.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
(σε μορφή .pdf ΕΔΩ)

Δείτε επίσης:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων
Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης
(ο γνωστός Γ4)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Β΄
Μητροπόλεως 12 – 14
101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ευαγγέλου
Τηλέφωνο : 210 3212025
Fax : 210 3317124


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Αθήνα 19 - 12 - 2005
Αριθμ. Πρωτ. 2/62978/0022

(Φ.Ε.Κ. 1870/τ. Β΄/30-12-2005)

Θέμα : «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων»


ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167/ τ. Α΄/30-9-1985
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» ΦΕΚ 247/ τ. Α΄/1995
3. Την Γ4/931/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί "Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99/τ.Β΄/26-2-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988.(ΦΕΚ 296/ τ. Α΄/30-12-1988)
4. Την αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ. Β΄/1-11-2005) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες Σχολείων και Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Την αριθμ. 2032369/3207/0022/18-5-1998 (ΦΕΚ 564/τ.Β΄/5-6-1998) Κ.Υ.Α. Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» .
6. Την αριθμ. 2/69229/0022/4-2-2004 (ΦΕΚ 301/τ.Β΄/11-2-2004) Κ.Υ.Α. Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» .
7. Την αριθμ. 2/41978/0022/3-8-2005 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/17-8-2005) Κ.Υ.Α. Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τροποποίηση της 2/69229/4-2-2004 ΚΥΑ με θέμα: «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων».
8. Το αριθμ. 2025689/310/0026/20-6-1995, έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , «Καταβολή νοσηλειών λόγω τραυματισμού μαθητή σε πανελλήνιους αγώνες».
9. Την αριθμ. 37876/Στ5/26-4-2004 (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/26-4-2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
10. Την αριθμ.14650/ΔΙΟΕ 85/17-3-2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Οικονομικών»
11. Το άρθρο 40 του Ν.849/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993
12. Το Ν.2469/1997 άρθρο 1.
13. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προτέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2592/1998.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 4.350.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2006 καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 181 και 182 των Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 19 210 και 19 220 της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε από 1-1-2006 τις δαπάνες για τη διεξαγωγή των Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως :

Α΄ Αποζημίωση για Ενδοσχολικούς Αγώνες

Η αποζημίωση για Ενδοσχολικούς Αγώνες, ορίζεται κατά άθλημα ως ακολούθως :
1. Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο
Χορηγείται εφάπαξ αποζημίωση σε ένα (1) μόνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής για κάθε άθλημα κατά φύλο.

8,80 € εφόσον μετέχουν μέχρι τέσσερις (4) ομάδες
17,61 € εφόσον μετέχουν από πέντε (5) μέχρι οκτώ (8) ομάδες
26,41 € εφόσον μετέχουν από εννέα (9) ομάδες και άνω
2. Στίβος
Χορηγείται εφάπαξ αποζημίωση σε δύο (2) μόνο καθηγητές Φυσικής Αγωγής εξ 8,80 €.
3. Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους, Κολύμβηση, Ενόργανη Γυμναστική, Αντισφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Πάλη, Άρση Βαρών, Κωπηλασία
Χορηγείται για κάθε άθλημα εφάπαξ αποζημίωση σε ένα (1) μόνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής εξ 8,80 €.

Οι αποζημιώσεις για τους ενδοσχολικούς αγώνες καταβάλλονται από τον υπόλογο Χ.Ε.Π. της Ο.Ε.Σ.Α. με ξεχωριστές ονομαστικές καταστάσεις για κάθε σχολείο, θεωρημένες από το Διευθυντή του σχολείου και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Β΄ Αποζημίωση μετεχόντων σε Σχολικούς Αγώνες

1. Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 293,47 € για κάθε έναν εξ αυτών για ολόκληρο το Σχολικό Έτος.

2. Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 205,43 € για κάθε έναν εξ αυτών για ολόκληρο το Σχολικό Έτος.
Η αποζημίωση αυτή για κάθε έναν εκ των ανωτέρω αυξάνεται στο ποσό των 293,47 €, στις Ο.Ε.Σ.Α. που στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν περισσότερα από εκατόν σαράντα (140) σχολεία.
Τα μέλη των Ο.Ε.Σ.Α. που δε μετέχουν στις συνεδριάσεις και σε κάθε περίπτωση δεν επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των αγώνων δε δικαιούνται την αποζημίωση.

3. Αποζημίωση συνοδών :
α) 17,61 € ημερησίως για τους αγώνες Α΄ Φάσης (Διεύθυνσης), τους αγώνες Β΄ Φάσης (Ομίλων) και τους αγώνες Γ΄ Φάσης (Τελικής), που διεξάγονται εντός του νομού.
β) 29,35 € ημερησίως για τους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάσης που διεξάγονται εκτός νομού.

4. Αποζημίωση διαιτητών ομαδικών αθλημάτων :
α) 17,61 € για κάθε αγώνα Α΄ και Β΄ Φάσης.
β) 29,35 € για κάθε αγώνα Γ΄ Φάσης.

5. Αποζημίωση κριτών ομαδικών αθλημάτων (σημειωτής, χρονομέτρης κλπ):
α) 11,74 € για κάθε αγώνα Α΄ Φάσης.
β) 17,61 € για κάθε αγώνα Β΄ και Γ΄ Φάσης.

6. Αποζημίωση κριτών στίβου (έφοροι, κριτές, χρονομέτρες, γραμματεία κλπ) :
α) 14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες Α΄ Φάσης.
β) 17,61 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 17,61 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες Β΄ και Γ ΄Φάσης.

7. Αποζημίωση κριτών κολύμβησης (έφοροι, κριτές, χρονομέτρες, γραμματεία κλπ) :
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

8. Αποζημίωση κριτών δρόμου επί ανωμάλου εδάφους (έφοροι, κριτές, χρονομέτρες, γραμματεία κλπ) :
14,67 € ημερησίως για τους αγώνες όλων των Φάσεων.
9. Αποζημίωση κριτών ενόργανης γυμναστικής (κριτές, γραμματεία κλπ) :
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

10. Αποζημίωση κριτών Αντισφαίρισης (επιδιαιτητής, διαιτητές, κριτές γραμμών, γραμματεία κλπ):
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

11. Αποζημίωση κριτών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (επιδιαιτητής, διαιτητές, κριτές, γραμματεία κλπ) :
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

12. Αποζημίωση κριτών Πάλης (διαιτητές, κριτές, γραμματεία κλπ) :
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

13. Αποζημίωση κριτών Άρσης Βαρών (ζουρί, διαιτητές, γραμματεία κλπ):
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

14. Αποζημίωση κριτών κωπηλασίας (πρόεδρος αγωνοδίκου, αλυτάρχης, αφέτης, ευθυγραμμιστής, διαιτητές στο νερό, κριτές τέρματος, μέλος επιτροπής ελέγχου, γραμματεία, ναυαγοσώστης, οδηγοί σκαφών κλπ) :
14,67 € ημερησίως για πρωινή απασχόληση και 14,67 € ημερησίως για απογευματινή απασχόληση για τους αγώνες όλων των Φάσεων.

15. Αποζημίωση ιατρών για αγώνες ατομικών αθλημάτων :
80,00 € για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση.
Σε περίπτωση συνεχόμενης απασχόλησης του ιδίου ιατρού (πρωινή και απογευματινή), η αποζημίωση ορίζεται σε 120,00 € ημερησίως.

16. Αποζημίωση ιατρών για αγώνες ομαδικών αθλημάτων :
50,00 € για έναν αγώνα και 15,00 € για κάθε αγώνα συνεχόμενο μετά τον πρώτο.

17. Στην περίπτωση παρουσίας ασθενοφόρου κατά τους αγώνες ή αγώνα, η αμοιβή νοσοκόμου – βοηθού ιατρού ορίζεται στα 30,00 € ημερησίως.

18. Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου, και μελών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 23,48 € για κάθε εποπτεία.

19. Αποζημίωση Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής, Προέδρου και Αντιπροέδρων Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) για κάθε εποπτεία 17,61 €. Δικαιολογούνται για κάθε ένα εξ αυτών μέχρι τριάντα (30) εποπτείες. Η αποζημίωση για εποπτείες των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής καταβάλλονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας τους, ανεξάρτητα αν έγιναν και σε άλλους νομούς.

Η πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, στα ατομικά αθλήματα, καθορίζεται από το πρόγραμμα των αγώνων.

Οι αμοιβές των Ο.Ε.Σ.Α. και οι δαπάνες των σχολικών αγώνων βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5272 των Ειδικών Φορέων 181 ή 182 των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οι αμοιβές της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5272 των Ειδικών Φορέων 19 210 ή 19 220 της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που είναι μέλη Ο.Ε.Σ.Α., μπορούν να συμμετάσχουν στους σχολικούς αγώνες ως διαιτητές, κριτές κλπ, δικαιούμενοι την προβλεπόμενη αποζημίωση εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι καθηγητές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο μέγιστος αριθμός αγώνων που μπορούν να συμμετάσχουν ορίζεται στους είκοσι (20).
Ο υπόλογος Χ.Ε.Π. κάθε Ο.Ε.Σ.Α., καταβάλλει τις αμοιβές για κάθε άθλημα ξεχωριστά και με διαφορετικές καταστάσεις για Λύκεια – Γυμνάσια – Δημοτικά Σχολεία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του αθλήματος. Οι καταστάσεις θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
Αντίγραφα των καταστάσεων αυτών καθώς και ο οικονομικός απολογισμός των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους σχολικούς αγώνες θα αποστέλλονται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. , Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Β΄.

Γ΄ Δαπάνες Μετακίνησης - Διαμονής – Διατροφής

Οι δαπάνες μετακίνησης - διαμονής - διατροφής, μαθητών, συνοδών, αρχηγών αποστολών, κριτών, διαιτητών, μελών Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων, βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5272 των οικείων φορέων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αφορούν :
1. Δαπάνες εισιτηρίων μετάβασης – επιστροφής με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα. Δικαιολογείται αεροπλάνο μόνο στις μετακινήσεις από ή σε νησιά. Δικαιολογείται καμπίνα σε πλοίο όταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού με το πλοίο είναι μεγαλύτερη των έξι (6) ωρών. Στις περιοχές που παρουσιάζεται πρόβλημα στην συγκοινωνιακή επικοινωνία, δικαιολογείται ναύλωση λεωφορείου ή ταξί έπειτα από έγκριση της Ο.Ε.Σ.Α.. Μίσθωση λεωφορείου ή ταξί επιτρέπεται και σε κάθε περίπτωση που το συνολικό κόστος δαπάνης είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα.
2. Δαπάνες διαμονής – διατροφής για κάθε μαθητή–αθλητή / μαθήτρια-αθλήτρια, συνοδό, αρχηγό αποστολής, κριτή ή διαιτητή, μέλος Ο.Ε.Σ.Α., που ακολουθεί αθλητική αποστολή, μετακινούμενου εκτός των ορίων της Ν.Α., ορίζεται σε 60,00 € το ανώτερο για κάθε ημέρα με διανυκτέρευση (διαμονή, πρωινό, δύο γεύματα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διανυκτέρευση, δικαιολογείται δαπάνη για δύο γεύματα ανά άτομο, μέχρι 15 € το ανώτερο για κάθε γεύμα.
3. Δαπάνες διατροφής σε μετακινούμενους εντός των ορίων της Ν.Α. δικαιολογούνται μόνον :
α. Στην περίπτωση που η μετακίνηση είναι μεγαλύτερη των ογδόντα (80) χιλιομέτρων και έως εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα (άθροισμα χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής) δικαιολογείται δαπάνη για ένα γεύμα ανά άτομο και μέχρι 15 €. Άνω των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων δικαιολογείται δαπάνη για δύο γεύματα (15 € για κάθε γεύμα) ανά άτομο.
β. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συγκοινωνιακό μέσον για επιστροφή την ίδια ημέρα, δικαιολογείται δαπάνη 60 € το ανώτερο ανά άτομο, στην οποία περιλαμβάνεται και η διαμονή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση από τον συγκοινωνιακό φορέα.
4. Δαπάνες για διαμονή μετακινουμένων εντός της Ν.Α. δεν δικαιολογούνται εκτός της περίπτωσης Γ΄3-β της παρούσης απόφασης ή στην περίπτωση αγώνων που διαρκούν πέραν της μίας ημέρας.
5. Δαπάνες πλήρους ιατρικής κάλυψης μαθητών – συνοδών - μελών Οργανωτικών Επιτροπών σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια προγραμματισμένων σχολικών αγώνων καθώς και τη μετακίνησή τους για συμμετοχή στους αγώνες αυτούς.
Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται με τους όρους και στο ύψος που παρέχεται από το Δημόσιο στους άμεσα ασφαλισμένους του. Στην περίπτωση ατυχήματος και εφόσον κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του τραυματισθέντα στο εξωτερικό, η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται με τους όρους και στο ύψος που παρέχεται από το Δημόσιο στους άμεσα ασφαλισμένους του σε παρόμοιες περιπτώσεις.
6. Δαπάνες μετακίνησης εντός της ιδίας Ν.Α. διαιτητών-κριτών που δεν ακολουθούν αθλητική αποστολή : Καταβάλλονται τα προβλεπόμενα οδοιπορικά έξοδα και εφόσον η απόσταση μετακίνησης (άθροισμα χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής) υπερβαίνει τα 80 χιλιόμετρα και η προβλεπόμενη από την παράγραφο Γ΄3-α της παρούσης απόφασης αποζημίωση. Δεν δικαιολογείται δαπάνη διανυκτέρευσης.
7. Δαπάνες μετακίνησης εκτός της Ν.Α. διαιτητών που δεν ακολουθούν αθλητική αποστολή και αφορούν συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή Σχολικούς Αγώνες Β΄ φάσης (αγώνες μεταξύ Ν.Α.) : Καταβάλλονται από τον διοργανωτή των αγώνων οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση εφαρμοζόμενων των περί οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης διατάξεων.

Δ΄ Άλλες Δαπάνες

Από τις πιστώσεις των του ΚΑΕ 5272 των οικείων φορέων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δικαιολογούνται οι παρακάτω δαπάνες :
1. Δαπάνες μεταφοράς αθλητικού υλικού.
2. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων Α΄ Φάσης (Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Περιλαμβάνονται δαπάνες για γραφική ύλη, εργατικά, χρήση μεγαφωνικής εγκατάστασης.
3. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων Β΄ Φάσης (μεταξύ Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και Γ΄ Φάσης (Τελικής Πανελλήνιας Φάσης). Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της Α΄ Φάσης (προηγούμενο εδάφιο) και επιπλέον δαπάνες εκτύπωσης προγραμμάτων, εκδηλώσεων, αγοράς ή ενοικίασης ηλεκτρονικού υπολογιστή και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων απαραίτητων για την οργάνωση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που πιθανόν προκύψει και κριθεί απαραίτητη από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων. Για τις δαπάνες αυτές απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων.
4. Δαπάνες για αγορά αναλώσιμων αθλητικών υλικών (μπάλες, αριθμοί κλπ), μετά από έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων.

Από τις Πιστώσεις των σχολικών Αγώνων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δικαιολογούνται οι παρακάτω δαπάνες :
1. Δαπάνες διεθνών αθλητικών μαθητικών συναντήσεων. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται σύμφωνα με την ανάλυση δαπάνης που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση για κάθε συνάντηση.
2. Δαπάνες συνδρομής σε διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, καθώς και δαπάνες συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια.
3. Δαπάνες διαμονής – διατροφής και μετακίνησης εντός της Ελλάδας των Κυπριακών Αθλητικών Αποστολών που μετέχουν στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.
4. Δαπάνες διενέργειας ελέγχων χρήσης απαγορευμένων ουσιών στα σχολικά πρωταθλήματα.
5. Δαπάνες μετακίνησης-διαμονής-διατροφής μελών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για έλεγχο των αγωνιστικών χώρων διεξαγωγής σχολικών αγώνων Β΄ και Γ΄ φάσης καθώς και για συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των αγώνων αυτών.

Με την παρούσα απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1-1-2006, καταργούνται οι αριθμ.
α΄) 2032369/3207/0022/18-5-1998 (ΦΕΚ 564/τ.Β΄/5-6-1998) ΚΥΑ Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Δαπάνες σχολικών αγώνων»,
β΄) 2/69229/0022/4-2-2004 (ΦΕΚ 301/τ.Β΄/11-2-2004) ΚΥΑ Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Δαπάνες σχολικών αγώνων» και
γ΄) 2/41978/0022/3-8-2005 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/17-8-2005) ΚΥΑ Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, τροποποίηση της 2/69229/0022/4-2-2004 ΚΥΑ «Δαπάνες σχολικών αγώνων».
Με την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2006 ύψους 4.350.000,00 €, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έτους 2006 και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 181 και 182 των Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 19 210 και 19 220 της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Η ίδια αυτή δαπάνη θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλύπτεται με εγγραφή αντιστοίχου ύψους πίστωση στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 181 και 182 των Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς τον ΚΑΕ 5272 των Ειδικών Φορέων 19 210 και 19 220 της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα