Αρχαίες μετοχές παθ. παρακειμένου σε χρήση
Μετοχή Ρήμα
αναμεμιγμένος αναμίγνυμαι
αναπεπταμένος αναπετάννυμαι
ανασυνδεδεμένος ανασυνδέομαι
ανατεθειμένος ανατίθεμαι
ανειλημμένος αναλαμβάνομαι
ανεστραμμένος αναστρέφομαι
ανηγμένος ανάγομαι
αντεστραμμένος αντιστρέφομαι
απεγκατεστημένος,
αποεγκατεστημένος
εγκαθιστώμαι
εγκαθίσταμαι
απεγνωσμένος απογιγνώσκομαι
απεσταλμένος αποστέλλομαι
απευθυσμένος απευθύνομαι
απηυδημένος, απηυδισμένος απαυδώ
(απαυδώμαι)
απογεγραμμένος απογράφομαι
αποδεδειγμένος αποδεικνύομαι
αποκατεστημένος αποκαθιστώμαι,
αποκαθίσταμαι
απομεμακρυσμένος απομακρύνομαι
απονενοημένος απονοούμαι
αποσυνδεδεμένος αποσυνδέομαι
αποσυντεθειμένος αποσυντίθεμαι
αποτεθειμένος αποτίθεμαι
αποτετμημένος αποτέμνομαι
απωθημένος απωθούμαι
αυτοδιηγερμένος αυτοδιεγείρομαι
αφηρημένος αφαιρούμαι
βεβαρημένος,
βεβαρυμμένος
βαρύνομαι
βεβιασμένος βιάζομαι
γεγυμνωμένος γυμνούμαι
δεδηλωμένος δηλούμαι
δεδικασμένος δικάζομαι
δεδομένος δίδομαι
δεδουλευμένος δουλεύομαι
διαδεδομένος διαδίδομαι
διακεκαυμένος διακαίομαι
διακάομαι
διακεκομμένος διακόπτομαι
διακεκριμένος διακρίνομαι
διαλελυμένος διαλύομαι
διασυνδεδεμένος διασυνδέομαι
διατεθειμένος διατίθεμαι
διατεταγμένος διατάσσομαι
διεσταλμένος διαστέλλομαι
διεστραμμένος διαστρέφομαι
διεφθαρμένος διαφθείρομαι
διηγερμένος διεγείρομαι
διπλοεγγεγραμμένος διπλοεγγράφομαι
εγγεγραμμένος εγγράφομαι
εγκαταλελειμμένος εγκαταλείπομαι
εγκατεσπαρμένος εγκατασπείρομαι
εγκατεστημένος εγκαθιστώμαι
εγκαθίσταμαι
εγκεκριμένος εγκρίνομαι
εγνωσμένος γιγνώσκομαι
ειλημμένος λαμβάνομαι
ειμαρμένος είμαρται (δεν απαντάται στο πρώτο πρόσωπο)
ειρημένος λέγομαι
εισηγμένος εισάγομαι
εκπεφρασμένος εκφράζομαι
εκτεθειμένος εκτίθεμαι
εκτεταμένος εκτείνομαι
εμπεριστατωμένος εμπεριστατώ
εναποτεθειμένος εναποτίθεμαι
ενδεδειγμένος ενδεικνύομαι,
ενδείκνυμαι
ενδεδυμένος ενδύομαι
εντεταγμένος εντάσσομαι
εντεταλμένος εντέλλομαι
εντεταμένος εντείνομαι
εξεζητημένος εκζητούμαι
εξημμένος εξάπτομαι
εξηρμένος εξαίρομαι
εξωνημένος εξωνούμαι
επανειλημμένος επαναλαμβάνομαι
επανορθωμένος επανορθούμαι
επεκτεταμένος επεκτείνομαι
επενδεδυμένος επενδύομαι
επηρμένος επαίρομαι
επηυξημένος επαυξάνομαι
επιβεβαρυμμένος επιβαρύνομαι
επιβεβλημένος επιβάλλομαι
επιγεγραμμένος επιγράφομαι
επικεκαλυμμένος επικαλύπτομαι
επιτετραμμένος επιτρέπομαι
ερριμμένος ρίπτομαι
εσβεσμένος σβέννυμαι
εσκαμμένος σκάπτομαι
εσκεμμένος σκέπτομαι
εσπευσμένος σπέυδω 
(σπεύδομαι)
εσταυρωμένος σταυρώνομαι
εστεγασμένος στεγάζομαι
εστεμμένος στέφομαι
εστραμμένος στρέφομαι
εσφαλμένος σφάλλομαι
εσφιγμένος σφίγγομαι
ηγιασμένος αγιάζομαι
ηθελημένος εθέλω 
(εθέλομαι)
ημαρτημένος αμαρτάνομαι
ημιανεπτυγμένος ημιαναπτύσσομαι
ηνωμένος ενούμαι
ηττημένος ηττώμαι
καθειλκυσμένος καθελκύομαι
καθηγιασμένος καθαγιάζομαι
καθημαγμένος

 

καθαιμάσσομαι
κακοανατεθραμμένος ανατρέφομαι
καταβεβλημένος καταβάλλομαι
καταγεγραμμένος καταγράφομαι
κατατεθειμένος κατατίθεμαι
κατατετμημένος κατατέμνομαι
κατειλημμένος καταλαμβάνομαι
κατεσταλμένος καταστέλλομαι
κατεστημένος καθιστώμαι,
καθίσταμαι
κατεστραμμένος καταστρέφομαι
κατεψυγμένος καταψύχομαι
κατηγμένος κατάγομαι
κατηραμένος καταρώμαι
κατηρτισμένος καταρτίζομαι
κεκαθαρμένος καθαίρομαι
κεκαλυμμένος καλύπτομαι
κεκαμμένος κάμπτομαι
κεκαρμένος κείρομαι
κεκηρυγμένος κηρύττομαι
κεκλεισμένος κλείομαι
κεκλημένος καλούμαι
κεκλιμένος κλίνομαι
κεκοιμημένος κοιμώμαι
κεκονιαμένος κονιώμαι
κεκορεσμένος κορέννυμαι
κεκραμένος κεράννυμαι
κεκτημένος κτώμαι
κεκυρωμένος κυρούμαι
κεχαριτωμένος χαριτούμαι
λελογισμένος λογίζομαι
λελυμένος λύομαι
λογοκεκριμένος λογοκρίνομαι
μεμαρτυρημένος μαρτυρούμαι
μεμονωμένος μονούμαι
μεταγεγραμμένος μεταγράφομαι
μετατεθειμένος μετατίθεμαι
νενομισμένος νομίζομαι
παραγεγραμμένος παραγράφομαι
παραδεδεγμένος παραδέχομαι
παραδεδομένος παραδίδομαι
παρατεθειμένος παρατίθεμαι
παρατεταγμένος παρατάσσομαι
παρατεταμένος παρατείνομαι
παρεγγεγραμμένος περιγράφομαι
παρεντεθειμένος παρεντίθεμαι
παρεστιγμένος παραστίζομαι
παρεσχημένος παρέχομαι
παρεφθαρμένος παραφθείρομαι
παρηκμασμένος παρακμάζω
(παρακμάζομαι)
παρωχημένος παροίχομαι
πεπαιδευμένος παιδεύομαι
πεπαλαιωμένος παλαιούμαι
πεπατημένος πατούμαι
πεπειραμένος πειρώμαι
πεπεισμένος πείθομαι
πεπερασμένος περαίνομαι
πεπιεσμένος πιέζομαι
πεπλανημένος πλανώμαι
πεπλατυσμένος πλατύνομαι
πεπλεγμένος πλέκομαι
πεποιημένος ποιούμαι
πεποικιλμένος ποικίλλομαι
πεπραγμένος πράττομαι
πεπρωμένος πέπρωται
περιβεβλημένος περιβάλλομαι
περιγεγραμμένος περιγράφομαι
περιελιγμένος περιελίσσομαι
περιεσκεμμένος περισκέπτομαι
περιεστραμμένος περιστρέφομαι
περιεσφιγμένος περισφίγγομαι
περικεκομμένος περικόπτομαι
περιπεπλεγμένος περιπλέκομαι
περιτετμημένος περιτέμνομαι
πεφιλημένος φιλούμαι
πεφορτισμένος φορτίζομαι
πεφωτισμένος φωτίζομαι
προβεβλημένος προβάλλομαι
προδεδικασμένος προδικάζομαι
προδιαγεγραμμένος προδιαγράφομαι
προδιατεθειμένος προδιατίθεμαι
προεγγεγραμμένος προεγγράφομαι
προεγκεκριμένος προεγκρίνομαι
προειλημμένος προλαμβάνομαι
προειρημένος προλέγομαι
προεκτεταμένος προεκτείνομαι
προεντεταμένος προεντείνομαι
προεσκεμμένος προσκέπτομαι
προηγιασμένος προαγιάζομαι
προηγμένος προάγομαι
προκαταβεβλημένος προκαταβάλλομαι
προκατειλημμένος προκαταλαμβάνομαι
προκεχωρημένος προχωρούμαι
προσβεβλημένος προσβάλλομαι
προσδεδεμένος προσδέομαι (προσδούμαι)
προσκεκλημένος προσκαλούμαι
προστεθειμένος προστίθεμαι
προτεθειμένος προτίθεμαι
προτεταμένος προτείνομαι
προωθημένος προωνούμαι
σεσημασμένος σημαίνομαι
συγκεκομμένος συγκόπτομαι
συγκεκραμένος συγκεράννυμι
συγκεκριμένος συγκρίνομαι
συγκεχυμένος συγχέομαι
συμβεβλημένος συμβάλλομαι
συμπεφωνημένος συμφωνούμαι
συνδεδεμένος συνδέομαι
συνεζευγμένος συζεύγνυμαι
συνεπτυγμένος συμπτύσσομαι
συνεσταλμένος συστέλλομαι
συνεστραμμένος συστρέφομαι
συνεσφιγμένος συσφίγγομαι
συνημμένος συνάπτομαι
συνηρημένος συναιρούμαι
συντεθειμένος συντίθεμαι
συντεθλασμένος συνθλώμαι
συντεταγμένος συντάσσομαι
συντετμημένος συντέμνομαι
συντετριμμένος συντρίβομαι
συνωφρυωμένος συνοφρυούμαι
τεθλασμένος θλώμαι
τεθλιμμένος θλίβομαι
τεθωρακισμένος θωρακίζομαι
τεταγμένος τάσσομαι
τεταμένος τείνομαι
τεταπεινωμένος ταπεινούμαι
τετελεσμένος τελούμαι
τετηγμένος τήκομαι
τετμημένος τέμνομαι
τετριμμένος τρίβομαι
υπεσχημένος υπισχνούμαι
υπογεγραμμένος υπογράφομαι
υποδιηρημένος υποδιαιρούμαι
υποκατεστημένος υποκαθιστώμαι,
υποκαθίσταμαι