www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) .

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται :

α) πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α..Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ.4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού.

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ.β΄.

δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ε) καταβολή παραβόλου πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, εκδιδόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

3. Μετά την απόκτηση από τον προπονητή διπλώματος ανώτερης κατηγορίας δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.2725/99.

5. Επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή καλαθοσφαίρισης από τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε). αποκλειστικά για την ανδρική τους ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα Α1 κατηγορίας ή στην εκάστοτε ανώτατη επαγγελματική κατηγορία.

6. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή καλαθοσφαίρισης στις περιπτώσεις που επιτρέπεται κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. που χορηγείται εφόσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει τις εξής αθροιστικά προϋποθέσεις :

α) Ηλικία όχι ανώτερη των πενήντα πέντε (55) ετών.

β) Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής εθνικής ομάδας ανδρών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια ή έχει διατελέσει για τρία (3) συνεχή χρόνια πρώτος προπονητής ανδρικής ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτατης βαθμίδας ξένης χώρας ή στο πρωτάθλημα N.C.A.A. Division one των Η.Π.Α., ή έχει διατελέσει πρώτος προπονητής ομάδας Ν.Β.Α. ή βοηθός προπονητής για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ομάδας του Ν.Β.Α.

γ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ότι το υποβαλλόμενο στην Γ.Γ.Α. ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της F.I.B.A. ή οποιαδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

δ) Η διαπίστωση της συνδρομής των υπό α, β, κ΄γ προϋποθέσεις της παραγράφου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, η γνωμοδότηση της οποίας είναι αναγκαία προκειμένου η Γ.Γ.Α. να χορηγήσει την ως άνω έγκρισή της. Αποδέχεται και συνομολογεί ,με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη ρητού όρου ή με αυτοτελή γραπτή δήλωσή του, ότι η επίλυση τυχόν συμβατικών οικονομικών διαφορών του με το Σωματείο που τον απασχολεί, θα επιλύονται από τα δικαιοδοτικά όργανα κανονισμού του άρθρου 95 του νόμου 2725/99 . Η διαπίστωση της συνδρομής των υπό στοιχ. α. β. γ. και δ. προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος η γνωμοδότηση της οποίας είναι αναγκαία, προκειμένου η Γ.Γ.Α. να χορηγήσει την κατά τα άνω έγκρισή της.

7. Η έγκριση της Γ.Γ.Α. για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή, παρέχεται υπό τον όρο ότι η Κ.Α.Ε., θα προσλάβει ώς συνεργάτες του υποχρεωτικά Έλληνες προπονητές.

8. Πόσο που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) εκ του συνολικού ποσού της συμβατικής αμοιβής αλλοδαπού προπονητή παρακρατείται από την οικεία Κ.Α.Ε. και κατατίθεται στο ταμείο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.) υπέρ του τηρουμένου στον Σ.Ε.Π.Κ. ειδικού λογαριασμού επιμόρφωσης των προπονητών. Το ποσό που αντιστοιχεί στους τέσσερις (4) πρώτους μήνες απασχόλησης του προπονητή καταβάλλεται πριν από την έγκριση της Γ.Γ.Α. και επιστρέφεται στην οικεία Κ.Α.Ε., αν απορριφθεί η αίτηση για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή. Κατά την κατάθεση της αίτησης συνυποβάλλεται και το σχετικό γραμμάτιο καταβολής. Τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται ανά μήνα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω καταβολή, η Γ.Γ.Α. μπορεί να ανακαλέσει την ως άνω έγκριση.

9. Στις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται αλλοδαποί προπονητές προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η πρόσληψη προπονητών καλαθοσφαίρισης είναι υποχρεωτική για όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και στα πρωταθλήματα των Ε.Σ.Κ. , εξαιρουμένης μόνο της τελευταίας τοπικής κατηγορίας πρωταθλήματος για μια τριετία από την ισχύ του παρόντος κανονισμού.

2. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου όλης της αγωνιστικής πυραμίδας και όλων των διαβαθμίσεων (ανδρών, εφήβων, παίδων, παμπαίδων, μίνι, γυναικών, νεανίδων, κορασίδων και πανκορασίδων) που διοργανώνουν ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, η Ε.Ο.Κ. ή οι Ε.Σ.Κ., ο γυμνασίαρχος ή ο κομισάριος και ελλείψει αυτών ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, υποχρεούται να ελέγχει πριν από τη έναρξη τού αγώνα, μαζί με τα δελτία των αθλητών των διαγωνιζομένων ομάδων, το δελτίο ταυτότητας του προπονητή, που εκδίδει ο ΣΕΠΚ, για τα μέλη και τα μη μέλη αυτού, το οποίο πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένο .

3. Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η παράβαση του όρου αυτού, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο που στερείται το δελτίου ταυτότητας προπονητή, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο υποβολής ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή. Η ως άνω παράβαση σε βάρος του επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί πρωταθλημάτων και κυπέλλου και οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων και κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστών.

4. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή που εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.Κ. θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή Καλαθοσφαίρισης για κάθε αγωνιστική περίοδο.

5. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Σ.Ε.Π.Κ. για κάθε προπονητή, μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Το ως άνω δελτίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σ΄ όλες τις διοργανώσεις αγώνων καλαθοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 και 2 του ν.2725/1999 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

2. Μέχρι να συσταθεί και λειτουργήσει πλήρως για προπονητές καλαθοσφαίρισης η Εθνική Σχολή Προπονητών στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 του ν.2725/1999, εξακολουθούν να λειτουργούν οι Σχολές Προπονητών της Γ.Γ.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης 41556/1992 (ΦΕΚ 658/Β΄/9-11-1992) κατά τα ειδικότερα στο άρθρο αυτό οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος που κατέχουν ως ακολούθως :
α) Οι κάτοχοι διπλώματος Α' κατηγορίας και οι με αυτούς εξομοιούμενοι σε σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας.
β) Οι κάτοχοι διπλώματος Β' κατηγορίας, σε σωματεία Β' Εθνικής κατηγορίας και κατωτέρων κατηγοριών .
γ) Οι κάτοχοι διπλώματος Γ' Κατηγορίας σε σωματεία τοπικών κατηγοριών.

2. Προπονητές των εθνικών ομάδων γίνονται αποκλειστικά οι έχοντες δίπλωμα άσκησης επαγγέλματος Α΄ κατηγορίας ή προς αυτούς εξομοιούμενοι κατά τις διατάξεις του νόμου και τους παρόντος κανονισμού και έχουν την εξής προϋπηρεσία :
α) Ο Εθνικός προπονητής (Πρώτος Προπονητής Εθνικής Ομάδας Ανδρών και Γυναικών), τρείς (3) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους σε σωματεία ή Κ.Α.Ε. που μετείχαν στην ανώτατη κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος ή δύο (2) χρόνια συνεχή προϋπηρεσία ως συνεργάτης του Εθνικού Προπονητή ή ήδη έχει διατελέσει πρώτος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ανδρών.
β) Ο συνεργάτης (βοηθός) του Εθνικού Προπονητή και ο Πρώτος Προπονητής της Εθνικής ομάδας Ελπίδων, Εφήβων και Παίδων καθώς και Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων, δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους σε σωματεία Α1, Α2 και Β' Εθνικής Κατηγορίας ή δύο (2) χρόνια συνεργάτης ομοσπονδιακού προπονητή.
γ) Οι λοιποί ομοσπονδιακοί προπονητές δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, σε σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας.

3. Εφόσον προσλαμβάνεται αλλοδαπός προπονητής, ως συνεργάτες αυτού πρέπει να προσλαμβάνονται Έλληνες προπονητές.

ΑΡΘΡΟ 5


1. Τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα που οργανώνει ο
ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ και οι τοπικές ΕΣΚ υποχρεούνται κατ' ελάχιστο
όριο να απασχολούν προπονητές για τις ομάδες της καλαθοσφαί-
ρισης ως εξής :
α) Οι Κ.Α.Ε. και τα σωματεία Α2 κατηγορίας ανδρών και τα σωματεία Α1 κ΄Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών ή της εκάστοτε ανώτατης εθνικής κατηγορίας γυναικών έναν (1) προπονητή με δίπλωμα Α' Κατηγορίας, καθώς και έναν (1) προπονητή με δίπλωμα οποιασδήποτε κατηγορίας ως συνεργάτη.
β) Τα σωματεία Β' εθνικής κατηγορίας έναν (1) προπονητή με δίπλωμα Α' ή Β' κατηγορίας και έναν (1) προπονητή με δίπλωμα οποιασδήποτε κατηγορίας ως συνεργάτη προπονητή, προπονητή εφήβων, παίδων, παμπαίδων και μίνι.
γ) Τα λοιπά σωματεία έναν (1) προπονητή με δίπλωμα οποιασδήποτε κατηγορίας.

2. Σε περίπτωση ανόδου σωματείου σε ανώτερη κατηγορία, παρέχεται στο σωματείο αυτό το δικαίωμα ν΄ απασχολεί και για τη νέα αγωνιστική περίοδο τον προπονητή που απασχολούσε κατά την αγωνιστική περίοδο πριν την άνοδο, έστω και αν αυτός δεν είναι κάτοχος αντιστοίχου διπλώματος για την κατηγορία στην οποία ανήλθε το σωματείο.

3. Ο προπονητής που συμβάλλεται με αμοιβή ή και χωρίς αμοιβή με σωματείο ή Κ.Α.Ε., ένωση ή ομοσπονδία, απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία καλαθοσφαιριστής. Παράβαση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κατά το άρθρο 8 του παρόντος ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός πρωταθλημάτων ή αγώνων καλαθοσφαίρισης.

4. Προπονητής, ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο ή Κ.Α.Ε. , με την ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή τεχνικός Διευθυντής ή ως συνεργάτης- προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλο σωματείο ή Κ.Α.Ε. έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης, ανακαλείται προσωρινώς η άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά το άρθρο 8 του παρόντος, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η Παράβαση..

5. Ο ασκών το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία καλαθοσφαιριστής, διαιτητής, ή διαμεσολαβητής (μάνατζερ) παικτών.

ΑΡΘΡΟ 6


1. Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης, οποιασδήποτε κατηγορίας, υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα αρμόδια όργανα.

2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ανακαλείται προσωρινά για μια αγωνιστική περίοδο, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ύστερα από εισήγηση της Ε.Ο.Κ. εάν αυτός δεν παρακολούθησε αδικαιολόγητα ένα (1) τουλάχιστον από τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σ.Ε.Π.Κ. στη διάρκεια μιας τριετίας. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Εκτός των επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 95 του ν.2725/1999 για την επίλυση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των σωματείων και των προπονητών τους λειτουργούν στην Ε.Ο.Κ., ως όργανα αυτής, επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών οριζόμενες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού , ύστερα από εισήγηση της Ε.Ο.Κ. ως ακολούθως:
Α) Πρωτοβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών, προπονητών καλαθοσφαίρισης, η οποία αποτελείται από 5 μέλη ως εξής :
- από ένα (1) μέλος του Δ.Σ της Ε.Ο.Κ., κατά προτίμηση νομικό, ως
Πρόεδρο.
- από τρείς (3) δικηγόρους, οι οποίοι έχουν εμπειρία στα αθλητικά θέμα
τα και ιδίως στο άθλημα καλαθοσφαίρισης, κοινής αποδοχής των εν -
διαφερομένων μερών (Ε.Ο.Κ. και Σ.Ε.Π.Κ.).
- από έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π.Κ. οριζόμενο από το Δ.Σ αυτού.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Ε.Ο.Κ. οριζόμενος από το Δ.Σ αυτής.
Β)Δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών
προπονητών καλαθοσφαίρισης, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5)
μέλη και συγκροτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο με την προϋπόθεση ότι οι μετέχοντες δικηγόροι σ΄συτή είναι
τουλάχιστον παρ΄Εφέταις.

2. Η θητεία των μελών, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από το ΔΣ της Ε.Ο.Κ. , είναι διετής.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών των προαναφερόμενων επιτροπών καθώς και των γραμματέων αυτών, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.Κ..

4. Στις επιτροπές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανήκει η επίλυση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό (κατ' έφεση) αντίστοιχα, των οικονομικών διαφορών μεταξύ των σωματείων αφ' ενός και των προπονητών τους, που απορρέουν από τις μεταξύ τους συμβάσεις.

5. Ενώπιον των επιτροπών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα να παρίστανται τα ενδιαφερόμενα μέλη αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο.

6. Το καθού ή προσφυγή ή η έφεση μέρος καλείται να παραστεί κατά το δικάσιμο της προσφυγής ή εφέσεως ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με επιμέλεια του προσφεύγοντος ή εκκαλούντος δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή αντιγράφου της προσφυγής ή εφέσεως μετά κλήσεως να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο.


7. Η έφεση κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ασκείται εντός προθεσμίας δεκά πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως.

8. Η συζήτηση της προσφυγής ή εφέσεως δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των δεκά πέντε ημερών από της καταθέσεως αυτών, οι δε επ' αυτών αποφάσεις εκδίδονται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη συζήτηση.

9. Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην αρμοδιότητα των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου επιτροπών πρέπει :
α) Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
β) Να περιέχεται ρητός όρος στη σύμβαση αυτή με τον οποίο τα μέρη να συμφωνούν για την υπαγωγή των οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από αυτή, στη δικαιοδοσία των δια του παρόντος θεσπιζόμενων επιτροπών.
Εάν δεν υπάρχει έγγραφη σύμβαση, και το διάδικο μέρος εμφανισθεί
ενώπιον της Πρωτοβάθμιας επιτροπής συμφωνήσει δε να αποδεχθεί την
δικαιοδοσία της, ή αν παραστεί κατά συζήτηση της προσφυγής η έλλειψη
της έγγραφης σύμβασης καλύπτεται.

10. Η προσφυγή στις δια του παρόντος θεσπιζόμενες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποκλείει την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια.

11. Απαγορεύεται να γίνει δεκτή οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής σωματείου στο οικείο πρωτάθλημα από την κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του (Ε.Σ.Α.Κ.Ε., Ε.Ο.Κ., Ε.Σ.Κ. ) εφόσον υπάρχει οικονομικής φύσης οφειλή αυτού σε προπονητή, που έχει επιδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 7 του παρόντος ή της επιτροπής του άρθρου 95 του ν.2725/1999 ή με τελεσίδικη απόφαση πολιτικών δικαστηρίων. Εάν η τελεσίδικη απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδοθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, και παρέλθει ένας μήνας από την κοινοποίηση της απόφασης στο σωματείο ή αν εκτελείται νόμιμα η τελεσίδικη αυτή απόφαση κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως της και το σωματείο αρνείται να καταβάλει στον προπονητή το επιδικασθέν ποσό, επιβάλλεται στο σωματείο ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Η ποινή επιβαλλεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο με απόφαση του αθλητικού Δικαστή μετά από προσφυγή του προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 8

Εάν ο προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του υποπίπτει σε παράπτωμα ηθικής τάξεως ή διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης ή υπέχει οικονομική υποχρέωση προς σωματείο, επιδικασθείσα τελεσίδικα, από αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή πολιτικά δικαστήρια ή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό, τιμωρείται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. ή του Σ.Ε.Π.Κ. με την ποινή, της έγγραφης επίπληξης ή προστίμου μέχρι διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000) περιερχομένου στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή σε απολογία ή οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον δέκα μέρες πρίν από τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερου σοβαρού πειθαρχικού αδικήματος από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση Ε.Ο.Κ., μπορεί να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά την άδεια του προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού συγκροτείται η επιτροπή της παρ… εδάφιο ... του άρθρου … του παρόντος κανονισμού η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη :
Α) Ενα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., ως Πρόεδρο
Β) Ενα μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ. ως μέλος
Γ) Ενα υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος

2. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για διετή θητεία. Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΕΟΚ, με πρόσκληση του προέδρου και αφού εξετάσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να προσληφθούν αλλοδαπών, αποφαίνεται επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος των προπονητών καλαθοσφαίρισης χωρίς διάκριση κατηγορίας που είχαν χορηγηθεί μέχρι της ενάρξεως ισχύος της ΥΑ 41556/1992 (ΦΕΚ 658/Β΄/9-11-92 ) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι ως άνω προπονητές θεωρούνται ότι κατέχουν δίπλωμα πρώτης κατηγορίας.

2. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν.2725/1999 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης κατά τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 ως πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης ή ως πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. με ισοτιμία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τον ν.75/75, εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης και μετά τη δημοσίευση του ν.2725/1999 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προπονητές αυτοί θεωρούνται ότι κατέχουν δίπλωμα Α΄ κατηγορίας. Για τους προπονητές που εμπίπτουν στην παράγραφο αυτή δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης.

4. Οι μετά τη δημοσίευση του ν.2725/1999 καθιστάμενοι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με κύρια ή πρωτεύουσα ειδικότητα την καλαθοσφαίριση λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2725/1999(άρθρο 30) και κατέχουν δίπλωμα προπονητή Α' κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι Κ.Α.Ε. που προσλαμβάνουν Έλληνες προπονητές υποχρεούνται να παρακρατήσουν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού συμβατικού ποσού της αμοιβής του προπονητή και να το καταβάλουν στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ. Το ποσό αυτό περιέχεται στον ειδικό λογαριασμό επιμόρφωσης προπονητών που τηρεί ο Σ.Ε.Π.Κ.

2. Απαγορεύεται η πρόσληψη προπονητή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή απολυθέντος προπονητή, εάν το Σωματείο ή η Κ.Α.Ε. δεν καταβάλει στον προηγούμενο προπονητή τους οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς του που έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα από την επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος ή την επιτροπή του άρθρου 95 του ν.2725/1999 ή των πολιτικών δικαστηρίων.

3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη. Η ποινή επιβάλλεται με τη διαδικασία του άρθρου 82 του ν.2725/1999 στην περίπτωση αυτή, τη σχετική αίτηση προς το Ελεγκτικό Συμβούλιο υποβάλλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η επιμόρφωση των Ελλήνων προπονητών καλαθοσφαίρισης τελεί υπό την εποπτεία της πολιτείας και υλοποιείται με τα επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.Κ. , των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και του Σ.Ε.Π.Κ..

2. Για την οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων (σεμινάριο, κάμπιγκ κτλ) από άλλους φορείς πλην των, στην παρ.1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων (Γ.Γ.Α., Ε.Ο.Κ., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σ.Ε.Π.Κ.) απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού χορηγούμενη στον φορέα κατόπιν αιτήσεως του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σ.Ε.Π.Κ. και διαβιβάζεται με τη γνώμη αυτού στο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση, για να εξετασθεί πρέπει να συνοδεύεται με λεπτομερές πρόγραμμα της διδακτέας ύλης, τα ονόματα των ομιλητών, καθώς και αποδεικτό καταβολής ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών στο οποίο ταμείο Σ.Ε.Π.Κ. Το οποίο αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα της διοργάνωσης των επιμορφωτικών εκδηλώσεων, σε περίπτωση μη εγκρίσεως της αιτούμενης εκδηλώσεως.

4. Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων επιμόρφωσης προπονητών από φορείς πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε ημερομηνίες απέχουσες λιγότερο του ενός μηνός από το διεθνές σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ,. Υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής εγκρίσεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατά παράβαση της παραγράφου αυτής απορρίπτονται.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης, ΕΟΚ)

Περιεχόμενα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΚ΄

(ΑΡΘΡΑ 1-18)
 Ασκηση Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(Αρθρα 19-34)
 Προκήρυξη (Γενική, Ειδική), Αρμοδιότητες, Χρονική Περίοδος, Αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, Συμμετοχή κ΄Δηλώσεις Σωματείων, Γήπεδα, Γηπεδούχα Σωματεία, Σύστημα Διεξαγωγής κ΄Πρόγραμμα Αγώνων
(Αρθρα 35-47)
 Διεξαγωγή κ΄Γήπεδα Αγώνων, Δικαίωμα Συμμετοχής, Υποχρεώσεις Ομάδων, Κομισάριοι κ΄ Παρατηρητές Αγώνων, Φύλλο Αγώνα, Δελτία Αθλητών, Χρώματα Ομάδων, Αριθμοί Αθλητών, Χρονική διάρκεια Αγώνων, Διαιτησίες, Αποτελέσματα αγώνα που διακόπηκε, Βαθμοί Ομάδων
(Αρθρα 48-59)
Ανοδος, Υποβιβασμός και Κατάταξη Ομάδων, Αναβολή Αγώνων, Δελτία Ελευθέρας Εισόδου, Ενστάσεις, Ενδικα Μέσα κλπ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
(Αρθρα 60-89)
Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικές Ποινές,Λόγω και Έργω εξύβριση, Αποκλεισμός 1, 2, 3, 5, 6, ή 10 αγωνιστικών, Παραπτώματα, Πειθαρχικό Δίκαιο διοικητικών παραγόντων
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(Αρθρα 90-98)
Εθνικές Ομάδες, Κλιμάκια, Συγκρότηση, Υποχρεώσεις Αθλητών, Διοικητική Στελέχωση, Επιτροπή, Εφοροι, Προπονητές, Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας, Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Γιατροί, Φροντιστές κλπ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-2)
Ορισμοί,  Αγωνιστικός χώρος και διαστάσεις γραμμών
(Αρθρo 3)
 Εξοπλισμός
(Αρθρα 4-53)
Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριος Πρώτος διαιτητής: Δικαιώματα και εξουσίες Διαιτητές: Χρόνος και τόπος αποφάσεων Διαιτητές: Καθήκοντα όταν διαπράττεται καταστρατήγηση Διαιτητές: Τραυματισμός Σημειωτής και βοηθός Σημειωτή: Καθήκοντα Χρονομετρητής: Καθήκοντα Χειριστής των 24 δευτερολέπτων: Καθήκοντα Ομάδες Παίκτες και αναπληρωματικοί Τραυματισμός αθλητών Αρχηγός: Εξουσίες και δικαιώματα Προπονητής: Εξουσίες και δικαιώματα Αγωνιστικός χρόνος, ισόπαλο αποτέλεσμα και παρατάσεις Έναρξη του αγώνα Κατάσταση της μπάλας Θέση παίκτη και διαιτητή Αναπήδηση Πως παίζεται η μπάλα Έλεγχος της μπάλας Παίκτης σε προσπάθεια για σουτ Καλάθι. Πότε επιτυγχάνεται και η αξία του Επαναφορά Χορήγηση χρεούμενου τάιμ άουτ Αντικαταστάσεις Πότε μία περίοδος ή ένας αγώνας τελειώνει Απώλεια αγώνα λόγω υπαιτιότητας Απώλεια αγώνα λόγω αδυναμίας Παραβάσεις Παίκτες εκτός ορίων και μπάλα εκτός ορίων Ντρίμπλα (προώθηση) της μπάλας Βήματα Τρία (3) δευτερόλεπτα Παίκτης που φυλάσσεται στενά Οκτώ (8) δευτερόλεπτα Εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα Επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο (εμπρός - πίσω) Παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα Σφάλματα Επαφή Προσωπικό σφάλμα Διπλό σφάλμα Αντιαθλητικό σφάλμα Σφάλμα αποκλεισμού Κανόνες συμπεριφοράς Τεχνικό σφάλμα παίκτη Τεχνικό σφάλμα προπονητή, βοηθού προπονητή, αναπληρωματικών ή συνοδών ομάδας Τεχνικό σφάλμα στην διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα
(Αρθρα 54- τέλος) ...ετοιμάζονται σε html
Αλλαγές Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης, 2004-05
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης
Καθηγητές Διαιτησίας
Διαιτητές Διεθνείς
Διαιτητές Α', Β' κ΄ Γ' Εθνικής
(για το Αγωνιστικό Ετος 2005-06)
Ορισμοί Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασιάρχων σε όλα τα Πρωταθλήματα ευθύνης της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή, Ακυρότητες – Κυρώσεις, Ελεύθερη Μεταγραφή, Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας, Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, Μεταγραφή με Αποδέσμευση, Διαδικασίες Μεταγραφών
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κανονισμός Προπονητών
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων (483 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Ξενόγλωσοι Οροι που χρησιμοποιούνται στο μπάσκετ και μετάφραση αυτών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συνδέσεις (links) με Ιστότοπους Φορέων Αθλητισμού, Ενώσεις κ΄ Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α

  ΑΡΧΕΙΑ .pdf
Καλαθοσφαίριση: Κανονισμοί Παιδιάς Κανονισμοί Παιδιάς 
Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο) - 2,175 Mb Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο)