www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ ΝΟΜΟΙ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 1264/1982
“Για τον εκδη΅οκρατισ΅ό του Συνδικαλιστικού Κινή΅ατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζο΅ένων”.

Ο παρακάτω νόμος σε μορφή .pdf ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1994 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

“5. Για τα ΅έλη της ∆ιοίκησης της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καθώς επίσης και των ∆ιοικήσεων των σω΅ατείων – ΅ελών της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ισχύει το άρθρο 17 του Ν. 1264/82. Ευνοϊκότερες ΅ε νό΅ο θετικές ρυθ΅ίσεις παρα΅ένουν σε ισχύ”.ΝΟΜΟΣ 1264/1982

“Για τον εκδη΅οκρατισ΅ό του Συνδικαλιστικού Κινή΅ατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζο΅ένων”.


ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 79/ΤΕΥΧΟΣ Α’/1-7-82

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδου΅ε τον ακόλουθο νό΅ο που ψήφισε η βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α'
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

’ρθρο 1
Αντικεί΅ενο

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των ∆ιεθνών Συ΅βάσεων Εργασίας πού έχουν κυρωθεί ο νό΅ος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώ΅ατα των εργαζο΅ένων και ρυθ΅ίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για την εφαρ΅ογή αυτού του νό΅ου εργαζό΅ενοι είναι όσοι απασχολούνται ΅ε σχέση εξαρτη΅ένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (΅ισθωτοί), στούς οποίους περιλα΅βάνονται και οι εργαζό΅ενοι στο δη΅όσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.
Ειδικά για τις οργανώσεις του νό΅ου αυτού οι διατάξεις του ΑΚ και του Εισ.Ν.Α.Κ. ισχύουν όπως τροποποιούνται ή συ΅πληρώνονται ΅ε αυτόν.
2. ∆εν εφαρ΅όζεται ο νό΅ος αυτός:
α) Για τις δη΅οσιογραφικές οργανώσεις εκτός απο τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15, 19, 20 ΅ε εξαίρεση το εδαφ. γ' της παρ. 1, 21, 22, 23 και 26.
β) Για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Για αυτές ΅έχρις ότου ψηφιστεί και δη΅οσιευθεί ειδικός νό΅ος, θα εξακολουθήσει να εφαρ΅όζεται το ισχύον σή΅ερα νο΅ικό καθεστώς. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του νό΅ου αυτού επαγγελ΅ατικές οργανώσεις που συνιστώνται ΅ε νό΅ο ώς νο΅ικά προσωπα δη΅οσίου δικαίου.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθ΅ιες, δευτεροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες.
α) Πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι: αα) τα σω΅ατεία ββ) τα τοπικά παραρτή΅ατα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται απο τα καταστατικά τους, και ΅όνο για το δικαίω΅α να γίνουν ΅έλη του αντίστοιχου εργατικού κέντρου. γγ) Οι ενώσεις προσώπων, ΅ία για κάθε εκ΅ετάλλευση, επιχείρηση, δη΅όσια υπηρεσία Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α, που συνιστούν 10 τουλάχιστο εργαζό΅ενοι ΅ε ιδρυτική πράξη στην οποία καταθέτουν στο γρα΅΅ατέα του αρ΅όδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον ο συνολικός αριθ΅ός των εργαζο΅ένων δεν υπερβαίνει τους 40 και δεν υπαρχει σω΅ατείο ΅ε τους ΅ισούς τουλάχιστο ως ΅έλη του. Εάν ΅ετά την

τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει ΅ια από τις πιο πάνω προυποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει να αναφέρει απαραίτητα το σκοπό της δύο εκπροσώπους της και τη διάρκειά της που δεν υπερβαίνει το εξά΅ηνο.
Για τις ενώσεις προσώπων εκτός απο το άρθρο 20 παρ. 1 εδαφ. γ' εφαρ΅όζονται ανάλογα και οι διατάξεις για τα σω΅ατεία των άρθρων 3 παρ. 1α, 7 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8 του νό΅ου αυτού. Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων επι΅ελείται τρι΅ελής εφορευτική επιτροπή.
β) ∆ευτεροβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ο΅οσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα. Οι ο΅οσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστο σω΅ατείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονο΅ιής δραστηριότητος ή του ίδιου ή συναφών επαγγελ΅άτων.
Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις 2 τουλάχιστο σω΅ατείων και τοπικών παρατη΅άτων που έχουν την έδρα τους ΅έσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου ανεξάρτητα από τον τοπο απασχόλησης των ΅ελών τους.
γ) τριτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνο΅οσπονδίες) είναι ενώσεις Ο΅οσπονδιών και
Εργατικών Κέντρων.

’ρθρο 2
Καταχώρηση συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 Α.Κ., ο αριθ΅ός της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει ή τροποποιεί το καταστατικό της οργάνωσης και ση΅ειώνεται η ενδεχό΅ενη διάλυσή της.
Μετά την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσ΅ατα του άρθρο 83 Α.Κ.
2. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται φάκελλος που περιέχει το καταστατικό κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις τροποποιήσεις του καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του νό΅ου αυτού.
3. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφωνκαι βεβαιώσεις για στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού χορηγούνται από τον Γρα΅΅ατέα του Πρωτοδικείου σε όποιον έχει έννο΅ο συ΅φέρον.

’ρθρο 3
Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, που αριθ΅ούνται και θεωρούνται από το
Γρα΅΅ατέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους πρίν αρχίσουν να χρησι΅οποιούνται:
α. Μητρώου ΅ελών, όπου αναγράφονται αριθ΅η΅ένα το ονο΅ατεπώνυ΅ο, το επάγγελ΅α, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθ΅ός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθ΅ός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και
΅έχρι την έκδοσή του ο αριθ΅ός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Τα΅είο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε ΅έλους.
Προκει΅ένου για νο΅ικά πρόσωπα αναγράφονται η επωνυ΅ία, η έδρα, οι αριθ΅οί και οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησις των καταστατικών τους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθ΅ός των γρα΅΅ένων ΅ελών τους και αυτών που πήραν ΅έρος στις τελευταίες εκλογές.
β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των ΅ελών.
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.
δ. Τα΅είου όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρω΅ές.
ε. Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
2. Γρα΅΅άτια εισπράξεων αριθ΅ούνται και θεωρούνται απο την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν απο τη χρησι΅οποίησή τους.
3. Τα ΅έλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννο΅ο συ΅φέρον έχουν το δικαίω΅α να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.


’ρθρο 4
Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών,
οικονο΅ικών, ασφαλιστικών κοινωνικών και συνδικαλιστικών συ΅φερόντων των εργαζο΅ένων.
2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται να ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα, ΅πορούν ό΅ως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισ΅ούς η να διατηρούν εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχουν ΅αθή΅ατα επι΅όρφωσης των ΅ελών τους. Μπορούν επίσης να δη΅ιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισ΅ένων έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των ΅ελών τους.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγ΅ατοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται ΅εταξύ άλλων:
α. Να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτη΅α που αφορά τους σκοπούς τους, τα
΅έλη τους τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελ΅ατικές σχέσεις και τα συ΅φέροντα των ΅ελών τους.
β. Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νο΅οθεσίας και των κανονισ΅ών ή οργανισ΅ών που αφορούν τις ίδιες ή τα
΅έλη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

’ρθρο 5
Πόροι

1.Πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
α) Τα δικαιώ΅ατα εγγραφής, οι συνδρο΅ές και οι εθελοντικές εισφορές των ΅ελών.
β) Τα εισοδή΅ατα από την αξιοποίηση της περιουσίας της οργάνωσης.
γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονο΅ιών κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών.
2. Ο τρόπος καθορισ΅ού και το ύψος του δικαιώ΅ατος εγγραφής και των συνδρο΅ών ορίζονται απο το καταστατικό της οργάνωσης.
3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνονται πάντοτε επώνυ΅α.
4. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις,απο εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και απο κο΅΅ατικούς οργανισ΅ούς ή αλλες πολιτικές οργανώσεις.
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται παροχές του εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της ΅οναδικής πρωτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία ανήκουν οι εργαζό΅ενοι σ'αυτόν, ή εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισο΅ερώς σε όλες.
5. Η περιουσία του σω΅ατείου, που χρειάζεται για την στοιχειώδη λειτουργία του, είναι ακατάσχετη.

’ρθρο 6
Είσπραξη εισφορών

1. Οι πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίω΅α να εισπράττουν τα δικαιώ΅ατα εγγραφής, τις συνδρο΅ές και γενικά τις εισφορές των ΅ελών τους και ΅έσα στο χώρο εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά του ο εργαζό΅ενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη.
2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίω΅α να εισπράττουν τις συνδρο΅ές των ΅ελών τους ΅ε σύστη΅α παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη, του οποίου οι λεπτο΅έρειες καθορίζονται ΅ε Εθνική Γενική Συλλογική Σύ΅βαση Εργασίας ή ό΅οιας έκτασης απόφαση διαιτησίας. "Η καθοριζο΅ένη να παρακρατείται συνδρο΅ή καθώς και ο τρόπος κατανο΅ής της ΅εταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθ΅ών, καθορίζεται απο τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά Συ΅βούλια κατα τους ορισ΅ούς των καταστατικών. Για την παρακράτηση της συνδρο΅ής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης, θετικής δηλώσεως του ΅ισθωτού στον εργοδότη, ελεύθερα ανακαλού΅ενης. Η

απόδοση των παρακρατού΅ενων απο τον εργοδότη συνδρο΅ών θα γίνεται στο πρωτοβάθ΅ιο επιχειρησιακό σω΅ατείο που θα έχει και την ευθύνη της κατανο΅ής τους" (προσθ. του ΅έσα σε "" εδαφίου από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν.
1915/90, ΦΕΚ Α 186).
3. (Καταργήθηκε από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α'186).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

’ρθρο 7
Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Κάθε εργαζό΅ενος που έχει συ΅πληρώσει ένα δί΅ηνο ΅έσα στον τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκ΅ετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησής του έχει δικαίω΅α να γίνει ΅έλος ΅ίας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκ΅ετάλλευσης και ΅ιάς του επαγγελ΅ατικού κλάδου απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νό΅ι΅ες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.
Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζό΅ενοι νό΅ι΅α ΅πορούν να είναι ΅έλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό διαγράφεται το ΅έλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης:
1) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε ΅έρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, 2) που πρίν έξι (6) ΅ήνες έχει πάψει ΅ε τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρηση ή στον επαγγελ΅ατικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Κάθε σω΅ατείο έχει το δικαίω΅α να γίνει ΅έλος της αντίστοιχης Ο΅οσπονδίας και του αντίστοιχου
Εργατικού Κέντρου. Κάθε τοπικό παράρτη΅α σω΅ατείου ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης
΅πορεί να γίνει ΅έλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ύστερα από απόφαση της διοίκησης του σω΅ατείου.
Κάθε σω΅ατείο ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης που ανήκει στο Εργατικό Κέντρο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα που εκπροσωπείται στην συνέλευση του Εργατικού Κέντρου για το σύνολο των ΅ελών του, αφού αφαιρεθούν ΅έλη τακτικών παραρτη΅άτων, που τυχόν υπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε άλλα Εργατικά Κέντρα.
3. Κάθε Ο΅οσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίω΅α να γίνει ΅έλος ΅ιας συνο΅οσπονδίας.
4. ∆ιάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συ΅΅ετοχή ΅ελών της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή.
5. Εργαζό΅ενος ή πρωτοβάθ΅ια ή δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση εγγράφεται στην αντίστοιχη οργάνωση ΅ετά από αίτηση που υποβάλλει στο αρ΅όδιο να αποφασίσει όργανο. Το όργανο τούτο αποφασίζει στην πρώτη ΅ετα την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.
6. Εάν το αρ΅όδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση ή ΅έσα σε ένα ΅ήνα απο την υποβολή της για πρωτοβάθ΅ια οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και σε δύο ΅ήνες για Ο΅οσπονδία και τριτοβάθ΅ια οργάνωση δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση του οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίω΅α να προσφύγει στο αρ΅όδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κ.Πολ.∆.
Ο εργαζό΅ενος ή η οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση ΅έλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το ∆ικαστήριο ΅πορεί να διατάξει ώς ασφαλιστικό ΅έτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, ύστερα από αίτησή του.
7. Ύστερα από αίτηση ΅ελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή υπερκεί΅ενης της και εφόσον το αρ΅όδιο για την εγγραφή νέων ΅ελών όργανο εντελώς αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης αρνείται την εγγραφή νέων ΅ελών, το Ειρηνοδικείο ΅ε τη διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κ.Πολ.∆. κηρύσσει έκπτωτη τη διοίκηση της οργάνωσης. Στην περίπτωση αυτη το αρ΅όδιο δικαστήριο διορίζει κατά το άρθρο 69 του Α.Κ. προσωρινή διοίκηση στην οποία αναθέτει το έργο της εγγραφής νέων ΅ελών και της διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας διοίκησης της οργάνωσης ΅έσα σε δύο ΅ήνες απο το διορισ΅ό της για τις πρωτοβάθ΅ιες και τέσσερις ΅ήνες για τις λοιπές οργανώσεις.


’ρθρο 8
Συνέλευση ΅ελών – Απαρτία Λήψη - προσβολή αποφάσεων

1. Η Συνέλευση των ΅ελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων
95 και 96 του Α.Κ. και αποφασίζει για όλα τα θέ΅ατα που αφορούν την οργάνωση εκτός αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρ΅οδιότητα άλλου οργάνου της.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης ΅ε την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τρίτου (1/3) των οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένων ΅ελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση ΅έσα σε 2 ΅έχρι 15 ΅έρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τετάρτου (1/4) των οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένων ΅ελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται ΅έσα σε 2 ΅έχρι 15 ΅έρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένων ΅ελών.
Απαγορεύεται η συ΅΅ετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες ΅ε οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε ΅ε ψηφοφορία, ποτέ ό΅ως δια βοής.
Είναι ΅υστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συ΅βουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθ΅ια και τριτοβάθ΅ια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθ΅ιας οργάνωσης για αντιπρόσωπευση στην τριτοβάθ΅ια, θέ΅ατα ε΅πιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητή΅ατα και κήρυξη απεργίας.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λα΅βάνονται ΅ε σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Σε κάθε περίπτωση ΅υστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των ΅ελών είναι δε παρόντα τόσα ΅έλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθ΅ό απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Απόφαση Συνέλευσης ΅πορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν
΅έλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους ΅πορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσ΅α.
Σε περίπτωση που ΅ε απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ΅ετά απο αίτηση του 1/10 των οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένων ΅ελών της συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της ΅ε άλλη ο΅οιοεπαγγελ΅ατική οργάνωση, ισχύουν χωρίς την επιφύλαξη των άρθρων 99 και
100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει απο την ενοποίηση.
4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται ΅έσα σε αποκλειστική προθεσ΅ία 30 η΅ερών από τη λήξη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η συνδικαλιστική οργάνωση.
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστο των οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένων ΅ελών και για τις λοιπές αποκλειστικά απο οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση που ΅ετέχει, οικονο΅ικά τακτοποιη΅ένη κατά τη συζήτηση της αίτησης.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονο΅ελές Πρωτοδικείο ΅έσα σε δέκα
΅έρες απο την επίδοσή της.

’ρθρο 9
∆ιοικητικά Συ΅βούλιο Ελεγκτικές Επιτροπές Αντιπρόσωποι

1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γρα΅΅ατέα ή Τα΅ία δεν επιτρέπεται να συ΅πίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Η θητεία των διοικητικών οργάνων δεν ΅πορεί να είναι ΅εγαλύτερη από 3 χρόνια.

2. Σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται απ' τη Γενική Συνέλευση των ΅ελών της ελεγκτική επιτροπή, κατά το καταστατικό της.
Ο αριθ΅ός των ΅ελών της και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συ΅βουλίου. Οι εκλογές για διοικητικό συ΅βούλιο και ελεγκτική επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Αρ΅οδιότητα της ελεγκτικής επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του διοικητικού συ΅βουλίου ως προς την οικονο΅ική διαχείριση της οργάνωσης.
3. Η Συνέλευση των ΅ελών κάθε πρωτοβάθ΅ιας οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την
Ο΅οσπονδία και το Εργατικό Κέντρο στα οποία συ΅΅ετέχει.
Η Συνέλευση κάθε Ο΅οσπονδίας, και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη
Συνο΅οσπονδία στην οποία συ΅΅ετέχει.
Ο αριθ΅ός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθ΅ια ή τριτοβά΅θια συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται
΅ε το ίδιο ΅έτρο για όλες τις οργανώσεις, που συ΅΅ετέχουν στην δευτεροβάθ΅ια ή τριτοβάθ΅ια οργάνωση.
Ο σχετικός υπολογισ΅ός γίνεται ΅ε βάση τον αριθ΅ό των ΅ελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθ΅ια οργάνωση. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσ΅α ΅εγαλύτερο απο το
΅ισό του αριθ΅ού που αποτελεί το ΅έτρο, προστίθεται ένας ακό΅η αντιπρόσωπος.
∆εν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστο το ΅ισό του ΅έτρου.
Σω΅ατεία, των οποίων η αριθ΅ητική δύνα΅η λόγω της ιδιο΅ορφίας τους καθορίζεται απο ειδικό νό΅ο ή ειδική επιτροπή που είναι ΝΠ∆∆, ΅πορούν να αντιπροσωπεύονται στις δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις ανεξάρτητα εαν τα ΅έλη τους είναι λιγότερα απο το ΅ισό του ΅έτρου που προβλέπει το καταστατικό της δευτεροβάθ΅ιας οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ∆'
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

’ρθρο 10
Εκλογές

1α. Οι εργαζό΅ενοι ΅έλη των πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκλέγουν τα διοικητικά συ΅βούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και αντιπροσώπους στις δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονο΅ικές υποχρεώσεις.
.. Τα ΅έλη των πρωτοβαθ΅ίων συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους,
΅όνο για ΅ια Ο΅οσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο.
Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη ΅ια απ' αυτές για να ασκήσουν το δικαίω΅ά τους αυτό ΅ε δήλωση τους προς τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσ΅εύει τον εργαζό΅ενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης του.
2α. Κάθε πρωτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση συ΅΅ετέχει ΅ε τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ο΅οσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονο΅ικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
β. Οι πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθ΅ια δια ΅έσου ΅ιας
΅όνο δευτεροβάθ΅ιας οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση των ΅ελών κάθε πρωτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αποφασίζει άν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθ΅ια θα γίνει δια ΅έσου του Εργατικού Κέντρου ή διά ΅έσου της Ο΅οσπονδίας που τυχόν ανήκει.
Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων ΅ελών και η σχετική ΅υστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και α΅έσως ΅ετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων. Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει ΅ε έγγραφό του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δύο δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις, που τυχόν ΅ετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην αντίστοιχη τριτοβάθ΅ια.

Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκεί΅ενες οργανώσεις αποστέλλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του
΅ητρώου, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.∆.4361/1964, ΅ε τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α' του παρόντος νό΅ου. Η παραπάνω δέσ΅ευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων πού ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της στη δευτεροβάθ΅ια οργάνωση που επέλεξε.
3. Κάθε δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους ΅όνο για ΅ια τριτοβάθ΅ια.
4. Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες οργανώσεις έχουν δικαίω΅α να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων αυτών.

’ρθρο 11
∆ιεξαγωγή εκλογών

1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθ΅ός των ΅ελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύει από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών ΅έχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων ΅πορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασ΅ού.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2-5 του άρθρου 6 του Ν.∆. 4361/1964 εφαρ΅όζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νό΅ου αυτού.
3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για δευτοροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ΅ε αίτηση της οργάνωσης, από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικών ΅ε αλφαβητική σειρά.
Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται ΅όνο για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στην έγγραφη εντολή του στον επό΅ενο στη σειρά Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.
4. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για σω΅ατεία, που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει Πρωτοδικείο. Τα εδαφ. β' και γ' της παρ. 3 εφαρ΅όζονται ανάλογα.
5. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σω΅ατεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται ή έδρα του σω΅ατείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση.
6. ∆εν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σω΅ατείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθ΅ός των ΅ελών τους δεν υπερβαίνει τους 50.

’ρθρο 12
Σύστη΅α εκλογών

1. Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται ΅ε το σύστη΅α της απλής αναλογικής. "Για την εκλογή του Προέδρου των Α και Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γρα΅΅ατέα και του Τα΅εία, στη συνδικαλιστική οργάνωση των συντακτών η΅ερησίων εφη΅ερίδων Αθηνών, ισχύει το εκλογικό σύστη΅α που ορίζει το καταστατικό τους.
Για την εκλογή των λοιπών ΅ελών του ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου ισχύει το σύστη΅α της απλής αναλογικής που ορίζει το παρόν άρθρο" (προσθ. των ΅έσα σε "" εδαφίων από το άρθρο 30 του Ν. 2081/92, ΦΕΚ Α'154).
2. Οι έδρες του διοικητικού συ΅βουλίου της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθ΅ός των αντιπροσώπων κατανέ΅ονται ΅εταξύ των συνδυασ΅ών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα ΅ε την εκλογική τους δύνα΅η. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται ΅ε τον αριθ΅ό των εδρών του διοικητικού συ΅βουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, η ΅ε τον αριθ΅ό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκων αυτής της διαίρεσης, παραλειπο΅ένου του κλάσ΅ατος, αποτελεί το εκλογικό ΅έτρο. Κάθε συνδυασ΅ός καταλα΅βάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συ΅βούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει

τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό ΅έτρο στον αριθ΅ό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή ΅εγαλύτερο αριθ΅ό ψήφων από το εκλογικό ΅έτρο καταλα΅βάνει ΅ία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4. Συνδυασ΅ός που περιλα΅βάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλα΅βάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους ΅όνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
5. Οι έδρες που ΅ένουν αδιάθετες και ο αριθ΅ός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις των προηγου΅ένων παραγράφων κατανέ΅ονται από ΅ια στους συνδυασ΅ούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο ΅ια έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων ΅εγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού ΅έτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό ΅έτρο.
6. Οι έδρες που ΅ένουν αδιάθετες ή ο αριθ΅ός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και ΅ετά την εφαρ΅ογή των διατάξεων της προηγου΅ένης παραγράφου κατανέ΅ονται ΅εταξύ των συνδυασ΅ών που έχουν το ΅εγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από ΅ια έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυνα΅ίας γίνεται κλήρωση.

’ρθρο 13
Ψηφοφορία - Πρακτικά διαλογής

1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε ΅ε την επίδειξη της αστυνο΅ικής ταυτότητας ή άλλου δη΅οσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου.
Στο βιβλιάριο ση΅ειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώ΅ατος του ΅έλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγραφών αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος ΅ε την υπογραφή του και τη σφραγίδα της οργάνωσης.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και απόσπασ΅α πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επό΅ενη ΅έρα ΅ετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γρα΅΅ατέα του αρ΅οδίου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε'
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ’ρθρο 14
1. Τα όργανα τους Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρ΅όζουν τα απαραίτητα ΅έτρα για τη διασφάλιση της ανε΅πόδιστης άσκησης του δικαιώ΅ατος για την ίδρυση και αυτόνο΅η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασ΅ό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιω΅άτων των εργαζο΅ένων και ιδιαίτερα :
α. Να ασκούν επιρροή στους εργαζό΅ενους, για την ίδρυση ή ΅η ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β. να επιβάλλουν ή να παρε΅ποδίζουν ΅ε οποιοδήποτε τρόπο ή ΅έσο την προσχώρηση εργαζο΅ένων σε ορισ΅ένη συνδικαλιστική οργάνωση.
γ. να απαιτούν από τους εργαζό΅ενους δήλωση συ΅΅ετοχής, ΅η συ΅΅ετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση.
δ. να υποστηρίζουν ορισ΅ένη συνδικαλιστική οργάνωση ή ΅ε οικονο΅ικά ή ΅ε άλλα ΅έσα,
ε. να επε΅βαίνουν ΅ε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

σ. να ΅εταχειρίζονται ΅ε ευ΅ένεια ή δυσ΅ένεια τους εργαζο΅ένους ανάλογα ΅ε τη συ΅΅ετοχή τους σε ορισ΅ένη συνδικαλιστική οργάνωση.
3. ∆εν επιτρέπεται να συ΅΅ετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζο΅ένων εργοδότες.
Το δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1446/84.
4. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νό΅ι΅η συνδικαλιστική δράση.
5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας :
α) των ΅ελών της διοίκησης σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 92 Α.Κ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) των ΅ελών της προσωρινής σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 79 Α.Κ. διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα και γ) των ΅ελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο ΅ετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 10 και διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 15.
6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
α) Εάν η οργάνωση έχει ως 200 ΅έλη προστατεύονται επτά ΅έλη της διοίκησης.
β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 ΅έλη προστατεύονται εννέα ΅έλη και γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 ΅έλη προστατεύονται ένδεκα.
7. Τη σειρά των ΅ελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν το καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Γενικός Γρα΅΅ατέας Αναπληρωτής Γενικός Γρα΅΅ατέας Τα΅ίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.
8. Προστατεύονται επίσης:
Τα πρώτα 21 ιδρυτικά ΅έλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκ΅ετάλλευσης ή του επαγγελ΅ατικού κλάδου απασχόλησης εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζονται απασχολεί από 80 ΅έχρι 150 εργαζο΅ένους 25 ΅έλη αν απασχολεί πάνω από 150,30 ΅έλη αν απασχολεί πάνω από 300 και 40 ΅έλη αν απασχολεί πάνω από 500. Εφόσον οι εργαζό΅ενοι είναι πάνω από 40 και
΅έχρι 80, προστατεύονται ΅έχρι 7 ιδρυτικά ΅έλη κατά την τάξη υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.
Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο απο την η΅έρα της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθεί πραγ΅ατικά ΅έσα σε 6 ΅ήνες απο την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασία των ιδρυτικών ΅ελών παύει και ισχύει για τα ΅έλη της επό΅ενης υπο σύσταση οργάνωσης.
9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1256/1982 "για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δη΅όσιο το΅έα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νο΅ικό Συ΅βούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις "δεν επιτρέπεται ΅ετάθεση των εργαζο΅ένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Ο εργοδότης έχει δικαίω΅α να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 15 που αποφασίζει για την αναγκαιότητα της ΅ετάθεσης.
10. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων, που προστατεύονται σύ΅φωνα ΅ε όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό επιτρέπεται ΅όνον:
α. Όταν κατά τη σύναψη της σύ΅βασης εργασίας ΅ε τον εργοδότη ο εργαζό΅ενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει ΅εγαλύτερη α΅οιβή.
β. Όταν ο εργαζό΅ενος απεκάλυψε βιο΅ηχανικά ή ε΅πορικά ΅υστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέ΅ιτα πλεονεκτή΅ατα, κυρίως προ΅ήθειες απο τρίτους.
γ. Όταν ο εργαζό΅ενος προκάλεσε σω΅ατικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του.
δ. Όταν ο εργαζό΅ενος επί΅ονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
ε. Όταν ο εργαζό΅ενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερο από 7 η΅έρες διάστη΅α (αντικ. του ΅έσα σε προτελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 14 από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α' 186).
Η συνδρο΅ή κάποιου απο τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεν απαλλάσσει τον εργοδότη απο τις υποχρεώσεις που έχει σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εργατικής νο΅οθεσίας σχετικά ΅ε την καταγγελία της σχέσης εργασίας.


’ρθρο 15
Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών

1. Για την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρου 14 παρ. 10 πριν από την καταγγελία της σχέσης εργασίας αποφασίζει κατά πλειοψηφία, επιτροπή της οποίας η απόφαση υπόκειται σε έφεση και η οποία αποτελείται :
α. Από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει την εργασία του ο εργαζό΅ενος, εφόσον στο Πρωτοδικείο υπηρετούν δύο τουλάχιστον πρόεδροι, ή άλλως απο πρωτοδίκη που ορίζεται απο τον πρόεδρο ΅ε τη σειρά του άρθρου 11 παρ. 3 του νό΅ου αυτού και για ένα χρόνο.
β. Από έναν αντιπρόσωπο του ε΅ποροβιο΅ηχανικού επι΅ελητηρίου της περιφέρειας και αν δεν λειτουργεί επι΅ελητήριο του ε΅πορικού συλλόγου. 'Οταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά ΅ισθωτό βιο΅ηχανίας, ο σύνδεσ΅ος βιο΅ηχάνων, όπου υπάρχει υποδείχνει σαν εκπρόσωπό του που συ΅΅ετέχει στην Επιτροπή αντί του εκπροσώπου του επι΅ελητηρίου.
γ. Από έναν εκπρόσωπο των εργαζο΅ένων που υποδείχνει ή πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθ΅ια οργάνωση.
2. Η έφεση απευθύνεται σε δευτεροβάθ΅ια επιτροπή που είναι και αυτή τρι΅ελής και αποτελείται :
α. Από τον αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, αναπληρού΅ενο απο άλλον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύ΅ατος του και ΅όνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί άλλος Πρόεδρος προεδρεύει ο αρχαιότερος πρωτοδίκης, που δεν συ΅΅ετέσχε στην πρωτοβάθ΅ια επιτροπή, όταν αυτή έλαβε την προσβαλλό΅ενη απόφαση.
β. Από έναν αντιπρόσωπο του ε΅ποροβιο΅ηχανικού επι΅ελητηρίου ΅ε τις πιο πάνω διακρίσεις,
υποδεικνυό΅ενο όπως και στην παρ. 1 εδαφ. β' του άρθρου αυτού.
γ. Από έναν εκπρόσωπο των εργαζο΅ένων υποδεικνυό΅ενο όπως και στην παρ. 1 εδαφ. γ' του άρθρου αυτού.
3. Τακτικά ή αναπληρω΅ατικά ΅έλη της πρωτοβάθ΅ιας επιτροπής δεν ΅πορούν, για τον ίδιο χρόνο, να ορίζονται ή να συ΅΅ετέχουν στη δευτεροβάθ΅ια επιτροπή. Κατά τα λοιπά και για τις δύο επιτροπές εφαρ΅όζεται το άρθρο 11 παρ. 3 εδαφ. Β' του νό΅ου αυτού, και στην πρώτη εφαρ΅ογή της διάταξης αυτής, η θητεία και των δευτεροβαθ΅ίων επιτροπών λήγει ταυτόχρονα ΅ε τις πρωτοβάθ΅ιες.
Η απαρτία και στις δυο επιτροπές σχη΅ατίζεται απο τον Πρόεδρό της και ένα τουλάχιστο ΅έλος της επιτροπής.
4. Η δευτεροβάθ΅ια επιτροπή επιλα΅βάνεται ύστερα απο έφεση διαδίκου, που ασκείται ΅έσα σε πέντε εργάσι΅ες ΅έρες απο την κοινοποίηση σ' αυτόν της πρωτοβάθ΅ιας απόφασης.
5. Το πρώτο δεκαπενθή΅ερο του Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, ο πρόεδρος κάθε πρωτοδικείου που θ' αναλάβει τη δευτεροβάθ΅ια επιτροπή καλεί τις παραπάνω οργανώσεις να υποδείξουν ΅έσα στον Ιανουάριο έναν τακτικό και έναν αναπληρω΅ατικό εκπρόσωπο για το ερχό΅ενο η΅ερολογιακό έτος και για κάθε ΅ια επιτροπή.
Εάν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους ο πρόεδρος ορίζει ΅έσα στο πρώτο 10ή΅ερο του Φεβρουαρίου έναν εργοδότη και έναν αναπληρω΅ατικό του καθώς και έναν εργαζό΅ενο και εναν αναπληρω΅ατικό του και ΅ε απόφαση του συγκροτεί και τις δύο Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της περιφέρειάς του. Ενας απο τους υπαλλήλους της δικαστικής γρα΅΅ατείας ορίζεται γρα΅΅ατέας για κάθε επιτροπή.
Η κάθε επιτροπή συγκαλείται απο τον Πρόεδρο της, ύστερα απο αίτηση του εργοδότη ή έφεση του ενδιαφερο΅ένου που κατατίθεται στη γρα΅΅ατεία της, ΅έσα σε 38 ΅έρες από την υποβολή της αίτησης ή της έφεσης και συζητεί την υπόθεση, εφαρ΅όζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρων 739 έως 759 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας" (αντικ. του άρθρου 15 από το άρθρο 25 του Ν. 1545/85, ΦΕΚ Α' 91). "Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή τους την ίδια η΅έρα συζητήσεως της υποθέσεως" (αντικ. του ΅έσα σε "" τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 15 από το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α' 186).


’ρθρο 16
∆η΅οκρατία στους τόπους εργασίας

1. Η εργασία αποτελεί δικαίω΅α και προστατεύεται από το Κράτος. Οι εργαζό΅ενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώ΅ατος και στον τόπο εργασίας.
2. Τα σω΅ατεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συ΅φωνούν ο κάθε εργοδότης και η διοίκηση του σω΅ατείου.
3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησής όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεω΅ένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκ΅ετάλλευση απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζο΅ένους. Ο εργοδότης που έχει την παραπάνω υποχρέωση ΅πορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να ΅ισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα ΅έχρι 1.000 ΅έτρα απο τον τόπο εργασίας.
4. Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτη΅ένος εκπρόσωπος του έχει την υποχρέωση να συναντάται ΅ε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΅ετά απο αίτησή τους τουλάχιστο ΅ια φορά το ΅ήνα και να ΅ερι΅νά για την επίλυση των θε΅άτων που απασχολούν τους εργαζο΅ένους ή την οργάνωσή τους.
5. Ο εργοδότης του οποίου η εκ΅ετάλλευση απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζο΅ένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που έχει τα περισσότερα ΅έλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύ΅φωνα ΅ε τις δυνατότητές του.
6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθ΅ού έχουν δικαίω΅α να διανέ΅ουν ανακοινώσεις τους ΅έσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.
7. Εκπρόσωποι του διοικητικού συ΅βουλίου του σω΅ατείου της επιχείρησης και αν δεν υπάρχει σω΅ατείο, του εργατικού κέντρου της περιοχής, δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που ενεργούν τα αρ΅όδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
8. Ο αρ΅όδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται αν προκύψει διαφωνία στις περιπτ. 2, 3, 5 και 7 του άρθρου αυτού, ΅ε αιτιολογη΅ένη απόφασή του ΅έσα σε 10 ΅έρες από την προσφυγή σ' αυτόν του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συ΅΅ορφώνεται ΅ε την απόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση συ΅΅όρφωσης του εργοδότη πρόστι΅ο από δρχ. 5.000 ΅έχρις 100.000 υπέρ της Εργατικής Εστίας που εισπράττεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε.
9. Ο εργοδότης έχει δικαίω΅α να ασκήσει ανακοπή στο Ειρηνοδικείο του τόπου της εργασίας κατά της απόφασης επιβολής προστί΅ου από τον επιθεωρητή εργασίας. Το Ειρηνοδικείο δικάζει ΅ε την διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας.

’ρθρο 17
Συνδικαλιστικές άδειες

1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα ΅έλη των διοικητικών συ΅βουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθ΅ιων στις δευτεροβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συ΅βούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπρόσωπους των δευτεροβαθ΅ίων στις τριτοβάθ΅ιες, όπως και για τα διοικητικά συ΅βούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθ΅ιων οργανώσεων.
2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:
α. Στα ΅έλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
β. Στα ΅έλη των ∆ιοικητικών Συ΅βουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβαθ΅ίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 ΅έρες το ΅ήνα και έως 15 για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γρα΅΅ατέα και Τα΅ία.

γ. Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γρα΅΅ατέα των πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 ΅έρες το ΅ήνα αν τα ΅έλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις ΅έρες αν είναι λιγότερα.
δ. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συ΅΅ετέχουν.
3. Οι αναφερό΅ενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε 30 ΅έρες το χρόνο για τα ΅έλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλιώς του Προεδρείου των ΅η αντιπροσωπευτικών τριτοβάθ΅ιων οργανώσεων και στο 1/3 του αναφερο΅ένου στα εδαφ. β' και γ' χρόνου προκει΅ένου για την α΅έσως επό΅ενη, της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης.
4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζο΅ένων κατά τις διατάξεις της προηγου΅ένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγ΅ατικής εργασίας για όλα τα δικαιώ΅ατα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση εκτός από το δικαίω΅α λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο.
Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.
5. Για κάθε διαφωνία σχετική ΅ε την εφαρ΅ογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της ΅ιας ή της άλλης πλευράς η Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του Νό΅ου.

’ρθρο 18
Ρύθ΅ιση συνδικαλιστικών δικαιω΅άτων

1. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώ΅ατα.
2. Ρυθ΅ίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιω΅άτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν ΅ε συ΅φωνία ΅ισθωτών και εργοδοτών ή ΅ε Συλλογικές Συ΅βάσεις Εργασίας ή ∆ιαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΠΕΡΓΙΑ

’ρθρο 19
∆ικαίω΅α απεργίας

1. Η απεργία αποτελεί δικαίω΅α των εργαζο΅ένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως ΅έσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονο΅ικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συ΅φερόντων των εργαζο΅ένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζο΅ένων επιχειρήσεων ή εκ΅εταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζο΅ένους σε επιχειρήσεις ή εκ΅εταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει ά΅εσες επιπτώσεις στα οικονο΅ικά ή εργασιακά συ΅φέροντα των πρώτων. Η απεργία στην περίπτ. β' κηρύσσεται ΅όνο από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση.
Για την άσκηση του δικαιώ΅ατος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστο ώρες πριν από την πραγ΅ατοποίησή της.
2. Η απεργία των εργαζο΅ένων ΅ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δη΅όσιο, στους οργανισ΅ούς τοπικής αυτοδιοίκησης στα νο΅ικά πρόσωπα δη΅οσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δη΅οσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική ση΅ασία για την εξυπηρέτηση, βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται ΅ετά από την τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 του παρόντος.
Επιχειρήσεις δη΅όσιου χαρακτήρα ή κοινή ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική ση΅ασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκ΅εταλλεύσεις :
α. Παροχής υγειονο΅ικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύ΅ατα.
β. ∆ιύλισης και διανο΅ής ύδατος.

γ. Παραγωγής και διανο΅ής ηλεκτρικού ρεύ΅ατος ή καυσί΅ου αερίου.
δ. Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.
ε. Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρο΅είων, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
ζ. "Αποχέτευσης και απαγωγής, ακάθαρτων υδάτων και λυ΅άτων και αποκο΅ιδής και εναποθέσεως απορρι΅΅άτων" (αντικ. της περιπτ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
1915/90, ΦΕΚ Α' 186).
η. Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης ε΅πορευ΅άτων στα λι΅άνια.
θ. Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τ΅ή΅ατα υπηρεσιών που απασχολούνται ΅ε την εκκαθάριση και πληρω΅ή των ΅ισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 δη΅όσιου το΅έα" (προσθ. της περιπτ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 19 από την παρ. 2 του άρθρου
3 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α' 186).

’ρθρο 20
Κήρυξη απεργίας

1. Η απεργία στις πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται ΅ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις εφόσον δεν πραγ΅ατοποιούνται την ίδια ΅έρα ή ΅έσα στην ίδια εβδο΅άδα αρκεί απόφαση του διοικητικού συ΅βουλίου εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η απεργία στις πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται ΅ε απόφαση του διοικητικού συ΅βουλίου, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Η απεργία στις δευτεροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται ΅ε απόφαση του διοικητικού συ΅βουλίου εκτός αν το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.
Ενώσεις προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 περίπτ. α' υποπερ. γη' ΅πορούν να ασκήσουν το δικαίω΅α απεργίας ύστερα από απόφαση, ΅ε ΅υστική ψηφοφορία, της πλειοψηφίας των εργαζο΅ένων σε εκ΅ετάλλευση, επιχείρηση, δη΅όσια υπηρεσία Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.
Για τους εργαζο΅ένους σε εκ΅ετάλλευση, επιχείρηση, δη΅όσια υπηρεσία Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α, εάν δεν υπάρχει ένωση προσώπων ή επιχειρησιακό σω΅ατείο ή κλαδικό σω΅ατείο ΅ε ΅έλη τους περισσότερους από αυτούς, την απόφαση για απεργία ΅πορεί να πάρει το πιο αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο της περιοχής που εργάζονται.
Εργαζό΅ενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι ΅έλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε απεργία ΅πορούν να λάβουν ΅έρος σ' αυτή.
2. Προκει΅ένου για εργαζο΅ένους του άρθρου 19 παρ. 2 κήρυξη απεργίας δεν ΅πορεί να πραγ΅ατοποιηθεί πριν περάσουν 4 πλήρεις η΅έρες από την γνωστοποίηση των αιτη΅άτων και των λόγων που τα θε΅ελιώνουν ΅ε έγγραφο που κοινοποιείται ΅ε δικαστικό επι΅ελητή στον εργοδότη ή στους εργοδότες, στο Υπουργείο το οποίο ασκεί τη σχετική εποπτεία και στο Υπουργείο Εργασίας.
Η απεργία δεν ΅πορεί να αφορά αιτή΅ατα διάφορα από εκείνα που γνωστοποιήθηκαν. "3. Οι εργαζό΅ενοι του άρθρου 19 παρ. 2 πριν να λάβουν απόφαση για απεργία, ΅πορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη ΅ε έγγραφο που κοινοποιείται ΅ε δικαστικό επι΅ελητή να γίνει δη΅όσιος διάλογος ΅ε βάση τα αιτή΅ατά τους και τους λόγους που τα θε΅ελιώνουν.
Αν οι εργαζό΅ενοι δεν ζητήσουν το διάλογο ΅πορεί να τον ζητήσει από αυτούς ο εργοδότης, όταν κατά οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθούν σ' αυτόν τα αιτή΅ατα των εργαζο΅ένων ΅ε έγγραφό του που κοινοποιείται δικαστικό επι΅ελητή.
Αν τα ΅έρη συ΅φωνήσουν, ο δη΅όσιος διάλογος διεξάγεται ΅ε εκπροσώπους τους, ΅έσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση του προαναφερο΅ένου εγγράφου σε τόπο και χρόνο που ορίζονται, που επιλέγουν οι εκπρόσωποι, συναντώ΅ενοι προηγου΅ένως στον οριζό΅ενο τόπο, από ειδικό κατάλογο ΅εσολαβητών, προβλεπό΅ενο από το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 1876/1990.
Σε περίπτωση συ΅φωνίας ο ΅εσολαβητής ορίζεται ΅ε κλήρωση.
Ο ΅εσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των ΅ερών για την επίλυση της διαφοράς.

Αν ΅έσα σε 48ώρες από την έναρξη του διαλόγου τα ΅έρη δεν καταλήξουν σε συ΅φωνία, ο ΅εσολαβητής
΅πορεί να υποβάλει σ' αυτά, ΅έσα σε 24 ώρες από τη λήξη του 48ώρου δική του πρόταση που τα ΅έρη
΅πορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν ΅έσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της.
Η αποδοχή και ή απόρριψη κοινοποιείται στο ΅εσολαβητή και στο άλλο ΅έρος ΅ε δικαστικό επι΅ελητή.
Η πρόταση του ΅εσολαβητή ΅πορεί, ΅ε φροντίδα του, να δη΅οσιεύεται στον η΅ερήσιο τύπο.
Έως ότου καταρτιστεί ο ειδικός κατάλογος ΅εσολαβητών ως ΅εσολαβητής επιλέγεται πρόσωπο από κατάσταση 10 προσώπων, που ορίζει προσωρινά το διοικητικό συ΅βούλιο του Οργανισ΅ού ΅εσολάβησης και ∆ιαιτησίας, λα΅βάνοντας υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων ΅εσολαβητών που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 1876/1990.
Για τα αιτή΅ατα εργαζο΅ένων, τις αποφάσεις των ΅ερών και την πρότασή του ο ΅εσολαβητής συντάσσει πρακτικά. Στο διάλογο ΅πορούν να συ΅΅ετέχουν, παριστά΅ενοι, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων ενδιαφερο΅ένων οργανώσεων του Τύπου κλπ., σύ΅φωνα ΅ε όσα ορίζει ειδικότερα απόφαση του Υπουργού Εργασίας". "4. Η ΅υστική ψηφοφορία της γενικής συνελεύσεως που αναφέρεται στην κήρυξη απεργίας, διεξάγεται από εφορευτική επιτροπή Καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής εκτελεί το διοικητικό συ΅βούλιο της συνδικαλιστικής οργανώσεως και δικαστικού αντιπροσώπου, ο πρόεδρος του διοικητικού συ΅βουλίου ή ο αντικαταστάτης του. Κατά τα λοιπά εφαρ΅όζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του Ν.
1264/1982". (προσθ. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α'186). (Ση΅είωση : Το άρθρο 2 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ-186 Α' που ΅ε τις παρ. 1 και 2 προσθέτει τις πιο πάνω παρ. 3 και 4 στο άρθρο 20 του παρόντος νό΅ου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από το άρθρο 10 του Ν.
2224/94, ΦΕΚ-112 Α').

’ρθρο 21
Προσωπικό ασφαλείας

1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχη΅άτων.
2. Στις υπηρεσίες, οργανισ΅ούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1264/82 όπως συ΅πληρώθηκε ΅ε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1915/90 των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική ση΅ασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου πέραν του προσωπικού ασφαλείας της προηγού΅ενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την αντι΅ετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.
3. Το διατιθι΅ένο προσωπικό των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.
4. Το προσωπικό των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου καθορίζεται ΅ε ειδική συ΅φωνία ΅εταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης. Η πλέον αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως ΅έλη τους εργαζό΅ενους που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης. Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το ΅εγαλύτερο αριθ΅ό ΅ελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζο΅ένων που είναι ΅έλη της. Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέ΅βουν στις διαπραγ΅ατεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.
5. Για τις επιχειρήσεις δη΅οσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφελείας πέραν του προσωπικού της παρ. 2 ΅ε την ίδια συ΅φωνία είναι δυνατόν να καθορίζονται οι συγκεκρι΅ένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι συνέπειες για την παραβίαση της συ΅φωνίας. Κριτήρια για τα θέ΅ατα αυτά αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισι΅ότητα των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της άσκησης του δικαιώ΅ατος της απεργίας.
6. Η συ΅φωνία καταρτίζεται ΅ε απευθείας διαπραγ΅ατεύσεις ΅εταξύ των ΅ερών. 'Έως την 5η Νοε΅βρίου κάθε η΅ερολογιακού έτους ένα από τα ενδιαφερό΅ενα ΅έλη καλεί το άλλο σε διαπραγ΅άτευση ΅ε εξώδικη κλήση, στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισ΅ό του

προσωπικού των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου. Η κλήση επιδίδεται ΅ε δικαστικό επι΅ελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας.
7. Η συ΅φωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοε΅βρίου κάθε η΅ερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρ΅όδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, ΅έσα σε πέντε (5) η΅έρες από την υπογραφή της. Η συ΅φωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το η΅ερολογιακό έτος που ακολουθεί.
8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν συ΅φωνία δεν καταρτισθεί έως την
25ην Νοε΅βρίου ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας ΅έσα στην προθεσ΅ία που ορίζεται στην παρ.
5 του άρθρου αυτού τα ΅έρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της ΅εσολάβησης σύ΅φωνα
΅ε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1876/90, ΦΕΚ Α' 27.
Η ΅εσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί ΅έσα σε 15 η΅έρες από την ανάληψη των καθηκόντων του
΅εσολαβητή.
Εάν η ΅εσολάβηση δεν καταλήξει σε συ΅φωνία κάθε ενδιαφερό΅ενη πλευρά έχει δικαίω΅α να παραπέ΅ψει το θέ΅α στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/82, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
25 του
Ν. 1545/85.
9. 'Όλα τα ζητή΅ατα των παρ. 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου ΅πορούν να ρυθ΅ίζονται και ΅ε συλλογικές συ΅βάσεις εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δη΅όσιο ή ΅η χαρακτήρα τους και την υπαγωγή τους ή ΅η στην κοινή ωφέλεια" (αντικ. του άρθρου 21 από την παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ Α'
112).
’ρθρο 22
Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών Απαγόρευση ανταπεργίας Νο΅ι΅ότητα απεργίας

1. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νό΅ι΅ης απεργίας η πρόσληψη απεργοσπαστών.
2. Απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκ-αουτ).
3. ∆εν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση απεργίας ΅ε ασφαλιστικά ΅έτρα.
4. Για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρ΅ογή των διατάξεων των άρθρων 19 - 22 αποφασίζει "ο
Πρόεδρος Πρωτοδικών" (αντικ. της ΅έσα σε "" φράσης από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν.
1915/90, ΦΕΚ Α' 186) της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει κηρύξει την απεργία, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 έως 676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας.
Σε επείγουσες περιπτώσεις οι πρόεδροι των αρ΅οδίων πρωτοβάθ΅ιων και δευτεροβάθ΅ιων δικαστηρίων προσδιορίζουν σύντο΅η δικάσι΅η και συντέ΅νουν τις προθεσ΅ίες επίδοσης των δικογράφων, ώστε η συζήτηση να πραγ΅ατοποιηθεί ΅έσα σε 3 (5) (σύντ΅. της ΅έσα σε () προθεσ΅ίας από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α' 186) η΅έρες από την κατάθεσή τους, ανεξάρτητα από τον αριθ΅ό των υποθέσεων που εκκρε΅ούν. "Για την έφεση αποφασίζει ο πρόεδρος εφετών κατά τα οριζό΅ενα στο άρθρο
674 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας" (προσθ. του ΅έσα σε "" τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 22
από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 1915/90, ΦΕΚ Α' 186).
Η προθεσ΅ία τη έφεσης είναι 3 η΅έρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ’ρθρο 23
1. Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του ως και οποιοδήποτε τρίτος που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του νό΅ου αυτού τι΅ωρούνται ΅ε φυλάκιση ή και ΅ε χρη΅ατική ποινή ΅έχρι
5.000.000 δρχ και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.
2. Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, 8 και 9 ή που αρνούνται την πραγ΅ατική απασχόληση εργαζο΅ένου που η απόλυσή του έχει κριθεί άκυρη ΅ε δικαστική απόφαση ή που αρνούνται την επαναπρόσληψη και πραγ΅ατική απασχόληση των

εργαζο΅ένων που αναφέρονται στο άρθρο 24 τι΅ωρούνται ΅ε φυλάκιση ή και ΅ε χρη΅ατική ποινή ΅έχρις
1.000.000 δρχ για κάθε παράβαση ή άρνηση.
3. Οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσ΅α εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση τουλάχιστο τριών
΅ηνών και εάν πρόκειται για ΅έλος εφορευτικής επιτροπής ΅ε φυλάκιση τουλάχιστο έξι ΅ηνών.
4. 'Οποιος χρησι΅οποιεί την επωνυ΅ία ή αντιποιείται την εκπροσώπηση συνδικαλιστικής οργάνωσης χωρίς δικαίω΅α, για δικό του όφελος, τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση ΅έχρις ενός έτους αν η πράξη δεν τι΅ωρείται βαρύτερα απο άλλη διάταξη.
5. 'Οποιος ε΅ποδίζει ΅ε σω΅ατική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της διοίκησης ή τις συνελεύσεις
΅ελών συνδικαλιστικών οργανώσεων τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση ΅έχρις ενός έτους, αν η πράξη δε τι΅ωρείται βαρύτερα απο άλλη διάταξη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

’ρθρο 24
Αποκατάσταση συνδικαλιστών

1. Μέλη διοικήσεων ως και ιδρυτικά ΅ελη συνδικαλιστικών οργανώσεων ΅έσα στα όρια των παρ. 6 και
8 του άρθρου 14 που έχουν απολυθεί ΅ετά την ισχύ του νο΅ 330/1976 επαναπροσλα΅βάνονται στην επιχείρηση, η οποία έχει καταγγείλει τη σύ΅βαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση

Η διάταξη του εδαφ. α' δεν εφαρ΅όζεται εαν η καταγγελία της σύ΅βασης έγινε για παράβαση ποινικού νό΅ου, εκτός των διατάξεων του Ν. 330/1976 και του άρθρου 332 Π.Κ. για την οποία έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 εφαρ΅όζεται και για τους εργαζο΅ένους των οποίων οι συ΅βάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 330/1976 εφόσον ήσαν άνεργοι κατά την 1.4.1982 και εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι ΅έχρι τή δη΅οσίευση αυτού του νό΅ου, χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους ΅ειονεκτεί σοβαρά σε σχέση ΅ε εκείη απο την οποία απολύθηκαν.
3. Εργαζό΅ενοι των οποίων οι συ΅βάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί ΅ετά την ισχύ του Ν. 330/1976 ένα ΅ήνα πρίν κηρυχθεί η απεργία, κατά τη διάρκειά της και ΅έσα σε δύο ΅ήνες ΅ετά απο τη λήξη της απεργίας στην οποία έλαβαν ΅έρος στην επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησης τους επαναπροσλα΅βάνονται στην επιχείρηση, η οποία έχει καταγγείλει τη σύ΅βαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον ήσαν άνεργοι κατά την 1.4.82 και εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι ΅έχρι τη δη΅οσίευση αυτού του νό΅ου χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους ΅ειονεκτεί σοβαρά σε σχέση
΅ε εκείνη απο την οποία απολύθηκαν.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρ΅όζεται εάν έχει κριθεί ΅ε δικαστική απόφαση ότι η απόλυση δε έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους ή αν προκειται για εποχιακά απασχολού΅ενους, όπως αυτό προκύπτει απο τη φύση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Η διάταξη του εδαφ. β'της παρ. 1 ισχύει και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται οι παρ. 1, 2 και 3 εδαφ. γ' αν έχει εκδοθεί α΅ετάκλητη δικαστική απόφαση σε βάρος του εργαζο΅ένου ή επαναπρόσληψη έχει την έννοια αναγκαστικής σύναψης νέας σύ΅βασης εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζό΅ενο που έχει απολυθεί κατά τις παρ. 1, 2 και 3 και εφόσον ο εργαζό΅ενος του κοινοποιήσει σχετική έγγραφη δήλωση ΅ε δικαστικό επι΅ελητή ΅έσα σε ανατρεπτική προθεσ΅ία 60 η΅ερών από τη δη΅οσίευση του νό΅ου αυτού. Η προθεσ΅ία αυτή αρχίζει ΅ετά το τέλος της εκκρε΅ούς ποινικής δίκης για τις περιπτώσεις των παρ. 1 εδαφ. β' και 3 εδαφ. γ' του άρθρου αυτού.

6. Αν οι εργαζό΅ενοι που θα υποβάλλουν τη δήλωση επαναπρόσληψης της παρ. 4 υπερβαίνουν το 5% αλλά όχι το 10% των απασχολου΅ένων στην επιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τους επαναπροσλάβει ισο΅ερώς κατά ΅ήνα ΅έσα σε ένα εξά΅ηνο από το τέλος της προθεσ΅ίας υποβολής της παραπάνω δήλωσης. Αν υπερβαίνουν το 10% και για το ποσοστό πέραν του 10% και ΅έχρι 20% προσλα΅βάνονται ισο΅ερώς κατά ΅ήνα ΅έσα στον επό΅ενο χρόνο. Η πρόσληψη γίνεται ΅ε τη σειρά υποβολής της παραπάνω δήλωσης και ΅ε προτί΅ηση των εργαζο΅ένων της παρ. 1 στη συνέχεια της παρ.
2 και τέλος της παρ. 3, και ΅έσα σε κάθε ο΅άδα ΅ε προτί΅ηση όσων είχαν ΅εγαλύτερη προυπηρεσία στην επιχείρηση. Εκείνοι που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω ποσοστά έχουν δικαίω΅α προτί΅ησης σε
΅ελλοντικές τυχόν προσλήψεις. Αποζη΅ιώσεις που έχουν τυχόν καταβληθεί δεν επιστρέφονται από τους επαναπροσλα΅βανό΅ενους.
7. Για διαφορές που προκύπτουν σχετικά ΅ε την εφαρ΅ογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, αποφασίζει το Μονο΅ελές Πρωτοδικείο είτε του τόπου της έδρας της επιχείρησης είτε του τόπου παροχής της εργασίας ΅ε τη διαδικασία των άρθρων 663 - 676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 22 εφαρ΅όζονται ανάλογα.
8. Στις περιπτώσεις της παρ. 6 αν η επιχείρηση που υποχρεώνεται στην επαναπρόσληψη βρίσκεται σε προφανή οικονο΅ική αδυνα΅ία να αντι΅ετωπίσει τις πρόσθετες δαπάνες από τις επαναπροσλήψεις ΅πορεί να υπαχθεί ΅ε απόφαση του Υπουργού Εργασίας στα προγρά΅΅ατα του ΟΑΕ∆ για την επιδότηση δη΅ιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ΅ε βάση τους όρους και ύστερα από τη διαδικασία που ορίζει το κάθε πρόγρα΅΅α.

’ρθρο 25
Εγγραφές ΅ελών - Εκκαθάριση ΅ητρώων

1. Επί ένα χρόνο αποτη δη΅οσίευση αυτού του νό΅ου εάν το όργανο που είναι αρ΅όδιο κατά το καταστατικό της ή ΅ε εξουσιοδότηση του οργάνου αυτού το Προεδρείο της να αποφασίσει την εγγραφή
΅ελών σε οποιαδήποτε οργάνωση σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 7 δεν δεχτεί την αίτηση του εργαζο΅ένου ή της οργάνωσης που θέλει να εγγραφεί ή ΅έσα σε 10 ΅έρες απο την υποβολή της για πρωτοβάθ΅ια οργάνωση και 20 ΅έρες για δευτεροβάθ΅ια ή τριτοβάθ΅ια δεν έχει γνωστοποιηθεί η απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίω΅α να προσφύγει στο αρ΅όδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονο΅ίας.
Οι λοιπές διατάξεις της παρ. 6 και η παρ. 7 του άρθρου 7 εφαρ΅όζονται ανάλογα.
Η προθεσ΅ία της παρ. 7 του άρθρου 7 ορίζεται σε 45 ΅έρες για τις πρωτοβάθ΅ιες και 75 ΅έρες για τις λοιπές οργανώσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 εφαρ΅όζονται ανάλογα.
2. Ενα τουλάχιστο ΅ήνα πρίν απο την πρώτη ΅ετά την έναρξη εφαρ΅ογής αυτού του νό΅ου συνέλευση κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, η διοίκηση της οφείλει να προβεί στην εκκαθάριση του ΅ητρώου των
΅ελών της σύ΅φωνα ΅ε όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 και 2 και 3 του άρθρου 28 του νό΅ου αυτού. Για την περίπτωση ΅η συ΅΅όρφωσης της διοίκησης ως και για διαφορές που ΅πορεί να προκύψουν αποφασίζει το αρ΅όδιο Ειρηνοδικείο και εφαρ΅όζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 και 22 παρ. 4 του νό΅ου αυτού.

’ρθρο 26
’΅εση εφαρ΅ογή αναλογικής

1. Η Συνέλευση των ΅ελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης ΅πορεί να αποφασίσει την ά΅εση εφαρ΅ογή των σχετικών ΅ε τις εκλογές διατάξεων του νό΅ου αυτού. Η συνέλευση, που θα αποφασίσει σχετικά και σε καταφατική περίπτωση θα προχωρήσει στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής και στη συνέχεια στην εκλογή του διοικητικού συ΅βουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων συγκαλείται ύστερα απο έγγραφη αίτηση του 1/10 των ΅ελών της προς το αρ΅όδιο για τη σύγκληση της όργανο σύ΅φωνα ΅ε το καταστατικό της οργάνωσης.

Αν σε 15 ΅έρες δεν γνωστοποιηθεί στον πρώτο από τους αιτούντες ΅ε έγγραφο του αρ΅οδίου οργάνου η αποδοχή της αίτησης, ή δεν κοινοποιηθεί και δη΅οσιευθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 4 αυτού του άρθρου, η πρόσκληση για συνέλευση το Μονο΅ελές Πρωτοδικείο της έδρας της οργάνωσης εξουσιοδοτεί τους αιτούντες ή ορισ΅ένους απο αυτούς και ύστερα απο αίτηση τους που συζητείται ΅ε τη διαδικασία των άρθρων 739 και επ. του Κ.Πολ.∆. να συγκαλέσουν αυτοί τη Γενική Συνέλευση και ρυθ΅ίζει την προεδρία της.
Η Συνέλευση αποφασίζει ΅ε σχετική πλειοψηφία των παρόντων ΅ελών της και ΅ε τις απαρτίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του νό΅ου αυτού χωρίς την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου
99 του Αστικού Κώδικα.
2. Αν η Συνέλευση αποφασίσει αρνητικά συνεχίζεται κανονικά η θητεία των οργάνων ΅ε την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. β'. Αν πρόκειται για συνέλευση πρωτοβάθ΅ια οργάνωσης, στην περίπτωση αυτή, α΅έσως ΅ετά την ανακοίνωση της αρνητικής της απόφασης καλείται απο τον πρόεδρο της να αποφασίσει εαν θα αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθ΅ια οργάνωση δια ΅έσου του Εργατικού Κέντρου ή της Ο΅οσπονδίας που τυχόν ανήκει. Η παρ. 2β του άρθρου 10 εφαρ΅όζεται κατά τα λοιπά αναλόγως.
Σε περίπτωση που δεν πραγ΅ατοποιηθεί η Συνέλευση των ΅ελών σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία της παρ. 1 η διοίκηση της πρωτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκαλεί τη Συνέλευση η οποία αποφασίζει εαν θα αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση δια ΅έσου του Εργατικού κέντρου ή της Ο΅οσπονδίας.
Η παρ. 2β του άρθρου 10 εφαρ΅όζεται και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρ΅όζονται για τις πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΅ετά τέσσερις ΅ήνες, για τις δευτεροβάθ΅ιες ΅ετά επτά ΅ήνες και για τις τριτοβάθ΅ιες ΅ετά εννέα ΅ήνες απο τη δη΅οσίευση του νό΅ου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι ΅πορεί να καθορίζεται χρόνος έναρξης των παραπάνω προθεσ΅ιών έξι ΅ηνών αντί τεσσάρων για τις πρωτοβάθ΅ιες οργανώσεις, εννέα
΅ηνών αντί επτά για τις δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις και δώδεκα ΅ηνών αντί εννέα για τις τριτοβάθ΅ιες οργανώσεις ή ορισ΅ένες εξ αυτών.
4. Προκει΅ένου για πρωτοβάθ΅ιες οργανώσεις ΅ε περισσότερα απο 200 ΅έλη και επί ένα χρόνο απο τη δη΅οσίευση του νό΅ου αυτού, οι υπεύθυνοι για τη σύγκληση συνελεύσεων οφείλουν, εκτός απο άλλη τυχόν πρόβλεψη του καταστατικού και πριν απο 20 τουλάχιστο ΅έρες,να δη΅οσιεύσουν σε ΅ια η΅ερήσια και αν δεν υπάρχει σε ΅ιά εβδο΅αδιαία εφη΅ερίδα του τόπου της έδρας της οργάνωσης και να κοινοποιήσουν ΅ε δικαστικό επι΅ελητή στις υπερκεί΅ενες οργανώσεις πρόσκληση προς τα ΅έλη τους για τη συνέλευση,που θα πραγ΅ατοποιηθεί ΅ε ση΅είωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο και το σκοπό της. Αν δεν γίνουν η δη΅οσίευση και οι κοινοποιήσεις της πρόσκλησης αυτής, η συνέλευση είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή το Μονο΅ελές Πρωτοδικείο ΅ε αίτηση του 1/20 των ΅ελών της οργάνωσης αποφασίζει όπως ορίζεται στην παρ. 1.
5. Για το πρώτο ΅ετά την έναρξη ισχύος αυτού του νό΅ου συνέδριο κάθε τριτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ΅πορεί η διοίκηση της να ζητήσει απο τις δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις της δύνα΅ής της να αντιπροσωπευτούν σ' αυτό ΅ε αντιπροσώπους που η εκλογή τους θά έχει πραγ΅ατοποιηθεί το πολύ ενά΅ισυ χρόνο πρίν από την η΅έρα έναρξης του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στις δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις το λιγότερο τρείς ΅ήνες πρίν απο την αποφασισ΅ένη η΅ερο΅ηνία του συνεδρίου.

’ρθρο 27
∆ιάλυση Ο∆ΕΠΕΣ

1. Ο Οργανισ΅ός ∆ιαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σω΅ατείων (Ο∆ΕΠΕΣ) καταργείται όπως και το Ν.∆. 891/1971 "περί οικονο΅ικής υποβοήθησεως εργασιακών σω΅ατείων και ενώσεων". Η τύχη της περιουσίας του καταργού΅ενου Ο∆ΕΠΕΣ διέπεται αποκλειστικά από τις επό΅ενες διατάξεις.
2. Από τη δη΅οσίευση αυτού του νό΅ου όλα τα δικαιώ΅ατα και οι υποχρεώσεις του Ο∆ΕΠΕΣ αναλα΅βάνονται από την Εργατική Εστία χωρίς άλλη διατύπωση. Η Εργατική Εστία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του Ο∆ΕΠΕΣ προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΅ε τη διαδικασία και τους όρους του

Π.∆. 901/1976 "περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.∆. 189/1975 και περί της οικονο΅ικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Ν. 89/1975 ανασυσταθέντων εργατουπαλληλικών επαγγελ΅ατικών σω΅ατείων και ενώσεων" που εξακολουθεί να ισχύει ΅έχρι και 3 ΅ήνες από την κατάρτιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύ΅βασης Εργασίας ή την έκδοση της ό΅οιας έκτακτης απόφασης διαιτησίας ή του Π.∆./τος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του νό΅ου αυτού. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Ο∆ΕΠΕΣ συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εργατική Εστία ΅έχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των ρυθ΅ίσεων της παρ. 3.
Ειδικά για τις οικονο΅ικές ενισχύσεις του έτους 1982 οι προθεσ΅ίες της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 1
του Π.∆. 901/1976 παρατείνεται ΅έχρι 31.8.1982.
3. 'Ολοι οι εργαζό΅ενοι, ΅έχρι τη δη΅οσίευση του νό΅ου αυτού, στον Ο∆ΕΠΕΣ, ΅πορεί να ενταχθούν ύστερα απο αίτησή τους και απόφαση του διοικητικού συ΅βουλίου της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται απο τον Υπουργο Εργασίας, ανεξάρτητα απο το όριο ηλικίας τους, σε αντίστοιχες προσωρινές θέσεις που θα συσταθούν στην Εργατική Εστία, ανάλογα ΅ε τις ανάγκες της.
Με Π.∆/γ΅α, που θα εκδοθεί ΅ε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονο΅ικών και Εργασίας, θα καθορισθούν οι λεπτο΅έρειες της ένταξης, οι κλάδοι και οι βαθ΅οί των θέσεων που θα συσταθούν καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισ΅ού του προσωπικού που θα ενταχθεί.
Ειδικά για το προσωπικό του Ο∆ΕΠΕ, ως προυπηρεσία για την ένταξη αναγνωρίζεται και αυτή που διανύθηκε στον Ο∆ΕΠΕΣ.
Κανένας απο τους παραπάνω εργαζο΅ένους που εντάσσεται στην Εργατική Εστία σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του νό΅ου αυτού, δεν λα΅βάνει συνολικά αποδοχές λιγότερες απο εκείνες που ελά΅βανε πρίν απο την ένταξή του. Σε περίπτωση επι πλέον διαφοράς, αυτή διατηρείται σαν προσωρινό επίδο΅α ΅έχρι την κάλυψή του.
Οι εργαζό΅ενοι στον Ο∆ΕΠΕΣ που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα ενταχθούν, ως ΅όνι΅οι σύ΅φωνα ΅ε τα παραπάνω είναι δυνατόν ύστερα απο αίτησή τους ΅ε απόφαση του ∆.Σ. της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται απο τον Υπουργό Εργασίας να συνεχίσουν την απασχόλησή τους στην Εργατική Εστία ΅ε τη σχέση και τους όρους που εργάζονται σ' αυτόν.
Στους υπολοίπους η Εργατική Εστία οφείλει τις νό΅ι΅ες αποζη΅ιώσεις σαν να είχε καταγγελθεί η σύ΅βαση εργασίας τους και είχαν απολυθεί κατά τη δη΅οσίευση του παραπάνω Π.∆/τος.

’ρθρο 28
Λοιπές ΅εταβατικές διατάξεις

1. Μέχρις εκδόσεως του κατά την παρ. 2 του άρθρου 29 εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ο εργαζό΅ενος ΅έλος συνδικαλιστικής οργάνωσης χρησι΅οποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας όπου γίνονται όλες οι εγγραφές που καθορίζει το άρθρο 13 παρ. 1.
2. Εργαζό΅ενος που είναι ΅έλος σε περισσότερα απο δύο σω΅ατεία κατά τη διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7 υποχρεούται ΅έσα σε 2 ΅ήνες απο τη δη΅οσίευση του νό΅ου αυτού να επιλέξει τις οργανώσεις στις οποίες θα είναι ΅έλος και να ζητήσει τη διαγραφή του απο τις λοιπές.
Μετά την παραπάνω προθεσ΅ία αν υπάρχουν πολλές εγγραφές είναι έγκυρες ΅όνο οι δύο πρώτες κατά σειρά εγγραφής και ΅ε την διάκρσιση της παρ. 1 του άρθρου 7.
Τυχόν ωφελή΅ατα απο ασφαλιστική ή υγειονο΅ική κάλυψη που απολα΅βάνουν ΅έλη σω΅ατείου, απο τη δύνα΅η του οποίου είτε διαγράφονται είτε αποχωρούν ύστερα απο την παραπάνω ρύθ΅ιση δε θίγονται.
3. 'Οσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού ισχύουν ανάλογα για τις πρωτοβάθ΅ιες και δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις σε σχέση ΅ε όσα αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.
4. Ποινές που έχουν επιβληθεί για πράξεις που πρόβλεπε και τι΅ωρούσε ο Ν. 330/1976 και που δεν θεωρούνται αξιόποινες ΅ε το νό΅ο αυτό διαγράφονται απο τα ποινικά ΅ητρώα ΅ε φροντίδα του αρ΅οδίου Εισαγγελέα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ’ρθρο 29
1. Με Π.∆/τα που εκδίδονται ΅ε πρόταση των Υπουργών Εργασίας και ∆ικαιοσύνης ρυθ΅ίζονται οι λεπτο΅έρειες :
α) της τήρησης του ειδικού βιβλίου και του φακέλλου συνδικαλιστικών οργανώσεων ως και της χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων και των βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2.
β) της τήρησης των βιβλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ΅ετά γνώ΅η της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθ΅ιας οργάνωσης της χώρας, καθορίζεται η διαδικασία εκδόσεως, το σχή΅α και τα λοιπά στοιχεία του συνδικαλιστικού εκλογικού βιβλιαρίου καθώς και οι εγγραφές που γίνονται σ' αυτό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ρυθ΅ίζεται ο τρόπος και το ύψος της α΅οιβής των δικαστικών αντιπροσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

’ρθρο 30
Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώ΅ατα δη΅οσίων υπαλλήλων

1. Ο νό΅ος αυτός όπως είναι εκτός απο τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 - 10 παρ. 7 - 9 - 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρ΅όζεται ΅ε τις ειδικές ρυθ΅ίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στούς έ΅΅ισθους πολιτικούς υπαλλήλους του ∆η΅οσίου, [Αρχή Τροποποίησης] ΅ε εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) – ΠΡΟΣΘ. Της ΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 2738/99, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] όπως και στους ΅όνι΅ους ή ΅ε θητεία υπαλλήλους των Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ΅άτων, των εκκλησιαστικών Νο΅ικών Προσώπων ∆η΅οσίου ∆ικαίου και λοιπών Νο΅ικών Προσώπων ∆η΅οσίου
∆ικαίου, ακό΅η δε και στους υπαλλήλους ΅ε σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγ΅ατος.
2. Για την επέκταση της κατά την προηγού΅ενη παράγραφο εφαρ΅ογής, ως εργαζό΅ενοι λογίζονται και οι δη΅όσιοι υπάλληλοι. 'Οπου στον παρόντα νό΅ο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκ΅ετάλλευση, ΅ε τον όρο αυτό νοούνται και το ∆η΅όσιο και τα πιό πάνω νο΅ικά πρόσωπα ΅ε τις αρ΅όδιες υπηρεσίες τους. 'Οπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η ΅νεία δεν αφορά τους δη΅οσίου υπαλλήλους.
3. ∆ευτεροβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δη΅οσίων υπαλλήλων είναι :
α) Οι ο΅οσπονδίες των κατά κλάδους ή ειδικότητες σω΅ατείων, που τα ΅έλη τους υπάγονται οργανικά σε ένα ή και σε περισσότερα Υπουργεία ή τα Ν.Π.∆.∆. της παρ. 1 του παρόντος και β) οι ο΅οσπονδίες σω΅ατείων που τα ΅έλη τους υπάγονται οργανικά στο ίδιο Υπουργείο ή στα κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Ν.Π.∆.∆. ή ο΅άδα Ν.Π.∆.∆. που τελεί υπό την εποπτεία του ίδιου Υπουργείου. 'Οπου υπάλληλοι ενός υπουργείου ανήκουν σε ΅ιά και ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση του Υπουργείου αυτού,
΅ε περισσότερους κλάδους, η οργάνωσή τους θεωρείται, για το λόγο αυτό, και σαν δευτεροβάθ΅ια.
Κάθε πρωτοβάθ΅ια οργάνωση ΅πορεί να γίνει ΅έλος σε ΅ια ΅όνο δευτεροβάθ΅ια, εφόσον δεν υπαρχει άλλη οργάνωση.
Σε περίπτωση που πρωτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση ανήκει σε περισσότερους απο ΅ια δευτεροβάθ΅ιες οργανώσεις υποχρεούται, στην πρώτη γενική συνέλευση των ΅ελών της, που θα συγκληθεί ΅ετά την ισχύ του νό΅ου αυτού, να αποφασίσει σε ποιά δευτεροβάθ΅ια (ο΅οσπονδία) θα παρα΅είνει ως ΅έλος της.
4. Κάθε υπάλληλος απο το διορισ΅ό του, ΅πορεί να γίνει ΅έλος ΅όνο ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρω΅ένων και ΅ιάς οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού

καταβάλει την ορισ΅ένη απο το καταστατικό συνδρο΅ή. Εκτός των άλλων περιπτώσεων που τυχόν ορίζει το καταστατικό της οργάνωσής του ο υπάλληλος διαγράφεται απο ΅έλος αυτής,απο το χρονικό ση΅είο της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και αν δεν πήρε ΅έρος στις δύο τελευταίες εκλογές, για την ανάδειξη της διοίκησης.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 1256/1982 "για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δη΅όσιο το΅έα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νο΅ικό Συ΅βούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις", δεν επιτρέπεται η ΅ετάθεση των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δη΅οσίων υπαλλήλων, που είναι ΅έλη διοικητικών συ΅βουλίων ή προσωρινών διοικήσεων πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφ' όσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθ΅ιες
΅έλη τριτοβάθ΅ιων οργανώσεων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων των υπαλλήλων και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης.
Κατά τον ίδιο τρόπο προστατεύονται και τα ΅έλη των διοικήσεων των δευτεροβαθ΅ίων και των τριτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
6. Η επιτροπή του άρθρου 15 του νό΅ου αυτού όταν πρόκειται για δη΅οσίους υπαλλήλους αποτελείται:
α. Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος ή Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη που ορίζεται απ'αυτόν ΅ε την αναφερο΅ενη στο άρθρο 11 σειρά για ετήσια θητεία.
β. Από έναν υπάλληλος, που ορίζει ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ύστερα απο συνεννόηση ΅ε τον κατά περίπτωση αρ΅όδιο Υπουργό.
γ. Από έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, που υποδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθ΅ια οργάνωση της χώρας.
7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του νό΅ου αυτού εφαρ΅όζεται και για το δικαίω΅α απεργίας των δη΅οσίων υπαλλήλων. Ο χρόνος της απεργίας των δη΅οσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγ΅ατικής δη΅οσίας υπηρεσίας, χωρίς ό΅ως να καταβάλλονται οι αποδοχές του χρόνου απεργίας. 8α). Προκει΅ένου για δη΅οσίους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κήρυξη της απεργίας δεν
΅πορεί να πραγ΅ατοποιηθεί πρίν περάσουν 4 πλήρεις ΅έρες απο την γνωστοποίηση των αιτη΅άτων και των λόγων που τα θε΅ελιώνουν, ΅ε έγγραφο που κοινοποιείται, ΅ε δικαστικό επι΅ελητή, στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως στο Υπουργείο Οικονο΅ικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς επίσης και στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται απ' αυτό, όταν πρόκειται για απεργία υπαλλήλων τους.
β) Η απεργία κηρύσσεται απο δευτεροβάθ΅ιες ή τριτοβάθ΅ιες οργανώσεις ΅ετά απο απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
9. Κατά τη διάρκεια απεργίας των δη΅οσίων υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη εκτάκτων υπαλληλων.
10. Στις πρωτοβάθ΅ιες, δευτεροβάθ΅ιες και τριτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δη΅οσίων υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν ΅πορούν να είναι ΅έλη συνταξιούχοι ή συνδικαλιστικές οργανωσεις συνταξιούχων.

’ρθρο 30α

1. Ο νό΅ος αυτός όπως ισχύει σή΅ερα εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφιο 2, 12 14 παρ. 3-10, 15, 16, παρ. 5 και 7-9 17, 18 παρ. 1, 22, 23 παρ. 1 και 24, 26, 27 και 30 εφαρ΅όζεται ανάλογα, ΅ε τις ειδικές ρυθ΅ίσεις που προβλέπονται και στους εν ενεργεία αστυνο΅ικούς υπαλλήλους κάθε βαθ΅ού της Ελληνικής Αστυνο΅ίας.
2. Για την εφαρ΅ογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νό΅ο αυτόν χρησι΅οποιούνται οι όροι, "εργοδότης", "επιχείρηση", ή "εκ΅ετάλλευση" νοείται το ∆η΅όσιο και όπου χρησι΅οποιείται ο όρος "εργαζό΅ενοι" νοούνται οι υπάλληλοι της προηγού΅ενης παραγράφου. Ο΅οίως, όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό Κέντρο", η ΅νεία δεν αφορά τους υπαλλήλους της προηγού΅ενης παραγράφου.
3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιω΅άτων των αστυνο΅ικών υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιο΅ορφίες την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκο΅΅ατικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνο΅ίας.
4. Οι εν ενέργεια αστυνο΅ικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν :
α. Σε κάθε νο΅ό ΅ια ένωση αστυνο΅ικών υπαλλήλων ΅έχρι και το βαθ΅ό του ανθυπαστυνό΅ου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια ΅ια ένωση αξιω΅ατικών ως πρωτοβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων αυτών ΅πορούν να είναι όσοι υπηρετούν στα όρια του νο΅ού ή της διοικητικής περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιω΅ατικοί δύνανται αντί της ένωσης αξιω΅ατικών, να γίνονται ΅έλη της ένωσης αστυνο΅ικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνό΅οι δύνανται αντί της ένωσης αστυνο΅ικών υπαλλήλων να γίνονται ΅έλη της ένωσης αξιω΅ατικών.
β. Μία ο΅οσπονδία των πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αστυνο΅ικών υπαλλήλων και ΅ία ο΅οσπονδία των πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αξιω΅ατικών, ως δευτεροβάθ΅ιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
γ. Μία τριτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση (συνο΅οσπονδία) την οποία απαρτίζουν οι δύο παραπάνω ο΅οσπονδίες και στην οποία εκπροσωπούνται ΅ε αριθ΅ό αντιπροσώπων, που καθορίζεται ΅ε το καταστατικό της.
Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νό΅ου δεν έχει εφαρ΅ογή για την εκπροσώπηση των ανωτέρω ο΅οσπονδιών στην τριτοβάθ΅ια οργάνωση.
5. Κάθε αστυνο΅ικός υπάλληλος δικαιούται να είναι ΅έλος ΅όνο της πρωτοβάθ΅ιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του νο΅ού ή της διοικητικής περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση ΅ετάθεσής του σε άλλο νο΅ό ή σε άλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν ΅έλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική οργάνωση του νο΅ού ή της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ΅ετατίθεται.
6. Οι εισφορές των ΅ελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρη΅ατικού της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του παρόντος άρθρου, σύ΅φωνα ΅ε τις καταστάσεις ΅ελών που υποβάλλονται από αυτές.
7. Από την παρούσα δύνα΅η κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει για συ΅΅ετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους ποσοστό ΅εγαλύτερο του 1/3 των αξιω΅ατικών και του 1/4 των κατωτέρων υπαλλήλων και ΅ε την προυπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας κατά την αιτιολογη΅ένη κρίση του διοικητή της ΅ονάδας. Αν τα ΅έλη που επιθυ΅ούν να συ΅΅ετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά διενεργείται κλήρωση ΅εταξύ τους ΅ε τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γρα΅΅ατέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυνο΅ικών υπαλλήλων παρέχονται για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) η΅έρες το ΅ήνα κατ' ανώτατο όριο.
Στους αντιπροσώπους της ο΅οσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία ΅ετέχουν η οποία ό΅ως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) η΅έρες κατ' έτος. Οι δικαιού΅ενοι άδειας υποχρεούνται να ενη΅ερώνουν για τη χρήση της το διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο (2) τουλάχιστον η΅έρες. [Αρχή Τροποποίησης]Τα παραπάνω πρόσωπα ΅ε βαθ΅ό ΅έχρι και Αστυνο΅ικού Υποδιευθυντή δεν ΅ετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία τους, εκτός της περιοχής ΅ετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, αν δεν το ζητήσουν οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό παράπτω΅α, για το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση διαθεσι΅ότητας για λόγους πειθαρχίας – ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 2713/99, ΦΕΚ-89 Α') [Τέλος Τροποποίησης]
9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συ΅περιλα΅βάνονται όλοι οι υποψήφιοι.
Κάθε εκλογέας ΅πορεί να θέσει αριθ΅ό σταυρών ίσο ΅ε το 1/3 του αριθ΅ού των εδρών του διοικητικού συ΅βουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσ΅ατος ο επιτρεπό΅ενος αριθ΅ός σταυρών στρογγυλοποείται στον α΅έσως προηγού΅ενο ακέραιο.
Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτί΅ησης, έως ότου συ΅πληρωθεί ο αριθ΅ός των εδρών του διοικητικού συ΅βουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνο΅ικών υπαλλήλων, καθώς και τα ΅έλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως :
α. Να συ΅΅ετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.
β. Να προσχωρούν ή να γίνονται ΅έλη άλλων επαγγελ΅ατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εκτός των
∆ιεθνών Αστυνο΅ικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζο΅ένους.
γ. Να ανα΅ειγνύονται ΅ε οποιονδήποτε τρόπο σε θέ΅ατα διοίκησης των Υπηρεσιών.
11. Οργανώσεις αστυνο΅ικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνο΅ίας, που έχουν ήδη συσταθεί οφείλουν να προσαρ΅όσουν τα καταστατικά τους στις ρυθ΅ίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρ΅όδια δικαστήρια ΅έσα σε δύο (2) ΅ήνες από την έναρξη ισχύος του νό΅ου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του νό΅ου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) ΅ήνες και όχι αργότερα από έξι (6) ΅ήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνοι οι ενώσεις αστυνο΅ικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συ΅φέροντα των αστυνο΅ικών.
12. Αστυνο΅ικοί που ως ΅έλη διοικητικού συ΅βουλίου αστυνο΅ικών οργανώσεων τι΅ωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώ΅ατα που είχαν ά΅εση σχέση ΅ε τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται εφόσον είναι στην ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής προθεσ΅ίας τριάντα (30) η΅ερών από τη δη΅οσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρ΅όδια όργανα τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές" (προσθ. του άρθρου 30α από το άρθρο 1 του Ν. 2265/94, ΦΕΚ Α' 209).
[Αρχή Τροποποίησης]
’ρθρο 30Β
Συνδικαλιστικά δικαιώ΅ατα πολιτικού προσωπικού Ε.Υ.Π.

1. ο νό΅ος αυτός, όπως ισχύει σή΅ερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 2,3,11 παρ. 1 περίοδος δεύτερη και παρ. 2,12,13 παρ. 2,14 παρ. 3 έως και 10,15,16 παρ. 7 έως και 9,18,19 έως και 22,23 παρ. 1 και 2,24,26,27 και 30 παρ. 1,3,5,7,8 και 9, εφαρ΅όζεται ανάλογα ΅ε τις ειδικές ρυθ΅ίσεις που προβλέπονται στις επό΅ενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, στο ΅όνι΅ο πολιτικό προσωπικό και στο ειδικό επιστη΅ονικό προσωπικό ΅ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του αστικού Κώδικα, η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιω΅άτων των υπαλλήλων της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιο΅ορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκο΅΅ατικό χαρακτήρα της Ε.Υ.Π.
3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι ΅έλη πρωτοβάθ΅ιας οργάνωσης, της οποίας ΅έλη της υπάγονται οργανικά σε άλλη υπηρεσία του δη΅οσίου ή ν.π.δ.δ.. ∆ευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωσή τους επιτρέπεται να είναι ΅όνον η ο΅οσπονδία των σω΅ατείων που όλα τα
΅έλη τους υπάγονται οργανικά στην Ε.Υ.Π.
4. Η εκλογή των οργάνων στις πρωτοβάθ΅ιες και τη δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλα΅βάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας ΅πορεί να θέσει αριθ΅ό σταυρών ίσο ΅ε τον αριθ΅ό των εδρών του ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιου που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτί΅ησης, έως ότου συ΅πληρωθεί ο αριθ΅ός των εδρών του ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Οι αντιπρόσωποι της δευτεροβάθ΅ιας οργάνωσης στην τριτοβάθ΅ια οργάνωση, έχουν δικαίω΅α να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις της τριτοβάθ΅ιας οργάνωσης, ΅όνο εφόσον οι εκλογές έγιναν από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύ΅φωνα ΅ε την ανωτέρω διαδικασία.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ΅ετά την εισήγηση του ∆ιοικητή της Ε.Υ.Π., καθορίζονται :

α) Η Αρχή ή η ∆η΅όσια Υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται και ο τρόπος καταχωρίσεως των στοιχείων του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οι έννο΅ες συνέπειες των εγγράφων.
β) Η Αρχή ή η ∆η΅όσια Υπηρεσία στην οποία τηρείται ο φάκελος της παρ. του άρθρου 2 του παρόντος, τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται σε συγκεκρι΅ένα πρόσωπα αντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώσεις για τα καταχωρηθέντα στοιχεία.
γ) Τα τηρού΅ενα στοιχεία από τις πρωτοβάθ΅ιες και τη δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της παρ. 1 βιβλία, ο τρόπος θεώρησής τους, τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτά και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται σε συγκεκρι΅ένα πρόσωπα πληροφόρηση για τα στοιχεία των εγγραφών.
δ) Η Αρχή ή η ∆η΅όσια Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται και ο τρόπος φυλάξεως από την, των προβλεπό΅ενων από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος και των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 6341/1964 στοιχείων.
ε) Κάθε αναγκαία λεπτο΅έρεια για τη ρύθ΅ιση των ανωτέρω θε΅άτων.
7. Οι πρωτοβάθ΅ιες και η δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
΅έλη τους απαγορεύεται :
α) Να κηρύσσουν ή να συ΅΅ετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τις πρωτοβάθ΅ιες ή τη δευτεροβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση.
β) Να ανα΅ειγνύονται ΅ε οποιονδήποτε τρόπο σε θέ΅ατα διοίκησης της υπηρεσίας τους.
8. Η θητεία των ∆ιοικητικών Συ΅βουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων στις πρωτοβάθ΅ιες και στη δευτεροβάθ΅ια οργάνωση των υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως ΅ε την πάροδο τεσσάρων (4) ΅ηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ΅έσα στην ανωτέρω προθεσ΅ία οι συνελεύσεις των ΅ελών των πρωτοβάθ΅ιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να εκλέξουν εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκλογή ∆ιοικητικών Συ΅βουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων, σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσ΅ία ΅όνον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα όργανα εκλέχθηκαν σύ΅φωνα ΅ε την ανωτέρω διαδικασία, εκπροσωπούν τα συ΅φέροντα των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π.
9. Υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν εκλεγεί στα όργανα διοίκησης ή στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις τριτοβάθ΅ιας οργάνωσης χωρίς τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος, ΅ετατάσσονται υποχρεωτικώς σε υπηρεσίες του ∆η΅οσίου ή σε ν.π.δ.δ., ΅ε την ίδια σχέση εργασίας, εκτός και αν ΅έσα σε προθεσ΅ία δύο (2) ΅ηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δηλώσουν ΅ε έγγραφό τους, που επιδίδεται στην τριτοβάθ΅ια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν εκλεγεί και κοινοποιείται στην Ε.Υ.Π., ότι παραιτούνται από τη θέση στην οποία έχουν εκλεγεί. Η ΅ετάταξη διενεργείται ΅ε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρ΅όδιου Υπουργού, εφαρ΅οζό΅ενης αναλόγως της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1645/1986 – ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 30 Β ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 2738/99, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

’ρθρο 31 :

1. Η εργασιακή σχέση των απασχολου΅ένων στον Τύπο και η λύση της διέπεται απο τις ισχύουσες γενικές διατάξεις του Εργατικού δικαίου καταργού΅ενης κάθε αντίθετης ρύθ΅ισης.
2. Κάθε διάταξη νό΅ου που κατοχυρώνει, περιορίζει ή εξαρτά το δικαίω΅α της εργασίας στον Τύπο και την παροχή στους εργαζό΅ενους σ' αυτόν παρεπό΅ενων της εργασίας τους δικαιω΅άτων απο τη συ΅΅ετοχή τους ή ΅η σε συγκεκρι΅ένη επαγγελ΅ατική οργάνωση ή από την υπαγωγή τους στο Ν.
1186/81 ή σε ορισ΅ένο ασφαλιστικό φορέα, καταργείται.
3. Η ικανοποίηση των παρεπό΅ενων της εργασίας δικαιω΅άτων προυποθέτει του λοιπού ΅όνο την απόδειξη ύπαρξης σύ΅βασης Εργασίας ΅ε τον Τύπο.

4. (Προστίθεται περιπτ. δ' στο άρθρο 4 του Ν. 99/1967).
5. Η αληθινή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1186/81 είναι ο υπολογισ΅ός του χρόνου υπηρεσίας των Τεχνικών Τύπου στους οποιους αναφέρεται η διάταξη γίνεται κατά τις κεί΅ενες νο΅οθετικές διατάξεις ή Συλλογικές Συ΅βάσεις Εργασίας εφόσον ειδικά ρυθ΅ιζουν το θέ΅α.
6. Η αποζη΅ίωση που προβλέπεται απο τις κεί΅ενες διατάξεις για την περίπτωση της οικειοθελούς αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως ή της απολύσεως των Τεχνικών Τύπου που συνδέονται ΅ε σύ΅βαση εργασίας στις εφη΅ερίδες Αθηνών και Θεσ/νικης των οποίων η στοιχειοθεσία γίνεται εν όλω ή εν ΅έρει σε λινοτυπικές ΅ηχανές και η εκτύπωση σε κυλινδρικά πιεστήρια, ορίζεται στο ή΅ισυ.

’ρθρο 32

Καταργούνται ΅ε την επιφύλαξη της παρ. 2 εδαφ. β' του άρθρου 1:
1. Ο Ν. 330/1976 "περί επαγγελ΅ατικών σω΅ατείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας".
2. Η παρ. 2 του άρθρου ΅όνου του Α.Ν. 620/1945 "περί τροποποιήσεως και συ΅πληρώσεως των νό΅ων
148 του 1945, 274 του 1945 και 581 του ιδίου έτους.
3. Ο Α.Ν. 1803/1951 "περί προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών".
4. Οι διατάξεις νό΅ων, βασιλικών δ/γ΅άτων, αναγκ. νό΅ων και ν.δ./των που είχαν καταργηθεί ΅ε το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 330/1976 θεωρούνται επίσης καταργη΅ένες.
5. Ο Ν. 643/1977 "περί διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας των δη΅οσίων υπαλλήλων και περί του δικαιώ΅ατος της απεργίας αυτών".
6. 'Οσες διατάξεις νό΅ων, δ/των και υπουργικών αποφάσεων είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νό΅ου ή αναφέρονται σε θέ΅ατα ρυθ΅ιζό΅ενα ΅ε αυτόν.
 

’ρθρο 33

Η ισχύς αυτού του νό΅ου αρχίζει από τη δη΅οσίευση του στην Εφη΅ερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλο΅εν να δη΅οσιευθεί στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως το κεί΅ενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νό΅ος του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους.Αθήνα, 1 Ιουλίου 1982Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
 

 

 

Ο παραπάνω νόμος σε μορφή .pdf ΕΔΩ 


 

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και δεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πίναξ Περιεχομένων

Μορφή του πολιτεύματος, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, (1-25)
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (Αρθρα 26-50)
Βουλή, Ανάδειξη και συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία, (Αρθρα 51-77)
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση, Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης, Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, (Αρθρα 78-86)
Δικαστική Εξουσία, (Αρθρα 87-100Α)

Διοίκηση, Καθεστώς του Αγίου Όρους, Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αρθρα 101-120)
ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδας-Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ // σε αρχείο Word
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ // σε αρχείο Word
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Πρόγραμμα Καλλικράτης,
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"
 Νόμος 3852/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συχνές Ερωτήσεις και αντίστοιχες Απαντήσεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.

ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (html, 322 Kb)
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (pdf, 450 Kb)
  (Ανά σειρά άρθρων)
Προϋποθέσεις Διορισμού (1-23)
Υποχρεώσεις, Περιορισμοί (24-38)
Δικαιώματα (39-64),
   [Νέο καθεστώς, Αδειες Οικ. φροντίδας]
Υπηρεσιακές Μεταβολές (65-105)
Πειθαρχικό Δίκαιο (106-147)
Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συλλογικά Οργανα (148-168)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 2084/1992, Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 165  (Nόμος Σιούφα) 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν 2690/1999)
Γενικές Διατάξεις (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης, Διεκπεραίωση υποθέσεων, Πρόσβαση σε έγγραφα, Αμεροληψία, Προθεσμίες, Τήρηση πρωτοκόλλου)
Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Σύμβαση, Διοικητικές Πρσφυγές κ΄ Αναφορές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πνευματική ιδιοκτησία
 (ν.2121/1993)

Αρθρα: 1-28,
Αρθρα: 29-45,
Αρθρα: 46-58,
Αρθρα: 59-77
Σήματα
Ν.2239/1994
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αστικός Κώδικας, Εισαγωγικός Νόμος
Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαιώματα Ανθρώπου
Δικαιώματα Παιδιού
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σχέδιο Καποδίστριας
(μέχρι ν.Λακωνίας)
(μέχρι ν.Χίου)
(μέρος Β')
Fax, E-mail στο Δημόσιο.
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΑΔΕΙΕΣ
ν. 3302/2004, Ετήσιες Αδειες Εργαζομένων
Διευκρινίσεις επί του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου
ΝΟΜΟΣ 1483/1984, Γονική άδεια ανατροφής, Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
’δειες και Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Αδειες όλων των ειδών, Διευκρινίσεις, Παραδείγματα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ 1264/1982, Για τον εκδη΅οκρατισ΅ό του Συνδικαλιστικού Κινή΅ατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζο΅ένων.
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
(Το υλικό προέρχονται από διάφορα site αλλά κυρίως από το site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή συλλογή, ευχαριστούμε.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(πηγή: ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας)

Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις")
Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών")
Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήΑ.Δ.Α.Ε.ρα
Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης")
Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών")
Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ’λλες Διατάξεις")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα")
Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία")
Ν. 3037/2002 ("Απαγόρευση Παιγνίων")
Ν. 3524/2007 ("Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας")
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ)
ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές")
ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999
ΠΔ. 165/1999
ΠΔ. 181/1999 ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την ’ρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.
Οδηγία ΕΟΚ 90/387/1990
 Οδηγία ΕΟΚ 90/388/1990
 Οδηγία 1999/93/ΕΚ
 Οδηγία 98/34/1998
 Οδηγία 98/48/1998
 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ/1996 (Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων)
Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ. και Α.Δ.Α.Ε.
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 207/6/2001 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του ΕΣΑ
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 248/71/2002 - Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 69452/95 - Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 206/2/2001 - Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 268/73/2002 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
ΑΔΑΕ - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΔΑΕ - Κανονισμοί για την Διασφάλιση του Απορρήτου
Υ.Α. και Εγκύκλιοι
ΥΑ 76994/1998 ΥΑ - 60266/1996 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕΤΤ)
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/1999 ("περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/2001 ("περί ηλεκτρονικής διοίκησης")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/2001 ("περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου")
ΥΑ 68141/1995 (Κώδικας Δεοντολογίας Ασκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων)
Χρήσιμα links
Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Επιτροπή Ανταγωνισμού Τειρεσίας Α.Ε. Νομοθεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δικηγορικό Γραφείο Έλενας Σπυροπούλου
Διάφορα χρήσιμα
Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης
           

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Συνθήκη της Λισσαβώνας

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών