www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΟΚ)
 ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, κύπελο) δικαιούνται συμμετοχής αθλητές, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Κ. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που έχει εκδόσει η Ομοσπονδία, για την διανυόμενη αγωνιστική περίοδο και φέρει ιατρική βεβαίωση, όπως ο Νόμος καθορίζει.
2. Αθλητές, που έχουν ξένη ιθαγένεια, δικαιούνται συμμετοχής στους αγωνιστικούς αυτούς θεσμούς, με τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι διατάξεις Νόμων και των εγκυκλίων περί εγγραφής αθλητών.
3. Δικαιούνται, επίσης, συμμετοχής και οι αθλητές, που η μεταγραφή τους έχει εγκριθεί, με απόφαση της Ε.Ο.Κ., όπως καθορίζεται από τους Κανονισμούς περί Μεταγραφών.
4. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής, που έχει τιμωρηθεί από την Ε.Ο.Κ.
5. Αθλητής δεν δικαιούται συμμετοχής, την ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο διαφορετικά σωματεία.
6. Αθλητής δεν δικαιούται να αγωνισθεί σε περισσότερους από ένα αγώνα την ίδια ημερομηνία. Κατ΄εξαίρεση τούτο είναι δυνατό σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τουρνουά Ενώσεων κ.λ.π. και εφόσον τούτο υπαγορεύεται από την ανάγκη έγκαιρης περαίωσής τους.

ΑΡΘΡΟ 37

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

1. Κάθε ομάδα, που συμμετέχει σε αγώνα οφείλει
α. να δίνει στον σημειωτή τα δελτία των αθλητών της, που θα αγωνισθούν καθώς και τα ονόματα του προπονητή και του βοηθού του, δέκα λεπτάπριν από την προγαρμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα
β. στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, να έχει πέντε, τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν

2. Σε περίπτωση, που μιά ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί, με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτη καθυστέρηση, για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται με βάση τη προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, από τον αναφερόμενο χρόνο, περίσσότερο από 15 λεπτά.
3. Διευκρινίζεται, ότι ώρα προσέλευσης των ομάδων είναι η αναγραφόμενη στο πρόγραμμα των αγώνων, το δε σφύριγμα του διαιτητή σημαίνει τη κλίση τους, για την έναρξη του αγώνα.
4. Επίσης, η κάθε ομάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα, μπάλλα, οποιασδήποτε Εταιρείας, σε καλή κατάσταση και σύμφωνη με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Παιδιάς, η δε σχετική κρίση ανήκει, αποκλειστικά στον Α΄διατητή.
5. Οι συμβάσεις, που συνάπτουν Αθλητικές Ενώσεις, με αθλητικές Εταιρείες, για την προμήθεια μπαλλών, δεν δεσμεύουν τα σωματεία, για την υποχρεωτική χρησιμοποίησή τους στους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

1. Ο Κομισάριος, κάθε αγώνα, ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή και πρέπει να πληρεί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις.
α. να μην έχει οποιοδήποτε συμφέρον από το αποτέλεσμα του διεξαγόμενου
αγώνα
β. να μην έχει την ιδιότητα του μέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και
εξάρτηση με ένα από τα σωματεία του αγώνα και παράγοντές του
γ. η όλη του εμφάνιση και συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη της
ευθύνης, που χαρακτηρίζει το έργο του.

2. Καθήκοντα του Κομισάριου είναι
α. να προσέρχεται στον αγώνα μισή ώρα, πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα
β. να μεριμνά, μέσω του υπεύθυνου του γηπεδούχου σωματείου, για την έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της Γραμματείας των απαραίτητων οργάνων (Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρα κ.λ.π.), για την έναρξη του αγώνα στην προγραμματισμένη ώρα
γ. σε περίπτωση μή προσέλευσης των κριτών, να ορίζει αντικαταστάτες τους
δ. κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παρακολουθεί, χωρί, όμως, να έχειδικαίωμα επέμβασης, τους κριτές, για τη σωστή άσκηση τωνκαθηκόντων τους 
ε. σε συνεργασία με τον υπέυθυνο της Αστυνομικής δύναμης, να μεριμνά, για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων τήρησης της τάξης, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα
στ. μετά τη λήξη του αγώνα, να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, το πρότυπο του οποίου λαμβάνει και υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή, την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής του
ζ. να επιστρέψει τα δελτία των αθλητών στα δύο σωματεία, εκτός εκείνων, που ανήκουν σε αθλητές, που αναφέρθηκαν από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα ή εκείνων κατά των οποίων υποβλήθηκε ένσταση αντικανονικής συμμετοχής.

4. Ο Κομισάριος θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή του εξαταξίου παλαιού Γυμνασίου και να μην υπερβαίνει το 60 έτος της ηλικίας του.
5. Τον κομισάριο, που, αν και έχει ορισθεί , δεν προσήλθε σε αγώνα, αναπληρώνει πρόσωπο, που έχει τις ιδιότητες των παργράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, που ορίζεται από παριστάμενο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή της Επιτροπής Πρωταθλήματος και σε περίπτωση απουσίας αυτών, από τον Α΄Διαιτητή του αγώνα, κατά την απόλυτη κρίση του, μεταξύ προσώπων, που προτείνουν οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων. 

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

1. Η Οργανωτική Επιτροπή Πρωταθλήματος έχει δικαίωμα να ορίσει παρατηρητή σε κάθε αγώνα είτε από τα μέλη της είτε από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, αλλά και από τα μέλη ειδικού σώματος Παρατηρητών.
2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Παρατηρητή είναι τα ίδια με εκείνα του Κομισάριου.
3. Ο Παρατηρητής ενεργεί, παράλληλα, με τον ορισμένο Κομισάριο του αγώνα, αλλά δεν τον καλύπτει και δεν τον αναπληρεί, εκτός μόνο στη περίπτωση της αποχώρησής του, για οποιαδήποτε αιτία, από τον αγώνα.
4. Η αρμοδιότητα του Παρατηρητή διαιτησίας περιορίζεται στην υποχρέωση σύνταξης έκθεσης, για το έργο των διαιτητών του αγώνα, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων από την Π.Ε.Δ. σε πειθαρχική, σε βάρος τους, δίκη καθώς και από την Ε.Π. και την Ε.Ο.Δ. στην περίπτωση, που περιέχει στοιχεία, που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εισηγήσεις των Επιτροπών αυτών , όπως π.χ. για παραπομπή των διαιτητών στην Π.Ε.Δ. για καταλογισμό ευθυνών.
5. Η σύνθεση της Ε.Ο.Π.Δ. καθορίζεται από το άρθρο 44 παρ. 7 του Ν. 2725/1999

ΑΡΘΡΟ 40

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

1. Τα Φύλλα Αγώνα είναι βιβλιοδετημένα, με την ευθύνη της Ε.Ο.Κ. η οποία και τα χορηγεί στα σωματεία.
2. Το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στη Γραμματεία το Φύλλο Αγώνα.
3. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Το πρώτο, που θεωρείται και το πρωτότυπο, παραδίδεται στον Γυμνασίαρχο ή σε ένα από τους διαιτητές, το δεύτερο και τρίτο στους υπέυθυνους των δύο ομάδων, το δε τελευταίο παραμένει στο Βιβλίο.
4. Η κυκλοφορία του Φύλλου Αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.
5. Το Φύλλο Αγώνα συμπληρώνεται 10 λεπτά, πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει
α. την Οργανωτική Επιτροπή
β. την Κατηγορία και την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος, που ανήκει ο αγώνας
γ. τις ομάδες, που αγωνίζονται, το γήπεδο και την ώρα έναρξης του αγώνα
δ. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, κατά σειρά ορισμού τους, τουκομισάριου και των κριτών του αγώνα
ε. το ονοματεπώνυμο αθλητών και των προπονητών, που έχουν την ευθύνητης καθοδήγησης των πρώτων, στον συγκεκριμμένο αγώνα
- Οι αναγραφές αυτές πρέπει να γίνονται με Κεφαλαία γράμματα.

6. Μετά τη λήξη του αγώνα θα αναγράφεται
α. Το αποτέλεσμα, σε κάθε ημίχρονο (του πρώτου ημιχρόνου, κατά τη λήξη του, όπως και του δεύτερου ημιχρόνου, σε περίπτωση ισοπάλου αποτελέσματος καθώς και της, τυχόν παράτασης, στην συνέχεια δε, τοτελικό αποτέλεσμα και η νικήτρια ομάδα
β. παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής
1β το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του αποβληθέντος
2β η ομάδα στην οποία ανήκει
3β η τυχόν ιδιότητά του, σαν αρχηγού της ομάδας του, τη στιγμή της απόβολής του
4β η αιτία της αποβολής και τα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν αυτή (π.χ.εξύβριση κ.λ.π.)

7. Επίσης, αναγράφονται
α. η διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή και των δύο ομάδων και η κατακύρωσή του υπέρ της μίας ομάδας, εφόσον, συντρέχουν οι λόγοι, για τη λήψη αυτής της απόφασης
β. ενστάσεις, που θα υποβληθούν, σύμφωνα, με τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτόν. 

8. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφεται από τον Κομισάριο, τους Κριτές και τους Διαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον αρχηγό της ομάδας, που ενίσταταται.
9. Παράλειψη υπογραφής του Φύλλου Αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο ακυρότητάς του, αποτελεί, όμως, πειθαρχικό παράπτωμα εκείνων, που δεν τηρούν αυτή την υποχρέωσή τους.
10. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και από τους δύο διαιτητές, απαγορεύεται, οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωσή του καθώς και η αναγραφή ενστάσεων στο κείμενό του.
11. Κατά την διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση στο Φύλλο Αγώνα επιτρέπεται, μόνο, με την έγκριση του Α΄διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν, για την ενέργεια αυτή, οι αρχηγοί των δύο ομάδων.
- Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει, κατά τη στιγμή διαπίστωσης του λάθους ή κατά την πρώτη φυσική διακοπή του αγώνα και μονογράφεται από τους διαιτητές.
12. Η αρμόδια οργανωτική αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών στις αναγραφές του Φ.Α. που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα του αγώνα να ενεργήσουν όσα απαιτούνται (κλήση διαιτητών – κριτών – γυμνασίαρχου – ομάδων), για την διόρθωση των λανθασμένων αναγραφών και την επικύρωση του ορθού αποτελέσματος..
13. Το δικαίωμα της οργανώτριας αρχής της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μετά την διαπίστωσή του είτε μετά από γνωστοποίηση των λανθασμένων αναγραφών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά (διαιτητές, κριτές, κομισάριος) η νομικά (ομάδες) πρόσωπα, μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος ή φάσης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 41

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Οι ομάδες, που συμμετέχουν σε αγώνα, οφείλουν να προσκομίζουν τα αθλητικά δελτία των αθλητών τους, που πρόκειται να αγωνιστούν. Τα δελτία αυτά θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση, που ο Νόμος ορίζει.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται δελτίου της Ε.Ο.Κ. αλλά και όταν αυτό, που προσκομίζεται στερείται ιατρικής θεώρησης, που θα πρέπει να γίνεται, υποχρεωτικά, κάθε έτος.
3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον Α΄διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα.
4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των ομάδων.
5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων
α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή και
β. αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα.

- Μη προσκόμιση δελτίων - αποτελέσματα
6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του άρθρου αυτού, ο διαιτητής 
υποχρεούται να μη προχωρήσει στη διεξαγωγή του.
- Υπαίτιος, για τη μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο, που δεν προσκομίζει τα δελτία.

- Ελλειψη ιατρικής θεώρησης
7. Αυτά, τα οποία ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, ισχύουν και στη περίπτωση, που τα προσκομιζόμενα δελτία στερούνται ιατρικής θεώρησης.

- Αντικανονική συμμετοχή αθλητών. Ενσταση κακής συμμετοχής
8. Στην περίπτωση, που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής, για οποιαδήποτε αιτία, κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ. η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής συμμετοχής του αθλητή.,

ΑΡΘΡΟ 42

Χρώματα των ομάδων
1. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, που προκηρύσσεται, κάθε σωματείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή τα χρώματα των αθλητικών του στολών, σε δύο τύπους.
2. Σε περίπτωση, που οι δύο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο, που
α. έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου ή
β. αυτό, που θα υποχρεωθεί, με τη διαδικασία της κλήρωσης, στη περίπτωση, που κανένα από τα σωματεία δεν έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
- Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα και υπερισχύει της σχετικής διάταξης, που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς της F.I.B.A η οποία εφαρμόζεται, μόνο, για τα σωματεία, που λαμβάνουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα Ευρώπης. 
3. Στη περίπτωση, που ένας αθλητής φορά στολή διαφορετικού χρώματος από αυτό της ομάδας του, είναι δυνατόν, να μη του επιτραπεί από το διαιτητή η συμμετοχή του στον αγώνα, μέχρι να συμμορφωθεί με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 43

Αριθμοί αθλητών
1. Οι αθλητές κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις φανέλλες τους τους αριθμούς, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς και θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο με της στολής χρώμα.
2. Οι αριθμοί, που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι από το 4 μέχρι το 15.
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλητές της αυτής ομάδας.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει στην φανέλλα του αριθμό.

ΑΡΘΡΟ 44
Κάρτα Σωματείου – Ενδεικτικές Σημαίες

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα οφείλουν να προσκομίζουν, μαζί με τα αθλητικά δελτία των αθλητών τους, που πρόκειται να αγωνισθούν και την Κάρτα Σωματείου τους, την οποία παραδίδουν στον Γυμνασίαρχο (Κομισσάριο) του αγώνα.
2. Η Κάρτα Σωματείου είναι έντυπο, που εκδίδεται και διανέμεται από τη διοργανώτρια Αρχή.
3. Σε περίπτωση, που η ομάδα δεν προσκομίσει την Κάρτα Σωματείου της, επιβάλλεται σε βάρος της η ποινή του μηδενισμού. 
4.Στην ειδική αυτή Κάρτα Σωματείου ο Κομισάριος του αγώνα υποχρεούται να αναγράψει τις παρατηρήσεις των διαιτητών, για τις ύβρεις και τα συνθήματα, που αναφέρονται στο άρθ. 91 Τμ. Ε παρ. 1 του Εσωτερικού αυτού Κανονισμού, στα οποία επιδίδονται οπαδοί του και την επιβολή σε βάρος του της προβλεπόμενης ποινής, στην περίπτωση που πληρωθούν τα όσα ορίζει η αναφερόμενη διάταξη.

Ενδεικτικές Σημαίες

5. Οι προειδοποιητικές σημαίες έχουν χρώμα κίτρινο με μπλέ διαγώνιο γραμμή (η προειδοποιητική) και κόκκινο με άσπρη διαγώνια γραμμή (η δηλωτική επιβολής ποινής), προσκομίζονται δε από το γηπεδούχο σωματείο και παραδίδονται στον Κομισάριο του αγώνα, δύο (μία κίτρινη και μία κόκκινη) για κάθε ομάδα, ο οποίος τις χειρίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθ. 91 Τμ. Ε παρ. 1 του Κανονισμού αυτού.
- Το πλάτος των σημαιών πρέπει να είναι 40 cm και το ύψος τους 60 cm, όταν δε απαιτηθεή η τοποθέτησή τους στο τραπέζι της Γραμματείας, πρέπει να είναι ορατές, τόσο από όσους συμμετέχουν στον αγώνα όσο και από τους φιλάθλους στις εξέδρες του Σταδίου.

Αρθρο 45

Χρονική διάρκεια των αγώνων

Η χρονική διάρκεια των αγώνων κάθε Πρωταθλήματος ρυθμίζεται, πάντα, από τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

Αρθρο 46

Διαιτησίες αγώνων
1. Η διαιτησία όλων των αγώνων ανατίθεται σε επίσημους διαιτητές της Ε.Ο.Κ.
- Ορισμοί και αρμοδιότητες
2. Για τον ορισμό των διαιτητών των αγώνων, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών (Ε.Ο.Δ.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ.
3. Για τα τοπικά πρωταθλήματα, οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Ορισμού Διαιτητών των Τοπικών Οργανωτικών Επιτροπών .
4. Τους αγώνες διαιτητεύουν δύο διαιτητές, που χαρακτηρίζονται σε πρώτο και δεύτερο.
5. Ο πρώτος διαιτητής έχει ιδιαίτερες αρμοδιότητες, να
α. ελέγχει τα δελτία των αθλητών
β. ελέγχει την κανονικότητα της Γραμματείας
γ. ορίζει τον Κομισάριο του αγώνα, στη περίπτωση μή προσέλευσηςεκείνου, που όρισε η Ομοσπονδία, όταν δεν παρίσταται μέλος του Δ.Σ.της Ε.Ο.Κ.
δ. εκλέγει τη μπάλλα του αγώνα
ε. απόφασίζει, για τον καταλογισμό ή όχι του καλαθιού
στ. αποφασίζει για την αντικανονικότητα του γηπέδου
ζ. αποφασίζει γαι τη συνέχιση ή όχι του αγώνα, που έχει διακοπεί, για ακαταλληλότητα του γηπέδου ή για άλλη αιτία
η. κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ μιάς των ομάδων και εφόσον, συντρέχουν οι
λόγοι για την απόφαση αυτή
θ. λαμβάνει αποφάσεις, για περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προβλέψει
ο Κανονισμός αυτός.

6. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι δύο διαιτητές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες.
7. Η διεξαγωγή αγώνα με ένα διαιτητή είναι έγκυρη.
8. Στις περιπτώσεις, που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές και δεν έχει αντικατασταθεί, έγκαιρα, με απόφαση της Ε.Ο.Δ. ο προσελθών διαιτητής, αφού ακούσει τη γνώμη των αρχηγών των διαγωνιζομένων ομάδων, ορίζει αντικαταστάτη του μη προσελθόντος, από τους υπάρχοντες στο γήπεδο επίσημους διαιτητές, εφόσον κρίνει, ότι οι συνθήκες και η σπουδαιότητα του αγώνα το επιτρέπουν. 
- Οταν, όμως, οι διαγωνιζόμενες ομάδες ή η μία από αυτές έχει μετακινηθεί από άλλη περιφέρεια, ο ορισμός είναι υποχρεωτικός και δεσμεύει τα σωματεία και τον προσελθόντα διαιτητή να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή.
9. Ενας αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή, όταν αυτός αναλαμβάνει τη διεύθυνσή του. Κατά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα, δύναται να συμμετάσχει στη διεύθυνσή του και ό άλλος διαιτητής, που έχει οριστεί.
10. Ο διαιτητής, που ανέλαβε την διεύθυνση του αγώνα από την έναρξή του, εξακολουθεί να θεωρείται, μέχρι το τέλος του, πρώτος διαιτητής, έστω και αν, αρχικά, είχε οριστεί σαν δεύτερος.
11. Ο ορισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιτητή, απαγορεύεται σε όσους διαιτητές είναι τιμωρημένοι.
12. Ο Κομισάριος οφείλει να καταγγείλει, άμέσως, στην Οργανωτική Επιτροπή τους διαιτητές, που αρνούνται να αναλάβουν, στην περίπτωση της παρ. 8, καθήκοντα διατησίας αγώνα.
13. Οι διατητές, σε περιπτώσεις ανωμαλίας, επεισοδίων ή αποβολής αθλητών οφείλουν να αναγράψουν στο Φύλλο Αγώνα την ακριβή αιτία τους καθώς και την περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της μιας των ομάδων. Οφείλουν, επίσης, να υποβάλουν, εντός δύο εργασίμων ημερών, στην Οργανωτική Επιτροπή, πλήρη και λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν. Η προθεσμία παρατείνεται, για δύο ακόμη εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις, που ο αγώνας έγινε σε πόλη διαφορετική της διαμονής των διαιτητών, η οποία και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποκλειστική.
14. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες, για κακή εφαρμογή των Κανονισμών από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα, υποχρεούνται, τόσο οι διαιτητές όσο και οι κριτές και ο κομισάριος να υποβάλουν, στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, έκθεση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προσωπική τους άποψη.

ΑΡΘΡΟ 47

Αποτελέσματα αγώνα, που διακόπηκε

1. Αγώνας, που διακόπηκε, συνέπεια, της ακαταλληλότητας του γηπέδου, ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού διαιτητή κ.λ.π.) συνεχίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, από του χρονικού σημείου, που συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων, που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα (π.χ. σκόρ, φάουλ, ταϊμ - άουτ, αποβολές αθλητών, μη επιτρεπόμένης της αναπλήρωσής τους κ.λ.π.).
- Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, το ταχύτερον δυνατόν.
2. Αν αγώνας διακοπεί, συνέπεια, επεισοδίων, που δημιουργήθηκαν από τους αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς της μιάς ή και των δύο ομάδων, υπεύθυνο, για την διακοπή, θεωρείται το ή και τα δύο υπαίτια σωματεία.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο διαιτητής υποχρεούται
α. να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδας 
β. να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμααυτό της στιγμής της διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώνεται ο αγώνας
γ. να κατακυρώσει τον αγώνα, με σκορ 20 - 0 υπερ της αντίπαλης ομάδας,εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της υπαίτιας της διακοπής ομάδας, ηοποία και μηδενίζεται. 

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε αγώνας, με την διαδικασία, που προβλέπονται στην παράγραφο 3γ του άρθρου αυτού, το αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα διεξάγεται, με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή τις ομάδες, που ισοβάθμισαν μαζί της, εξαιρουμένης της περίπτωσης, κατά την οποία ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα. 

5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, δεν κατακυρώνεται υπέρ μιάς, αλλά μηδενίζονται και οι δύο ομάδες.

- Μη προσέλευση ή αποχώρηση ομάδας
6. Στη περίπτωση μη προσέλευσης ή αποχώρησης ομάδας, για οποιοδήποτε λόγο, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με το αποτέλεσμα και τις συνέπειες της παρ. 3γ. 
7. Η κατακύρωση του αγώνα, για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να γίνει από τον Α΄διαιτητή, στο Φύλλο Αγώνα. Αν ο διαιτητής δεν αναγράψει, στο Φύλλο Αγώνα, όπως οφείλει, υπέρ ποιάς ομάδας κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποιάς το διέκοψε, υποχρεούται να αναφέρει, στην σχετική έκθεσή του, τους λόγους, για τους οποίους έλαβε αυτή την απόφαση. 
-Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της κατακύρωσης του αγώνα λαμβάνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης, ΕΟΚ)

Περιεχόμενα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΚ΄

(ΑΡΘΡΑ 1-18)
 Ασκηση Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(Αρθρα 19-34)
 Προκήρυξη (Γενική, Ειδική), Αρμοδιότητες, Χρονική Περίοδος, Αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, Συμμετοχή κ΄Δηλώσεις Σωματείων, Γήπεδα, Γηπεδούχα Σωματεία, Σύστημα Διεξαγωγής κ΄Πρόγραμμα Αγώνων
(Αρθρα 35-47)
 Διεξαγωγή κ΄Γήπεδα Αγώνων, Δικαίωμα Συμμετοχής, Υποχρεώσεις Ομάδων, Κομισάριοι κ΄ Παρατηρητές Αγώνων, Φύλλο Αγώνα, Δελτία Αθλητών, Χρώματα Ομάδων, Αριθμοί Αθλητών, Χρονική διάρκεια Αγώνων, Διαιτησίες, Αποτελέσματα αγώνα που διακόπηκε, Βαθμοί Ομάδων
(Αρθρα 48-59)
Ανοδος, Υποβιβασμός και Κατάταξη Ομάδων, Αναβολή Αγώνων, Δελτία Ελευθέρας Εισόδου, Ενστάσεις, Ενδικα Μέσα κλπ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
(Αρθρα 60-89)
Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικές Ποινές,Λόγω και Έργω εξύβριση, Αποκλεισμός 1, 2, 3, 5, 6, ή 10 αγωνιστικών, Παραπτώματα, Πειθαρχικό Δίκαιο διοικητικών παραγόντων
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(Αρθρα 90-98)
Εθνικές Ομάδες, Κλιμάκια, Συγκρότηση, Υποχρεώσεις Αθλητών, Διοικητική Στελέχωση, Επιτροπή, Εφοροι, Προπονητές, Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας, Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Γιατροί, Φροντιστές κλπ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-2)
Ορισμοί,  Αγωνιστικός χώρος και διαστάσεις γραμμών
(Αρθρo 3)
 Εξοπλισμός
(Αρθρα 4-53)
Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριος Πρώτος διαιτητής: Δικαιώματα και εξουσίες Διαιτητές: Χρόνος και τόπος αποφάσεων Διαιτητές: Καθήκοντα όταν διαπράττεται καταστρατήγηση Διαιτητές: Τραυματισμός Σημειωτής και βοηθός Σημειωτή: Καθήκοντα Χρονομετρητής: Καθήκοντα Χειριστής των 24 δευτερολέπτων: Καθήκοντα Ομάδες Παίκτες και αναπληρωματικοί Τραυματισμός αθλητών Αρχηγός: Εξουσίες και δικαιώματα Προπονητής: Εξουσίες και δικαιώματα Αγωνιστικός χρόνος, ισόπαλο αποτέλεσμα και παρατάσεις Έναρξη του αγώνα Κατάσταση της μπάλας Θέση παίκτη και διαιτητή Αναπήδηση Πως παίζεται η μπάλα Έλεγχος της μπάλας Παίκτης σε προσπάθεια για σουτ Καλάθι. Πότε επιτυγχάνεται και η αξία του Επαναφορά Χορήγηση χρεούμενου τάιμ άουτ Αντικαταστάσεις Πότε μία περίοδος ή ένας αγώνας τελειώνει Απώλεια αγώνα λόγω υπαιτιότητας Απώλεια αγώνα λόγω αδυναμίας Παραβάσεις Παίκτες εκτός ορίων και μπάλα εκτός ορίων Ντρίμπλα (προώθηση) της μπάλας Βήματα Τρία (3) δευτερόλεπτα Παίκτης που φυλάσσεται στενά Οκτώ (8) δευτερόλεπτα Εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα Επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο (εμπρός - πίσω) Παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα Σφάλματα Επαφή Προσωπικό σφάλμα Διπλό σφάλμα Αντιαθλητικό σφάλμα Σφάλμα αποκλεισμού Κανόνες συμπεριφοράς Τεχνικό σφάλμα παίκτη Τεχνικό σφάλμα προπονητή, βοηθού προπονητή, αναπληρωματικών ή συνοδών ομάδας Τεχνικό σφάλμα στην διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα
(Αρθρα 54- τέλος) ...ετοιμάζονται σε html
Αλλαγές Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης, 2004-05
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης
Καθηγητές Διαιτησίας
Διαιτητές Διεθνείς
Διαιτητές Α', Β' κ΄ Γ' Εθνικής
(για το Αγωνιστικό Ετος 2005-06)
Ορισμοί Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασιάρχων σε όλα τα Πρωταθλήματα ευθύνης της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή, Ακυρότητες – Κυρώσεις, Ελεύθερη Μεταγραφή, Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας, Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, Μεταγραφή με Αποδέσμευση, Διαδικασίες Μεταγραφών
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κανονισμός Προπονητών
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων (483 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Ξενόγλωσοι Οροι που χρησιμοποιούνται στο μπάσκετ και μετάφραση αυτών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συνδέσεις (links) με Ιστότοπους Φορέων Αθλητισμού, Ενώσεις κ΄ Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α

  ΑΡΧΕΙΑ .pdf
Καλαθοσφαίριση: Κανονισμοί Παιδιάς Κανονισμοί Παιδιάς 
Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο) - 2,175 Mb Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο)