www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ ΝΟΜΟΙ

www.fa3.gr

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ
2. Nέο καθεστώς στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων
3. ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

(Δείτε επίσης το ν. 3302/04 "Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων")


ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99

 
 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Αρθρο 48
Δικαίωμα κανονικής άδειας

1. Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν δημόσια πραγματική υπηρεσία ενός (1) έτους, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.
Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.


Αρθρο 49
Χορήγηση κανονικής άδειας

1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του οικείου υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
2. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν τη ζητήσει.
3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.
4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
Αρθρο 50
Δικαίωμα ειδικής άδειας

1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β' βαθμού.
Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.
2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.
3. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.
4. Λοιπές άδειες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις διατηρούνται.


Αρθρο 51
Αδειες χωρίς αποδοχές

1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο μετά από αίτησή του, άδεια άνευ αποδοχών εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3. Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
5. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και4.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας του στην Ελλάδα, στην οποία ανήκει οργανικά.


Αρθρο 52
Αδειες μητρότητας

1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.
3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
5. Επιδόματα λόγω, τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου.


Αρθρο 53
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
2. Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
3. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ.1, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 για το ίδιο διάστημα.
4. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα.
5. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Αρθρο 54
Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

1. Ο υπάλληλος που έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία και είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών, όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία λιγότερη από τρία (3) έτη δικαιούται, για τους ίδιους λόγους, αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών, όσα τα έτη υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει μέχρι τότε λάβει.
3. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας που προηγήθηκαν της άδειας.
4. Οι υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα δικαιούνται αναρρωτικές άδειες, των οποίων η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.
5. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.


Αρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 166.
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται :
α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ' έτος,
β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ' έτος,
γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ' έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή γιατρού.
4. Η αποστολή γιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.


Αρθρο 56
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου ή και αυτεπαγγέλτως.
2. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει κοινής γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και ενός γιατρού του ίδιου νοσοκομείου.
3. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευσή της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, να ζητήσει με ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή είτε όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου την αίτησή του είτε όταν η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής δεν είναι ομόφωνη. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
4. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ' εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού.
5. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
6. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 154.
Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυσή τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
7. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 167, με την επιφύλαξη της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 168. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.
8. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.
9. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
10. Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.
11. Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγησή της διαπιστώνεται βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου.
12. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ' οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Αρθρο 58
Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

1. Για τη συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Αδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος έχει υπερβεί κατά το χρόνο, για τον οποίο ζητείται η άδεια, το 50ό έτος της ηλικίας του ή δεν έχει συμπληρώσει τρία (3) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Προκειμένου για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης με διάρκεια μικρότερη του έτους, άδεια δεν χορηγείται εάν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του.
2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, καθώς και την υπηρεσιακή επίδοση, τις γνώσεις και την ηλικία του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.
3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια, αντίστοιχα. Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέραν των πέντε (5) ετών.
5. Ο υπάλληλος, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 15%. Μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθούν αποδοχές αυξημένες έως και 75%. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.
6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους πού ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου γιο χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία (3) ούτε περισσότερο από δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας του παρόντος όρθρου. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Αρθρο 59
Αδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

1. Αδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.


Αρθρο 60
Αδειες εξετάσεων

1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.
--------------------------------
-

Nέο καθεστώς στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων
1/12/2005

Nέο τοπίο στην αδειοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργούν οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον υπό κατάρτιση δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Mε τις νέες ρυθμίσεις διευκολύνονται οι υπάλληλοι που επιθυμούν κανονική άδεια από την υπηρεσία τους και οι έχοντες οικογενειακές υποχρεώσεις. Aντίθετα, σκληραίνει το καθεστώς χορήγησης αναρρωτικών αδειών. O υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Aπόστολος Aνδρεουλάκος, με δηλώσεις του επισημαίνει ότι ο νέος κώδικας θα κατατεθεί στη διαρκή επιτροπή της Bουλής έως το τέλος του χρόνου.

 
Tο «Eθνος» δημοσιοποιεί τις κρίσιμες νέες διατάξεις για τη χορήγηση κανονικών, ειδικών και αναρρωτικών αδειών. Σύμφωνα με αυτές, η χορήγηση κανονικής άδειας αρχίζει δύο μήνες μετά τον διορισμό, επεκτείνεται στο Δημόσιο η ειδική άδεια για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληρώνεται μέρος της άδειας για την ανατροφή του παιδιού, ενώ για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας μακράς διάρκειας θα απαιτείται πλέον αναλυτική ιατρική έκθεση.

Συγκεκριμένα:
Oι δημόσιοι υπάλληλοι θα δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο μήνες μετά τον διορισμό τους. H άδεια που δικαιούνται οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο μέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι με τη συμπλήρωση ενός έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας.


Eιδικές άδειες χορηγούνται στους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ομαδική αιμοληψία αλλά και σε αυτούς που χειρίζονται για πολλές ώρες ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση ομαδικής αιμοληψίας δικαιούται ειδικής άδειας, με πλήρεις αποδοχές, δύο ημερών.

 
Παράλληλα, επεκτείνεται στο Δημόσιο η ειδική άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία ισχύει για τους υπαλλήλους των ΔOY. Tο άρθρο 50, παρ. 5, με σαφήνεια αναφέρει: «Yπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών μίας ημέρας ανά δίμηνο. H άδεια εξαντλείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Eφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, ούτε μεταφέρεται ούτε αποζημίωση καταβάλλεται στον υπάλληλο».


O νέος κώδικας παρέχει επιπλέον διευκολύνσεις στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

H προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών που χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι ετών χορηγείται μετά πλήρων αποδοχών για τους τρεις πρώτους μήνες της στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου παιδιού το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για ακόμα δύο έτη. Tο δικαίωμα αυτό ασκείται εναλλακτικά και από τον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα, είτε αυτή απασχολείται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

 
Aλλάζει το καθεστώς χορήγησης των αναρρωτικών αδειών

Συγκεκριμένα, ο νέος κώδικας προβλέπει:
Στην περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
O υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του ενημερώνει την Yπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.


Aναρρωτική άδεια πέραν των 10 ημερών κατ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει κοινής γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.


Tο αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή εάν κρίνει τη γνωμάτευσή της ως αναιτιολόγητη παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. O ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, είτε όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας.


ANAPPΩTIKEΣ (Θα χρειάζεται πλήρης έκθεση του γιατρού)


Mε αναλυτική ιατρική έκθεση θα χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους η αναρρωτική άδεια μακράς διάρκειας.


O υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης Aπόστολος Aνδρεουλάκος αποκαλύπτει στο «Eθνος» τη νέα ρύθμιση και επισημαίνει: «O Kώδικας αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να κατατεθεί στην οικεία διαρκή επιτροπή της Bουλής έως το τέλος του χρόνου. Mε τον υπό αναθεώρηση δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα θέλουμε να καταπολεμήσουμε στη βάση των διεθνών προτύπων και τη μάστιγα των "μαϊμού" αναρρωτικών. Eιδικότερα για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας μακράς διάρκειας θα προβλέπεται αναλυτική ιατρική έκθεση στη βάση συγκεκριμένων ερωτημάτων και απαντήσεων ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για τη λειτουργικότητα του ατόμου, το λεγόμενο ICF».


Tα στοιχεία του αρμοδίου υπουργείου δείχνουν ότι ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων καταφεύγει στις «αναρρωτικές» άδειες για να μην προσέλθει στην υπηρεσία.


Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης καταγράφεται η περίπτωση υπαλλήλου που το 2004 πήρε 267 μέρες αναρρωτική άδεια! Aναφέρεται ακόμη η περίπτωση υπαλλήλου που πήρε 44 μέρες αναρρωτική άδεια το 2002, 32 μέρες το 2003 και... 169 ημέρες το 2004. Δεκαοκτώ υπάλληλοι στο πρώτο τη τάξει υπουργείο έχουν πάρει την τελευταία τριετία από 101 μέχρι 268 μέρες αναρρωτική άδεια ο καθένας.


Πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Yγείας δείχνουν ότι 3.383 υπάλληλοί που υπηρετούν στο Eθνικό Σύστημα Yγείας κατέφυγαν εντός του 2005 σε μακροχρόνιες άδειες - κυρίως αναρρωτικές - προκειμένου να την «κοπανήσουν» από την υπηρεσία τους. Στο σύνολο των 3.383 υπαλλήλων οι 720 έκαναν χρήση αναρρωτικής άδειας.
(Πηγή: «Eθνος», PEΠOPTAZ: Π. ΓKIOΛMAΣ)

--------------------------------------------
--

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ [1].

 

21. Είδη αδειών, τόσο με αποδοχές όσο και χωρίς αποδοχές, που σχετίζονται με τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και σταδιοδρομίας. Περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται. Σχετικοί νομικοί φορείς. Παρακαλούμε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο από κάθε νομικό κείμενο.

·       Άδεια μητρότητας [δείτε παρακάτω Αριθ. 23].

·       Άδεια θηλασμού και φροντίδας νηπίου/παιδιού [δείτε παρακάτω Αριθ. 25]

·       Γονική άδεια για ανατροφή παιδιού [δείτε παρακάτω Αριθ. 24]

·       Άδεια άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας [δείτε παρακάτω Αριθ. 27]

·       Γονική άδεια για επίσκεψη στο σχολείο [Άρθρο9, Νόμος 1483/1984; Άρθρο53(5), Νόμος 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), Άρθρο6, Διάταγμα 193/1988]. Χρήστες: Ι) Ιδιωτικός τομέας: μόνο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, γονείς παιδιών που γεννήθηκαν μέσα σε γάμο ή έξω από αυτόν ή υιοθετήθηκαν κάτω των 16 ετών, ανεξάρτητα από μέγεθος υποχρέωσης ή υπηρεσίας[2], ΙΙ) Δημόσιες Υπηρεσίες: γονείς παιδιών που παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο [3]. Ωστόσο, αφού δεν έχει εκδοθεί ακόμη η υπουργική απόφαση που θα όριζε τους όρους εφαρμογής του, η διάταξη του Άρθρου 6 του Διατάγματος 193/1988 που επέκτεινε στις δημόσιες υπηρεσίες τη διάταξη του Άρθρου 9 του Νόμου 1483/1984 ισχύει και για τις δημόσιες υπηρεσίες, προς το παρόν. Διάρκεια: μερικές ώρες ή ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα, μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο. Άδεια με αποδοχές. Η περίοδος απουσίας θεωρείται ως χρόνος εργασίας για οποιονδήποτε λόγο.

·       Άδεια με αποδοχές για παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες και απαιτείται τακτική μετάγγιση αίματος ή χρειάζεται περιοδική νοσοκομειακή περίθαλψη [Άρθρο50 του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)]. Ειδική άδεια με αποδοχές μέχρι 22 εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο.

 

22. Γονικές άδειες: Έχει μεταφερθεί πλήρως στη χώρα σας η Οδηγία της Ε.Ε. που σχετίζεται με τις γονικές άδειες;

Στην Ελλάδα, η γονική άδεια άρχισε να χορηγείται για πρώτη φορά το 1984[4] σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα με τουλάχιστον 100 εργαζόμενους και, αργότερα, το 1988, επεκτάθηκε στις δημόσιες υπηρεσίες[5]. Το 1993, η γονική άδεια επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα και σε δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους[6]. Από το 1998[7], καταργήθηκαν οι προϋποθέσεις που αφορούσαν το μέγεθος της επιχείρησης ή της δημόσιας υπηρεσίας, σε πλήρη εναρμόνιση με την οδηγία 96/34/EC.

 

23. Για τη νομοθεσία της χώρας σας τη σχετική με την άδεια μητρότητας (όπως απαιτείται στην Οδηγία 92/85/EC):

23.1 - Ποιό είναι το νομικό σώμα που τη συνοψίζει;

Tο Άρθρο52 του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), οι Συλλογικές Συμβάσεις που αφορούν τράπεζες και  δημόσιους οργανισμούς, το Άρθρο 12(1) του Νόμου 1469/1984, το Άρθρο8,11 Διάταγμα 176/1997 που εφαρμόζει την Οδηγία 92/85.

23.2 - Υπό ποιές προϋποθέσεις;

Εγκυμοσύνη και γέννηση παιδιού. Υιοθεσία.

23.3 - Πρόσωπα που τη δικαιούνται και προϋποθέσεις.

Γυναίκες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από διάρκεια προϋπηρεσίας.

23.4 - Διάρκεια άδειας. Υπάρχει υποχρεωτική περίοδος;

Δημόσιες υπηρεσίες: 5 ημερολογιακοί μήνες (2 πριν, 3 μετά τη λοχεία). Σε περίπτωση υιοθεσίας, 3 ημερολογιακοί μήνες στην περίοδο των πρώτων έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας. Ιδιωτικός τομέας: 16 ημερολογιακές εβδομάδες (8 πριν, 8 μετά τη λοχεία), δηλαδή 112 ημέρες. Και στους δύο τομείς, η άδεια για την προαναφερομένη περίοδο είναι υποχρεωτική.

Πιο ευνοϊκές διατάξεις: Τράπεζες: 2 επιπλέον εβδομάδες από την 1.1.1997 (συλλογική σύμβαση 1997-1998 της ΟΤΟΕ). Δημόσιοι υπάλληλοι: ειδική πρόσθετη άδεια εγκυμοσύνης, εάν απαιτείται ειδική ιατρική θεραπευτική αγωγή στο σπίτι για μια περίοδο που ξεπερνά τη διάρκεια της κανονικής άδειας με αποδοχές για ασθένεια[8].

 

23.5 - Μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει αυτό το δικαίωμα; Αν ναι, υπό ποίους όρους;

Ο εργοδότης δεν μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα.

23.6 - Οικονομικές επιπτώσεις στον μισθό του εργαζομένου.

Δημόσιος τομέας: πλήρεις αποδοχές. Πληρώνονται τελικά επιδόματα λοχείας και μητρότητας στους εργαζομένους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου[9] για την ίδια περίοδο από τα υποχρεωτικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και αφαιρούνται από την αμοιβή, εάν η κάλυψη χρηματοδοτείται και από τις συνεισφορές που πληρώνει αυτό το νομικό πρόσωπο[10]. Ιδιωτικός τομέας: σε περίπτωση απασχόλησης τουλάχιστον ενός έτους με τον ίδιο εργοδότη: αμοιβή ενός μηνός. Αλλιώς, αμοιβή ενός δεκαπενθημέρου. Ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό οποιαδήποτε ποσά έχει λάβει [ο εργαζόμενος] από το υποχρεωτικό πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης, για την ίδια περίοδο, για απώλεια μισθών (π.χ. επιδόματα μητρότητας ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, δείτε παρακάτω 29).

23.7 Κανονισμός μέσα στην κοινωνική ασφάλιση και στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Επίδομα μητρότητας της κοινωνικής ασφάλισης [11]: Αυτό το επίδομα πληρώνεται από τα υποχρεωτικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης σε όλη τη διάρκεια της άδειας μητρότητας στις γυναίκες που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Προϋπόθεση διάρκειας απασχόλησης για το ΙΚΑ[12]: τουλάχιστον 200 εργάσιμες ημέρες μέσα στα τελευταία 2 χρόνια πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λοχείας[13]. Το ποσό που πληρώνει το ΙΚΑ είναι ίσο με το 50% της μέσης αμοιβής των τελευταίων 30 ημερών απασχόλησης στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύν 10% αυτού για κάθε εξαρτημένο μέλος της οικογένειας. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ[14] χορηγεί ένα επίδομα ίσο με τη διαφορά ανάμεσα στο επίδομα του ΙΚΑ και στην πραγματική απώλεια μισθού στη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Επίδομα μητρότητας της κοινωνικής πρόνοιας[15]: Αυτό το επίδομα χορηγείται από το Κράτος στις εγκύους γυναίκες που δεν δικαιούνται επίδομα κοινωνικής ασφάλισης ή που δεν έχουν τα μέσα για ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Έλεγχος οικονομικής κατάστασης. Το ποσό του είναι πολύ χαμηλό: 150.000 δραχμές (75.000 για 6 εβδομάδες πριν από τη λοχεία, συν 75.000 για 6 εβδομάδες μετά από αυτή (περίπου 475 ευρώ, ποσό λίγο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό).

 

23.8 Ποιός φέρει το βάρος του οικονομικού κόστους και των πληρωμών της κοινωνικής ασφάλισης;

Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, οι συνεισφορές για την ασφάλιση εργοδότη και εργαζομένου αφαιρούνται από την αμοιβή.

 

23.9 Νομική μεταχείριση της μητρότητας όσον αφορά τις απολύσεις και την ακύρωση των συμβάσεων.

α) Νομικοί κανόνες που τα συνοψίζουν.

Άρθρο10 του Διατάγματος 176/1997 που εφαρμόζει την Οδηγία 92/85/EC, Άρθρο15 του Νόμου 1483/84.

β) Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανόνας που απαγορεύει τις απολύσεις ή τη ακύρωση της σύμβασης σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή μητρότητας; Παρακαλούμε να τον περιγράψετε με συντομία.

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες προαναφερόμενες διατάξεις, η απόλυση: Ι) στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή ΙΙ) μέσα στο έτος που ακολουθεί τη λοχεία ή ΙΙΙ) αργότερα, στη διάρκεια απουσίας που οφείλεται σε ασθένεια που έχει προκληθεί από εγκυμοσύνη ή λοχεία, απαγορεύεται και δεν έχει απολύτως καμμία ισχύ και εγκυρότητα, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ακύρωση πρέπει να αιτιολογηθεί δεόντως γραπτά και να υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας (αλλιώς δεν έχει ισχύ και εγκυρότητα, όποιος και αν είναι ο σοβαρός λόγος που επικαλείται ο εργοδότης, όπως εξηγείται νομολογικά από τη διάταξη του Άρθρου 10(2) του Διατάγματος 176/1997). Η μείωση της παραγωγής λόγω εγκυμοσύνης δεν αποτελεί τέτοιο λόγο. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομολογία, η ευθύνη του εργοδότη είναι μη-αμφισβητούμενη (δεν υπάρχει υποχρέωση να πληροφορήσει τον εργοδότη, ο οποίος είναι υπεύθυνος ακόμη και εάν αγνοούσε την εγκυμοσύνη).

Η απασχόληση διατηρείται στη διάρκεια των αδειών και θεωρείται περίοδος υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο.

 

24. Υπάρχει συγκεκριμένη και διαφοροποιημένη γονική άδεια σε σχέση με τη γέννηση ή τη φροντίδα του παιδιού;

24.1 Ποιό είναι το νομικό σώμα που τη συνοψίζει;

Το Άρθρο5 του Νόμου 1483/1984 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο25 του Νόμου 2639/1998, Άρθρο6 του Νόμου 1483/84, Άρθρο53 (1) σε συνδυασμό με το Άρθρο51(2) του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), Άρθρο3 του Διατάγματος 193/1988.

 

24.2 Υπό ποιές προϋποθέσεις;

Φροντίδα παιδιών που γεννήθηκαν μέσα ή έξω από γάμο ή υιοθετήθηκαν. Δημόσιες υπηρεσίες: παιδιά κάτω των 6 χρόνων. Δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες και ιδιωτικός τομέας: παιδιά κάτω των 3,5 χρόνων. Σε όλες τις περιπτώσεις, δικαίωμα έχει το κάθε παιδί, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη από το τέλος της προηγούμενης γονικής άδειας [Άρθρο5(3) του Νόμου 1483/84].

24.3 Διάρκεια της άδειας.

Μετά την άδεια μητρότητας: Ι) δημόσιες υπηρεσίες: μέχρι 2 χρόνια για κάθε γονέα, ΙΙ) δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες και ιδιωτικός τομέας: μέχρι 3,5 μήνες για κάθε γονέα.

24.4. Είναι υποχρεωτική; Εάν όχι, και σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτική;

Δημόσιες υπηρεσίες: παραχωρείται υποχρεωτικά εάν ζητηθεί. Δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες και ιδιωτικός τομέας: υποχρεωτική για τον εργοδότη. Ωστόσο, παραχωρείται στη βάση της προτεραιότητας των αιτήσεων εκείνων που απασχολούνται στην εταιρία για κάθε ημερολογιακό έτος.

24.5 Δικαιούμενα πρόσωπα και συνθήκες.

Τη δικαιούνται οι γονείς που εργάζονται έξω από το σπίτι τους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δημόσια υπηρεσία: μπορεί να ληφθεί συνεχώς ή διακεκομμένα. Η περίοδος απουσίας δεν θεωρείται περίοδος απασχόλησης[16]. Αντίθετα από το προηγούμενο καθεστώς[17] που παρείχε το δικαίωμα στην ασφαλιστική κάλυψη υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές θα πληρώνονται από τον δημόσιο υπάλληλο, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη στον πρόσφατο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Υπάρχει δικαίωμα να ξαναγυρίσει στην ίδια θέση, εκτός από την περίπτωση νόμιμης μετάθεσης. Η διακοπή της απασχόλησης εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος στη γονική άδεια δεν έχει ισχύ και εγκυρότητα[18].

Δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες και ιδιωτικός τομέας: προϋπόθεση: τουλάχιστον ένας χρόνος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου ή χηρείας ή παιδιού που γεννήθηκε εκτός γάμου, δικαιούται τη γονική άδεια εκείνος ο γονιός που έχει την κηδεμονία του παιδιού. Έχει δικαίωμα να ξαναγυρίσει στην ίδια ή σε παρόμοια, αλλά όχι σε κατώτερη, θέση. Η περίοδος απουσίας είναι περίοδος απασχόλησης για οποιονδήποτε λόγο. Η διακοπή της απασχόλησης λόγω της άσκησης του δικαιώματος της γονικής άδειας δεν έχει και εγκυρότητα.

24.6 Μπορεί να μεταβιβαστεί; Υπό ποιές συνθήκες;

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να επισωρευτεί στον ένα γονέα.

24.7 Μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει αυτό το δικαίωμα; Αν ναι, υπό ποιούς όρους;

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να περιοριστεί από τον εργοδότη. Στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί μόνο να δοθεί αργότερα από το χρόνο για τον οποίο ζητήθηκε, σε περίπτωση που υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις στην ίδια επιχείρηση (δείτε ανωτέρω το 24.4).

24.8 - Επιπτώσεις στο μισθό του εργαζόμενου.

Χωρίς αποδοχές.

24.9 - Κανονισμός μέσα στην κοινωνική ασφάλιση και στο σύστημα κρατικής πρόνοιας.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε παροχή από την κοινωνική ασφάλιση που να αντικαθιστά την απώλεια μισθού ακόμη και κατά ένα μέρος.

24.10 Ποιός φέρει το βάρος του οικονομικού κόστους και των πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης;

    Ιδιωτικός τομέας: οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν τις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης τόσο τις δικές τους όσο και του εργοδότη για να διατηρήσουν την ασφαλιστική κάλυψη. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος απουσίας λαμβάνεται υπ' όψη όσον αφορά το δικαίωμα στη σύνταξη και τον υπολογισμό του ποσού της (Άρθρο6 του Νόμου 1483/84). Δημόσιες υπηρεσίες: Δείτε ανωτέρω 24.5.

 

25. Άδεια θηλασμού.

25.1 Πώς ορίζεται και ποιό είναι το νομικό σώμα που τη συνοψίζει;

Στο άρθρο 2(γ) του Διατάγματος 176/1997, το οποίο εφαρμόζει την Οδηγία 92/85/EC και μόνο για το σκοπό του αντικειμένου της, μια γυναίκα που θηλάζει ορίζεται ότι είναι εκείνη που έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της σχετικά και για μια περίοδο ενός έτους μετά τη λοχεία. Ωστόσο, οι όροι για το δικαίωμα του θηλασμού και της άδειας για τη φροντίδα του βρέφους/παιδιού δεν είναι οι ίδιοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Νομικές διατάξεις: Άρθρο53 του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), Άρθρο9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του 1993, Συλλογικές Συμβάσεις των τραπεζών και των δημόσιων οργανισμών.

25.2 Με ποιές προϋποθέσεις;

Ι) Δημόσιες υπηρεσίες: μέριμνα για τα παιδιά κάτω από 4 ετών, ΙΙ) ιδιωτικός τομέας: μέριμνα για τα παιδιά κάτω από 2 ετών.       

25.3 Χρονική διάρκεια της άδειας.

Ι) Δημόσιες υπηρεσίες: δύο ώρες λιγότερες την ημέρα για τα παιδιά κάτω των 2 ετών, μία ώρα για τα παιδιά ηλικίας 2-4 ετών. Σε περίπτωση που η μητέρα δημόσιος υπάλληλος δεν κάνει χρήση των προαναφερομένων μειωμένων ωρών εργασίας, δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές[19]. ΙΙ) Ιδιωτικός τομέας: μία ώρα λιγότερη την ημέρα για τα παιδιά κάτω των 2 ετών, αλλά μπορεί να συμφωνηθεί με τον εργοδότη να παίρνει δύο ώρες για το πρώτο έτος.

25.4 Δικαιούμενα πρόσωπα και όροι.

ΙΙ) Δημόσιες υπηρεσίες: οι μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν δικαιούνται εάν ο σύζυγός τους (δημόσιος υπάλληλος) βρίσκεται σε γονική άδεια. ΙΙ) Δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες και ιδιωτικός τομέας: η μητέρα, αλλά ο εργαζόμενος πατέρας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, εάν εκείνη δεν τη χρησιμοποιήσει.

25.5. Μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει αυτό το δικαίωμα; Αν ναι, υπό ποιές συνθήκες;

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να περιοριστεί από τον εργοδότη. Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, η μείωση των ωρών είναι ανάλογη με τις ημερήσιες ώρες εργασίας τους.

25.6 Οικονομική επίπτωση στο μισθό του εργαζόμενου.

Καμμία μείωση αμοιβής.

25.7. Ρύθμιση με την κοινωνική ασφάλιση ή το σύστημα κρατικής πρόνοιας.

Καμμία απώλεια δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

25.8. Ποιός φέρει το βάρος του οικονομικού κόστους και των πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης;

Δεν υπάρχει οικονομικό κόστος. Οι εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση πληρώνονται όπως συνήθως.

25.9 Στο τέλος της περιόδου θηλασμού, υποχρεώνεται η εργαζόμενη να ειδοποιεί τον εργοδότη της εκ των προτέρων;

Δεν υπάρχει τέτοια ρητή διάταξη. Μια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να βασιστεί μόνο στη γενική αρχή της καλής πίστης.

 

26. Υπάρχει επιλογή, στη χώρα σας, να μειωθούν οι ώρες εργασίας για λόγους φροντίδας της οικογένειας;

26.1 Ποιό είναι το νομικό σώμα που τη συνοψίζει;

Το Άρθρο8 του Νόμου 1483/84, το Άρθρο5 του Διατάγματος 193/1988. 

26.2 Υπό ποιές προϋποθέσεις; (φροντίδα παιδιού, σχέση συγγένειας εξ αίματος ή σχέση εξ αγχιστείας, άλλες κλπ.).

Φροντίδα παιδιών που έχουν νοητική ή φυσική αναπηρία και έχουν γεννηθεί μέσα σε γάμο ή έξω από γάμο ή έχουν υιοθετηθεί ανεξάρτητα από ηλικία.

26.3 Διάρκεια χρόνου.

Μια ώρα λιγότερη την ημέρα, όσο διαρκεί η αναπηρία.

26.4  Δικαιούμενα πρόσωπα και όροι.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους. Η αναπηρία και ο πιο κατάλληλος γονιός για τη φροντίδα του παιδιού πιστοποιούνται ιατρικά.

26.5 Είναι αυτό προσωπικό δικαίωμα ή μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα;

Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα.

26.6 Μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει αυτό το δικαίωμα; Εάν ναι, υπό ποιές συνθήκες;

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να περιοριστεί από τον εργοδότη.

26.7 Οικονομικές επιπτώσεις στον μισθό του εργαζομένου.

Άνευ αποδοχών.

26.8 Ρύθμιση μέσα στην κοινωνική ασφάλιση ή στο σύστημα κρατικής πρόνοιας.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε παροχή κοινωνικής ασφάλισης που θα αντικαταστήσει την απώλεια μισθού ακόμη και κατά ένα μέρος.

26.9 Ποιός φέρει το βάρος του οικονομικού κόστους και των πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης;

Οι εργαζόμενοι.

26.10 Είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί η άδεια ή είναι αρκετή η επίσημη ειδοποίηση;

Είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί η άδεια.

26.11 Στο τέλος της περιόδου του μειωμένου χρόνου εργασίας, είναι ο εργαζόμενος υποχρεωμένος να το γνωρίσει στον εργοδότη εκ των προτέρων;

Δεν υπάρχει τέτοια ρητή διάταξη. Μια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να στηριχθεί μόνο στη γενική αρχή της καλής πίστης.

 

Σχόλιο: Στην Ελλάδα, με εξαίρεση τον θηλασμό και τη φροντίδα του βρέφους/παιδιού που ήδη αναφέρθηκαν (δείτε ανωτέρω Αριθ. 25) και τις μειωμένες ώρες εργασίας που προαναφέρονται, δεν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που να θεμελιώνουν δικαίωμα σε μειωμένες ώρες εργασίας για λόγους φροντίδας της οικογένειας. Φυσικά, μια τέτοια μείωση θα μπορούσε να συμφωνηθεί ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες ως μια (περισσότερο ή λιγότερο προσωρινή) συμφωνία μερικής απασχόλησης [δείτε παραπάνω 13].

 

27. Υπάρχει άδεια χωρίς αποδοχές για οικογενειακούς λόγους στη χώρα σας;

Εκτός από τη γονική άδεια που ήδη αναφέρθηκε (δείτε παραπάνω τους Αριθμούς 22 και 24), άδεια χωρίς αποδοχές για ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας προβλέπεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, στις δημόσιες υπηρεσίες παρέχεται άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι 2 έτη σε περίπτωση σοβαρών προσωπικών λόγων [Άρθρο51 (2) του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)]. Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει τέτοια διάταξη.

27.1 Ποιό είναι το νομικό σώμα που τη συνοψίζει;

Το Άρθρο7 του Νόμου 1483/1984, το Διάταγμα 193/1988.

27.2 Υπό ποιές προϋποθέσεις; (παιδική φροντίδα, συγγενείς εξ αίματος ή συγγενείς εξ αγχιστείας, άλλες κλπ.).

α) Παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε γάμο ή εκτός γάμου ή υιοθετήθηκαν, ηλικίας κάτω των 16 ετών –χωρίς όριο ηλικίας αν χρειάζονται ειδική φροντίδα εξαιτίας σοβαρής ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας– με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό την κηδεμονία του γονιού, β) Σύζυγοι που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους εξαιτίας σοβαρής ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, γ) γονείς ή ανύπαντροι/ες αδελφοί/αδελφές που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους εξαιτίας σοβαρής ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή μεγάλης ηλικίας, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό τη φροντίδα του εργαζόμενου και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 300 κατώτερα ημερομίσθια το έτος.

27.3 Χρονική διάρκεια.

Μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες το έτος σε περίπτωση ασθένειας των εξαρτημένων παιδιών ή των προαναφερομένων συγγενών. Η άδεια μπορεί να είναι συνεχής ή όχι. Αυξάνεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ανύπαντρο εργαζόμενο γονέα ή για κάθε εργαζόμενο παντρεμένο ζευγάρι με 2 παιδιά και σε 10 ημέρες στην περίπτωση εργαζόμενων γονέων με περισσότερα από 2 παιδιά.

27.4 – Δικαιούμενα πρόσωπα και συνθήκες. Ποιά εργατικά δικαιώματα ισχύουν κατά την λήψη της άδειας;

Πρόσωπα που εργάζονται έξω από το σπίτι τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ένας γονιός τη φορά. Μόνο πλήρους απασχόλησης. Η περίοδος απουσίας θεωρείται ως χρόνος εργασίας για οποιονδήποτε σκοπό.

27.5 Είναι αυτό προσωπικό δικαίωμα ή μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους;

Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα.

27.6 Μπορεί ο εργοδότης να περιορίσει αυτό το δικαίωμα; Εάν ναι, υπό ποιές συνθήκες;

Ο εργοδότης δεν μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, η άδεια παρέχεται σε ένα γονιό τη φορά.

27.7 Οικονομικές επιπτώσεις στο μισθό του εργαζομένου.

Άδεια χωρίς αποδοχές.

27.8 Ρύθμιση μέσα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πρόνοιας.

Δεν παρέχεται οποιαδήποτε κοινωνική ασφάλιση για να αντικατασταθεί η απώλεια μισθού ακόμη και κατά ένα μέρος.

27.9 Ποιός φέρει το βάρος του οικονομικού κόστους και των πληρωμών της κοινωνικής ασφάλισης;

Δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό κόστος ή κόστος κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες αφού δεν καταβάλλονται μισθοί/ημερομίσθια ή εισφορές κοινωνικής αφάλισης κατά τη διάρκεια της άδειας. Ωστόσο, καθώς η περίοδος απουσίας θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε σκοπό, υπάρχει ένα έμμεσο κόστος που φέρουν οι εργοδότες, π.χ. στην περίπτωση αμοιβής αρχαιότητας στην υπηρεσία ή αποζημίωσης για διακοπή, δεδομένου ότι υπολογίζεται και η περίοδος απουσίας.

27.3 Είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί η άδεια ή είναι αρκετή η επίσημη ειδοποίηση;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, αλλά πρέπει κάποιος να ζητήσει την άδεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της καλής πίστης.

27.4 Διαδικασίες για την επανένταξη του εργαζόμενου στο εργατικό δυναμικό με την επάνοδό του από την άδεια.

Δεν προβλέπονται τέτοιες διαδικασίες.

27.5 Λαμβάνεται υπ' όψη η περίοδος της άδειας στον υπολογισμό της αρχαιότητας στην υπηρεσία;

Ναι.

27.6 Στο τέλος της άδειας, είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να πληροφορήσει εκ των προτέρων τον εργοδότη του;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, μα πρέπει κάποιος να ζητήσει την άδεια, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της καλής πίστης.

 

28. Οι συμβάσεις εργασίας και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

28.1 Πώς αντικαθίστανται οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει άδεια (είτε με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές) ή μειωμένες ώρες εργασίας για οικογενειακούς λόγους;

Δεν υπάρχουν νομικοί κανόνες ή άρθρα στις συλλογικές συμβάσεις που να προβλέπουν την αντικατάσταση των εργαζομένων που έχουν άδεια για οικογενειακούς λόγους. Στην πράξη, αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσληψη καινούργιου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με την αντικατάσταση τους από προσωπικό που ήδη απασχολείται.

28.2 Όσοι εργοδότες κανονίζουν πρόγραμμα αντικατάστασης για όσους εργαζόμενους έχουν άδεια για οικογενειακούς λόγους, λαμβάνουν κάποιου είδους επιχορήγηση και/ή απαλλαγή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης; Παρακαλούμε να αναφέρετε τις διατάξεις με λίγα λόγια.

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις.

 

29. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες παροχές που να καλύπτουν οικογενειακές ανάγκες, και προέρχονται από τη σχέση εργασίας; Εάν ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομερώς τα εξής:

29.1 Εάν καταβάλλονται σε χρήμα ή σε είδος. Στην πρώτη περίπτωση, παρακαλούμε να αναφέρετε το ποσό και πώς αυτό σχετίζεται με τον μέσο μισθό στη χώρα σας.

29.2 Εάν καταβάλλονται σε τακτική βάση.

I. Χρηματικά επιδόματα/παροχές[20].

1)  Οικογενειακά επιδόματα που πληρώνει ο εργοδότης. Ι) Δημόσιες υπηρεσίες: για τους γονείς άγαμων παιδιών κάτω από 18-19 ετών ή κάτω από 24 ετών εάν σπουδάζουν ή παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για εργασία λόγω φυσικής ή νοητικής αναπηρίας. 12.000 δραχμές για έγγαμους δημόσιους υπαλλήλους και ανύπαντρους γονείς. Επιπλέον 6.000 δραχμές για το κάθε ένα από τα πρώτα δύο παιδιά, 12.000 για το τρίτο, 16.000 για το τέταρτο και 25.000 για το πέμπτο και για κάθε επιπλέον παιδί. ΙΙ) Ιδιωτικός τομέας. Οι παροχές ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις σε ποσοστό των βασικών μισθών. Συνήθως: επίδομα γάμου: 10% του βασικού μισθού, επίδομα παιδιών: 5% του βασικού μισθού για κάθε παιδί.

2)  Επίδομα για βρεφικές και νηπιακές  υπηρεσίες που πληρώνει ο εργοδότης

Παρέχεται από μερικούς εργοδότες κυρίως στον δημόσιο τομέα, π.χ. τράπεζες (συλλογική σύμβαση για το 1999 της ΟΤΟΕ, 50.000 δραχμές).

3)  Επίδομα παιδιού από την κοινωνική ασφάλιση: Για ανύπαντρα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω των 22 ετών εάν σπουδάζουν. Ανεξάρτητα ηλικίας εάν είναι ανίκανα να εργαστούν. Αυτό το επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ[21] σε εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που καλύπτονται με το υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα ποσού τουλάχιστον ίσου από τον εργοδότη τους. Ποσό για 1 παιδί: 2.000 δραχμές το μήνα, για 2 παιδιά: 6.000 δραχμές το μήνα, για 3 παιδιά: 13.500 δραχμές το μήνα, για 4 παιδιά: 16.400 δραχμές το μήνα, για κάθε παιδί πάνω από 4 παιδιά: 2.750 δραχμές το μήνα χωρίς κανένα περιορισμό.

4)  Επιδόματα λοχείας-εγκυμοσύνης:  Ι) δημόσιες υπηρεσίες: ποσό εφάπαξ 135.000 δραχμών καταβάλλεται από την Πολιτεία στις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους ή συζύγους ανδρών δημοσίων υπαλλήλων για το κόστος της ιατροφαρμακευτικής μέριμνας και νοσηλείας στη διάρκεια της λοχείας. ΙΙ) ιδιωτικός τομέας: ένα ποσό εφάπαξ καταβάλλεται από τα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις γυναίκες που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή έχουν συνταξιοδοτηθεί έπειτα από τέτοια απασχόληση και στις συζύγους των ανδρών που απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη ως ανωτέρω με διάφορες προϋποθέσεις (π.χ. διάρκεια απασχόλησης). Αυτό το επίδομα που καταβάλλεται από το ΙΚΑ είναι ίσο με 30 κατώτερα ημερομίσθια.

5)  Επίδομα κοινωνικής ασφάλισης για ανάπηρα ή απροσάρμοστα παιδιά

Πλήρης κάλυψη του κόστους ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, νοσηλείας και μέριμνας σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα ή άσυλα για τους ανηλίκους και για τα πρόσωπα που καλύπτονται από τα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

6)  Επίδομα κοινωνικής ασφάλισης στους παραπληγικούς και στους τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι που καλύπτονται από υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι ανίκανα να εργαστούν λόγω παραπληγίας ή τετραπληγίας ή άλλης νόσου που δημιουργεί την ίδια ανικανότητα. Δεν υπάρχει όριο οικονομικής κατάστασης. Ποσό: 20 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

7)  Επίδομα κοινωνικής ασφάλισης για πλήρη ανικανότητα ή επίδομα φροντίδας από τρίτο πρόσωπο

Πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη επιζώντος και χρειάζονται διαρκή φροντίδα από ένα άλλο πρόσωπο. Δεν υπάρχει όριο οικονομικής κατάστασης. Αύξηση της σύνταξης κατά 50%.

 

II. Υπηρεσίες:

Υποχρέωση να κατασκευαστούν βρεφονηπιακοί σταθμοί: όταν οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, που απασχολούν τουλάχιστον 300 εργαζόμενους, κατασκευάζουν νέα κτίρια, πρέπει να προβλέψουν ένα βρεφονηπιακό σταθμό για τα παιδιά του προσωπικού τους.

 


 

[1] Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με την μέριμνα στην Ελλάδα, δείτε το “Μέριμνα στην Ευρώπη”, Κοινή Έκθεση των δικτύων των ειδημόνων “Φύλο και Απασχόληση” και “Φύλο και Δίκαιο”, Μονάδα Ίσων Ευκαιριών, Γενική Διεύθυνση V της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1998, και το νομικό μέρος της σχετικής Ελληνικής Έκθεσης που προετοίμασε η Σοφία Σπηλιωτοπούλου με τη συνεργασία της Αθηνάς και της Παναγιώτας Πετρόγλου, Αθήνα, Ιανουάριος 1998.  Από τότε, ωστόσο, έχουν αλλάξει πολλές διατάξεις ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω του πρόσφατου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 2683/1999).

[2] Άρθρο 9, Νόμος 1483/1984.

[3] Άρθρο 53 (5), Νόμος 2683/1999 (ο πρόσφατος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

[4] Άρθρο 5, Νόμος 1483/84. Νόμος 1483/1984 που εφαρμόζει τη Σύμβαση 156 της ΔΟΕ.

[5] Άρθρο 3, Διάταγμα 193/1988.

[6] Άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του 1993.

[7] Άρθρο 25, Νόμος 2639/1998, που τροποποίησε το Άρθρο 5(1), Νόμος 1483/84, και Άρθρο 53 (1), Νόμος 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

[8] Άρθρο 52(3), Νόμος 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

[9] Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται π.χ. τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, οι οργανισμοί κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ.

[10] Άρθρο 53(5), Νόμος 2683/1999.

[11] Άρθρο 40, Νόμος 1539/1985, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 9 (2), Νόμος 2224/1994.

[12] IKA ("Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων"): το κύριο (υποχρεωτικό και με συνεισφορές) πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε έναν εργοδότη και για τις οικογένειές τους.

[13] Άρθρο 39, Νόμος 1846/1951.

[14] ΟΑΕΔ ("Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού").

[15] Διάταγμα 57/1973, Υπουργικές Αποφάσεις.

[16] Άρθρο 51(5), Νόμος 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

[17] Άρθρο 3(3), Διάταγμα 193/1988.

[18] Άρθρο 5(1), Νόμος 1483/1984 που ισχύει και για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα.

[19] Άρθρο 53(2), Νόμος 2683/1999.

[20] Στις 15 Ιανουαρίου 2000, το ένα Ευρώ ήταν ίσο με 340 δραχμές. Το βασικό ημερομίσθιο των εργατών που καθορίστηκε από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση του 1998 για το δεύτερο εξάμηνο του 1999 ήταν 6.703 δραχμές.

[21] ΟΑΕΔ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και δεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πίναξ Περιεχομένων

Μορφή του πολιτεύματος, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, (1-25)
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (Αρθρα 26-50)
Βουλή, Ανάδειξη και συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία, (Αρθρα 51-77)
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση, Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης, Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, (Αρθρα 78-86)
Δικαστική Εξουσία, (Αρθρα 87-100Α)

Διοίκηση, Καθεστώς του Αγίου Όρους, Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αρθρα 101-120)
ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδας-Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ // σε αρχείο Word
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ // σε αρχείο Word
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Πρόγραμμα Καλλικράτης,
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"
 Νόμος 3852/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συχνές Ερωτήσεις και αντίστοιχες Απαντήσεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.

ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (html, 322 Kb)
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (pdf, 450 Kb)
  (Ανά σειρά άρθρων)
Προϋποθέσεις Διορισμού (1-23)
Υποχρεώσεις, Περιορισμοί (24-38)
Δικαιώματα (39-64),
   [Νέο καθεστώς, Αδειες Οικ. φροντίδας]
Υπηρεσιακές Μεταβολές (65-105)
Πειθαρχικό Δίκαιο (106-147)
Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συλλογικά Οργανα (148-168)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 2084/1992, Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 165  (Nόμος Σιούφα) 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν 2690/1999)
Γενικές Διατάξεις (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης, Διεκπεραίωση υποθέσεων, Πρόσβαση σε έγγραφα, Αμεροληψία, Προθεσμίες, Τήρηση πρωτοκόλλου)
Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Σύμβαση, Διοικητικές Πρσφυγές κ΄ Αναφορές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πνευματική ιδιοκτησία
 (ν.2121/1993)

Αρθρα: 1-28,
Αρθρα: 29-45,
Αρθρα: 46-58,
Αρθρα: 59-77
Σήματα
Ν.2239/1994
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αστικός Κώδικας, Εισαγωγικός Νόμος
Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαιώματα Ανθρώπου
Δικαιώματα Παιδιού
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σχέδιο Καποδίστριας
(μέχρι ν.Λακωνίας)
(μέχρι ν.Χίου)
(μέρος Β')
Fax, E-mail στο Δημόσιο.
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΑΔΕΙΕΣ
ν. 3302/2004, Ετήσιες Αδειες Εργαζομένων
Διευκρινίσεις επί του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου
ΝΟΜΟΣ 1483/1984, Γονική άδεια ανατροφής, Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Αδειες όλων των ειδών, Διευκρινίσεις, Παραδείγματα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ 1264/1982, Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων.
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
(Το υλικό προέρχονται από διάφορα site αλλά κυρίως από το site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή συλλογή, ευχαριστούμε.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(πηγή: ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας)

Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις")
Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών")
Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήΑ.Δ.Α.Ε.ρα
Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης")
Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών")
Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα")
Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία")
Ν. 3037/2002 ("Απαγόρευση Παιγνίων")
Ν. 3524/2007 ("Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας")
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ)
ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές")
ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999
ΠΔ. 165/1999
ΠΔ. 181/1999 ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.
Οδηγία ΕΟΚ 90/387/1990
 Οδηγία ΕΟΚ 90/388/1990
 Οδηγία 1999/93/ΕΚ
 Οδηγία 98/34/1998
 Οδηγία 98/48/1998
 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ/1996 (Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων)
Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ. και Α.Δ.Α.Ε.
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 207/6/2001 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του ΕΣΑ
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 248/71/2002 - Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 69452/95 - Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 206/2/2001 - Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 268/73/2002 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
ΑΔΑΕ - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΔΑΕ - Κανονισμοί για την Διασφάλιση του Απορρήτου
Υ.Α. και Εγκύκλιοι
ΥΑ 76994/1998 ΥΑ - 60266/1996 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕΤΤ)
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/1999 ("περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/2001 ("περί ηλεκτρονικής διοίκησης")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/2001 ("περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου")
ΥΑ 68141/1995 (Κώδικας Δεοντολογίας Ασκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων)
Χρήσιμα links
Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Επιτροπή Ανταγωνισμού Τειρεσίας Α.Ε. Νομοθεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δικηγορικό Γραφείο Έλενας Σπυροπούλου
Διάφορα χρήσιμα
Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης
           

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Συνθήκη της Λισσαβώνας