.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου-Λυκείου (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)
- Αναλυτική λειτουργία -


 

Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ.

 

Τύπος σχολικής μονάδας:

  Πρόκειται για την τυπική μορφή του ενός γυμνασίου μέσης εκπαίδευσης. Για την ίδρυση όμως  Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Γειτνίαση του σχολείου με αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα σε αθλητικούς χώρους. β) Συνεχής πρωινή λειτουργία του σχολείου που θα τα στεγάσει. γ) Ύπαρξη αναγκαίας αθλητικής υλικοτεχνικής υποδομής ανάλογη με τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα τμήματα αυτά. δ) Ύπαρξη αθλητικών σωματείων στην έδρα του ΤΑΔ που καλλιεργούν ίδια με τα Τ.Α.Δ. αθλήματα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα (αριθμός ενεργών σωματείων, αριθμός αθλητών, αθλητικές διακρίσεις, τμήματα υποδομής).  ε) Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναμικού που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.Δ. Η σχολική μονάδα δεν έχει να διαφοροποιηθεί στην λειτουργία της σε τίποτα από τα υπόλοιπα σχολεία μέσης εκπαίδευσης που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια.


Όρια περιορισμοί:

  Για την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου σχολείου όπως είναι το αθλητικό υπάρχουν και εφαρμόζονται διαφορετικά όρια και περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας του. Το πρόγραμμα προπόνησης στα επιλεγμένα αθλήματα των Τ.Α.Δ. Γυμνασίου γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα με ημέρες τις ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  αρχίζει στις 7.30 και τελειώνει με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Τ.Α.Δ. αρχίζει τις ημέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα τις δε άλλες ημέρες από την 1η και  παρατείνεται ορισμένες ημέρες και μετά την 6η διδακτική ώρα. Στα Τ.Α.Δ. εγγράφονται μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου ύστερα από επιλογή η οποία διενεργείται κάθε σχολικό έτος. Για τη διενέργεια των δοκιμασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε Νομό επιτροπή. Οι επιτροπές μετά το πέρας των δοκιμασιών, συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες με τα ονόματα των μαθητών και τις επιδόσεις τους κατά άθλημα. Ο αριθμός των μαθητών του αθλητικού τμήματος να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30). Αδικαιολόγητες απουσίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο απομάκρυνσης του μαθητή από το Αθλητικό Τμήμα μετά από εισήγηση του διδάσκοντος και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο κάθε άθλημα γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Τ.Α.Δ. και καταχωρείται κάθε τρίμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής του μαθητή του ΤΑΔ  στις  τάξεις (Β΄ και Γ΄)  είναι α) η υπέρβαση  του ελαχίστου ορίου βαθμολογίας κατά τις δοκιμασίες που διενεργούνται  κατά την διάρκεια και την λήξη του διδακτικού έτους, β) η προαγωγή του στις τάξεις αυτές και γ) η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Αθλητικό Σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, θεωρημένη από την τοπική επιτροπή της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή την Αθλητική Ομοσπονδία (αν δεν υπάρχει τοπική επιτροπή) ότι μετείχε με την ομάδα συλλόγου σε αγώνες. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου είναι αυτό που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία όλης της μέσης εκπαίδευσης.


Αναλυτικό πρόγραμμα:

  Την ευθύνη  εποπτείας και ελέγχου των Τ.Α.Δ. έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος επιλαμβάνεται και οποιουδήποτε άλλου θέματος άπτεται της λειτουργίας των Τ.Α.Δ. Έτσι ο Κ.Φ.Α είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με το άθλημα που διδάσκει χωρίς όμως να ξεφεύγει από τις βασικές αρχές και τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος για την φυσική αγωγή. Γενικός σκοπός της σχολικής φυσικής αγωγής στα ισχύοντα αναλυτικά  προγράμματα είναι να αναπτύξει, μέσα από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες, ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών ώστε να ενταχθούν αρμονικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο. Ως επιμέρους στόχοι αναφέρονται οι: κινητικός - εκφραστικός, βιολογικός- υγιεινός, κοινωνικός - ηθικός, πνευματικός - γνωστικός, αισθητικός και βιωματικός. Για τα υπόλοιπα μαθήματα εφαρμόζεται ότι καθορίζεται επακριβώς από το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ τόσο για την διδακτέα ύλη και τις ώρες διδασκαλίας όσο και για τα συγκεκριμένα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.


Διδασκαλία:

   Διδασκαλία είναι σύστημα μεθοδικών και προγραμματισμένων ενεργειών, που γίνονται μέσα σε πλαίσιο άμεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και έχουν σκοπό να επιφέρουν μάθηση στους τελευταίους. Ως αθλητικό τμήμα υπάρχει μια μορφή ελευθερίας στην διδασκαλία του αθλήματος. Ο Κ.Φ.Α έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο προπόνησης κρίνει ότι θα μεγιστοποιήσει την απόδοση των μαθητών-αθλητών. Οφείλει να πειθαρχεί όμως στις εντολές και στις υποδείξεις του προϊστάμενου Φυσικής Αγωγής, χωρίς να έχει την δυνατότητα να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει υπέρβαση των βασικών αρχών. Όπως λειτουργούν και οι καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων στο κανονικό πρόγραμμα του γυμνασίου έτσι και ο Κ.Φ.Α έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ως προς την διδασκαλία των αντικειμένων. Από την μία μεριά βρίσκονται οι παιδαγωγικές ευθύνες των καθηγητών να ανταποκριθούν στα υπηρεσιακά εκπαιδευτικά καθήκοντα και να πραγματώσουν τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και από την άλλη μεριά υπάρχει η παιδαγωγική ελευθερία που αποτελεί τον προσωπικό τρόπο ελεύθερης έκφρασης της διδασκαλίας του καθηγητή που του επιτρέπει να ασκεί τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα και να θέτει την δική του προσωπική σφραγίδα στην εκπαιδευτική λειτουργία


Εξουσία:

  Στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης το κράτος δεν ασκεί απλώς κρατική εποπτεία αλλά αυστηρό κρατικό έλεγχο. Αναφέραμε στην παράγραφο για το αναλυτικό πρόγραμμα ότι την ευθύνη λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου του Τ.Α.Δ  την έχει αποκλειστικά ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Ότι αφορά λοιπόν για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών-τριών αυτό γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου  Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπ/σης. Οι συνοδοί Κ.Φ.Α. για της παραπάνω μετακινήσεις ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει την διοίκηση και την ευθύνη των μαθητών όταν αυτοί ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου.

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι τα μονομελή όργανα της σχολικής μονάδας όπου σύμφωνα με την νομοθεσία ασκούν διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα. Με την τελευταία ρύθμιση του ν.2525/97 που ορίζει τον διευθυντή να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αποκτά εξουσιαστικές σχέσεις στη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής είναι εκείνος που θα καθορίσει με ακρίβεια και σαφήνεια τον τρόπο και το ύφος που θα λειτουργήσει η σχολική μονάδα. Η εικόνα του πρέπει να είναι καλά μελετημένη, ώστε να εκπέμπει τα σωστά μηνύματα. Είναι αυτός που θα διαμορφώσει ένα κλίμα δημιουργικότητας και προόδου


Υλικά διδασκαλίας:

  Τα αθλήματα καλλιεργούνται σε αθλητικούς χώρους που ανήκουν σε δήμους, ή στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Α. που φυσικά έχουν και την ευθύνη συντήρησης των χώρων αυτών. Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει κάποιο υλικό, κυρίως αναλώσιμο (μπάλες, στρώματα, φιλέ, κώνους ). Όπου όμως διδάσκονται αθλήματα που απαιτούν ‘ακριβό’ εξοπλισμό εκεί το Υπουργείο δεν δίνει τίποτα και χρησιμοποιείται το υλικό των αθλητικών σωματείων που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα της σχολικής μονάδας στους αθλητικούς χώρους, έτσι δεν μπορεί και να τους εκμεταλλευτεί ή να τους αξιοποιήσει προς όφελος των μαθητών ή της τοπικής κοινωνίας. Για την υπόλοιπη λειτουργία του σχολείου η σχολική μονάδα με τα όργανά της έχει την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις σε θέματα που αναφέρονται για υλικά και μέσα διδασκαλίας για αξιοποίηση χώρων έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί και οι στόχοι της μάθησης όσο και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ( σχολικές βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα για εκδηλώσεις


Ανθρώπινο δυναμικό:

  Στα Τ.Α.Δ., παρέχεται στους επιλεγμένους μαθητές εξειδικευμένη γνώση από καθηγητές Φ.Α με αντίστοιχη ειδικότητα. Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού γίνεται με την  απόφαση Γ4/33877-2/4/2002 όπου ορίζονται τα κριτήρια η διαδικασία και τα όργανα επιλογής των εκπαιδευτικών Φ.Α για τα Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ. Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ή ωρομισθίων πτυχιούχων Φυσική Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. συνεκτιμώνται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.ΑΔ. – Ε.Τ.Α.Δ. επιλέγονται από 3μελείς επιτροπές. Με αυτό τον τρόπο βλέπουμε ότι το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό αναγκάζεται λόγω της μοριοδότισης σε μια συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη της προσωπικής του και επαγγελματικής του επάρκειας. Το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων, το βοηθητικό προσωπικό, γονείς και φυσικά τους τοπικούς φορείς της περιοχής που βρίσκεται η σχολική μονάδα. Ο διευθυντής λοιπόν σύμφωνα με την νομοθεσία ασκεί εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα και συμμετέχει στα όργανα που η νομοθεσία προβλέπει.

Τα Τ.Α.Δ ενσωματώνονται μέσα στις σχολικές μονάδες και συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κανονικά σε όλα τα όργανα του σχολείου. Η σχολική επιτροπή, ο σύλλογος διδασκόντων, το σχολικό συμβούλιο και ο σύλλογος γονέων καθοδηγούνται από τον διευθυντή για την παραγωγή δράσεων και έργου προς όφελος της μονάδας και της μαθητικής κοινότητας.
Χρόνος: Ο χρόνος έναρξης και λήξης της σχολικής χρονιάς καθορίζεται με Υπουργική απόφαση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα αθλητικά τμήματα που και αυτά είναι ενταγμένα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην διαχείριση του χρόνου η κάθε μονάδα έχει την δυνατότητα μιας σχετικής αυτονομίας όπου μπορεί να ορίσει τις σχολικές εκδρομές, τις συνεδριάσεις των συλλόγων, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.23 Μπορεί λοιπόν να παρεμβαίνει για την κατανομή και την διευθέτηση της χρήσης χρόνου, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα και να ανταποκρίνεται στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας.
 

Δείτε επίσης:
1)
Κριτήρια διαδικασία και όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου-Λυκείου (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
4) Υπόδειγμα Αίτησης

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από Σεπτ.2007)  
(M.Sc. in USA, σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. στο ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (24-5-2004)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα