www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Ν. 3262/15.9.2004 (ΦΕΚ 173 Α), "Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού".
(σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  1,016 Kb)

 
Ν. 3262/15.9.2004 (ΦΕΚ 173 Α) : Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ


Αρθρο 1 :
1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. τέσσερις εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Α του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ. Ε.Α. Β. συνεδριάζει σε εννεαμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.»


Αρθρο 2 :
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγρά¬φου 7 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των μελών του ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επι¬βληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρ¬θρου 130.»


Αρθρο 3 :
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, κα¬θώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουρ¬γού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Δ. Ε.Α. Β. καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτή¬ρια.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Γ του Ν. 272 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παρα¬γράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησης τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεων τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από ει¬σήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφαση του να απαγορεύσει την με οποιον¬δήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 καταργείται.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 η φράση «εφόσον αυτή έχει εκδο¬θεί από την οικεία αστυνομική αρχή» διαγράφεται και η παράγραφος 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«7. Οποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παρα-γράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συ¬νάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος εί¬ναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθ¬μού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.»


Αρθρο 4 :
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3057/2002, οι λέξεις «και κατανο-μής» διαγράφονται και η παράγραφος 1 επαναδιατυπώ¬νεται ως εξής:
«1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε πε¬ριοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητι¬κών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζο¬νται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώ-νονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλε¬σης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέ¬λευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθε¬σης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύ¬λαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέ¬τει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α) αποζημίωση.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνι¬ζόμενα αθλητικά σωματεία, Α. Α. Ε. ή Τ.Α.Α. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγ¬γελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητας του, που σχετίζονται ιδίως με την ομα¬λή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γέ¬νει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκεί¬νου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης πα¬ραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνο¬μική αρχή.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνο¬μική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλή¬λου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσης τους τιμωρείται:».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκεια της οι διοργανώτριες αρχές αθλητι¬κών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώ¬νων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδε-δειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύ¬θυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γρα¬φείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11.»
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυ¬νομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισι-τήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύ¬τηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επί¬σης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάστα¬ση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παραγράφου 2.»
6. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντιστοίχως και προστίθε¬ται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7, η οποία έχει ως εξής:
«7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμά¬κων των εξέδρων από θεατές. Οποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. »
7. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται παρά¬γραφος 10, η οποία έχει ως εξής:
«10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημά¬των και επαγγελματικό σύνδεσμο - μέλος αυτής συνι¬στάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συνα¬ντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελ¬ματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και σε περίπτωση διαπί¬στωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικά περιστατικά της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή κανονι¬σμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχι¬κών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.
γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετω¬πισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτεί¬νοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέ¬τρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.
δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέ¬δων των αθλητικών οργανώσεων της παραγράφου 4.»
8. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:
«11. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελ¬ματικά πρωταθλήματα Α και Β εθνικής κατηγορίας πο¬δοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας κα-λαθοσφαίρισης, από την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ικανό για την ασφά¬λεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων, το οποίο πρέπει να είναι εφοδια¬σμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α).
Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύ¬θυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζο¬νται με ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης. Στις παρα¬πάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμε¬νοι από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Το προσωπικό ασφαλείας γηπέδων συνερ-γάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας.
Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύ¬θυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδί-ως:
α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές - οργανω¬μένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητι¬κές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέ¬τρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.
β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας σης εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
δ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητι¬κών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φι¬λάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
ε) Ο έλεγχος των εισερχόμενων στο γήπεδο θεατών.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημό¬σιας Τάξης και Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριό¬τητας του προσωπικού ασφαλείας.»


Αρθρο 5 :
Η παράγραφος 5 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσε-ων. Η παραπάνω εγκατάσταση μπορεί επίσης να γίνει με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εις χρέωση των υπόχρεων.»


Αρθρο 6 :
1. Στα αδικήματα της παραγράφου 4 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3057/2002, προστίθεται και το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης του άρθρου 310 παρ. 1 Π.Κ. και η παράγραφος 4 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183-185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρ¬θρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (άρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της βαριάς σω-ματικής βλάβης (άρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ.) της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.}, της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδά¬λου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβί¬ασης (άρθρο 385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παρα¬γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτε¬ρα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.»
2. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρ¬θρο 7 του ν. 3057/2002, αναριθμούνται σε 7, 8 και 9 αντι-στοίχως και στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:
«5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκο¬λύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου με-μονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρεί¬ται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.•
3. Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 προστίθεται πα¬ράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυ¬τού.»
4. Το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο β περίπτωσης της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 καταργείται.
5. Η υπό στοιχείο α περίπτωση της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 αντικαθί¬σταται ως εξής:
«α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυ¬τεπαγγέλτως. Καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσης τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.
Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρ¬θρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών. »


Αρθρο 7 :
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41Ζ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3057/2002 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παράγρα¬φος 15 περίπτωση ιδ του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:
α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμ¬μετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομά¬δας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων A. A.E. ή Τ.Α.Α. και επαγγελματίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλα¬σιάζονται.
β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητα τους για χρονικό διάστημα τουλάχι¬στον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρό-στιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σω¬ματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
γ) Στο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) δύο ή περισσό¬τερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε περίπτωση δη¬μιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτω¬ση υποτροπής οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωματεί¬ου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαι¬ώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλη¬τικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση θεωρείται ως υπαίτια με¬ρική αδυναμία παροχής.
δ) Στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχι¬στον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Ζ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγρά¬φου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α εθνική κατηγορία ποδο-σφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


Αρθρο 8 :
Η παράγραφος 3 του άρθρου 119 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θη¬τεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός, με τον αναπληρωτή του, κληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ορ¬γανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοί¬κησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οικείου επαγ¬γελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπό¬ψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.»


Αρθρο 9 :
1. Στο άρθρο 120 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυ¬τό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3057/2002, προστίθεται τρίτη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:
«3. Η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού της έδρας, όπου αυτή προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς και διατάξεις, καταργείται και αντ αυτής επιβάλλεται αντί¬στοιχη ποινή διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 120 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος, αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο ημερών από την τέλεση του αγώνα.
β. Στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου το δικαιοδοτικό όργανο επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραβάσεων με βάση το φύλλο αγώνα και με τη μαγνητοσκόπηση (video) του αγώνα ή την αναφο¬ρά του αρμόδιου για τον αθλητισμό Εισαγγελέα ή όπου δεν υπηρετεί αυτός του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγε-λέα ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Δ.Ε.Α.Β. ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματι¬κού συνδέσμου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο μη δεσμευόμενο από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται με τα αδικήματα βίας που αναφέρονται στο άρθρο 41ΣΤ ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά μπορεί να υπο¬βάλλει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έγγραφη έκθε¬ση για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρ¬κεια και μετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου.
γ. Στις υπό στοιχεία α και β περιπτώσεις οι αποφά¬σεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκτελού¬νται την επόμενη από την έκδοση τους αγωνιστική ημέ¬ρα κατά την οποία το σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. εί-ναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της από¬φασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική.
Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφο¬ρούν διεξαγωγή χωρίς θεατές του αγώνα αθλητικού σω¬ματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής.»


Αρθρο 10 :
Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Όταν επιβάλλουν ποινές τέλεσης αγώνα χωρίς θε¬ατές (κεκλεισμένων των θυρών) σε σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..»


Αρθρο 11 :
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 127Β του ν. 2725/1999, όπως στο άρθρο αυτό προστέθηκε, τελικώς, με το άρθρο 49 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθ¬μιο δικαιοδοτικό όργανο διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυ¬γούστου του έτους διορισμού, είναι τριμελές και συ¬γκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτι¬κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο¬σύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Α.Ε. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρό¬εδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης, ως αναπληρω¬τές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127Β του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί τριμελής πρωτοβάθμια πει¬θαρχική επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινι-κής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρί¬ων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με από¬φαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτο¬δικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Ο. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνε¬ται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Το δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεων της Επιτροπής ασκεί η Επι¬τροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 127Β του ν. 2725/ 1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορι¬σμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τρι¬πλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδι¬κασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης της ίδιας δικαιοσύνης, ως ανα¬πληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνε¬κτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.»


Αρθρο 12 :
Το άρθρο 122 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 3057/2002, αντικα¬θίσταται ως εξής:
«Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων μεταξύ ομάδων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κε¬ντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολι¬κής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωτα¬θλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119. Τα μέλη του οργάνου κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δι¬καστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβου¬λίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Οι διατάξεις των άρθρων 119, 120 και 121 εφαρμόζονται ανάλο¬γα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού. Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρ¬θρο 120 αρμοδιότητες.»


Αρθρο 13 :
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:
α. Από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, που κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέ¬πεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθ¬μό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέ¬λειας τμημάτων αμειβόμενων αθλητών ή, όπου δεν λει¬τουργεί ολομέλεια τμημάτων αμειβόμενων αθλητών, της ομοσπονδίας του αθλήματος, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας (1) Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συ¬νεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.
β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οι¬κείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέ¬λειας των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζό¬μενο κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου διοικητι¬κού συμβουλίου.
γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτω¬ση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον ανα¬πληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοι-κητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέ¬σμου αθλητών ή προπονητών.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:
α. Από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινι¬κής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολι¬τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη. Οι δικαστές αυ¬τοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικα¬στών, οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Τριμε¬λούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομο¬σπονδίας. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και ένας (1) Εφέτης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.
β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οι¬κείας ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του, κατά προτί¬μηση νομικό, που ορίζονται με απόφαση του οικείου διοι¬κητικού συμβουλίου.
γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτω¬ση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοι-κητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.»
3. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού καταρ¬γούνται.


Αρθρο 14 :
Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζο¬νται τα θέματα της κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122 και 127Β.
Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οι¬κονομίας και Οικονομικών και βαρύνει τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.»


Αρθρο 15 :
Η παράγραφος 1 του άρθρου 128 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πει¬ραιώς και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτών, αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη για ποινικά αδικήματα που τελούνται εξ αφορμής αθλητικών εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, καθώς και για αδικήματα που τε¬λούνται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιοτή¬των ή καθηκόντων τους και εποπτεύει στην εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που επιβάλλονται κατά τον παρόντα νόμο.
Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας διευθύνει το έργο των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό¬ντος νόμου.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ


Αρθρο 16 :
Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματι-κού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξό¬δων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογι¬στή.
Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λει¬τουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγω¬νιστική περίοδο.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλε¬ση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Τα ποσά που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό λογα¬ριασμό διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελ¬ματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟ¬ΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρ¬θρου 102 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση της Επι¬τροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφεί¬λουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επι¬τροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρω¬ματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περί¬πτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστο¬λής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρ¬θρου 77Α του παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επι¬στολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.»


Αρθρο 17 : Αποτίμηση αξίας αθλητών
Στο ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 76Α το οποίο έχει ως εξής:
«Αρθρο 76Α : Αποτίμηση αξίας αθλητών
1. Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ του κ.ν. 2190/1920, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ εξαίρεση και η αξία των αθλητών της. Η αποτίμηση της αξίας των αθλητών διενερ¬γείται ανά χρήση και εντός τριών μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργεί¬ου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και έναν εκπρό¬σωπο της Ε.Π.Α.Ε. ή του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ. κατά περί¬πτωση, οριζόμενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελ¬ματικό σύνδεσμο ή συνδικαλιστικό φορέα.
3. Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτι-σμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. Η δα¬πάνη της αποζημίωσης βαρύνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους.
4. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωματείου απ όπου προήλ¬θε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομά¬δας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρ¬χική του κατάσταση και τα ποσά των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και επι-πλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών.
5. Η υπεραξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίμηση αυτών καταχωρείται στο ενεργητικό του ισο¬λογισμού με δημιουργία νέου λογαριασμού με ονομασία «16.91 Υπεραξία Αποτίμησης Αθλητών», σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού «41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» με δημιουργία νέου τριτοβάθμιου λογαριασμού με ονομα¬σία «Διαφορά Αποτίμησης Αθλητών», του Λογιστικού Οδηγού για την Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις Π.Α.Ε. (ΦΕΚ 786 Β/1988).
Η κατά τα ανωτέρω υπεραξία αθλητών δεν υπόκειται σε αποσβέσεις.
6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου η ως άνω Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15.11.2004.»


Αρθρο 18 : Κατασχέσεις επιχορηγήσεων αθλητικών φορέων
Απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφά¬σεων επιχορηγήσεων προς αθλητικά σωματεία, ομο¬σπονδίες ή άλλα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ή βελτί¬ωση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη μισθοδοσία προσω¬πικού και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ακατάσχετες.


Αρθρο 19 : Ρύθμιση οφειλών Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικών σωματείων
1. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δη¬μόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.
2. Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακρά¬τηση του ποσού κάθε δόσης από την επιχορήγηση που καταβάλλεται στις Π.Α.Ε. μέσω του Οργανισμού Προ-γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.). Η παρα¬κράτηση της κάθε δόσης ενεργείται από τον Ο.Π.Α.Π. βάσει εγγράφου των αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και αποδίδεται σε αυτές μέχρι την ημερομη¬νία λήξης πληρωμής κάθε δόσης. Αν η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δό¬σης, η διαφορά καταβάλλεται από την Π.Α.Ε. στην αρ¬μόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την ίδια ημερομηνία. Η επιχορήγηση κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης, κα-θώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά που καταβάλλεται από τις Π.Α.Ε. για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες από τρίτους και υποχρεωτικά εκχω¬ρητέες στο Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και για ολόκληρο το ποσό αυτής.
3. Στον τρόπο αυτόν καταβολής μπορεί να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών που θα βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 30.6.2004. Με την υπαγωγή και των χρεών αυτών ανα¬προσαρμόζονται τα ποσά των δόσεων που είχαν καθορι¬σθεί αρχικά και καταβάλλεται υποχρεωτικά το σύνολο της διαφοράς που προκύπτει και αφορά τις ληξιπρόθε¬σμες δόσεις μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή.
4. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.Α.Α. ή Αθλητικού Σωματείου, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπη¬ρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μα¬ζί με το είκοσι τις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθε¬σμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τους οφειλέτες της παραγράφου αυ¬τής.
5. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελεί η κατάθεση σχετικής αίτησης του Προέδρου της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε., K.A.E., Τ.Α.Α., ή αθλητικού σωματείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δη-μόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ερ¬γάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης καταβολής της πρώτης δόσης και οι επόμενες δό-σεις την τελευταία εργάσιμη μέρα των αντίστοιχων μη¬νών, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των οφειλετών.
Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής μέ¬χρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέ¬χεται απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων εκ-πρόθεσμης καταβολής.
Η οφειλή δεν επιβαρύνεται με περαιτέρω προσαυξή¬σεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ομως, η μη καταβολή δύο δόσεων της ρύθμισης ή η μη ενημερότητα του οφειλέτη για χρέη που βεβαιώνονται από 1.9.2004 και μετά έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης της.
Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικά σωματεία που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις αυτές δεν διε¬νεργείται συμψηφισμός ή παρακράτηση ποσοστού πέ¬ραν του πενήντα τοις εκατό τυχόν άλλων απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.
6. Με την τήρηση της ανωτέρω ρύθμισης:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέ¬χουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α).
β) Δεν λαμβάνονται σε βάρος τους ή σε βάρος των συνυπόχρεων προσώπων τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως αυ¬τά ισχύουν σήμερα και των άρθρων 231 έως 243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α), αναστέλλονται δε τα τυχόν λη¬φθέντα ως άνω μέτρα.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκα¬στικής εκτέλεσης των κινητών ή ακινήτων, με την προϋ¬πόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζο¬νται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυ¬τή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπό¬ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφό¬σον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμι¬σης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς, των οποί¬ων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί από τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικά σωματεία και αφορούν χρονι-κή περίοδο απασχόλησης μέχρι 31 Αυγούστου 2004, δύ¬ναται να καταβληθούν σε ογδόντα ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με το 20% των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κλπ. που αναλογούν στις παραπάνω κύριες εισφορές μέχρι την ημερομηνία κατα-βολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης με υποχρέωση προκαταβολής ποσοστού πέντε τοις εκατό επί της συνο¬λικής οφειλής. Η εφάπαξ καταβολή της συνολικής οφει¬λής απαλλάσσει τους οφειλέτες από τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Το συνολικό ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να κατα¬βάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετι-κή αίτηση εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο στο αρμόδιο Υποκατά¬στημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Η μη καταβολή δύο δόσεων της ρύθμισης ή η μη ενημερότητα του οφειλέτη για χρέη που βεβαιώνονται από 1.9.2004 και μετά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για όσο διάστημα οι ανωτέρω Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία τηρούν τους όρους της ρύθμισης:
α) χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,
β) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέ¬τρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί,
γ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του α.ν. 86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέ¬λεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
8. Απαγορεύεται η διενέργεια μεταγραφών σε Ποδο¬σφαιρική ή Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε), Τ.Α.Α. ή αθλητικό σωματείο που για οποιονδήπο-τε λόγο απολέσει το ευεργέτημα μιας τουλάχιστον εκ των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων του πα¬ρόντος άρθρου.
9. Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, η Επι¬τροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2004-2005, εκδίδει το πιστο¬ποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε σε αυτόν με το άρ¬θρο 24 του ν. 3057/2002, με την υποβολή σε αυτήν επί¬σημου αντιγράφου της αιτήσεως των ενδιαφερομένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Ι.Κ.Α. για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
Εάν οι παραπάνω Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στη συνέχεια δεν ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της ρύθμισης, υπό¬κεινται στις συνέπειες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10. Μέλη διοικήσεων Α.Α.Ε., τα οποία έπαυσαν να ασκούν διοίκηση πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 2947/ 2001, εφό¬σον οι εν λόγω Α.Α.Ε. δεν τέθηκαν στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 17 παράγραφος 5 του ν. 2947/2001 και ακολούθως, μέχρι τη δημοσίευση του πα¬ρόντος, κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως και τέ¬θηκαν σε εκκαθάριση, δεν υπέχουν καμία αστική, διοικη¬τική ή ποινική ευθύνη για τα χρέη των ως άνω Α.Α.Ε. προς το Δημόσιο, ευθυνόμενων γι αυτά, ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας ή βεβαιώσεως τους, των φυσι¬κών προσώπων που κατά το χρόνο κήρυξης της πτωχεύ¬σεως ασκούσαν τη διοίκηση των Α.Α.Ε., εκτός των νομί¬μως διορισμένων προσωρινών διοικήσεων.


Αρθρο 20 :
Το άρθρο 109 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέ¬χουν στην Α εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Β εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρό¬τερο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στην Γ εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του εκάστοτε προβλεπόμενου στον κ.ν. 2190/1920 ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να αναπροσαρμόζο¬νται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε., αν αναδιαρθρωθούν τα επαγγελματικά πρωτα¬θλήματα ποδοσφαίρου.
5. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλε¬ται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή με την αύξηση αντί¬στοιχα του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
6. Ποδοσφαιρικές Α.Ε. οι οποίες κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο των κατώτατων ορίων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπο¬χρεούνται σε αύξηση κεφαλαίου μέχρι τα κατώτατα αυ¬τά όρια, μέχρι την 31.12.2006.»


[Αρχή Τροποποίησης]
Αρθρο 21
1. Απαγορεύεται, απολύτως, η διενέργεια κάθε είδους εγγραφών ή μετεγγραφών, μετά ή άνευ ανταλλάγμα¬τος, επαγγελματιών ή ερασιτεχνών ή εκπαιδευόμενων ή ελεύθερων ή δανεικών αθλητών, σε ποδοσφαιρική ή καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρία, σε οποιαδήποτε νόμι¬μη μετεγγραφική περίοδο, που αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε διαχειριστικής-οικονομικής χρήσης της, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίζεται από το άρθρο 48 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συνυπολογιζόμενης και της πλασματικής αξίας των αθλητών του άρθρου 2 του ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α΄), για όσο χρονικό διά-στημα λαμβάνεται αυτή υπόψη, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.
2. Οι ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες
εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου, για να διε¬νεργήσουν, νόμιμα, μετεγγραφές οφείλουν να διαμορ¬φώσουν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είτε με την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου είτε με την πραγματοποίηση προσωρινών καταθέσεων από τους μετόχους τους, με σκοπό τη μελ¬λοντική αύξηση του κεφαλαίου, πριν από κάθε μετεγ-γραφική περίοδο, που αρχίζει μετά τη λήξη της διαχει-ριστικής-οικονομικής τους χρήσης, σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην εμπίπτουν τουλάχιστον στις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων ή οι προσω¬ρινές καταθέσεις των μετόχων, που γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα πρέπει να ολοκληρώνονται, πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε μετεγγραφικής περιόδου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν παράλ¬ληλα και με τις λοιπές διατάξεις του ν. 2725/1999 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά και εφαρμόζο-νται σε όλες τις ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 3479/06, ΦΕΚ-152 Α' [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αρθρο 22 : Οικογενειακή κερκίδα
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία οικογενειακής κερκίδας στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνι¬κών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και κλάδων άθλησης.


Αρθρο 23 : Μεταβατική διάταξη
Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41 Α, 95, 119 και 127Β του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα οποία πα¬ραμένουν στη θέση τους μέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 14 του νόμου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αμοιβή των ως άνω οργάνων και επιτρο¬πών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες γι αυτά διατάξεις.


Αρθρο 24 :
1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συμμε¬τείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαί¬ρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυ¬τοί αναγράφονται στο πρώτο φύλλο αγώνος, καταβάλ¬λεται εφάπαξ και ισομερώς και κατά παρέκκλιση των άρ-θρων 31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ.
Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλε¬ται αντίστοιχα ποσοστό 100% και 50% από το ποσό επι¬βράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε ποδοσφαιριστή.
2. Για τη συγκεκριμένη επιτυχία δεν καταβάλλεται άλ¬λη οικονομική παροχή από το Δημόσιο.
3. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι¬σμό της Γ.Γ.Α. και καταβάλλεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που ελέγχονται και καθορίζονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Πο¬λιτισμού.


Αρθρο 25 :
1. Το τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρ¬θρου 39 του ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σε αυτόν εκ νέου με το άρθρο 76 του ν. 3057/2002, τροπο-ποιείται ως εξής:
«Στη Διεύθυνση «Άθληση για όλους» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κλά¬δου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήμονας απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώση και εμπειρία στο μαζικό αθλητισμό, αποσπασμένος από το δημόσιο τομέα ή νομικά πρόσωπα του κράτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28 A/1.3.1985) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε τμήμα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων α, β, γ, στ και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, προΐσταται υπάλληλος των κλά¬δων Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Οι¬κονομικού και ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων.»


Αρθρο 26 :
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 3057/2002, τροποποιείται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι¬κονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελε-γκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Στη σύνθεση του ορ¬γάνου μετέχουν μέχρι οκτώ (8) μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., συμπληρουμένης της συνθέσεως με μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι¬κών. Ολα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατη¬γορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέ¬λη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπον-διών κλπ.».


Αρθρο 27 :
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 AV12.8.1996) τροποποιείται ως εξής:
«2.α. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.
β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέσσερα (4) από τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα αναπληρωματικά προτείνονται από την Εκτελε¬στική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε., ένα (1) μέλος προτείνεται από το Δήμο Αμαρουσίου με τον αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος προτείνεται από το Σωματείο των ερ¬γαζομένων στο Ο.Α.Κ.Α., με τον αναπληρωματικό του, μέσα σε έναν (1) μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Πολιτισμού. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλ¬θει, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α/12.8.1996) τροποποιείται ως εξής:
«Αρθρο 19 :
Ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και δύο (2) αναπληρωτές Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία καθορίζει την αμοιβή, τους όρους απασχόλησης και τις αρμοδιότητες του καθένα. Η θητεία των δύο (2) αναπληρωτών Διευ¬θυντών είναι τριετής και η αμοιβή τους ορίζεται στο πο¬σό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας κλάδου ΠΕ, έγγαμου με δύο (2) τέκνα με συνολικό χρόνο υπηρε¬σίας μεγαλύτερο των τριάντα δύο (32) ετών.»


Αρθρο 28 :
1 .α. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 130/2000 τροποποιείται ως εξής:
«α. Από την 1η Δεκεμβρίου εκάστου Ολυμπιακού έτους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους των Ολυμπιακών Αγώνων, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κάθε ομοσπονδίας ολυμπιακού αθλήματος εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπηση της στην Ε.Ο.Ε., έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν ορισμένη Ομοσπονδία δεν εκλέξει αντιπρόσω¬πο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 130/2000 καταργείται.
2. Στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999 προστίθεται παρά¬γραφος 10 ως εξής:
«10. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία που διέπονται από τον παρόντα νόμο επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρου¬σία των εκλεκτόρων απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 3 και 4 του ν. 2947/2001, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), η οποία τυγχάνει μέλος της Πα¬γκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.).»
4. Οι περιπτώσεις α, β, και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (ΦΕΚ 16 Α) τροποποιούνται ως εξής:
«α. Πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που εκ¬προσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυ¬τές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επι¬τροπή (Δ.Π.Ε.).»
«β. Ενας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.»
«ε. Τρεις προσωπικότητες κύρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 22/2004 τρο¬ποποιείται ως εξής:
«1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) είναι επταμελής. Τα μέλη της εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για τις θέσεις του Προέδρου, των Α και Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου και του υπευθύνου των Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε..»
Στο άρθρο 14 του π.δ. 22/2004 προστίθεται πέμπτη πα¬ράγραφος που έχει ως εξής:
«5. Πέρα από τις πάγιες θέσεις προσωπικού, που στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος προβλέπο¬νται, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) δύναται να συσταθεί νομικό τμήμα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), το οποίο θα στελεχώνεται από δικη-γόρο, τουλάχιστον παρ εφέταις, με ειδική κατάρτιση σε θέματα αθλητικής δικαιοσύνης, ο οποίος και θα απασχο¬λείται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρό¬νου. Αντίστοιχα και με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της, η Ελληνική Παραολυ¬μπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), κατόπιν απόφασης της Εκτε¬λεστικής της Επιτροπής, δύναται να συμβάλλεται με ιδιώτη επαγγελματία λογιστή, διπλωματούχο Α.Ε.Ι. οικο¬νομικών επιστημών, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.»
6. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999. που καταργήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περί¬πτωση α του ν. 3207/2003, επανέρχεται σε ισχύ.
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση α του ν. 3207/2003, αναριθμείται σε 4.
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση β του ν. 3207/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.»


Αρθρο 29 :
1. Στο άρθρο 96 του ν. 2725/1999 προστίθεται έβδομη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:
«7. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγ¬γελματικών συνδέσμων είναι διετής.
Διοικητικά Συμβούλια επαγγελματικών συνδέσμων που έχουν υπερβεί το όριο της προβλεπόμενης θητείας των δύο (2) ετών διεξάγουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, εντός μηνός από την 1.1.2005.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και με τέσσερα (4) ακόμα μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση αυτής και έχουν θητεία ίση με αυτή του Διοι-κητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Α.Ε.
Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται και οι αντιπρό¬σωποι της Ε.Π.Α.Ε., που μετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.. Για τους αντιπροσώπους της Ε.Π.Α.Ε. εφαρμόζεται αναλογι¬κά η ποσόστωση των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 24, όπως αυτό συμπληρώνεται με τον παρόντα νόμο.
Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με ένα (1) μέλος του Δ.Σ. αυτής.».


Αρθρο 30 :
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομο¬σπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτρο¬πή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δι τρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφί¬ζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενι¬κές Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των σωματείων. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει με βεβαίωση του αθλητικού σωμα-τείου και σχετική δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέ¬δρου του Δ.Σ. του αθλητικού συλλόγου, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδει¬ξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, του¬λάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων - μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι - εκλέκτορες εκάστης ένωσης με ποσο¬στιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντι¬πρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων - εκλεκτόρων είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων δια δέκα. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω εάν το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5).
Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης ένωσης, το οποίο και θα ανα¬γράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.»
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρό¬ντος οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδε¬σμοι, όλα τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις, οφείλουν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους στις δια¬τάξεις του νομού αυτού, εφόσον απαιτείται. Η τροπο¬ποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση του Διοι-κητικού Συμβουλίου των προαναφερομένων και αφορά διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρμόνιση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προ-θεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αναγνώριση.»


Αρθρο 31 :
Το εδάφιο γ της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλομένων κατά την υπογραφή του συμβολαίου για διάρκεια αυτού όχι μεγα¬λύτερη των τριών (3) ετών.»


Αρθρο 32 : Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο¬σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
2. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης της παρα¬γράφου 1 του άρθρου 3, που τροποποιεί το άρθρο 41Γ του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του πα¬ρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.2005.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη¬μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελ΅ατικός αθλητισ΅ός και άλλες διατάξεις." (σε .html)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02 (σε .html)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ ,σε .html)
Συγχωνεύσεις Σωματείων (σε .html)

 Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  , 154 Kb)
NOMOΣ 3262/2004, Τροποποιήσεις άρθρων του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.
NOMOΣ 3372/2005, Ρύθμιση θεμάτων Αθλητισμού.

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3479/2006
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών
επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  313 Kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2006
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  108 Kb)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)
Αρση Βαρών