.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (1998-2004)
(1η, 2η ανάθεση)

-Αναθέσεις μαθημάτων Γυμν, Γεν. Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ. (2008-09)
- Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07,
- Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
- Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων, 2006-07

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 2006-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

Μητροπόλεως 15
101 85 ΑΘΗΝΑΓ2/6553/30.11.2001 ΥΠΕΠΘ

Ανάθεση μαθημάτων Τ.Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει νέα απόφαση ανάθεσης μαθημάτων στην Τ.Ε.Ε. πέραν των ισχυόντων δημοσιευμένων διατάξεων. Ως εκ τούτου κάθε πληροφόρηση για το θέμα αυτό δεν ευσταθεί.

Γ2/3325/4.9.89 ΥΠΕΠΘ

Καθορισμός αντιστοιχία ειδικοτήτων εκπ/κών και διδασκομένων μαθημάτων.

'Εχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 02/31929/8.12.88 Υπουργική Απόφαση, με την οποία προστίθενται νέες ειδικότητες Εκπ/κού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στη Β/θμια Εκπ/ση.

2. Την ανάγκη καθορισμού μαθημάτων που θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί των νέων αυτών ειδικοτήτων.

3. Την κατάργηση της Ε' Δέσμης από τη Β/θμια εκπ/ση.

Συμπληρώνουμε την αριθμ. Γ3/4535/10.11.88 εγκύκλιό μας, που καθορίζει τις αντιστοιχίες ειδικοτήτων των διαφόρων κλάδων Εκπ/κών και των διδασκομένων από αυτούς μαθημάτων, και ενσωματώνουμε τις σχετικές με το ίδιο θέμα εγκυκλίους Γ2/3813/7.9.87, Γ2/5867/30.11.87, Γ2/4535/10.11.88, Γ2/5023/12.12.88 και Γ2/951/27.2.89.

Η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 1989-90.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη απόστολή του συνημμένου πίνακα και των οδηγιών για την εφαρμογή του στις σχολικές μονάδες της περιφερείας σας, καθώς και για την ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων της Β/θμιας Εκπ/σης.

Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1. Η σύνταξη του πίνακα αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων έγινε με σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία και το σωστότερο υπολογισμό των κενών για μεταθέσεις, τοποθετήσεις και διορισμό εκπαιδευτικών.

2. Τα κενά για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται κατ'αρχήν από τα μαθήματα 1ης ανάθεσης. 'Ομως, σε διαθέσιμα κενά μπορούν να μετατεθούν εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας διαφορετικών κλάδων ή εκπαιδευτικοί συναφών ειδικοτήτων, εφόσον είναι δυνατή η κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου με μαθήματα 2ης ανάθεσης.

Κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν μπορούν να προκύψουν διαθέσιμα κενά, εφόσον στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί που καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με μαθήματα 2ης ανάθεσης.

3. Τα κενά για το διορισμό εκπαιδευτικών υπολογίζονται αποκλειστικά από τα μαθήματα 1ης ανάθεσης, ύστερα από τη ρύθμιση των υπεραριθμιών και χωρίς να θίγονται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις με οποιοδήποτε προηγούμενο καθεστώς.

4. Τα κενά για τις μεταθέσεις και διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4 είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες του.

5. Εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων μετατίθενται και τοποθετούνται σε ακάλυπτα κενά εργαστηριακών εκπαιδευτικών αντίστοιχης ειδικότητας, με βάση τη γενικότερη αρχή της σύνθεσης θεωρίας και πράξης. Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων ΤΕΙ δεν μπορούν να μετατεθούν και τοποθετηθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών θεωρητικών μαθημάτων, προηγούνται όμως στις μεταθέσεις για κενά που προκύπτουν από ώρες εργαστηριακών μαθημάτων.(Δεν ισχύει πλέον Γ2/3752/4.10.89)

6. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει ειδική αναφορά στον πίνακα δεν θα γίνεται διάκριση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17, και ΠΕ14, ΠΕ18 για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων.

7. Στη διδασκαλία των μαθημάτων (σχέδιο, εργαστήριο, λογιστικές εφαρμογές κ.λ.π.), που αναφέρονται σε 1η Ανάθεση σε εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων και που διδάσκονται από 2 ή 3 εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα, συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός των κλάδων ΠΕ12 ή ΠΕ17 (ΠΕ18 για τους Τεχνολόγους Οχημάτων), ΠΕ14 και ΠΕ9 αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ2/2662/16.5.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρύθμισης λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

Το μάθημα "Γεωγραφία" του Γυμνασίου διδάσκεται σε δεύτερη (2η) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ4, εκτός των Γεωλόγων οι οποίοι το διδάσκουν σε πρώτη (1η) ανάθεση.
Το μάθημα "Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση" ΤΕΛ και ΕΠΛ διδάσκεται σε πρώτη (1η) ανάθεση από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ9 - Οικονομολόγων με ειδική επιμόρφωση στο αντικείμενο. Σε δεύτερη (2η) ανάθεση διδάσκεται από Οικονομολόγους γενικά και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 - Πληροφορικής.
Η διδασκαλία του μαθήματος "Λογιστικές Εφαρμογές" γίνεται από έναν ή με τη συμμετοχή περισσοτέρων εκπαιδευτικών αναλόγως του αριθμού των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες 7 και 13 της αριθ. Γ2/3325/4.9.89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ. Δύναται να θεωρηθεί ως εργαστηριακό, επειδή σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πρακτική της λογιστικής στην επιχείρηση με την προϋπόθεση όμως να γίνεται με χρήση Η/Υ στο εργαστήριο. Το μάθημα αυτό διδάσκεται σε πρώτη (1η) ανάθεση από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ9 - Οικονομολόγων και ΠΕ18 Στελ. Λογιστηρίου και σε δεύτερη (2η) ανάθεση από τον κλάδο ΤΕ1 - Υπαλλήλων Λογιστηρίου.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 - Πληροφορικής διδάσκουν σε πρώτη (1η) ανάθεση τα μαθήματα του τομέα και του κλάδου Πληροφορικής ΤΕΛ, ΕΠΛ (κλάδου και Τ.Ε. κλάδου 4) και των Γυμνασίων, τα μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής των Υπαλλήλων Η/Υ και διατρητικών μηχανών ΤΕΣ, Πληροφορική - Η/Υ ΕΠΛ και εισαγωγή στους Η/Υ, εκτός από τα Μαθηματικά για την Πληροφορική ΕΠΛ, τα οποία διδάσκουν σε δεύτερη (2η) ανάθεση, καθώς και τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση ΤΕΛ και ΕΠΛ.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ1 - Προγραμματιστές Η/Υ διδάσκουν τα εργαστήρια ειδικότητας ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΕΠΛ. Το αριθ. Γ2/3434/28.9.90 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής δεν ισχύει.

Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από το σχολικό έτος 1994-1995.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος έχει ο εκπαιδευτικός του κλάδου με ανώτερο πτυχίο, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των ΣΕΚ και των σχολικών εργαστηρίων.

Εφαρμόζοντας την ανωτέρω οδηγία, δεν πρέπει να δημιουργούνται υπεραριθμίες εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1, εξαιτίας συμμετοχής εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων στη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Σε περίπτωση δημιουργίας τέτοιων υπεραριθμιών, σε έκταση σχολείων περιφέρειας, η οδηγία 7 δεν πρέπει να εφαρμοσθεί.


Γ2/5402/14.10.94 Εγκ. YΠΕΠΘ

(Τροποποίηση της Γ2/3325Ι4.9.89 Εγκυκλίου.)

Σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων και την αποφυγή επικαλύψεων ορίζονται τα εξής σε τροποποίηση της οδηγίας 13 της αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ:

1.Όταν οι μαθητές που παρακολουθούν σ' ένα τμήμα είναι μέχρι και δέκα επτά (17), η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και από δύο (2) εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι δέκα οκτώ (18) και άνω.

2.Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων σ' ένα τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από είκοσι πέντε (25) και άνω από τρεις (3) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολ. έτος 1994-95. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σ' όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ. και σ' αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην οδηγία 13 εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
8. Σε καμμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σχολεία της περιφέρειας μόνιμοι εκπαιδευτικοί συναφών προς το μάθημα ειδικοτήτων ή εκπ/κοί που μπορούν ή επιβάλλεται για τη λειτουργία του σχολείου να διδάξουν το μάθημα και δε συμπληρώνουν ωράριο, ανεξάρτητα από το αν το μάθημα συμπεριλαμβάνεται ή όχι στην ομάδα μαθημάτων 2ης ανάθεσης της ειδικότητάς τους.

9. Σε καμμία περίπτωση δε δίνεται υπερωρία αν υπάρχει μόνιμος εκπ/κός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα σε συνδυασμό και με την οδηγία 8.

10. 'Οταν μόνιμοι εκπ/κοί έχουν και άλλο πτυχίο επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού ή μετάταξης, μπορούν να διδάξουν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου με την προϋπόθεση ότι έχει καλυφθεί και με μαθήματα 2ης ανάθεσης, το ωράριο όλων των άλλων υπηρετούντων εκπ/κών.

11. Οι φυσικοί με ενδεικτικό Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού, διδάσκουν σε 2η ανάθεση τα μαθήματα Φυσική και Χημεία του ΓΥΜΝ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, και ΤΕΣ, εφόσον δεν συμπληρώνουν ωράριο σε μαθήματα της ειδικότητας του ενδεικτικού τους.

Στην περίπτωση αυτή προηγούνται στη διδασκαλία του μαθήματός της Φυσικής όλων των άλλων Εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε 2η Ανάθεση.

12. Η σειρά κατάταξης των μαθημάτων 2ης ανάθεσης δεν υποδηλώνει καμιά προτεραιότητα. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης εκπ/κών, για τους οποίους προβλέπεται διδασκαλία ιδίων μαθημάτων 2ης ανάθεσης, τότε, με γνώμονα την παροχή της συγκριτικά καλύτερης εκπαίδευσης, προς όφελος του μαθητή, προτεραιότητα έχει ο εκπ/κός με γνωστικό αντικείμενο πλησιέστερο στην ύλη του μαθήματος. Για το θέμα αυτό αποφαίνεται ο Σύλλογος των εκπ/κών του σχολείου.


Ειδικότερα :

α) Το μάθημα "Κοινωνιολογία" διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από εκπ/κούς ΠΕ13, ΠΕ9, ΠΕ2.

β) Το μάθημα "Χημεία" διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από Γεωλόγους, Βιολόγους, Φυσικούς (ΠΕ4) Φαρμακοποιούς ΠΕ14.

γ) Το μάθημα "Σχέδιο" Α' τάξης ΤΕΛ και των κύκλων ΕΠΛ διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από πτυχιούχους Καλών Τεχνών ΠΕ8, Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΠΕ18, Δομικούς ΤΕ1, πτυχιούχους Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕ1, Μηχανολόγους ΠΕ12 και ΠΕ17, Ηλεκτρολόγους ΠΕ12 και ΠΕ17.

13. Η διδασκαλία του σχεδίου και των εργαστηριακών μαθημάτων για τμήμα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 10 γίνεται από 2 εκπαιδευτικούς και για τμήμα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 20 από 3 εκπ/κούς. Για τμήμα με αριθμό μαθητών μικρότερον από 10, η διδασκαλία μπορεί να γίνει από έναν εκπ/κό του κλάδου ΤΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας.

Στο σχέδιο η εκλογή του 2ου και 3ου εκπ/κού γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 12 και κατά προτίμηση από τον κλάδο ΤΕ1, εφόσον ο 1ος εκπ/κός είναι κλάδου με ανώτερο πτυχίο.

Στο εργαστήριο, για την υποβοήθηση στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται, επιπλέον και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος και ένας εκπ/κός του κλάδου ΔΕ1, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.

Γ2/5402/14.10.94 Εγκ. YΠΕΠΘ

(Τροποποίηση της Γ2/3325Ι4.9.89 Εγκυκλίου)

Σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων και την αποφυγή επικαλύψεων ορίζονται τα εξής σε τροποποίηση της οδηγίας 13 της αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ:

1.Όταν οι μαθητές που παρακολουθούν σ' ένα τμήμα είναι μέχρι και δέκα επτά (17), η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και από δύο (2) εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι δέκα οκτώ (18) και άνω.

2.Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων σ' ένα τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από είκοσι πέντε (25) και άνω από τρεις (3) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολ. έτος 1994-95. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σ' όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ. και σ' αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην οδηγία 13 εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ14. Τα μαθήματα Πληροφορικής των ΤΕΛ, ΕΠΛ (κατεύθυνσης Προγραμματιστών Η/Υ) και των ΓΥΜΝ διδάσκονται από εκπ/κούς που έχουν, κατά σειρά προτεραιότητας, τα ακόλουθα προσόντα κατεύθυνσης λογισμικού (SOFTWARE).

α) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης στην Πληροφορική ή σε άλλες επιστήμες με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. β) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με πείρα (διδακτική ή επαγγελματική) στην Πληροφορική τουλάχιστον δύο ετών.

γ) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με εξάμηνη τουλάχιστον επιμόρφωση στην Πληροφορική (ΕΛΚΕΠΑ), Επιστημονικούς φορείς κ.λ.π.)

δ) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με επιμόρφωση από Επιστημονικούς Φορείς διάρκειας δύο έως έξι μηνών.

Στα μεταπτυχιακά των Εκπ/κών της κατηγορίας (α) περιλαμβάνονται το Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής 'Ερευνας και το Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού.

Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την Γ2/2662/16.5.94 ΥΠΕΠΘ, βλέπε πιο πάνω)

15. Τα μαθήματα : α) Γενικές αρχές λογιστικής, ΤΕΛ, ΕΠΛ, β) Λογιστική εταιρειών και στοιχεία βιομηχανικής λογιστικής ΤΕΛ, γ) Λογιστική εταιρειών - Στοιχεία κοστολόγησης ΕΠΛ, δ) Στοιχεία λογιστικής ΤΕΣ, διδάσκονται και από εκπ/κούς ΠΕ13 πτυχιούχους της ΠΑΣΠΕ, εφόσον έχουν γραφεί στο Α'έτος της Σχολής τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1982-83.

16. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "Μηχανουργική Τεχνολογία" μπορεί να διδαχθεί από Μηχανολόγους του κλάδου ΤΕ1, αν δεν υπάρχουν Μηχανολόγοι των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17 (ΠΕ18 για τους Τεχνολόγους Οχημάτων) ή αν το επιβάλουν οι ανάγκες λειτουργικότητας του σχολείου.

17. Κατά την κατανομή των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπ/κοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους με μαθήματα 1ης και 2ης ανάθεσης. Η μετακίνηση εκπ/κού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στο σχολείο του.

18. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕ1, για τους οποίους προβλέπονται στον πίνακα μαθήματα κάποιας ειδικότητας μόνο σε 1η ανάθεση, μπορούν να διδάξουν σε 2η Ανάθεση μαθήματα άλλης συναφούς ειδικότητας. Η ανάθεση των μαθημάτων αυτών γίνεται με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου.

19. Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας των ΤΕΛ Ναυτικής κατεύθυνσης διδάσκονται από Μηχανικούς, Πλοιάρχους, Ραδιοτηλεγραφητές Ε.Ν. Γ/θμιας εκπ/σης με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την τάξη του διπλώματος άσκησης επαγγέλματος (Α, Β, Γ τάξης, Δοκίμου).

Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας των ίδιων λυκείων διδάσκονται από Μηχανικούς, Πλοιάρχους, Ραδιοτηλεγραφητές Β/θμιας εκπ/σης με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε περίπτωση θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων προηγούνται οι έχοντες πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

20. Τα μαθήματα "Δακτυλογραφία" και "Οργάνωση γραφείου" των τμημάτων υπαλλήλων ηλεκτρονικού υπολογιστή και διατρητικών μηχανών των ΤΕΣ (Ιδιωτικών Σχολών) μπορούν να διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από εκπαιδευτικούς, ειδικούς στον προγραμματισμό Η/Υ, των κλάδων ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ13, ΠΕ12 και ΠΕ17.

21. Για την εφαρμογή των οδηγιών αυτών, μόνιμοι εκπ/κοί θεωρούνται και οι υπηρετούντες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

22. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή σε όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπ/σης (Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολές).

Προηγούμενες εγκύκλιοι που ρυθμίζουν σχετικά θέματα, καταργούνται.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ1

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1η Ανάθεση
- Θρησκευτικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Ιστορία ΓΥΜΝ

- Ψυχολογία ΓΕΛ

- Φιλοσοφικά ΓΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ2

1η Ανάθεση
- Αρχαία Ελληνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ

- Νέα Ελληνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Μεταφρασμένα Αρχαία Ελληνικά κείμενα ΕΠΛ

- Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Θέματα Ιστορίας ΕΠΛ

- Ψυχολογία ΓΕΛ, ΕΠΛ

- Εξελικτική Ψυχολογία ΕΠΛ

- Ψυχολογία - Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ

- Φιλοσοφικά ΓΕΛ

- Ιστορία της Φιλοσοφίας ΕΠΛ

- Λατινικά ΓΕΛ, ΕΠΛ.

2η Ανάθεση
- Ιστορία της τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Η προσχολική αγωγή ως θεσμός ΕΠΛ

- Μορφές απασχόλησης και δραστηριότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας ΕΠΛ

- Στοιχεία Δημοκρατικού πολιτεύματος ΓΥΜΝ

- Αρχές Πολιτικής Επιστήμης - Στοιχεία ΔΗμοκρατικού πολιτεύματος ΤΕΛ

- Κοινωνιολογία ΓΕΛ, ΕΠΛ.

Σταθμοί στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης ΕΠΛ
-----------------------------------------------------------------

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ3

- Μαθηματικά για την πληροφορική ΕΠΛ

- Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

2η Ανάθεση
- Φυσική ΓΥΜΝ

- Γεωγραφία ΓΥΜΝ

- Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΓΕΛ

- Οικονομικά Μαθηματικά ΕΠΛ, ΤΕΛ

- Στατιστική ΕΠΛ, ΤΕΛ

- Εμπορικά Μαθηματικά ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ4

1η Ανάθεση
- Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Ειδικά θέματα Φυσικής ΕΠΛ

- Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

2η Ανάθεση
- Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Βιολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ

- Γεωλογία - Ορυκτολογία ΓΕΛ

- Γεωγραφία ΓΥΜΝ

- Περιβάλλον και Υγεία - ΓΕΛ

- Οικολογία και Περιβάλλον ΕΠΛ

- Βοτανική - Ζωολογία ΓΥΜΝ

- Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ

- Μαθηματικά ΓΥΜΝ

- Μηχανική ΕΠΛ (κύκλου 4)

-----------------------------------------------------------------

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ4

1η Ανάθεση
- Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Γενική Χημεία ΕΠΛ

- Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)

- Εργαστήριο Χημικού-Μεταλ. Τομέα ΤΕΛ

2η Ανάθεση
- Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.

- Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία ΕΠΛ

- Φαρμακευτική Χημεία ΕΠΛ

- Βιολογία - Βιοχημεία ΕΠΛ

- Βιοχημεία ΤΕΛ

- Οικολογία και Περιβάλλον ΕΠΛ

- Μηχανική των διεργασιών - Βιομηχανικές διεργασίες ΕΠΛ.

- Τα μαθήματα της ομάδας (2) των Φυσικών, εκτός από τη Μηχανική ΕΠΛ.

- Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ4

1η Ανάθεση
- Βιολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ

- Βιολογία - Βιοχημεία ΕΠΛ

- Βιοτεχνολογία ΕΠΛ

- Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ

- Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ

- Βοτανική - Ζωολογία ΓΥΜΝ

2η Ανάθεση
- Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Γεωλογία - Ορυκτολογία ΓΕΛ

- Γεωγραφία ΓΥΜΝ

- Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

- Μαθηματικά ΓΥΜΝ

- Αρχές Ιατρικής Α' τάξης ΤΕΛ

- Οργανισμός του ανθρώπου Α' τάξης ΕΠΛ

- Βιοχημεία ΤΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ4

1η Ανάθεση
- Γεωλογία - Ορυκτολογία ΓΕΛ

- Γεωγραφία ΓΥΜΝ

- Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

2η Ανάθεση
- Τα υπόλοιπα μαθήματα των ομάδων (1) και (2) των Βιολόγων

-----------------------------------------------------------------

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ4

1η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) και (2) των Βιολόγων και Γεωλόγων

- Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Ειδικά θέματα Φυσικής ΕΠΛ

- Γενική Χημεία ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Τα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας (2) των Βιολόγων


-----------------------------------------------------------------

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ5

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ7

1η Ανάθεση
- Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά (αντίστοιχα)

2η Ανάθεση
- Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Φιλοσοφικά ΓΕΛ

- Ψυχολογία ΓΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ8

1η Ανάθεση
- Εικαστικά ΕΠΛ

- Καλλιτεχνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ

- Διακοσμ. σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)

- Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)

- Ιστορία της Τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)

- Σταθμοί στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ

- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας της ομάδας (1) του αντίστοιχου

κλάδου ΠΕ18.

-----------------------------------------------------------------

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

1η Ανάθεση
- Φυσική αγωγή ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Φυσική αγωγή για άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες ΕΠΛ

- Εφαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ειδικές ανάγκες ΕΠΛ


2η Ανάθεση
- Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ

- Ο οργανισμός του ανθρώπου ΕΠΛ-----------------------------------------------------------------

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ15

1η Ανάθεση
- Οικιακή Οικονομία

2η Ανάθεση
- Γεωγραφία ΓΥΜΝ (Α' και Β' τάξης)

- Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ

- Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ

- Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16

1η Ανάθεση
- Μουσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ

- Μουσική αγωγή ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12, ΠΕ17

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Μηχανολογικού τομέα των ΤΕΛ,

του κλάδου Μηχανολογίας των ΕΠΛ (κλάδου 13) και των Μηχανολογικών

ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η Ανάθεση) στους

Τεχνολόγους Οχημάτων και στους Ηλεκτρολόγους.

- Μηχανολογικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.

- Μηχανολογικό σχέδιο Β' τάξης ΤΕΛ, ΤΕΣ.

- Μηχανική-Στοιχεία Μηχανών ΕΠΛ (κλάδου 16)

Γ2/840/15.2.96 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη:

2. Ο κλάδος "Τεχνολογία" του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" των Α' και Β' τάξεων Γυμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνολογία και Παραγωγή" της Α' τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2η Ανάθεση
- Μηχανική Α' τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ

- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ

- Αντοχή υλικών του Δομικού και Χημικού - Μεταλλουργικού τομέα των ΤΕΛ

- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Τεχνολόγων Οχημάτων.

-----------------------------------------------------------------

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκ. του ΥΠΕΠΘ

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρυθμίσεως λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

(Οι παράγραφοι 1,2,3 δεν ισχύουν με την υπ΄ αρ. 6560/4.11.92 απόφαση του ΥΠΕΠΘ)

4) Οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού του κλάδου ΠΕ 18 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17.

Επίσης οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι μηχανικοί αεροσκαφών του κλάδου ΤΕ1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων του αντίστοιχου κλάδου.

5) Οι ναυπηγοί μηχανικοί των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 17 ΚΑΙ ΤΕ 1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των αντίστοιχων κλάδων .

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχ. Έτος 1992-93

-----------------------------------------------------------------ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Αυτοκίνητο και λοιπά μεταφορικά μέσα ΕΠΛ

- Τεχνική αμαξωμάτων ΕΠΛ

- Μηχανές και συστήματα οχημάτων ΕΠΛ.

- Τεχνική επισκευής αυτοκινήτων ΕΠΛ.

- Αυτοκίνητο ΤΕΣ

- Μηχανολογία αυτοκινήτου Ηλεκτρολόγων ΤΕΣ

- Τεχνολογία αμαξωμάτων ΤΕΣ

- Τεχνολογία βαφής αμαξωμάτων ΤΕΣ

- Εργαστήριο ΤΕΣ (Αυτοκινήτου, Αμαξωμάτων και βαφής)

2η Ανάθεση
- Μηχανολογικό εργαστήριο ΤΕΛ

- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Μηχανολόγων εκτός από τα κατωτέρω :

. Ψυκτικές μηχανές και εγκαταστάσεις ΤΕΛ

. Κλιματισμός ΤΕΛ

. Θερμάνσεις ΤΕΛ

. Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΤΕΛ

. Εργαστήριο θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού ΤΕΛ

. Ψυκτικές εγκαταστάσεις ΤΕΣ

. Υδραυλικές - θερμικές εγκαταστάσεις ΤΕΣ

. Αεροσκάφος ΤΕΣ

. Κινητήρες αεροσκαφών ΤΕΣ

. Τα αντίστοιχα εργαστήρια των ανωτέρω μαθημάτων των ΤΕΣ.

. Μηχανήματα ανύψωσης-μετακίνησης ΤΕΛ

- Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου ΤΕΣ

- Σχέδιο ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ

- Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων ΕΠΛ


-----------------------------------------------------------------

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12, ΠΕ17

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Ηλεκτρολογικού τομέα των ΤΕΛ,

του κλάδου Ηλεκτρολογίας των ΕΠΛ (κλάδου 14) και των Ηλεκτρολογικών

ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από τις Μηχανουργικές κατασκευές και τη

Μηχανολογία αυτοκινήτου ΤΕΣ.

- Στοιχεία Ηλεκτρισμού Α' τάξης ΤΕΛ.

- Ηλεκτρολογικό σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.

- Σχέδιο ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ.

- Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Μηχ/κων ΤΕΣ

- Ηλεκτροτεχνία ΕΠΛ (κύκλου 5 και κλάδου 16)

- Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων ΕΠΛ

- Ηλεκτρολογικά έργα ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 14)

- Ηλεκτρολογικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

- Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρονικού τομέα ΤΕΛ και Ηλεκτρονικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

- Σχέδιο Α' τάξης

-----------------------------------------------------------------
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕ12, ΠΕ17 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ12

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Ηλεκτρονικού τομέα των ΤΕΛ,

του κλάδου Ηλεκτρονικής των ΕΠΛ (κλάδου 15 και Τ.Ε. του κλάδου 15) και

των Ηλεκτρονικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.

- Τεχνολογία υπολογιστών ΤΕΛ,ΕΠΛ.

- Ηλεκτρονικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας "Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κών και διδασκομένων μαθημάτων".
Την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως:
1.

2. Ο κλάδος "Τεχνολογία" του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" των Α' και Β' τάξεων Γυμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνολογία και Παραγωγή" της Α' τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2η Ανάθεση
- Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ και Ηλεκτρολογικών

ειδικοτήτων ΤΕΣ.

- Ηλεκτροτεχνία ΕΠΛ (κύκλου 5 και κλάδου 1&)

- Οργανολογία και ηλεκτρικές μετρήσεις Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ

- Ηλεκτρικές μετρήσεις ΕΠΛ (κλάδου 14)

- Αυτοματισμοί Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ

- Αυτοματισμός ΕΠΛ (κλάδου 14)

- O υπολογιστής και οι εφαρμογές του (ΤΕΣ)

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΤΕΣ

- Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Μηχ/γων ΤΕΣ

- Στοιχεία Ηλεκτρισμού Α' τάξης ΤΕΛ

- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και τα σχέδια του Δομικού τομέα

των ΤΕΛ, του κλάδου Δομικών έργων των ΕΠΛ (κλάδου 12) και των Δομικών

ειδικοτήτων των ΤΕΣ

- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ

- Αρχιτεκτονικό σχέδιο ΤΕΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)

- Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)

- Σχέδιο εφαρμογών ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)

- Τοπογραφία Χημ. και Μεταλ. τομέα ΤΕΛ

- Μηχανική Α' τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ

- Δομικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Ιστορία της τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας "Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κώνκαι διδασκομένων μαθημάτων".
Την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως:
1.

2. Ο κλάδος "Τεχνολογία" του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" των Α' και Β' τάξεων Γυμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνολογία και Παραγωγή" της Α' τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2η Ανάθεση
- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

- Αντοχή υλικών Μηχανολογικού τομέα ΤΕΛ

- Αντοχή υλικών Χημ. και Μεταλ. τομέα ΤΕΛ

- Μηχανική - Αντοχή υλικών ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ12

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Χημικού - Μεταλλουργικού

τομέα των ΤΕΛ και των Μεταλλευτικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από την

Τοπογραφία

- Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία ΕΠΛ

- Εισαγωγή στη μηχανική των διεργασιών ΕΠΛ

- Μηχανική των διεργασιών-Βιομηχανικές διεργασίες ΕΠΛ

- Εργαστήριο Χημείας - Γεωπονίας-

- Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)

- Χημεία ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ και Γενική Χημεία ΕΠΛ.

- Τα εργαστήρια του Χημικού - Μεταλλουργικού τομέα των ΤΕΛ και των

Μεταλλευτικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας "Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κώνκαι διδασκομένων μαθημάτων".
Την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως:
1.

2. Ο κλάδος "Τεχνολογία" του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" των Α' και Β' τάξεων Γυμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνολογία και Παραγωγή" της Α' τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


2η Ανάθεση
- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

- Φυσική ΤΕΛ, ΤΕΣ


-----------------------------------------------------------------

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ14

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού

τομέα των ΤΕΛ και του κλάδου Γεωπονίας των ΕΠΛ (κλάδου 17 και Τ.Ε. του

κλάδου 17) εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η Ανάθεση) στους Τεχνολόγους

Γεωπονίας.

- Γεωργία και ανάπτυξη Α' τάξης ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Εδαφολογία και θρέψη φυτών ΕΠΛ (κύκλου 6)

- Εργαστήριο Χημείας - Γεωπονίας ΕΠΛ

- Τα εργαστήρια του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού τομέα των ΤΕΛ και του

κλάδου Γεωπονίας (και Τ.Ε. του κλάδου) των ΕΠΛ καθώς και των ΤΕΣ.

2η Ανάθεση
- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ.

- Τα αναφερόμενα θεωρητικά μαθήματα στους Τεχνολόγους Γεωπονίας.

- Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ

- Βιοτεχνολογία ΕΠΛ

- Αρχές Ιατρικής Α' τάξης ΤΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Γεωργ. και Κτην. τομέα των

ΤΕΛ, του κλάδου και των Τ.Ε. Γεωπονίας των ΕΠΛ (κλάδου 17) και των

Γεωργοκτηνοτροφικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, ως εξής :

α) Τεχνολόγοι φυτικής παραγωγής

- Φυτά μεγάλης καλλιέργειας ΤΕΛ

- Δενδρώδεις καλλιέργειες ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Κηπευτικές καλλιέργειες ΕΠΛ

- Εργαστήριο φυτικής παραγωγής ΤΕΛ

- Εργαστήριο δενδροκηπευτικών καλλιεργειών ΕΠΛ

β) Τεχνολόγοι θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας

- Κηποτεχνία ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομίας ΤΕΛ, ΕΠΛ.

- Μηχανήματα και εργαλεία κηποκομίας ΕΠΛ

- Εργαστήριο ανθοκομίας και κηποτεχνίας ΤΕΛ, ΕΠΛ.

γ) Τεχνολόγοι ζωϊκής παραγωγής

- Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία ΤΕΛ

- Κτηνοτροφικά φυτά-Βοσκές ΤΕΛ

- Εργαστήριο ζωϊκής παραγωγής ΤΕΛ

δ) Τεχνολόγοι γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων

- Αρδευτικά μηχανήματα ΤΕΛ

- Γεωργικοί ελκυστήρες ΤΕΛ

- Εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων ΤΕΛ

ε) Τεχνολόγοι Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- Εμπορία αγροτικών προϊόντων ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Αγροτική κοινωνιολογία ΤΕΛ

- Γεωργικά εφόδια και εξοπλισμός ΕΠΛ

- Εργαστήριο αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων ΤΕΛ, ΕΠΛ

στ) Τεχνολόγοι Γεωπονίας ανεξαρτήτως ειδικότητας

- Εργαστήριο Β' τάξης ΤΕΛ

- Εργαστήριο Γεωπονίας ΕΠΛ (κλάδου 17)

-----------------------------------------------------------------

- Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των ΤΕΣ κατανέμονται ως εξής :

α) Των ειδικοτήτων κηπουρικής - Ανθοκομίας και Δενδροκομίας, οι

Τεχνολόγοι Φυτικής παραγωγής και Τεχνολόγοι θερμοκηπιακών καλλιεργειών

και ανθοκομίας.

β) Των ειδικοτήτων Ζωοτεχνικής και Τυροκομίας - Γαλακτομίας, οι

Τεχνολόγοι Ζωϊκής παραγωγής

γ) Της ειδικότητας Μηχανοποιημένης Καλλιέργειας οι Τεχνολόγοι γεωργικών

μηχανών και αρδεύσεων

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Γεωπόνων

- Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ9

1η Ανάθεση
- Τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα και των τμημάτων Οικονομίας και

Διοίκησης των ΤΕΛ, του κύκλου Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΛ (κύκλου

3) και του κλάδου Οικονομίας των ΕΠΛ (κλάδου και Τ.Ε. κλάδου 9) εκτός

από τα αναφερόμενα (σε 1η Ανάθεση) στους Νομικούς

- Πολιτικούς ΠΕ13, στα Στελέχη Λογιστηρίου ΠΕ18 και στα ΠΕ18 και στα

Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18.

- Αρχές Οικονομίας Α' τάξης ΤΕΛ

- Πολιτική Οικονομία ΓΕΛ.

- Λογιστικές εφαρμογές ΤΕΛ, ΕΠΛ.

- Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας Α' τάξης ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Λογιστηρίου.

- Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΥΜΝ, ΤΕΛ, ΤΕΣ.

- Κοινωνιολογία ΤΕΛ και Δ' δέσμης

- Αρχές Πολιτικές Επιστήμης - Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΕΛ.

- Δίκαιο ΤΕΛ

- Αρχές δικαίου ΕΠΛ, ΤΕΣ.

- Εφαρμογές της Πληροφορικής στην επιχείρηση ΤΕΛ, ΕΠΛ.

-----------------------------------------------------------------


ΝΟΜΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΕ131η Ανάθεση
- Δίκαιο ΤΕΛ

- Αρχές δικαίου ΕΠΛ, ΤΕΣ.

- Εισαγωγή στη Δημοσιότητα ΤΕΛ

- Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΥΜΝ, ΤΕΛ, ΤΕΣ.

- Αρχές Πολιτικής Επιστήμης - Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΕΛ,

ΤΕΛ

- Εργατικό δίκαιο ΤΕΣ

- Ανθρώπινες σχέσεις - Επικοινωνία ΕΠΛ

- Φορολογική Νομοθεσία ΤΕΣ

- Δημόσιες σχέσεις ΕΠΛ

- Στοιχεία Δικαίου Α' τάξης ΕΠΛ.

- Διεθνείς εμπορικές σχέσεις και οικονομική Γεωγραφία ΤΕΛ

- Στοιχεία Φορολογικής Νομοθεσίας ΕΠΛ

- Φορολογική πρακτική ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Στοιχεία εμπορικού και εργατικού δικαίου ΕΠΛ

- Στοιχεία Νομοθεσίας οργάνωσης και διοίκησης ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 14).

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Κοινωνιολόγων

- Ψυχολογία ΓΕΛ

- Ψυχολογία - Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ

- Εξελικτική ψυχολογία ΕΠΛ

- Εισαγωγή στη διοικητική και οργανωτική των επιχειρήσεων και

οργανισμών ΤΕΛ

- Πολιτική Οικονομία ΤΕΛ, ΓΕΛ, ΕΠΛ

- Τεχνική συναλλαγών ΤΕΣ.

- Ελληνική Οικονομία ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ (εκτός δέσμης)

- Οργάνωση και Διοίκηση οικονομικών μονάδων ΕΠΛ

- Κοινωνική Πρόνοια ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ10

1η Ανάθεση
- Κοινωνιολογία ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Προβλήματα της κοινωνίας και του ανθρώπου ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Πολιτική Οικονομία ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Αρχές πολιτικής επιστήμης-Στοιχεία Δημ/κού Πολ/τος ΓΕΛ

- Ψυχολογία - Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ

- Εξελικτική ψυχολογία ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Λογιστικές εφαρμογές ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Οργάνωση λογιστηρίου - Λογιστικές μηχανές ΕΠΛ

- Χρηματοοικονομικά ΕΠΛ (κλάδου 2)

- Αρχές οικονομίας Α' τάξης ΤΕΣ

- Στοιχεία λογιστικής ΤΕΣ

- Τεχνική συναλλαγών ΤΕΣ

- Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 13).

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Οικονομολόγων

- Οργάνωση γραφείου ΤΕΣ

- Μηχανοργάνωση - Οργάνωση αρχείου ΤΕΣ

- Φορολογική πρακτική ΤΕΛ, ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1η Ανάθεση
- Τα μαθήματα ειδικότητας του κλάδου και των

-----------------------------------------------------------------

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ18

Τ.Ε κλάδου 2 των ΕΠΛ, εκτός από τις Δημόσιες Σχέσεις και τα

χρηματοοικονομικά

- Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 9).

- Ελληνική δακτυλογραφία ΤΕΛ και δακτυλογραφία ΤΕΣ.

- Πρακτική Γραμματείας ΤΕΛ

- Εισαγωγή στη Διοικητική και Οργανωτική των Επιχειρήσεων - Οργανισμών

ΤΕΛ.

- Ελληνική στενογραφία ΤΕΛ

- Οργάνωση γραφείου ΤΕΣ

- Μηχανοργάνωση - Οργάνωση αρχείων ΤΕΣ

- Πρακτική Γραφείου ΤΕΣ

- Διεθνείς εμπορικές σχέσεις ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Νομικών - Πολιτικών.

-----------------------------------------------------------------

ΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών

των ΤΕΛ και του κλάδου Ιατρικών εργαστηρίων των ΕΠΛ (κλάδου 6), εκτός

από τα αναφερόμενα (σε 1η Ανάθεση) στους Φαρμακοποιούς, Οδοντίατρους

και Βιολόγους

- Αρχές Ιατρικής Α' τάξης ΤΕΛ

- Στοιχεία ανάπτυξης και παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού ΕΠΛ

(κλάδου 7).

- Οργανισμός του ανθρώπου Α' τάξης ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Τα εργαστηριακά μαθήματα της ομάδας (1) των πτυχιούχων Ιατρικών

Εργαστηρίων ΠΕ18.

- Φαρμακολογία ΤΕΛ

- Κλινική Φαρμακολογία ΕΠΛ (κλάδου 6)

- Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ, ΕΠΛ.

-----------------------------------------------------------------


ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ14

1η Ανάθεση
- Τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος Υπαλλήλων Φαρμακείου των ΤΕΣ.

- Κλινική φαρμακολογία ΕΠΛ (κλάδου 6)

- Φαρμακευτική Χημεία ΕΠΛ (κύκλου 2)

- Φαρμακολογία ΤΕΛ

2η Ανάθεση
- Βιοχημεία ΤΕΛ

- Βιολογία - Βιοχημεία ΕΠΛ

- Βιοτεχνολογία ΕΠΛ

- Αρχές Ιατρικής Α' τάξης ΤΕΛ

- Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ

- Μικροβιολογία ΤΕΛ

- Παρασιτολογία ΤΕΛ

- Χημεία ΤΕΛ, ΤΕΣ

- Γενική Χημεία ΕΠΛ

- Βιολογία ΓΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ και

του κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων των ΕΠΛ (κλάδου 6).

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Ιατρών

-----------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ) ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας των τμημάτων

Βοηθών Νοσοκόμων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.

2η Ανάθεση
- Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες (Τ.Ε. κλάδου 7).

- Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 7)

- Πρακτική άσκηση Τ.Ε. κλάδου 7 ΕΠΛ

- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Ιατρών

- Επισκέψεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας (κλάδου 7 ΕΠΛ)

-----------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Κοινωνική Πρόνοια κλάδων 7 ΕΠΛ

- Επισκέψεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας κλ. 7 ΕΠΛ

- Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες Τ.Ε. κλ. 7 ΕΠΛ.

- Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες T.Ε. κλ.7 ΕΠΛ

- Πρακτική άσκηση T.Ε. κλ. 7 ΕΠΛ.

-----------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Εργαστήριο 3 (Ακτινολογία - Ακτινοθεραπευτική - Πυρηνική Ιατρική)

κλάδου 6 ΕΠΛ

- Θεωρία ακτινολογίας Ι και ΙΙ ΤΕΛ

- Εργαστήριο ακτινολογίας Ι και ΙΙ ΤΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Μορφές απασχόλησης και δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας

κλάδου 7 ΕΠΛ

- Η προσχολική αγωγή ως θεσμός κλ. 7 ΕΠΛ.

-----------------------------------------------------------------

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14 ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Τα οδοντοτεχνικά μαθήματα του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.

-----------------------------------------------------------------

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΕ1

2η Ανάθεση
- Τα εργαστήρια οδοντοτεχνίας του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.

-----------------------------------------------------------------

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του τομέα και του κλάδου

Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΛ, ΕΠΛ εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η Ανάθεση)

στους Αρχιτέκτονες και Καλών Τεχνών ΠΕ8.

- Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα και του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Διακοσμ. σύνθεση - Χρωμ/για ΤΕΛ, ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Σχέδιο εφαρμογών ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Αρχιτεκτονικό σχέδιο ΤΕΛ

- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ

- Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Ιστορία της Τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα και του κλάδου Εφαρμοσμένων

Τεχνών ΤΕΛ, ΕΠΛ.

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των πτυχιούχων Γραφικών Τεχνών και

Καλλιτεχνικών σπουδών ΠΕ18.

Γ2/1047/22.2.96 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση των Γ2/3325/4.9.89 και Γ2/3644/9.10.90 εγκυκλίων μας


Β'. Η αριθ. Γ2/3325/4.9.89 εγκύκλιος μας τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

Στη σελίδα 22 του "Πίνακα αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων" της Γ2/3325/4.9.89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, ο τίτλος "ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ1" αντικαθίσταται με τον τίτλο ΈΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Γραφ. τεχνών, Διακοσμ. εσωτ. χώρων, Ψηφιδογράφοι και υαλογράφοι, Συντηρ. έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων)" και διευκρινίζουμε ότι στους εκπαιδευτικούς αυτούς θα ανατίθενται τα αντίστοιχα με την επιμέρους ειδικότητα τους μαθήματα, τα οποία αναφέρονται στον πίνακα της ίδιας σελίδας.
Το μάθημα "Φορολογική Πρακτική" της Γ τάξης του τμήματος Υπαλλήλων Λογιστηρίου διδάσκεται σε 1η Ανάθεση και από τους Οικονομολόγους του κλάδου ΠΕ9.
Τα μαθήματα της Ομάδας (1) των Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΕ18, όπως προστίθενται με την §Α' της παρούσης εγκυκλίου, διδάσκονται σε 2η Ανάθεση από τους Οικονομολόγους ΠΕ9 εκτός από το μάθημα Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το οποίο διδάσκεται σε 1η Ανάθεση.
Το μάθημα "Στοιχεία εργατικής και Ξενοδοχειακής Νομοθεσίας" του τμήματος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων των ΤΕΛ διδάσκεται σε 1η Ανάθεση και από τους Νομικούς - Πολιτικούς ΠΕ13.
Τα μαθήματα του τμήματος "Βοηθών Φυσικοθεραπείας" του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από τους πτυχιούχους Φυσικοθεραπείας ΠΕ18 εκτός από τα: Στοιχεία Παθοφυσιολογίας, Ανατομία - Φυσιολογία, Ψυχολογία ασθενούς, το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων "Βασικές αρχές θεραπευτικών ασκήσεων και Βασικές αρχές θεραπευτικών μεθόδων" που διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14.
Τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος "Βοηθών Φαρμακείων" του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από τους Φαρμακοποιούς ΠΕ14 εκτός από τα: Νοσολογία, Κλινικές Εξετάσεις, Διατροφή και Θρεπτικά Συοτατικά. Επίσης σε 2η Ανάθεση διδάσκονται και τα μαθήματα Ανατομία - Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες των ΤΕΛ.
Το μάθημα "Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση" ΤΕΛ και ΕΠΛ διδάσκεται σε 1η Ανάθεση και από εκπαιδευτικούς Υπαλλήλων Λογιστηρίου ΠΕ18 με ειδική επιμόρφωση στο αντικείμενο.
Τα μαθήματα: "Οργάνωση και Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Τουρισμού - Τουριστικής Οικονομίας, Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" του τμήματος Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διδάσκονται σε 2η Ανάθεση και από εκπαιδευτικούς Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18.
Τα μαθήματα: "Αποστείρωση και σκεύη εργαστηρίου, Είδη εργαστηριακών εξετάσεων - Τήρηση αρχείου και Κλινικές Εξετάσεις" των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1η Ανάθεση και από τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18.
10. Το μάθημα "Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού" της Γ τάξης των τμημάτων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών και του κλάδου 7 Κοινωνικής Πρόνοιας των ΕΠΛ διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14 και πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14. Σε 2η Ανάθεση διδάσκεται - κατά σειρά προτεραιότητας - από Νοσηλευτικής ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18, Οδοντίατρους ΠΕ14, Φαρμακοποιούς ΠΕ14, Φυσικοθεραπείας ΠΕ18, Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18 και Δημόσιας Υγιεινής ΠΕ18.

1 1. Τα μαθήματα της ειδικότητας "Κομμωτικής" των ΤΕΣ διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων με την επόμενη, κατά σειρά προτεραιότητας, αντιστοιχία:

- Στοιχεία Βιολογίας και δερματολογίας: από Ιατρούς ΠΕ14, πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14, πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Βιολόγους ΠΕ4.

Υγιεινή και Ασφάλεια: από Ιατρούς ΠΕ14, πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14, πτυχιούχους Δημόσιας Υγιεινής ΠΕ18.
Τεχνολογία υλικών Κομμωτικής: από πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Χημικούς ΠΕ4.
Μηχανήματα κομμωτηρίου: από Ηλεκτρολόγους ΠΕ12 - ΠΕ17.
Στοιχεία Οικονομίας - Οργάνωση Κομμωτηρίου: από οικονομολόγους ΠΕ9, Στελεχών Διοίκησης επιχειρήσεων ΠΕ18.
Ελεύθερο Σχέδιο: από Κολών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.
-Υγιεινή κόμης και τριχωτού δέρματος κεφαλής: από πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14.

Επαγγελματική συμπεριφορά: από Κοινωνιολόγους ΠΕ10, Νομικούς - Πολιτικούς ΠΕ13.
Προληπτική Διατροφή - Ειδική Διατροφή Δέρματος και μαλλιών: από πτυχιούχους Διατροφής ΠΕ18, Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕΗ.
12. Τα μαθήματα της ειδικότητας "Επιπλοποιών" των ΤΕΣ διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων με την επόμενη, κατά σειρά προτεραιότητας, αντιστοιχία:

Τεχνικό Σχέδιο Επιπλοποιού: από Αρχιτέκτονες ΠΕ12, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17.
Ελεύθερο Σχέδιο: Από Καλών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.
Τεχνολογία Ξύλου και Γνώσεις υλικών: από πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14, Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18.
Ρυθμολογία επίπλου: από Καλών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.
Εργαστήριο Ξύλινων κατασκευών: από κλάδο ΔΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας σε 2η ανάθεση.
Ξυλογλυπτική: από Καλών Τεχνών ΠΕ8.
Μετρήσεις - Υπολ. Ξύλινων κατασκευών: από πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14, Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17.
Χρωματολογία - Επεξεργασία επιφανειών: από Καλών Τεχνών ΠΕ8.
Ασφάλεια εργαζομένου: από Μηχανολόγους ΠΕ12-17, πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14, Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17.
Στοιχεία Οικονομίας - Οργάνωση Εργασίας: από Οικονομολόγους ΠΕ9.
Επιπλοποιία: από κλάδο ΔΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας σε 2η Ανάθεση.
Γ. Το εδάφιο γ' της §11 "ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" της Γ2/3644/9.10.90 εγκυκλίου μας αντικαθίσταται ως εξής:

Το μάθημα "Μουσική" της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Μουσικούς ΠΕ16 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
Το μάθημα "Παιδική Λογοτεχνία" της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρφοκόμων - Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Φιλόλογους και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
Το μάθημα "Τεχνικά" της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Καλών Τεχνών ΠΕ8, Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΠΕ18.
Τα μαθήματα "Βρεφοκομία Ι και Βρεφοκομία II, Μουσικοκινητική Αγωγή, Νηπιαγωγική" διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18. Τα μαθήματα "Βρεφοκομία Ι και Βρεφοκομία II" διδάσκονται σε 2η Ανάθεση από Μαιευτικής ΠΕ18.
Τα μαθήματα "Γενική ψυχολογία και Εξελικτική Ψυχολογία" διδάσκονται σε 1η ανάθεση από Φιλόλογους ΠΕ2 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
Το μάθημα "Στοιχεία Ανατομίας Ι" διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η Ανάθεση από Νοσηλευτικής ΠΕ18, Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18 και πτυχιού χους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
Το μάθημα "Πρώτες Βοήθειες" διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18, Νοσηλευτικής ΠΕ18 και Φαρμακοποιούς ΠΕ14.
Το μάθημα "Υγιεινή" διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14, Δημόσιας Υγιεινής ΠΕ18 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και Νοσηλευτικής ΠΕ18.
Το μάθημα "Στοιχεία Παιδιατρικής" διδάσκεται σε 1η Ανάθεση από Ιατρούς ΠΕΗ, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18 και Νοσηλευτικής ΠΕ18.

10. Τα μαθήματα "Πρακτική άσκηση σε παιδικούς σταθμούς Ι και II" διδάσκονται σε 1η Ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και σε 2η Ανάθεση από Β. Βρεφοκόμους - Παιδοκόμους ΤΕ1.-----------------------------------------------------------------

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕ1 ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. ΠΕ18

1η Ανάθεση
- Μηχανολογικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

- Μηχανουργικές κατασκευές Ηλεκτρολόγων ΤΕΣ.

2η Ανάθεση
- Σχέδιο μηχανολογικού τομέα ΤΕΛ και μηχανολογικών ειδικοτήτων ΤΕΣ.

- Μηχανουργική τεχνολογία - Εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Ηλεκτρολογικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Σχέδιο ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Ηλεκτρονικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Εργαστήρια του τομέα και του Κλάδου Πληροφορικής των ΤΕΛ, ΕΠΛ (για

τμήματα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 10)

-----------------------------------------------------------------

ΔΟΜΙΚΟΙ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Εργαστήρια Δομικών ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Σχέδιο δομικού τομέα ΤΕΛ και δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ

- Σχέδιο Α' τάξης μηχανολογικών και δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Σχέδιο Α' τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ - Σχέδιο Α' τάξης

Μηχανολογικών και Δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Σχέδια όλων των τομέων ΤΕΛ και όλων των ειδικοτήτων ΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ) ΤΕ1

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ18, εκτός από τα :

- Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ

- Εισαγωγή στη Διοικητική και Οργανωτική των επιχειρήσεων - Οργανικών

ΤΕΛ

-----------------------------------------------------------------

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΤΕ1

2η Ανάθεση
- Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Λογιστηρίου ΠΕ18, εκτός από

τα χρηματοοικονομικά ΕΠΛ (κλ. 2) και την οργάνωση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλ.13)

-----------------------------------------------------------------

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΕ1

1η Ανάθεση
- Τα εργαστήρια του Χημικού-Μεταλλουργικού τομέα ΤΕΛ και των

Μεταλλευτικών ειδικοτήτων ΤΕΣ

2η Ανάθεση
- Ποιοτική ανάλυση ΤΕΛ

- Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)

-----------------------------------------------------------------


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ Ε.Ν.

1η Ανάθεση
- Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα αντίστοιχης ειδικότητας των

ΤΕΛ Ναυτικής κατεύθυνσης

-----------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΕ12, ΠΕ17

1η Ανάθεση
- Αεροσκάφος ΤΕΣ

- Κινητήρες αεροσκαφών ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΤΕ1

-Εργαστήριο αεροσκαφών ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΕ1

2η Ανάθεση
- Εργαστήρια αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1η Ανάθεση
- Τα μαθήματα του τομέα και του κλάδου Πληροφορικής ΤΕΛ, ΕΠΛ (κλάδου

και Τ.Ε. κλάδου 4) και των ΓΥΜΝ εκτός από την Τεχνολογία Η/Υ και τα

Μαθηματικά για την Πληροφορική.

- Τα μαθήματα ειδικότητας πληροφορικής των Υπαλλήλων Η/Υ και

διατρητικών μηχανών ΤΕΣ.

- Εισαγωγή στους Η/Υ ΓΕΛ

- Πληροφορική - Η/Υ ΕΠΛ

2η Ανάθεση
- Τεχνολογία Η/Υ ΤΕΛ, ΕΠΛ

- Μαθηματικά για την Πληροφορική ΕΠΛ

-----------------------------------------------------------------

(1) Μαθήματα 1ης ανάθεσης (για κάλυψη υποχρεωτικού ωραρίου)

(2) Μαθήματα 2ης ανάθεσης (για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου ή κάλυψη

εκπαιδευτικών αναγκών).


Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκ. του ΥΠΕΠΘ

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρυθμίσεως λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

(Οι παράγραφοι 1,2,3 δεν ισχύουν με την υπ΄ αρ. 6560/4.11.92 απόφαση του ΥΠΕΠΘ)

4) Οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού του κλάδου ΠΕ 18 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17.

Επίσης οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι μηχανικοί αεροσκαφών του κλάδου ΤΕ1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων του αντίστοιχου κλάδου.

5) Οι ναυπηγοί μηχανικοί των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 17 ΚΑΙ ΤΕ 1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των αντίστοιχων κλάδων .

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχ. Έτος 1992-93


Γ2/49265/15.5.02 ΥΠΕΠΘ

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/5402/14-10-94 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ)

Η παράγραφος 2 της εγκυκλίου Γ2/5402/14-10-94 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

2. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγεται στα εργαστήρια κατεύθυνσης, όπως αυτά προβλέπονται στη Γ2/6098/13-11-01 του Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού Τομέα, του Τομές Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού Ναυτιλιακού, καθώς και της ειδικότητας Επιπλοποιίας του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και εικοσιτέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από εικοσιπέντε (25) και άνω από τρείς (3) εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία των υπόλοιπων εργαστηριακών μαθημάτων των προαναφερόμενων Τομέων και ειδικοτήτων καθώς και η διδασκαλία όλων των εργαστηριακών μαθημάτων των άλλων τομέων και ειδικοτήτων, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαπέντε (15) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαέξι (16) και άνω από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις (σχέδιο και εργαστηριακά μαθήματα) για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι.

Στο σχέδιο, η εκλογή του 2ου εκπαιδευτικού γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 12γ της Γ2/3325/4-9-89 κατά προτίμηση από τον κλάδο ΤΕΙ, εφόσον υπηρετεί μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕΙ και ο 1ος εκπαιδευτικός είναι κλάδου με ανώτερο πτυχίο.

Στο εργαστήριο, για την υποβοήθηση, την προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται επί πλέον ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΔΕ1 αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας όταν η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων διεξάγεται από έναν (1) ή και δύο (2) εκπαιδευτικούς μόνο για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ1 και όχι για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2002-2003.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σε όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).


Φ.2/458/Δ5/11956/21.11.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εκπαιδευτικοί μαθήματος Εργ. Κομμωτικής στις ΤΕΣ

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος "Εργαστήριο κομμωτικής" στην Α' και Β' τάξη των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών κομμώσεων και βαφής μαλλιών, σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

Το μάθημα "Εργαστήριο κομμωτικής" στην Α' και Β' τάξη των ΤΕΣ Κομμώσεων και βαφής μαλλιών διδάσκεται με σειρά προτεραιότητας από:

α) Πτυχιούχους ΤΕΣ Κομμωτικής με τριετή επαγγελματική πείρα από τη λήψη του πτυχίου [ν. 1566/85 - άρθρο 14 §8 (κ)].

β) Πτυχιούχους ΤΕΣ κομμωτικής με λιγότερη των τριών ετών επαγγελματική πείρα ή χωρίς πείρα.

γ) Κομμωτές χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλά με 7 τουλάχιστον χρόνια επαγγελματική πείρα στην ειδικότητα, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή από το Υπουργείο Υγείας - αρμόδια Υπηρεσία η Δ/νση υγιεινής της νομαρχίας -, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3β και 4 του Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99/Α/94).

Διορισμός εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις β και γ γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται εκπαιδευτικός πτυχιούχος ΤΕΣ κομμωτικής, με τριετή επαγγελματική πείρα.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Γ2/5219/18.12.91 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά καθήκοντα του κλάδου ΔΕ1

Απαντώντας στην αίτηση σας που αναφέρεται στα καθήκοντα των εκπ/κών του κλάδου ΔΕ1, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την §1 του άρθρου 14 του Ν. 1566 το εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες που εξειδικεύονται στην §4 ως εξής:

α' κατηγορία: Καθηγητές των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18,

β' κατηγορία: Υπεύθυνοι εργαστηρίων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ1 και γ' κατηγορία: Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ1.

Επίσης σύμφωνα με την §5 του άρθρου 10του Ν. 1566 εκδόθηκε η απόφαση Γ2/4321/26-10-88 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. και των Σχολικών εργαστηρίων.

Το άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης εξειδικεύει τα καθήκοντα Αρχιτεχνίτων ή Τεχνιτών του κλάδου ΔΕ1 από την οποία προκύπτει ότι:

α) Υποβοηθούν το εκπ/κό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων,

β) Συντηρούν και επισκευάζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και

γ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.

Τέλος σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2/3325/4-9-89 στους εκπ/κούς του κλάδου ΔΕ1 ανατίθενται σε 2η Ανάθεση εργαστήρια αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Σ.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την προηγηθείσα εγκύκλιο μας Γ2/4844/27-11-90 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ1 συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως βοηθοί των ργαστηριακών εκπ/κών χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας και με παράλληλα καθήκοντα τα ανωτέρω αναφερόμενα (του άρθρου 6 της Γ2/4321/26-10-88).ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες