χωρίς εμπόδια (π.χ. Ολοήμερο Σχολείο).
ι) ικανότητα παραγωγής διαφοροποιημένου διδακτικού υλικού για τις ανάγκες ειδικών ή γνωστικά-κοινωνικά-πολιτιστικά διαφοροποιημένων τάξεων.
ια) Συμμετοχή ως μελών σε Διοικητικά Συμβούλια επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων.
ιβ) Αποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη και της ικανότητάς του να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.α.), να προλαμβάνει γεγονότα που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα για τους μαθητές, και να μετασχηματίζει τη διδακτική ύλη με βάση τα επίπεδα της τάξης με γνώμονα την αποτελεσματική άσκηση του ανατιθεμένου έργου.
Σύνολο αξιολογικών μονάδων από τα συνεκτιμώμενα κριτήρια της παρούσας παραγράφου μέχρι 20.Αρθρο 11
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων υποβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :

α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επιστημονική, παιδαγωγική, διοικητική, επαγγελματική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούμενης δραστηριότητας.
β) Αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
γ) Πίνακας των δημοσιευμένων συγγραφικών εργασιών.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων, που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
στ) Όποιο άλλο στοιχείο, που θα βοηθήσει την Εισηγητική Επιτροπή και το Συμβούλιο για αξιοκρατική και αντικειμενική κρίση.
ζ) Δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης θέσεις σχολικών συμβούλων μιας ή περισσοτέρων εδρών που ανήκουν στις περιοχές μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης των νομών. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν στο γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους, μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα γραφεία των Συντονιστών αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης των Νομών, τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά.

4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ελέγχουν την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, συντάσσουν σημείωμα, στο οποίο καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτό μαζί με τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων των υποψηφίων μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρώνουν τις παραπάνω αιτήσεις, επιμελούνται της μηχανογραφικής επεξεργασίας και της δημιουργίας μηχανογραφικού αρχείου των υποψηφίων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία επιλογής και τις διαβιβάζουν στη Γραμματεία του αρμόδιου Συμβουλίου μαζί με τα λοιπά στοιχεία μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους.

6. Οι αιτήσεις των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων για επανεκλογή μπορεί να υποβάλλονται απευθείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Αρθρο 12
Κρίση και επιλογή
1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήψη των αιτήσεων :

α) Αποφασίζει ποιοι από τους υποψήφιους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους οποίους κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παραθέτει το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων.
γ) Ορίζει από τα μέλη του, τους εισηγητές, για την κρίση και επιλογή των Σχολικών Συμβούλων.
δ) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον ορισμό αριθμητικά και κατά επιστημονικούς τομείς, ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, ως εισηγητών, για την εκτίμηση του συγγραφικού τους έργου.
2. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των κατά το εδάφιο δ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσώπων, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την εισήγηση εκτίμησης των γραπτών εργασιών και του συγγραφικού έργου, και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι εισηγήσεις - εκτιμήσεις τους στους εισηγητές - μέλη του συμβουλίου. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο εισηγητή - μέλος του συμβουλίου, οι παραπάνω, μπορούν να ζητήσουν από τους υποψήφιους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διερεύνηση και θεμελίωση της εκτίμησης του συγγραφικού έργου.

3. Μετά τη σύνταξη και παράδοση των ανωτέρω εισηγήσεων, το Συμβούλιο Επιλογής :

α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τη γραπτή εκτίμηση του συγγραφικού έργου, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων από τις αξιολογικές εκθέσεις που τους αφορούν και ορίζει σ' αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεών τους. Τις τυχόν αντιρρήσεις για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου, το Συμβούλιο θέτει υπόψη των συντακτών, οι οποίοι με συμπληρωματική τους εισήγηση, επαναβεβαιώνουν ή επανεκτιμούν την πρότασή τους.
β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, το Συμβούλιο εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις, που προβλήθηκαν, επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, οριστικοποιεί τα συμπεράσματα των εισηγήσεων και καταγράφει τη βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου επιλογής στα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά κατηγορία. Τελική βαθμολογία για κάθε συνεκτιμώμενο κριτήριο αποτελεί ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών του συμβουλίου. Αν κατά την εκτίμηση της συνέντευξης του υποψηφίου διαπιστωθεί διαφορά της βαθμολογίας μελών του συμβουλίου πέραν των οκτώ μονάδων από το μέσο όρο της βαθμολογίας του υποψηφίου, στη συνέντευξη καλούνται αυτά τα μέλη να επαναπροσδιορίσουν τη βαθμολογία τους διαφορετικά υποχρεούνται να καταχωρήσουν στα πρακτικά ειδική και πλήρη αιτιολόγηση.

5. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε υποψήφιου και τα κριτήρια του άρθρου 11 του παρόντος, αξιολογεί την όλη συγκρότηση και την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη και εξάγει τα αντίστοιχα συμπεράσματα με τη σύνταξη σχετικού συνοπτικού πρακτικού. Στη συνέχεια το Συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους για κάθε περιοχή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πίνακες επιλογής και κατά θέσεις, κλάδους και ειδικότητες με βάση το σύνολο των συγκεντρωθεισών αξιολογικών μονάδων για κάθε υποψήφιο.

6. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τις περισσότερες μονάδες στις αξιολογικές εκθέσεις και στη συνέχεια κατά σειρά ο κάτοχος α) διδακτορικού διπλώματος, β) Μάστερ, γ) πτυχίου μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ) δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου, ε) ο έχων τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

8. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου δια της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε ημέρες από την κατάρτισή τους.

9. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους.

10. Σε περίπτωση εξάντλησης πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή ή έκδοση σχετικής προκήρυξης, εντός μηνός από την εξάντληση των πινάκων. Για τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες