.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Απόφαση αριθμ. 45262/Γ4/23-4-2010 (ΦΕΚ τΒ΄607/7-5-2010) τροποποίηση της υπ. αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/ τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ
αλλά και η ίδια
Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) Γ4/670/27.6.2001 (ΦΕΚ 837/τ. Β/2.7.2001)


 

Δείτε επίσης:
Ανασυγκροτήσεις ΚΕΑΤ για τα έτη:
2010, 2009, 2008, 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607
7 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45262/Γ4 (1)
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/ τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 51 περ. Γ’ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14−3−2000) «Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27−11−2009 (ΦΕΚ 2403/Β/1−12−2009) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου.
Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7 Μαΐου 2010
Την αριθμ. Γ4/648/12.7.2000 (ΦΕΚ 910/τ.Β΄/25.7.2000) Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ−αριθμός Μελών λειτουργία,διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης».
Την αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ−αριθμός Μελών λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης»,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ. αριθμ 670/Γ4/27−6−2001 ΦΕΚ 837/ τ.Β΄/2−7−2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ ως εξής:

Συγκρότηση ΚΕΑΤ−αριθμός Μελών, λειτουργία, διάρκεια Θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.

Α. Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 11 μελή Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) από ειδικούς στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων έξι (6) μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων και πέντε (5) μέλη από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, με τους αναπληρωτές τους.

Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α του Υπ.ΠΔΒΜΘ [παύει να ισχύει το: " ...ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ. "].
Χρέη προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, εκτελεί ένα μέλος που ορίζεται εκ των προτεινόμενων από τη Γ.Γ.Α.
Χρέη γραμματέων ασκούν δύο Υπάλληλοι, ένας διοικητικός της Κ.Υ της Γ.Γ.Α και ένας διοικητικός του ΥΠ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Κ.Υ του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
Β. Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη διάρκεια της Θητείας της ΚΕΑΤ ως ακολούθως:
Η ΚΕΑΤ συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον έξι (6) εκ των μελών της συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά δύο φορές το μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη.
Η ΚΕΑΤ για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ζητά τη επιστημονική άποψη και να συνεργάζεται με φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Γ.Γ.Α.
Τη διοικητική υποστήριξη του έργου της ΚΕΑΤ έχει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.
Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, των Μελών και των Γραμματέων της Επιτροπής θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40τ.Α/15−3−2010.
Η Θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της ΚΕΑΤ είναι τριετής. Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η 670/Γ4/ 27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
 

σε μορφή .pdf το ΦΕΚ της απόφασης αυτής


 

Εγκύκλιος αριθ. Γ4/670/27.6.2001

(ΦΕΚ 837/τ. Β/2.7.2001)
 

Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 51 περιπτ. γ' του ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/Α) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

[ Προς εξυπηρέτησή σας δείτε παρακάτω τις αναφερόμενες διατάξεις: ]

51. Η αριθ. Γ4/902/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'/27.8.1990) τροποποιείται ως εξής:

Στην παρ. 2 μετά τη φράση "το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται" προστίθεται η φράση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Η φράση "όπως προβλέπεται από την παρ. 5 αυτής της απόφασης" της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος."

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης.

Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου."

Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων."


2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/2026-Ι/20.4.2000 (ΦΕΚ 571/13/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».
4. Την αριθμ. Γ4/648/12.7.2000 (ΦΕΚ 910/ΤΒ/ 2000) Κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών - λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης»,

 αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 15 μελή Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) από ειδικούς στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων οκτώ (8) μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επτά (7) μέλη από τον Υπουργό Πολιτισμού, με τους αναπληρωτές τους.

Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ.
Χρέη αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, εκτελεί ένα μέλος που ορίζεται εκ των προτεινομένων από τη ΓΓΑ.
Χρέη Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ της Γ.Γ.Α ή του ΥΠΕΠΘ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

Β. Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη διάρκεια της θητείας της ΚΕΑΤ ως ακολούθως:

1. Η ΚΕΑΤ συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον οκτώ (8) εκ των μελών της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά δύο φορές το μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.
2. Η ΚΕΑΤ για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ζητά την επιστημονική άποψη και να συνεργάζεται με φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γ.Γ.Α
3. Τη διοικητική υποστήριξη του έργου της ΚΕΑΤ έχει η Δ/νση Φυσικής Αγωγής. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΑΤ δύνα ται να επωμίζεται το κόστος απασχόλησης προσώπων που θα κριθούν απαραίτητα.

Γ. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από την λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της ΚΕΑΤ, καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 11 Ο/Α και των άρθρων 49 και 50 του Ν 2725/99 (ΦΕΚ121/Α).

Ως υπόλογος ορίζεται μόνιμος υπάλληλος της ΓΓΑ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της ΚΕΑΤ είναι τριετής.

Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η Γ4/648/12.7.2000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 27 Ιουνίου 2001


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


Επίσης, και σε μορφή pdf το ΦΕΚ της παρούσας απόφασης: ΦΕΚ 837/τ. Β/2.7.2001ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)