.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ


Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
4)
Υπόδειγμα Αίτησης

5) "Κριτήρια, διαδικασία και
όργανα επιλογής στα ΤΑΔ"

 

Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων


Εγκύκλιος Γ4/620/02-04-1991 YΠ.Ε.Π.Θ.
Υποχρεωτική πρωινή λειτουργία αθλητικών τμημάτων
Σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των Αθλητικών Τμημάτων που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν, η Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τμημάτων (Κ.Ε.Α.Τ.), που συγκροτήθηκε με την αρ. 30095/24.10.1990 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, απεφάσισε στην συνεδρίασή της την Τετάρτη 27 Μαρτίου 1991 ( πράξη 41) ότι η λειτουργία τους πρέπει να είναι μόνο πρωινή. Για όσα αθλητικό τμήματα δεν καταστεί δυνατή η πρωινή λειτουργία τους από το σχολικό έτος 1991 - 92, η Επιτροπή θα εισηγηθεί στους αρμόδιους Υφυπουργούς την αναστολή λειτουργίας των.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Γ4/572/28-05-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 594 τ. Β΄
Υπουργική Απόφαση Γ4/572/28-05-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1566/85 "Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".
2. Τον Ν. 75/75 "Περί εξωσχολικού αθλητισμού".
3. Την Απόφαση Γ4/902/29.9.1988 του ΥΠ.Ε.Π.Θ." "Ίδρυση ειδικών αθλητικών τάξεων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με το Ν. 1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/27-8-1990 τ. Α΄),
4. Την Απόφαση Γ4/865/3.7.1997 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. "Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου".
5. Τις προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (πράξη 11η/6.5.1998) που συγκροτήθηκε με την αριθ. Γ4/1067/1.9.97 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ωράριο διδασκαλίας αθλημάτων στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) Γυμνασίου, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.Δ. καθώς και των αθλημάτων που θα καλλιεργούνται σε αυτά, τα κριτήρια επιλογής και παραμονής των μαθητών στα τμήματα αυτά καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ως εξής:

Α΄ ωράριο διδασκαλίας αθλημάτων στα Τ.Α.Δ. Γυμνασίου:

1. Το πρόγραμμα προπόνησης στα επιλεγμένα αθλήματα των Τ.Α.Δ. Γυμνασίου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα με προτεινόμενες ημέρες τις ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, θα αρχίζει στις 7.30 και θα τελειώνει με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Τ.Α.Δ. θα αρχίζει τις ημέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα τις δε άλλες ημέρες από την 1η και θα παρατείνεται ορισμένες ημέρες και μετά την βη διδακτική ώρα.

3. Στα Τ.Α.Δ. το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει αντικατασταθεί με την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αθλητική προπόνηση, για τα δε υπόλοιπα μαθήματα θα εφαρμόζεται το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Β. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.Δ. Γυμνασίου:

1. Η Ίδρυση Αθλητικού Τμήματος γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.). Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και τα αθλήματα που θα καλλιεργηθούν στο κάθε αθλητικό τμήμα. Η ίδρυση των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης είναι δυνατόν να γίνει μέχρι την 15η Απριλίου κάθε έτους. Ειδικά για το Σχολικό Έτος 1997 - 98 η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 15.5.1998.

2. Προτάσεις για ίδρυση Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης ή για προσθήκη νέων αθλημάτων σε ήδη λειτουργούντα, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. από τους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσ. Αγωγής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Ως προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Μαρτίου κάθε έτους.

3. Για την ίδρυση Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γειτνίαση του σχολείου με αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα σε αθλητικούς χώρους.
β) Συνεχής πρωινή λειτουργία του σχολείου που θα τα στεγάζει.
γ) Ύπαρξη αθλητικής υλικοτεχνικής υποδομής ανάλογη με τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα τμήματα αυτά.
δ) Ύπαρξη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν ίδια με τα Τ.Α.Δ. αθλήματα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα.
ε) Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναμικού που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.Δ.
στ) Αποστολή των δελτίων παρακολούθησης (έντυπα 01-04).
Για τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ απαιτείται βεβαίωση του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ενώ για τις προϋπηρεσίες γ΄, δ΄ και ε΄ βεβαίωση της Αρμόδιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Ως προθεσμία για την πιστοποίηση των παραπάνω στοιχείων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Μαρτίου κάθε έτους.
Για την προϋπόθεση στ΄ απαιτείται η αποστολή από το οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής των εντύπων 01-04 από 1 έως 31 Οκτωβρίου και από 1 έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

4. Η Ίδρυση κάθε νέου Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης γίνεται στη πρώτη (Α΄) τάξη του Γυμνασίου, με επέκταση του θεσμού κατά μία τάξη κάθε νέο σχολικό έτος, μέχρι να λειτουργήσουν Τμήματα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

5. Σε κάθε τάξη Τ.Α.Δ. φοιτούν από 18 μέχρι 30 μαθητές - μαθήτριες και καλλιεργούνται δύο (2) τουλάχιστον αθλήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, δύναται να καλλιεργείται και ένα (1) άθλημα, ύστερα από έγκριση των Κ.Ε.Α.Τ., με αριθμό μαθητών όχι μικρότερο των δεκαπέντε (15). Ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών - αθλητών σε κάθε τάξη για κάθε ομαδικό άθλημα δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) ανεξαρτήτως φύλου. Σε κάθε ατομικό άθλημα ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των έξι (6) ανεξαρτήτως φύλλου. Είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των μαθητών - τριών σε ποσοστό 25% στην Β΄ τάξη και 50% στην Γ΄ τάξη σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών - τριών της Α΄ τάξης με την προϋπόθεση ότι παραμένουν τα ίδια άτομα.

6. Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.Δ. θα πρέπει να λειτουργούν τμήματα σε δύο (2) τουλάχιστον τάξεις. Στην περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει τμήμα μόνο σε μία (1) τάξη, η λειτουργία όλου του Τ.Α.Δ. αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία Τ.Α.Δ. για δύο (2) συνεχή χρόνια το Τ.Α.Δ. αυτό καταργείται.

7. Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.Δ. θα πρέπει να λειτουργούν αθλήματα σε δύο (2) τουλάχιστον τάξεις. Στην περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει άθλημα μόνο σε μία (1) τάξη το συγκεκριμένο άθλημα αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία αθλήματος για δύο (2) συνεχή χρόνια το άθλημα αυτό καταργείται.

8. Η λειτουργία Τ.Α.Δ. αναστέλλεται ομοίως σε κάθε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Β΄ 3 ή παραβιάζονται οι όροι των παραγράφων Β΄4, Β΄5, Β΄6 και Β΄7.

Γ΄ Επιλογή αθλημάτων:

1. Την επιλογή των αθλημάτων που θα καλλιεργούνται στα Τ.Α.Δ. σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την ίδρυσή τους, κάνει η Κ.Ε.Α.Τ. μετά από αιτιολογημένες και ιεραρχημένες προτάσεις προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής και των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Η παραπάνω διαδικασία έχει καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου κάθε έτους.

2. Ο αριθμός των αθλημάτων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε κάθε Τ.Α.Δ. ορίζεται μέχρι τέσσερα αθλήματα σύμφωνα με τις παρακάτω αναλογίες:

α) τρία (3) ατομικά και ένα (1) ομαδικό
β) δύο (2) ατομικά και δύο (2) ομαδικά
γ) τρία (3) ομαδικά
δ) τέσσερα (4) ατομικά

3. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων του ενός τμήματος ανά τάξη σε κάθε Τ.Α.Δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τ.Α.Δ. που εδρεύουν σε πόλεις με πολύ μεγάλο πληθυσμό δύναται να λειτουργούν περισσότερα του ενός τμήματα ύστερα από ειδική έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ.

4. Η παράγραφος Γ΄ 3 έχει ισχύ και για τα Τ.Α.Δ. που ήδη λειτουργούν.

Δ΄ Επιλογή και παραμονή μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα:

1. Στα Αθλητικά Τμήματα εγγράφονται μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από 5 μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους. Ειδικά για το σχολικό έτος 1997 - 98 η ημερομηνία παρατείνεται μέχρι την 5η Ιουνίου 1998.

2. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση, στο Αθλητικό Τμήμα του σχολείου στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν ή στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Απριλίου. Ακόμη στην αίτηση θα αναφέρεται σε ποιο ή ποια από τα αθλήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο Αθλητικό Τμήμα θέλουν να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής το παιδί τους.

3. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τμήμα δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωσε σε Πειραματικό Γυμνάσιο (πρώην πρότυπο).

4. Για τη διενέργεια των δοκιμασιών των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, τον υπεύθυνο του Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Νομού και τρεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε άθλημα από αυτούς που διδάσκουν στο Αθλητικό Τμήμα και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού και έχουν ειδικότητα ή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα ή παραπλήσιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον νομό με τη συγκεκριμένη ειδικότητα ή ειδίκευση.

5. Το είδος των εξετάσεων και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών ορίζεται από την Κ.Ε.Α.Τ.

6. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αξιολογούνται από τις κατά τόπους επιτροπές και συντάσσονται καταστάσεις με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις επιδόσεις κατ΄ άθλημα το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου. Ειδικά για το σχολικό έτος 1997 - 98 η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 15.6.1998. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα Τ.Α.Δ. επιλέγονται από τις κατά τόπους επιτροπές και στη συνέχεια τα ονόματά τους διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Α.Τ.

7. Οι κατά τόπους επιτροπές κοινοποιούν τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν για να σταλούν από τους Δ/ντές των Σχολείων οι σχετικές καρτέλες κατευθείαν στο Γυμνάσιο που λειτουργεί το Τ.Α.Δ.

8. Οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών, οφείλουν να εγγράψουν αυτούς στο Αθλητικό Τμήμα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μη εγγραφής των επιλεγέντων ο Διευθυντής του Γυμνασίου οφείλει να ειδοποιήσει επιλαχόντες μαθητές από τις καταστάσεις αξιολόγησης που έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο, του ίδιου αθλήματος και φύλου με τους μη εγγραφέντες. Οι γονείς των μαθητών αυτών πρέπει να τους εγγράψουν ή μετεγγράψουν στο Αθλητικό Τμήμα εντός τριών (3) ημερών.

9. Ουδεμία συμπλήρωση του αριθμού των φοιτώντων μαθητών σε κάθε τάξη των Τ.Α.Δ. επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν από τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής (ΤΕΣΤ).

10. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Τ.Α.Δ. ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των άλλων σχολείων, προσαυξημένα κατά είκοσι (20) απουσίες (που προέρχονται από την αθλητική προετοιμασία).

11. Αδικαιολόγητες απουσίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο απομάκρυνσης του μαθητή από το Αθλητικό Τμήμα μετά από εισήγηση του διδάσκοντος και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ.

12. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο κάθε άθλημα γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Αθλητικό Τμήμα και καταχωρείται κάθε τρίμηνο στην καρτέλα του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ακόμα εκτός από την παραπάνω αξιολόγηση γίνεται και περιγραφική αξιολόγηση που στηρίζεται στην προσπάθεια, τις ικανότητες και την επίδοση του μαθητή στις προβλεπόμενες δοκιμασίες. Στο τέλος κάθε τριμήνου ο διδάσκων καθηγητής καταχωρεί τα στοιχεία αξιολόγησης του κάθε μαθητή σε ειδική καρτέλα, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από την Κ.Ε.Α.Τ. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στόχο έχουν να δώσουν πλήρη κατά το δυνατόν, εικόνα της επίδοσης και της εξέλιξης του μαθητή στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στην ειδική καρτέλα δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή απόρριψη του μαθητή, αποτελούν όμως στοιχείο και κριτήριο για την παραμονή του ή όχι στο Τ.Α.Δ. Τα παραπάνω στοιχεία τίθενται υπόψη των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, εφ΄ όσον ζητηθούν.

13. Απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής μαθητή στο Αθλητικό Τμήμα και στην επόμενη τάξη είναι η υπέρβαση από τον μαθητή του ελαχίστου ορίου κατά τις δοκιμασίες που προβλέπονται κατά την διάρκεια και την λήξη του διδακτικού έτους. Επιπλέον προϋπόθεση για να παραμείνει μαθητής σε Τ.Α.Δ. στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είναι η ύπαρξη αθλητικού δελτίου σε αναγνωρισμένο αθλητικό σύλλογο και για το άθλημα που επιλέγεται το οποίο και θα καταγράφεται στα δελτία παρακολούθησης (έντυπα 01 - 03) που θα αποστέλλονται από 1 έως 28 Φεβρουαρίου. Προϋπόθεση παραμονής μαθητή στην Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο θεωρημένη από την Τοπική Επιτροπή της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή την Αθλητική Ομοσπονδία (αν δεν υπάρχει Τοπική Επιτροπή), ότι μετείχε με την ομάδα του συλλόγου σε αγώνες. Η παραμονή ή όχι του μαθητή είναι ανεξάρτητη από τη βαθμολογία του στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

14. Στις δοκιμασίες που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους σε όλους τους μαθητές από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να λάβουν μέρος μετά από αίτηση του κηδεμόνα τους και μαθητές της ίδιας τάξης εκτός Τ.Α.Δ.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Κατά το επόμενο σχολικό έτος στο Τ.Α.Δ. θα φοιτήσουν οι μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις που καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις.

15. Σε περίπτωση που μαθητής θα σταματήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τμήμα, κατά την ένταξή του σε άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά τη βαθμολογία ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία, όσον αφορά Δε τις απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο οι απουσίες όλων των μαθημάτων εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπου υπολογίζεται ο ακέραιος αριθμός που θα προκύψει όταν πολλαπλασιασθεί ο αριθμός των απουσιών στο μάθημα αυτό με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των προβλεπόμενων εβδομαδιαίων ωρών Φυσικής Αγωγής από το αναλυτικό πρόγραμμα (κανονικού τμήματος) και παρανομαστή τον αριθμό εννέα (9).

16. Μετεγγραφή μαθητή από ένα Τ.Α.Δ. σε άλλο γίνεται εφόσον στο νέο Τ.Α.Δ. διδάσκεται το ίδιο άθλημα. Για τη μετεγγραφή ισχύουν οι περί μετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο αριθμός μαθητών του αθλητικού τμήματος να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30).

17. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τους μαθητές που φοιτούν σε Τ.Α.Δ. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες και μόνο μετά από βεβαίωση Κρατικού Ιατρού. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαλλαγμένος μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την καθημερινή προπόνηση, αλλά πρέπει να περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες δοκιμασίες μετά από τη λήξη της απαλλαγής του.

18. Όσα θέματα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις κ.λ.π.) δεν αναφέρονται στην Απόφαση αυτή ρυθμίζονται με τις πάγιες διατάξεις που εφαρμόζονται και στα άλλα Γυμνάσια.

Ε΄ Επιλογή διδασκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής

{(1. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης το κάθε άθλημα διδάσκεται αποκλειστικά από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής διορισμένους ή αδιόριστους που έχουν ειδικότητα ή προπονητική πείρα στο συγκεκριμένο άθλημα και οι οποίοι:

α΄ Υπηρετούν οργανικά ή με απόσταση στο σχολείο που λειτουργεί το Αθλητικό Τμήμα.
β΄ Υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση σε σχολείο του νομού και θα αποσπασθούν στο σχολείο που λειτουργεί το Αθλητικό Τμήμα.
γ΄ Υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση σε σχολείο του νομού σε Α.Ε.Ι. και θα διδάξουν στο Αθλητικό Τμήμα υπερωριακά.
δ΄ Αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που θα διοριστούν ως Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι στο σχολείο που λειτουργεί το Τ.Α.Δ.

2. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Αθλητικά Τμήματα ορίζονται από τριμελείς Νομαρχιακές Επιτροπές μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) η οποία πρέπει να κατατεθεί στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής από 15 Απριλίου έως 15 Μαϊου κάθε έτους. Ειδικά για το σχολικό έτος 1997 - 98 η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 31.5.1998. Οι τριμελής Νομαρχιακές Επιτροπές απαρτίζονται από:

α) τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο.
β) τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως εισηγητή.
γ) τον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου - Λυκείου, ως μέλος.

3. Για τον ορισμό των καθηγητών και πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ. γίνεται συνεκτίμηση προσόντων και επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.
Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ανωτέρω είναι:

α. Το πτυχίο Φ.Α. με ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα.
β. Προπονητική εμπειρία στο αντίστοιχο άθλημα.
γ. Προπονητική εμπειρία στην αντίστοιχη ηλικία.
δ. Αθλητική εμπειρία.
ε. Μεταπτυχιακές σπουδές.

4. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως εξής:

α. Για κάθε πλήρες έτος από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου μέχρι και την 1 Σεπτεμβρίου του έτους που ζητούν να διδάξουν στα Τ.Α.Δ. υπολογίζεται μισό (0.5) μόριο και μέχρι έξι (6) μόρια το πολύ. Ακόμη από τα μόρια αυτά θα υπολογιστούν μόνο τόσα, όσα το διπλάσιο του αθροίσματος των μορίων των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού ως ημερομηνία λήψεως πτυχίου υπολογίζεται η ημερομηνία εκδόσεως της ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

β. Ειδικότης κύρια ή πρώτη στο συγκεκριμένο άθλημα από Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή του εξωτερικού τρία (3) μόρια.

γ. Προπονητική εμπειρία
- Για τη συνολική προπονητική εμπειρία μετά από τη λήψη του πτυχίου ή της ισοτιμίας των πτυχιούχων εξωτερικού ενός έως τριών (1-3) ετών ένα (1) μόριο.
- Για τη συνολική προπονητική εμπειρία μετά από τη λήψη του πτυχίου ή της ισοτιμίας των πτυχιούχων εξωτερικού τεσσάρων έως έξι (4-6) ετών δύο (2) μόρια.
- Για τη συνολική προπονητική εμπειρία μετά από τη λήψη του πτυχίου ή της ισοτιμίας των πτυχιούχων εξωτερικού έξι έως δέκα (6-10) ετών τέσσερα (4) μόρια.
- Για τη συνολική προπονητική εμπειρία μετά από τη λήψη του πτυχίου ή της ισοτιμίας των πτυχιούχων εξωτερικού περισσοτέρων των δέκα (10 +) ετών, έξι (6) μόρια.

δ. Επιπλέον των μορίων της παραγράφου Ε΄ 4γ προστίθενται δύο (2) μόρια σε όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές εθνικών ομάδων ή ένα (1) μόριο σε όσους διατελούν προπονητές κλιμακίων προεθνικών ομάδων.

ε. Με ένα (1) μόριο πριμοδοτούνται οι εν ενεργεία προπονητές Συλλόγων της πόλης που εδρεύει το Τ.Α.Δ., αθλήματος και ηλικιών αντίστοιχων με τις ηλικίες και το άθλημα των Τ.Α.Δ. Τα ανάλογα ισχύουν και για τους εν ενεργεία προπονητές της Β΄ φάσης του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης της Γ.Γ.Α. (προσκομίζοντας ανάλογες βεβαιώσεις).
Οι βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι Καθηγητές και οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής όσον αφορά τις παραγράφους Ε΄4 γ΄δ΄ και ε΄ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα Σωματεία στα οποία εργάσθηκαν, επικυρωμένες και βεβαιωμένες από τις Τοπικές Ενώσεις του Αθλήματος ή και από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

στ. Αθλητική εμπειρία
- Αθλητές που έχουν κατακτήσει πρώτη (1η) έως όγδοη (8) Ολυμπιακή νίκη, πρώτη (1η) έως έκτη (6η) Παγκόσμια νίκη ή πρώτη (1η) έως τρίτη (3η) Πανευρωπαϊκή νίκη, τρία (3) μόρια, ανεξάρτητα αν έχουν κατακτήσει μία ή περισσότερες νίκες.
- Αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες με Εθνική Ομάδα Ανδρών - Γυναικών ή Εφήβων - Νεανίδων, ένα (1) μόριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμμετοχών. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.

ζ. Μεταπτυχιακές σπουδές:
- Για τους κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος δύο (2) μόρια.
- Για τους κατόχους Μάστερ ένα (1) μόριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το Διδακτορικό ή το Μάστερ να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ (εφόσον προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).

η. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ.
Ένα (1) μόριο από ένα έως τρία (1-3) χρόνια και δύο (2) μόρια από τέσσερα (4) χρόνια και πάνω.

θ. Εντοπιότητα
Ένα (1) μόριο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο εδρεύει το Τ.Α.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντοπιότητα σε επίπεδο Δήμου αυτή μεταφέρεται σε επίπεδο Νομού. Η εντοπιότητα θα πρέπει βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό.
Η παράγραφος Ε΄ 4θ δεν έχει ισχύ για τα Τ.Α.Δ. που εδρεύουν στις εκπαιδευτικές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

5. Ο υπολογισμός των μορίων όλων όσων υποβάλουν αίτηση, θα γίνεται από τριμελή Νομαρχιακή Επιτροπή. Το σύνολο των μορίων του κάθε Καθηγητή ή πτυχιούχου θα αναγράφεται κατά φθίνουσα σειρά σε ξεχωριστή κατάσταση για κάθε άθλημα και για κάθε Τ.Α.Δ., εφόσον στο νομό λειτουργούν περισσότερα του ενός. Την τριμελή Επιτροπή στο έργο της θα βοηθήσουν τόσοι γραμματείς όσα τα Γυμνάσια στα οποία λειτουργούν Τ.Α.Δ.
Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των Κ.Φ.Α. που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ. ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής έχει την υποχρέωση να αναρτήσει αναλυτικό πίνακα με όλα τα μόρια των υποψηφίων καθώς και τους επιλεγέντες Κ.Φ.Α. Η διαδικασία επιλογής και η ανακοίνωση των επιλεγέντων πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την 20η Ιουνίου κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των ονομάτων. Ο πίνακας με τα αναλυτικά μόρια όλων των υποψηφίων καθώς και οι ενστάσεις που μπορεί να υπάρξουν μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πρέπει να αποσταλούν από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής στη Δ/νση Φυσ. Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης εντάσεων η Κ.Ε.Α.Τ. λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο.)}

ΣΤ΄ Γενικές διατάξεις

1. Η Κ.Ε.Α.Τ. καταρτίζει πίνακα θέσεων πτυχιούχων Φυσ. Αγωγής κατά άθλημα και Τ.Α.Δ., στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα αθλήματα που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τ.Α.Δ. σύμφωνα με τις παρακάτω προβλεπόμενες αναλογίες μαθητών ανά πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής:

α) Για τα μοναδικά αθλήματα ένας (1) πτυχιούχος Φ. Αγωγής ανά δέκα πέντε μαθητές.
β) Για τα ατομικά αθλήματα ένας (1) πτυχιούχους Φ. Αγωγής ανά δέκα (10) μαθητές.

Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής το αργότερο μέχρι την 15η Απριλίου κάθε έτους. Ειδικά για το σχολικό έτος 1997 - 98 η ημερομηνία παρατείνεται μέχρι την 15η Μαϊου 1998. Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του αριθμού των θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα καθώς και η επιλογή μαθητών σε άθλημα που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν.

2. ΄Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή γνήσια φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή.

3. Το πρόγραμμα, οι ώρες διδασκαλίας, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση Γ4/865/3-7-1997 καταργείται.

Η απόφαση αυτή από την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Υπουργική Απόφαση Γ4/891/28-09-2002 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ4/891/28-09-2002 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπουργική Απόφαση Γ4/891/28-09-2002 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.


Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της αρ. Γ4/902/29.9.1998 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17.1.1990), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α`).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 51 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 τ.Α`/14.3.2000) "εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις".
3. Τις προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τμημάτων για την ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (πράξη 2/29.8.2000).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154 Α) "περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" με τα οποία προστέθηκε άρθρο 230 στο Ν.1558/85 (Φ.Ε.Κ. 1377), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2459/97 (Φ.Ε.Κ. 389).
5. Την με αριθμ. ΣΤ5/25/26.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β` 582) "ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας αθλημάτων στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ)Γυμνασίου, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.Δ. και των αθλημάτων που θα καλλιεργούνται σε αυτά, τη διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα τμήματα αυτά.

Α. Ωράριο διδασκαλίας αθλημάτων στα Τ.Α.Δ. Γυμνασίου:

1. Το πρόγραμμα προπόνησης στα επιλεγμένα αθλήματα των Τ.Α.Δ. Γυμνασίου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα με προτεινόμενες ημέρες τις Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, θα αρχίζει 7.30 και θα τελειώνει με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Τ.Α.Δ. θα αρχίζει τις ημέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα τις δε άλλες ημέρες από την 1η και θα παρατείνεται ορισμένες ημέρες και μετά την 6η διδακτική ώρα.

2. Στα Τ.Α.Δ. το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει αντικατασταθεί με την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αθλητική προπόνηση για τα αθλήματα που καλλιεργούνται σε αυτά, για δε τα υπόλοιπα μαθήματα θα εφαρμόζεται το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Β. Προϋποθέσεις ίδρυσης - λόγοι κατάργησης και όροι λειτουργίας Τ.Α.Α. Γυμνασίου:

1. Η Ίδρυση Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) μέχρι την 15η Απριλίου κάθε έτους. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και τα αθλήματα που θα καλλιεργηθούν σ` αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. μπορεί να προστεθούν νέα αθλήματα σε ήδη λειτουργούντα Τ.Α.Δ.

2. Για την έκδοση των ανωτέρων αποφάσεων, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. Από τους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής από 10-20 Φεβρουαρίου αιτιολογημένες προτάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του κεφαλαίου αυτού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτιολογημένες προτάσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών οι οποίες υποβάλλονται από 10-20 Ιανουαρίου στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

3. Η Ίδρυση κάθε νέου Τ.Α.Δ. γίνεται στην πρώτη (Α`) τάξη του Γυμνασίου, με επέκταση του θεσμού κατά μια τάξη κάθε νέο σχολικό έτος, μέχρι να λειτουργήσουν Τμήματα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

4. Σε κάθε τάξη Τ.Α.Δ. καλλιεργούνται δύο (2) τουλάχιστον αθλήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, δύναται να καλλιεργείται και ένα (1) άθλημα, ύστερα από έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ., με αριθμό μαθητών όχι μικρότερο των δεκαπέντε (15). Ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών - αθλητών σε κάθε τάξη για κάθε ομαδικό άθλημα δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) ανεξαρτήτως φύλου. Σε κάθε ατομικό άθλημα ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των έξι (6) ανεξαρτήτως φύλου. Είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των μαθητών-τριών σε ποσοστό 25% στη Β` τάξη και 50% στη Γ` τάξη σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών-τριών της Α` τάξης με την προϋπόθεση ότι παραμένουν τα ίδια άτομα.

5. Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.Δ. πρέπει να λειτουργούν τμήματα και να καλλιεργούνται αθλήματα σε δύο (2) τουλάχιστον τάξεις Σε περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει τμήμα ή καλλιεργηθεί άθλημα σε μία (1) μόνο τάξη η λειτουργία όλου του Τ.Α.Δ. ή του συγκεκριμένου αθλήματος αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία Τ.Α.Δ. ή η καλλιέργεια αθλήματος για δύο (Δι) συνεχή χρόνια το Τ.Α.Δ. αυτό ή το άθλημα, αντίστοιχα, καταργείται. Η λειτουργία Τ.Α.Δ. αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Β` 6 ή παραβιάζονται οι όροι των παραγράφων Β`3, Β`7 και Β`8.

6. Σε κάθε Τ.Α.Δ. μπορούν να καλλιεργούνται και μέχρι τέσσερα (4) αθλήματα ως ακολούθως:

α) τρία (3) ατομικά και ένα (1) ομαδικό
β) δύο (2) ατομικά και δύο (2) ομαδικά
γ)τρία (3) ομαδικά
δ) τέσσερα (4) ατομικά

7. Για την ίδρυση Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γειτνίαση του σχολείου με αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα σε αθλητικούς χώρους.
β) Συνεχής πρωινή λειτουργία του σχολείου που θα τα στεγάσει.
γ) Ύπαρξη αναγκαίας αθλητικής υλικοτεχνικής υποδομής ανάλογη με τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα τμήματα αυτά.
δ) Ύπαρξη αθλητικών σωματείων στην έδρα του ΤΑΔ που καλλιεργούν ίδια με τα Τ.Α.Δ. αθλήματα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα (αριθμός ενεργών σωματείων, αριθμός αθλητών. αθλητικές διακρίσεις, τμήματα υποδομής).
ε) Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναμικού που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.Δ.
Για τις προϋποθέσεις α΄, β`, γ΄, δ` και ε` απαιτείται βεβαίωση του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ενώ για τις προϋποθέσεις δ` και ε΄ βεβαίωση της Αρμόδιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις προσκομίζονται μαζί με τις προτάσεις στις αντίστοιχες προθεσμίες όπως ορίζονται στην παρ. Β2. Ειδικά για τη συνέχιση λειτουργίας των ΤΑΔ απαιτείται η αποστολή στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από τα οικεία Γραφεία Φυσικής Αγωγής σχετικών εντύπων παρακολούθησης της λειτουργίας των ΤΑΔ από 1 έως 31 Οκτωβρίου και από 1 έως 28 Φεβρουαρίου κάθε σχολικούς έτους

8. Την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου των Τ.Α.Δ. έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος επιλαμβάνεται και οποιουδήποτε άλλου θέματος άπτεται της λειτουργίας των Τ.Α.Δ. Μέχρι 30 Ιουνίου ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής υποβάλλει έκθεση λειτουργίας του ΤΑΔ.

Γ. Διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα:

1. Στα Τ.Α.Δ. εγγράφονται μαθητές της Α` Γυμνασίου ύστερα από επιλογή η οποία διενεργείται από 5 μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους.

2. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φ.Α. με έγγραφο τους προς τους Διευθυντές των Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του τομέα ευθύνης τους ανακοινώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Α.Δ. μέχρι 20 Απριλίου κάθε έτους.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του σχολείου στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν ή στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Απριλίου. Στην αίτηση θα αναφέρεται σε ποιο από τα αθλήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο Αθλητικό Τμήμα θέλουν να λάβει μέρος το παιδί τους.

4. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τμήμα δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση σε Πειραματικό Γυμνάσιο (πρώην πρότυπο).

5. Για τη διενέργεια των δοκιμασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε Νομό επιτροπή με απόφαση του προϊσταμένου Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, τον υπεύθυνο του Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Νομού και τρεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε άθλημα από αυτούς που διδάσκουν στο Αθλητικό Τμήμα ή από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού και έχουν ειδικότητα ή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα ή παραπλήσιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο νομό με την συγκεκριμένη ειδικότητα ή ειδίκευση.

6. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στα ΤΕΣΤ, σε κάθε άθλημα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού αυτών που πρόκειται να επιλεγούν. Εξαιρούνται τα αθλήματα που η επιλογή γίνεται μόνο με αγωνιστικά κριτήρια (κολύμβηση, Ρ.Α.Γ., ενόργανη γυμν. κ.λ.π.).

7. Οι επιτροπές μετά το πέρας των δοκιμασιών, συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες με τα ονόματα των μαθητών και τις επιδόσεις τους κατά άθλημα το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου. Οι πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στέλνονται στους Διευθυντές των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι οποίοι με τη σειρά τους διαβιβάζουν τους πίνακες στο Γυμνάσιο που λειτουργεί το Τ.Α.Δ. Αντίγραφο των πινάκων αυτών διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Α.Τ.

8. Οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών, οφείλουν να εγγράψουν αυτούς στο Αθλητικό Τμήμα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτώση μη εγγραφής των επιλεγέντων ο Διευθυντής του Γυμνασίου σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής οφείλει να ειδοποιήσει τους γονείς των επιλαχόντων μαθητών από τους πίνακες αξιολόγησης που έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο του ιδίου αθλήματος και φύλου με τους εγγραφέντες. Στην περίπτωση αυτή οι εγγραφές πραγματοποιούνται εντός τριών ημερών.

9. Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Τ.Α.Δ. ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των άλλων σχολείων.

10. Αδικαιολόγητες απουσίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο απομάκρυνσης του μαθητή από το Αθλητικό Τμήμα μετά από εισήγηση του διδάσκοντος και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ.

11. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο κάθε άθλημα γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Τ.Α.Δ. και καταχωρείται κάθε τρίμηνο στην καρτέλα του μαθητή στο μάθημα της φυσικής Αγωγής. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στόχο έχουν να δώσουν πλήρη κατά το δυνατό, εικόνα της επίδοσης και της εξέλιξης του μαθητή στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στην ειδική καρτέλα δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή απόρριψη του μαθητή, αποτελούν όμως στοιχείο και κριτήριο για την παραμονή του ή όχι στο Τ.Α.Δ. Τα παραπάνω στοιχεία τίθενται υπόψη των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, εφόσον ζητηθούν.

12. Απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής του μαθητή του ΤΑΔ στις τάξεις (Β` και Γ`) είναι α) η υπέρβαση του ελαχίστου ορίου βαθμολογίας κατά τις δοκιμασίες που διενεργούνται κατά την διάρκεια και τη λήξη του διδακτικού έτους, β) η προαγωγή του στις τάξεις αυτές και γ) η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Αθλητικό Σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, θεωρημένη από την τοπική επιτροπή της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή την Αθλητική Ομοσπονδία (αν δεν υπάρχει τοπική επιτροπή) ότι μετείχε με την ομάδα συλλόγου σε αγώνες.

13. Στις δοκιμασίες που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους σε όλους τους μαθητές από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να λάβουν μέρος μετά από αίτηση του κηδεμόνα τους και μαθητές της ίδιας τάξης εκτός Τ.Α.Δ.

14. Σε περίπτωση που μαθητής σταματήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τμήμα, κατά την ένταξη του σε άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά τη βαθμολογία ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία, όσον αφορά δε τις απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο οι απουσίες όλων των μαθημάτων εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπου υπολογίζεται ο ακέραιος αριθμός που θα προκύψει όταν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των απουσιών στο μάθημα αυτό με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των προβλεπόμενων εβδομαδιαίων ωρών Φυσικής Αγωγής από το αναλυτικό πρόγραμμα (κανονικού τμήματος) και παρανομαστή τον αριθμό εννέα (9).

15. Μετεγγραφή μαθητή από ένα Τ.Α.Δ. σε άλλο γίνεται εφόσον στον νέο Τ.Α.Δ. διδάσκεται το ίδιο άθλημα. Για τη μετεγγραφή ισχύουν οι περί μετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο αριθμός των μαθητών του αθλητικού τμήματος να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30).

16. Απαλλαγή από το μάθημα της φυσικής Αγωγής για τους μαθητές που φοιτούν σε Τ.Α.Δ. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες και μόνο μετά από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την καθημερινή προπόνηση, αλλά πρέπει να περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες δοκιμασίες μετά από την λήξη της απαλλαγής του.

17. Για θέματα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις κ.λ.π.) που δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τους μαθητές των λοιπών Σχολείων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών-τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Οι συνοδοί Κ.Φ.Α. για τις παραπάνω μετακινήσεις ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Η απόφαση αυτή από την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Γ4/902/29-09-1988 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 21 τ. Β΄
Υπουργική Απόφαση Γ4/902/29-09-1988 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.Κυρώθηκε με το Ν. 1894 / 90, αρ. 7 (ΦΕΚ 110 Α` )


Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών Τάξεων


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών Τάξεων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των Ειδικών Αθλητικών Τάξεων σε σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. και καθορισμού του περιεχομένου σπουδών στις τάξεις αυτές,

αποφασίζουμε:

1. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την ίδρυση των Ειδικών Αθλητικών Τάξεων είναι η ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού με την απελευθέρωση των ιδιαιτέρων κλίσεων των μαθητών, καθώς και την ευρύτερη καλλιέργειά τους με τη βοήθεια συγκεκριμένων προγραμμάτων άθλησης.

2. Στις παραπάνω τάξεις εφαρμόζονται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων τάξεων των σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. σε όλα τα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, του οποίου το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 αυτής της απόφασης.

3. Στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια επιλογής, τα οποία ορίζονται από την προβλεπόμενη από την επόμενη παράγραφο Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή. Στα τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για Παιδαγωγικούς λόγους εκτός των παραπάνω μαθητών και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σ` αναλογία όχι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε τμήματος.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή από ειδικούς στον τομέα Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής.
Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής των αθλητικών τάξεων, η διατύπωση γνώμης για την οργάνωση και λειτουργία τους, τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους σε προσωπικό.
Επίσης προτείνει τους προπονητές, επιβλέπει την υλοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων, αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, χαράζει τους κεντρικούς άξονες δράσης, συγκροτεί περιφερειακές επιτροπές υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων, καθορίζοντας το έργο τους και ορίζει τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. στα οποία θα λειτουργήσουν οι Ειδικές Αθλητικές Τάξεις.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας της, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις και το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος.

6. Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτικών, η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις μπορεί να ανατίθεται, με πρόταση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, σε ιδιώτες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
Στους ιδιώτες καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νομοθετικά.

 


Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
4)
Υπόδειγμα Αίτησης

5) "Κριτήρια, διαδικασία και όργανα επιλογής στα ΤΑΔ"


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)