www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
 

  

ΑΡΘΡΟ 48

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ

-Βαθμοί των ομάδων σε αγώνες

1. Οι ομάδες, που συμμετέχουν, σε ένα αγώνα, βαθμολογούνται με.
α. δύο βαθμούς (2), στη περίπτωση νίκης
β. ένα βαθμό (1), στη περίπτωση ήττας.

-Μηδενισμός ομάδων
2. Εκτός των περιπτώσεων μηδενισμού μιάς όμάδας, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις των Κανονισμών Πρωταθλημάτων ή άλλων Κανονισμών, ομάδα μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις.
α. Σε συμμετοχή σε αγώνα,αθλητών, που δεν δικαιούνται συμμετοχής (κακή συμμετοχή) και εφόσον, έχει υποβληθεί σχετική ένσταση.
β. Σε ματαίωση αγώνα, συνέπεια, της έλλειψης της σχετικής άδειας της κρατικής ή αστυνομικής αρχής.
γ. Σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42, που προβλέπουν την αλλαγή της φανέλλας, όταν ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη την διεξαγωγή του αγώνα.
δ. Οταν οι αθλητές δεν φέρουν τους διακριτικούς αριθμούς, που προβλέπει το άρθρο 43 και ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα.
ε. Οταν ομάδα, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου σωματείου, δεν διαθέτει το γήπεδό της έτοιμο, για την έναρξη του αγώνα, την ώρα, που έχει προγραμματισθεί.
στ. Οταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. Η αντικανονικότητα κρίνεται από τους διαιτητές του αγώνα, με απόφασή τους, που λαμβάνεται, πριν από την έναρξη του αγώνα.
ζ. Οταν δεν διεξαχθεί ένας αγώνας, συνέπεια, της έλλειψης αθλητικών δελτίων ή όταν δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούμενη, από το Νόμο,ιατρική θεώρηση
η. Οταν μια ομάδα δεν προσέρχεται στον αγώνα.
- Ομάδα, η οποία δεν θα προσέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, πλήν των σε βάρος της, μηδενισμών, που θα υποστεί, για την μη προσέλευσή της, υποβιβάζεται στην, αμέσως, κατώτερη Κατηγορία, στην οποία καταλαμβάνει την τελευταία θέση, στον οριστικό πίνακα της περιόδου, που συντελέσθηκε ο υποβιβασμός. Τα αποτελέσματα των αγώνων, που έδωσε, μέχρι τότε, που υποβιβάσθηκε, με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται, υπόψη, στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
θ. Οταν, κατά τη διάρκεια αγώνα, διαγωνιζόμενη ομάδα αποχωρήσει, για οποιαδήποτε λόγο.
ι. Οταν κατά την διάρκεια του αγώνα, επιχειρηθεί από παράγοντες και αθλητές διαγωνιζόμενης ομάδας η δυσφήμηση και ο χλευασμός των αρχόντων του αγώνα, με πράξεις, που τείνουν, επίσης, στην δυσφήμηση του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 49

-Κατάταξη των ομάδων
1. Πρωταθλήτρια ομάδα, κάθε πρωταθλήματος, ανακηρύσσεται η ομάδα, που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία.
-Ισοβαθμία ομάδων
2. Κατά τη λήξη, κάθε πρωταθλήματος ή και φάσεών του και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ομάδων, για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σε κάθε Προκήρυξη, με την οποία ρυθμίζεται το σύστημα, που θα εφαρμοστεί σε κάθε πρωτάθλημα, όπως π.χ. αγώνες κατάταξης, αποτελέσματα των μεταξύ των ομάδων, που ισοβαθμούν, αγώνων κ.λ.π.
3. Εφόσον, στις Προκηρύξεις προβλέπονται αγώνες κατάταξης, αυτοί θα διεξαχθούν, κατά τον ακόλουθο τρόπο.
α. Σε διάστημα 20 ημερών, από τη λήξη του πρωταθλήματος, χωρίς, όμως η προθεσμία αυτή να είναι αποκλειστική.
β. Οταν οι ομάδες έχουν έδρα την ίδια πόλη ή περιφέρεια τότε 1β. αν οι ομάδες είναι δύο, ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε γήπεδο ουδέτερο, της αυτής πόλης ή περιφέρειας, που θα ορισθεί από την Ομοσπονδία
2β. αν οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο, σε απλούς αγώνες και στα γήπεδα της προηγούμενης παραγράφου 1β
3β. όταν οι ομάδες έχουν έδρα διαφορετική πόλη ή περιφέρεια, τότε διεξάγεται αγώνας ή αγώνες σε ουδέτερη πόλη και σε γήπεδο, που ορίζεται από την Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 50

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

1. Ο αριθμός των ομάδων, που υποβιβάζονται, αγωνιστικά, από κάθε Κατηγορία, στην , αμέσως, κατώτερη καθώς και ο αριθμός των ομάδων, που ανέρχονται στην, αμέσως, ανώτερη, καθορίζεται από τις οικείες Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.
2. Ρητά, αναφέρερεται, ότι, ανεξάρτητα, από τις, τυχόν, προβλεπόμενες αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, οι ομάδες, που από τις σχετικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων, προβλέπονται, ότι θα υποβιβασθούν, οπωσδήποτε, υποβιβάζονται και καταλαμβάνουν τη τελευταία βαθμολογική θέση της κατώτερης Κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 51

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

1. Σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει, από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή, αναβολή αγώνα του, εφόσον, συντρέχουν, απόλυτα, δικαιολογημένοι λόγοι και συγκεκριμμένα
α. αν η ομάδα του, την ημέρα του αγώνα, αγωνίζεται, για τα Κύπελα Ευρώπης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β. αν η ομάδα του, την ημέρα του αγώνα, αναχωρεί ή επιστρέφει από το εξωτερικό, όπου αγωνίσθηκε, για τα Κύπελα Ευρώπης
γ. αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλητή της στις Εθνικές Ομάδες (πολιτικές ή ενόπλων) και κατά την ημέρα του αγώνα της, είναι απασχολημένος, με τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων
δ. αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλητή της σε αντιπροσωπευτική σχολική ομάδα Εθνικού επιπέδου και την ημέρα του αγώνα της είναι απασχολημένος, σε επίσημες διεθνείς εκδηλώσεις της αντιπροσωπευτικής ομάδας. 
2. Η αρμοδιότητα, για τη λήψη της απόφασης, για την αναβολή του αγώνα, ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος.
3. Η απόφαση, για την αναβολή γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 24, τουλάχιστον ώρες, πριν από την ημέρα, που είχε καθορισθεί για την διεξαγωγή του αγώνα.
4. Αγώνας, που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε, για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται, ότι πρέπει να επαναλειφθεί, διεξάγεται, αν αυτό είναι εφικτό, σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα, που, αρχικά, είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του. 
5. Η απόφαση, για την επανάλλειψη του αγώνα, γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 48, τουλάχιστον, ώρες πριν από τη διεξαγωγή του.
6. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για, απόλυτα, δικαιολογημένους λόγους, να αναβάλει ή μεταθέσει αγώνες, όχι, όμως, πέρα από την ημερομηνία λήξης του Πρωταθλήματος, που έχει καθορισθεί, με την οικεία Προκήρυξη Πρωταθλήματος.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, σε περιπτώσεις, που είναι αδύνατη η συνεδρίαση της Επιτροπής, έχει δικαίωμα να ενεργεί και να αποφασίζει, σύμφωνα, με όσα ορίζονται στηπροηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 52

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Στους αγώνες Καλαθοσφαίρισης, δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν
α. όσοι κατέχουν δελτία ελεύθερης εισόδου, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Α. και την Ε.Ο.Κ.
β. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών της Ε.Ο.Κ.
γ. οι διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχος και παρατηρητές των αγώνων καθώς και ένας γιατρός του αγώνα
δ. τα μέλη των ομάδων, που αγωνίζονται και συγκεκριμμένα, για κάθε ομάδα
οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα
ένας έφορος
ένας φυσιοθεραπευτής
ο προπονητής με τον βοηθό του
ο διερμηνέας του, τυχόν, αλλοδαπού προπονητή

ΑΡΘΡΟ 53

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι οικονομικοί όροι, με τους οποίους θα διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα, καθορίζονται, σύμφωνα, με τις Ειδικές Προκηρύξεις του κάθε Πρωταθλήματος.
2. Ομάδα, που αποχωρεί από αγώνα, πριν από την κανονική του λήξη, πέρα από τις άλλες κυρώσεις του Π.Δ. δεν δικαιούται να διεκδικήσει κανένα μερίδιο από τα έσοδα του αγώνα.
3. Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει, μέσα σε τρείς ημέρες, από την διεξαγωγή του αγώνα, να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή, τη σχετική εκκαθάριση, με το ποσοστό, που της αναλογεί καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα διαιτητών, κριτών και κομισάριου, εφόσον, δεν προβλέπεται, διαφορετικά. στη σχετική Προκήρυξη.
4. Σε περίπτωση, που οι εισπράξεις δεν καλύπτουν τα έξοδα διεύθυνσης του αγώνα, αυτά καταβάλλονται από την Ε.Ο.Κ.
5. Στις Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων είναι δυνατή η διαφορετική ρύθμιση του θέματος αυτού.
6. Η Ε.Ο.Κ. δικαιούται ποσοστού 3% επί του συνολικού ποσού, από οποιαδήποτε σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών μελών της και οιουδήποτε τρίτου, για την παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας, όπως ορίζεται και στο άρθ. 84 παρ. 8 του Αθλητικού Νόμου.
- Το ποσό αυτό υποχρεούται να παρακρατά ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είτε συμβάλλεται ο ίδιος για λογαριασμό τους είτε οι Κ.Α.Ε. αυτοτελώς και να το αποδίδει στην Ε.Ο.Κ. και θα διατίθεται, για την κάλυψη των εξόδων του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ.
7. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999, η Ε.Ο.Κ. λαμβάνει ποσοστό 3% το οποίο οφείλει να παρακρατεί ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και να το αποδίδει στην Ε.Ο.Κ. είτε συμβάλλεται ο ίδιος για λογαριασμμό τους είτε οι αθλητικές εταιρείες συμβάλλονται αυτοτελώς.

ΑΡΘΡΟ 54

Τήρηση Νόμων – Κανονισμών, Ποινές 

1. Τα σωματεία υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν όλα, όσα ορίζονται στις διατάξεις των Νόμων, των Εγκυκλίων, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και του Κυπέλου Ελλάδας.
2. Η παράβαση των όσων ορίζει η προηγούμενη παράγραφος συνεπάγεται, για το υπαίτιο σωματείο, πέραν από όσα καθορίζονται στις επί μέρους διατάξεις, που παραβιάζονται, την αφαίρεση δύο (2) βαθμών, από το βαθμολογικό πίνακα του οικείου Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 55

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ

1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες, που συμμετέχουν σε αγώνα, για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις, για την τυπική και ουσιαστική αποδοχή τους.
α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου, που είναι συνέπεια από τη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών Πρωταθλημάτων και Παιδιάς.
β. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή.
- Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμμένες και ειδικά, για τη περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το πατρώνυμό του και τους λόγους, για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση.
- Οι ενστάσεις αυτές, για να γίνουν, τυπικά, δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα.
γ. Για πλαστοπροσωπεία αθλητή.
δ. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, από τους διαιτητές ή τους κριτές, της οποίας συνέπεια ήταν η συγκεκριμμένη διαμόρφωση του αποτελέσματος, που, σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχόμενα, να ήταν υπέρ της ομάδας, που υποβάλει την ένσταση αυτή.
- Οι ενστάσεις των παρ. γ και δ, για να γίνουν, τυπικά, δεκτές, θα πρέπει να υποβάλονται από τον αρχηγό της ομάδας, στο τέλος του αγώνα και εφόσον, δεν έχει κλείσει το Φύλλο Αγώνα..
- Οι διαιτητές οφείλουν να γράφουν στο Φύλλο Αγώνα, άν ή ένσταση έχει υποβληθεί, συμφωνα, με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.

ε. Για κατακύρωση, από τους διατητές, αγώνα, που έχει διακοπεί, συνέπεια, επεισοδίων.
στ. Για τη μη τέλεση, από τους διατητές, αγώνα, επειδή δεν προσκομίσθηκαν
τα δελτία ταυτότητας και υγείας των αθλητών.
- Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν, τυπικά, δεκτές, πρέπει να υποβάλονται, αμέσως, μετά την κατακύρωση του αγώνα, από τον διαιτητή και την αναγραφή της στο Φύλλο Αγώνα.

2. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η ένσταση θα πρέπει να υπογραφεί από τον αρχηγό της ομάδας, που την υποβάλει. Οι διαιτητές και ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας πρέπει να βεβαιώσουν, ενυπόγραφα, ότι έλαβαν γνώση της ένστασης, που υποβλήθηκε. Γνώση, επίσης της υποβολής πρέπει να λαμβάνουν και ο κομισάριος και οι κριτές του αγώνα.
3. Αιτιολογημένη απάντηση στο Φύλλο Αγώνα.
- Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης 1δ, ο υπέυθυνος διαιτητής υποχρεούται να απαντήσει, συνοπτικά, στο Φύλλο Αγώνα και να αιτιολογήσει την απόφασή ή την παράλειψή του, που προσβάλλεται.
- Την απάντηση αυτή θα πρέπει να συνυπογράψει και ο άλλος διαιτητής.
- Περισσότερες λεπτομέρειες, που, όμως, δεν είναι δυνατόν, να διαφοροποιούν την προηγούμενη απάντησή τους στο Φύλλο Αγώνα, αναφέρονται από τους διαιτητές στις έγγραφες εκθέσεις τους
4. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή παραβόλου
α. Οι ενστάσεις, που υποβάλλονται, όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, για να γίνουν, τυπικά, δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο του ενδιαφερόμενου σωματείου, που θα έχει, νόμιμα, υπογραφεί, σε διάστημα 48 ώρών από τη διεξαγωγή του αγώνα, διαφορετικά, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη (αποκλειστική προθεσμία).
β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης, επίσης, είναι απαραίτητη η καταβολή του παραβόλου, που καθορίζεται από την Ειδική Προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος, μέχρι και την προηγούμενη, από τη συζήτησή της από τη Επιτροπή, ημέρα.
γ. Τα παράβολα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ο.Κ. διαφορετικά, επιστρέφονται το δικαιούχο σωματείο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

5. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, κάθε ένστασης, που υποβάλλεται, σύμφωνα, με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού καθώς και κάθε ένστασης σχετικής με τον αγώνα, που διεξήχθηκε ή αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο..
- Αν, αποδεδειγμένα, οι διαιτητές αρνηθούν, τη καταχώρηση στο Φύλλο Αγώνα οποιασδήποτε ένστασης, το θιγόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να υποβάλει και υποστηρίξει την ένσταση, που δεν του επετράπη να υποβάλει, λόγω της άρνησης των διαιτητών, με το κατά την άνω παράγραφο 4 υπόμνημά τους, εντός 48 ωρών από τη τέλεση του αγώνα.
6. Μη συμμόρφωση των διαιτητών με την προηγούμενη παράγραφο (εδ.1) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με την ποινή, που προβλέπεται στο Κανονισμό Διαιτησίας (Πειθαρχικό Δίκαιο Διαιτητών παρ. 2 περ. 8).
7. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση των ενστάσεων
1. Οι ενστάσεις, που υποβάλλονται, εκδικάζονται
α. Για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.Ο.Κ.
1α. για την εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών αρμοδιότητα έχει η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτητών, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ομοσπονδίας και συγκροτείται, όπως ο Νόμος ορίζει.
2α. για την εκδίκαση των άλλων ενστάσεων, αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Ο.Κ. που εισηγείται, σχετικά, στο Δ.Σ. της.
2β. Για τα τοπικά πρωταθλήματα των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, η αρμοδιότητα της εκδίκασης των ενστάσεων ανήκει, αναλογικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα εδάφια της προηγούμενης παραγράφου, στις Πειθαρχικές Επιτροπές Διαιτητών και Πρωταθλήματός τους.

8. Ισχύς των αποφάσεων. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτητών είναι οριστικές. 
9. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων στην αρμόδια Επιτροπή, το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα, που θα περιέχει τις απόψεις του, για την υπό κρίση ένσταση. Σε, όλως, εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει και τη προφορική ανάπτυξη, με τη παράσταση, νόμιμα, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων σωματείων.
10. Στις περιπτώσεις της υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής αθλητή και πλαστοπροσωπείας (παρ.1β και 1γ), η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων της ένστασης και στην περίπτωση, κατά την οποία το ενιστάμενο σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασης, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 56

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που τα μέλη των δικαιοδοτούντων οργάνων έχουν δικαίωμα να λάβουν υπόψη, για τον σχηματισμό της γνώμης τους, προς έκδοση απόφασης, χαρακτηρίζονται σε
α. αποδεικτικά στοιχεία, με πλήρη αποδεικτική ισχύ, όπως είναι όλα τα επίσημα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, Εκθέσεις Διαιτητών, Κριτών, Παρατηρητων, Κομισάριου), που έχουν συνταχθεί από τους παράγοντες,οι οποίοι έχουν ορισθεί, από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας ή των Ενώσεων, για την διεύθυνσή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Ο.Κ.
β. αποδεικτικά στοιχεία, με συμβουλευτική ισχύ (Μαγνητοσκοπήσεις, ΕκθέσειςΑστυνομίας, Δημοσιεύσεις κ.λ.π.), τα οποία λαμβάνονται υπόψη,κατά την ελεύθερη, προς τούτο, κρίση των μελών των δικαιοδοτούντων οργάνων,σε συνδιασμό,πάντα, με τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου α΄.

2. Στις περιπτώσεις υποβολής ένστασης, η βιντεοταινία ιδιωτικής μαγνητοσκόπησης του αγώνα είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη, σαν αποδεικτικό στοιχείο, με συμβουλευτική ισχύ, μόνο στην περίπτωση, που αυτή θα κατατεθεί στην Γραμματεία του αγώνα, συγχρόνως με την υποβολή της ένστασης. 

ΑΡΘΡΟ 57

Ενδικα μέσα
1. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Αθλητικής Ενωσης, δύναται να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Προσφυγής.

Προθεσμία άσκησης
2. Η προθεσμία, για την άσκηση των προσφυγών, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης στα ενδιαφερόμενα μέρη ή από της γνώσης αυτής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Η κοινοποίηση της, πλήρως, αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., γίνεται με έγγραφο ή και τηλεγράφημα, μετά την επικύρωση των Πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά τηνοποία εκδόθηκε η απόφαση.

Αρμοδιότητα εκδίκασης
3. Οι προσφυγές, που ασκούνται, εκδικάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) ή την Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), σύμφωνα, με όσα ορίζει ο Νόμος, που προβλέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων.
4. Μετά την άσκηση της προσφυγής, το Δ.Σ. διαβιβάζει στο Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, τον πλήρη φάκελλο της συγκεκριμμένης απόφασης.
5. Για τη τυπική αποδοχή της προσφυγής, το σωματείο, που προσφεύγει, θα πρέπει να καταθέσει το παράβολο, που προβλέπεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 58

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς και δεν ρυθμίζεται από την Γενική και Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων καθώς επίσης για την αποσαφήνηση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που, τυχόν, θα εμφανισθούν, κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά πό σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. 
2. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. θεωρούνται ότι έχουν την αυτή νομική ισχύ, με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι, άμεσα, εφαρμόσιμες.
3. Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική, για όλα τα πρωταθλήματα, που διεξάγονται στην Ελλάδα, Εθνικά και Τοπικά καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας, χωρίς καμμία εξαίρεση. 
4. Σε περίπτωση εφαρμογής διατάξεων, που δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των σωματείων - μελών της Ε.Ο.Κ. θα έχει σαν έννομη συνέπεια την ακύρωση του Πρωταθλήματος, στο οποίο εφαρμόσθηκαν.
5. Κανονισμοί, αποφάσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, που έρχονται σε αντίθεση, με την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και με το σύνολο των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. δεν έχουν καμμία ισχύ και εφαρμογή.
6. Διατάξεις τις οποίες ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. θα θεωρήσει, ότι θα συμβαλουν στην ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του οποίου έχει τηην ευθύνη της διοργάνωσης, συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη αυτού, υπό την προϋπόθεση να μην έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και ταυτόχρονα, να έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

ΙΣΧΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
7. Το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ. ισχύει στο σύνολό του και για τους αγώνες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δικαιουμένου να προβλέπει στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος την επιβολή χρηματικών και μόνο προστίμων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη αυτή Προκήρυξη.


ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 59

Ασυμβίβαστα ιδιότητας διαιτητή και κριτή 

1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή, καθώς και του κριτή καλαθοφαίρισης με την ιδιότητα εκείνου, που απασχολείται σαν δημοσιογράφος, επαγγελματικά ή κατά συνήθεια, ή σαν κώουτς ή προπονητής, οποιασδήποτε ομάδας και τμήματός της.
2. Στη περίπτωση, που συντρέχουν οι ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, αφαιρείται, αυτόματα, η ιδιότητα του διαιτητή και επανακτάται μετά την πάροδο ενός χρόνου, από την άρση του κωλύμματος. 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης, ΕΟΚ)

Περιεχόμενα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΚ΄

(ΑΡΘΡΑ 1-18)
 Ασκηση Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(Αρθρα 19-34)
 Προκήρυξη (Γενική, Ειδική), Αρμοδιότητες, Χρονική Περίοδος, Αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, Συμμετοχή κ΄Δηλώσεις Σωματείων, Γήπεδα, Γηπεδούχα Σωματεία, Σύστημα Διεξαγωγής κ΄Πρόγραμμα Αγώνων
(Αρθρα 35-47)
 Διεξαγωγή κ΄Γήπεδα Αγώνων, Δικαίωμα Συμμετοχής, Υποχρεώσεις Ομάδων, Κομισάριοι κ΄ Παρατηρητές Αγώνων, Φύλλο Αγώνα, Δελτία Αθλητών, Χρώματα Ομάδων, Αριθμοί Αθλητών, Χρονική διάρκεια Αγώνων, Διαιτησίες, Αποτελέσματα αγώνα που διακόπηκε, Βαθμοί Ομάδων
(Αρθρα 48-59)
Ανοδος, Υποβιβασμός και Κατάταξη Ομάδων, Αναβολή Αγώνων, Δελτία Ελευθέρας Εισόδου, Ενστάσεις, Ενδικα Μέσα κλπ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
(Αρθρα 60-89)
Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικές Ποινές,Λόγω και Έργω εξύβριση, Αποκλεισμός 1, 2, 3, 5, 6, ή 10 αγωνιστικών, Παραπτώματα, Πειθαρχικό Δίκαιο διοικητικών παραγόντων
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(Αρθρα 90-98)
Εθνικές Ομάδες, Κλιμάκια, Συγκρότηση, Υποχρεώσεις Αθλητών, Διοικητική Στελέχωση, Επιτροπή, Εφοροι, Προπονητές, Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας, Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Γιατροί, Φροντιστές κλπ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-2)
Ορισμοί,  Αγωνιστικός χώρος και διαστάσεις γραμμών
(Αρθρo 3)
 Εξοπλισμός
(Αρθρα 4-53)
Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριος Πρώτος διαιτητής: Δικαιώματα και εξουσίες Διαιτητές: Χρόνος και τόπος αποφάσεων Διαιτητές: Καθήκοντα όταν διαπράττεται καταστρατήγηση Διαιτητές: Τραυματισμός Σημειωτής και βοηθός Σημειωτή: Καθήκοντα Χρονομετρητής: Καθήκοντα Χειριστής των 24 δευτερολέπτων: Καθήκοντα Ομάδες Παίκτες και αναπληρωματικοί Τραυματισμός αθλητών Αρχηγός: Εξουσίες και δικαιώματα Προπονητής: Εξουσίες και δικαιώματα Αγωνιστικός χρόνος, ισόπαλο αποτέλεσμα και παρατάσεις Έναρξη του αγώνα Κατάσταση της μπάλας Θέση παίκτη και διαιτητή Αναπήδηση Πως παίζεται η μπάλα Έλεγχος της μπάλας Παίκτης σε προσπάθεια για σουτ Καλάθι. Πότε επιτυγχάνεται και η αξία του Επαναφορά Χορήγηση χρεούμενου τάιμ άουτ Αντικαταστάσεις Πότε μία περίοδος ή ένας αγώνας τελειώνει Απώλεια αγώνα λόγω υπαιτιότητας Απώλεια αγώνα λόγω αδυναμίας Παραβάσεις Παίκτες εκτός ορίων και μπάλα εκτός ορίων Ντρίμπλα (προώθηση) της μπάλας Βήματα Τρία (3) δευτερόλεπτα Παίκτης που φυλάσσεται στενά Οκτώ (8) δευτερόλεπτα Εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα Επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο (εμπρός - πίσω) Παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα Σφάλματα Επαφή Προσωπικό σφάλμα Διπλό σφάλμα Αντιαθλητικό σφάλμα Σφάλμα αποκλεισμού Κανόνες συμπεριφοράς Τεχνικό σφάλμα παίκτη Τεχνικό σφάλμα προπονητή, βοηθού προπονητή, αναπληρωματικών ή συνοδών ομάδας Τεχνικό σφάλμα στην διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα
(Αρθρα 54- τέλος) ...ετοιμάζονται σε html
Αλλαγές Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης, 2004-05
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης
Καθηγητές Διαιτησίας
Διαιτητές Διεθνείς
Διαιτητές Α', Β' κ΄ Γ' Εθνικής
(για το Αγωνιστικό Ετος 2005-06)
Ορισμοί Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασιάρχων σε όλα τα Πρωταθλήματα ευθύνης της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή, Ακυρότητες – Κυρώσεις, Ελεύθερη Μεταγραφή, Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας, Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, Μεταγραφή με Αποδέσμευση, Διαδικασίες Μεταγραφών
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κανονισμός Προπονητών
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων (483 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Ξενόγλωσοι Οροι που χρησιμοποιούνται στο μπάσκετ και μετάφραση αυτών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συνδέσεις (links) με Ιστότοπους Φορέων Αθλητισμού, Ενώσεις κ΄ Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α

  ΑΡΧΕΙΑ .pdf
Καλαθοσφαίριση: Κανονισμοί Παιδιάς Κανονισμοί Παιδιάς 
Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο) - 2,175 Mb Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο)