www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
ΝΟΜΟΣ 3057/2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239


10 Οκτωβρίου 2002


ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 3057
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Το Άρθρο 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 41
Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις


1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με ο-ποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματεί-ων, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρ­κεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφεί-λει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κα-νόνες του φίλαθλου πνεύματος.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφεί-λουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμότων αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποια-δήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προ-πονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώ­σεων, ομοοιτονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή διαιτητών που μπο-ρεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπα-ράθεση μεταξύ φιλάθλων.
3. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πρά-ξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα ε-πιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες κατα-στατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών ή από άλλες διατάξεις.
4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίουτωναγώνωνποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης πε-ριέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνο-μικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ. - Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έ-σοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκα-τό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) οτοΤ.ΆΥΆΠ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Oικονο-μίας και Oικονομικών, Πολιτισμού καιΔημόσιας Τάξης κα-θορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχεί-ριση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."


Άρθρο 2
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 41Α που έχει ως εξής:

"Άρθρο 41Α Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας
1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρ­κής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.). Η Επι-τροπή αποτελείται από:
α) δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Aθλητισμού,
β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικότης ΕΛ.ΑΣ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υπο-δεικνύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Eλληνικής Oλυμπακής Eπι-τροπής,
και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:
-έναν (1) εκπρόσωποτης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ο­μοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδο-σφαιρικών Aνωνύμων Eταιριών (E.Π.A.E.) και έναν (1) εκ-πρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Πο-δοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου,
- έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κα-λαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Eλληνικού Συν-δέσμου Aνωνύμων Kαλαθοσφαιρικών Eταιριών (E.Σ.A.K.E.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης,
- έναν (1) εκπρόσωποτης Eλληνικής Oμοσπονδίας Πε-τοσφαίρισης (E.O.ΠE.), έναν (1) εκπρόσωπο της Oμο­σπονδίας Xειροσφαίρισης Eλλάδος (O.X.E.) και έναν (1) εκπρόσωπο της Kολυμβητικής Oμοσπονδίας Eλλάδος (K.O.E.), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χει-ροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης, αντίστοιχα.
H Δ.E.A.B. συνεδριάζει σε επταμελή σύνθεση όταν πρό-κειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε πενταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα πετο-σφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προ-σώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενι-κότερου ενδιαφέροντος.
2. Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ε-τών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Μετηνίδια α-πόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόε-δρος μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μό-νιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτρο-πής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-κών και Πολιτισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατά-ξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας της Δ. Ε. Α. Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματεί-ας Αθλητισμού του Άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Με α-πόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται κανονι-σμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.
3.  Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους α-θλητικούς χώρους,
γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μα-ζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστα-σία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,
ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευ­ταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συν-δέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορι-κά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συνα-ντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνι-κών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συ­ναντήσεων,
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επι-μορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλη­τικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης
επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χο-ρήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωμα-τείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α.ήΑ.Α.Ε.,
ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων α-στυνομικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συνα-ντήσεων.
4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτρο-πή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώ­πης. Εκπρόσωποι της ορίζονται ο πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
5. Γιατηνπρόληψη καιτην αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολι-τισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται:
α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,
β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητι-κών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητι-κών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλη­τών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,
γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλά-θλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστι-κούς χώρους,
ε) η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β., από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλη­τικές συναντήσεις,
στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώ­ρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-μομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. καιεκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενι-κής Γραμματείας Αθλητισμού του Άρθρου 49 του παρό-ντος νόμου.
6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προη­γούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεωντου νόμου αυτού."


Άρθρο 3
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 41Β που έχει ως εξής:

"Άρθρο 41Β Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσμων φιλάθλων

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. είναι η, κατά τις δια-τάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του πα-ρόντος Άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέ-πει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. Οι σύνδεσμοι φιλά-θλων οφείλουν να καλλιεργούν και ναπροάγουντις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Επο-πτεύουσα αρχή για τους συνδέσμους φιλάθλων είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. ΜΕΛΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΜΕΛΟΥΣ. Μέλος συνδέσμου φιλά-θλων μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έ-τος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπο του κά-ποιο από τα κωλύματατωνπεριπτώσεων β', γ' και δ'της παρ. 1 τουΆρθρου3τουπαρόντοςνόμου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών μπορεί να είναι μέλος, εφόσον υπάρχει η γρα-πτή συναίνεση εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο σύν-δεσμος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση ενός συνδέσμου φιλάθλων ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
(i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητι-κού σωματείου,
(ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματατωνπεριπτώσεων β'καιγ'τηςπαρ. 1 του άρ­θρου 3 του παρόντος νόμου,
(iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75 Α') κά-θε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επι-βληθεί κατάτις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρ­θρου 130 του παρόντος νόμου,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
(i) ο σύνδεσμος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναί-νεση του οικείου αθλητικού σωματείου,
(ii) δεν μπορεί να είναι μέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόμου, και
(iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσμο, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλωντηρεί υποχρεωτι-κά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το νο-μάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστι-θέμενης Αξίας, το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων θεωρείται και απότηναρμόδιαΔΌ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-ραγράφου 3του Άρθρου 2του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ84 Α').
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:
α) προβλέπεται από το καταστατικό του,
β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλί-ου ή της γενικής συνέλευσηςτου συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό,
γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήμα-τος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ή παράρτημάτου μπορεί ναέχειγραφείαήεντευκτήριο, με-τά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού και πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσμου στο βιβλίο σωματείων του οικείου πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους ό-ρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίςτην ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρό-πο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων συνδέσμου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστή­ριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώ-σεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (Άρθρο 107 Α. Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνο-μα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους προαναφερόμενους χώρους, τι-μωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε σύνδεσμος φι-λάθλων υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ­τήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκη­σης:
α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκ-προσώπων του για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικη­τικού συμβουλίου του συνδέσμου,
δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκ-προσώπων του ότι για κανένα μέλος του συνδέσμου δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ'της παρ. 1 του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ό­τι κανένα μέλος δεν εκτίειποινή που του έχει επιβληθεί κα-τά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 130 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ο Υπουργός Πολι-τισμού μπορεί να αναθέτειτονέλεγχοτηςτήρησηςτης υ­ποχρέωσης αυτής των συνδέσμων φιλάθλων στο Ελε-γκτικό Συμβούλιο του Άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγ-γελματικού Αθλητισμού του Άρθρου 77 του παρόντος νόμου,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλη­τικού σωματείου για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλά-θλων.
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ. α) Με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής κάθε πρωτα-θλήματος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσμο φι-λάθλων εφόσον:
(i) έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στην προ-σπάθεια πρόληψης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδη­λώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας,
(ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδη­λώσεις που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα.
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φο-ρέας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου για την επιχορήγηση.
β) Με όμοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύο­νται ηθικά και υλικά οι σύνδεσμοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην προαγωγή του φι-λάθλου πνεύματος και συνεργάστηκαν με τη Δ.Ε.Α.Β. και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της βίας με αφορ­μή αθλητικές εκδηλώσεις.
γ) Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ει-δικά έσοδα της Γ. Γ.Α. του Άρθρου 49 του παρόντος νό-μου.
9.ΔΙΑΛΥΣΗ.Μετηνεπιφύλαξητωνάρθρων103επ.Α.Κ.:
α) τη διάλυση ενός συνδέσμου φιλάθλων μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, η οικεία Α.Α.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας Α-θλητισμού,
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
(i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ο-μαδική μετακίνηση φιλάθλων,
(ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
(iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνε-σης του οικείου αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.
10. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι α-ναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου."


Άρθρο 4
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 41 Γ που έχει ως εξής:

"Άρθρο 41Γ Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων
1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων όπου μετέχουν Α.Α. Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα, με κάθε αριθμό εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενων θεατών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και γνώμη της οικείας διοργανώτριας αρχής καθορίζονται κάθε φο-ρά οι αγώνες κυπέλλου Ελλάδας και οι μεμονωμένοι α-γώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος ε-πιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατά-σταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις ο-ποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.
2. Για ορισμένες αθλητικές συναντήσεις που καθορίζο-νται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από ει-σήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της οικείας διοργανώτριας αρχής, καθορίζο-νται ζώνες ή τμήματα των κερκίδων και των θέσεων θεα-τών για τα οποία εκδίδονται ονομαστικά εισιτήρια. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του Άρθρου 41Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 57 του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διά-θεσης των εισιτηρίων αυτών, ο έλεγχος της διακίνησης τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωμα-τείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστι-κού εισιτήριου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεων τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλ-λη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρού­σας διάταξης. Mε την ίδια διαδικασία μπορεί να καθορι-στεί ότι σε ορισμένες αθλητικές συναντήσεις όλα τα εισι-τήρια είναι ονομαστικά.
3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισι-
τήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διά-θεση τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισι-τηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.
4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δη­μόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από εισήγη­ση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφαση του να απαγορεύσει σε κάθε περίπτωση τη διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλο-ξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους.
5. Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσμος φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εάν για μία αθλητική συνάντη­ση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλά-θλων λαμβάνουν για τα μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φι-λάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.
6. Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων μπορούν να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως μέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόματων σημείων πώλησης. Με απόφα-ση του Yπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋπο-θέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μέ-σων για τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων.
7. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παρα-γράφου 3 ή της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου ή της απόφασης της παραγράφου 4, εφόσον αυτή έχει εκ-δοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή, τιμωρείται με ποι-νή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλο­φορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπό-μενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάστα-ση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση πα-ροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φο­ρείς, και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.
8. Ανεξάρτητα απότονποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος Άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το Άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου."


Άρθρο 5
ΣτοΝ. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο41Δπου έχει ως εξής:

"Άρθρο41Δ
Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων -
Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων
1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις α-θλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε πε-ριοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητι-κών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά

σελίδα 4539
σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γε-νικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης και κα-τανομήςτων εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον κα-θορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύ­λαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλη­τικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλε-πόμενη απότιςδιατάξειςτου Άρθρου 33του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ41Α') αποζημίωση.
2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζό-μενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., συμμετέχουν υ­ποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλη­τικής συνάντησης να συγκαλεί η αρμόδια Αστυνομική Αρ­χή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα αρμοδιότητας της, που σχετίζο-νται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέ-λευση και αποχώρηση των φιλάθλων και τη διάθεση των εισιτηρίων. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτι-κά με ευθύνη του εκπροσώπου της Δ. Ε. Α. Β. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν για τα θέ-ματα της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με από-φαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
3. Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλ-λήλου ή αρχής που εκτελεί την απόφαση αυτή ή παρα-βιάζει απαγόρευση που θέτει η απόφαση, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ε-τών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η πα-ραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλά-βης, δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ'επήλθε θάνατος.
4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκεια της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητι-κών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν εκπρόσωπο τους για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώ­σεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη Δ.Ε.Α.Β. και στην α-στυνομική αρχή της έδρας τους.
5. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφαση του, με-τά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώ­μη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διε-ξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για α-θλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος δια-φύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομι-κής Διεύθυνσης.
6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, η αρμόδια αστυ­νομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική ε-γκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτή­ρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτη­καν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση
προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέ-θης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και προσώπων που κατά την κρίση της μπορούν να προκαλέ-σουν επεισόδια.
7. Το αθλητικό σωματείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους, προκειμένου να προ­σέλθουν οργανωμένα ή να αποχωρήσουν από μία αθλητι-κή συνάντηση, εφόσον η μίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου μεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρή­ση του μέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης και Μεταφο-ρών και Eπικοινωνιών, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, κα-θορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβα-σης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε-φαρμογή της παρούσας παραγράφου.
8. Ανεξάρτητα απότονποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος Άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το Άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου."


Άρθρο 6
Στο Ν. 2725/1999προοτίθεταιΆρθρο41 Επου έχειωςεξής:
"Άρθρο 41 Ε Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνωνποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης της ανώτατης κατηγορίας εθνικού πρω­ταθλήματος, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα ε-ποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθή­κευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας α-θλητικής συνάντησης.
2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρο-νικών συστημάτων είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συνα-ντήσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των συστημά-των και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανω­τέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φί-λαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη της α-θλητικής συνάντησης.
3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξερ-γασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.
4. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας του παρόντος άρ­θρου γνωστοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία στη Δ.Ε.Α.Β., το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτω­ση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
5. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συ­ντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βα-ρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
6. α) Με κοινή απόφαση των Yπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αναγκαί-ες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορι-

σελίδα 4540
σμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτεί-ας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστρο-φής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβα-σης στα δεδομένα.
β) Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία μετά τηνπάροδοτης οποίας απαγορεύεται, στοπλαίσιοτων α-ντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήμα-τος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική ε-γκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο πα-ρόν Άρθρο ηλεκτρονικά συστήματα.
γ) Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώ­νων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλε-κτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργα-νώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρι-σης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ο-μαδικών αθλημάτων."


Άρθρο 7
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 41 ΣT που έχει ως εξής:
"Άρθρο 41 ΣΤ Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
1. Mε φυλάκιση μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή, ε-κτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλη­τικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητι-κής εκδήλωσης:
α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου ο-ποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,
β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαι-οπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κα-τά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,
γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,
δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτί-δες και γενικά εύφλεκτες ύλες.
2. Mε φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλ-λη διάταξη, τιμωρείται όποιος:
α) χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δι-καίωμα του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισο-δίων, λόγω του αποτελέσματος του, κατά τη διάρκεια α-θλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή α-μέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώ­ρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουντους ανωτέρω χώρους,
β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης πα-ραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν.
3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τελέστηκαν υ­πό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαί-
τερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκ-δηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ε-τών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδει-κνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή ότι συμμετείχε στην τέ-λεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.
4. H τέλεση των εγκλημάτωντης διέγερσης (άρθρα 183-185 Π.K.), της διατάραξηςτης κοινής ειρήνης (Άρθρο 189 Π.K.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (Άρθρο 190 Π.K.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (Άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (Άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλά-βης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της συμπλοκής (άρ­θρο 313 Π.K.), της παράνομης βίας (Άρθρο 330 Π. Κ.), της απειλής (Άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρή­νης (Άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιο-πρέπειας (Άρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (Άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξέ-νης ιδιοκτησίας (άρθρα381 και382 Π.Κ.) καιτης εκβίασης (Άρθρο385 Π.Κ.) υπότιςπροϋποθέσειςτωνπαραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου θεωρείται ιδιαίτερα επιβα-ρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Kώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.
5. α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγρά-φονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ί-δια απόφαση απαγορεύει στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών μέ-χρι δύο ετών αθλητικές συναντήσεις στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει στον υπαίτιο για όσο χρόνο διαρ­κεί η απαγόρευση την υποχρέωση να εμφανίζεται πριν α-πό την έναρξη της αθλητικής συνάντησης στο αστυνομι-κό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ'όλη τη διάρκεια της.
β) Η διάρκεια της έκτισης της ανωτέρω παρεπόμενης ποινής υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε ή ανεστάλη ή διακόπηκε η έκτι-ση της κύριας στερητικής της ελευθερίας ποινής.
γ) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμε-νες στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος Άρθρου εί-ναι ανήλικος, η παρεπόμενη ποινή της περίπτωσης α'της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και εκτελείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αναμορφωτική ή άλλη μεταχείριση του.
δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με φυ­λάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή.
ε) Με κοινή απόφαση των Yπουργών Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέ-ρεια σχετική με την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής της παραγράφου αυτής.
6. α) Τα αδικήματατου παρόντος Άρθρου διώκονται πά-ντοτε αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο για την εκδίκα-ση τους είναι το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου τέ-λεσης τους.

σελίδα 4541
β) Εκείνος που καταδικάστηκε για αδίκημα του παρό-ντος Άρθρου και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκή­σουν έφεση κατά της απόφασης, εάν με αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η προθε-σμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής α-πόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την ε-κτέλεση της. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτε-ροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικο-νομίας, την αναστολή εκτέλεσηςτης κύριας ποινής που ε-πιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφαση. Η απόφαση που διατάσσειτην αναστολή ορίζει εάν αυτή ισχύει έωςτην έκ-δοση τελεσίδικης απόφασης ή για χρονικό διάστημα που ρητά μνημονεύεται, προκειμένου ο κατηγορούμενος να καλύψει επείγουσες ανάγκες δικές του ή της οικογένειας του. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την πα-ράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου, ουδέποτε αναστέλλε-ται.
γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, ε-ντέλλεται προς την αστυνομική αρχήτουτόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκεια της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπο της. Ο κατηγορούμενος πριν α-πολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.
7. Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδι-κα Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται για πταίσματα ή πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή α-φορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαι-τητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την ε-κτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνά-ντηση."


Άρθρο 8
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 41Ζ που έχει ως εξής:
"Άρθρο 41Ζ Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις
1. Στους κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνο-νται κατά το Άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομο-σπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους πα-ραβάτεςτων διατάξεωντων άρθρων41 έως 41ΣΤτου πα-ρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τους. Οι κανονισμοί αυτοί οφεί-λουν να προβλέπουν κατ' ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος Άρθρου.
2. Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων41έως41ΣΤτουπαρόντος νόμου καιτων κανονι-στικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τους, με α-πόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύε-ται στο οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. να προ-μηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνη­ση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητι-κό σωματείο, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή από πρόσωπα της παρα-γράφου 3 περιπτώσεις α'και β'του παρόντος Άρθρου, αυ­τών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυ­ρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτε-ρα επιβαρυντική περίσταση.
3. Στους παραβάτεςτων διατάξεωντων άρθρων41 έως 41ΣΤτου παρόντος νόμου επιβάλλεται:
α) στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμ-μετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομά-δας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες ή για αντίστοιχο α-ριθμό ημερών,
β) στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και ό-σους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό α-ξίωμα ή ιδιότητα τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,
γ) στο αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., ο απο-κλεισμός της έδρας ή η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλει-σμένων των θυρών) μιας ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωμα-τείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
δ) στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχι-στον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο σε περίπτω­ση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.
4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. με πρόστιμο και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις και με αποκλεισμό της έ-δρας της ομάδας τους. Σε περίπτωση υποτροπής των φυ-σικών και νομικών προσώπων της προηγούμενης παρα-γράφου, επιβάλλεται σε αυτά εκτός των παραπάνω ποι-νών και πρόστιμο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός εάν ο παραβάτης είναι ερασιτέχνης αθλητής.
5. Οι κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρ­θρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αι-ρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλη­τικής ομοσπονδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονι-στικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τους. Οι κυ­ρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προ-σώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντος τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.
6.Γιατηνεφαρμογήτωνδιατάξεωνπερίυποτροπήςτου παρόντος Άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστη­μα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β'της πα-ραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου παραβούν τις διατά-ξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤτου παρόντος νόμου. Μετις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωμα-τείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομι-κό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου ε-δαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στηνπλή-ρη εκτέλεση της κύρωσης.
7. Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγρά-φους 2 έως 4 του παρόντος Άρθρου επιβάλλονται με α-πόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επι-λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρ-μόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέ-σμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να

σελίδα 4542
προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πει-θαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η πα-ραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύ­ματος του Άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλεί-εται.
9. Η καθ' υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ' Άρθρο 8 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου για τον οι-κείο κλάδο άθλησης.
10. Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις δια-τάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά α-πό γνώμη της Δ. Ε. Α. Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η κα-ταβολή της τακτικής επιχορήγησης της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.


Άρθρο 9
Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται Άρθρο 56Απου έχειωςεξής:
"Άρθρο 56Α
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
και άδεια τελέσεως αγώνων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημο-τικών, κοινοτικώνή σωματειακών γυμναστηρίων όλωντων κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένειτων α-θλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις δια-τάξεις του Άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται ά-δεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγεί-ται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φο-ρέα στον οποίο αυτή ανήκει απότον Γενικό Γραμματέατης οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατά-σταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγηση της. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάστα-ση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο α-νώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών κατά τη διεξα-γωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντί-γραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησης της κοινοποιεί-ται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος και στην οικεία αστυνομική αρχή, στο κατά τό-πο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και στη Δ.Ε.Α.Β.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέατης οικείας Πε-ριφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρ­χιακής Αυτοδιοίκησης της χώρας Επιτροπή με τοπική αρ-μοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχια-κής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:
α) τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ή α-πό άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτόν καθηγητή Φυσικής Αγωγής,
β) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νο-μαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κα-τά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλε-κτρολόγου ή μηχανολόγου,
γ) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά προτίμηση με αθλητιατρική ει-δικότητα ή εμπειρία,
δ) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά πε-ρίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και
ε) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.
Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωποτης διοίκησηςτης επιθεωρούμενης αθλη­τικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει και έναν (1) εκπρόσωποτης αθλητικής ομοσπονδίας του κατάπερίπτωση αθλήματοςή, στηνπερίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, του αθλήματος με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητι-κές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά τη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαί-ων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην α-πόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος, εντός των μη­νών Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υ­ποβάλλει στον Γενικό Γραμματέατης Περιφέρειας έκθε-ση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται ο-ποτεδήποτε.
4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκο-πτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκέ-νωσήςτης απότους θεατές και της προσπέλασης οχημά-των έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγει-ονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγι-εινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των α-θλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των ό-σων ορίζονται στο Άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο α'του Ν. 423/ 1976 (ΦΕΚ 223 Α"). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήμα-τα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατά-σταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον ό-μως πρόκειται να φιλοξενηθούν η τέλεση αθλημάτων ή α-γωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθη­ση τέτοιων αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των α-παραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκηση της για την αποκα-τάσταση τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία ε-πανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημέ-να στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη μη χορή­γηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η ο-ποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
6. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκα-τάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικα-σία που προβλέπεται για τη χορήγηση της, με ειδικά αι-τιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέατης Περι-φέρειας. Χορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσμία


ΦΕΚ239
σελίδα 4543
δεν επιτρέπεται. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατά-σταση λειτουργείχωρίςτην άδεια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διατάζει με απόφαση του τη σφράγιση της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για μη χορήγηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υ­πόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινο-ποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέ-σεώντης και των σχετικών αποφάσεωντου Γενικού Γραμ-ματέα της Περιφέρειας τηρούνται στο αρχείο γυμναστη­ρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.
8. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς η διοργανώτρια αρχή ή η γηπεδούχος ομάδα να έχει εξα-σφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος του κατά τόπο Γραφείου Φυσι-κής Αγωγής, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντη­ση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινο-ποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμε-νική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
9. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Οικονομίας και Οι-κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-ντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κά-θε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και καθορίζε-ται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ! ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ


Άρθρο 10
Tο Άρθρο 59του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 59 Kαθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομο-σπονδίας, μπορεί να καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθλημάτων του, στη διεξα-γωγή των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με α-μοιβή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι τυχόν ει-δικότεροι όροι ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. στο συγκεκριμένο κλάδο.
2. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθμός και οι δυνατότητες ανάπτυ­ξης του."


Άρθρο 11
Tο Άρθρο 60 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 60 Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών
1. Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδε-δειγμένα:
α) δύο (2) τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων - κορασίδων, εφήβων - νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέ-
χουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας α-θλητικής ομοσπονδίας και
β) τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική βιω-σιμότητα του Τ.Α.Α. για μία τριετία.
2. Για την ίδρυση Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό σωματείο απαιτείται:
α) απόφαση της γενικής συνέλευσηςτων μελώντου σω­ματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,
β) οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, από την ο-ποία προκύπτει η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α. για μία τριετία,
γ) γνώμη της οικείας ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνα-τότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου Τ.Α.Α., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και
δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης των με-λών του ιδρυτικού σωματείου και εκτιμηθεί η βιωσιμότη­τα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α.
3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 2 ανακαλεί-ται, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της πα-ραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νό-μου.
4. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της άδειας της Ε-πιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγκαλείται γενι-κή συνέλευση των μελώντου ιδρυτικού σωματείου και με απόφαση της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρι-σης του Τ.Α.Α., η οποία αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών κα-θορίζονται οι διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής.
5. Τα Τ.Α.Α. έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέ-λεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του α-θλητικού σωματείου. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία Γ κατη­γορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύε-ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Α-νωνύμων Εταιριών". Το οικονομικό έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έ-τους.
6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρό-ντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 20 πα-ράγραφοι 9 και 10 του Ν. 2947/2001(ΦΕΚ228 Α"), απαγο-ρεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τ.Α.Α. Αθλητικό σω­ματείο που διαθέτει προς όφελος του Τ.Α.Α. μέρος έστω των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από τη Γ.Γ.Α., αποκλεί-εται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο μέλλον για χρο­νικό διάστημαπου καθορίζει με απόφαση του οΥπουργός Πολιτισμού."


Άρθρο 12
Tο Άρθρο 61 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 61
Aνάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβόμενων
αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου που διατηρεί ή ιδρύει Τ.Α.Α., η ο-


σελίδα 4544
ποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μπορεί να ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η οικονομική διαχείριση του Τ.Α.Α. Οι περιορι-σμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2,8,9 και 10 του Άρθρου 69του παρόντος νόμου γιατην απόκτηση με-τοχών Α.Α.Ε. ισχύουν αναλόγως και για την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τ.Α.Α.
2. Η σύμβαση για την ανωτέρω ανάθεση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν καθορίζονται οι αμοιβαίες υπο-χρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σύμβαση αυτή περιλαμ-βάνει, ιδίως, τη χρονική διάρκεια της, το ύψος καιτοντρό-πο κάλυψης των δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων του Τ.Α.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο, τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Τ.Α.Α. καιτις διαχειριστικές του εξουσίες. Ό­ποιοι αναλαμβάνουντη διαχείριση, σύμφωνα μετά παρα-πάνω, ευθύνονται έναντι των τρίτων προσωπικά, απεριό-ριστα και εις ολόκληρον μαζί με το ιδρυτικό σωματείο για όλα τα χρέη που δημιουργούνται για τις ανάγκες του Τ.Α.Α. κατάτη διάρκεια άσκησης των διαχειριστικών τους καθηκόντων. Η ευθύνη τους αυτή παραμένει αναλλοίωτη σε περίπτωση ίδρυσης Α.Α.Ε. και υποκατάστασης της στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδρυτικού αθλη­τικού σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ­θρου 73.
3. Πριν από την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να υποβάλει στην Επι-τροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση σχέδιο της σύμβασης, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία που α-φορούν τον αντισυμβαλλόμενο:
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ήτωννομίμωνεκπροσώπωντου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
γ) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώ­σεων, καθώς και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των ι-σολογισμών της τελευταίας τριετίας.
δ) Δεσμευτικό επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, μαζί με εκτίμηση του περιεχομένου του από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τουλάχιστον για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, στο οποίο θα αναφέρο­νται συγκεκριμένα οι πηγές και το χρονοδιάγραμμα χρη­ματοδότησης του.
ε) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία α', β' και γ'της παραγράφου 3 του Άρθρου 69 του παρόντος νό-μου.
4. Η σύναψη της σύμβασης επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ο-ποία χορηγείται εφόσον από τα παραπάνω στοιχεία προ­κύπτει η οικονομική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προσώπου που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση τουΤ.Α.Α. και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τόσο του ίδιου όσο και των νομίμων εκπροσώπων του, καθώς και η νομιμότητα της ανάθεσης. Ανάκληση της έγκρισης ή ανά-θεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την παραπάνω έ-γκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως συνέπεια για το συγκεκριμένο Τ.Α.Α. την απαγόρευση συμμετοχής του στα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα ή την αποβολή του από αυτά με απόφαση του οικείου δι-καιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή
μετά από προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέ-ρον ή και αυτεπαγγέλτως.
5. Το προβλεπόμενο στο υπό στοιχείο δ'της παραγρά-φου 3 του παρόντος Άρθρου επιχειρηματικό και διαχειρι-στικό σχέδιο, συνοδευόμενο από την εκτίμηση που προ-βλέπεται στην ίδια διάταξη, σε περίπτωση που δεν αφορά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με ευθύνη του προσώ­που που αναλαμβάνει τη διαχείριση, ανανεώνεται, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την πάροδο του χρόνου που αφορά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Εάν δεν τηρηθεί το επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, το σωματείο δικαιούται να προβεί σε έκτακτη κα-ταγγελία της σύμβασης, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται αποζημίωση. Τα μέρη δεν μπορούν να παρεκ-κλίνουν από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.
6. Εάν αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση είναι νομι-κό πρόσωπο, για κάθε μεταβολή των μελώντου, μέχρι φυ­σικού προσώπου, καθώς και των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, διαχειριστών ή οργάνων διοίκησης του, υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Επαγγελματι-κού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.
7. Όποιος προβαίνει σε ανάληψη της οικονομικής διαχεί-ρισης Τ.Α.Α. κατά παράβαση των περιορισμών της παρα-γράφου 1 του παρόντος Άρθρου ή όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 10.000 ευρώ.
8. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογήντου παρόντος Άρθρου όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έ-χουν λήξει. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει με αθλητικά σωματεία τις παραπάνω συμβάσεις φέρουν την ευθύνη που προβλέπει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου μόνο αναφορικά με τα χρέη που δημι-ουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επι-τροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση μέχρι την 31.12.2002 τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος στοιχεία από α' έως και ε', καθώς και τη σύμβα-ση, διαφορετικά επέρχονται οι συνέπειες που, σύμφωνα με τηνπαράγραφο4τουπαρόντος,προβλέπονται γιατην ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι ίδιες συ­νέπειες επέρχονται και στηνπερίπτωση που, μετά από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή Επαγγελ-ματικού Αθλητισμού δεν χορηγήσει έγκριση της σύμβα-σης. Από την ανωτέρω ημερομηνία και για τις περιπτώ­σεις αυτές ισχύουν τόσο οι περιορισμοίτου τελευταίου ε-δαφίου της παραγράφου 1, όσο και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος Άρθρου."


Άρθρο 13
Oι παράγραφοι 3 και 4 του Άρθρου 64 του Ν. 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής:
"3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλά-χιστον των μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συ­νέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αρκεί η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Στην πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέ-λευσης ορίζεται και προσωρινή επιτροπή, στην οποία πα-

σελίδα 4545
ρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εκά-στοτε νομοθεσία.
4. Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Α.Α.Ε. κατάτηνπερίπτωσηγ'τηςπαρούσας οπότε και παύει να υφίσταται, μεριμνά ιδίως:
α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας,
β) για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφα-λαίου της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,
γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετό-χων που θα εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας."


Άρθρο 14
H παράγραφος 3του Άρθρου 66του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συμπίπτει κατά την ί-δρυση της με την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωματεί-ου. Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγ-γελματικού Αθλητισμού και γνώμη της οικείας ομοσπον-δίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου."


Άρθρο 15
H παράγραφος 2του Άρθρου 67του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"2. Η διάρκεια της μίσθωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρ­χή του οικείου πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) η­μέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου."


Άρθρο 16
H παράγραφος 9του Άρθρου 68του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η ομάδα της εταιρείας απο-βάλλεται από το πρωτάθλημα. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέ-σμου , μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγ-γελματικού Αθλητισμού."


Άρθρο 17
Tο Άρθρο 69του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 69
Mέτοχοι - Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών
Aπαγόρευση πολυϊδιοκτησίας
1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου το-μέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύ­ουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα η­μεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προα-ναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι ε-ταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία
Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
2. Απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:
α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων εί-ναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κρά-τους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β)Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετο-χές τους είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές εται-ρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιο-ρισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α' περίπτωσης. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρεί-ες, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθα-γένεια ελληνική ή άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης και ούτω καθ' εξής.
3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-ου εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύ­στερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητι-σμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβά-λουν:
α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ο-νοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παρά-γραφο 2 του παρόντος,
β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και
γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την α-κρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβί-βαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-ου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανω­τέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.
4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματι-κού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχώντης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελ-ματικό σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετο-χών της μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμ-μετέχουν στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυ­τήν μέσα σε είκοσι ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περι-πτώσεις α' και β'της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προ-σώπου, προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
7. Η Α.Α. Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύν-δεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της προηγούμενης πα-ραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέ-ρονται στις περιπτώσεις α' και β'της παραγράφου 3, μέ-χρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

σελίδα 4546
8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρα-τηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παραγράφου 9 του Άρθρου 90 του παρόντος, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους απαγορεύ­εται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές Α.Α.Ε. του αθλήματος σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.
9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προ-σώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτε-ρου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότη­τας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαι-ώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθή­κοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος.
Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρεί-ας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω πε-ριορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιω­μάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησης της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση της είτε ασκεί κυ­ριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανε-ξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυ­τήν.
10. Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντι-κά στελέχη Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύ­τερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτι-κού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκη­σης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαι-οπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με τηνέννοιατηςπροηγούμενηςπαραγράφου, μετοχέςή δι-καιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά κα-θήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η α-παγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή α-σκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε.
Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχεί-ριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προ­σώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβά-νουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς καινά συμμετέ-χουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας Α.Α.Ε.
11.0ι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαί-ρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν ότανπρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε απότο ίδιο αθλητικό σωματείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετι-κό άθλημα.
12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του Άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνωντης Α.Α.Ε., η ομά-
δα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβά-νεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον.
13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος Άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντα-κόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμή­ματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβά-σεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των δια-τάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρ­θρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.
14. Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, καθώς και με αυτές του Άρθρου 69Α ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης Α.Α.Ε. πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο-φείλουν δε να έχουν συμμορφωθεί με αυτές έως την 31.12.2002. Μετηνπαρέλευση της ημερομηνίας αυτήςτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τηρήσει τις α-νωτέρω προϋποθέσεις ή εμπίπτουν στους ανωτέρω πε-ριορισμούς, εάν είναι μέτοχοι Α.Α.Ε., δεν δικαιούνται πλέ-ον να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε ε-ταιρικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, και οι μετοχές τους δεν παρέ-χουν δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή εξουσία, ενώ εάν είναι δια-χειριστές, διευθυντές ή όργανα διοίκησης Α.Α.Ε., εκπί-πτουν αυτοδικαίως από τις ιδιότητες τους αυτές, οι δε τυ­χόν συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Α.Α.Ε. θεωρού­νται απολύτως άκυρες."


Άρθρο 18
Mετά το Άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 69A με το εξής περιεχόμενο:
"Άρθρο 69A Eπιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών A.A.E.
1. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες κάποιο φυ­σικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελμα-τικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός α-πό όσα προβλέπονται στο Άρθρο 69 του παρόντος, ο α-ποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολο-γητικά:
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα.
β) θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώ­σεων ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των ισολογι-σμών των τριών τελευταίων ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκει-ται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουντα κωλύματα των εδαφίων β' και γ'της παρα-γράφου 1 του Άρθρου 3 του παρόντος και
δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προ-σώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του σύμφωνα με τις δια-

σελίδα 4547
τάξεις του Άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί.
2. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκρι-μένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογι-στών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., συνο-λικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσω­πα, όταντα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχριτρίτου βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επι-χειρήσεις κατά την έννοια του Άρθρου 42ε παράγραφος 5τουΚ.Ν. 2190/1920 είτε όταντα πρόσωπα αυτά συμφω­νούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.
3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ισχύουντα οριζόμενα στηνπα-ράγραφο 5 του Άρθρου 77Ατου παρόντος."


Άρθρο 19
H παράγραφος 2του Άρθρου 70του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείται ως εξής:
"2. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία είχε α-νέλθει. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού."


Άρθρο 20
Mετά την παράγραφο 4 του Άρθρου 71 του Ν. 2725/ 1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
"5. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό Α.Α.Ε. ο-ποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προ-νομίων που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο."


Άρθρο 21
1. Στην παράγραφο 1 εδάφιο β'του Άρθρου 75 του Ν. 2725/1999 αντικαθίστανται οι λέξεις "από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό" από τις λέξεις "από τον Υπουργό Πολιτισμού" και προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:
"γ) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο".
2. H παράγραφος 3 του Άρθρου 75 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"3. Ο κατ' Άρθρο36 καιεπόμενατου Κ.Ν. 2190/1920τα-κτικός έλεγχος και ο κατ' Άρθρο 40 και επόμενα του ίδιου νόμου έλεγχος των Α.Α. Ε. ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ­ουσα νομοθεσία. Στον ισολογισμό αναγράφεται ξεχωρι-στά ο λογαριασμός "Ταμειακές Διευκολύνσεις Μετόχων". Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω διαλαμβάνονται υ­ποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε Α.Α.Ε."
3.ΣτοΆρθρο75τουΝ. 2725/1999προστίθενταινέεςπα-ράγραφοι4και5ωςεξής:
"4.0ΥπουργόςΠολιτισμούδύναταιναδώσειεντολήγια
διενέργεια ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογα-ριασμών Α.Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Άρθρου 98 του Συντάγματος.
5. Tο ιδρυτικό μιας A.A.E. αθλητικό σωματείο νομιμο-ποιείται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδι-κη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την ε-φαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λει-τουργία της."


Άρθρο 22
Tο Άρθρο 76του Ν. 2725/1999 καταργείται και στη θέση του προστίθεται νέο Άρθρο 76 με το εξής περιεχόμενο:
"Άρθρο 76 Συγχωνεύσεις A.A.E.
1. Επιτρέπεται μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελ-ματικού Αθλητισμού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α. Α. Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύμφω-να με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.
2. Κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων και των συγχωνευό-μενων Α.Α.Ε. εξακολουθούν να υφίστανται καινά δεσμεύ-ουντα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία και τη μετά τη συγχώ-νευση προκύπτουσα Α.Α.Ε., προσδιορίζονται δε ειδικότε-ρα στο καταστατικό της.
3. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρί-σματα μιας ή περισσότερων από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε. ή, μετά από άδεια της οικείας Ομοσπονδίας, οποι-αδήποτε άλλη επωνυμία ή διακριτικό γνώρισμα. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση εντάσσε-ται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής μία του­λάχιστον από τις ομάδες των συγχωνευόμενων Α.Α.Ε.
4. Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόμιση ε-πιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στηνπαράγραφο2του Άρθρου 69Ατου παρόντος, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε.:
α) Πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς ε-λεγκτές λογιστές.
β) Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταί-ων χρήσεων.
γ) Έκθεση αποτίμησηςτης αξίαςτης μετοχής με τη χρή­ση των κοινά παραδεκτών μεθόδων σύμφωνα με τις δια-τάξειςτου Άρθρου 9του Κ.Ν. 2190/1920."


Άρθρο 23
TοΆρθρο77τουΝ. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 77 Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
1. Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή), η οποία έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Άρθρο 77Ατου παρόντος, καθώς και κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφαση του.
2.0 Υπουργός Πολιτισμού ασκεί την εποπτεία, ως προς τα διοικητικά θέματα, της Επιτροπής. Η Γενική Γραμμα-τεία Αθλητισμού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της, καθώς και χώρο για τη στέγα-ση της.

σελίδα 4548
3. Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, κα-ταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες λειτουρ­γίας της Επιτροπής βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Α-θλητισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεωντων άρθρων 49 και 53 του παρόντος.
4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού και απαρτίζεται από έναν επίτιμο ανώτατο δι-καστικό λειτουργό, βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου βαθμού και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και έξι μέλη ως ακολούθως:
α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο.
β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. οικο-νομικού γνωστικού αντικειμένου, εν ενεργεία ή ομότιμο.
γ) Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέ-ματα εταιρειών.
δ) Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέ-ματα αθλητισμού.
ε) Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οι-κονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
στ) Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του α-θλητισμού.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς ψήφο στις συ­νεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουντα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσω­ρινά ή κωλύονται. Με απόφαση του ο Πρόεδρος της Επι-τροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους ανα-πληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ί-ση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί να α-νανεωθεί μια μόνο φορά.
6. Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Επιτροπής:
α) Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμ-ματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας.
β) Όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισμό του πενταετία μέλος ή όργανο διοί-κησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., μέτοχος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., κα-θώς και όποιος, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, συνδεόταν με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών ή ε-ντολής με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ιδρυτικό σωματείο.
γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα ανα-φερόμενα στην παρ.1 του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
7. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, όποιος, μετά το διορισμό του:
α) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
β) Ασκεί έμμισθα ή άμισθα οποιαδήποτε δημόσια ή ι-διωτική επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Επιτρο­πής, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβί-βαστου αποφαίνεται η Επιτροπή μετά από ακρόαση του
εν λόγω μέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί ο Πρό-εδρος της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του μέλους στο πρόσωπο του οποίου ενδέχε-ται να συντρέχει το ασυμβίβαστο, είτε ύστερα από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, στις δε συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το μέλος στο ο-ποίο αφορά η εξέταση του ασυμβίβαστου.
8. Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπλη­ρωτές τους υποβάλλουν κατ' έτος στον αρμόδιο Αντει-σαγγελέατου Αρείου Πάγουτηνπροβλεπόμενη απότο Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-κονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η κατά παρέκκλιση από τις σημερινές διατάξεις αποζημίωση που καταβάλλε-ται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ιδιότροπο καθορίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ' οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Επι-τροπή.
10. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τον κανο-νισμό αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υ­πηρεσιακής μονάδας της Επιτροπής, τμήματος ελε­γκτών.
11. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συ­νεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συ­γκεκριμένων υποθέσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουρ­γού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-πουργού, μπορούν να αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βα-ρύνει τις υπηρεσίες απότις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών, αποζημιώσε-ων κ.λπ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2470/1997. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, για κά-θε συνέπεια.
12. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκ-δίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρό-τηση της Επιτροπής, ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθλημα τα πι-στοποιητικά της παραγράφου 3 του Άρθρου 77Α του πα-ρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι λοιπές αρμοδιότητες της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συμβούλιοτου Άρθρου 77Ατου Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από την η­μερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, το ανω­τέρω Ελεγκτικό Συμβούλιο αυτοδικαίως καταργείται, υ-ποκαθιστάμενο πλήρως από την Επιτροπή."


Άρθρο 24
Mετά το Άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 77A με το εξής περιεχόμενο:
"Άρθρο 77A Aρμοδιότητες Eπιτροπής Eπαγγελματικού Aθλητισμού
1. Η Επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοι-πές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμο-διότητες:

σελίδα 4549
α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζό-μενο καθ' οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόμενων κανονιστικών πρά-ξεων.
β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. καιταΤ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεων τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.
γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέ­σμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.
δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμε-να μ' αυτά και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.
ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου αυτού.
στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του πα-ρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην πα-ράγραφο 6 του Άρθρου αυτού.
η) Εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.
θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέμα-τα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υ-πουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπον-διών ή επαγγελματικών συνδέσμων.
ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημε-ρολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υπο-βάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού καικοινοποιείταιστονΥπουργόΑνάπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούλιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο, ύστερα από παραγγελία του Υ-πουργού Ανάπτυξης ή του Υπουργού Πολιτισμού ή αυτε-πάγγελτα.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Επιτροπής ή υ­παλλήλους που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί σ' αυτήν, ει-δικά προς τούτο εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Ε-πιτροπής.
Με απόφαση της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευ­θείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτι-κές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Ε-πίσης η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασ-δήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και οφείλει να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρ­μόδιες αρχές ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ173Α').
Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτι-σμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτρο-πή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υ­ποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση της τις κατά την κρί-
ση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγ-χομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υπο-χρέωση, μέσα σετριάντα (30) ημέρεςτο αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικά όργανο του οικείου επαγ-γελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμε-νων νόμιμων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επι-τροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώ-πων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστα-σης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρ­τητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμ-βάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγ-γράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.
Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρ­μόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελ-ματικών συνδέσμων ή των Α.Α. Ε. ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραντων α-νωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικά όργανο επιβάλλει στην ε-λεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της απο­βολής από το πρωτάθλημα.
3. Πριναπότηνέναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κά-θε Α.Α. Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ' υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην α-πόφαση της Επιτροπής περί μη χορήγησης του, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή.
Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτά-θλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρ-μόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά α-πό έκθεση της Επιτροπής.
4. Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α. Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαι-ούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, με τα στοιχεία των τυ­χόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 28του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Ε-πιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε.:
α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτη­σης μέλους, εκλογής νέου μέλους σε πλήρωση κενωθεί-σας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
β) Ταπρακτικάτων Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α. Ε., ε-ντός 20 ημερών από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

σελίδα 4550
γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 η­μερών από τη σύναψη τους.
δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα δι-οίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμ-βάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτι-κών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ημερών από τη σύ-ναψη τους.
ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει μετά ι-δρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές ε-ταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβά-σεις που προβλέπονται στο Άρθρο 84 του παρόντος, ε-ντός 5 ημερών από τη σύναψη τους.
στ) Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψη τους.
ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση.
Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετο­χών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παρο-χής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιου­δήποτε είδους, να διερευνάτηνπροέλευση καιτοντρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευση τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον πα-ρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επι-βάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή δι-οικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α. Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.
6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρ­τητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους πα-ραβάτες πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χι-λιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πα-ράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στονπα-ραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπρα-ξης, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α"), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επι-τροπής.
7. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτρο-πή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβα-σης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλει-ας ή είναι εντελώς ελαφρά.
8. Οιεπιδόσειςτωναποφάσεωντης Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με φροντίδα της Γ. Γ. Α., ισχύουν δε και γι' αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.
9. Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υ-πουργείου Ανάπτυξης.
10. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έ-χουν, μετά από αίτηση τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι ε-
παγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωμα-τεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων α-θλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην α-πορριπτική της αίτησης απόφαση της.
11. Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους."


Άρθρο 25
1. H παράγραφος 1 του Άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Οι Α.Α. Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματι-κού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεω­ρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. ΟιΑ.Α.Ε.μαζίμετονπροϋπολογισμόυποχρεούνταινακα-ταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουρ­γεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10%του συνό-λου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ι-σχύος της έξι μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ του ει-δικού λογαριασμού του Άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219 Α') με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα αντίστοιχα ποσά διατίθενται ως επιχορή­γηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδά-φιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσό-δωντου ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 102. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγ-γελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ο-λική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης.
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτε-δήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύ­πτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε ερ­γάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συ­μπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητι-κής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της α-γωνιστικής περιόδου, η Α.Α. Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική ε-πιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του Άρθρου 77Α ανακαλείται με απόφαση της Επιτρο-πής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προ-ϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατί-θενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λει-τουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού."
2. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έ-ναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συν-δέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν α-πασχολήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σω­ματείο καιτα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρ­θρου 95."
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 78 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"3. Οι Α.Α.Ε. καιτα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή Ε-παγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου α-πό την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματο-ποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα."
4. Στο Άρθρο 78 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 5 ως εξής:
"5. A.A.E. οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρ­μόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') και εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οι-κεία πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώ­σεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρί-σκονται."


Άρθρο 26
1. Στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 79 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο" α-ντικαθίστανται από τις λέξεις "στην Επιτροπή Επαγγελ-ματικού Αθλητισμού".
2. Στο Άρθρο 79 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 4 ως εξής:
"4. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε μια Α.Α.Ε. από μέλη της διοίκησης ή μετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση απαγορεύεται να ξε-περνούντο 20% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά που καταβάλλονται έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχι-κού της κεφαλαίου μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, απαγορεύεται όμως να επιστραφούν στους κατα-βάλλοντες."


Άρθρο 27
1. H παράγραφος 1 του Άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να τη-ρούν σε αναγνωρισμένη και νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, λογαριασμό κίνησης, μέσω του οποίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διε-νεργούνται κατ' αποκλειστικότητα οι καταβολές των πά-σης φύσεως εσόδων και εξόδωντους."
2. Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο" αντικαθίστα-νται από τις λέξεις "στην Επιτροπή Επαγγελματικού Α-θλητισμού".


Άρθρο 28
Tο Άρθρο 82 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 82 Eπιβολή ποινών
Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του παρόντος νόμου επιβάλλονται από το οικείο δικαιο-
δοτικό όργανο, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα απότην υ­ποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του Άρθρου 77Α."


Άρθρο 29
Το Άρθρο 83 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: "Άρθρο 83
"1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του παρό-ντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α. Η έκ-πτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαι-οδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Ε-παγγελματικού Αθλητισμού.
2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του Άρθρου 22 του πα-ρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης Α.Α. Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει ανατεθεί η δια-χείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμ-μετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ε-ταιρεία, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κα-τάστασης υποβάλλεται απαραιτήτως και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκει-μένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου της.
3. ΟιΑ.Α.Ε. καιτα Τ.Α.Α., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησης τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Α-θλητισμού υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ75Α') κάθε μέλους της διοίκησης τους, στην ο-ποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κα-νένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης Τ.Α.Α. και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα ο-ποία με απόφαση ή με την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμο-διότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαίσιο ο-ποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης, έ-στω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.
4. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 77Ατου παρόντος, η μη υποβολή στην Επιτροπή Ε­παγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κα-τάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητι-κό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξου­σιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλ-λεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύ­στερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
5. Εάν η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε προ­θεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, η οικεία ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφα-ση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.


Άρθρο 30
1. H παράγραφος 1 του Άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., έχει το δι-καίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:
α)Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμε-τάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητι-κών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.
β)Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α' αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιότυπων αυ­τών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα.
γ)Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγω­γής κατά την περίπτωση β' με μεταβίβαση της κυριότη­τας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.
Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έ-χουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διορ­γανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος."
2. H παράγραφος 3 του Άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που απο-κτάει δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετά-δοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υ­ποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α') και του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α'), όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα, κατ' επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελ-τία ειδήσεων. Η αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολι-κού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσο-λαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ρα-διοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που ευθύνεται, αποκλείεται από την άσκηση του σχετικού δικαιώματος του για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα-σης."
3. H παράγραφος 8 του Άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"8. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγρά-φους 2, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου τις οποίες λαμβά-νουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προανα-φερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-σπονδία (Ε.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), αν πρόκειται για αμοιβές Π.Α.Ε., λαμβάνει πο-σοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις α-νωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία κα-λαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρι-σης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγρα-φο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε., Ε.Ο.Κ., Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), ταυτόχρονα με τις καταβο-λές προςτα σωματεία ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβο-λήςτωνπροβλεπομένωνστηνπαρούσαπαράγραφο, η οι-κεία διοργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την εί-σοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ρα-διοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.
Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρ­θρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαι-ούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους α-ντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα."


Άρθρο 31
1. H παράγραφος 3 του Άρθρου 86 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"3. Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται το αργό-τερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οι-κείων πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στους α-θλητές που ανήκουν στη δύναμη τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο χρόνο μετά την έ-ναρξη του πρωταθλήματος διαρκεί αυτή, έχει ως συνέ-πεια την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώ­να της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. Η απόφαση λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα α-πό έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού."
2.  προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο Άρθρο 86 του Ν. 2725/1999 ως εξής:
"6. Οιπάσης φύσεως καταβολές προςτους αθλητές διε-νεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές."
3. Kαταργείται η παράγραφος 3 του Άρθρου 88 του Ν. 2725/1999.
4. H παράγραφος 1 του Άρθρου 89 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1.Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες α-θλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύ­ματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οιεισφορές υπο-λογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες α-ποδοχές των αθλητών.
Ειδικά γιατηνιατροφαρμακευτικήτουςπερίθαλψη,αντί για τον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α., οι αθλητές Α.Α.Ε. μπο-ρούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρεί-ες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτι-κές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείαςτου Ι.Κ.Α. επέρχεται μόνο α-πό το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.
Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του Άρθρου αυτού αρχί-ζει δύο μήνες μετά απότη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Άρθρο 32
Tο Άρθρο 93 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 93 Aπαγόρευση μεταγραφών
1. Τα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστι-κές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές κατάτη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε-ρότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή Ε-παγγελματικού Αθλητισμού πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του αθλητή που δεν μεταγρά-φεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η α-ντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα εξε-τάζεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελματικού συνδέσμου, ή κα-τά περίπτωση, της ολομέλειας των Τ.Α.Α. ή κατόπιν έκθε-σης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
2. Σύναψη συμβολαίου με αθλητή ή προπονητή είναι ά-κυρη, εφόσον οι προβλεπόμενες σε αυτό ετήσιες αμοι-βές, παροχές και λοιπές καταβολές προκαλούν υπέρβα-ση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα α-γωνιστική περίοδο, κατ' Άρθρο 78 παράγραφος 1 του παρόντος, οπότε, σε μια τέτοια περίπτωση, επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου."


Άρθρο 33
H παράγραφος 1 του Άρθρου 97του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"1. Η "Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών" (Ε.Π.Α.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύ­θηκε με το Ν. 879/1979 (ΦΕΚ56 Α') με έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 8του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ180 Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώ­δικα, διατηρεί την επωνυμία "Ένωση Ποδοσφαιρικών Α-νωνύμων Εταιριών" (Ε.Π.Α.Ε.) και αποτελεί τον επαγγελ-ματικό σύνδεσμο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εται-ριών (Π.Α.Ε.). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονομασίας της τη λέξη "Ελληνική" στην αντίστοιχη γλώσ-σα. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη ΕΣΑΠΕ, αντικαθίσταται από τη λέξη Ε.Π.Α.Ε."


Άρθρο 34
Tο Άρθρο 100 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 100 Πόροι της E.Π.A.E.
Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. είναι:
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία της,
β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτήν,
γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβο-λα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες που διοργανώ­νονται από αυτήν,
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διορ­γανώνονται από αυτήν, καθοριζόμενο με απόφαση του Δι-οικητικού της Συμβουλίου,
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντι-προσωπευτικών ομάδων που συγκροτεί,
στ) ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) από τις εισπράξεις, λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοσης από την τηλεόραση ο-ποιουδήποτε αγώνα της αρμοδιότητας του, σύμφωνα με το Άρθρο 84 του παρόντος,
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις."


Άρθρο 35
H παράγραφος3του Άρθρου 101 του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στοΔ.Σ. της Ε.Π.Ο. και με τέσσερα (4) ακόμα μέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέ-λευση της Ε.Π.Α.Ε., τα οποία μπορούν να αντικαταστα-θούν επίσης με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με ένα μέλος του


1. Oι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 102 του Ν. 2725/ 1999 τροποποιούνται ως εξής:
"1. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καταβάλλει στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και στις Π.Α.Ε. ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθάριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δι-καιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μη­νιαίως από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και μέσω αυτής στις Π.Α.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α)1,5 στην Ε.Π.Ο.
β) 2%στηνΕ.Π.Α.Ε.
γ) 3,5% στις Π.Α.Ε. Α' εθνικής κατηγορίας
δ) 2,5% στις Π.Α.Ε. Β'εθνικής κατηγορίας
ε) 2,5% στις Π.Α.Ε. Γ εθνικής κατηγορίας.
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ' ισομοιρίαν στις Π.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής.
Η Ε.Π.Α.Ε. αποδίδει στις Π.Α.Ε. τα ποσά που τους ανα-λογούν εντός δέκα ημερών από την ως άνω προς αυτή κα-ταβολή. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συμψηφίσει τυχόν υποχρε-ώσεις των Π .Α. Ε. προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που η Ε. Π .Α. Ε. δεν αποδώσει σε κάποια Π .Α. Ε. τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη Π.Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει απότην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να της καταβάλλεται απευ­θείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.
2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η ο-ποία κοινοποιείται στην Ε.Π.Α.Ε. και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στην Ε.Π.Α.Ε. ή σε συγκεκριμένη Π.Α.Ε. διακόπτεται υποχρεω-τικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. Με την ίδια απόφα-ση καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προ-κύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή αυτήν.
Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζε-ται υποχρεωτικά όταν μια Α.Α.Ε.:
α) παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή

β) παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως ά-νω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχωντηςγιατηνέγκρισητωνετήσιωνοικονομικώντης καταστάσεων ή
γ) δεν έχει νόμιμη διοίκηση."
2. Στο Άρθρο 27του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219 Α") προστί-θεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:
"10. Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρι-σης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνω­στικά Αγώνων Μπάσκετ παραχωρείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., με τροποποίηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύτου Ελληνικού Δημοσίου καιτηςΟ.ΠΑΠ.Α.Ε.,για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη δημοσίευση του Ν. 2843/2000.
Τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο ισχύουν και για το παι-χνίδι Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπά­σκετ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρ­θρο αυτό.
Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, ορ­γάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Α-γώνων Ομαδικών Αθλημάτων παραχωρείται στην Ο.Π.Α.Π.Α.Ε. μετροποποίησητης σύμβασηςπου έχει συ­ναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη δημοσίευση του Ν. 2843/2000.
Τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο ισχύουν και για το παι-χνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων. Η τρο-ποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του απο-κλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώ­νων Ομαδικών Αθλημάτων, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο Άρθρο αυτό.
Στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τις Κ.Α.Ε., ταΤ.Α.Α. και τα αθλητικά σω­ματεία που συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθάριστα έσοδα του παιχνιδιού Προ-γνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, αφαιρουμένων των δικαιω-μάτων των πρακτόρων. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων κατά περίπτωση και η κατανομή του ποσοστού αυτού κα-θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Για τις καταβολές αυτές ισχύουν αναλόγως τα προβλε-πόμενα στο Άρθρο 102 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
Στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), απότα ακα-θόριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ο­μαδικών Αθλημάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων.
Η κατανομή του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) στις ομοσπονδίες των οποίων ομάδες συμπεριλαμβάνο­νται στο παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλη­μάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-σμού.
Η διεξαγωγή, οργάνωση και λειτουργία όλων των παι-χνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι δυνατή και χωρίς την έκ-δοση δελτίου. Ο προσφορότερος τρόπος και το προσφο-ρότερο μέσο διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας, ο-ρίζονται για το σκοπό αυτό στους κανονισμούς των παιχνιδιών."


Άρθρο 37
H περίπτωση β'του Άρθρου 106 του Ν. 2725/1999 τρο-ποποιείται ως εξής:
"β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτόν".


Άρθρο 38
1. Στις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 110 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "του Ελεγκτικού Συμβουλίου" αντικα-θίστανται από τις λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού".
2. Στηνπαράγραφο 1 του Άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "του Ελεγκτικού Συμβουλίου" αντικαθίστανται α-πό τις λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητι-σμού".
3. Στο Άρθρο 111 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 3 ως εξής:
"3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παρα-γράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ ε-θνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαι-ούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την ανα-βίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τε-λούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης καιπροεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λπ. που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 συντέ-μνονται κατά το ήμισυ."
4. Στις παραγράφους 4 και 5 του Άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "του Ελεγκτικού Συμβουλίου" αντικα-θίστανται από τις λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού".
5. Στην παράγραφο 14 του Άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999 οι λέξεις "του Ελεγκτικού Συμβουλίου" αντικαθίστα-νται από τις λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελματικού Α-θλητισμού".


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Άρθρο 39
1. Tο τμήμα Γ του Ν. 2725/1999 (άρθρα 119 επ.) μετο-νομάζεται σε: "ΠEIΘAPXIKH KAI ΠOINIKH EY ΘYNH". Δια-τηρούνται τα κεφάλαια A' (άρθρα 119-122) με τίτλο "ΠPΩTOBAΘMIAΔIKAIOΔOTIKA OPΓANA" και B' (άρθρα 123-128) με τίτλο "ΔEYTEPOBAΘMIA ΔIKAIOΔOTIKA OPΓANA" και προστίθεται κεφάλαιο Γ (Άρθρο 128A) με τίτλο "ΠOINIKH ΕΥΘΥΝH".
2. TοΆρθρο119τουΝ. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 119 Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα
1. Στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους επαγγελματι-κούς συνδέσμους, όπου αυτοί υπάρχουν, των ομαδικών αθλημάτων του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της κολυμ-βητικής για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα γιατηνεπίλυση αθλη­τικών διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να λειτουργήσει δικαιοδοτικά όργανο και σε ομο-σπονδία άλλου ομαδικού αθλήματος.

2. Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο Άρθρο 120 αρμοδιότητες, σχετικά με αγώνες και κα-τηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής:
α) ως προς το άθλημα του ποδοσφαίρου, για τους αγώ­νες Α', Β' και Γ εθνικής κατηγορίας ανδρών,
β) ως προς τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πε-τοσφαίρισης, της υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρι-σης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β' εθνικής κατηγορίας αν-δρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, επιτρέπε-ται να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατη­γορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότη­τα των οργάνων αυτών.
3. Tα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα α-θλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα α-θλήματα αυτάτοΔ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτω­ση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικά όργανο έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιουλίου, του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός κλη­ρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανι-σμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζό-μενο με απόφαση του προέδρου του τριμελούς συμβου­λίου διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οι-κείου επαγγελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβά-νεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η ε-μπειρία σε θέματα αθλητισμού.
4. Το αναπληρωματικό μέλος του δικαιοδοτικού οργά-νου αντικαθιστά το τακτικό μέλος σε περιπτώσεις απου­σίας ή κωλύματος του.
5. Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού του δικαιοδοτικού οργάνου δύνανται να εκτελούν και μό-νιμοι υπάλληλοιτης Γ. Γ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
6. Το δικαιοδοτικά όργανο εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται απότη Γ.Γ.Α., η οποία και βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη."


Άρθρο 40
Tο Άρθρο 120 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

"Άρθρο 120 Aρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

1. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικά όργανο είναι αρμόδιο: α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παρα-βάσεων καιτην επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται α-πό τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου α-θλήματος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματα τους,
β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υ­ποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση απο-τελέσματος αγώνων καιτην επιβολή των ποινών,
γ) γιατην εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρουςτου αγώνα,
δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επι-βολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανο-νισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας.
2. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούμενης παρα-γράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις με την επιφύ-
λαξη των προβλεπόμενων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστη­ρίζονται εντός δύο (2) ημερών από την τέλεση του αγώνα και οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι α-μέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώ-πιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., εκτελούνται την επόμενη από την έκδο-ση τους αγωνιστική ημέρα κατάτην οποίατο σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα με-σολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέ-ρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνι-στική.
Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφο-ρούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερ­θείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής."


Άρθρο 41
Tο Άρθρο 121 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 121
Προσφυγή κατά των αποφάσεων
των δικαιοδοτικών οργάνων
1. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού ορ­γάνου προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανώτα-του Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) του Άρθρου 123 του παρόντος, και με την ε-πιφύλαξη της παραγράφου 4του Άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.
β) όταν επιβάλλουν ποινές είτε αποκλεισμού της έδρας του σωματείου, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α., είτε τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές.
γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των ομάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μη­νών ή ποινές έκπτωσης από το σωματειακό ή εταιρικό α-ξίωμα για χρονικό διάστημα επίσης μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.
δ) όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα για χρο­νικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.
ε) όταν επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
στ) όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69παράγραφος 12, 77Aπαράγραφοι2και3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86 παράγρα-φος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου.
2. Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρό­σωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίη­ση, με οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόμενης από-φασης, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στο Άρθρο 126 του παρόντος.
3. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών ορ­γάνων κοινοποιούνταιπαραχρήμα και με ευθύνη του Προ-έδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του αντίστοιχου δευ­τεροβάθμιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την

σελίδα 4556
κοινοποίηση αυτή ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπι-κού του τμήματος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσε-ωντης Ε.Π.Ο. μπορούν με πράξη τους να εισάγουν οποι-αδήποτε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου στο αντί-στοιχο δευτεροβάθμιο όργανο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώ­σεις παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς, με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργά-νου, τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να ε-πιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως."


Άρθρο 42
Tο Άρθρο 122 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 122 Tοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικά όργανο
Στη Θεσσαλονίκη συνιστάται τοπικό πρωτοβάθμιο μο-νομελές δικαιοδοτικά όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων οι οποίοι διεξάγονται σε όμιλο στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσα-λίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Α-νατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωταθλημάτωντων ομαδικών αθλημάτωνπου αναφέρο-νται στις παραγράφους 1 και2του Άρθρου 119. Μέλοςτου δικαιοδοτικού αυτού οργάνου με τον αναπληρωτή του διο-ρίζεται πρωτοδίκης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύ­νης που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Οι διατάξεις των άρθρων 119,120 και 121 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του Άρθρου αυ­τού.
Τοτοπικό αυτό όργανο ασκείτιςπροβλεπόμενες απότο Άρθρο 120 αρμοδιότητες."
θεί κατάτη διάρκειατης θητείαςτους γίνεται μόνο απότα αναπληρωματικά μέλη."


Άρθρο 44
TοΆρθρο 124του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 124 Δικαιοδοσία - αρμοδιότητες A.Σ.E.A.Δ.
Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προ-σφυγών:
α) Κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών.
β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσε-ων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προ-βλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφά-σεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προ­σβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν αα) την επι-βολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νο-μικά πρόσωπα, ββ) την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλη­τών, γγ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή δδ) την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων.
γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους α-θλητές τους, εφόσον το καταστατικό της οικείας αθλητι-κής ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν.
δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύμα-τος του Άρθρου 130.
ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του Άρθρου 119, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 121 του παρόντος."


Άρθρο43 Άρθρο 45
Tο Άρθρο 123 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
Tο Άρθρο 125 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 123 "Άρθρο 125
Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων Λειτουργία - Oργάνωση
1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί, ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικά όργανο, Α-νώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
2. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει δεκαπέντε (15) μέλη και συγκρο-τείται από έναν (1) πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών καιέναν (1) εφέτη διοικητικών δικαστηρίων, πέντε (5) προέδρους πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δι-καιοσύνης, δύο (2) προέδρους πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων καιτρεις (3) εισαγγελείς πρωτοδικών. Τα μέ-λη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το μήνα Ιούνιο, κάθε δεύ­τερου έτους. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισμού.
3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ορίζονται κατά περίπτωση α-πό το τριμελές συμβούλιο διοίκησης του Εφετείου Αθη­νών, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Πρωτοδικεί-ου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και α-πό τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Ο ορισμός περιλαμβάνει και ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Α-ντικατάσταση των τακτικών μελών οποτεδήποτε απαιτη-
1. Το Α.Σ. Ε.Α.Δ. λειτουργεί σε τρία (3) τμήματα και σε Ο­λομέλεια. Η σύνθεση των τμημάτων καθορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. και στο πρώτο τμήμα αυτού προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους δικα-στικούς λειτουργούς. Στα άλλα δύο τμήματα προεδρεύ­ουν δύο δικαστικοί λειτουργοί κατά σειρά υπηρεσιακής αρχαιότητας.
Κάθετμήμα συνεδριάζει με πενταμελή σύνθεση. Κατ'ε-ξαίρεση, όταντοδικάζοντμήματου Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότιη υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας, μπορεί με από-φαση του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια.
2. Καθήκοντα γραμματέων του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούν μό-νιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού."


Άρθρο 46
TοΆρθρο 126του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 126 Άσκηση - συζήτηση προσφυγής
1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ητήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 121 παράγρα-

σελίδα 4557
φος 2, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της καθ' οιονδή­ποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έωςτηνημέρατης συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με από-φαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερι-κής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύ­νολο της η προσφυγή, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του, κατά το Άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο υπογεγραμμένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επείγουσα επιστο-λή επί αποδείξει. Η ημέρα και ώρα συζήτησης της προ-σφυγής προσδιορίζονται από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του σε δικάσιμο που δεν απέχει περισ-σότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κα-τάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφε-ρόμενους, με φροντίδατου γραμματέα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., ο-κτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ' εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσες περι-πτώσεις να συντέμνεται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με κάθε τρόπο στους ενδιαφερόμενους δύο (2) τουλάχιστον ημέ-ρεςπριναπότη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γί-νεται δημόσια και η ανάπτυξη τους προφορικώς ή και εγ-γράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά πρακτι-κά από τον γραμματέα. Για την παράσταση των μερών απαιτείται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος καταβάλ-λει ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης που καθορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
2. Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτο-βάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου για αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να ανα-βληθεί μόνο μια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, ε-φόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις δε λοιπές περι-πτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ιδίου ή άλλου τμήματος. Εάν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζή­τηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσον κλήθηκαν νόμι-μα και εμπρόθεσμα.
3. Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τμήματος ή το μέ-λος που ορίζουν, ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτό­πια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων ή άλ-λων κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλληλογραφεί απευθείας, για θέματα σχετικά με τις εκδι-καζόμενες σε αυτό υποθέσεις, μετά αθλητικά σωματεία, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις ομοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν αμέσως. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρω­ταθλητής και καμία βαθμολογική σειρά αγώνων δεν επι-κυρώνεται από το αρμόδιο αθλητικό όργανο, εφόσον εκ-κρεμούν προσφυγές στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., σχετικές με αποτε-λέσματα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη βαθμολογία τους.
4. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ., επί προσφυγών κατά τωνπρωτοβάθμιωνδικαιοδοτικώνοργάνωνγιααθλητικές διαφορές από την τέλεση αγώνων εκδίδονται το πολύ μέ-σα σε επτά (7) ημέρες από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε λοιπές περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ημερών και κοινοποιούνται αυθημερόν στους ενδιαφερομένους.
5. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως με-τά την κοινοποίηση τους και η προθεσμία για την προ-σβολή τους στο αρμόδιο δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση τους.
6. Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης επιτρέπεται μόνο για λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσης."


Άρθρο 47
Tο Άρθρο 127του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 127 Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη -Λειτουργία
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού λαμβάνεται μέριμνα για την κοινή στέγαση των δικαιοδοτικών οργά-νων των άρθρων 119επ. και την εν γένει γραμματειακή υ­ποστήριξη τους. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραμματέων τους καθο-ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις βαρύνουν τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του Άρθρου 49 του παρόντος νόμου."


Άρθρο 48
Tο Άρθρο 128του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 127Α Eιδικό Tοπικό Tμήμα A.Σ.E.A.Δ.
1. Στη θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., που συγκροτείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν (1) πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρω­τοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών.
2. Ο διορισμός των μελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου έτους. Η λει-τουργία του τοπικού τμήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ο ορισμός των δικαστικών λειτουργών γίνεται από τα τριμελή συμβούλια και τον προϊστάμενο της εισαγγελίας των αντίστοιχων δικαστη­ρίων της θεσσαλονίκης, που ορίζουν και ίσο αριθμό ανα-πληρωματικών μελών.
Το ειδικό τοπικό τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών:
α) κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδο­νίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή κατά των α-ποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, αν αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβού­λια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' του Άρθρου 124,
β) κατά αποφάσεων των αθλητικών σωματείων που α-ναφέρονται στην περίπτωση γ' του Άρθρου 124 και ε-

σελίδα 4558
δρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσα-λίας, Μακεδονίας και Θράκης,
γ) κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτι-κών οργάνων του Άρθρου 122.
3. Όταν το ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας μπορεί με από­φαση του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Α.Δ., στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχει και αυτό."


Άρθρο 49
Mετάτο Άρθρο 127Ατου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 127Β ως εξής:
"Άρθρο127Β Eιδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο
1. Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτο-βάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι τριμελές και συγκρο-τείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υ­ψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέ-γει το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του Άρθρου 119του παρόντος.
2. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πει-θαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη τηςπολιτικής και ποινικής δι-καιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δι-καστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιο-σύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας. Οι δικαστι-κοί λειτουργοί επιλέγονται και διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρ­θρου 119. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επι-λέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτο-δίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όρ­γανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησηςτης Ε.Π.Ο., ενώ δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεώντης ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος.
3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που συ­γκροτείται από έναν (1) αρεοπαγίτη ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτωνπου προτείνουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτηματου Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολι-τικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδι-κής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος ε-φετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπλη­ρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφέσεων διορίζονται από τοΔ.Σ. της Ε.Π.Ο. Για τον ορισμό έχουν εφαρμογή οι δια-τάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 123. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποί-ας καθορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικότης Ε.Π.Ο.,καθώς και οι προβλεπόμενες
γιατο Α.Σ.Ε.Α.Δ. στο Άρθρο 124, εκτός από την περίπτω­ση δ'. Για την άσκηση και συζήτηση των προσφυγών στην Επιτροπή Εφέσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Άρθρου 126 του παρόντος.
5. Oι πράξεις και οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργά-νων δεν επικυρώνονται, ούτε ελέγχονται, αναστέλλονται ή ακυρώνονται από το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέ-σμου ή της Ε.Π.Ο. Ομοίως και οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο απόταπιο πάνω όργανα."


Άρθρο 50
Mετάτο Άρθρο 127Βτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128 ως εξής:
"Άρθρο 128 Aθλητικός Eισαγγελέας
1. Στις εισαγγελίες πλημμελειοδικών Aθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτών αρμόδιος για τον αθλητισμό εισαγγελέας, ο οποίος επι-μελείται την άσκηση ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήμα-τα που τελούνται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή κα-τά τη διάρκεια τους, καθώς και για αδικήματα που τελού­νται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους. O αρμόδιος για τον αθλητισμό εισαγ-γελέας έχει επίσης την ευθύνη να εποπτεύει τη λειτουρ­γία των συνδέσμων φιλάθλων, το έργο των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με α-φορμή αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων του παρόντος νόμου. Επίσης, συμμετέχει σε συσκέψεις που συγκαλείη Δ.Ε.Α.Β. ή η αρ­μόδια αστυνομική αρχή, όταν το αντικείμενο τους εμπί-πτει στις κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες του, και επο-πτεύει την εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που επιβλήθηκαν κατά τον παρόντα νόμο.
2. Το έργο των αρμόδιων για τον αθλητισμό εισαγγε-λέων εποπτεύει και συντονίζει αντεισαγγελέας του Αρεί-ου Πάγου που ορίζεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου."


Άρθρο 51
Tο Άρθρο 95 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 95 Eπιτροπές Eπίλυσης Oικονομικών Διαφορών
1. Oι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και A.A.E. ή α-θλητικών σωματείων που διατηρούν T.A.A., εάν δεν ορί-ζεται διαφορετικά με ρητό όροτης σχετικής σύμβασης, ε-πιλύονται διαιτητικά από τις επιτροπές επίλυσης οικονο-μικών διαφορών.
2. Οι επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος Άρθρου είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτη­σίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του άρ­θρου 87 του παρόντος. Oι επιτροπές αυτές συγκροτού­νται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις ή στις ολομέλειες τμημάτων αμειβομένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλί-ου τους με διετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την ε-πίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προ-


ΦΕΚ239
σελίδα 4559
κύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονη­τών και A.A.E. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν T.A.A., όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Όταν δεν λειτουργεί ολομέλεια T.A.A. ή αυτή αδυνατεί νατη συ­γκροτήσει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του πρωτα-θλήματος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε περίπτωση χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομοσπονδία του αθλήματος. Oι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με διετή θητεία, με απόφα-ση του διοικητικού τους συμβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτο-βάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.
3. Oι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, ως ακολού­θως:
α) απόένα (1) μέλοςτουδιοικητικού συμβουλίουτου οι-κείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέ-λειας των τμη μάτων αμειβομένων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Oμοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, ως πρόεδρο,
β) από τρεις (3) δικηγόρους, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, κοινής αποδοχής των ενδιαφε-ρόμενων μερών,
γ) από ένα (1) δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του επαγγελματικού συνδέ-σμου των αθλητών, ή των προπονητών, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμφω­νήσουν στην επιλογή των προσώπων της περίπτωσης β' τα πρόσωπα αυτά ορίζονται από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
4. Oι δευτεροβάθμιες επιτροπές αποτελούνται από πέ-ντε (5) μέλη, ως ακολούθως:
α) από δύο (2) Προέδρους Εφετών ή Εφέτες της πολιτι-κής και ποινικής δικαιοσύνης, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του Άρθρου 119 του παρόντος νόμου. Πρόεδρος της επιτρο-πής ορίζεται ο αρχαιότερος των δικαστών,
β) από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομο-σπονδίας, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω,
γ) από έναν (1) εκπρόσωποτου οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητών ή των προπονητών κατά περίπτωση, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται απότοΔ.Σ. αυτών και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω,
δ) από έναν (1) δικηγόρο, παρ' Aρείω Πάγω, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται με κοινή αποδοχή των μερώνή σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί από το Δ.Σ. του Δι-κηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5. Oι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών δεν εί-ναι προσωρινά εκτελεστές, η έφεση δε κατά αυτών α-σκείται ενώπιον των οικείων δευτεροβάθμιων επιτροπών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίη­ση της απόφασης.
Oι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών εκδίδονται υ­ποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης.
6. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυ­σης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των προτο-βάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο της οριζό-
μενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσμίας, α-ποτελούν δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του Άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β' του Κ.Πολ.Δ.
7. Oι δικηγόροι που ορίζονται ως μέλη των παραπάνω ε-πιτροπών πρέπει:
α) να έχουν ειδική εμπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο.
β) να μην είναι μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντες σύμβουλοι αυτής ή μέλη αθλη­τικών σωματείων που διατηρούντμήματα αμειβομένων α-θλητών.
γ) να μην συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 3 του παρόντος νό­μου.
8. O κάθε δικηγόρος, προκειμένου να ορισθεί ως μέλος των πιο πάνω επιτροπών, οφείλει, με ποινή ακυρότητας του διορισμού του, να υποβάλει στον οικείο επαγγελματι-κό σύνδεσμο ή στην ολομέλεια των τμημάτων αμειβομέ-νων αθλητών ή, κατά περίπτωση, στην ομοσπονδία:
α) βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να αποδεικνύε-ται η ειδική εμπειρία και γνώση του στο αθλητικό και ερ­γατικό δίκαιο,
β) υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσω-πο του τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου κωλύματα.
9. Στα μέλη των πιο πάνω επιτροπών, στους αναπληρω-τές τους, καθώς και στους γραμματείς καταβάλλεται ειδι-κή μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας επαγγελματικής ένωσης ή της ο­λομέλειας των T.A.A., ή άλλως, της οικείας ομοσπονδίας για την πρωτοβάθμια επιτροπή και της οικείας ομοσπον-δίας για τη δευτεροβάθμια επιτροπή, τον προϋπολογισμό των οποίων βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ


Άρθρο 52
1. Tο τμήμα Δ'του Ν. 2725/1999 (άρθρα 129 επ.) μετα-τρέπεται σε τμήμα E'. Πριν από αυτό προστίθεται νέοτμή-μαΔ'μετίτλο"KATAΠOΛEMHΣH TOY NTOΠINΓK"πουπε-ριλαμβάνει τα νέα άρθρα 128A-128IΔ.
2. MετάτοΆρθρο128τουΝ. 2725/1999 προστίθεταινέο Άρθρο 128A ως εξής:
"Άρθρο 128A Nτόπινγκ
Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσμα-τος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των ανηλίκων, είναι αντί-θετο με τις θεμελιώδεις αρχέςτου Ολυμπισμού, του ευ α-γωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται."


Άρθρο 53
Mετάτο Άρθρο 128Aτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128B ως εξής:
"Άρθρο 128B Έννοια όρων
Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από


σελίδα 4560
αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύ­παρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου, είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
β) Χρήση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη από α-θλητή και η εισαγωγή στον οργανισμό του απαγορευμέ-νης ουσίας, ιδίως με κατάποση ή με ένεση, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή από αυτόν απαγορευμέ-νης μεθόδου.
γ) Χορήγηση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο δόση, πα-ροχή ή μεταβίβαση στον αθλητή απαγορευμένης ουσίας ή η εφαρμογή σε αυτόν απαγορευμένης μεθόδου, ανε-ξάρτητα εάν τελικά έγινε χρήση της.
δ) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογι-κό ή βιοτεχνολογικό υλικό και κάθε μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συ­γκαλύψει μια τέτοια μεταβολή και περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται από τον πα-ρόντα νόμο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ' άρ-θρο 128Γ. Επίσης
- Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρμακο-λογική δράση ή χημική δομή παρόμοια με απαγορευμένη ουσία.
- Bιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίμα-τος ή ερυθρών κυττάρων ή σχετικών παραγώγων αίμα-τος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες ή να προπονείται είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αί-ματος είτε όχι, ανεξάρτητα από το εάν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως ποσότητα αίματος ή η χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων ή ιστών.
- Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μά-σκα) είναι οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι που χρη­σιμοποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να αλλοιωθεί ή να εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγμα-τος ή η ανίχνευση ουσιών στο δείγμα.
- Φαρμακευτική, χημική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η χρήση ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν ή να ε-μποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγ-ματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο καθετηρια-σμός, η αντικατάσταση των ούρων, καθώς επίσης και η α-ναστολή της απέκκρισης αυτών.
ε) Ντόπινγκ ίππου είναι χορήγηση ή χρησιμοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε ιππικούς αγώνες ή ιπποδρομίες κάθε απαγορευμένου μέσου ή ηλεκτροδιέγερσης που εί-ναι ικανό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές του δυ­νάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγω­νιστικής του ικανότητας και απόδοσης.
στ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός παράγοντας, ιατρός ή παραϊα-τρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται με αθλη­τές ή προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές.
ζ) Δείγμα είναι βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλέγει κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθη­καν σε εκτέλεση του και τους κανονισμούς της οικείας α-θλητικής ομοσπονδίας και προορίζονται για έλεγχο ντό-πινγκ αθλητή ή ίππου.
θ) Θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύ­πτει από ανάλυση δείγματος από αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και βε-βαιώνει την ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέ-σου είτε των αποδείξεωντηςχρήσης ενόςτέτοιου μέσου.
ι) Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι χωρίς προη­γούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής και προκειμένου να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα μέσα:
ια) η διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγω­γή, διαμετακόμιση, διανομή, μεσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά και η διάθε-ση με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων,
ιβ) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή α-παγορευμένων μέσων, καθώς και η έκδοση ιατρικών συ­νταγών για τα μέσα αυτά χωρίς πραγματική και συγκεκρι-μένη ιατρική ένδειξη,
ιγ) η χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότη­ση απαγορευμένων ουσιών, η παρακίνηση με οποιονδή­ποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών."


Άρθρο 54
Mετάτο Άρθρο 128Bτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128Γ ως εξής:
"Άρθρο 128Γ Τα απαγορευμένα μέσα
1. Απαγορευμένα μέσα είναι τα εξής: Α) Απαγορευμένες ουσίες:
α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε πε-ρίπτωση:
1. Διεγερτικά
2. Ναρκωτικά
3. Αναβολικά
4. Διουρητικά
5. Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικά και συναφείς με αυτές ουσίες.
Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην πα-ράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου μπορεί ορισμένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται μόνο αν υπερβαίνουν ορισμένη ποσοτική συγκέντρωση.
β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την ποσοτική συγκέντρωση:
1. Αλκοόλη
2. Κανναβινοειδή
3. Τοπικά αναισθητικά
4. Κορτικοστεροειδή
5. β-αναστολείς
Β) Απαγορευμένες μέθοδοι:
α) ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών,
β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το πλάσμα,
γ) φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποί-ηση.
Γ) Όσες άλλες ουσίες ή μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε φορά στην κοινή απόφαση της επόμενης παραγράφου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοι-ας και Πολιτισμού, που εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, καθορίζονται οι απαγορευμένες ουσίες ή μέ-θοδοι κατά την έννοια του Άρθρου 128Β του παρόντος νό-μου, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Κατα-πολέμησης του Ντόπινγκ του Άρθρου 128ΣΤ του παρό-ντος. H απόφαση αυτή εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους καταλόγους απαγορευμένων μέσων που εκδίδει κά-θε φορά η Δ.Ο.Ε., ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπιν-γκ (Π.Ο.Α.) καιη αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύμ-βασης κατά του Ντόπινγκ (Ν. 2371/1996). Ο κατάλογος

σελίδα 4561
των απαγορευμένων μέσων που περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός για όλα τα αθλήματα και για ό­λους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην απόφαση ο-ρίζεται ρητά το αντίθετο."


Άρθρο 55
Mετάτο Άρθρο 128Γτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128Δ ως εξής:
"Άρθρο 128Δ Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ
1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών, διενεργεί-ται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων ε-φόσον αυτά καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονταιτη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδι-ους κατά τον παρόντα νόμο φορείς, που έχουν την αρμο-διότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη υποχρέω­ση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.
2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες:
α. της λήψης δειγμάτων από αθλητές ή ίππους και β. της ανάλυσηςτων δειγμάτων για την ανίχνευση της ύ­παρξης τυχόν απαγορευμένης ουσίας ή της χρήσης απα-γορευμένης μεθόδου.
3. Την ευθύνη της δειγματοληψίας ντόπινγκ έχει η αρ­μόδια ημεδαπή υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέ-ντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α). Σε περίπτωση αδυναμίας της, μπορεί να γίνει δειγματοληψία από αντίστοιχη αλλοδαπή υπηρεσία, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α.
4. Την ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργεί υπο-χρεωτικάτο αναγνωρισμένο απότη Δ.Ο.Ε. Εργαστήριο Ε-λέγχου ντόπινγκτου Ο.Α.Κ.Α. ή άλλο εργαστήριο της Ελ-λάδας, που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωρισθεί από τη Δ.Ο.Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας των ανωτέρω εργαστη­ρίων, η ανάλυση του δείγματος μπορεί να γίνει από εργα-στήριο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε.
5. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκμαίρεται ότι διε-νεργούν τις αναλύσεις με βάση τους κρατούντες και πα-ραδεκτούς κανόνες της επιστήμης. Κατά του τεκμηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη.
6. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρό-πο που διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης για ό-λους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους.
7. Με κοινή απόφασητων Yπουργών Υγείας καιΠρόνοι-ας και Πολιτισμού καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγ-χου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που έχει γίνει με γονι-διακή μεταφορά)."


Άρθρο 56
Mετάτο Άρθρο 128Δτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128E ως εξής:
"Άρθρο128E Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων
1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια α-γώνων και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τον οικείο επαγγελμα-τικό σύνδεσμο ή το φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμε-νος.
2. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη διεξαγωγή αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους συμμετέχουν ομάδες Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Α-μειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.).
3. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας και ειδικότερα:
α. Στα εθνικά πρωταθλήματα σε έναν τουλάχιστον αγώ-να, κάθε αγωνιστικής ημέρας και κάθε κατηγορίας Πρω­ταθλήματος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλήματα διε-ξάγονται αγώνες κατάταξης (play off), ο έλεγχος γίνεται σε έναν τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φά-σης, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα και
β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε φάσης αυτού, συμπεριλαμβα-νομένου και του τελικού αγώνα.
4. Επίσης ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας πανελλήνιων ή εθνικών πρωταθλημάτων στα αθλήματα που έχουν επαγ-γελματικά πρωταθλήματα, καθώς επίσης και στα αθλή­ματα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο έ-λεγχος στα ομαδικά αθλήματα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές του οικείου πρωταθλήματος της κανονι-κής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται αγώνες κατά-ταξης (play off), κατάτα οριζόμενα στηνπροηγούμενη πα-ράγραφο. Ως προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνε-ται τουλάχιστον στους αγώνες της ημιτελικής και της τελικής φάσης.
5. Όσοναφοράτα ατομικά αθλήματα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μία αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών Πρωταθλημάτων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.
6. Εκτός των ανωτέρω κατ' ελάχιστον υποχρεωτικών ε-λέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτί-ζει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύ­τερο αριθμό ελεγχομένων αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.
7. Κατάτη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ε-λέγχου ντόπινγκ δίδεται απότην αρμόδια Επιτροπή του Ε­θνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.
8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κα-τά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενερ­γείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ή την Ελληνική Ολυ­μπιακή Επιτροπή ή απότην οικεία αθλητική ομοσπονδία.
Οι ανωτέρω φορείς με γραπτή εντολή τους προς τις αρ­μόδιες υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούντη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.
9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από ο-ποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προη­γούμενη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέ-μησης του Ντόπινγκ.
10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδί-δεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρό-ντος, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης των αγώνων ή των αγωνισμάτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου προσώπων, η διαδικασία κλήρωσηςτων αθλητών από κάθε ομάδα ή α-

σελίδα 4562
γώνισμα, που θα υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."


Άρθρο 57
Mετά το Άρθρο 128Eτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128ΣT ως εξής:
"Άρθρο 128ΣT Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Εθνι-κό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), που έχει σκοπότοσχεδιασμό,τηνπαρακολούθηση,τονέ-λεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε ε-θνικό επίπεδο.
2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ­γού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
Από τα μέλη αυτά:
α. Τρία μέλη είναι νομικοί, κατά το δυνατό με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ή του αντικειμένου (ντόπινγκ).
β. Τρία μέλη είναι επιστήμονες από το χώρο της φαρ­μακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής, με γνώ­σεις στο αντικείμενο (ντόπινγκ), που επιλέγονται ως εξής:
- Ένα μέλος Δ.E.Π. Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής των Α.Ε.Ι.
- Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλ-λουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικήςτων Α.Ε.Ι.
- Ένα μέλος που επιλέγεται από κατάλογο πέντε τουλά-χιστον προσώπων που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβού­λιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
γ. Τρία (3) μέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισμού, που υποδεικνύονται ως εξής:
-Ένας μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-τροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέ-λεια της Ε.Ο.Ε.
-Ένα μέλος της Ολομέλειαςτης Ε.Ο.Ε., αντιπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την Ο­λομέλεια της Ε.Ο.Ε.
-Ένα μέλος Δ. Ε. Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α. που επιλέγεται από κατά-λογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.
3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.
4. Τα μέλη δεν ανακαλούνται και η θητεία τους δεν δια-κόπτεται λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στη θέ-ση έκτης οποίας μετέχουν στο Συμβούλιο. Μέλος για το οποίο διαπιστώνεται κώλυμα από το Συμβούλιο, κηρύσ-σεται άμεσα έκπτωτο από αυτό με απόφαση που λαμβά-νεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των με-λών.
5. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση πάνω από έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας, διορίζεται ένα νέο μέλος, η θητεία του οποίου λήγει την ίδια ημερομηνία κατά την ο-ποία θα έληγε η θητεία του προσώπου που αντικαθιστά.
6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχι-στον έξι από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτω­ση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει το γενικό σχεδιασμό όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα αυτών και την κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των α-γώνων ή εκτός αυτών, σε συνεργασία με τις αθλητικές ο-μοσπονδίες και τους αρμόδιους φορείς.
β. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητι-κούς φορείς, τους φορείςτης εκπαίδευσης και τα μέσα ε-νημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρή­σης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθό-δων, δίνοντας έμφαση στους κινδύνουςτης υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού.
γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση-κατάρτιση των υπεύ­θυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου ντό-πινγκ και χορηγεί ταυτότητες στους εντεταλμένους δειγ-ματολήπτες.
δ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξε-λίξεις στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την τροποποίη­ση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων της παρ. 2 του Άρθρου 128Γτου παρόντος.
ε. Δίδει εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προ-βλεπόμενες στο Άρθρο 128Δ υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρι-σμένο κατά το Άρθρο 128Γ εργαστήριο.
στ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρμόδιο εργα-στήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγηση τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τα θετικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές ομο-σπονδίες και στους οικείους επαγγελματικούς συνδέ­σμους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική α-πόφαση του Άρθρου 128E του παρόντος νόμου.
ζ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμώντων οι-κείων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα του ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Η οικεία αθλητική ο-μοσπονδία έχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Συμβουλίου για τις αποφάσεις της και τις σχετικές διαδι-κασίες πειθαρχικού ελέγχου.
η. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τον πε-ριορισμό της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.
θ. Προτείνει στον Υπουργό Πολιτισμού κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απα-γορευμένων ουσιών και μεθόδων.
ι. Παρέχει τη γνώμη του στον Υπουργό Πολιτισμού, ε-φόσον του ζητηθεί, για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απα-γορευμένων ουσιών και μεθόδων.
ια. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρ­μογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Η συμμόρφωση των αθλητικών

σελίδα 4563
ομοσπονδιών με τις ανωτέρω συστάσεις αποτελεί ουσια-στικό κριτήριο για την κατανομή τωντακτικών επιχορηγή-σεωντης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
ιβ. Μπορεί να αποδέχεται αιτήματα ένταξης και άλλων φορέων στα προγράμματα του και στις εξ αυτών διαδικα-σίες ελέγχου ντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισμούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβά-σεις ντόπινγκ.
ιγ.Συνδιασκέπτεταιμετουςαρμόδιουςαθλητικούςφορείς.
ιδ. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έ-τους υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού έκθεση δρά-σης με τον απολογισμό του έργου και του προγραμματι-σμού προσεχών δραστηριοτήτων, η οποία δημοσιεύεται.
ιε. Το Συμβούλιο έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του δίδεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
8. Το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο ή μέλη αυτού, εκπρο-σωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκτου Συμβουλίου της Ευρώπης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσι-εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
10. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ύστερα από αίτη­μα του Προέδρου του Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλί-ου. Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει χώ­ρο για τη στέγαση του Συμβουλίου, καθώς επίσης και κά-θε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του.
11. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., για την εκπλήρωση των σκοπών του, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού.
12. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Oικονομίας και Oικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζεται η μηνιαία απο-ζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου. Οι γραμματείς του Συμβουλίου ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητι-σμού και είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματεί-ας Αθλητισμού.
13. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος νόμου.
14. Για την καλύτερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου του στο Συμβούλιο λειτουργούν επιστημονικό τμήμα, επι-τροπές και τμήματα πραγματογνωμόνων και άλλων ειδι-κών με συγκεκριμένο έργο."


Άρθρο 58
Mετά το Άρθρο 128ΣT του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128Z ως εξής:
"Άρθρο 128Z Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ
1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι:
α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συμ-μετοχής σε αυτούς, χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευμένου μέσου,
β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη ε-πιβολή ποινής για τη χρήση ή διευκόλυνση με οποιονδή­ποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης οποιουδήποτε απαγορευμένου μέσου,
γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια και σε χώρους ά-
θλησης, στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές σχο-λές του Άρθρου 32 του παρόντος νόμου.
2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακό-λουθες περιπτώσεις:
α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ, όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμόδι-ους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή η μη συμ-μόρφωση του με τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ,
β. η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας παράβασης ντόπινγκ,
γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντό-πινγκ ή των διαδικασιών αυτού και εντοπισμού απαγο-ρευμένων μέσων.
3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται: α. με βάση το θετικό αποτέλεσμα,
β. σύμφωνα με τις διατάξειςτου παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του.
4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται μετηνπράξη της χο-ρήγησης ή της χρήσης απαγορευμένου μέσου, ανεξάρ­τητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν απο-τέλεσμα.
5. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παρά-βαση ντόπινγκ:
α. Όταν η ουσία αυτή χρησιμοποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς λόγους ή για έλεγχο μιας ιατρικής κα-τάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλου­θες προϋποθέσεις:
ι) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προ­σκομίσει γραπτή έγκριση από ιατρό του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δημόσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική χρήση της απαγορευμένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ο­νομαστική και να βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος του πά-σχοντος, το είδος, η δοσολογία και η διάρκεια της λήψης του φαρμάκου. Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνι-στά επιβαρυντική περίσταση.
ιι) Το επίπεδο της απαγορευμένης ουσίας είναι σύμφω­νο με την εγκεκριμένη θεραπευτική χρήση και
ιιι) Η απαγορευμένη ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποι-είται για θεραπευτικούς λόγους σύμφωνα με τους κανο­νισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του οι-κείου αθλήματος.
β. Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η παρουσία της απαγορευμένης ου­σίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά σωματικά υγρά του αθλητή είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις περιπτώσεις που:
ι) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη μεγαλύτεροτου λόγου 6: 1 ή η συ­γκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι μεγα-λύτερη από 200 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα από σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της Δ.Ο.Ε.,
ιι) του χορηγήθηκε η απαγορευμένη ουσία σε νοσοκο-μείο χωρίς να το γνωρίζει.
Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευ­μένης ουσίας για θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν ε-ξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να αποδείξει τους ισχυρι-σμούς του."


Άρθρο 59
Mετά το Άρθρο 128Zτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128H ως εξής:

"Άρθρο 128H Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συ­νάντησης, για τον αθλητή που συμμετείχε σε ατομικό α-γώνισμα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στο αγώνισμα και των συνακόλουθων από αυτή τη συμ-μετοχή συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης βραβείων και μεταλλίων, ανεξάρτητα από τις οποιεσδή­ποτε άλλες προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώ-σεις. Αν η παράβαση αφορά αθλητή που συμμετείχε σε ο­μαδικό άθλημα ή σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήμα-τος, για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του οικείου αγώνα ή του οικείου ομαδικού αγωνίσματος αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί της οικείας Παγκό-σμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας.
2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπιν-γκ ανάλογα με την ιδιότητα των υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής:
2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλωντων αθλη­μάτων.
γ. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους α-θλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλη­μάτων.
δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Πολιτείας και των αθλητικών ομοσπονδιών καιτωντυ-χόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί.
ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ημέρα της τέλεσης της παράβασης.
στ. Πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ, προκειμένου περί ε-παγγελματιών αθλητών.
ζ. Έκπτωση ή αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διοί-κηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φο­ρέα ή σωματείου αθλητών.
2.2 ΣE ΣYNTEΛEΣTH
α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνω­ση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργα-νώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξα-γωγή των πιο πάνω.
β. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω.
γ. Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισμό και απαγόρευση εκπροσώπησης οποιου­δήποτε αθλητικού φορέα.
δ. Πρόστιμο μέχρι 200.000 ευρώ, προκειμένου περίπρο-σώπων που συνδέονται επαγγελματικά με τον αθλητισμό.
ε. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματοςτου Άρθρου 130 του παρόντος νόμου.
3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόμε-νες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος των απαγορευμένων ουσιών, είναι:
Α' Π ΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι εφεδρί-νη, φαινυλοπροπανολαμίνη, ψευδοεφεδρίνη, καφεΐνη, στρυχνίνη ή σχετική με αυτές ουσία, επιβάλλονται:
-Σε αθλητή:
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Άρθρου, με στοιχεία β'και δ'(μέχρι 2 έτη) καια'.
-Σε συντελεστή:
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος Άρθρου, με στοιχεία α' (μέχρι 2 έτη και, αν η πα-ράβαση αφορά ανήλικο, μέχρι 3 έτη) και δ'.
Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι διαφο-ρετική από τις αναφερόμενες στην Α' περίπτωση του πα-ρόντος Άρθρου, επιβάλλονται:
-Σε αθλητή:
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Άρθρου, με στοιχεία β', δ', ζ', (τουλάχιστον για δύοέτη),ε'καιστ'.
-Σε συντελεστή:
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος Άρθρου με στοιχεία α', γ' (τουλάχιστον για δύο έτη), δ' και ε'. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η κύρωση είναιτουλάχιστον4έτη.
4. Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ' υποτροπή) από:
ΑΘΛΗΤΗ:
α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απα-γορευμένες ουσίες της Α' περίπτωσης, επιβάλλεται απα-γόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντή­σεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 4 έτη.
β. Ανη νέαπαράβαση αφορά απαγορευμένες ουσίεςτης Β'περίπτωσης, ενώ η πρώτη παράβαση αφορούσε ουσίες της Α'περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμε-νης περ. α' για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απα-γορευμένες ουσίες της Β'περίπτωσης, επιβάλλεται η κύ­ρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής για χρονι-κό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανή­λικος και τουλάχιστον 10 ετών αν είναι ενήλικας.
δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλε-ται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής ι-σοβίως.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ:
Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συμ-μετοχής στην οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών συνα-ντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησηςτων καθηκό-ντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων.
5. Οι καθ' υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα α-πό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της τέλε-σης των περισσότερων πράξεων.
6. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόμενες στο Άρθρο 128Ζ παρ. 2 περ. α', β' και γ' παραβάσεις επι-βάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β', της παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.
7. Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση παρά-βασης ντόπινγκ, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Πολι-τισμού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια ά-σκησης επαγγέλματος σε προπονητή.
8. Η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από τακτικούς ή έκτακτους ελέγ-χους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της τιμω­ρίας του.
9. Όποιος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του αρ­μόδιου πειθαρχικού οργάνου με την οποία επιβλήθηκε κύ­ρωση για παράβαση ντόπιγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ.
10. Οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να προ-βλέπουν στους κανονισμούς τους αυστηρότερες κυρώ­σεις από τις οριζόμενες στο νόμο αυτόν."


Άρθρο 60
Mετάτο Άρθρο 128Hτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128Θ ως εξής:
"Άρθρο 128Θ Ποινικές διατάξεις
1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του Άρθρου 128Γτου παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της α-γωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμ-μετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι-στον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. H επι-βολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελα-φρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που κα-ταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης ε-παγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό για χρονικό διάστημα ίσο με τη στερητική της ελευθερίας ποινή που του επιβλήθηκε.
2. Aθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρ­μογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύονται από την κοι-νή απόφαση του Άρθρου 128Γτου παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλά-κιση μέχρι δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύ­τερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος επιβάλλεται κάθειρξη μέχριδέκα (10) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, και με στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος για δέκα (10) χρόνια, ανε-ξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που του επιβλήθηκε.
4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, τροποποιεί, παρα-σκευάζει, αποθηκεύει, διεκπεραιώνει, μεταφέρει, εισά-γει, εξάγει, διακινεί, εμπορεύεται, πωλεί, προμηθεύεται, κατέχει, προσφέρει ή χρηματοδοτεί την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελ-τίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδο-σης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν ό-ψειτης συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται μετιςποι-νέςτηςπαραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, ανη πράξη δεντιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Aν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκα-ταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να ε-φαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλο-νται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος, αν η πρά-ξη δεντιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευ­ση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή δι-ευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσ-σεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεωντης ε-πιχείρησης που χρησίμευσε για τη διάπραξη της παρά-βασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.
6. Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντό-πινγκ φορείς στην άσκηση του καθή κοντός τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Mε την ίδια ποινή τι-μωρείται και όποιος ύστερα από διενέργεια νόμιμου ελέγ-χου ντόπινγκ, καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοι-ώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου."


Άρθρο 61
Mετάτο Άρθρο 128Θτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128I ως εξής:
"Άρθρο 128I Αρμόδια πειθαρχικά όργανα
1. Αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα για παρα-βάσεις ντόπινγκ σε πρώτο βαθμό είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 119, 127Β και 129 του παρόντος νόμου των οι-κείων αθλητικών ομοσπονδιών, τα οποία εξετάζουν τις υ­ποθέσεις, σύμφωνα μετά οριζόμενα στον πειθαρχικό κα-νονισμό της οικείας ομοσπονδίας και στους νόμους.
2. Στον ανωτέρω πειθαρχικό κανονισμό προβλέπονται ι-δίως διατάξεις για την απαγγελία της πειθαρχικής κατη­γορίας, τη διαδικασία ενώπιοντου οργάνου και την ακρό-αση του διωκομένου προσώπου. Τις αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων μπορεί να προσβάλει σε δεύτερο βαθμό αυτός στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορώνήτην Eπιτροπή EφέσεωντηςE.Π.O.,κατάταο-ριζόμενα στο Άρθρο 126 του παρόντος νόμου. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσφεύγει σε περιπτώσεις που εκτιμά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι ανάλογη με το είδος της παράβασης.
3. Το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οι-κείου επαγγελματικού συνδέσμου οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο τις περιπτώ­σεις για παράβαση ντόπινγκ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ-ρες, αφότου έλαβε γνώση μιας παράβασης ντόπινγκ ή α-φότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά αποτελέσματα ενός ε-λέγχου ντόπινγκ κατ' Άρθρο 128ΣT περίπτωση στ' του παρόντος. Η παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τι-μωρείται πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης.
4. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υ-πολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντό-πινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία της άρνησης ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφα-σης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.
5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ καιτα σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους θέματα υπό-κεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ50 Α) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα."


Άρθρο 62
Mετάτο Άρθρο 128I του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 128IA ως εξής:
"Άρθρο 128IA Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοι-ας και Πολιτισμού συνιστώνται ιατρικές μονάδες καταπο-λέμησης της χρήσης απαγορευμένων μέσων. Πρόσωπα που κατέφυγαν στη χρήση τέτοιων μέσων μπορούν να ε-

σελίδα 4566
πισκέπτονται τις μονάδες αυτές και, εφόσον κριθεί απα-ραίτητο, προτείνεται σε αυτά ιατρική παρακολούθηση.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοι-ας και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα θέματα ίδρυσης και λει-τουργίας των ιατρικών μονάδων του παρόντος Άρθρου.
3. Κάθε ιατρική μονάδα διοικείται από ιατρό.
4. Ιατροί που θεραπεύουν περιπτώσεις χρήσης απαγο-ρευμένων ουσιών ή παθολογίες συναφείς με τη χρήση των ουσιών αυτών, οφείλουν, διατηρώνταςτην ανωνυμία, να κοινοποιήσουν έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές, προςτο επιστημονικότμήματου Ε.Σ.ΚΑ.Ν."


Άρθρο 63
MετάτοΆρθρο128IAτουΝ. 2725/1999 προστίθεταινέο Άρθρο 128ΙB ως εξής:
"Άρθρο 128IB
Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους


1. Κάθε ιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας του και θεώρηση του προβλεπό-μενου στο Άρθρο 33 παράγραφος 9 του παρόντος νόμου δελτίου υγείας εντοπίζει ευρήματα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών έχει υποχρέωση:
- να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας,
- να ενημερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τα ευρήματα της εξέ-τασης με γραπτό αιτιολογημένο και απόρρητο σημείωμα του, μέσα σε δύο ημέρες από την εξέταση,
- να ενημερώσει τον εξεταζόμενο για τους κινδύνους που διατρέχει και να του προτείνει να απευθυνθεί σε μία από τις ιατρικές μονάδες που αναφέρονται στο Άρθρο 128IA του παρόντος νόμου.
2. Εάν ο ιατρός, εξετάζοντας ασθενή - αθλητή, θεωρή­σει απαραίτητο να εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθό-δους, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Άρθρου 128Γτου παρόντος, πληρο­φορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο σχετικά μετο ασυμβί-βαστο της χρήσης με την αθλητική δραστηριότητα, κάνο­ντας μνεία επάνω στη χορηγούμενη στον αθλητή συντα-γή ότι η ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί. Εάν ο ιατρός εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρή­ση των οποίων είναι, σύμφωνα με τους όρους της υπουρ­γικής απόφασηςτου Άρθρου 128Γτου παρόντος, συμβα-τή με την αθλητική δραστηριότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες, ο ιατρός πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερό-μενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτήςτηςχρήσης και για την υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τη συ-νταγή αυτή σε κάθε έλεγχο ντόπινγκ.
3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες μεριμνούν για την προ-στασία της υγείας των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία της δύναμης τους. Προς το σκοπό αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγραμμάτων προ-πόνησης των αθλητών, το χρονοδιάγραμμα των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που διοργανώνουν ή ε-γκρίνουν, λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας των αθλητών όλωντων ηλικιών και ιδίως των α-νηλίκων και προβαίνουν στη λήψη μέτρων περιορισμού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων, α-νάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήματος."


Άρθρο 64
MετάτοΆρθρο128IBτουΝ. 2725/1999 προστίθεταινέο Άρθρο 128IΓ ως εξής:
"Άρθρο 128IΓ Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων
1. Μία φορά κατ' έτος οιπαραγωγοί, εισαγωγείς και δια-νομείς φαρμάκων - σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση του Άρθρου 128Γ του παρόντος, δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) τις ποσότητες που παράγονται, εισά-γονται, διανέμονται και πωλούνται στα φαρμακεία και νο-σοκομεία.
2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρμάκων - σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που ανα-φέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτο-μερείς πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολού­νται με τον αθλητισμό, που θα καθορισθούν από τον Εθνι-κό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για μεταβολή ή για ανανέωση της άδειας, ο Εθνι-κός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ελέγχει τη συμμόρ­φωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρά-γραφο 2 αναφορικά με τη συσκευασία των φαρμάκων -σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.
4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρ­θρο 128ΙΒ παρ. 2 του παρόντος και εκτελούνται από τα φαρμακεία φυλάσσονται επί διετία.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανι-σμών, καθώς και το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. εξουσιοδοτούνται, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και των νό-μων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δε-δομένα καιτις ατομικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν με-ταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες, που λαμβάνουν κα-τά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται με τα απαγορευμένα μέσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και εμπορία αυτών.
6. Η ιδιότητα του συντελεστή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής ή επαγγελματικής δρα-στηριότητας, σχετικής μετηνπαραγωγή ή εισαγωγή, δια-φήμιση, εμπορία και διακίνηση σκευασμάτων, η χρήση των οποίων απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής ή βιταμινών για αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες εμπορικές ή επαγ-γελματικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγ-γενείςπρώτου βαθμού των προσώπων αυτών, απαγορεύ­εται να κατέχουν θέσεις μελών της διοίκησης αθλητικών ομοσπονδιών, ομοσπονδιακών προπονητών, συνεργα­τών ομοσπονδιών ή διαμεσολαβητών αθλητών των εθνι-κών ομάδων."


Άρθρο 65
MετάτοΆρθρο128IΓτουΝ. 2725/1999 προστίθεταινέο Άρθρο 128IΔ ως εξής:
"Άρθρο 128IΔ Nτόπινγκ ίππων
1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο (ή ηλεκτροδιέγερση), η οποία απα-γορεύεται από τον κατάλογο του Kώδικα Iπποδρομιών της Φιλίππου Eνώσεως Eλλάδος (Φ.E.E.), που εγκρίνεται με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού ή από τους οικεί-ους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας,

σελίδα 4567
σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβο-λή της φυσικής αγωνιστικής τους ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρη­ματική ποινή.
2. Mε την ίδια ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύ­τερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέ-χει τις απαγορευμένες ουσίες της παραγράφου 1, με σκο-πό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.
3. Aναβάτης ίππου που βρίσκεται κατά τον έλεγχο ντό-πινγκ σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες υπό την επή­ρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που προβλέπο-νται στον Kώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύ­τερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμό-διου οργάνου τη δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιον-δήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή καταρτίζει και υπο-βάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
5. Tα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίπ-πους και τις πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή ιππικών αγώνων ρυθμίζο-νται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Oμοσπονδίας Iππασίας και της Eλληνικής Oμοσπονδίας Iππασίας αντί-στοιχα."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ


Άρθρο 66
Tο Άρθρο 43 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 43 Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων
1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, κατ' Άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπε-ται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι α-ποκλειστικά και μόνο διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μό-νιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις δια-τάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Σε σύνδεσμο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώρι-ση από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν εξου­σιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμ-φωνη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και βε-βαίωση της οικείας αθλητικής ένωσης περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος διαιτητών:
α) Υποβάλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σω-ματείωντου οικείου Πρωτοδικείου.
β) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και η επωνυμία αυτή δεν περιλαμβάνει το όνομα, την ε-πωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε ε-μπορικής επιχείρησης.
3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν
διαπιστωθεί ότι ο Σύνδεσμος ή συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προ-βλέπεται από το καταστατικό του ή υποκρύπτεται από τη λειτουργία του συνδέσμου η άσκηση εμπορικής δραστη­ριότητας.
4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.
5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υ­ποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους α-γώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προα-γωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγο-ριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περιπτώσεως α'της παραγράφου 3 του άρ-θρου 43Α."


Άρθρο 67
Mετά το Άρθρο 43 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο ως εξής:
"Άρθρο 43A Oμοσπονδίες Διαιτητών Oμαδικών Aθλημάτων
1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μό-νο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαι-τητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελείτο ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατά-ξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμε-νης παραγράφου γιατην ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών, ως Ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του πα-ρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εμβέλεια λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υ­πάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη.
3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδο-τημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Δι-οίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομο-σπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως:
α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,
β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενερ­γεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία,
γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και
δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτη­τών εθνικών κατηγοριών.
Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητες της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.
4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν δι-οικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 24, καθώς και του Άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρ­μόζονται ανάλογα για τις ομοσπονδίες και τους συνδέ-σμους διαιτητών.
6. Αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέ-γουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαιτητών στα α-θλήματα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήματα με συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών μπορούν να είναι μόνο μη εν ενεργεία διαιτητές.
Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διά-

σελίδα 4568
τάξης του προηγούμενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν εντάσσε-ται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρω­ταθλημάτων έως τη λήξη θητείας του Δ.Σ. που έχει εκλε-γεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή διαγράφεται, ε-φόσον έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς."


Άρθρο 68
Tο Άρθρο 44 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 44 Όργανα διαιτησίας - κωλύματα
1. Kάθε αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπί-ζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα του σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.
2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προ-βλέπει τουλάχιστον ότι:
α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πε-νταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της ο-ποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλεςτις αρμοδιότητες σχετικά μετηνεπιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοι-πών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωτα-θλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.
β) Η Κ. Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς δι-αιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαι-τητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέ-μπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ορί-ζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψη­φία των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελώντης για ιδιαίτερα σοβαρό λό-γο.
γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την αθλητική ομοσπονδία και την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλή­ματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαι-τητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σε-μιναρίων.
δ) Προκειμένου γιαπεριφερειακάπρωταθλήματακαιει-δικά ως προς το ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, τριμελή όργανα δι-αιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχε-τικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.
ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμε-λή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη δι-αιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους.
στ) Τα μέλη των περιφερειακών καιτοπικών οργάνων δι-
αιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούντα καθήκοντα τους σε συνεργασία με την Κ. Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β'του παρόντος Άρθρου.
ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστι-κές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης.
η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υ-ποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κ.Ε.Δ. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητώντου αθλήματος, για δετά τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικεί-ου συνδέσμου διαιτητών.
θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών καιτων βοηθητικών οργάνωντης διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της οικείας ομοσπονδίας διαι-τητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
ι) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεωντου παρόντος Άρθρου, κάθε αθλη­τική Ομοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον κανονι-σμό διαιτησίας της με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Η τροποποίηση γί-νεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της και λαμβάνε­ται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η ισχύς των κα-νονισμών αυτών αρχίζει από την έγκριση τους με απόφα-ση του Υπουργού Πολιτισμού κατά το Άρθρο 27 του παρόντος νόμου.
Έως την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων κανο-νισμών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 44του παρόντος νόμου καινά λειτουργούντα αντί-στοιχα όργανα διαιτησίας, με εξαίρεση το ποδόσφαιρο.
3. Τα ίδια κωλύματα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, τους σημειακές και κά-θε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ο-μαδικό άθλημα.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του πα-ρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο πρόσωπα.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομο-σπονδίας θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας των οργά-νων διαιτησίας του αθλήματος."


Άρθρο 69
Tο Άρθρο 45 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 45 Διαιτησία ατομικών αθλημάτων
1. Οι διατάξεις του Άρθρου 43 του παρόντος εφαρμό-ζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημά-των.
2. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).
3. Οι διατάξεις του Άρθρου 44 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειακές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα."


Άρθρο 70
Tο Άρθρο 46 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

σελίδα 4569
"Άρθρο 46 Aξιολόγηση διαιτητών
1. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται απότις οικείες α-θλητικές ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της Ομοσπον-δίας διαιτητών, ρυθμίζονται:
α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτη­τών και η ένταξη τους στους πίνακες όλων των κατηγο-ριών πρωταθλημάτων,
β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος,
γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων,
δ) οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα καιτα κωλύματατων διαιτητών και παρατηρητών, και
ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.
Οι κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έ-λεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υ-πουργό, κατ' ανάλογη εφαρμογή του Άρθρου 27.
2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υπο-χρεωτικά υπόψη καιτα ακόλουθα κριτήρια:
α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίμηση πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς δι-αιτητές,
γ) ηλικία,
δ) εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε α-γώνες εθνικών πρωταθλημάτων,
ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που α-ποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών,
στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται α-πό προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρι-κές και ιατρικές εξετάσεις, και
ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.
3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικεί-ους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρα-τηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:
α) δήλωση συμμετοχής,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέ-χει στο πρόσωπο τους κώλυμα από αυτά που προβλέπο-νται στηνπαράγραφο1 του Άρθρου 3του παρόντος νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοι-ου κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση,
γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δή­λωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντεισαγγελέατου Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξειςτου Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκει-ται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατη­γοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές περιπτώ-σεις.
4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προ-βλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υ­ποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β'της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή δι-αιτησίας.
5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προ-βλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του πα-ρόντος Άρθρου έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα της παραγράφου 1 του Άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως α-πό το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό διαιτησίας."


Άρθρο 71
TοΆρθρο47τουΝ. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 47 Eπαγγελματική διαιτησία
Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπον-δίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συν-δέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρα-κτήρα."


Άρθρο 72
Tο Άρθρο 48 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 48 Eιδικός κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία
1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομο­σπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την επαγγελματική διαιτησία.
2. Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου υπό-κειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτι-σμού, κατ' ανάλογο εφαρμογή του Άρθρου 27 του παρό-ντος νόμου.
3. Ο κανονισμός του Άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σεένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στο Άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομο-σπονδίας και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως ε-πόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλη­μάτων επαγγελματικού χαρακτήρα."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 73
1. Στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:
"Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκο-ποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού."
2. Hπαράγραφος5τουΆρθρου3τουΝ. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκο-ποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππα-σίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης

σελίδα 4570
αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκεί-μενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έ-χουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (350) έτοςτηςη-λικίαςτους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υ­πάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζκαιτης ιστιοπλοΐας ανοιχτής θά-λασσας, εφόσον είναι ενήλικες."
3. Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο β'ως εξής:
"β) Αθλητικό σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγη­ση, σύμφωνα με τις διατάξειςτου παρόντος, μετάτηνπα-ρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής αθλη­τικής αναγνώρισης."
4. H περίπτωση α'της παραγράφου 1 του Άρθρου 8 του Ν. 2725/1999τροποποιείται ως εξής:
"α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπο­νται από τα καταστατικά αυτών. Η συνδρομή των προϋ­ποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βε-βαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας."
5. H παράγραφος 2του Άρθρου 8του Ν. 2725/1999τρο-ποποιείταιωςεξής:
"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέ-χουν και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 1 του παρόντος, σε αθλητικό σωματείο που καλ-λιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία."
6. Oιπαράγραφοι 1 και2του Άρθρου 9του Ν. 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής:
"1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγ-χωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωμα-τείο εντάσσεται, κατ' άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει απο-κτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονι-σμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.
2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγ-χώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλ-λιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωμα-τείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστά-μενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος."
7. Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 12 του Ν. 2725/1999 προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:
"γ) Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-σμού.
δ) Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παρο-χής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εται-ρεία περιωρισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική ε-ταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών."
8. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 17 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώρι-
ση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της ένωσης και σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας α-θλητικής ομοσπονδίας, με απόφαση του Υπουργού Πολι-τισμού."
9. Στο Άρθρο 22 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 6 ως εξής:
"6. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-δίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συν-δέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπον-δίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπον-δίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος."


Άρθρο 74
1. H παράγραφος 1 του Άρθρου 25 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Οι διατάξεις του Άρθρου 6 του παρόντος νόμου ε-φαρμόζονται ανάλογα και για τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική ομοσπονδία, πλην του βιβλίου του ε-δαφίου δ'εσόδων-εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται με βι-βλία Γ' κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 του Π .Δ. 186/1992."
2. Στο Άρθρο 26 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 6 ως εξής:
"6. Προκειμένου να συμμετάσχει αθλητική ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτε-ρικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο απότη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της, υποβάλλεται, κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον η­μερών, αίτηση προς έγκριση μετάβασης με το εξής πε-ριεχόμενο:
α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης,
β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και
γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.
Σε επείγουσες περιπτώσεις η 20ήμερος προθεσμία μπορεί να μην τηρείται.
Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου, πλην της περίπτωσης γ', εφαρμόζονται αναλόγως και επί αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπον-δίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση με-τάβασης ή μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί α-θλητικών σωματείων από την εποπτεύουσα αρχή του άρ­θρου 13 παράγραφος 1, με εξαίρεση τα αθλητικά σωμα-τεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται απότη Γ.Γ.Α. Απότη Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ­σεις, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε."
3. TοΆρθρο27τουΝ. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: "Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 104,
με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθε-νται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφο-ρούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παρα-πάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διε-

σελίδα 4571
θνείς κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υπο-χρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ε-νώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομο-σπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπό-κεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγ-χο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμ-μορφωθεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός μπορεί να α-ναστείλει την τακτική επιχορήγηση της ομοσπονδίας."
4. H παράγραφος 1 του Άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται σε αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής, ειδική αθλητική αναγνώριση, ιδίως εάν για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τηΔΌ.Ε."
5. Oι παράγραφοι 4 και 5 του Άρθρου 28 του Ν. 2725/ 1999 ενοποιούνται ως εξής:
"4. Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπον-δίας που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο ά-θλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομο-σπονδία που νόμιμα λειτουργεί.
Ειδικά για τις αθλητικές ομοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζε-ται, εφόσον ο αριθμός των σωματείων - μελών περιορι-σθεί σε πέντε (5)."
6. H παράγραφος 6 του Άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 αριθμείται εκ νέου ως παράγραφος 5.
7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 30 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν ε-φαρμογή στο προσωπικό των ομοσπονδιών οι οποίες κα-τά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είχαν εγκεκριμένους κανονισμούςπροσωπικούήοιαποδοχέςτουπροσωπικού τους ρυθμίζονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας."


Άρθρο 75
1. Mετά το Άρθρο 30 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο Άρθρο 30A ως εξής:
"Άρθρο 30A
1. Οι θέσεις του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ι-διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των νομι-κών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία καταργήθη­καν με τα προεδρικά διατάγματα 49, 50, 51, 52, 53 και 54 της 18.2.2000 (ΦΕΚ 43 Α'/1.3.2000), μεταφέρονται, από την κατάργηση τους, στα Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκαν με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα, στα οποία περιήλθε και το σύνολο της περιουσίας τους. Η μεταφορά των θέσεων αυτών γίνεται με ταυτόχρονη σύσταση αντίστοιχων θέσε-ων στα νεοϊδρυθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Το προσωπικό που υπηρε-τούσε στις παραπάνω θέσεις των καταργηθέντων
Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρεται και καταλαμβάνει, έκτοτε, τις αντί-στοιχες θέσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκαν μετά ανωτέρω προεδρικά διατάγματα και υπηρετεί σε αυτά με τη σχέση εργασίας, με την οποία υ-πηρετούσε στα καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Η μεταφορά των θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού σε αυτές διαπι-στώνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής θε-ωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στους νέους φο-ρείς.
Τα ιδρυθέντα με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από την ίδρυση τους τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλη­τισμού.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρότα-ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, επιτρέπεται:
α) η σύσταση, η συγχώνευση ή η κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που τελούν υπό την επο­πτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η έγκριση των Οργανισμών τους,
β) η σύσταση των αναγκαίων θέσεωνπροσωπικού γιατη λειτουργίατων φορέων αυτών, ανάλογα με το είδος καιτο μέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκατα-στάσεων τους και
γ) η πρόβλεψη της δυνατότητας λειτουργίας των παρα-πάνω φορέων όλες τις ημέρες του μήνα, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, καθώς και αντίστοιχης απασχόλησης μέρους του προσωπικού τους, ανάλογα με το είδος και το μέγε-θος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστά-σεων του φορέα."
2. H παράγραφος 6 του Άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγρά-φως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπη­ρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση ε-ξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρε-σιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δη­μόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπον-διακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπια-κά αθλήματα, με κοινή απόφαση των Yπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που εκδίδε-ται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική α-παλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστα-σης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη α-ναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανα-καλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση."
3. H παράγραφος 8 του Άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα ση­μείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην πα-ράγραφο 2 του Άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προ­βλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφω-να μετά οριζόμενα στο ίδιο Άρθρο. Σε περίπτωση που ο ί-διος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγα-λύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδι-κασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Η διά-ταξη της παραγράφου 11 του Άρθρου 13 του Ν. 2238/ 1994, που προστέθηκε με το Άρθρο 10 του Ν. 2459/1997, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές.
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογρά-φος, η οικονομική επιβράβευση του Άρθρου αυτού επιμε-ρίζεται μεταξύ τους κατ' ίσα μέρη.
Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διά-κρισης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλ-λοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερό-τητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλο-γα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πά-νω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ε-θνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας."
4.ΣτοΆρθρο31τουΝ. 2725/1999προστίθενταινέεςπα-ράγραφοι10και11ωςεξής:
"10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεωντης παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου οι σχολές προπονητών ποδο-σφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ι-δρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ο-μοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομο-σπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του Άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέ-ματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χο-ρηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται γιατηνομιμότητάτουςαπότη Γενική Γραμματεία Αθλητι-σμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατά-ξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β', γ', δ', ε' του πα-ρόντος.
11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα καινά αγωνίζε-ται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κα-τέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει κατα-θέσει την άδεια του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία."
5. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην beach volley και στους αθλητέςτων σκυταλοδρομιών η οι-κονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοι-χης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επίτον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνι-κών ομάδωντης οικείας αθλητικής ομοσπονδίας."
6. Στηνπαράγραφο 14του Άρθρου34του Ν. 2725/ 1999 προστίθενται στο τέλος της περίπτωσης β' νέα εδάφια ως εξής:
"Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμ-φωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικεί-ου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύ­λου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβά-νεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Για να ληφθεί υπόψη οποια-δήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των συμ-μετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε ό-λες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νί-κης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρό-τερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες."
7.Στο Άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 25 και 26 ως εξής:
"25. Για την εφαρμογή του παρόντος:
α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών -γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονι-σμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήμα-τος, με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.
β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά α-θλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επί-σημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
26. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφα-ση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικο-νομική επιβράβευση σε μεταμοσχευμένα ή αιμοκαθαιρό-μενα πρόσωπα, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωμα-τείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκό-σμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοι-χες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλη­τές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περι-λαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.)
Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋ­ποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευ­σης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεωντου παρόντος άρ­θρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθεί-σα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών.
Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) μετονο­μάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπο-νται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές."


Άρθρο 76
Tο Άρθρο 39 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εκ νέου ως εξής:

"Άρθρο 39 Mαζικός αθλητισμός

1. Συνιστάται στη Γ.Γ.Α. Διεύθυνση "Άθληση για όλους", με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποί-ηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρη­ματοδότηση των προγραμμάτων" Άθληση για όλους" σε πανελλήνιο επίπεδο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προ-γραμμάτων "Άθλησης για όλους", οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανω-τική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολού­θησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορί-ζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης "Άθληση για ό-λους". Στη Διεύθυνση "Άθληση για όλους" προΐσταται υ-πάλληλοςτης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απόφοι-τος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ5, με ειδικές γνώσεις, εμπειρία και προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με αυτά τα προ-σόντα και αυτού του κλάδου Πτυχιούχος ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού κλάδου με ανάλογα προσόντα. Στις προ-βλεπόμενες θέσεις Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προστίθεται και μία θέση βαθμού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1.
Στη Διεύθυνση συνιστώνται και υπάγονταιτα παρακάτω τμήματα:
Α) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.
Β) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιστημονικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.
Γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμά-των Άθλησης για όλους.
Στα συνιστώμενα τμήματα Σχεδιασμού και Επιστημονι-κής υποστήριξης και Παρακολούθησης και Ελέγχου προ-γραμμάτων, οι θέσεις των Προϊσταμένων καταλαμβάνο-νται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 πτυχιούχων Τμή­ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Στο τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταμένου καταλαμβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού καιελλείψει αυ­τού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Oικονομίας και Oι-κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέ-ντρωσης και Πολιτισμού μπορεί να συνιστώνται θέσεις ει-δικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυ-χιούχωντης Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των Προγραμμάτων "Άθλησης για όλους." Για την πρό-σληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του Ν. 2947/2001.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραμμάτων "Άθλησης για όλους" και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογι­σμός με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και των ανε-ξάρτητων γραφείων, ο οποίος θα καλύπτεται από τον ει-δικό λογαριασμό της Γ. Γ.Α.
5. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δι-καίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλη­τισμού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή μεταφερθεί στη Γενι-κή Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των προ-γραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητι-σμού, με την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους δι-οικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για ό-
λους. Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφε-ρομένων που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόμε-να από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσω-πα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.
6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φο-ρείς υλοποίησης των προγραμμάτων "Άθληση για όλους" μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν Πτυχι-ούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίη­σης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και Αναπτυ­ξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού ε-φαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 17του Ν. 2947/2001."


Άρθρο 77
1. Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 50 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγού­μενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ' ανάλογη εφαρμο­γή των διατάξεων του Άρθρου 51 του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, η κατ' έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ' αυτόν ετήσια τακτική επι-χορήγηση.
Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ό-ριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και σε περι-πτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπό-δεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία."
2. H παράγραφος 8 του Άρθρου 51 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογι-σμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτί-ζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομο­σπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ωςτοτέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική ε-φημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρού­σας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή."
3. Στο Άρθρο 52 του Ν. 2725/1999 διαγράφονται η περίπτωση δ'της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.
4. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 52 του Ν. 2725/1999, που τροποποιήθηκε μετοΆρθρο2τουΝ. 2858/2000 (ΦΕΚ 247 Α'), τροποποιείται ως εξής:
"1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι-κονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελε-γκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αποτελούμενο από ο-κτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και τρεις (3) μό­νιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οι-κονομικών, Π Ε ή ΤΕ κατηγορίας, με ειδικές γνώσεις, ιδίως

σελίδα 4574
οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυν-σης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων (σωματείων, ενώσεων)."
5. Oι παράγραφοι 3 και 4 του Άρθρου 52 του Ν. 2725/ 1999 τροποποιούνται ως εξής:
"3. Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υπο­χρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κά-θε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτι-κό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθε-ση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφαση του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυν-σης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότεροτων δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, σύμφωνα μετηνπα-ράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, αφορά μόνον στα πο-σά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δη­μόσιους φορείς.
Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρουςτης Ε.Π.Ο. διενεργείται από αναγνωρισμένο ελε-γκτικό οίκο ή σώμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ε-πιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο ή άλλου, σύμ-φωνα με το καταστατικό της, οργάνου.
4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του Υπουργού Πο-λιτισμού."
6. Η παράγραφος 6 του Άρθρου 52 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"6. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν δι-οικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγ-χόμενου φορέα ή των μελώντων οργάνων διοίκησήςτου. Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε έ-να μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμ-βουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογού­νται ποινικές παραβάσεις."
7. Στο Άρθρο 52 του Ν. 2725/1999, προστίθεται παρά-γραφος 9, που έχει ως εξής:
"9. Σε δίκες κατά μελώντου Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκ-πρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υ-πουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους."
8. H παράγραφος 1 του Άρθρου 53 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"1. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δη­μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκρο­τούνται οργανωτικές - εκτελεστικές επιτροπές, στις οποί-ες ανατίθεται η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξα-γωγή αγώνων στη χώρα που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότηση τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γ.Γ.Α. μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει. Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθε-ρα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότη­σης τους." 9. TοΆρθρο55τουΝ. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"Άρθρο 55 Kανονισμός προμηθειών
1. Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπρο-σαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικά για κάθε ομο-σπονδία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκ-δίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας.
2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κα-τάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και υπηρε-σιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.
3. Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται όλα όσα αφο-ρούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όρ­γανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτο-μέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλι-κού, αγαθών και υπηρεσιών.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια αθλη­τικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογη­μένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ο-μοσπονδίας στις εξής περιπτώσεις:
α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
β) Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζη­τείται.
γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών α-ποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγώντης ο-μοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώ­που για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.
Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.
5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελείς επι-τροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε ο-μοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υ­λικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμ-ματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της οικείας ομο-σπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνι-σμού. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κα-τακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα


ΦΕΚ239
σελίδα 4575
να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως αιτιολογημένη α-πόφαση του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο Άρθρο 52 του παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε ομοσπονδίες που παραβαί-νουντις διατάξειςτου παρόντος Άρθρου."
10. Tο εδάφιο β'της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"ΑπότηνΟ.ΠΑΠ.Α.Ε. καιαπότοποσότωνεπιχορηγή­σεων που δικαιούνται να λάβουν από αυτήν οι παραπάνω ομάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζημιών, το ο-ποίο αποδίδεται στον ζημιωθέντα, βάσειτων προσκομιζό-μενων από αυτόν τιμολογίων πληρωμής, για αποκατά-σταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίη­σης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής."
11. H παράγραφος 3 του Άρθρου 131 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωτα-θλήματος, καθώς καιτηςπροκήρυξήςτου, κατάτο χρονι-κό διάστημα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν τροποποιή­σεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν απότην επόμενη α-γωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των προβιβαζόμενων ή υποβιβαζόμενων ομάδων, οπότε ισχύ­ουν από τη μεθεπόμενη περίοδο.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοι-κητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λό-γους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλα-γές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται απότηνπρώτη, μετάτηντροποποίηση, γενική συνέλευση της ομοσπονδίας."
12. Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999 προστίθεται νέο εδάφιο β' ως εξής:
"Μετά αθλητικά σωματεία του παραπάνω εδαφίου εξο-μοιώνονται τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-καίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτε-ρου δημόσιου τομέα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καλλιεργούσαν αθλήματα ή κλάδους ά-θλησης και είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 10 του Άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του Άρθρου 135."
13. Στο Άρθρο 135 του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 22 και 23 ως εξής:
"22. Μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόμενης από την παράγραφο3του Άρθρου 31 του παρόντος πενταμελούς επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, να συγκροτεί Επι-τροπή Ισοτιμιών για την εξέταση των αιτήσεων των ενδια-φερομένων. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:
α) Τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο.
β) Τον Διευθυντή προαγωγής Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.
γ) Ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)τωνΤ.Ε.Φ.Α.Α.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομο­σπονδίας, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτής.
ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτα-
της κατηγορίας του οικείου αθλήματος, οριζόμενο από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσω-πευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητώνή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώμα-τος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας.
23. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γραμματεία Α-θλητισμού ελέγχειτα διπλώματα προπονητών ως προς τη νομιμότητάτους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται επίσης η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραμμα και τα ελάχιστα προσόντα του εκπαιδευτι-κού προσωπικού των Σχολών Προπονητών."
14. H παράγραφος 5του Άρθρου 136του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
"5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονη­τή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημο-σίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α'της πα-ραγράφου 2 του Άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχι-ούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ά-θλημα που εδιδάχθησαν, με την προϋπόθεση ότι ασκού-σαντο επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυ­τών. Για αθλήματα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλμα-τος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθείτο σχετικό άθλημα ή έ-χουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία α-θλητική ομοσπονδία."
15. Η παράγραφος 9του Άρθρου 136του Ν. 2725/1999 καταργείται.
16. Αθλητής ατομικού ή ομαδικού αθλήματος η επίδοση του οποίου ή της ομάδας του εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β, και Γ της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (Ε.Π.Ο.Π.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), τούτου αποδεικνυομένου με επίσημη βεβαίωση της εν λόγω Επιτροπής, κατατασσόμενος στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση βασικής εκπαίδευσης αμέσως μετά την κα-τάταξη του στο Κέντρο Εκπαίδευσης, αποσπώμενος στο ΑΚΕΔ/ΓΕΕΟΑ, χαρακτηριζόμενος αυτομάτως ως "Επίλε-κτος Αθλητής Προολυμπιακής Ομάδας". Το αυτό ισχύει και για όσους αθλητές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία οπουδήπο-τε και για οσοδήποτε χρονικό διάστημα απομένει μέχριτη λήξη της θητείας τους.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης αθλητής με τις προϋποθέσεις της προη­γούμενης παραγράφου, που υπηρετεί στα Σώματα Α-σφαλείας ή σε σχολές αυτών, μπορεί να αποσπάται στην Ομοσπονδία του μέχρι και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώ­νων του 2004.
18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, που υπηρετεί στο Δημόσιο ή σε δημόσιους οργανισμούς, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να απο-σπάται στην οικεία Ομοσπονδία μέχρι τη λήξη των Ολυ­μπιακών Αγώνων του 2004.
19. Η Ε.Π.Ο.Π./Ε.Ο.Ε. διαβιβάζει τη σχετική βεβαίωση στο ΑΣΑΕΔ ή στη Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υ-πουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-ντρωσης. Με αποφάσεις του Διοικητή ή του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα ο αθλητής χαρακτηρίζεται - απο-χαρακτηρίζεται αμέσως ως "Επίλεκτος Αθλητής Προολυ-μπιακής Ομάδας". Οι σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
20. Οι ως άνω ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν από τη στιγ-μή κατά την οποία ο αθλητής για οποιονδήποτε λόγο δεν εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β και Γτης Ε.Π.Ο.Π./ Ε.Ο.Ε. Η Ε.Π.Ο.Π./Ε.Ο.Ε. οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός του αποχαρακτηρισμού στο ΑΣΑΕΔή στη ΓραμματείαΔη-μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός 48 ωρών από τον, για οποιονδήποτε λόγο, αποχαρακτηρισμό του α-θλητή από την Ολυμπιακή Ομάδα του 2004.
21. Αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, ο οποίος είναι μαθητής σε σχο­λείο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης ή φοιτητής σε ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκ-παίδευσης της χώρας, μπορεί να συμμετέχει στις προ-βλεπόμενες από το νόμο εξετάσεις, προφορικές ή γραπτές, σε ημερομηνίες διαφορετικές από τις κάθε φο­ρά οριζόμενες από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή τα Α.Ε.Ι., εάν κατά το χρόνο διεξαγω­γής των εξετάσεων συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες - κρι-τήρια για τη συμμετοχή ή πρόκριση του στους Ολυμπια-κούς Αγώνες 2004.
22. Αθλητής, μέλος της προ-ολυμπιακής ομάδας, ο ο-ποίος διαμένει προσωρινά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης και φοιτά σε δημόσιο ελληνικό σχολείο της αλλο-δαπής, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις Πανελλή­νιες Εξετάσεις με την προϋπόθεση ότι φοίτησε σε δημόσιο ελληνικό σχολείο της αλλοδαπής τα δύο τελευ­ταία πριν από τις εξετάσεις σχολικά έτη.
23. Το προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-σφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) που έχει χαρακτηριστεί πλεονάζον, σύμφωνα με το Άρθρο 136 παράγραφος 4 του Ν. 2725/ 1999 και υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας μεταφοράςτου σε άλλο Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ι-διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιον-δήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπολογίζεται για τη μι-σθολογική του κατάταξη.
24. Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια, η ισχύς των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του Ν. 2947/2001:
"Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ανεξάρτητα α-πό το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αξιώσε-ων κατά της εταιρείας. Η συμφωνία του Δημοσίου ως πι-στωτή παρέχεται απευθείας από το νόμο αυτόν. Με τις υ­πουργικές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εισάγονται αποκλίσεις από το Ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101 Α'), όπως αυτός ισχύει, προκειμένου να εκπλη­ρωθεί ο σκοπός του παρόντος νόμου."


Άρθρο 78
1. Όπου στο κείμενο του Ν. 2725/1999 αναφέρεται ο "αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός" νοείται ο Υπουρ­γός Πολιτισμού.
2. Όπου στο κείμενο του Ν. 2725/1999 αναφέρεται ο "Ο.Π.Α.Π." νοείται ή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ο.Π.Α.Π.Α.Ε.
3. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστώνται οι α-κόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες θα πλη­ρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε Κεντρικό ή Περιφερειακό Επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικών - Οικονομικών 50
Κλάδος ΠΕ2 Τεχνικών 50
Κλάδος ΠΕ3 Γεωπόνων 5
Κλάδος ΠΕ4 Αναλυτών - Προγραμματιστών 15 Κλάδος ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 7
Κλάδος ΠΕ6 Καλών Τεχνών  1
Κλάδος ΠΕ7 Γεωλογικός  1
Κλάδος ΠΕ8 Στατιστικής 2
Κλάδος ΠΕ9 Χημικός  1
Σύνολο 132
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων  2
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 4
Σύνολο  6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΔΕ Χειριστών Κεντρικών Η/Υ  2
Κλάδος ΔΕ3 Μεταφραστών - Διερμηνέων 10
Κλάδος ΔΕ8 Οδηγών Αυτοκινήτων 3
Κλάδος ΔΕ9 Τεχνιτών 2
Σύνολο  17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών  4
Κλάδος ΥΕ3 Ηλεκτροτεχνιτών 2
Κλάδος ΥΕ4 Εργατών 4
Κλάδος ΥΕ5 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 5
Σύνολο  15
4. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή ε-ποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να αποσπώνται σε αθλητι-κές ομοσπονδίες μέχρι 31.12.2004 για την κάλυψη εξαι-ρετικών αναγκών εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπια-κών Αγώνων.
Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος απόσπασης, σύμ-φωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας, καθώς επίσης και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων βαρύνειτις οικείες αθλητικές ομο-σπονδίες στις οποίες αποσπώνται.
5. Στοτέλοςτου Άρθρου 26 Ατού Π.Δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 14του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ9Α), προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
"7. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι-κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-ντρωσης και Πολιτισμού όσα γυμναστήρια λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύονται από την Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α') και δεν κατατάχθηκαν σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερει-ακής, Νομαρχιακής ή Κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως Δη­μοτικής σημασίας και υπάγονται στην εποπτεία των Δή­μων, στη Διοικητική Περιφέρειατων οποίων λειτουργούν. Όπου στο παρόν Άρθρο ορίζονται χρονικές προθεσμίες, αυτές αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά επί των γυ­μναστηρίων της παραγράφου αυτής ισχύουν τα οριζόμε-να στο παρόν Άρθρο. Όσα γυμναστήρια έχουν χαρακτη­ρισθεί ως Δημοτικής σημασίας και εμπίπτουν στα διοικη­τικά όρια περισσότερων του ενός Δήμων, υπάγονται εφεξής στην εποπτεία του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του γυμναστηρίου. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα γυμναστήρια τα οποία θα χαρακτηρισθούν ως Δημοτι-κής σημασίας με την παραπάνω απόφαση."
6. Στο Άρθρο 132 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 5 ως εξής:
"5. Εφόσον οι διωκόμενοι γιατις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου είναι αθλη­τές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται απότο αρμόδιο πειθαρχικό όργανοτης οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου στην ομάδα του σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρε-σης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμε-νου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν είτε του υποβιβασμού αυτών στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών εί-ναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέ-λεση των ως άνω αδικημάτων."
7.α Στο Άρθρο 23 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παρά-γραφος ως εξής:
"Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούται λόγω των αναγκών της να προσλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό συνεργάτη κατά τα προβλεπόμε-να στο Άρθρο αυτό."
β. Στο τέλος του Άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 προστί-θεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:
"11.0 χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής α-γωγής - προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν α-πό τηνπρώτη μέχριτην όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκό-σμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστο-ποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι-σμού."
γ. Στο Άρθρο 30 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παρά-γραφος 4 ως εξής:
"4. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20)."
8. Στο Άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα πα-ράγραφος 27, ως εξής:
"27. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών καιτην εκπλήρωση των σκοπώντου, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις α-θλητικές ομοσπονδίες."
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 79
1. Μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσί-ευση του παρόντος όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες οφεί-λουν να τροποποιήσουν τον οικείο κανονισμό τους, με σκοπότηνπροσαρμογή του στις διατάξειςτου παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Πολιτισμού αναστέλλει την καταβολή της επιχορήγησης στην αθλητική ομοσπονδία που δεν έχει συμμορφωθεί. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται ε-πιτροπή από υπαλλήλους της Γ. Γ.Α. και από νομικούς, η οποία θα διενεργήσει έλεγχο των κανονισμών αθλητικών ομοσπονδιών που ήδη ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ι-σχύος του παρόντος νόμου και τωντροποποιήσεώντους. Οι αποζημιώσεις των μελών και τα έξοδα της επιτροπής καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.
2. Μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δη­μοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδατης Κυβερνήσε-ως, η κατά το Άρθρο 9 του παρόντος αρμόδια Επιτροπή υ­ποχρεούται να προβεί στον αναγκαίο έλεγχο σε όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου α-θλητικές εγκαταστάσεις για τη διαπίστωση της συνδρο-μής ή μη των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για α-θλούμενους και θεατές κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος και να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση και γνώμη για τη χορήγηση ή μη σχετικής άδειας λειτουργίας.
3. Μέχριτη σύσταση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εντολές για διενέρ­γεια ελέγχου ντόπινγκ εντός αγώνων δίδονται από τις οι-κείες αθλητικές ομοσπονδίες ή τους οικείους επαγγελμα-τικούς συνδέσμους.
4. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρά-γραφο 2 του Άρθρου 56 του παρόντος κοινής απόφασης των Yπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, εξα-κολουθεί να ισχύει η κοινή απόφαση του Υπουργού Πολι-τισμού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλί-σεων με θέμα "Χαρακτηρισμός ουσιών ως απαγορευμέ-νων" (ΦΕΚ549Β/16.10.1987).
5. Οι διατάξεις των άρθρων 1-11 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α') καταργούνται.
6. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρά-γραφο 10 του Άρθρου 56 του παρόντος απόφαση του Υ-πουργού Πολιτισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς των οικείων διεθνών και εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών.
7. Η διάταξη της παραγράφου 14 περίπτωση α' πρώτο εδάφιο του Άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, ειδικά για τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν την έκτη θέση στο παγκό-σμιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης εφήβων το 1989, ε-φαρμόζεται εφόσον οι αθλητές αυτοί είχαν συμμετάσχει και σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της τελικής φάσης της ως άνω διοργάνωσης.
8. Η θητεία των προβλεπόμενων στο Ν. 2725/1999 με-λών πρωτοβάθμιων - δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών ορ­γάνων και επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών που έχει λήξει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή επρό-κειτο να λήξει πριν από την 31.12.2002 λήγει την 31.12.2002, του διαδραμόντος χρόνου λογιζομένου ως διανυθέντος στην υπηρεσία.
9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοι-κητικά η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Κατά την κωδικο-ποίηση μπορεί να ενοποιούνται ομοειδείς διατάξεις.
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού καθορίζονται για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλί-τσας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου: α) οι θέσεις εργασίας μόνιμου και εποχικού προσωπικού, β) η οργάνωση, η διάρθρωση των υπηρεσιών του, η καθ' ύ­λη κατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και τα θέ-ματα λειτουργίας τους, γ) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσης του και δ) κάθε άλλη αναγκαία λε-πτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.


Άρθρο 80
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

1. α. Παραχωρούνται δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο ίδρυμα "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ", με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τη λει-τουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, κατόπιν της από 7.10.1999 (υπό αριθμό 1092927/9813) σχετικής αιτήσεως του προς το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 1740 και τμήμα του συνεχόμενου προς αυτό δημο-σίου κτήματος με Α.Β.Κ. 2543 (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών), συνολικής έκτασης 12.055 τ.μ., που βρίσκονται στην Αθήνα επίτων οδών Ριζάρη - Βασ. Σοφίας και Βασ. Κωνσταντίνου και εμφανίζονται στο τοπογραφι-κό διάγραμμα κλίμακας 1: 1.000 με στοιχεία Μ-Λ-Κ-Ι-θ-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ-Β-Α-Ν-Μ, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τε-χνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, και του οποί-ου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους:
αα. Τα παραχωρούμενα ακίνητα είναι αναπαλλοτρίωτα και αμεταβίβαστα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανέγερση και λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το ίδρυμα "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝ­ΔΡΗ".
ββ. Η ανέγερση του κτιρίου, ο εξοπλισμός, η λειτουργία, η διαχείριση, η κατασκευή και η συντήρηση του μουσείου καιτωνπέριξ αυτού χώρων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του ιδρύματος.
γγ. Στο μουσείο εκτίθενται σε μόνιμη και περιοδική βά-ση ιδιαίτερα σημαντικά εικαστικά έργα σύγχρονης τέχνης και κυρίως αυτά που ανήκουν στη συλλογή Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή. Η μουσειολογική μελέτη και το πρό­γραμμα εκθέσεων πρέπει να τίθεται υπόψη του Υπουρ­γείου Πολιτισμού.
δδ. Πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας η σχετική μελέτη εγκρίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ως προς τη συμβα-τότητα των συνδέσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του μουσείου με τη λειτουργία του σταθμού μετρό.
εε. Η ανέγερση και η έναρξη λειτουργίας του μουσείου οφείλει να γίνει εντός πενταετίας από την έκδοση της οι-κοδομικής άδειας για την ανέγερση του μουσείου.
Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων, που διαπιστώνεται με
πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, συνεπάγεται την αυτο-δίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας, νομής και κατοχής των ακινήτων αυτών στο Δημόσιο.
Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στο ίδρυμα για ο-ποιαδήποτε εκνίκηση των ακινήτων αυτών ούτε για την κατάσταση τούτων γενικά ή για τα υφιστάμενα σε αυτά βάρη ή δουλείες (Άρθρο 74του διατάγματος 11/12 Νοεμ-βρίου 1929, ΦΕΚ 399 Α'). Η παρούσα αποτελεί τίτλο κυ­ριότητας που μεταγράφεται ατελώς.
β. Επί του παραχωρούμενου χώρου των ως άνω δύο α-κινήτων ισχύουν οι ρυθμίσεις των διατάξεων του Άρθρου 16 του Ν. 2819/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με την πα-ράγραφο 1 του Άρθρου 14 του Ν. 2947/2001 περί: α) χα-ρακτηρισμού του ως άνω χώρου ανεγέρσεως κτιρίου για τη λειτουργία του πιο πάνω Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης καισχετικώνπαρεμφερώνπολιτιστικώνδραστηριοτήτων, β) καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και γ) μη εφαρμογής κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διά-ταξης.
2.α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αθηνών και καθορίζεται χώρος ανέγερσης του Αρχαιολο-γικού Μουσείου Αθηνών που περιλαμβάνει και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όπως αυτός απεικονίζεται σε διά-γραμμα κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊ-στάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογώντου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη­μοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς δόμησης:
αα. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική δόμηση: 30.000 τ.μ.
ββ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 70%
γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18,0 μ.
δδ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής όγκου: 7.
β. Με κοινές αποφάσειςτων Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο και να επεκτείνε-ται ο χώρος του αστικού πρασίνου γύρω από το χώρο του Άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος σε εκτάσεις που απο-κτώνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το σκοπό αυ­τόν.
3.α. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του ε-γκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου θεσσαλονίκης και α-ποτελείται από τα δημόσια κτήματα ΒΚ2493, ΒΚ 168, ΒΚ 25 και ΒΚ 22, καθορίζεται περίγραμμα του κτιρίου θεά-τρου (τ. Βασιλικό θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου Ο.Α.Θ., καταργείται πεζόδρομος και κα-θορίζεται χώρος πρασίνου, όπως φαίνεται με τα στοιχεία Ρ-- Γ- φ-- φ-- ρ- ^ο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστι-κού Σχεδίου θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Ε-φημερίδα της Κυβερνήσεως."
β. Η περίπτωση α'της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"α. Συντελεστής δόμησης: 3,1 υπολογιζόμενος στην ε-πιφάνεια του καθοριζόμενου κόκκινου περιγράμματος με ταστοιχείαΑ-Β-Γ-Δ'-Ε'-Α."
γ. Το αυτοτελές τμήμα του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την επωνυμία "Όπερα Δωματίου Θεσσαλονί-κης", που ιδρύθηκε μετηνπαράγραφο6του Άρθρου 3του Ν. 2557/1997, μετονομάζεται σε "Όπερα Θεσσαλονίκης".
4.α. Στηνπαράγραφο 1 του Άρθρου 9του Ν. 1854/1989 (ΦΕΚ140 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη περίπτωση στ της παραγράφου 8 του Άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 μετά τη λέξη "ανανεώνεται" προστίθεται η φράση "τους τελευ­ταίους δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του".
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του Ν. 1854/1989 (ΦΕΚ 140 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη πε-ρίπτωση στ'της παραγράφου 8του Άρθρου 7του Ν. 2557/ 1997 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προστίθε-νται νέα εδάφια ως εξής:
"Προσόντα διορισμού για την κατάληψη της θέσης αυ­τής ορίζονται: α) πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολο-γίας ή Μουσειολογίας και διδακτορικό δίπλωμα Ιστορίας της Τέχνης ή Μουσειολογίας ή Διαχείρισης Μουσείων η­μεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, β) πε-νταετή τουλάχιστον μουσειολογική εμπειρία σε μουσεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων που αποδεικνύονται με στοιχεία, γ) δημοσιεύσεις εργασιών σε θέματα εικαστικών τεχνών και δ) άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ι-σπανικής ή ρωσικής)."
γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του Άρθρου 9 του Ν. 1854/1989 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
"Ο Διευθυντής της Ε.Π.Μ.Α.Σ. είναι αρμόδιος για:
1) Το σχεδιασμό του συνόλου του εκθεσιακού και καλ-λιτεχνικού προγραμματισμού, τον προσδιορισμό και κα-ταμερισμό των εκθεσιακών, μουσειολογικών, εκπαιδευτι-κών, καλλιτεχνικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
2) Την απόφαση της αναπλήρωσης των προϊσταμένων ανεξάρτητων τμημάτων ή γραφείων της Εθνικής Πινακο-θήκης.
3) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ-βουλίου που αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων για την εκπροσώπηση της Εθνικής Πινακοθήκης ή για την παρα-κολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης στην ημεδαπή.
4) Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών τακτικών ή προχείρων, παραλαβής έργων τέχνης και υλικών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Εθνικής Πινακοθήκης.
5) Τη ρύθμιση θεμάτων δημοσίων σχέσεων και φιλοξε-νίας, καθώς και για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζη­μίωσης προσώπων που φιλοξενούνται στα πλαίσια της γενικότερης εκθεσιακής πολιτικήςτης Εθνικής Πινακοθή­κης και εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης από το Διοι-κητικό Συμβούλιο εκδήλωσης.
6) Τη συγκρότηση των επιτροπών που έχουν ως αντικεί-μενο την εκκαθάριση των αρχείων, καθώς και την κατα-στροφή του άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού, σε συνερ­γασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων.
7) Την παροχή γνωμοδοτήσεων μετά από σχετικό ερώ­τημα του Υπουργού Πολιτισμού ή του Διοικητικού Συμ-βουλίου: α) γιατην οργάνωση εκθέσεων, β) γιατην αγορά έργων, γ) γιατην αποδοχή δωρεάς έργων, την ανταλλαγή έργων και παραχώρηση αυτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Μουσεία και Πινακοθήκες, δ) γιατην με δημόσιο διαγωνι-σμό εκποίηση έργωντης Ε.Π.Μ.Α.Σ. που δεν συγκεντρώ­νουν καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ε) γιατο χαρακτηρισμό ως άχρηστων έργων προκτηθέντων από οποιαδήποτε αιτία, στ) για το χαρακτηρισμό έργων ζωγραφικής, χαρακτικής,
γλυπτικής, επίπλων και λοιπών σπάνιων αντικειμένων τέ-χνης ως χρηζόντων της ειδικής προστασίας, κατά τις δια-τάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ζ) για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Πολιτι-σμού ή το Διοικητικό Συμβούλιο."
δ. Οι περιπτώσεις α' και ζ' της παραγράφου 2 του άρ-θρου9του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ239Α') καταργούνται. Οιυ-πολειπόμενες αναφερόμενες στηνπαράγραφο 2 του άρ-θρου 9 του παραπάνω νόμου περιπτώσεις β), γ), δ), ε) και στ) αναριθμούνται ως περιπτώσεις "α), β), γ), δ) και ε)" α-ντιστοίχως.
ε. Συνιστάται στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. μία θέση νομικού συμ-βούλου με σχέση εμμίσθου εντολής, του οποίου η επιλο-γή γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφα-ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ.
στ. Οιπεριπτώσεις α', β'καιγ'του κεφαλαίου Γ'του άρ­θρου 13του Ν. 1079/1980 αντικαθίστανται ως εξής:
"α) Πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ή Μου-σειολογίας ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστη­μίου και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία ή στη Διαχείριση Μουσείων ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
β) Διετής προϋπηρεσία σε Μουσείο ή Πινακοθήκη Σύγ-χρονης Τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
γ) Άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ι-σπανικής ή ρωσικής), αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 28του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39Α')."
ζ. Οι δύο οργανικές θέσεις ΔΕ κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ4 Βιβλιοθηκάριων της Εθνικής Πινακοθήκης και Μου­σείου Αλεξάνδρου Σούτζου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 12 του Ν. 1079/1980, μετατρέπο-νται σε θέσεις ΤΕ κατηγορίας, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονό-μων και διαβαθμίζονται στους βαθμούς Δ'- Α'. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ανωτέρω κλάδου ορίζονται τα εξής: α) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βιβλιο­θηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλο-δαπής, β) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βιβλιοθήκη Μουσείου Νεότερης ή Σύγχρονης Τέχνης, γ) γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής), η οποία θα αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001."
η. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.Α.Σ., είναι δυνατή η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Π.Μ.Α.Σ. για την αύξησητωνεσόδωντηςκαιτηβελτίωσητωνπολιτιστικών της δραστηριοτήτων. Με το παραπάνω προεδρικό διά-ταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της επωνυμίας, της διάρ­κειας και της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, καθώς επί-σης και τα θέματα του μετοχικού κεφαλαίου, της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και των εσόδων της εταιρείας, καθώς και της διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια γιατην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
θ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρ­θρου 9 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α') ισχύουν και εφαρ­μόζονται αναλόγως και για το μόνιμο προσωπικό του κλά-δου ΥΕ1 Κλητήρων - Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Νυκτοφυλάκωνπου υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάν-δρου Σούτζου.
5. Oι διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ204 Α'), όπως ισχύουν, εφαρμόζο-νται και για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Φεστιβάλ Κινη­ματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα τμήματα τους.
6. α. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 1 του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ 202 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει έδρα τους Δελφούς. Τα γραφεία της Διοίκησης λειτουργούν στην Αθήνα."
β. Στο Άρθρο 7του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ 202 Α') προστίθε-νται νέες παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
"6. Ο Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσε-ρις ειδικούς συμβούλους, πτυχιούχους τμήματος Νομι-κής ή Φιλοσοφικής ή Θεατρολογίας ή Δημοσιογραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Οικονομικών Επιστημών ή Πληροφορι-κής ή Πολυτεχνείου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης πολιτιστικών, επι-στημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται από την Εκτελε-στική Επιτροπή μετά από πρόταση του Διευθυντή, η ο-ποία καθορίζει τη νομική μορφή και τη διάρκεια της απα-σχόλησήςτους, ανάλογα μετις ανάγκεςτου Ε.Π.Κε.Δ. Το ύψος των αποδοχών των συμβούλων καθορίζεται με κοι-νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
7. Σε περίπτωση που ορισθεί Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ. μέλος Δ.Ε.Π.των Α.Ε.Ι.ήΕ.Π.τωνΤ.Ε.Ι.,οοποίος εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθυντής εντα-χθεί στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 8, 9, 13, 14 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α'), το ύψος των αποδοχών που κα-ταβάλλονται σε αυτόν καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στηνπαράγραφο 1 εδάφιο β'του παρόντος. Η σχετική δα-πάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Π.Κε.Δ."
7. α. Η περίπτωση β'της παραγράφου 26 του Άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"ΟιδιατάξειςτουΆρθρου81τουΝ. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α') καιτου κατά εξουσιοδότηση του Π.Δ. 99/1992, όπως ι-σχύουν εκάστοτε, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανά-λογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρι-σης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξειςτου Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α'), εκτός των άρθρων 3 και 10 παράγραφος 3 του Π.Δ. 99/1992.
Όπου στο Π.Δ. 99/1992 όπως ισχύει εκάστοτε:
Α) αναφέρονται "υπηρεσίες" ή "διευθύνσεις" του Υ-πουργείου Πολιτισμού νοούνται τα όργανα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. πλην της περιπτώσεως του Άρθρου 5 του Π.Δ. 99/1992,
Β) προβλέπονται χρηματικά όρια δαπανών για υπηρε-σίες, προμήθειες, μελέτες και εκτέλεση έργων και εργα-σιών, ισχύουντα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ. Π. Ε.Α. Ε. με την επιφύλαξη της σχετι-κής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα έργα που εκτελούνται από το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ως "Προϊσταμένη Αρχή" νοείται το Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ενώ ως "Διευθύνουσα Υπηρεσία" νοείται, με την επιφύλαξη του Άρθρου 3 του Ν. 2121/1991 (ΦΕΚ36Α), η Επιστημο­νική Επιτροπή του Έργου, η οποία ορίζεται σύμφωνα με
τηνπαράγραφο6του Άρθρου 30του Ν. 2190/1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ο-ποίο εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ' ύλη αρμόδιων Διευθυνουσών Υπηρεσιών του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. α-ναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή.
β. Η παράγραφος 13δτου Άρθρου 7του Ν. 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26α του Άρθρου 19του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
"Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του Άρθρου 4 του Ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α') αντικαθίσταται ως ακο­λούθως:
Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενι-σχύεται ανάλογα από ιδιώτες, οι ειδικότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε με σύμ-βαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υ­περβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των έργων, των οποί-ων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 27 του Άρθρου 19του Ν. 2947/2001, το Π.Δ. 99/1992 καιτο Άρθρο 14του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28Α')."
γ. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου στη θέση Διευθυντή του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή.
δ. Υπάλληλοιτου Υπουργείου Πολιτισμού μετακινούμε-νοι εκτός έδρας, για την εξυπηρέτηση των έργων που έ-χουν ανατεθεί στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., αποζημιώνονται σύμφω­να με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπο-λογισμό του Τ.Δ. Π. Ε.Α. Ε.
8. Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού πέντε θέσεις δικηγόρων με σχέση εμμίσθου εντολής για την υποστήρι-ξη του έργου των υπηρεσιώντου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως ισχύ­ουν.
9. Η παράγραφος 12του Άρθρου 8του Ν. 2470/1997 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"12. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολό-γους του Υπουργείου Πολιτισμού καιτου Ταμείου Αρχαι-ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόμενο σε 220 ευρώ από 1.7.2002 και αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος με αφετηρία την 1.1.2003, σύμφωνα με την αύξηση του δεί-κτη τιμών καταναλωτή κατά το προηγούμενο εκάστοτε έτος."
10. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου αορίστου χρόνου προσωπικό όλωντων κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) των κλάδων και ειδικοτήτων Συντηρητών Αρ­χαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευ­όμενων από αυτό υπηρεσιών, αλλά και των Χημικών, βοη­θών Χημικών, Μουσειακών Γλυπτών, οι οποίοι απασχο-λούνται στον τομέα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ει-δικών συνθηκών, οριζόμενο σε 90 ευρώ από 1.7.2002 και αναπροσαρμοζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
11. Υπάλληλοι διορισθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 25 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε κατη­γορία κατώτερη της αντιστοιχούσας στα τυπικά τους προσόντα, μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση τους, σε κενές ή συνι-στώμενες θέσεις του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας του οποίου τα καθήκοντα ασκούσαν πριν από την επανα-πρόσληψή τους, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.
12. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Το Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτε­χνίας σε ξένη γλώσσα μπορεί να απονέμεται και σε πνευ­ματικούς δημιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπη­κοότητα."
13. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 52 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α) οι αριθμοί "48" και "50" αντικαθίστανται από τους αριθμούς "49" και "51" αντιστοί-χως.
β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του Άρθρου 52 του Ν. 3028/2002 προστίθεται η φράση "κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη".
14. α. Το στοιχείο Ι της περιπτώσεως β'της παραγρά-φου 1 του Άρθρου 4του Ν. 2557/1997 συμπληρώνεται ως εξής:
"I. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟ­ΓΡΑΦΟΥ στη θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφι-κές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους."
β. Στην περίπτωση β'της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 μετά το στοιχείο VII προστίθεται νέο στοιχείο VIII, ως εξής:
"VIII. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελ-λήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο."
γ. Η υποπερίπτωση δδ.Ι της περιπτώσεως γ'της παρα-γράφου 1 του Άρθρου 4του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"δδ. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιό-τητες:
Ι. Eπιλέγει μεταξύ των ταινιών που συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (2) ελληνι-κές ταινίες προκειμένου να συμμετάσχουν και στο ΔIEΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Επιλέγει, επί-σης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ-ΤΟΓΡΑΦΟΥ. Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ο-ρίζει ο ίδιος. Καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής των ταινιών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΟΥ."
δ. Η περίπτωση θ.Ι. της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Θ.Ι. Τα θέματα διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ­ΚΟΥ ΚΙ Ν Η ΜΑΤΟ ΓΡΑΦΟΥ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθο-ρίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους που κα-ταρτίζονται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εγκρίνονται από τον Υ-πουργό Πολιτισμού."
ε. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ'της παραγράφου 3 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίστανται ως εξής:
"α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδε-ταιτο Νοέμβριο κάθε έτους, απονέμονται χρηματικά βρα-βεία ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες
μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ταινίεςτεκμηρίωσης (ντο­κιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, υπό τις προϋπο-θέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα εδάφια.
β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι κινηματο-γραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, των ο-ποίων η παραγωγή ολοκληρώθηκε εντός των δώδεκα μη­νών που προηγούνται της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας υποβολής, οι ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμα-ντέρ) που έλαβαν μέρος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ της θεσσαλονίκης, καθώς και οι ταινίες μικρού μήκους που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ της Δράμας του ί-διου έτους. Η αίτηση για την υποβολή υποψηφιότητας ταινίας στα κρατικά βραβεία ποιότητας κατατίθεται μαζί με ένα αντίτυπο της ταινίας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού έωςτην 30ή Σεπτεμβρίου κά-θε έτους. Με την υποβολή της αίτησης ταινίας μυθοπλα-σίας μεγάλου μήκους για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή και προ­βολή της ταινίας στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟ­ΓΡΑΦΟΥ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να μεταβάλλεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφί-ου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται σε ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, σε ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, το χρηματικό ποσό του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 58.700 ευρώ, τα χρη­ματικά ποσά των υπόλοιπων βραβείων στους συντελε-στές κάθε βραβευόμενης ταινίας, καθοριζόμενα ως πο­σοστά του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, κα-θώς και τρόπος κατανομής των ποσών των βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας.
δ. Η επιλογή των ταινιών που βραβεύονται γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση ε'του παρόντος. Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθ­μίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού."
στ. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε'της παραγρά-φου 3 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί ειδική Επιτροπή."
ζ. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"ι. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης τους."
η. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), οι οποίες επελέγησαν ως υποψήφιες για βράβευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιπτώσεις δ' και ε', εκτός από αυτές που βραβεύονται, εί-ναι δυνατόν να επιχορηγούνται με σχετική απόφαση του Υ-πουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεταιτούψοςτης ε-πιχορήγησης, υπότηνπροϋπόθεοη ότι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επισήμως στο κοινό στα αντίστοιχα ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑ-ΝΤΕΡ στη θεσσαλονίκη."
15. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του Άρθρου 7του Ν. 1597/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 3 του Άρθρου 29 του Ν. 1876/1990 και 8του Άρθρου 4του Ν. 2557/1997 και ισχύουν, αντικα-θίστανται ως εξής:
"α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες πο-σοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισι-τήρια που πραγματοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγωςτου αριθμού και των εβδομάδων προβολής των ταινιών, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια.
Ως "επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αί-θουσας ή αιθουσών (χειμερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώ­ρου με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοί-χως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπότηνεπωνυμίαή/καιτοσήματηςίδιαςεπιχείρησης ("ε-πιχείρηση").
Ως "εβδομάδα προβολής" νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ημερών κα-τά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμ-βριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύ­νολο επτά συναπτών ή μη ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου.
Θεωρούνται επίσης ως εβδομάδα προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστη­μα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκεια τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελ-ληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προ-βολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας.
β. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε κάθε ε-πιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόμενου φόρου σύμφω­να με το παραπάνω εδάφιο α' ορίζονται τα εξής ποσοστά:
α.α. Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το:
- 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας,
- 40% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας,
- 48% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας,
- 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,
- 60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,
- 65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύοται-νιών,
- 70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστοντριών ταινιών,
- 80% για οκτώ εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών.
β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το:
- 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας,
- 45% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας,
- 55% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας,
- 70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,
- 80% για πέντε εβδομάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών.
γ.γ. Τα αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόμενου φόρου, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α', διαμορφώνονται με βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθο­νών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η επι-χείρηση, ως εξής:
- επιχείρηση με μία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. πο-σοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
-επιχείρηση με τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που α-ντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσο-στού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντι-στοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που α-ντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσο-στού ανά οθόνη,
- επιχείρηση με δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη.
δ.δ. Προκειμένου να επιστραφεί το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειμερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συ­μπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ελ-ληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόμενη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους."
β. Η περίπτωση γ'της παραγράφου 4 του Άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 29 του Ν. 1876/1990 και ισχύει, αντικαθίστα-ται ως εξής:
"γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι 60.000 εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από 60.000 δεν καταβάλλεται οποιοδή­ποτε ποσό."
γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του Άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 29 του Ν. 1876/1990, προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής:
"ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 1.1.2002."
δ. Η παράγραφος 6 του Άρθρου 7 του Ν. 1597/1986 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογρα­φίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουντο δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγρα-φο4του Άρθρου αυτού, οι επιχειρηματίες χώρων προβο-λής ταινιών που προβάλλουν συστηματικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της πα-ραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους."
ε. Η παράγραφος 7του Άρθρου 7του Ν. 1597/1986 κα-ταργείται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε πα-ραγράφους 7 και 8 αντίστοιχα.
16. Το Άρθρο 5 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε μετο Άρθρο 29του Ν. 1876/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 5
1. Για το χαρακτηρισμό ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιη­τικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σω­ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% στην ελληνική γλώσσα, και
β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.
2. Τα κριτήρια που εκτιμώνται σύμφωνα με την παρά-γραφο 1β του παρόντος Άρθρου και η αντίστοιχη μοριο-δότηση καθορίζονται ως ακολούθως:
Α) 16 μόρια, εάν ο παραγωγός - φυσικό πρόσωπο της ταινίας είναι Έλληνας και σε περίπτωση που ο παραγω­γός είναι νομικό πρόσωπο, η καταστατική του έδρα βρί-σκεται στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού εί-ναι Έλληνας με κατοικία στην Ελλάδα.
Β) 16 μόρια, εάν ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι Έλλη-νας.
Γ) 14 μόρια, εάν ο σεναριογράφος του πρωτότυπου σε-ναρίου της ταινίας είναι Έλληνας.
Δ) Εάν το σενάριο της ταινίας αποτελεί διασκευή λογο-τεχνικού έργου, 2 μόρια, εάν ο συγγραφέαςτου έργου εί-ναι Έλληνας και/ή 12 μόρια, εάν και ο σεναριογράφος του σεναρίου που βασίστηκε στο λογοτεχνικό έργο είναι Έλ-ληνας.
Ε) 4 μόρια, εάν η μουσική επένδυση της ταινίας συνί-σταται αποκλειστικώς σε πρωτότυπη μουσική που είναι έργο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
Ση 2 μόρια, εάν στην ταινία έχει χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση έργο Έλληνα συνθέτη και 3 μόρια, εάν στη μουσική επένδυση της ταινίας περιλαμβάνονται συν-θέσεις που άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρό-ντος και άλλες του προηγούμενου (Ε) κριτηρίου.
Ζ) 8 μόρια, εάν οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στους πρώτους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες.
Η) 4 μόρια, εάν οι ηθοποιοίπου εμφανίζονται στους δεύ­τερους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες.
Θ) 4 μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας είναι Έλληνας.
Ι) 2 μόρια, εάν ο σκηνογράφος της ταινίας είναι Έλλη­νας.
ΙΑ) 2 μόρια, εάν ο ενδυματολόγος της ταινίας είναι Έλ-ληνας.
ΙΒ) 5 μόρια, εάν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στην ταινία είναι Έλληνες.
Ι Γ) 2 μόρια, εάν οτεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποι-είται για το γύρισμα της ταινίας ανήκει σε Έλληνα ή σε νο-μικό πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται
στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλ-ληνας με κατοικία στην Ελλάδα.
ΙΔ) 4 μόρια, εάν ο μοντέρ της ταινίας είναι Έλληνας.
ΙΕ) 3 μόρια, εάν ο ηχολήπτης της ταινίας είναι Έλληνας.
ΙΣΤ) 3 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξερ­γασία εικόνας της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα.
ΙΖ) 2 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργα-σία του ήχου της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα.
ΙΗ) 2 μόρια, εάν η μεταπαραγωγική διαδικασία της ται-νίας ολοκληρώνεται στην Ελλάδα.
ΙΘ) 9 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγμα-τοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό ε-φαρμοζόμενο επί του συνόλου των 9 μορίων.
3. Για το χαρακτηρισμό ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκι­μαντέρ) μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαι-τείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ­ποθέσεις:
α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειμένων και της α-φήγησης της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να εί-ναι στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, και
β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου.
Κατ' εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαμβάνει σχό­λια ή/και κείμενα ή/και αφήγηση, για το χαρακτηρισμό της ταινίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπόθεση του εδα-φίου β'της παρούσας παραγράφου.
4. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες τεκμηρίωσης με εξαίρεση τα κριτήρια (Π, (Θ) και(ΙΘ) καιτα αντίστοιχα μό-ρια, τα οποία καθορίζονται και ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες τεκμηρίωσης ως εξής:
Γ. Γ. 8 μόρια, εάν ο σεναριογράφος της ταινίας είναι Έλ-ληνας και/ή 6 μόρια, εάν υπάρχει επιστημονικός ή άλλος ειδικός σύμβουλος Έλληνας. Σε περίπτωση που στους συντελεστές της ταινίας δεν συμπεριλαμβάνεται ειδικός σύμβουλος, αλλά μόνο σεναριογράφος και είναι Έλλη­νας, 14 μόρια.
Θ.Θ. 10 μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας είναι Έλ-ληνας,
Ι.Θ.Θ. 3 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγμα-τοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό ε-φαρμοζόμενο επίτου συνόλου των 3 μορίων.
5. Για το χαρακτηρισμό ταινίας κινουμένου σχεδίου ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικότη­τας ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρό-ντος Άρθρου.
6. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες κινουμένων σχε-δίων, με εξαίρεση τα κριτήρια (Ζ), (Η), (Θ), (Ι), (ΙΑ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα μόρια. Αντί αυτών εφαρμόζονται τα α-κόλουθα κριτήρια και μόρια, που ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων:
Ζ.Ζ.Ζ. 4 μόρια, εάν οι φωνές των πρώτων ρόλων της ται-νίας αποδίδονται από Έλληνες ηθοποιούς.
Η.Η.Η. 2 μόρια εάν ο δημιουργός - εμψυχωτής (ani-mator) είναι Έλληνας,
Θ.Θ.Θ. 6 μόρια, εάν ο καλλιτεχνικός διευθυντής (art di-rector) είναι Έλληνας
1.1.1. 5 μόρια, εάν ο δημιουργός - σκηνοθέτης (lay out supervisor) είναι Έλληνας,
Ι.Θ.Θ. 9 μόρια, εάν η ταινία έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταινία παρήχθη κατά ο-ρισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιο-ρίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επίτου συνόλου των 9 μορίων.
7. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφωνστιςπεριπτώσειςκατάτις οποίες υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές για κάθε κριτήριο, απότους ο­ποίους δεν είναι όλοι Έλληνες, τα αντιστοιχούντα στο κρι-τήριο μόρια διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών και απονέμονται αναλόγως του αριθμού των συμμετεχό­ντων Ελλήνων.
8. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κύπριοι πολίτες εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες.
9. Σε περίπτωση διεθνούς συμπαραγωγής με συμμετο-χή Έλληνα παραγωγού, ο χαρακτηρισμός της ταινίας ως ελληνικής ή μη καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες.
10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζο-νται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, κα-θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ­μογή του παρόντος Άρθρου."
17. α. Η περίπτωση α'της παραγράφου 3 του Άρθρου 1 του Ν. 2524/1997 (ΦΕΚ183 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"α. Συνεργάζεται με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτι-σμού, καθώς και μετά Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικούς οργανισμούς, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλ-λο φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει σχέση με τους σκοπούς του και μπορεί να συμβάλλει στην προώ­θηση τους."
β. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 2 του Ν. 2524/1997, ό-πως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 14 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ243 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόε-δρο, τον Ταμία και 10 (δέκα) μέλη από τα οποία ένα προ-τείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον Υ-πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι προτά-σεις των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλονται στον Υπουργό Πολιτι-σμού μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποί-ηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, αλλιώς το Δ.Σ. διορίζεται, συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η θητεία του είναι τετραετής. Η συμμετο-χή μέλουςΔΈ.Π. Α.Ε.Ι. στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατρο­πή της ιδιότητας του σε μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλη­σης.
Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσι-εύεται μετά την έγκριση του επιλεγόμενου προσώπου α-πό την αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής κατά τον Κα-νονισμό της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της επιτροπής μετά από τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Βουλής, η σχετική απόφαση δημοσι-εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
γ. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 2 του Ν. 2524/1997 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"3. Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διευθύνονται από Γενικό Διευθυντή που έχει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και έχει την ικανότητα με βάση τις σπουδές του, την επαγγελματική του προϋπηρεσία και τα στοιχεία της προσωπικότητας του να προωθήσει τους σκοπούς του Ιδρύματος και να α-νταποκριθεί στα καθήκοντατης θέσηςτου. Η θέσητου Γε-νικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμ-βούλιο, το οποίο και εισηγείται ως προς το διορισμό στον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος και διορίζει τον Γενικό Δι-ευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμί-ζονταιτα σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης καιεπιλο-γής. Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υ-πουργό Πολιτισμού καθορίζονται το είδος και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και οι εν γένει αποδοχές του Γενικού Διευθυντή κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη."
δ. Στις παραγράφους 6, 7, 8, 10, 11 του Άρθρου 2 και στα άρθρα 3, 4, 5 και 7 του Ν. 2524/1997 οι όροι "Υπουργός Ε-ξωτερικών" ή "Υπουργού Εξωτερικών" αντικαθίστανται α-πό τους όρους "Υπουργός Πολιτισμού" ή "Υπουργού Πο-λιτισμού" και οι όροι "Υπουργείο Εξωτερικών" ή "Υπουρ­γείου Εξωτερικών" από τους όρους "Υπουργείο Πολιτισμού" ή "Υπουργείου Πολιτισμού".
ε. Η περίπτωση ιδ'της παραγράφου 2α του Άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παρά-γραφο 1 του Άρθρου 6του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'), ε-φαρμόζεται και για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
18. Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το οποίο σύμφω­να με το Π.Δ. 370/28.11.1997 (ΦΕΚ 241 Α') υπάγεται στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υ­πάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
19. Η μηνιαία αποζημίωση του Διευθυντή του Ευρωπαϊ-κού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-μίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
20. Τα τουριστικά περίπτερα Μυκηνών και Τύμβου Μα-ραθώνα, τα οποία τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." παραχωρούνται κατάχρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού.
21. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 9 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α') και του Άρθρου 13 του ίδι-ου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α) και αντικα-ταστάθηκε με την παράγραφο 12β'του Άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228Α'), καθώς και οι διατάξεις της παρα-γράφου 7του Άρθρου 19του Ν. 2947/2001 και της κατ' ε-ξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής υπουργικής από-φασης 2/6064/0022/7.12.2001 (ΦΕΚ 1724 Β'/21.12.2001), εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του Λαογρα-φικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης. Η προκαλούμενη από τις ρυθμίσεις αυτές δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
22. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 1 του Ν. 358/1976 (ΦΕΚ 155 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματοςτου τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση οι σκηνο-θέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης μπορούν να υπά-γονται στους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρα-σης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζο-νται τα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών χορήγησης και ανάκλησης αδειών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του προηγού­μενου εδαφίου."
23.α. Το ένατο εδάφιο της περιπτώσεως η' της παρα-γράφου 2Ατου Άρθρου 6του Ν. 2557/1997, η οποία προ-στέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α) τροποποιείται ως εξής:
Ό Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία δικα-στικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με α-ποφάσεις του Δ.Σ., μπορεί δε με απόφαση του να αναθέ-τει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της Ε-ταιρείας."
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως ιδ'της πα-ραγράφου 2Ατου Άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυ­τή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ84Α-), προστίθεταιτρίτοεδάφιοωςεξής:
"Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας που εγκρίνεται α-πό τον Υπουργό Πολιτισμού ορίζονται, ανά θέση εργα-σίας, το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, οι κάθε είδους εργασιακές μεταβολές, καθώς και ανα-γκαίες μειώσεις στον αριθμό των υπηρετούντων, ιδίως μετά το πέρας της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Ολυ­μπιάδας 2001-2004."
γ.Ταδύοτελευταίαεδάφιατηςπεριπτώσεωςιδ'τηςπα-ραγράφου 2Ατου Άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυ­τή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ84Α'), καταργούνται.


Άρθρο 81 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001 29 ΕΚ του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαίου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις
1. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 3 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ι-δίως την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγο-ρεύουν:
α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.
β) Τη μετάφραση των έργων τους.
γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους.
δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγρα-φα) των έργων τους, τη διανομή τους στο κοινό με οποια-δήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται μό-
νο εάν η πρώτη πώληση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή τωναντιτύπωνεντόςτηςΚοινότηταςπραγματοποιείται α-πό τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση του.
ε) Την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφο-ρά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους. Τα δι-καιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώλη­ση ή άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιτύ­πων. Τα δικαιώματα αυτά δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 92/100 του Συμ-βουλίουτης 19ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚαριθμ. L 346/61 - 27.11.1992).
στ) Τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.
ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργωντους στο κοι-νό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομα-γνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγω­γούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων.
η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρ-μάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κα-θώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κα-τά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έρ-γα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσία-σης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.
θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρή­χθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουρ­γού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγω­γής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί α-πό τον δημιουργό.
(άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Oδηγίας 2001/29 ΕΕΕΚ αριθμ. L. 167/10 - 22.6.2001)."
2. Μετά το Άρθρο 28 του Ν. 2121/1993 προστίθενται τα άρθρα 28Α, 28Β και 28Γ ως εξής:
"Άρθρο28Α Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για χρήσεις που συν-δέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκε-κριμένης αναπηρίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-σμού μπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς και η εφαρμογή της σε άλλες κατηγο-ρίες προσώπων με αναπηρίες.
(Άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β' Οδηγίας 2001/29)


Άρθρο28Β Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής
Εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής οι προ-σωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι μεταβα-τικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπα-στο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου, έ-χουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολα-βητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστα-τευόμενου αντικειμένου, και οι οποίες δεν έχουν καμία α-νεξάρτητη οικονομική σημασία.
(Άρθρο 5 παρ. 1 Oδηγίας 2001/29)

Άρθρο28Γ Ρήτρα γενικής εφαρμογής επίτων περιορισμών
Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφά-λαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκει-νται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προ­στατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγη­τα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου.
(Άρθρο 5 παρ. 5 Oδηγίας 2001/29)."
3. Η παράγραφος 2του Άρθρου 46του Ν. 2121/1993 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"2. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουντο δι-καίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:
α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης τους σε υλι-κό φορέα,
β) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαρα-γωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσης τους,
γ) τη διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγ-γραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, με πώληση ή με άλ-λους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται ε-ντός της Κοινότητας όσον αφορά τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας, που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθε-ση του,
δ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Τα δι-καιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώλη­ση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων,
ε) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρό-πο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώ-δια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φο-ρέα με την παράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης,
στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, κα-λώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης με-τάδοσης,
ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης τους, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, ε-κτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση,
η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κα-τά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγ-γραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσης τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν ανα-λώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό μετην έννοια της παρούσας ρύθμισης.
(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29)."
4. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 47 του Ν. 2121/1993 παίρνει τον αριθμό 3 και η παράγραφος 1 αντικαθίσταται με τις παραγράφους 1 και 2 ως εξής:
"1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων (παραγωγοί υλι-κών φορέων ήχου) έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή α-παγορεύουν:
α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαρα-γωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά τα φωνογραφήματα τους,
β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δι-
καίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκα-τάθεση του,
γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υ­λικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομήςτων ως άνω υλικών φορέων,
δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κα-τά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα φω­νογραφήματα τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δι-καίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διά-θεσης στο κοινό μετην έννοια της παρούσας ρύθμισης,
ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρή­χθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση τους ή, εφό-σον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρω­παϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον παρα-γωγό.
(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).
2. Οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) έχουν το δι-καίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν:
α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαρα-γωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ταινιών τους,
β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δι-καίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκα-τάθεση του,
γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υ­λικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομήςτων ως άνω υλικών φορέων,
δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κα-τά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα α-ντίγραφα των ταινιών τους. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώ­νεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης,
ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρή­χθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση τους ή, εφό-σον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρω­παϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον παρα-γωγό,
στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδο-σης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των ως άνω υλικών φο-ρέων, καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό.
(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και3, 4 Οδηγίας 2001/29)."
5. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 48του Ν. 2121/1993 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:
α) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδή­ποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφό-ροι, καλώδια, β) τηνπαρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς ή­χου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμ-βανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγω­γή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, ό-σον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπερι-λαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδο-σης, ε) τη διανομή στο κοινό των υλικών φορέων μετην εγ-γραφή των εκπομπών τους, μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους υλικούς φορείς μετην εγγραφή των εκπομπών, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματο-ποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση του, στ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φο-ρέα με την εγγραφή των εκπομπών τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του ως άνω υλικού φορέα, ζ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στηνυλική ενσωμάτωση των εκπομπώντους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δι-καίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διά-θεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.
(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και3, 4 Οδηγίας 2001/29)."
6. Στο Άρθρο 49 παράγραφος 1 στο πρώτο και δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις "ή εικόνας ή ήχου και εικό-νας". Μετά την παράγραφο 4 του Άρθρου 49 του Ν. 2121/ 1993 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
"5. Όταν υλικός φορέας εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτι-κή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομα-γνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη αμοιβή στους ερμη­νευτές ή εκτελεστές των οποίων η ερμηνεία έχει εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο-νται η παράγραφος 1 εδάφια β', γ', δ' και ε', καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος Άρθρου."
7.Τοστοιχείοδ'του Άρθρου52του Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 8 παράγραφος 10 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"δ) Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου) λήγουν πενήντα έτη μετά την πραγματοποίηση της υλικής ενσωμάτωσης. Ω-στόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί νομίμως κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα λή­γουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμι-μης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση κατά την περίοδο που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο και εάν το φωνογράφημα έχει παρουσια-στεί νομίμως στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώ­ματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώ­της νόμιμης παρουσίασης στο κοινό. Ωστόσο, αν λόγω εκ-πνοής της διάρκειας προστασίας η οποία παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου, στη διατύπωση της πριν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμά-των στην κοινωνία της πληροφορίας, τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέ-
ον από τις 22 Δεκεμβρίου 2002, η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη προστασίας τους.
(Άρθρο 11 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29)
Η διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοα-κουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του υλικού φορέα στο κοινό, τα δικαιώματα αυτά διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης δη-μοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη."
8. Μετά το Άρθρο 64 του Ν. 2121/1993 προστίθεται άρ­θρο 64Α ως εξής:
"Άρθρο64Α Ασφαλιστικά μέτρα
Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουντη λήψη ασφαλιστι-κών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματοςτου δημιουργού ή συγγενικού δικαιώμα-τος. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων.
(Άρθρο 8παρ. 3 Οδηγίας 2001/29)."
9. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 α-ντικαθίσταται ως εξής:
"1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 - 15.000 ευρώ όποιος χωρίς δικαί-ωμα και κατά παράβαση των διατάξεωντου παρόντος νό-μου ή διατάξεωντων κυρωμένων με νόμο πολυμερών διε-θνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ι-διοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προ­σαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή κατέχει με σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιά-ζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, ει-σάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού και γενικά εκμεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού να απο­φασίζει για τη δημοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές.
(Άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)."
10. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος κατά παράβαση των διατάξεωντου παρόντος νόμου ή διατάξεωντων κυ-ρωμένων με νόμο διεθνών συμβάσεων για την προστασία συγγενικών δικαιωμάτων προβαίνει στις ακόλουθες πρά-ξεις:
Α) Χωρίς την άδεια των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλ-λιτεχνών: α) εγγράφει σε υλικό φορέα την ερμηνεία ή ε-κτέλεση, β) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέ-ρει, την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης τους σε υλι-κό φορέα, γ) προβαίνει σε διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης ή κα-τέχει με σκοπό διανομής, δ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα
με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, ε) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά με οποιονδήποτε τρόπο τη ζωντανή ερ­μηνεία ή εκτέλεση, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί α-ναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης, στ) παρουσιάζει στο κοινό τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση που γίνεται με ο-ποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδο-ση, ζ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κα-τά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος, στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή της εκτέλεσης τους.
Β) Χωρίς την άδεια των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγωγώνυλικώνφορέωνήχου): α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τα φωνογραφήματα τους, β) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέ-ων ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως ά-νω υλικούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατάτρόπο ώστε οποιοσδήποτε ναέχειπρό-σβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στα φωνογραφή­ματα τους, ε) εισάγειτους ως άνω υλικούς φορείς που πα-ρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του.
Π Χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και ει-κόνας): α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μό-νιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών τους, β) προ­βαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων τους ή κατέ-χει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως άνω υλι-κούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρ­μάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβα-ση στο πρωτότυπο καιτα αντίτυπατωνταινιώντους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, ε) εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναί-νεση του, στ) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά τους ως άνω υ­λικούς φορείς με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανο-μένης και της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής α-ναμετάδοσης, καθώς και της παρουσίασης στο κοινό.
Δ) Χωρίς την άδεια των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών: α) αναμεταδίδει τις εκπομπέςτους με οποιονδήποτε τρό-πο, β) παρουσιάζει στο κοινό τις εκπομπές τους σε χώ­ρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) εγγρά-φει τις εκπομπές τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένηςτης καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) προβαίνει σε άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με ο-ποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, της υλικής ενσωμάτωσης των εκπομπών τους, ε) προβαίνει σε δια-νομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους, στ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους, ζ) διαθέτει στο κοινό, εν-συρμάτως ή ασυρμάτως, κατάτρόπο ώστε οποιοσδήπο-τε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους.
(Άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)."
11.ΜετάτοΆρθρο66τουΝ. 2121/1993προστίθενταιτα άρθρα 66Α και 66Β ως εξής:
"Άρθρο 66Α Τεχνολογικά μέτρα
1. Ως "τεχνολογικά μέτρα" νοούνται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με το συνήθη τρό-
πο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να πε-ριορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευό-μενα αντικείμενα, που δεν έχουν επιτραπεί από τον δικαι-ούχο πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύ­σης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Τα τεχνολογι-κά μέτρα θεωρούνται "αποτελεσματικά" όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατευόμενου αντι-κειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρ-μογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστα-σίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της μετάδοσης ή άλλη μετατροπή του έργου ή άλλου προστατευόμενου α-ντικειμένου ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της α-ντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστα-σίας. (Άρθρο 6 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29).
2. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η ε-ξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέ-τρου, την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρί-ζει ότι επιδιώκει αυτόν το σκοπό.
(Άρθρο 6 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)
3. Απαγορεύεται, χωρίςτην άδεια του δικαιούχου, η κα-τασκευή, η εισαγωγή, η διανομή, η πώληση, η εκμίσθωση, η διαφήμιση για πώληση ή εκμίσθωση ή η κατοχή για ε-μπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή η παροχή υπηρεσιών που: α) αποτελούν αντι-κείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας, ή β) πέρα από την ε-ξουδετέρωση της προστασίας έχουν σκοπό εμπορικό ή χρήση περιορισμένης σημασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιη­θεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέ-ρωση της προστασίας, οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων.
(Άρθρο 6 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29)
4. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των α-νωτέρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 - 15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του Άρθρου 65 του Ν. 2121/1993. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατά-ξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. εφαρ­μοζόμενης και της ρύθμισης του Άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.
(Άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 2001/29)
5. Για τους περιορισμούς (εξαιρέσεις) που προβλέπο-νται στο τέταρτο κεφάλαιοτου Ν. 2121/1993, όπως ισχύ­ει, και αφορούν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτι-κή χρήση (Άρθρο 18), την αναπαραγωγή για διδασκαλία (Άρθρο 21), την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρ­χεία (Άρθρο 22), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστι-κούς ή διοικητικούς (Άρθρο 24), καθώς και την αναπαρα-γωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες (Άρθρο 28 Α), η έννομη προστασία που προβλέπεται στην παράγρα-φο 2 του παρόντος Άρθρου δεν θίγει την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους επωφελούμενους από τις ανωτέρω εξαιρέσεις τα μέσα, προκειμένου αυτοί να επω­φεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθ­μό, εφόσον έχουν εκ του νόμου πρόσβαση στο προστα-τευόμενο έργο ή αντικείμενο. Εάν οι δικαιούχοι δεν λά-βουν εκούσια μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και τρίτων που επωφε-λούνται από τις εξαιρέσεις, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι

σελίδα 4589
τρίτοι που επωφελούνται από τις παραπάνω εξαιρέσεις ζητούν τη συνδρομή ενός ή περισσότερων μεσολαβητών που επιλέγονται από πίνακα μεσολαβητών τον οποίο κα-ταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι με-σολαβητές υποβάλλουν προτάσεις προς τα ενδιαφερό-μενα μέρη. θεωρείται ότι όλα τα μέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλλει α-ντίρρηση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινο-ποίηση της πρότασης. Στην αντίθετη περίπτωση η διαφο-ρά επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν ε-φαρμόζονται σε έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμε-να που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων που έχουν συμ-φωνηθεί συμβατικά, κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει. (Άρθρο 6 παρ. 4 Οδηγίας 2001/29)


Άρθρο66Β Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων
1. Ως "πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων" νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, καθώς και την αναγνώριση του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋποθέ-σεις χρήσης του έργου ή άλλων προστατευόμενων αντι-κειμένων, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντι-προσωπεύει τις πληροφορίες αυτές.
(Άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29)
2.Απαγορεύεταισεκάθεπρόσωποναπροβαίνειενγνώ-σει του χωρίς την άδεια του δικαιούχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διαχείριση των δι-καιωμάτων, β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιο-τηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, από τα οποία έ-χουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με τη διαχείριση των δικαι-ωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λό-γο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια αυτή προτρέπει, επι-τρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει προσβολή του δικαιώ­ματος του δημιουργού ή των συγγενικών δικαιωμάτων ή του δικαιώματος ειδικής φύσηςτου κατασκευαστή βάσης δεδομένων.
(Άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)
3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεωντιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 - 15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώ­σεις του Άρθρου 65 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει ασφαλι-στικά μέτρα σύ μφωνα με τον Κ. Π ολ.Δ., εφαρμοζόμενης καιτης ρύθμισης του Άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2001/29)."
12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Άρθρου 20 του Ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγω­γή."
13. Α. Στο τέλος του Άρθρου 3του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το Άρθρο 7 παράγραφος 3 του Ν. 2819/2000, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
"4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ι-διωτικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται."
Β. Όπου στο Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και ειδικότερα στα άρθρα 33 παρ. 1 και 6 και 66 παρ. 5 αναφέρονται οι ό-ροι "θέση σε κυκλοφορία" και "θέτει σε κυκλοφορία" αντι-καθίστανται αντιστοίχως με τους όρους "διανομή" και "διανέμει". Στο Άρθρο 41 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ο όρος "δικαίωμα διάθεσης" αντικαθίσταται απότον όρο "δι-καίωμα διανομής".
Γ. Στο Άρθρο 71 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, προστί-θεται παράγραφος 6 ως εξής:
"6. Τα άρθρα 3 παρ. 1, 28Α, 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47 παρ. 1 και 2, 48 παρ. 1, 52 στοιχείο δ', 64Α, 66 παρ. 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληρο­φορίας."
14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του Άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγ-γενικών δικαιωμάτων σε μορφή κακουργήματος εκδικά-ζεται απότο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων."

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις."
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02
Συγχωνεύσεις Σωματείων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)