www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ)
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


.....................................

ΒΗΜΑ: Μετέωρες οι εξετάσεις για τις κρίσεις των νέων στελεχών της εκπαίδευσης.


Nόμος 34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006,
Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας

ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κ΄ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ   (σε αρχείο excel)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (σε αρχείο Word)
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών ΣυμβούλωνΠΑΝ ΕΛΛΗ ΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ταχυδρο΅ική διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57 Τηλέφωνο & τηλεο΅οιότυπο: 210 5448436 Ηλεκτρονικό ταχυδρο΅είο: pess@pess.gr Δικτυακός τόπος: http://www.pess.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα, 18-11-2006

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [6972503313] ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6976649498] ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ [6973227078]
ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ
 
 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [6944225845] ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ [6974410899] ΜΕΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6974101899]
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [6942408841]
ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [6976809185]
ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ [6937783315]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ]:
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩ-ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 


1. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης προς το Συ΅βούλιο της Επικρατείας των αποφάσε­ων της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων αριθ΅. (Φ. 351.1/27/92313/Δ1/13-9-2006) και αριθ΅. (Υ.61/92314/Δ2/13-9-2006) και της συνα­φούς απόφασης αριθ΅. Υ-62/92302/Δ2/13-9-2006 «Ορισ΅ός προθεσ΅ιών υποβο­λής αιτήσεων υποψηφίων…».

Η αίτηση αναστολής, αφορά τη «γραπτή δοκι΅ασία», η οποία θα έχει ως συνέπεια τον κίνδυνο του αποκλεισ΅ού ΅ας από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισ΅ού από τη συνέχιση της διαδικασίας (πράξη αντισυνταγ΅ατική, αφού διασπά τη λειτουργική ενότητα της αποτί΅ησης των κριτηρίων επιλογής), συνέπεια που «δεν θεραπεύεται και δεν επανορθώνεται», αφού θα ΅ας ακολουθεί το «στίγ΅α του αποκλεισ΅ένου», ζητά΅ε να εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, η οποία να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την προκήρυξη της «γραπτής δοκι΅ασίας», ΅έχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου για την ΑΚΥΡΩΣΗ της όλης διαδικασίας.

2. Αίτηση ακύρωσης προς το Συ΅βούλιο της Επικρατείας όλων των παραπάνω α­ποφάσεων της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων. Οι λόγοι τους οποίους επικαλού΅αστε συνοπτικά είναι ΅εταξύ άλλων και οι εξής:

Η αντικατάσταση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ΅ας έργου ΅ε την επιτυχία στη γρα­πτή δοκι΅ασία (διαγωνισ΅ό δια ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών / multiple choice). Η «γραπτή δοκι΅ασία» τύπου πολλαπλών επιλογών (απ’ την επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω αποτί΅ηση των λοιπών τριών [3] κριτηρίων της τελικής επιλογής μας ως Σχολικών Συ΅βούλων, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 § δ΄ και ε΄ και άρθρ. 12 §§ 2,3 ν. 3467/06), δεν υπηρετεί, σε κα΅ία περίπτωση, το σκοπό ΅ιας αξιοκρατι­κής επιλογής, αφού δεν ΅πορεί να αποτυπώσει το βαθ΅ό του ζήλου, της έ΅πνευσης και της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ο κάθε Σχολι­κός Σύ΅βουλος.

Η ΅η εφαρ΅ογή των προϋποθέσεων (άρθρα 9 και 12 του ισχύοντος νό΅ου 3467/06) για την προκήρυξη της επιλογής, που είναι η δρο΅ολόγηση των διαδικασιών οργάνωσης, διε­ξαγωγής, συντονισ΅ού και εποπτείας της γραπτής δοκι΅ασίας. Ενώ έπρεπε να προηγη­θούν οι όροι της γραπτής δοκι΅ασίας, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν (δια της γρα­πτής δοκι΅ασίας αξιολόγηση του έργου τους), προηγήθηκε η κατάθεση πλήρους φακέλου, ΅έσω του οποίου γίνεται αποτύπωση όλων των προσόντων των υποψηφίων. Έτσι δεν διασφαλίζεται η διαφάνεια, η α΅εροληψία και η αντικει΅ενικότητα της Διοίκησης, α­φού αυτή ενδεχο΅ένως να έχει τη δυνατότητα να ρυθ΅ίσει το βαθ΅ό δυσκολίας των θε΅άτων εξέτασης ΅ε βάση τον αριθ΅ό, τα πρόσωπα και τα λοιπά προσόντα των αι­τούντων υποψηφίων.

• Ο επαναπροσδιορισ΅ός των κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτε­ροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης οφείλει να γίνεται ΅έσα στα όρια που θέτει το Σύνταγ΅α και οι γενικές αρχές του κράτους Δικαίου.

Ρυθ΅ίσεις του ν. 3467/2006 ανατρέπουν «κεκτη΅ένα αγαθά» όπως: την αξία της ε΅πειρίας από την άσκηση διδακτικού έργου, την αξία τίτλων σπουδών, το διδακτικό και καθοδηγη­τικό έργο των Σχ. Συ΅βούλων ή την άσκηση καθηκόντων Δ/ντή σχολικής ΅ονάδας κ.ά. Τέ­τοιες αλλαγές που αλλοιώνουν ή υποβαθ΅ίζουν τίτλους, αξίες και ε΅πειρία παραβιάζουν ευθέως συνταγ΅ατικές διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρου΅ε ότι:

1. Υποβαθ΅ίζεται η αξία της ε΅πειρίας ΅ας από την άσκηση καθοδηγητικού έργου ως σχολικών συ΅βούλων: Από 1 αξιολογική ΅ονάδα ετησίως και συνολικώς ΅έχρι 6 (’ρθρ. 10§Α, 3α π.δ. 25/02) σε 0.25 ΅ονάδες ετησίως και συνολικώς ΅έχρι 2 ΅ονάδες (’ρθρα 8 § Α, 1 γ ν. 3467/06).

2.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία της ε΅πειρίας ΅ας από την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υπο­διευθυντή Σχολικής Μονάδας: από 0,5 αξιολογικής ΅ονάδας ετησίως και συνολικώς ΅έχρι 2 και από την άσκηση καθηκόντών Προϊσταμένου ΅έχρι 3/θέσιο Σχολείο: από 0,5 αξιολογι­κές ΅ονάδες ετησίως και συνολικώς ΅έχρι 1 (άρθρ. 10§Α, 3γ π.δ 25/02) σε ΅ηδέν (0) αξιο­λογικές ΅ονάδες, λόγω παράλειψης οφειλό΅ενης αποτί΅ησης της αξίας αυτής απ’ τον ν. 3467/06.

3.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία του ΅εταπτυχιακού τίτλου σπουδών: από 4 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 10§Α, 1β π.δ. 25/02 σε 3 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 8§Α, 2β ν. 3467/06).

4.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία της διετούς ΅ετεκπαίδευσης: Από 4 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 10§ Α, 1γ π.δ. 25/02) σε 3 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 8§ Α, 2γ ν.3467/06).

5.   Υποβαθ΅ίζεται η αξία της 3΅ηνης επι΅όρφωσης: Από 0,5 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 10§Α, 1στ΄ π.δ. 25/02), σε 0,25 της αξιολογικής ΅ονά­δας (άρθρ. 8§Α 2ζ ν. 3467/06).

6.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία της ε΅πειρίας ΅ας από την άσκηση διδακτικού έργου σε Σχολές Μετεκπαίδευσης και ΠΕΚ: από 0,30 αξιολογικές ΅ονάδες ετησίως και συνολικά ΅έχρι 1,5 μονάδες (άρθρ. 10§Α΄, 2β΄π.δ. 25/02) σε ΅ηδέν (0) αξιολογικές ΅ονάδες, λόγω παράλει­ψης οφειλό΅ενης αποτί΅ησης της αξίας αυτής απ’ το ν. 3467/06.

7.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία της ε΅πειρίας ΅ας από την άσκηση διδακτικού έργου σε Πανεπι­στή΅ια ή ΤΕΙ: από 0,5 αξιολογικές ΅ονάδες ετησίως και συνολικά ΅έχρι 2 ΅ονάδες (άρθ. 10§Α, 2γ π.δ 25/02) σε ΅ηδέν (0) αξιολογικές ΅ονάδες, λόγω παράλειψης οφειλό΅ενης αποτί΅ησης της αξίας αυτής από το ν. 3467/06.

8.    Υποβαθ΅ίζεται η αξία της συ΅΅ετοχής ΅ας ως Εισηγητών σε επιστη΅ονικά Συνέδρια: από 2 ΅ονάδες (άρθρ. 10§Α, 1γ), σε ΅ηδέν (0) ΅ονάδες, λόγω παράλειψης οφειλό΅ενης αποτί΅ησης της αξίας αυτής απ’ το ν. 3467/06.

9.    Υποβαθ ΅ ίζεται η αξία της συγγραφής (΅ονογραφίας): από 3 αξιολογικές ΅ονάδες και του επιστηονικού άρθρου: από 2 αξιολογικές ΅ονάδες (άρθρ. 10§Γ, 1α, 1 β, π.δ 25/02) σε 2,5 και 1 αντίστοιχα (άρθρ. 8§Α, 2 ια΄1 και 2 ια΄2 ν.3476/06).

10.  Υποβαθ΅ίζεται η αξία συ΅ ΅ ετοχής ΅ας σε ο΅άδες συγγραφής σχολικών διδακτικών βιβλίων: από 2 αξιολογικές ονάδες (Αρθρ. 10§Γ, 1δ΄ π.δ. 25/02) σε 1 αξιολογική ΅ονάδα (Αρθρ 8§Α, 2 ια΄3 ν.3476/06.

11.  Υποβαθ΅ίζεται η αξία πιστοποιη΅ένης επι΅όρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες: από 1 α­ξιολογική ΅ονάδα (Αρθρ. 10§Α, 1ζ΄π.δ 25/02) σε 0,75 αξιολογικής ΅ονάδας (Αρθρ. 8§Α, 2 η΄ ν.3476/06).

12.   Υποβαθ΅ίζεται η αξία της συ΅΅ετοχής σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συ΅βούλια: από 0,5 αξιολογικές ΅ονάδες ετησίως και συνολικώς ΅έχρι 1 αξιολογική ΅ονάδα (αρθρ. 10§Α, 3ζ΄π.δ. 25/02) σε ΅ηδέν (0) αξιολογικές ΅ονάδες, λόγω παράλειψης οφειλό΅ενης απο­τί΅ησης της αξίας αυτής απ’ το ν. 3467/06.

13.  Αλλοιώνεται η αξία του Διδακτορικού (6 ΅ονάδες) και του Μεταπτυχιακού τίτλου (3 ΅ο­νάδες), όταν ο υποψήφιος είναι κάτοχος α΅φοτέρων των τίτλων, αφού το σύνολο των αξιο­λογικών ΅ονάδων, αντί να δίνουν πραγ΅ατικό άθροισ΅α 9 (6+3), αποτι΅ώνται σε πλασ΅α­τικό άθροισ΅α 7 ΅ονάδων (Αρθρ. 8§Α, 2 α, β και προτελευταία παράγρ. ν. 3467/06).

14.  Προβλέπεται ευνοϊκή διακριτική ΅εταχείριση στους κατόχους ξένων γλωσσών επιπέ­δου Β2 σε βάρος των τιτλούχων Μεταπτυχιακών Σπουδών (που αξιολογούνται ΅ε 3 ΅ονά­δες), αφού ΅ία ξένη γλώσσα αξιολογείται ΅ε 2 ΅ονάδες και 2 ξένες γλώσσες αξιολογούνται ΅ε το πραγ΅ατικό άθροισ΅α των 4 ΅ονάδων (2+2).

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Πιστεύου΅ε ότι η επιλογή των Σχολικών Συ΅βούλων, στελεχών της εκπαίδευσης που επω΅ίζονται την παιδαγωγική και επιστη΅ονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, πρέπει να κινείται στην κατεύ­θυνση των βασικών αρχών της αξιοκρατίας, της αντικει΅ενικότητας, της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Γι’ αυτό κάνα΅ε κάθε ενέργεια προς την Πολιτεία και ειδικά στην πολιτική ηγε­σία του ΥΠΕΠΘ, ώστε να ακουστούν οι απόψεις ΅ας. Παράλληλα ό΅ως και ΅ε βάση τις αποφάσεις των Γενικών ΅ας Συνελεύσεων, τις αποφάσεις και τις διαθέσεις όλων των Σχολικών Συ΅βούλων, το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ. ΅ε την προσφυγή ΅ας στο Συ΅βούλιο Επικρατείας θεωρεί πως οι Σχολικοί Σύ΅­βουλοι πρέπει να κινηθού΅ε, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αλλά και ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ώστε η Πολιτεία, η εκάστοτε Πολι­τεία, να σέβεται κανόνες και προγρα΅΅ατισ΅ούς ζωής, ιδιαίτερα των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στα οποία επενδύει.


Απόφαση του Σ.τ.Ε. για την προσφυγή της Π.Ε.Σ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Σ.Τ.Ε.»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αθήνα, 14-02-07
 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Την Τετάρτη (14-02-2007) το μεσημέρι το Σ.Τ.Ε. έβγαλε την απόφαση όσον αφορά την προσφυγή της Π.Ε.Σ.Σ. κατά των Προκήρυξης (15.9.2006) (για ακύρωση της γραπτής δοκιμασίας).

Βασικό επιχείρημα ήταν ότι η συμμετοχή μας στην αναξιοκρατική και  επισφαλή μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων  δια των ερωτήσεων κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών (ΕΠΕ), θα προκαλέσει βαριά ηθική βλάβη, η οποία προέρχεται τόσο από την ίδια τη διαδικασία όσο και από τα διάφορα τεχνάσματα τα οποία εμπεριέχονται στο Ν 3467/06.

Συνοπτικά η απόφαση - η οποία δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί και δεν έχει καθαρογραφεί - αναφέρει τα εξής: «…οι σχολικοί σύμβουλοι από τη διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού υφίστανται ηθική βλάβη…» «…Λόγοι όμως δημοσίου συμφέροντος υπερτερούν…και ως εκ τούτου προτείνεται η πραγματοποίηση του γραπτού διαγωνισμού…».

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, όλοι αντιλαμβανόμαστε το σκεπτικό της απόφασης του Σ.Τ.Ε., η οποία ενώ μας «δικαιώνει», δεν αίρει την ηθική βλάβη, την οποία υφιστάμεθα.

Τις επόμενες ημέρες το Δ.Σ. θα εκτιμήσει την κατάσταση και με το Νομικό μας Σύμβουλο κ. Θ. Βαή, θα χαράξουμε τα επόμενα βήματα από νομικής πλευράς. Παράλληλα θα υπάρξουν συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς, βουλευτές και Μ.Μ.Ε.

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

 

                                         Συναδελφικά

                                          Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 

Κώστας Παπαχρήστος                                    Στέλιος Κρασσάς


Πηγή: http://www.pess.gr/docs/2007-02-14_ApofasiSTE.doc


Επίσης:
 


    ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Αθήνα, 26-02-2007

Αθήνα, 26-02-2007
Αριθμός πρωτοκόλλου: 8

Προς:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

 

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

1.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

2.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ:

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, 1830,

ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ [ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ], ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Παπαχρήστος   Σ. Κ. Κρασσάς

                                                                                                     

 

Πηγή: http://www.pess.gr/docs/2007-02-26_EktaktiAnoixtiEnimerwtikiSynantisi.doc

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

 


Επίσης:
 

28-02-2007 Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 5448436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pess@pess.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.pess.gr
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [6972503313]

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6976649498]

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ [6973227078]

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [6944225845]

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ [6974410899]

ΜΕΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6974101899]

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [6942408841]

ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [6976809185]

ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ [6937783315]

Προς: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

 

Αθήνα, 27-02-2007

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9

Θέμα: Γραπτή δοκιμασία για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προ-σχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, συ-νεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 27/2/2007, 18:30, στα Γραφεία της ΠΕΣΣ με θέ-ματα τη «γραπτή δοκιμασία» η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/2/2007 και την εξέλιξη της διαδικασίας για την επιλογή Σχολικών Συμβού-λων και επισημαίνει τα παρακάτω:

1. Η όλη διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας επιβεβαιώνει τις αρχικές α-ντιρρήσεις και τους ενδοιασμούς μας πως με κανέναν τρόπο αυτές οι «εξετάσεις» δεν απεικονίζουν την προσωπική αξία και ικανότητα των συμμετεχόντων.

2. Η συγκρότηση ενός ερωτηματολογίου κοινού για υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα αφού πολλές ερωτήσεις ήταν εξειδικευμένες για τη μία ή την άλλη βαθμίδα αντί να αναφέρονται σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγω-γικής, όπως προδιαγράφονταν από το πλαίσιο που είχε δοθεί.

3. Επί του ερωτηματολογίου ειδικότερα επισημαίνουμε πως υπήρχαν ε-ρωτήσεις εκτός των εξεταζομένων θεμάτων όπως αυτά αναφέρονται τόσο στο Ν. 3467/06 (’ρθρο 12, παρ. 2) όσο και αναλυτικότερα στην ΥΑ 13137/Δ1/02-02-07 (’ρθρο 2) όπου ορίζονται τα αντικείμενα της γραπτής δοκιμασίας σε «…θέματα που αναφέρονται στη διδακτική με-θοδολογία και παιδαγωγική» και όπως αναγράφονταν στην προμετω-πίδα του ερωτηματολογίου.

4. Με ποιο σκεπτικό αλήθεια οι πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι θεωρούν πως θέματα αναφερόμενα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαί-δευσης ή γενικότερα στη νομοθεσία εντάσσονται στη Διδακτική Μεθο-δολογία και την Παιδαγωγική;

5. Οφείλουν κάποια στιγμή να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους στον εκπαιδευτικό κόσμο γενικότερα και στους Σχολικούς Συμβούλους και να μας εξηγήσουν ποια κριτήρια πρυτανεύουν.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΣ θεωρεί πως η όλη διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας ήταν απαξιωτική για όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα για τα εν ενεργεία στελέχη.

Η συστηματική υποβάθμιση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου προωθεί, και στηρίζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, τα προγράμματα και τα νέα βιβλία;

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Το ΥΠΕΠΘ, διαχρονικά, ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά με το θεσμό του Σχο-λικού Συμβούλου και την ουσιαστική προσφορά του στην εκπαίδευση της πα-τρίδας μας.

Συστηματικά αγνοεί τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και σε «αναγνώριση» του έργου μας, μας επιφύλαξε την πρόσφατη διαδικασία επιλογής, την οποία επένδυσε με το δημοκρατικό μανδύα της δήθεν αξιοκρατίας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για ό,τι γνωρίζετε σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ώστε να έχουμε τεκμηριωμένο υλικό χρήσιμο στην παραπέρα προ-σπάθειά μας και στην τεκμηρίωση του δικαστικού αγώνα που έχουμε ξεκινήσει.

Πηγή: http://www.pess.gr/docs/2007-02-28_EpisimanseisGiaTiGraptiDokimasia.pdf  

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών