www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Αδειες Εκπαιδευτικών: Μονίμων, Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Καθηγητών


Δείτε επίσης:
Ενταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων, σχολ. έτους 2007-2008
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών -
Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη

  

’δειες Εκπαιδευτικών 2010

Δη΅ητρακόπουλος Γιώργος
Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλ. επικοινωνίας 6977–747439
email: dimitrako@sch.gr

http://users.sch.gr/dimitrako
 Συνάδελφε
Το παρόν ενη΅ερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασ΅α από τη νέα επικαιροποιη΅ένη έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.» (∆΄ έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες η΅έρες. Ένας χρήσι΅ος οδηγός – αφιέρω΅α στο συνάδελφο (΅όνι΅ο και αναπληρωτή) της Π.Ε.

…γιατί, συνδικαλιστής ση΅αίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελ΅α!Περιεχό΅ενα (σελ. 2, 3)

Σεπτέ΅βριος 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

’δειες Μονί΅ων


Κανονική άδεια
Μηχανογραφική άδεια
Εκλογική άδεια
Ειδικές άδειες
* Για συ΅΅ετοχή σε δίκη
* Για γέννηση τέκνου
* Για γά΅ο
* Για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθ΅ού
* Για νόση΅α που χρήζει περιοδικής νοσηλείας
* Για Αιρετά Όργανα ΟΤΑ και Ν.Α.
* Για συ΅΅ετοχή σε αγώνες της Εθνικής Ο΅άδας
* Για διευκόλυνση των ∆η΅οσίων Υπαλλήλων Αθλητών

’δειες ΅ητρότητας
* Για προγεννητικό έλεγχο
* Κύησης
* Επαπειλού΅ενη κύηση
* Λοχείας
* Λοχείας ΅ε παρένθετη ΅ητέρα
* Ανατροφής παιδιού
* Τρί΅ηνη άδεια ΅ε αποδοχές

Αναρρωτικές άδειες

’δειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

’δειες για επι΅ορφωτικούς ή επιστη΅ονικούς λόγους

’δειες εξετάσεων

’δεια διευκόλυνσης

’δεια άνευ αποδοχών

Συνδικαλιστική άδεια

Αι΅οδοτική άδεια Χορήγηση αδειών σε αποσπασ΅ένους υπαλλήλους


’δειες Αναπληρωτών

Κανονική άδεια

Αναρρωτικές άδειες Ειδικές άδειες ’δεια ΅ητρότητας ’δεια διευκόλυνσης ’δειες εξετάσεων Για Αιρετά Όργανα ΟΤΑ
Αι΅οδοτική ’νευ αποδοχών
Επισκεφτείτε το σύνδεσ΅ο http://users.sch.gr/dimitrako και ενη΅ερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα!
Α. ’δειες Μονί΅ων Εκπαιδευτικών
Κανονική άδεια

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ΅πορούν να πάρουν κανονική άδεια ΅ε αποδοχές έως δέκα (10) η΅έρες κατά η΅ερολογιακό έτος (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν. 3528/07). Την ανωτέρω άδεια δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ΅ε ΅ερική ή ολική διάθεση έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η άδεια ζητείται ΅ε αίτηση προς τον Προϊστά΅ενο που είναι και ο ΅όνος αρ΅όδιος να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί για να δικαιολογηθεί εκ των υστέρων απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. o Οι αποσπασ΅ένοι εκπαιδευτικοί σε πολιτικά γραφεία, στο Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ, στις ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης κ.τ.λ., δικαιούνται την προβλεπό΅ενη από το άρθρο 48, παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, κανονική άδεια.

2. o Οι ως άνω εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και

επιστρέφουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δεν ΅πορούν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής (546/2005 Γνω΅οδότηση του Ν.Σ.Κ.).
Μηχανογραφική άδεια

Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται ΅προστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστη΅α ΅εγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του η΅ερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται ΅ηχανογραφική άδεια, ΅ετά πλήρων αποδοχών, ΅ιας (1) η΅έρας ανά δί΅ηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά ΅έσα στο δί΅ηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστη΅α αυτό, δεν ΅εταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζη΅ίωση στον υπάλληλο (άρθρο 50, παρ. 6 του Ν. 3528/07).
Εκλογική άδεια

Οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατόπιν τεκ΅ηριω΅ένης αίτησης, ειδική άδεια ΅ε αποδοχές ΅ιας (1) έως τριών (3) εργάσι΅ων η΅ερών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώ΅ατος (άρθρο 50, παρ. 1, εδ. β’ του Ν. 3528/07). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύ΅φωνα ΅ε τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 106, παρ. 3 του Π.∆τος 96/2007).

Ειδικότερα, για τη ΅ετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώ΅ατος για τους υπαλλήλους στους οποίους εφαρ΅όζεται πενθή΅ερη εβδο΅άδα εργασίας χορηγείται άδεια, ως εξής: α) Όσοι ΅ετακινούνται για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώ΅ατος σε απόσταση 200 – 400 χιλιο΅έτρων λα΅βάνουν άδεια ΅ιας (1) εργάσι΅ης η΅έρας. β) Όσοι ΅ετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιο΅έτρων και πάνω λα΅βάνουν άδεια δύο (2) εργάσι΅ων η΅ερών, εφόσον κινηθούν εξολοκλήρου οδικώς, ΅ε βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. γ) Όσοι ΅ετακινούνται σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθ΅ός των η΅ερών άδειας που λα΅βάνουν εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα ΅ε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες ΅ετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσι΅ες η΅έρες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Η ειδική άδεια για τη ΅ετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώ΅ατος, λα΅βάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σχολικές ΅ονάδες παρα΅ένουν κλειστές κατά τις η΅έρες Παρασκευή και ∆ευτέρα, χορηγείται υποχρεωτικά τις ανωτέρω η΅έρες. Μία επιπλέον η΅έρα δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που ε΅πίπτουν στο ση΅είο γ’ (βλέπε παραπάνω).

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασ΅ένοι σε Φορείς και Υπηρεσίες δικαιούνται όσα προβλέπονται στα ση΅εία α’, β’, γ’ (βλέπε παραπάνω).

Ειδικές άδειες
1. Για συ΅΅ετοχή σε δίκη

Οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατόπιν τεκ΅ηριω΅ένης αίτησης, ειδική άδεια ΅ε αποδοχές ΅ιας (1) έως τριών (3) εργάσι΅ων η΅ερών για τη συ΅΅ετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου (άρθρο 50, παρ. 1, εδ. β’ του Ν. 3528/07).
2. Για γέννηση τέκνου

Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) η΅ερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου.Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 3801/09).
3. Για γά΅ο

Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίω΅α άδειας ΅ε αποδοχές πέντε (5) εργάσι΅ων η΅ερών σε περίπτωση γά΅ου (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται α΅έσως πριν ή ΅ετά την τέλεση του γά΅ου.
4. Για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθ΅ού

Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίω΅α άδειας ΅ε αποδοχές τριών (3) εργάσι΅ων η΅ερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθ΅ού (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Συγγενείς β' βαθ΅ού θεωρούνται: οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι τόσο εξ αί΅ατος όσο και εξ αγχιστείας.
5. Για νόση΅α που χρήζει περιοδικής νοσηλείας

Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόση΅α το οποίο απαιτεί τακτικές ΅εταγγίσεις αί΅ατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια ΅ε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσι΅ες η΅έρες το χρόνο (άρθρο 50, παρ. 2 του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

* Γνω΅άτευση της αρ΅όδιας υγειονο΅ικής επιτροπής, ΅ε την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογη΅ένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιο τέκνο του, χρήζει τακτικών ΅εταγγίσεων αί΅ατος ή περιοδικής νοσηλείας σε δη΅όσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυ΅α.

* Προσδιορισ΅ός του χρονικού διαστή΅ατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρο΅ο Down ανεξάρτητα αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (άρθρο 50, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκο΅ίσει σχετική γνω΅άτευση από δη΅όσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τ΅ή΅α ∆η΅όσιου Νοσοκο΅είου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου ΅πορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας ΅ε κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστη΅α, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν ΅πορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο

(22) εργάσι΅ες η΅έρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης πόσες η΅έρες της δικαιού΅ενης από κοινού άδειας των 22 η΅ερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γά΅ο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επι΅έλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής ΅ετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας
6. Για Αιρετά όργανα ΟΤΑ και Ν.Α.

α) Ειδική άδεια για Αιρετά Όργανα ΟΤΑ (άρθρο 139 του Ν. 3463/2006)

o Στους ∆η΅άρχους όλων των ∆ή΅ων, στους Προέδρους των Κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων

o (2.000) κατοίκων, στους Αντιδη΅άρχους και Προέδρους δη΅οτικών συ΅βουλίων ∆ή΅ων που είναι πρωτεύουσες νο΅ών ή έχουν πληθυσ΅ό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους Προέδρους δη΅οτικών δια΅ερισ΅άτων, καθώς και στους Προέδρους Συνδέσ΅ων Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ΅έλη των οποίων είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων
o (200.000) κατοίκων που είναι ∆η΅όσιοι Υπάλληλοι χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια για όλο το διάστη΅α που ασκούν τα καθήκοντά τους.
o Στους Προέδρους Κοινοτήτων κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων που είναι ∆η΅όσιοι Υπάλληλοι χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα

o (60) εργάσι΅ων η΅ερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.
* Στους Αντιδη΅άρχους και Προέδρους δη΅οτικών συ΅βουλίων ∆ή΅ων που έχουν πληθυσ΅ό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων που είναι ∆η΅όσιοι Υπάλληλοι χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) εργάσι΅ων η΅ερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.

o Στους Προέδρους και τα ΅έλη των ∆ιοικητικών Συ΅βουλίων των Τοπικών Ενώσεων ∆ή΅ων και Κοινοτήτων, καθώς και στους Προέδρους των Συνδέσ΅ων ∆ή΅ων και Κοινοτήτων ΅ε την προϋπόθεση ότι δεν είναι ∆ή΅αρχοι, Αντιδή΅αρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων που είναι ∆η΅όσιοι Υπάλληλοι χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσι΅ων η΅ερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.

o β) Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων Αιρετών Οργάνων Ν.Α. (’ρθρο 113 του Κώδικα Νο΅αρχιακής Αυτοδιοίκησης)
* Στον Πρόεδρο της Νο΅αρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Νο΅άρχη και στους Προέδρους των Ν.Ε. που είναι δη΅όσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του ∆η΅όσιου Το΅έα ή των ΤΕ∆Κ ή της ΚΕ∆ΚΕ χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστη΅α που ασκούν τα καθήκοντά τους.

* Χορηγείται, επίσης, άδεια έως εξήντα (60) και τριάντα (30) η΅ερών το χρόνο

αντίστοιχα: στον Πρόεδρο του Νο΅αρχιακού Συ΅βουλίου και τα ΅έλη των Νο΅αρχιακών Επιτροπών, και στα λοιπά ΅έλη του Nο΅αρχιακού Συ΅βουλίου, που έχουν την ιδιότητα της προηγού΅ενης παραγράφου. Η άδεια αυτή χορηγείται τ΅η΅ατικά σε η΅έρες και ώρες που προσδιορίζονται ΅ε αίτηση των δικαιούχων.

Η παραπάνω άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγ΅ατικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώ΅ατα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.
7. Για συ΅΅ετοχή σε αγώνες της Εθνικής Ο΅άδας

Μόνι΅οι ∆η΅όσιοι Υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. αλλά και οι συνδεό΅ενοι ΅ε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ΅ε το ∆η΅όσιο δικαιούνται άδεια για συ΅΅ετοχή σε αγώνες της Εθνικής Ο΅άδας. Ο χρόνος αυτός θεωρείται για κάθε συνέπεια χρόνος πραγ΅ατικής υπηρεσίας και για την αναγνώρισή του απαιτείται βεβαίωση της οικείας Ο΅οσπονδίας, θεωρη΅ένη από τη Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού (άρθρο 5 του Ν. 665/1977).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής αρ΅όδιοι είναι οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστά΅ενοι Γραφείων, εφόσον κρίνουν ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθ΅η λειτουργία του σχολείου και αφού συγκεντρώσουν τα απαιτού΅ενα δικαιολογητικά:

* αίτηση του εκπαιδευτικού,

* ονο΅αστική πρόσκληση της Γενικής Γρα΅΅ατείας Αθλητισ΅ού,

* βεβαίωση της οικείας Ο΅οσπονδίας θεωρη΅ένη από τη Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού.

* Προκει΅ένου για ΅ετάβαση στην αλλοδαπή, απαιτείται και η έγκριση της υπηρεσίας για τη ΅ετακίνηση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό (αρ. Πρωτ.146303/∆2/251109, εγκύκλιος του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.).

8. Για διευκόλυνση των Δη΅οσίων Υπαλλήλων – Αθλητών

Σε αθλητές υπαλλήλους του ∆η΅οσίου Το΅έα που ση΅ειώνουν εξαιρετικές διακρίσεις, ήτοι (άρθρο 34, παρ. 2 του Ν. 2725/1999):

* κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χει΅ερινούς Ολυ΅πιακούς Αγώνες,

* κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Παγκόσ΅ια Πρωταθλή΅ατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλη΅α ή αγώνισ΅α αθλή΅ατος που καλλιεργείται από αναγνωρισ΅ένες κατά τον παρόντα νό΅ο ο΅οσπονδίες ή σε παγκόσ΅ιους σχολικούς αγώνες,

* επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσ΅ιας επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισ΅α αθλή΅ατος που καλλιεργείται από αναγνωρισ΅ένες κατά τον παρόντα νό΅ο ο΅οσπονδίες,

* κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλή΅ατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλη΅α που καλλιεργείται από αναγνωρισ΅ένες κατά τον παρόντα νό΅ο ο΅οσπονδίες,

* η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισ΅α αθλή΅ατος που καλλιεργείται από αναγνωρισ΅ένες κατά τον παρόντα νό΅ο ο΅οσπονδίες,

και εφόσον εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές παρέχονται από τις υπηρεσίες τους

διευκολύνσεις, που συνάδουν ΅ε την αθλητική τους δραστηριότητα, για τη συ΅΅ετοχή τους σε

προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες.

Οι διευκολύνσεις συνίστανται στη χορήγηση αδειών απουσίας από την υπηρεσία των

ανωτέρω υπαλλήλων για τη συ΅΅ετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες που

πραγ΅ατοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό. Οι άδειες απουσίας ορίζονται σε αριθ΅ό

η΅ερών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη της συ΅΅ετοχής του αθλητή – υπαλλήλου στις

προπονήσεις και τους αθλητικούς αγώνες. Ο αριθ΅ός των η΅ερών αυτών των αδειών απουσίας για

αθλητικούς λόγους δεν συνυπολογίζεται στις λοιπές άδειες που δικαιούται ο υπάλληλος (αρ. 16117/7

62000, Κοινή Υπουργική Απόφαση).
Δικαιολογητικά που απαιτούνται

* Αίτηση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στην υπηρεσία του 10 (δέκα) τουλάχιστον η΅έρες πριν από την απουσία του, για τη συ΅΅ετοχή του σε προπονήσεις ή αθλητικούς αγώνες.

* Βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ο΅οσπονδίας ότι ο ενδιαφερό΅ενος υπάλληλος είναι εν ενεργεία αθλητής και η συ΅΅ετοχή του στις προπονήσεις και τους αθλητικούς αγώνες είναι απολύτως απαραίτητη.

* Στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν διορίστηκε βάσει ειδικών διατάξεων, απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ο΅οσπονδίας από την οποία να προκύπτει το είδος της αγωνιστικής διάκρισης που ση΅είωσε ο υπάλληλος, το άθλη΅α ή το αγώνισ΅α στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία διεξαγωγής του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύ΅φωνα ΅ε το νό΅ο, αρ΅όδιοι για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστά΅ενοι Γραφείων.
’δειες ΅ητρότητας
1. Για προγεννητικό έλεγχο

Οι έγκυοι εργαζό΅ενες, απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (άρθρο 9 του Π.∆τος 176/97).
2. ’δεια κύησης

Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια ΅ητρότητας δύο (2) ΅ήνες πριν τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογού΅ενο χρόνο τοκετού.

Επαπειλού΅ενη κύηση

Σε περίπτωση επαπειλού΅ενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια ΅ε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ∆η΅όσιου Νοσοκο΅είου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται ΅ε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν. 3205/03).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, ΅ετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας ΅ε αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας ΅ε αποδοχές, ΅ετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και ∆ιευθυντή γυναικολογικής ή ΅αιευτικής κλινικής ή τ΅ή΅ατος δη΅όσιου νοσηλευτικού ιδρύ΅ατος (άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3528/07).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανωτέρω άδειας ΅όνο ΅ε βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και ∆ιευθυντή ιδιωτικού Μαιευτηρίου (496/2007, Γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους).
3. ’δεια λοχείας

* Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια ΅ητρότητας τρεις (3) ΅ήνες ΅ετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγ΅ατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται ΅ετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) ΅ηνών (άρθρο 52, παρ. 2 του Ν 3528/07).

* Σε περίπτωση πρώι΅ου ή πρόωρου τοκετού που πραγ΅ατοποιείται ΅ετά την 24η εβδο΅άδα της εγκυ΅οσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης – και ανεξάρτητα από την έκβαση του ε΅βρύου πρέπει να χορηγείται η τρί΅ηνη άδεια λοχείας. Η απώλεια του νεογνού που πραγ΅ατοποιείται ΅ετά την έναρξη της άδειας κύησης δεν επηρεάζει τη συνολική πεντά΅ηνη άδεια ΅ητρότητας (79034/∆2/180608, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.).

* Σε περίπτωση πολύδυ΅ης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) ΅ήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 3801/09).

* Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου (4ο και άνω), η ΅ετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο ΅ήνες (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

’δεια λοχείας ΅ε παρένθετη ΅ητέρα

Η παρένθετη ΅ητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) δη΅όσιος υπάλληλος δικαιούται την προβλεπό΅ενη άδεια ΅ητρότητας ΅ε πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ΅ήνες πριν και τρεις (3) ΅ήνες ΅ετά τον τοκετό. Δε δικαιούται, ό΅ως, τη ΅είωση του χρόνου εργασίας ή την εννεά΅ηνη άδεια ΅ε αποδοχές (αριθ΅. 361/2009, Γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους).

Η νό΅ι΅η ΅ητέρα δη΅όσιος υπάλληλος δικαιούται την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) ΅ήνες άδεια ΅ε πλήρεις αποδοχές ΅ετά τον τοκετό της παρένθετης ΅ητέρας. Επίσης, δικαιούται την εννεά΅ηνη άδεια ΅ε αποδοχές για ανατροφή παιδιού ή τις διευκολύνσεις (βλέπε παρακάτω «άδεια ανατροφής).
4. ’δεια ανατροφής παιδιού

o Ο γονέας υπάλληλος εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια εννέα ΅ηνών ΅ε αποδοχές (άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07) ή τις διευκολύνσεις: α) ΅είωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδο΅αδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).

o ΣΗΜΕΙ�ΣΗ: Η επιλογή του ενός ευεργετή΅ατος αποκλείει τη χρήση του άλλου και ΅όνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους πολύ σοβαρούς επιτρέπεται για ΅όνο ΅ια φορά η αλλαγή στην πρώτη προτί΅ηση, όταν αντί του ΅ειω΅ένου ωραρίου ζητείται η χρήση της άδειας που απο΅ένει (50/2001, Γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους).
* Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, ΅ε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ή του ΅ειω΅ένου ωραρίου, εκτός αν ΅ε την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστή΅ατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και ΅έσα στα χρονικά όρια.

* Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γά΅ο των γονέων του, την άδεια ή τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επι΅έλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Το δικαίω΅α για την απόληψη της εννιά΅ηνης άδειας ΅πορεί να ασκηθεί από το γονέα – υπάλληλο ΅έχρι τη συ΅πλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου. Σύ΅φωνα ΅ε την 194/2009 Γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους «…η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής ΅πορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ΅έχρι τη συ΅πλήρωση αυτού του έτους (σ.σ. του τέταρτου) της ηλικίας του».

* Την άδεια εννέα (9) ΅ηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο (582/2004 Γνω΅οδότηση του Ν.Σ.Κ.).

* Για το γονέα που είναι άγα΅ος ή χήρος ή διαζευγ΅ένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχό΅ενη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) ΅ήνα.

* Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ως αναπληρωτές έχουν κάνει χρήση ΅ειω΅ένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδο΅άδα, δικαιούνται τ΅ή΅α της εννεά΅ηνης άδειας ανατροφής τέκνου που αναλογεί (91623/∆2/12906, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.) Το τ΅ή΅α της δικαιού΅ενης άδειας σε ΅ήνες προκύπτει από τον τύπο:

9 – 0,375 × ΅ήνες ΅ειω΅ένου ωραρίου που έκανε χρήση.

• Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεα΅ήνου σε άλλο φορέα του δη΅οσίου, πριν από το διορισ΅ό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεα΅ήνου για το ίδιο τέκνο (91623/∆2/12906, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.). Εφόσον, ό΅ως, έχουν κάνει χρήση ΅ειω΅ένου ωραρίου ΅έχρι και δύο (2) έτη, τότε το τ΅ή΅α της δικαιού΅ενης άδειας σε ΅ήνες προκύπτει από τον τύπο:

9 – 0,25 × ΅ήνες ΅ειω΅ένου ωραρίου που έκανε χρήση.

Σε περίπτωση που έκανε χρήση ΅ειω΅ένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το τ΅ή΅α της δικαιού΅ενης άδειας σε ΅ήνες προκύπτει από τον τύπο:
6 – 0,125 × ΅ήνες ΅ειω΅ένου ωραρίου που έκανε χρήση.

* Εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται ΅ε σύ΅βαση ορισ΅ένου χρόνου (π.χ. αναπληρώτρια) δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστη΅α αυτή εργάζεται, ΅ε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν, ό΅ως, η σύζυγος εργάζεται ΅ε καθεστώς ΅ερικής απασχόλησης (π.χ. ωρο΅ίσθια) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ή΅ισυ (1/2) των προβλεπο΅ένων. Εφόσον η σύζυγος του πατέρα εκπαιδευτικού στον οποίο έχουν χορηγηθεί οι προηγού΅ενες διευκολύνσεις στα΅ατήσει να εργάζεται, τότε αυτός επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν διατηρεί το δικαίω΅α χρήσης των τυχόν υπολειπό΅ενων διευκολύνσεων (54501/∆2/24408, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ).

* Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό το΅έα, εφόσον δικαιούται ό΅οιων ολικώς ή ΅ερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ΅έρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιω΅άτων ή κατά το ΅έρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπο΅ένων στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/07.

�ς εργασία στον ιδιωτικό το΅έα νοείται η εξαρτη΅ένη ΅ισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλ΅ατος (άρθρο 48, παρ. 1 του Ν. 2238/1994):

ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, ΅αίας, δικηγόρου, δικολάβου, συ΅βολαιογράφου, ά΅ισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επι΅ελητή, αρχιτέκτονα, ΅ηχανικού, τοπογράφου, χη΅ικού, γεωλόγου, γεωπόνου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δη΅οσιογράφου, συγγραφέα, διερ΅ηνέα, ξεναγού, ΅εταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή ΅ουσικών έργων ή ΅ουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυ΅ατολόγου, διακοσ΅ητή, οικονο΅ολόγου, αναλυτή, προγρα΅΅ατιστή, ερευνητή ή συ΅βούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και ε΅πειρογνώ΅ονα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την εφαρ΅ογή των εν λόγω διατάξεων, ελευθέρια επαγγέλ΅ατα θεωρούνται και το αγροτικό επάγγελ΅α, καθώς και η άσκηση ατο΅ικής επιχειρη΅ατικής δραστηριότητας (ατο΅ική επιχείρηση). Για τη διαπίστωση της ατο΅ικής επιχειρη΅ατικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη και η προσκό΅ιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία ∆η΅όσια Οικονο΅ική Υπηρεσία ή το οικείο Επι΅ελητήριο (79034/∆2/18608, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.). Εάν, σύζυγος του υπαλλήλου απασχολείται ΅ε σύ΅βαση ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου ή ΅ε ανάθεση έργου σε φορέα του δη΅οσίου ή ιδιωτικού το΅έα, ο υπάλληλος δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ΅όνο για το χρονικό διάστη΅α που διαρκεί η σύ΅βαση της συζύγου (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).
ΣΗΜΕΙ�ΣΗ:

* Το δικαίω΅α για την απόληψη της εννιά΅ηνης άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει συ΅πληρώσει ακό΅η το τέταρτο έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας υπάλληλος έχει αποκτήσει κι άλλο τέκνο, το οποίο επίσης δεν έχει συ΅πληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση σ΄ αυτόν της εν λόγω άδειας, δηλαδή η χορήγηση α΅έσως ΅ετά τη λήξη της εννιά΅ηνης άδειας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου του και νέας εννιά΅ηνης άδειας για την ανατροφή του δεύτερου τέκνου (420/2000, 2/2006, Αποφάσεις του ΣτΕ).

* «Στην περίπτωση της δίδυ΅ης ή πολύδυ΅ης κύησης, ελλείψει ειδικότερης νο΅οθετικής ρύθ΅ισης, το δικαίω΅α για απόληψη της εννιά΅ηνης άδειας ανατροφής είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο και ο γονέας υπάλληλος δικαιούται δύο ή περισσότερα, αναλόγως, εννιά΅ηνα. ∆ιαφορετική ερ΅ηνεία θα ΅πορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε άνισα αποτελέσ΅ατα, αφού ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω άδειας θα εξαρτάται από το τυχαίο γεγονός της ταυτόχρονης ή διακεκρι΅ένης γέννησης δύο ή περισσότερων τέκνων» (1192/2008, Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας).

* Σύ΅φωνα ΅ε τη Γνω΅οδότηση 64/2008 του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο γονέας υπάλληλος που λα΅βάνει ήδη τη διευκόλυνση του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της εννεά΅ηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά ΅ε τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.). Παραδόξως, το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αρνείται – ΅έχρι τώρα να συ΅΅ορφωθεί ΅ε την παραπάνω Γνω΅οδότηση η οποία ισχύει για όλους τους Δη΅οσίους Υπαλλήλους. (Η εν λόγω εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako)

* Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελ΅α, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντι΅ετωπίζει τις ανάγκες διατροφής του παιδιού, σύ΅φωνα ΅ε βεβαίωση της δευτεροβάθ΅ιας υγειονο΅ικής επιτροπής στην αρ΅οδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

* Τις διευκολύνσεις του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή την άδεια ανατροφής δικαιούται η ΅ητέρα υπάλληλος ανεξαρτήτως αν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της.

* Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίω΅α να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της εννεά΅ηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστη΅α.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκο΅ίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

* Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά ΅ε το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του ΅ειω΅ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα

o καθορίζεται το χρονικό διάστη΅α που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχό΅ενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (΅ειω΅ένο ωράριο ή εννιά΅ηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστη΅α, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος στα΅ατήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπαιδευτικός α΅έσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
* Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά ΅ε το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή ΅ερικώς χρήση των δικαιω΅άτων της και αν εργάζεται ΅ε καθεστώς πλήρους ή ΅ερικής απασχόλησης.

* Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης

Τρί΅ηνη άδεια ΅ε αποδοχές

Στις ΅ητέρες που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς γνώ΅η του υπηρεσιακού συ΅βουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές ΅έχρι δύο

(2) έτη. ∆ιάστη΅α τριών (3) ΅ηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ ΅ε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών του προηγού΅ενου εδαφίου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίω΅α χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς και για ΅ία φορά στη διάρκεια της σταδιοδρο΅ίας του. Την άδεια της παραγράφου αυτής δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (η΅έρα δη΅οσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την η΅ερο΅ηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συ΅πληρώσει την ηλικία των έξι ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού υποχρεωτικά είτε α΅έσως ΅ετά τη λήξη της άδειας λοχείας είτε ΅ε την έναρξη του σχολικού έτους. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστο ένα ΅ήνα πριν από την έναρξή της (Φ.351.5/65/84800/∆1/300608).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιση΅αίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών, συ΅περιλα΅βανο΅ένων πλέον και των τριών ΅ηνών ΅ε πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχό΅ενα όσο και τ΅η΅ατικά. �στόσο, στην περίπτωση της τ΅η΅ατικής χορήγησης και προκει΅ένου να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συ΅περιφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσ΅ατική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκρι΅ένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστη΅α ΅ικρότερο του ενός ΅ηνός. Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις ΅ήνες ΅ε πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε ΅όνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού ΅ε κατανο΅ή του τρι΅ήνου ΅εταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ ό΅ως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστη΅α. Ση΅ειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις ΅ήνες ΅ε αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγ΅ατικής δη΅όσιας υπηρεσίας για όλα τα θέ΅ατα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση ΅ε τους λοιπούς ΅ήνες της 24΅ηνης άδειας που είναι άνευ αποδοχών (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590 /οικ. 14346/2952008, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) ΅ηνών ΅ε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξα΅ήνου ΅ετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετη΅ένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας ΅ήνας από την άδεια αυτή ΅πορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστη΅α (άρθρο 52, παρ. 4 του Ν. 3528/07).
Αναρρωτικές άδειες

• Η αναγνώριση συνεχό΅ενης ή τ΅η΅ατικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του ∆η΅οσίου, ΝΠ∆∆ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγ΅ατικής ∆η΅όσιας υπηρεσίας, κατοχυρώνει δικαίω΅α λήψης αναρρωτικής άδειας α΅έσως ΅ετά το διορισ΅ό (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).
http://users.sch.gr/dimitrako

• Στον τακτικό δη΅όσιο υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια ΅ε αποδοχές τόσων ΅ηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει ΅έσα στην προηγού΅ενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγού΅ενη χωρίς διακοπή δεν ΅πορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) ΅ήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) ΅ηνών θεωρείται ως πλήρες έτος (άρθρο 54 του Ν. 3528/07).
Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας

(άρθρο 55 του Ν. 3528/07)

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:

* Με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνω΅άτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) η΅έρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κατ΄ έτος.

* Με γνω΅άτευση ιατρού έως τρεις (3) η΅έρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ΄ έτος.

* Με γνω΅άτευση διευθυντή κλινικής δη΅όσιου νοσοκο΅είου έως πέντε (5) η΅έρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από δέκα (10) κατ΄ έτος.

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων που χορηγούνται χωρίς γνω΅άτευση υγειονο΅ικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) η΅έρες το χρόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή ΅ετά από αργία ή ανά΅εσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέ΅πεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονο΅ική επιτροπή.

* Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας ΅ε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. ΣΗΜΕΙ�ΣΗ: Τις ανωτέρω βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δικαιούνται και οι υπάλληλοι που

δεν έχουν συ΅πληρώσει έξι (6) ΅ήνες υπηρεσία. Σε περίπτωση, που ο υπάλληλος εξαντλήσει τις παραπάνω άδειες πριν από τη συ΅πλήρωση εξά΅ηνης συνολικής υπηρεσίας, λα΅βάνει άδεια «άνευ αποδοχών» ΅έχρι ένα ΅ήνα και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3731/08).
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

(άρθρο 56 του Ν. 3528/07)

* Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενη΅ερώνει την υπηρεσία για την αδυνα΅ία αυτή την ίδια η΅έρα.

* Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) η΅ερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας ΅ε ευθύνη του οργάνου που είναι αρ΅όδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις ΅πορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.

* Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) η΅ερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνω΅άτευση της οικείας υγειονο΅ικής επιτροπής, ΅ε εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνω΅άτευσης του ∆ιευθυντή κλινικής δη΅όσιου νοσοκο΅είου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) η΅ερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέ΅βασης.

o ’δεια διάρκειας πέραν του ενός (1) ΅ηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δη΅όσιο νοσοκο΅είο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τ΅η΅ατικώς, τον έναν (1) ΅ήνα ΅έσα στο ίδιο η΅ερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς,

o το περιεχό΅ενο των οποίων καθορίζεται ΅ε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
* Το αρ΅όδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθ΅ια υγειονο΅ική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνω΅άτευσή της ως αναιτιολόγητη, παραπέ΅πει τον ενδιαφερό΅ενο για εξέταση στη δευτεροβάθ΅ια υγειονο΅ική επιτροπή. Ο ενδιαφερό΅ενος ΅πορεί ΅έσα σε δέκα (10) η΅έρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνω΅άτευσης της πρωτοβάθ΅ιας υγειονο΅ικής επιτροπής να ζητήσει ΅ε ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθ΅ια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθ΅ια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ή΅ισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθ΅ια υγειονο΅ική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.

* Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο ΅έσα στο τελευταίο δεκαπενθή΅ερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

* Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και ΅ετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονο΅ικές επιτροπές γνω΅οδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσι΅η ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνω΅άτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται. Οι προϊστά΅ενες αρχές της οικείας υπηρεσίας ΅πορούν να παραπέ΅πουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθ΅ιες υγειονο΅ικές επιτροπές για απόλυσή τους, εάν κρίνουν ότι δεν ΅πορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σω΅ατικής ή πνευ΅ατικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή ΅ετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

o Κατά της γνω΅οδότησης αρ΅όδιας υγειονο΅ικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερό΅ενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσ΅ία δέκα

o (10) η΅ερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονο΅ικής επιτροπής. Ο υπάλληλος είναι υποχρεω΅ένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.
* Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογη΅ένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, α΅έσως ΅όλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονο΅ική επιτροπή. Αν η υγειονο΅ική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση ΅ε τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονο΅ική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

* Αν η αρ΅όδια υγειονο΅ική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισ΅ένο διάστη΅α σε νοσηλευτικό ίδρυ΅α, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.

’δειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

(άρθρο 58 του Ν. 3528/07)

Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συ΅΅ετοχή του σε προγρά΅΅ατα:

* ΅ετεκπαίδευσης ή

* κύκλους ΅εταπτυχιακής εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙ�ΣΗ:

* ’δεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απο΅ένει ΅ετά το πέρας της άδειας είναι ΅ικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συ΅πληρώσει τη δοκι΅αστική υπηρεσία (2 έτη).

* Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυ΅α Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυ΅α ή οργανισ΅ό η΅εδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζό΅ενη ΅ε το αντικεί΅ενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτι΅άται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

* Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν ΅πορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγρά΅΅ατα ή κύκλους ΅εταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν ΅πορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα

τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν ΅πορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.

• Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λα΅βάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξη΅ένες κατά 20%. Αν η ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δή΅ου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, ΅πορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% ΅ε απόφαση του υπηρεσιακού συ΅βουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

* Σε περίπτωση τ΅η΅ατικής χορήγησης της άδειας για ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό διάστη΅α της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξη΅ένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυ΅α το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του ∆ή΅ου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, ΅πορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) ΅ε απόφαση του Υπηρεσιακού Συ΅βουλίου (άρθρο 17 του Ν. 3801/09).

* Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για ΅ετεκπαίδευση ή ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξη΅ένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών ΅ειώνεται κατά το ΅έρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρη΅ατική α΅οιβή ή αποζη΅ίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται, επίσης, οδοιπορικά έξοδα ΅ετάβασης και επιστροφής.

* Ο εκπαιδευτικός ΅ετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθ΅ίδας που ανήκει ή άλλης βαθ΅ίδας για χρονικό διάστη΅α τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειάς του και πάντως όχι ΅εγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστη΅α πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθ΅ίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δη΅όσιο συ΅φέρον ΅πορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί ΅ερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθ΅ίδα, ΅ε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από αιτιολογη΅ένη γνώ΅η του οικείου Υπηρεσιακού Συ΅βουλίου (άρθρο 9 του Ν 2986/02).

* Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης της υποχρέωσης επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζη΅ιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές ολικά ή ΅ερικά, κατά τα οριζό΅ενα ΅ε απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώ΅η του αρ΅όδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών Υπηρεσιακού Συ΅βουλίου (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3687/08).

* Εκπαιδευτικός που ΅ετά τη λήξη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν καταθέσει, εντός έτους, τίτλο ΅εταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικής διατριβής, δεν έχει οποιαδήποτε οικονο΅ική ή άλλη επίπτωση (αρ. 227/2009, Γνω΅οδότηση του Ν.Σ.Κ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται ΅ε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ΅ετά από σύ΅φωνη γνώ΅η του ΑΠΥΣΠΕ (για την Πρωτοβάθ΅ια) ή του ΑΠΥΣ∆Ε (για τη ∆ευτεροβάθ΅ια).

* Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται ΅ε απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, ΅ετά από σύ΅φωνη γνώ΅η του ΚΥΣΠΕ (για την Πρωτοβάθ΅ια) ή του ΚΥΣ∆Ε για τη ∆ευτεροβάθ΅ια (άρθρο 9, παρ. 10 του Ν. 3391/05).

* Τα Στελέχη της Εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για ΅εταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώ΅ατος, αν προηγου΅ένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους (άρθρο 26, παρ. 3 του Ν. 3848/10).

* Για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή΅ιο, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ΅ε αποδοχές χορηγείται ΅όνο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Υπηρεσιακό καθεστώς ΅ετεκπαιδευο΅ένων: "Απόσπαση" ή "άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης";
Νο΅ικό πλαίσιο

Η ΅ετεκπαίδευση στο Μ.∆.∆.Ε. και κατ' επέκταση στα υπόλοιπα ∆ιδασκαλεία (∆ασκάλων και Νηπιαγωγών) ρυθ΅ίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2327/95. Στο νό΅ο, ό΅ως, αυτό ουδε΅ία αναφορά γίνεται στο καθεστώς των ΅ετεκπαιδευο΅ένων που φοιτούν σ' αυτά. Συγκεκρι΅ένα, στο άρθρο 5, παρ. 4 ορίζεται ότι: "Οι ΅ετεκπαιδευό΅ενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα". Σχετικές αναφορές για τους ΅ετεκπαιδευό΅ενους υπάρχουν και στο νό΅ο πλαίσιο (1566/85):

* "Η ΅ετεκπαίδευση πραγ΅ατοποιείται στα πλαίσια των ΅εταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι…" (άρθρο 30, παρ. 2).

* "Η ΅ετεκπαίδευση του προσωπικού σε θέ΅ατα ειδικής αγωγής γίνεται ΅ε εκπαιδευτικές άδειες για φοίτηση σε ΑΕΙ της η΅εδαπής" (άρθρο 35, παρ. 14).

Ο Δη΅οσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι: "Για συ΅΅ετοχή σε προγρά΅΅ατα ΅ετεκπαίδευσης ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης…" (άρθρο 58, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύ΅φωνα ΅ε τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις διατάξεις του, αφού:

"Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νο΅ικών προσώπων δη΅οσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγ΅ατική ή νο΅οθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισ΅ών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέ΅ατα δεν ρυθ΅ίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις" (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3258/07).

Συνεπώς, κατά τη γνώ΅η του γράφοντος, στους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στα ∆ιδασκαλεία, αφού οι ειδικές διατάξεις δεν προβλέπουν διαφορετικά, πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και να τους καταβάλλονται αυξη΅ένες αποδοχές, όπως προβλέπει το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν. 3528/07. Απέναντι στην ε΅΅ονή της Πολιτείας για χορήγηση "απόσπασης" στους ΅ετεκπαιδευό΅ενους, ένας δρό΅ος υπάρχει: η συνδικαλιστική διεκδίκηση και παράλληλα η αγωγή (για την καταβολή του επιδό΅ατος) στα αρ΅όδια δικαστήρια…
’δειες για επι΅ορφωτικούς ή επιστη΅ονικούς λόγους

(άρθρο 59 του Ν. 3528/07)

* ’δειες ΅ικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, ΅ετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που ΅ετέχουν σε διαγωνισ΅ούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους ΅εταπτυχιακών σπουδών, σε αντικεί΅ενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

* Ό΅οιες άδειες ΅πορεί να χορηγούνται για συ΅΅ετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σε΅ινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστη΅ονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συ΅΅ετοχή κρίνεται συ΅φέρουσα για την υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τη χορήγηση ειδικών αδειών για επι΅ορφωτικούς ή επιστη΅ονικούς λόγους, είναι αρ΅όδιοι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εφόσον κρίνουν ότι η συ΅΅ετοχή του εκπαιδευτικού είναι συ΅φέρουσα για την υπηρεσία, δεν παρακωλύεται η εύρυθ΅η λειτουργία του σχολείου και αφού συγκεντρώσουν τα απαιτού΅ενα δικαιολογητικά (αίτηση του εκπαιδευτικού, επίση΅η ονο΅αστική πρόσκληση του εκπαιδευτικού από τον φορέα διοργάνωσης του προγρά΅΅ατος, σε΅ιναρίου κτλ. ή πρόγρα΅΅α του σε΅ιναρίου).
’δειες εξετάσεων

(άρθρο 60 του Ν. 3528/07)

Στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή ΅εταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων ΅ε αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν ΅πορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσι΅ες η΅έρες κατά η΅ερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τ΅η΅ατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο ενδιαφερό΅ενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξά΅ηνα ΅ετά τη λήξη του. Για κάθε η΅έρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο η΅ερών (η προηγού΅ενη και η η΅έρα της εξέτασης, εφόσον κα΅ία από τις δύο δεν είναι αργία).

* Οι υπάλληλοι που παρακολουθούν ΅εταπτυχιακά προγρά΅΅ατα του ΕΑΠ ΅πορούν να λάβουν την εν λόγω άδεια ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται το Σαββατοκύριακο (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

* Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκει΅ένου να συναντηθούν ΅ε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή θα χορηγείται κάθε φορά ΅ετά από συνεκτί΅ηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερο΅ένων (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53.9673/16848/2142003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

* ’δεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκω΅οσία των εκπαιδευτικών ΅ετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπό΅ενες η΅έρες άδειας έχουν εξαντληθεί τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

’δεια διευκόλυνσης

* Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθ΅ια ή ∆ευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους ΅ε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 53, παρ. 6 του Ν. 3528/07 ).

* Οι γονέας δη΅όσιος υπάλληλος δικαιούται ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι να απουσιάζει ορισ΅ένες ώρες ή ολόκληρη την η΅έρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το εκπαιδευτικό ίδρυ΅α των τέκνων του (Νηπιαγωγείο, ∆η΅οτικό, Γυ΅νάσιο, Λύκειο) και να ενη΅ερωθεί για την επίδοσή τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιού΅ενης άδειας καθορίζεται ως εξής (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/1262/οικ.23684):

* Γονέας ΅ε ένα (1) παιδί δικαιούται έως τέσσερις (4) η΅έρες ΅ε αποδοχές ετησίως.

II. Γονέας ΅ε δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) η΅έρες ΅ε αποδοχές ετησίως. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν ΅αθή΅ατα σε ιδρύ΅ατα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθ΅ίδας (Πρωτοβάθ΅ια ∆ευτεροβάθ΅ια) η δικαιού΅ενη άδεια αυξάνεται κατά ΅ία (1) η΅έρα.
ΣΗΜΕΙ�ΣΗ:

Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γά΅ου γέννησης η άδεια χορηγείται στο γονέα που έχει την επι΅έλεια του παιδιού.

* Η άδεια χορηγείται και σε γονείς υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγρα΅΅ένο σε παιδικό σταθ΅ό ΅ε την προϋπόθεση εκεί να εφαρ΅όζεται πλήρες πρόγρα΅΅α Νηπιαγωγείου και να είναι τεσσάρων (4) ετών ή να συ΅πληρώνει την ηλικία αυτή την 31η ∆εκε΅βρίου του έτους εγγραφής (79034/∆2/180608, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.).

* Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισ΅ένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την η΅έρα, σε κα΅ιά ό΅ως περίπτωση πάνω από ΅ία η΅έρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της

άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν ΅εταφέρεται στο επό΅ενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζη΅ίωση στον υπάλληλο.

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λα΅βάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν ΅πορεί να υπερβεί το συνολικό αριθ΅ό των η΅ερών. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες η΅έρες ή ώρες της δικαιού΅ενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.
’δειες άνευ αποδοχών

* Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια ΅έχρι έξι (6) εργάσι΅ες η΅έρες, που προσαυξάνονται σε 8 για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄ έτος χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώ΅ενων παιδιών (ηλικίας έως 16 ετών) ή άλλων ΅ελών της οικογένειας (Ν.1483/84). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγ΅ατικής δη΅όσιας υπηρεσίας (άρθρο 10 του Π.∆τος 193/88).

* Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών ΅έχρι ένα ΅ήνα εντός του ίδιου η΅ερολογιακού έτους εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 51, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγ΅ατικής δη΅όσιας υπηρεσίας.

* Υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ∆η΅οσίου ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε άλλο φορέα του ∆η΅οσίου Το΅έα ή σε υπηρεσία της Ε.Ε., δικαιούται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών ΅έχρι έξι (6) έτη, εφόσον έχει συ΅πληρώσει διετή πραγ΅ατική υπηρεσία (άρθρο 51, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρόνος πραγ΅ατικής δη΅όσιας υπηρεσίας.

* Με απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρ΅όδιου υπηρεσιακού συ΅βουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, Π.∆. 1/2003), ΅πορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθ΅ιας και ∆ευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές ΅έχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των ΅ελών της οικογένειάς του, αντι΅ετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυ΅οσύνης, τοκετού και ΅ητρότητας, ολοκλήρωση ΅εταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. ’δεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται για τους παραπάνω λόγους, δε ΅πορεί σε κα΅ία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη (άρθρο 16, Περ. Ε΄, παρ. 1, 2 του Ν. 1566/85).

Συνδικαλιστική άδεια (Ν. 1264/1982)

* Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γ. Γρα΅΅ατέα του ∆.Σ. των Πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια ΅έχρι πέντε (5) η΅έρες το ΅ήνα, εφόσον τα ΅έλη του τοπικού Συλλόγου υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500).

* Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γ. Γρα΅΅ατέα του ∆.Σ. των Πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια ΅έχρι τρεις (3) η΅έρες το ΅ήνα, εφόσον τα ΅έλη του τοπικού Συλλόγου είναι λιγότερα από πεντακόσια (500). ΣΗΜΕΙ�ΣΗ: Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται είτε τ΅η΅ατικά είτε ΅ε τη ΅ορφή

΅ειω΅ένου ωραρίου. Η ΅ηνιαία ΅είωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής (Φ.351.5/27/19630/∆1/29208, έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.):

(Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας χ δικαιού΅ενες η΅έρες άδειας) : 5=΅ηνιαία ΅είωση ωραρίου (σε ώρες)
Αι΅οδοτική άδεια

Ο αριθ΅ός των η΅ερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αι΅οδοσίας είναι οι εξής:

* Εκπαιδευτικός που δίνει αί΅α για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την η΅έρα αι΅οδοσίας (Φ351/5/33/∆1/1207/2311998).

* Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αι΅οδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συ΅΅ετέχει σε οργανω΅ένη ο΅αδική αι΅οληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της η΅έρας αι΅οδοσίας, δύο (2) επιπλέον η΅έρες (άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/07). Την άδεια αυτή δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αι΅οληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αί΅α. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκο΅ίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύ΅ατος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αι΅οπεταλίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια των δύο η΅ερών ΅πορεί να χορηγηθεί είτε συνεχό΅ενα ΅ε το χρόνο αι΅οδοσίας ή οποτεδήποτε ΅έσα στο ίδιο η΅ερολογιακό έτος.
Χορήγηση αδειών σε αποσπασ΅ένους υπαλλήλους

* Οι αποσπασ΅ένοι υπάλληλοι για τη λήψη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (εκπαιδευτική άδεια) υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά και ταυτόχρονα την κοινοποιούν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν ΅ε απόσπαση. Η άδεια αυτή χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.

* Οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται από την οργανική θέση.

* Για τις λοιπές άδειες (π.χ. κανονική, αναρρωτική, ΅ητρότητας, ειδικές άδειες κ.τ.λ.), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν ΅ε απόσπαση, η οποία αποφαίνεται για τη χορήγησή τους ή ΅η και γνωστοποιεί την απόφασή της στην υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, εφόσον χορηγεί την αιτού΅ενη άδεια.

Επισκεφτείτε το σύνδεσ΅ο http://users.sch.gr/dimitrako
και ενη΅ερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα!
Β. ’δειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
Δικαίω΅α κανονικής άδειας

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ΅πορούν να πάρουν κανονική άδεια ΅ε αποδοχές έως επτά (7) η΅έρες εντός του χρόνου της σύ΅βασής τους (άρθρο 20, παρ. 8 του Π.∆τος 410/1988, και αρ. 44/1990 Γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η άδεια ζητείται ΅ε αίτηση προς τον Προϊστά΅ενο που είναι και ο ΅όνος αρ΅όδιος να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί για να δικαιολογηθεί εκ των υστέρων απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.
Αναρρωτική άδεια

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστη΅α της σύ΅βασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) η΅έρες αναρρωτική άδεια ΅ε αποδοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξίωση καταβολής αποδοχών είναι η εργασία τους επί δεκαή΅ερον, τουλάχιστον, από την ανάληψη υπηρεσίας (άρθρα 657, 658 του Αστικού Κώδικα). Σε περίπτωση που εξαντληθεί η
αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε η΅ερών ΅ε αποδοχές, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν
δικαίω΅α, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ανάγκης, να λάβουν αναρρωτική άδεια «άνευ
αποδοχών».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αναπληρωτές και οι ωρο΅ίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται

αναρρωτική άδεια θα πρέπει, από την πρώτη η΅έρα της ασθενείας, να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους. ∆εν ΅πορούν ό΅ως να προσκο΅ίζουν γνω΅ατεύσεις από ιδιώτες γιατρούς ή από ∆η΅όσια νοσοκο΅εία χωρίς την έγκριση του ελεγκτή του ΙΚΑ, ούτε έχουν δικαίω΅α χορήγησης αναρρωτικής άδειας ΅ε υπεύθυνη δήλωση, ούτε παραπέ΅πονται στις κατά τόπους Υγειονο΅ικές Επιτροπές. Σε περίπτωση αποχής του αναπληρωτή από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστη΅α από ΅ία (1) ΅έχρι τρεις (3) η΅έρες, από την αναγγελία της ανικανότητας ΅έχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει ΅όνο το ΅ισό του αναλογούντος ΅ισθού και αποκλείεται η συ΅πλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισ΅ό.
Ειδικές άδειες

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίω΅α άδειας ΅ε αποδοχές πέντε (5) εργάσι΅ων η΅ερών σε περίπτωση γά΅ου. Η άδεια αυτή χορηγείται α΅έσως πριν ή α΅έσως ΅ετά την τέλεση του γά΅ου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίω΅α απουσίας ΅ε αποδοχές δύο εργάσι΅ων (2) η΅ερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια ΅ε αποδοχές ΅ιας (1) έως τριών (3) η΅ερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώ΅ατος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συ΅΅ετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόση΅α, που απαιτεί ΅εταγγίσεις αί΅ατος και παραγώγων του ή αι΅οκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσι΅ες η΅έρες επιπλέον της κανονικής άδειας των επτά (7) η΅ερών, από τις οποίες οι έντεκα (11) ΅ε αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς αποδοχές (άρθρο 21 του Π.∆τος 410/1988). Το νόση΅α θα πιστοποιείται ΅ε γνω΅άτευση της πρωτοβάθ΅ιας υγειονο΅ικής επιτροπής, ΅ε την οποία θα αποδεικνύεται αιτιολογη΅ένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών ΅εταγγίσεων αί΅ατος και παραγώγων του ή αι΅οκάθαρσης σε ∆η΅όσιο ή Ιδιωτικό ίδρυ΅α.

’δεια ΅ητρότητας

* Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια ΅ητρότητας 17 εβδο΅άδες (119 η΅έρες). Οι οχτώ (8) εβδο΅άδες (άδεια κύησης) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή η΅ερο΅ηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδο΅άδες (άδεια λοχείας) ΅ετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγ΅ατοποιείται σε χρόνο ΅εταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από το θεράποντα ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα, η άδεια κύησης παρατείνεται ΅έχρι την πραγ΅ατική η΅ερο΅ηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη ΅είωση του χρόνου της άδειας ΅ητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις δεκαεπτά (17) εβδο΅άδες. Όταν ο τοκετός πραγ΅ατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την πιθανολογού΅ενη η΅ερο΅ηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται ΅ετά τον τοκετό υποχρεωτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της συνολικής άδειας των δεκαεπτά εβδο΅άδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/00).

* Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια ΅ητρότητας και στην περίπτωση που γέννησε πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε ΅ετά τον τοκετό (∆ΙΠΙ∆∆/∆4/49/22889/19112004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

* Οι ωρο΅ίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι αναπληρώτριες.

’δειες διευκόλυνσης αναπληρωτών ΅ε οικογενειακές υποχρεώσεις

* Η ΅ητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται τις διευκολύνσεις (άρθρο 13, παρ. 45γ του Ν. 3149/03): α) ΅είωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδο΅αδιαίως για δύο έτη και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη.

* Τις παραπάνω διευκολύνσεις δικαιούται και η θετή ΅ητέρα αναπληρώτρια, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία υιοθεσίας και το τέκνο είναι ηλικίας ΅έχρι έξι (6) ετών.

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών στην Πρωτοβάθ΅ια ή ∆ευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισ΅ένες ώρες ή και ολόκληρη την η΅έρα από την εργασία τους ΅έχρι τη συ΅πλήρωση τεσσάρων (4) εργάσι΅ων η΅ερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, ΅ε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 όπως συ΅πληρώθηκε ΅ε το άρθρο 6 του Π.∆τος 193/1988).

* Η άδεια αυτή είναι ΅ε αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν ΅ε κοινή συ΅φωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώ΅ατος και για πόσο χρονικό διάστη΅α, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν ΅πορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) η΅έρες και για τους δύο γονείς.

’δειες εξετάσεων

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή ΅εταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύ΅ατα και των τριών βαθ΅ίδων εκπαίδευσης χορηγείται άδεια εξετάσεων ΅ε αποδοχές (άρθρο 26 του Π.∆τος 410/1988). Η άδεια εξετάσεων ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσι΅ες η΅έρες κατά η΅ερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τ΅η΅ατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο ενδιαφερό΅ενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξά΅ηνα ΅ετά τη λήξη του. Για κάθε η΅έρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο η΅ερών (η προηγού΅ενη και η η΅έρα της εξέτασης, εφόσον κα΅ία από τις δύο δεν είναι αργία).
Ειδική άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ

Στους αναπληρωτές καθηγητές ΅έσης εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εκλεγεί ∆ή΅αρχοι, χορηγείται από την υπηρεσία ειδική άδεια (εντός του χρόνου της σύ΅βασής τους) για όλο το διάστη΅α που ασκούν τα καθήκοντά τους (άρθρο 139, παρ. 1 του Ν. 3463/2006). Η ειδική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστη΅α χρήσης της θεωρείται χρόνος πραγ΅ατικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ΅ατα που απορρέουν (άρθρο 139, παρ.5).
Αι΅οδοτική άδεια

Ο αριθ΅ός των η΅ερών άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λόγω αι΅οδοσίας είναι οι εξής (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/214/16897/16111994):

* Εκπαιδευτικός που δίνει αί΅α για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την η΅έρα αι΅οδοσίας.

* Ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αι΅οληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αί΅α, δικαιούται ΅ία (1) επιπλέον η΅έρα, πέραν της η΅έρας αι΅οδοσίας.

* Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αι΅οδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συ΅΅ετέχει σε οργανω΅ένη ο΅αδική αι΅οληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της η΅έρας αι΅οδοσίας, δύο (2) επιπλέον η΅έρες. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκο΅ίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύ΅ατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αι΅οδοσίας δίνεται σε συνεννόηση ΅ε την υπηρεσία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ανάλογα ΅ε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
’δεια άνευ αποδοχών

* Ο ένας εκ των δύο συζύγων εκπαιδευτικός αναπληρωτής, όταν ο άλλος υπηρετεί στο εξωτερικό, έχει δικαίω΅α να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) διδακτικών ετών κατ’ ανώτατο όριο, ΅ε σκοπό τη συγκατοίκηση (άρθρο 24, παρ. 3 του Π.∆τος 410/1988). Η άδεια παρέχεται ΅ε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώ΅η του οικείου Υπηρεσιακού Συ΅βουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε).

* Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης και όταν ο/η σύζυγος υπηρετεί προσωρινά στο εξωτερικό σε διεθνείς Οργανισ΅ούς. Για τη χορήγηση της άδειας λα΅βάνονται υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι Νό΅οι, τα Προεδρικά ∆ιατάγ΅ατα και οι Γνω΅οδοτήσεις του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako

Επίσης και σε μορφή .pdfΔ2/2107/04-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Πληροφορίες για άδειες αναπληρωτών καθηγητών

Αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 28967/12.2.2001 έγγραφο σας, που αφορά άδειες αναπληρωτών καθηγητών σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. θ του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 410/88 και της 44/90 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αναπληρωτές δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι δέκα (10) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ` έτος γιο λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Στις αναπληρώτριες καθηγήτριες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/00 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29.12.00, τεύχος Α`) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες συνολικά , δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε τις διατάξεις νόμων εγκυκλίων κλπ, που αφορούν στις άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών καθηγητριών.

Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΚΕΦ. Δ`

Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 �Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ� (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................

Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)

Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.

Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)

Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.

Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 του Α.Ν. 178/67.

695/13-05-1985 Υπ. Εργασίας

Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.

2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)

3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.

5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.

Δ2/1180/24-01-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
......

2026444/3234/0022/10-04-1989 Γ.Λ.Κ.

Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας

........
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) ημέρες μετά.
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον.
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση του Ι.Κ.Α..

Δ2/116333/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Πληροφορίες σχετικά με άδειες - ωράριο διδασκαλίας μητέρων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτριών

Ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 3149/02 σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού ^χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν.2874/2000).
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92 Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/99 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/99 �Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις� από την ημερομηνία ισχύος, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές για αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/85 και του άρθρου 30 του Ν.2083/92.
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές, που δικαιούται μητέρα τακτικός εκπαιδευτικός, της οποίας η άδεια λοχείας έληξε πριν από το διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση και το παιδί είναι έως 2 ετών γένεται με βάση τον τύπο: (24 μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες) Χ 11,25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται, η Δ2/21151/2-8-1999, εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα �Πληροφορίες σχετικά με άδειες�.

Δ2/54963/28-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπ΄ αρ. Δ2/76601/12.12.01 ΥΠ.Ε.Π.Θ. που προέβλεπε το αντίθετο κατόπιν τούτης δεν ισχύει πλέον

Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.

ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31-10-1991 Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως

Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.

Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.

Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:

Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων

Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.

Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας

Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.

Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών

Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Αρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.

Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων

Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές

Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.

ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού

Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


’δειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Δ2/40430/16-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Αναφερόμενοι στο με αρ. Πρωτ. Φ12.1/2020/16-4-2002 έγγραφο σας, που αφορά πληροφορίες για άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από της πρόσληψης τους (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.).
Οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα της ασθένειας τους είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα.
Από τις παραπάνω αποδοχές ο εργοδότης (η υπηρεσία σας) δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασθενούντα από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) και να πληρώσει το υπόλοιπο ποσόν με το οποίο συμπληρώνονται οι αποδοχές για το χρονικό αυτό διάστημα της ασθένειας.
Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποδοχές από το Ι.Κ.Α. λόγω στέρησης βιβλιαρίου ενσήμων όχι από υπαιτιότητα του ωρομισθίου, ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον άδεια κύησης και λοχείας, όπως οι αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/ 29-12-2000 τεύχος Α`).
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες συνολικά, δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ωρομισθίων καθηγητών κατά τις επίσημες αργίες.
Γ.Λ.Κ. 2005762/547/0022/22-4-98

ΣΧΕΤ.: α) ΄Εγγραφό σας αριθμ. ΙΒ/3936/97
β) ΄Εγγραφό μας αριθμ. 2048574/7693/0022/16-10-97

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και μετά το (β) δικό μας όμοιο, που σας κοινοποιήσαμε, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε φωτοτυπία τα πρακτικά της 40ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Δεκεμβρίου 1997 για να λάβετε γνώση (Σ.ΔΕΚ. Τα πρακτικά στο αρχείο μας).
Με τα ανωτέρω πρακτικά γίνεται δεκτό ότι, οι ωρομίσθιοι καθηγητές, δεν δικαιούνται της οριζόμενης ωριαίας αποζημιώσεως για τις ημέρες των διακοπών, των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις υπόλοιπες επίσημες αργίες, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν λειτουργούν και δεν έχουν ορισθεί αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας για αυτούς.
Συνεπώς, η παράγραφος 5 της αριθμ. 68669/12469/25-6-1994 εγκυκλίου μας δεν έχει ισχύ από της λήψεως της παρούσας.
Κατόπιν αυτών, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε τα παραπάνω πρακτικά σε όλα τα σχολεία που εποπτεύετε, για ενημέρωση και εφαρμογή.
Τέλος, όσον αφορά το ερώτημά σας για το αν δικαιούνται οι ωρομίσθιοι καθηγητές αποζημίωση για τις ημέρες των Τριών Ιεραρχών και της 17ης Νοεμβρίου, που είναι σχολικές εορτές, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα και με τις απόψεις που διατυπώθηκαν στα κοινοποιούμενα πρακτικά βάσει των οποίων, οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι καθηγητές γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες αργίας και τις κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Δικαιούνται όμως αποζημίωσης όταν οι μαθητές κάνουν αποχή από τα μαθήματά τους ή δεν γίνονται μαθήματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ορισμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, ή κατά τις εργάσιμες ημέρες που το σχολείο είναι εκλογικό κέντρο στις βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές, ή κατά τις ημέρες (εργάσιμες) των γενικών συνελεύσεων των καθηγητών, εφόσον βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των σχολείων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών