www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Αρθρο 23-27)

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
 
ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Άρθρο 23

Επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Κατάργηση του Κ.Ε.Μ.Ε.

ΝΟΜΟΣ 1566/85 (όλα τα άρθρα)

ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
του...

(σε μορφή pdf ΕΔΩ)

Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-96)
1. Επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ν.δ. 4379/1964 (ΦΕΚ 182) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
2. Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.) που ιδρύθηκε με το ν.186/1975 (ΦΕΚ 214) καταργείται.


Άρθρο 24

Μορφή και αρμοδιότητες

1. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έργο του Π.Ι. είναι:
α) η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας,
γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησής της στην εκπαίδευση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της και
δ) ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

2. Το Π.Ι. ιδίως:
α) μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης,
β) επισημαίνει τις ανάγκες για εκπαιδευτική έρευνα, οργανώνει, συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή της από τους σχολικούς συμβούλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιεί τα πορίσματά τους,
γ) καταρτίζει και προτείνει τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα της εκπαιδευτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,
δ) εισηγείται την προκήρυξη και τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο και τον τρόπο συγγραφής και τελικής τους έγκρισης και συντάσσει οδηγίες για τη συγγραφή τους,
ε) εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής και γενικότερα της εκπαιδευτικής εργασίας,
στ) γνωμοδοτεί για τις ανάγκες, τις μορφές και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
ζ) γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και τον προσδιορισμό και τη χρήση οπτικοακουστικών και άλλων διδακτικών μέσων στα σχολεία,
η) εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί έρευνες για θέματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, παρακολουθεί την εφαρμογή και εξέλιξή τους και εισηγείται μέτρα για την ευρύτερη και πληρέστερη χρησιμοποίησή της,
θ) μελετά την οργάνωση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και παρακολουθεί την εφαρμογή του,
ι) συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τους βοηθεί στην άσκηση του επιστημονικού και καθοδηγητικού τους έργου,
ια) γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, όταν παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
ιβ) μελετά κάθε εκπαιδευτικό θέμα που αναφέρεται στη δομή, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Π.Ι. δέχεται οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης και με ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
4. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε σχολικού έτους, ο πρόεδρος του Π.Ι. υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
α) έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων και
β) έκθεση πεπραγμένων του Π.Ι. μαζί με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
5. Κάθε σχολικό έτος ή και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα το Π.Ι. εκδίδει εκπαιδευτικό δελτίο, όπου δημοσιεύονται πορίσματα εκπαιδευτικών ερευνών, μελέτες μελών του Π.Ι., εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών που έχουν σχέση με την παιδεία, καθώς και πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τους σκοπούς της παιδείας. Το εκπαιδευτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του εκπαιδευτικού δελτίου ρυθμίζονται με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι.


Άρθρο 25

Προσωπικό, οργανικές θέσεις, προσόντα, πλήρωση θέσεων.

Το προσωπικό του Π.Ι. διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό.

Α΄ Κύριο προσωπικό.

1. Το κύριο προσωπικό του Π.Ι. αποτελούν οι σύμβουλοι που είναι μόνιμοι και οι πάρεδροι που είναι μόνιμοι ή με θητεία. Οι σύμβουλοι παίρνουν πλήρεις αποδοχές καθηγητή Α.Ε.Ι., οι μόνιμοι πάρεδροι αναπληρωτή καθηγητή. Α.Ε.Ι. και οι πάρεδροι με θητεία επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ι. περιοχής Αττικής.
2. Οι θέσεις των συμβούλων είναι τριάντα (30) και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία (1), φιλολόγων τρεις (3), μαθηματικών δύο (2), φυσικών δύο (2), χημικού μία (1), γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας μία (1), καλλιτεχνικών μαθημάτων μία (1), οικονομολόγου μία (1), κοινωνιολόγου μία (1), φυσικής αγωγής μία (1), πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού μία (1), μηχανολόγου μία (1), ηλεκτρολόγου ή φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μία (1), γεωπόνου μία (1), νομικού ή πολιτικού επιστήμονα μία (1),, δημοτικής εκπαίδευσης επτά (7), προσχολικής αγωγής μία (1), ειδικής αγωγής μία (1), ψυχολόγου μία (1) και ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μία (1).
3. Οι θέσεις των παρέδρων είναι:
α) των μόνιμων παρέδρων δεκαπέντε (15) και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία (1), φιλολόγων δύο (2), μαθηματικού μία (1), φυσιογνώστη ή βιολόγου ή γεωλόγου μία (1), γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας μία (1), οικονομολόγου μία (1), φυσικής αγωγής μία (1), ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού μία (1), γεωπόνου μία (1), οικιακής οικονομίας μία (1), μουσικής μία (1), δημοτικής εκπαίδευσης δύο (2) και προσχολικής αγωγής μία (1),
β) των παρέδρων με θητεία τριάντα (30) ανεξάρτητα από ειδικότητα και ο προσδιορισμός τους γίνεται με την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων.
4. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις συμβούλων είναι:
α) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ληφθεί ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές. Στην περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει ληφθεί χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούνται επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
β) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου, καθώς και:
αα) για τις θέσεις θεολόγου, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικού, χημικού, γαλλικής γλώσσας και αγγλικής γλώσσας:
i) πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
ββ) για τη θέση φυσικής αγωγής:
i) πτυχίο της εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
γγ) για τις θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής:
i) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, είτε πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση και πτυχίο μετεκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. ή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή διετείς τουλάχιστο μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
Το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η επιστημονική έρευνα θα πρέπει για την περίπτωση αυτή να έχουν ως αντικείμενο θέματα από τις παιδαγωγικές επιστήμες.
δδ) Για τις θέσεις πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού και γεωπόνου:
i) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
εε) Για τις θέσεις του οικονομολόγου και νομικού ή πολιτικού επιστήμονα:
i) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
στστ) Για τις θέσεις κοινωνιολόγου και ψυχολόγου:
i) πτυχίο τμήματος κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
ζζ) Για τη θέση του ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού:
i) πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ειδικότητας αντίστοιχης προς μία από τις θέσεις των συμβούλων του Π.Ι. ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής,
ii) μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
iii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
ηη) Για τη θέση των καλλιτεχνικών μαθημάτων:
i) πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, τα ειδικά τυπικά προσόντα των μόνιμων παρέδρων είναι τα ίδια με αυτά των συμβούλων της αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός από την απαιτούμενη πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση που ορίζεται σε επτά (7) έτη.
Κατεξαίρεση απαιτείται: α) για την ειδικότητα της οικιακής οικονομίας πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και β) για την ειδικότητα της μουσικής πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
6. Κατεξαίρεση θέσεις μόνιμων παρέδρων του Π.Ι. μπορούν να καταλάβουν και όσοι έχουν:
α) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως πάρεδροι με θητεία ή ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. ή
β) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως σχολικοί σύμβουλοι.
7. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις παρέδρων με θητεία είναι πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας προς τις θέσεις που προκηρύσσονται και πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. Όταν πρόκειται για θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής, γίνεται δεκτό και πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση. Για την επιλογή λαμβάνονται επιπλέον υπόψη διδακτορικό δίπλωμα, πανεπιστημιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που πιστοποιούνται με πτυχίο, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αξιόλογη συγγραφική εργασία, ιδιαίτερα η ερευνητική και διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας.
8. Όπου απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται σπουδές στην αντίστοιχη ειδικότητα. Κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι σπουδές τους στις επιστήμες της αγωγής.
9. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβούλων και παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, γίνεται με διορισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη.
10. Η επιλογή και ο διορισμός των συμβούλων και παρέδρων του Π.Ι. γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση συλλογικού οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι. και τα μέλη του τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι. Στο συλλογικό αυτό όργανο προεδρεύει ο πρόεδρος του Π.Ι..
11. Οι πάρεδροι με θητεία διορίζονται για τρία ως πέντε έτη. Η διάρκεια της θητείας προσδιορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων. Όσοι υπηρετούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων παρέδρων σύμφωνα με την παρ.6 ή να επαναδιοριστούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία με την ίδια διαδικασία.
12. Όσοι διορίζονται σε θέσεις παρέδρων με θητεία θεωρείται ότι ανήκουν οργανικά στον κλάδο από τον οποίο προέρχονται για κάθε περίπτωση, εκτός από τη λήψη αποδοχών ή αποζημιώσεων ή για θέματα που ρητά ορίζει αυτός ο νόμος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές τους θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι πάρεδροι με θητεία, που αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης.
13. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συμβούλους και τους παρέδρους, μόνιμους και με θητεία, ασκεί το υπηρεσιακό συμβούλιο που προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
14. Όσοι διορίζονται σε θέσεις συμβούλων και παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, ορκίζονται ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν το νόμο.
15. Η αρχαιότητα των συμβούλων και μόνιμων παρέδρων προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία διορισμού τους σε θέσεις μόνιμου συμβούλου ή παρέδρου και στην περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού προσδιορίζεται κατά σειρά: από τη συνολική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, την ημερομηνία λήψης διδακτορικού διπλώματος και την ημερομηνία λήψης του βασικού πτυχίου. Οι διατάξεις του ν.978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους του Π.Ι. και περιλαμβάνουν και ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή εσωτερικό, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους.
16. Σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται ολικά ή μερικά σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, Π.Ε.Κ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων ή για την άσκηση ειδικών καθηκόντων.

Β' Επικουρικό προσωπικό
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του συντονιστικού συμβουλίου, επιτρέπεται να συσταθούν στο Π.Ι.:
α) μέχρι δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές,,
β) μέχρι πέντε (5) θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους,
γ) μέχρι πέντε (5) θέσεις στενογράφων - πρακτικογράφων,
δ) μέχρι τριάντα (30) θέσεις ερευνητών - συλλεκτών και εποπτών τους για τη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις και η διάρκεια της σχέσης εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στο Π.Ι. για να βοηθούν το έργο του εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους ή εκπαιδευτική εμπειρία.


Άρθρο 26

Οργάνωση και λειτουργία του Π.Ι.

1. Τα όργανα του Π.Ι. είναι η ολομέλεια, το συντονιστικό συμβούλιο, τα τμήματα, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν και κατά τομείς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο πρόεδρος του Π.Ι. και τέσσερις αντιπρόεδροι που είναι σύμβουλοι του Π.Ι. ή καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Για τους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι θέσεις αυτές είναι πλήρους απασχόλησης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση διορισμού τους. Ένας από τους αντιπροέδρους ορίζεται αναπληρωτής του προέδρου. Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Π.Ι. που είναι καθηγητές Τ.Ε.Ι. ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση καταβάλλονται αποδοχές συμβούλου του Π.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η καταβολή σε αυτούς αποδοχών από θέσεις που κατέχουν στο δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Π.Ι. που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. επιλέγουν για το χρονικό διάστημα της θητείας τους είτε τις αποδοχές καθηγητή Α.Ε.Ι. είτε τις αποδοχές συμβούλου του Π.Ι..
3. Ο πρόεδρος είναι προϊστάμενος του Π.Ι. και προεδρεύει στην ολομέλεια και στο συντονιστικό συμβούλιο, καθώς και σε οποιοδήποτε τμήμα, όταν παρευρίσκεται. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο αναπληρωτή του και, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο αναπληρωτής του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος από τους αντιπροέδρους σύμφωνα με την ημερομηνία και τη σειρά διορισμού τους.
4. Οι αντιπρόεδροι μετέχουν στο συντονιστικό συμβούλιο του Π.Ι., προεδρεύουν σε ένα από τα τμήματα που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους και αναπληρώνονται, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, από σύμβουλο του ίδιου τμήματος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 της περίπτωσης Α' του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο και τους αντιπρόεδρους του Π.Ι..
6. Η ολομέλεια συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπρόεδρους και τους συμβούλους και βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.
7. Το συντονιστικό συμβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπρόεδρους και ένα μέλος καθενός από τα τέσσερα τμήματα, που ορίζεται για μία διετία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
8. Τα τμήματα του Π.Ι. είναι τέσσερα (4):
α) τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
β) τμήμα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με τομείς γενικής εκπαίδευσης, ειδικής γενικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
γ) τμήμα δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης με τομείς τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
δ) τμήμα ερευνών, τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
9. Καθένα από τα τμήματα συγκροτείται από τους συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία, της αντίστοιχης βαθμίδας ή κατεύθυνσης της εκπαίδευσης ή της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι. μπορεί να μετέχουν σε τμήμα, ως μέλη, σύμβουλοι ή πάρεδροι, μόνιμοι ή με θητεία, που είναι μέλη και άλλων τμημάτων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. Κάθε τμήμα βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.
ΙΟ. Οι σύμβουλοι του Π.Ι. μετέχουν με ψήφο στην ολομέλεια και τα τμήματα του και οι πάρεδροι, μόνιμοι και με θητεία, μετέχουν με ψήφο στα τμήματα. Αν δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις των συμβούλων και
παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, δεν κωλύεται η
λειτουργία της ολομέλειας και των τμημάτων, εφόσον στις συνεδριάσεις οι παρόντες είναι περισσότεροι από το μισό των προβλεπόμενων θέσεων.
11. Οι πράξεις της ολομέλειας, των τμημάτων και των τομέων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον αντίστοιχο πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.
12. Όταν στην ολομέλεια ή τα τμήματα πρόκειται να συζητηθούν σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και θέματα σχετικά με την κατάρτιση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, ο πρόεδρος του Π.Ι. ή του τμήματος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση τον προϊστάμενο ή άλλον υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολικούς συμβούλους, εκπροσώπους των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλες προσωπικότητες για να διατυπώσουν τη γνώμη τους.
13. Όταν ζητείται η γνώμη του Π.Ι., αυτό οφείλει να γνωμοδοτήσει μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί, αλλιώς μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες. Αν περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η έκδοση της σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και χωρίς τη γνωμοδότηση του.
14. Η διοικητική υπηρεσία του Π.Ι. διεξάγεται από τη γραμματεία του που συγκροτείται:
α) από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:
(αα) ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Διοικητικού με βαθμό 3ο ή 2ο, ως προϊστάμενος της γραμματείας,
(ββ) τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ Διοικητικού με βαθμό 5ο ή 4ο,
(γγ) οκτώ (8) υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ Διοικητικού ή ΑΡ Διοικητικού με βαθμό 8ο-6ο,
(δδ) οκτώ (8) υπάλληλοι του κλάδου ΜΕ Διοικητικού με βαθμό 10ο-6ο,
(εε) δέκα (1Ο) δακτυλογράφοι με βαθμό 10ο-6ο και
(στστ} τρεις (3) κλητήρες με βαθμό 12ο-7ο, καθώς και
β) από δημόσιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτή.
15. Η διάρθρωση της γραμματείας σε τμήματα ή γραφεία και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Ι.. Οι γραμματείς της ολομέλειας του συντονιστικού συμβουλίου, των τμημάτων και των τομέων ορίζονται, με απόφαση του προέδρου, από υπαλλήλους της γραμματείας ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
16. Ο πρόεδρος του Π.Ι. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της γραμματείας του Π.Ι. και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.


Άρθρο 27

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Οι αρμοδιότητες του Π.Ι. μπορούν να επεκτείνονται και σε άλλα θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της ολομέλειας.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του Π.Ι. και σε άλλους φορείς της εκπαίδευσης.
3. Η σύνθεση των τμημάτων και των τομέων του Π.Ι., η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση τμημάτων ή τομέων, οι αρμοδιότητες της ολομέλειας, του συντονιστικού συμβουλίου των τμημάτων και των τομέων, η λειτουργία των τμημάτων με πλήρη ή περιορισμένη σύνθεση, η λειτουργία των τομέων κάθε τμήματος και η μεταξύ τους συνεργασία, η λειτουργία τμημάτων ή τομέων τμημάτων σε κοινές συνεδριάσεις όταν εξετάζονται θέματα κοινής αρμοδιότητας, ο τρόπος συνεργασίας με τα ιδρύματα ή φορείς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβούλων και παρέδρων που μετέχουν σε περισσότερα τμήματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του επικουρικού προσωπικού, η διαδικασία των εισηγήσεων στα διάφορα όργανα και κάθε θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Ι. που δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν, ρυθμίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου.
4. Τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή των ερευνών από το Π.Ι. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συντονιστικού συμβουλίου.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες