www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ ΝΟΜΟΙ

www.fa3.gr

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(ΕΙΣΟΔΟΣ)


Δείτε παρακάτω πως παρουσιάσθηκε ο Νέος Κώδικας από τα ΜΜΕ:

Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

(Πηγή των παρακάτω: www.in.gr )

Αθήνα, 21/03/06 13:37


Εγκρίθηκε ομοφώνως από την Κυβερνητική Επιτροπή ο Κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για εθελούσιες μετατάξεις, επιφέρει αλλαγές στις κρίσεις των διευθυντών και εισάγει νέες πειθαρχικές κυρώσεις.

---------------------------

Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τον Κώδικα την Πέμπτη, εξέφρασε την ελπίδα να διαρκέσει ο Κώδικας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος, οι κρίσεις των γενικών διευθυντών και των διευθυντών θα γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια και πρόσθεσε ότι η συνέντευξη για τη μεν πρώτη περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12,5% και για τη δεύτερη περίπτωση το 8%.

Για τις εθελούσιες μετατάξεις, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς, αφού οι θέσεις που θα προκηρύσσονται θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου για να μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το νέο κυβερνητικό δίκαιο, σημείωσε, προσδιορίζει νέα πειθαρχικά παραπτώματα, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεώνονται να παρέχουν πληροφόρηση στους πολίτες και να τους εξυπηρετούν.

Επίσης, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίνονται στα άτομα με αναπηρίες για εξέλιξη στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και για τις γονικές άδειες που θα μπορούν να παίρνουν άνδρες και γυναίκες.

Το μοναδικό σημείο, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, στο οποίο δεν υπήρξε συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ, ήταν ότι η Συνομοσπονδία ζητούσε την άμεση εφαρμογή του Κώδικα και ως εκ τούτου να γίνουν νέες κρίσεις για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές που ανέλαβαν πριν από λίγο διάστημα.

Μέχρι να γίνουν οι κρίσεις, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, θα είχαμε φτάσει στο τέλος του 2006 και άρα το αίτημα της ΑΔΕΔΥ δεν γίνεται τυπικά δεκτό, αλλά γίνεται στην πράξη αφού τον Ιούνιο του 2007 λήγει η θητεία των διευθυντών και γενικών διευθυντών που επελέγησαν πρόσφατα.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας

- Στο άρθρο 1 προστίθεται στις αρχές της αξιοκρατίας, αλληλεγγύης και της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία και η αρχή της ισότητας.

- Στο άρθρο 6 απαλείφεται το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού.

- Στο άρθρο 11 παρ. 1 προστίθεται ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ απαιτείται υποχρεωτικά η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

- Στο άρθρο 28 επανακαθορίζεται ο τρόπος δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας.

- Στο άρθρο 37 προβλέπεται ότι κώλυμα εντοπιότητας δεν επιτρέπεται να θεσπιστεί για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπηρετούν σε υπηρεσίες που βρίσκονται σε Δήμους ή Κοινότητες άγονων, προβληματικών ή νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους.

- Στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων, καθώς η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση της διετίας, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πειθαρχική ποινή κλπ) .

- Στο άρθρο 44 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ύστερα από γνώμη της ΑΔΕΔΥ, με το οποίο θα συσταθεί ειδική οργανική μονάδα στο υπουργείο με αρμοδιότητα την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφαλείας του χώρου εργασίας.

- Στο άρθρο 48 καθιερώνεται το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας στους υπαλλήλους δύο μήνες μετά το διορισμό τους και η δυνατότητα προσαύξησης της κανονικής αδείας για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

- Στο άρθρο 50 καθιερώνεται η χορήγηση ειδικής αδείας δύο ημερών με πλήρεις αποδοχές όταν υπάλληλος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία και η υποχρεωτική χορήγηση ειδικής αδείας μίας ημέρας ανά δίμηνο σε υπαλλήλους που χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Στο άρθρο 53 προβλέπεται ότι για τις μητέρες που είναι πολύτεκνες ή άγαμες ή χήρες ή με αναπηρία 67% και άνω προσαυξάνεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου κατά έξι μήνες ή ένα μήνα αντίστοιχα και το δικαίωμα της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα μηνών παρέχεται και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στο μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών. Επίσης, παράταση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου εργασίας για δύο ακόμη έτη στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου.

- Στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής αδείας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, προς αποφυγή καταχρήσεων.

- Στο άρθρο 61 καθιερώνεται η απονομή ηθικής αμοιβής στους υπαλλήλους που έχουν διακριθεί για την κοινωνική τους δράση.

- Στο άρθρο 66 προβλέπεται ότι η μετακίνηση υπαλλήλου εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας.

- Στο άρθρο 71 καθιερώνεται η μετάταξη από υπουργείο σε υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως.

- Στο άρθρο 74 προβλέπεται ότι τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για μετάταξη υπαλλήλων για λόγους νομιμότητας.

- Στο άρθρο 85 καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, βασιζόμενο σε κριτήρια που αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων και που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Το βάρος των κριτηρίων κάθε ομάδας ανά επίπεδο διοίκησης (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Τμηματάρχης) ορίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής βαθμολόγησης των κριτηρίων. Με το σύστημα αυτό διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις επιλογές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών, η βασική καινοτομία του νέου Υπαλληλικού Κώδικα είναι το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. Το νέο σύστημα στηρίζεται στην αντικειμενικοποίηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων και προς τούτο περιλαμβάνει τρεις ομάδες κριτηρίων:

Η πρώτη περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα (π.χ. οι βασικοί τίτλοι σπουδών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η γνώση ξένων γλωσσών χωρών κλπ). Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν την εργασιακή-διοικητική εμπειρία (π.χ. ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας). Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν τις ικανότητες-δεξιότητες (π.χ. η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας πενταετίας των υπαλλήλων στα ζητήματα της γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας, των διοικητικών ικανοτήτων κλπ).

Επίσης, καθιερώνεται μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης η συνέντευξη. Προκειμένου να μην μπορεί να ανατρέψει η συνέντευξη τα αντικειμενικά κριτήρια, προβλέπεται ότι για μεν τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης το άθροισμα της βαθμολογίας της δεν μπορεί να υπερβεί το 12,5%, για δε τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης το άθροισμα της βαθμολογίας δεν μπορεί να υπερβεί το 8% της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

- Στο άρθρο 107 καθιερώνονται ως πειθαρχικά παραπτώματα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

- Στο άρθρο 117 θεσπίζεται το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών επί των υπαλλήλων του δημοσίου και των ΝΠΔΔ για ανάρμοστη συμπεριφορά σε πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ.

- Στο άρθρο 118 καθιερώνεται η δυνατότητα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.

- Στο άρθρο 159 επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ειδικότερα, ως πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

(Πηγή: www.in.gr)


Aυστηρό πειθαρχικό δίκαιο για πιο υπεύθυνους υπαλλήλους

Tο πειθαρχικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων ενισχύεται με την παράταση της παραγραφής των παραπτωμάτων κατά τρία έτη, ενώ ο ίδιος ο υπουργός Eσωτερικών θα μπορεί να κινεί την πειθαρχική διαδικασία σε παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στα Kέντρα Eξυπηρέτησης Πολιτών για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες και αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους.

Στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο στοχεύει στο να κάνει πιο υπεύθυνους τους υπαλλήλους του Δημοσίου απέναντι στον πολίτη, προστίθενται νέα πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία συνδέονται με τη συμπεριφορά του υπαλλήλου. Και, ιδίως, με την υποχρέωσή του να παρέχει την πληροφόρηση για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως του πολίτη. Eτσι:

- Καθιερώνονται ως πειθαρχικά παραπτώματα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

- Θεσπίζεται το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών επί των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

- Καθιερώνεται η δυνατότητα του προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.

(Πηγή των παραπάνω: H KAΘHMEPINH, 22-03-06 )


Επιπλέον πηγές:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤINH | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ΕΘΝΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ολος ο τύπος (πρωτοσέλιδα)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και δεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πίναξ Περιεχομένων

Μορφή του πολιτεύματος, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, (1-25)
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (Αρθρα 26-50)
Βουλή, Ανάδειξη και συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία, (Αρθρα 51-77)
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση, Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης, Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, (Αρθρα 78-86)
Δικαστική Εξουσία, (Αρθρα 87-100Α)

Διοίκηση, Καθεστώς του Αγίου Όρους, Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αρθρα 101-120)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συχνές Ερωτήσεις και αντίστοιχες Απαντήσεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.

ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (html, 322 Kb)
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (pdf, 450 Kb)
  (Ανά σειρά άρθρων)
Προϋποθέσεις Διορισμού (1-23)
Υποχρεώσεις, Περιορισμοί (24-38)
Δικαιώματα (39-64),
   [Νέο καθεστώς, Αδειες Οικ. φροντίδας]
Υπηρεσιακές Μεταβολές (65-105)
Πειθαρχικό Δίκαιο (106-147)
Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συλλογικά Οργανα (148-168)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν 2690/1999)
Γενικές Διατάξεις (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης, Διεκπεραίωση υποθέσεων, Πρόσβαση σε έγγραφα, Αμεροληψία, Προθεσμίες, Τήρηση πρωτοκόλλου)
Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Σύμβαση, Διοικητικές Πρσφυγές κ΄ Αναφορές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πνευματική ιδιοκτησία
 (ν.2121/1993)

Αρθρα: 1-28,
Αρθρα: 29-45,
Αρθρα: 46-58,
Αρθρα: 59-77
Σήματα
Ν.2239/1994
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αστικός Κώδικας, Εισαγωγικός Νόμος
Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαιώματα Ανθρώπου
Δικαιώματα Παιδιού
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)
(15-25)
Σχέδιο Καποδίστριας
(μέχρι ν.Λακωνίας)
(μέχρι ν.Χίου)
(μέρος Β')
Fax, E-mail στο Δημόσιο.
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΑΔΕΙΕΣ
ν. 3302/2004, Ετήσιες Αδειες Εργαζομένων
Διευκρινίσεις επί του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου
ΝΟΜΟΣ 1483/1984, Γονική άδεια ανατροφής, Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Αδειες όλων των ειδών, Διευκρινήσεις, Παραδείγματα