.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
  Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες:
Τραυλός Αντώνιος

Μητροπόλεως 12-14 10185 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3213865 - 210 3213983
Fax: 210 3317122
Βαθμός Ασφαλείας .....
Αθήνα 14 / 06 / 2005
Αριθ. Πρωτ… 58410 /Γ4
Βαθ. Προτερ. .........
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ
Στο Φ.Ε.Κ. 859 ΤΒ΄
Ημερομηνία 23-6-05


ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2β΄ του ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α΄ 50).
3. Την αρ. γ.π.υ. 1/οικ. 34494/09-04-2003 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137).
5. Την 37876/Στ 5/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ.Ε.Π.Θ.» (ΦΕΚ Α’ 608).
6. Την 27304/17-3-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 517)
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΜΥ ή ΑΔΥΜ)

Περισσότερα:

«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος
2015-16 για φοίτηση στις
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»
Σχηματισμός Τριμελούς Επιτροπής για την Απαλλαγή μαθητή από το μάθημα της Φ.Α.

- To ΑΔΥΜ ΩΣ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015-16
(Αρ. Πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ/20-5-2015, ΘΕΜΑ:«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»)

 - ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Σε εφαρμογή του νόμου 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2

2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ

(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296 21 Μαΐου 2014)
Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
(Αρ. πρωτ. :Υ3γ/ΓΦ13.1 /Γ.Π/οικ.28090, 21-03-2013)
---------------
 σε μορφή .pdf ΕΔΩ

 
Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Γ4/49722/14-05-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  σε adobe εδώ//  Ίδια εγκύκλιος και η 47671/Γ4/15/05/2006
- Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (58410/Γ4/14-06-2005 ΥΠΕΠΘ) -ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (δείτε σε μορφή adobe το ΦΕΚ 859, τ.Β723-6-2005 εδώ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ // Περιέχει παλαιότερες εγκυκλίους όπως σχετικά με την εξάμηνη ισχύ του ΑΔΥ σε Σχολ. Πρωταθλήματα (14-8-1998 Γ4/1218)
Οδηγίες για την Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Υπουργείο Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
(Α10725/14-11-1989)
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 4/10/2004, Οδηγίες ΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για:
Νηπιαγωγείο (word ή adobe)
,
Δημοτικό: (word ή adobe),
Γυμνάσιο: (word ή adobe), 
Λύκειο: (word ή adobe),
ΤΕΕ:
 (word ή adobe)

www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. - Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηρείται, με ευθύνη των Διευθυντών τους, Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) των μαθητών.
 2. - Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) :

  α) Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο στήριξής τους κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.

  β) Καταρτίζεται - συμπληρώνεται, με τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών - τριών, από ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες παιδιάτρους και ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών.

  γ) Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του μαθητή - τριας το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα, την ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και το ιατρικό πόρισμα.

  δ) Έχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, αποτελεί δε αναγκαίο συνοδευτικό της ατομικής καρτέλας του μαθητή-τριας. Για το Νηπιαγωγείο το Α.Δ.Υ. ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σε αυτό.

  ε) Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή του μαθητή - τριας α) στο Νηπιαγωγείο, β) στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, γ) στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και δ) στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Μετά τη λήξη της ισχύος του το Α.Δ.Υ. επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεμόνα, στους οποίους επιστρέφεται και σε περίπτωση μετεγγραφής.

  στ) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και ανασφάλιστους Αλλοδαπούς και στις περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ. ο διευθυντής της σχολικής μονάδα, ύστερα από έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.

   

 3. -Τα Α.Δ.Υ. είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών-τριών, διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων δεδομένων και φυλάσσονται, εντός ειδικού φακέλου, σε ασφαλές μέρος της σχολικής μονάδας στο οποίο δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση άλλοι πλην του Διευθυντή. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ., εκτός από ποινικό αδίκημα, κατά τον Ποινικό Κώδικα, συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας.
 4. - Πρόσβαση στο φάκελο των Α.Δ.Υ. έχει ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας και μόνο. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας αποκλείοντες τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική δραστηριότητα ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον υπεύθυνο του οικείου Τμήματος του Σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη του μαθητή - τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει και όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.
 5.  Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή - τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο θεωρείται αδικαιολογήτως απών καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.


Κάθε άλλη κανονιστική πράξη με την οποία ρυθμίζονται διαφορετικά θέματα των Α.Δ.Υ. καταργείται.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.-


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2018+
Αποποίηση Ευθύνης

14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11 (ανά περιοχή)

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ
(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296, 21 Μαΐου 2014)
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)