.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Ανασυγκροτήσεις Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
για τα έτη
2010, 2009, 2008, 2007


 

Δείτε επίσης:
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών -
λειτουργία διάρκεια θητείας και

τρόπος διοικητικής υποστήριξης.


 2010, Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/14−3−2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17−6−99) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ− λες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποί− ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα».

ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7−10−2009)

ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ΄ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).

η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α).

θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι− νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978, όπως ισχύει.

1. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β’/8−1−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 45262/Γ4/23−04−2010 (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/7− 5−2010), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ».

3. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5−10−2007 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω− ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο− λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16−10−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι− δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι− σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19−06−2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα− συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων»,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως:

Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγωγής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Πρόεδρος
Ντάκουρης Βασίλειος του Θεοδώρου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Αν. Πρόεδρος
Ράπτης Αθανάσιος του Σωτηρίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Φουρτούνης Θεόδωρος του Ιωάννη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Αγριόδημος Κων/νος του Ιωάννη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Κότσικας Δημήτριος του Αθανασίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Νασιάκου Ελένη του Δημητρίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Γαραντωνάκης Ελευθέριος του Μιχαήλ Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Τσάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Ζαχαρόπουλος Τρύφων του Γεωργίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Μέλος

Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:

1. Μανωλοπούλου Σοφία του Λεωνίδα, Υπάλληλος Γ.Γ.Α
2. Καραγιάννη Μαρία του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 


2009, Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ),
Πρόεδρος: Μαύρου Κυριακή (Δ/ντρια Φ.Α. ΥΠΕΠΘ)


Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2009

Την παραίτησή τους υπέβαλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων ΚΕΑΤ Δημήτριος Γρηγοριάδης καθώς και τα μέλη Μπενέκα Αναστασίας , Κουρκούτα Νικολάου, Πατερόπουλου Κωνσταντίνου και Παληγιάννη Βασιλείου.

Ο υπ. Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις και προχώρησε στην ανασυγκρότηση της ΚΕΑΤως ακολούθως:

1. Μαύρου Κυριακή του Γεωργίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.

2. Παπαγεωργίου Ιωάννης του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Αντιπρόεδρος.

3. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.

4. Βασιλάκος Πύρρος του Νικολάου, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Γ΄ Αθήνας, Μέλος.

5. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

6. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

7. Θεοχαρόπουλος Αντώνιος του Χρήστου, Διδάκτωρ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

8. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

10. Καζακοπούλου Δόμνα του Πέτρου, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Μέλος.

11. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

13. Ρίζος Βασίλειος του Δημητρίου, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ανατ. Θεσ/κης, Μέλος.

14. Τσιτώτας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

15. Τσιώλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.Γραμματείς της επιτροπής ορίστηκαν:

1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α με σύμβαση αορίστου χρόνου.

2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. με σύμβαση αορίστου χρόνου.

 


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008
 
Αριθμ. 133237/Γ4

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α΄, αποφασίζουμε:
5. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5.10.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 7805/26.9.2008 παραίτηση της προέδρου της Κ.Ε.Α.Τ. Παπαδοπούλου Αριστέας.

Ανασυγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) ως προς τα εξής:


1. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία του Γρηγορίου, Επίκουρη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης του Χρήστου, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Αντώνης του Παύλου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος του Δημητίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
 
• Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:
1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
1. Βλάσση Ελένη του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

• Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 


Επίσης για το αρχείο σας:

2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων
(ΚΕΑΤ),
Πρόεδροςς


OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών−λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 ( ΦΕΚ 1944/τ.Β/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α’ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α’,

Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από τα ακόλουθα δεκαπέντε μέλη, με τριετή θητεία.


1. Αριστέα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ολυμπιακής Παιδείας ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Αντιπρόεδρος..
3. Παληγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός, Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα, Καθηγήτρια Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
9. Κατρής Βασίλειος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος..
12. Μπασδέκης Αθανάσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,


Μέλος.
• Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται:
1. Η Οικονόμου Αικατερίνη, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α
2. Η Τζάθα Ασημίνα, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται::
Βλάσση Ελένη, μόνιμος υπάλληλος Γ.Γ.Α.


Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2007


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)