.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

- Υποβολή αιτήσεων για Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09, - Κριτήρια Επιλογής, - Αίτηση


Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:

1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γεν. Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ 15180 Μαρούσι
Τηλέφωνο:210 3442208
Fax 210 3442208 ΠΡΟΣ
Αριθμός Γραφείου: 1084
Email: phys3@ypepth.gr

------------------

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
 

Υποβολή αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & πτυχιούχων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, για πρόσληψη στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ) για το διδακτικό έτος 2008-2009

 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων μονίμων & πτυχιούχων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για την διεκδίκηση των θέσεων στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) & στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ) της Χώρας.
 • Έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών ενδιαφερομένων από 17-06-2008
 • Λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών ενδιαφερομένων στις 30-06–2008
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 09-07-2008 από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής (κατά σχολείο και άθλημα αναλυτικά).
 • ‘Έναρξη υποβολής ενστάσεων ενδιαφερομένων 10-07-2008.
 • Λήξη υποβολής ενστάσεων ενδιαφερομένων 18-07-2008.
 • Αποστολή των ενστάσεων από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ έως τις 22-07-2008 το αργότερα, η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται με ταχυ-αποστολή ή κάποιον υπάλληλο του οικείου Γραφείου (θα πρέπει να διαβιβαστούν τα γνήσια δικαιολογητικά).
 • Οι ενστάσεις θα συνοδεύονται και από αιτιολογημένες εκθέσεις της επιτροπής αξιολόγησης προς την Κ.Ε.Α.Τ.
 • Οι μοριοδοτήσεις των υποψηφίων από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής με ταχυαποστολή. (πρωτότυπα έγγραφα & σε δισκέτα σύμφωνα με το παράδειγμα της συνημμένης κατάστασης που σας διαβιβάζουμε)
  β) Πιθανές ενστάσεις που θα κατατεθούν στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής αυτές θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και θα συνοδεύονται πέραν των πρωτότυπων δικαιολογητικών και με δισκέτα όπου θα καταχωρούνται σύμφωνα με το παράδειγμα που σας αποστέλλουμε στη συνημμένη κατάσταση.
 • Οι υποψήφιοι καταθέτουν υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
     α) Ότι το περιεχόμενο όλων των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει είναι αληθές.
     β)Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
     γ)Τους Νομούς με σειρά προτεραιότητας στους οποίους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την διεκδίκηση θέσης.
  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός σε μαθητές/τριες σε κάποιο άθλημα (ατομικά 06 μαθητές/τριες & ομαδικά 10 μαθητές/τριες στην Α’ τάξη γυμνασίου) έως και την τελευταία ημέρα αποδοχής των θέσεων από τους εκπαιδευτικούς αυτή η θέση δεν θα λειτουργήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

α) στο έντυπο καταγραφής ενστάσεων, στο πεδίο ‘’θέμα ένστασης’’ θα καταγράφεται για κάθε κριτήριο χωριστή γραμμή με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, μετά το ‘’θέμα ένστασης’’ δεν θα συμπληρωθεί τίποτε άλλο από την υπηρεσία σας.
β) στο έντυπο καταγραφής μοριοδότησης, στο πεδίο ‘’Σχολείο’’ θα καταγράφεται πρώτα το όνομα της περιοχής μετά ή βαθμίδα γυμνάσιο ή λύκειο και τέλος ο αριθμός.
γ) οι αριθμοί που θα καταγράφονται στα πεδία όπου απαιτεί θα πρέπει να είναι όπως το παράδειγμα της συνημμένης κατάστασης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ


2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

                                                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεν. Δ/νση Σπουδών  Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπ/σης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες: Ι. Γεωργακόπουλος

  Βαθμός Ασφαλείας ...............

 

 Αθήνα                         08/05 /2008

 

 Αριθ. Πρωτ.                   59670/Γ4

 

 Βαθ. Προτερ. .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ. 210 3442196 – 2103442208 - 3442012

Α. Παπανδρέου 37                                                                                            (ΦΕΚ 602 Τ.Β’ 16-05-2008)

Τ.Κ 15180    Μαρούσι

Αριθμός Γραφείου: 1084                                                 

E_mail: phys3@ypepth.gr                                                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                                                                        

                                                                                                                          Κοιν :

                                                                            1.Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης

 2. Γραφεία Φυσικής Αγωγής

3. Αθλητικές Ομοσπονδίες

                                                                                           

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης  – Λυκείου ( Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ )»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α) άρθρου 17 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30-09-85) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει.

                        β)  τις διατάξεις της παρ.6 της αριθ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17-01-1990) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄)

                      γ) του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/Α2003), 3259/2004, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

δ) του άρθρου 14 παρ.51 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-03-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

                   ε) του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07-04-2006 Τ.α’)

2.    Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 47676/Γ4/15-5-2006 η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο β’ της παρ.3  της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 33225/Γ5/01-04-2005. 

3.     Την με αριθμ. Γ4/110048/05-10-2007 (Φ.Ε.Κ 424/5-10-2007 τ’ Υ.Ο.Δ.Δ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού).

4. Τις αριθμ. 15η/26-3-2008 & 16η/9-4-2008 πράξεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), με τις οποίες εισηγήθηκε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ -Ε.Τ.Α.Δ ) »

5.Την με αριθμ. Υ251/28-9-2007 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/01-10-2007)

6.    Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

         Ορίζουμε  τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής , ως εξής:

 

Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα  Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων ( Τ.Ε.Φ.Α.Α ) λαμβάνουν δύο (02) μόρια ΜΟΝΟ στην πρώτη και κύρια ειδικότητα.
 • Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ λαμβάνουν δύο (02) μόρια εφόσον έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Οι Απόφοιτοι Σχολών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήμιων του Εξωτερικού λαμβάνουν δύο (02) μόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο όπου έχει εκδοθεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τα αρμόδια όργανα (ΔΙΚΑΤΣΑ & Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 

Ειδικά για τους τίτλους των  Πανεπιστήμιων του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει:

 •  να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται με επίσημο έγγραφο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει αποκτηθεί κατά τη χρονική περίοδο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Ο βασικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ  και να έχει επίσημη μετάφραση μόνο από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου  Εξωτερικών  .

 

2. ΠΤΥΧΙΑ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ .

 • Διδακτορικό δίπλωμα, μοριοδοτείται με τρία μόρια ( 3,0 ).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτείται με ενάμισι μόρια ( 1.5 ).

Διδακτορικό δίπλωμα & Μεταπτυχιακό δίπλωμα μόρια τρεισήμισι (3,5),

Δύο μεταπτυχιακά διπλώματα μόρια δύο (2,0)

§ Οι κάτοχοι Δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001) μοριοδοτούνται με ένα μόριο (1,0).

    Το σύνολο των μορίων από τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα μόρια (4,0).

    Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών πτυχιακών  

   εξετάσεων.     

Ÿ Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι  σπουδών, εφόσον προέρχονται  από Α.Ε.Ι  του εξωτερικού, πρέπει να έχουν  αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) .

3.  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 1) Αθλητές - τριες  κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει νίκη  σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα :

·       α)    1η  έως 3η  Ολυμπιακή νίκη           μόρια οκτώ                (08)

·       β)    4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη                     μόρια έξι                     (06)

·       γ)    1η έως 3η Παγκόσμια νίκη                     μόρια έξι                     (06)

   γ1)    4η έως 6η Παγκόσμια νίκη            μόρια τέσσερα            (04)

   γ2)    7η έως 8η Παγκόσμια νίκη              μόρια τρία                   (03)

·       δ)    1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη         μόρια τέσσερα          (04)

·       ε)     4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη        μόρια τρία                 (03)

·       στ)   1η έως 3η  Μεσογειακή νίκη            μόρια δύο και μισό    (2,5)

·       ζ)     1η Βαλκανική νίκη                       μόρια δύο                   (02)

·       η) 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη      μόρια δύο                   (02)

·       θ) 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη      μόρια ένα                    (01)

2) Αθλητές - τριες  κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών  που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη  σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών μόρια δύο  (02).

3) Αθλητές - τριες  όλων των ηλικιακών κατηγοριών  που έχουν κατακτήσει  Πρώτη Πανελλήνια νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών μόρια ένα    (01).

Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και θα βεβαιώνονται :

o     Από τις Αρμόδιες Ομοσπονδίες οι οποίες και θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της  βεβαίωσης και θα επικυρώνονται  από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εν προκειμένω για τους Μεσογειακούς ή Ολυμπιακούς αγώνες από  την Ε.Ο.Ε ( Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ) .

 

4.  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία των τελευταίων πέντε ετών :

1) σε Ομοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο στις Αγωνιστικές Κατηγορίες όπου διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας και  μοριοδοτείται με ένα (01) μόριο για κάθε έτος. Το ανώτατο σύνολο μορίων είναι τέσσερα (4,0).

          Υπολογίζεται η προπονητική εμπειρία και των βοηθών προπονητών ομαδικών αθλημάτων στην ανώτερη κατηγορία του αθλήματος αρκεί να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων.

Επιπλέον μοριοδοτείται ο υποψήφιος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – προπονητής με ένα (01) μόριο υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν ενεργεία τους τελευταίους έξι (6) μήνες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο σύλλογος που εργάζεται:

 • Εδρεύει στο νομό που ανήκει το Τ.Α.Δ .
 • Συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των αξιολογημένων σωματείων  της Ομοσπονδίας .

Για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές το μόριο του εν ενεργεία προπονητή θα λαμβάνεται στην πρώτη επιλογή του Νομού ή Νομαρχίας της προτίμησής τους.

Λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές ήταν τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε ισχύ. 

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής , όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα .

2) Στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) και μοριοδοτείται με μηδέν τρία (0,3) μόρια για κάθε έτος και μέχρι μηδέν ενενήντα  μόρια (0,90) συνολικά. 

                           ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

·       Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον ν.2725/99 ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.

·       Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύμφωνα:

o      με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1065606/7222/ΔΕ β΄18-7-2000

o      με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (αρθρ.31 παρ. 6 , αρθρο 136 παρ.5) .   

·       Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριμήνου, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.

Η έκδοση βεβαίωσης της Ομοσπονδίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα , θα λαμβάνεται υπόψη από τα φύλλα αγώνων στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες που υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τις εκατό (50%) της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.

      Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν.

Στα παραπάνω συμβόλαια - συμφωνητικά  ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται σαφέστατα :

α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη .

Η προπονητική εμπειρία στα παραπάνω συμφωνητικά – συμβάσεις θα μοριοδοτείται από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και μετά .

Προηγούμενη προπονητική εμπειρία δεν  υπολογίζεται .

Τα συμβόλαια – συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι ανίσχυρα και δεν  λαμβάνονται υπόψη .

Για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των Προπονητών – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού ( Ε.Σ.Υ.Α.Α ) απαιτείται σύμβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

      Για την μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

5.ΠΤΥΧΙΟ

Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου και μοριοδοτείται με  0,3 μόρια για κάθε πλήρες έτος (12 μήνες) με ανώτερο όριο τα τέσσερα και μισό (4,5 ) μόρια .

Υπολογίζεται δε έως την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων. 

Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους ως ημερομηνία κτήσης λαμβάνεται αυτή της ισοτιμίας και όχι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 

6. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ  για κάθε διδακτικό έτος μοριοδοτείται με  0,3 μόρια και η υπόλοιπη προϋπηρεσία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για κάθε διδακτικό έτος μοριοδοτείται με 0,2 μόρια .

Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαμβάνεται υπόψη     ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Σχετικά με την Ιδιωτική Εκπ/ση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του αρθρ.6 του Ν.3255/04 καθώς και στις διατάξεις του αρθρ.27 του Ν.3475/06 ( ΦΕΚ 146/13-7-06 τόμος Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ.22 του Ν.3577/07 ( ΦΕΚ 130/8-6-07 τόμος Α΄)

Για την  Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε έτους.

7.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Μόρια Τρία (03)  .

Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με την κατάθεση ‘’πιστοποιητικού εντοπιότητας’’ όπου θα αναφέρεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Π.Δ 50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96. ή ΦΕΚ 896/16-07-2002 .

Για τους υποψηφίους που βρίσκονται στη διαδικασία μεταδημότευσης από ένα Δήμο σε άλλον μέχρι την  συμπλήρωση των απαιτούμενων δύο ετών θα λαμβάνεται η προηγούμενη .

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ αξιολογούνται από Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών ή για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης από τους  Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών, που ανήκουν στις παραπάνω και αποτελούνται από:

·       Τον Διευθυντή της Β/θμιας  Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο.

·       Τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

·       Τον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου ή Λυκείου  ως μέλος.

    Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

    Με την ίδια απόφαση , ορίζονται ως Γραμματείς τόσοι , όσοι και οι Επιτροπές .

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

·       Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία θα ορίζεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα, υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα ομαδικό ή ατομικό . 

Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας     (1)

Από 10  μαθητές έως 18 μαθητές

Δύο      (2)

Από 19  μαθητές έως 36 μαθητές

Τρεις     (3)

Από 37  μαθητές έως 55 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 56  μαθητές έως 74 μαθητές

Πέντε     (5)

Από 75  μαθητές έως 93 μαθητές

       

 

 

 

 

 

                                                     ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση – Ποδηλασία – Επιτραπέζια Αντισφαίριση - Αντισφαίριση-Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύμβηση – Συγχρονισμένη Κολύμβηση – Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας     (1)

Από 10 έως 15 μαθητές

Δύο      (2)

Από 16 έως 29 μαθητές

Τρεις     (3)

Από 30 έως 40 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 41 έως 50 μαθητές

Πέντε     (5)

Από 51 έως 61 μαθητές

Έξι        (6)

Από 62 έως 72 μαθητές

 

 

                                         

 

 

                                                                           

                                          ΑΤΟΜΙΚΑ  ΑΘΛΗΜΑΤΑ

      (’ρση Βαρών – Πάλη – Πυγμαχία- Τζούντο – Ενόργανη - Ταεκβοντο - Κανόε Καγιάκ- Καταδύσεις –     Ιστιοπλοΐα – Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδρομία –Θαλάσσιο Σκι – Ξιφασκία- Τραμπολίνο).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας     (1)

Από 08 έως 13 μαθητές

Δύο      (2)

Από 14 έως 20 μαθητές

Τρεις     (3)

Από 21 έως 29 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 30 έως 38 μαθητές

Πέντε     (5)

Από 39 έως 50 μαθητές

Έξι        (6)

Από 51 έως 60 μαθητές

 

 

 

 

 

 

Όπου συνυπάρχουν Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ,  για την κατάρτιση του πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μαθητών κατά άθλημα.

Η Κ.Ε.Α.Τ εντός 20 ημερών καταρτίζει πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθλημα και Τ.Α.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν και τα αθλήματα ή τις τάξεις  που θα ανασταλεί ή  θα καταργηθεί η λειτουργία τους .

·       Η  Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.

·       Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα 1) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ , σε αυτό της Κύριας Ειδικότητας.

·       Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει:

o      α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα,(π.χ Μαζικός Αθλητισμός, Παραδοσιακοί Χοροί, κ.λ.π)

o      Ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ,σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 άρθρο 136 παρ.5 χωρίς να μοριοδοτείται στο κριτήριο της Ειδικότητας .

·       Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ του Νομού ή Νομαρχίας ( για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης).                                       Οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο , αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων σε χιλιοστά  ανά άθλημα και κατά  φθίνουσα σειρά μορίων . Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους με την φροντίδα του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.

·       Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της  Κ.Ε.Α.Τ δια μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (07) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης (δι΄αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ’ αυτόν. (Επικυρωμένα Δικαιολογητικά)

·       Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 25 εργασίμων ημερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί τους πίνακες των τριμελών επιτροπών των Νομών όλης της Χώρας .

·       Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και  αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Προϊσταμένους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφερομένων της Χώρας και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.

·       Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν τους αναπληρωτές σύμφωνα με την αξιολογική σειρά του πίνακα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε την απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του νομού , σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.Δ ή Ε.Τ.Α.Δ.

·       Η διαδικασία κύρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ ολοκληρώνεται μέχρι 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

·       Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

   α) Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.

   β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να μοριοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

·      Εξάμηνη συνολική προπονητική εμπειρία στα τελευταία πέντε έτη.

·      ή προϋπηρεσία στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος.

και να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα:

·       Με την Κύρια Ειδικότητα

·       Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, τότε ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5

·       Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (03) τέκνα θα προσλαμβάνονται με το 20% των  θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά άθλημα στο νομό εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (Εξάμηνη συνολική προπονητική εμπειρία στα τελευταία πέντε έτη , ή προϋπηρεσία στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος).

 

·       Η κατάθεση της αίτησης με τα δικαιολογητικά θα γίνεται αποκλειστικά σε ένα Γραφείο Φυσικής Αγωγής  αυτό της  πρώτης επιλογής του υποψηφίου.

·       Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 10 Νομούς ή Νομαρχίες.

·       Η τοποθέτηση των υποψηφίων που θα επιλεγούν να διδάξουν στις κατά τόπους περιοχές σχολείων  θα τις ορίζει ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης .

·       Μετά τα αποτελέσματα των ενστάσεων, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως θεραπείας .

·       Εφ όσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών ανά άθλημα  σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Νομού , ο Κ.Φ.Α  δεν θα καλείται να  κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

·       Οι προσλαμβανόμενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους μαθητές που μετακινούνται με τουριστικά Λεωφορεία ή Κ.Τ.Ε.Λ καθημερινά  και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα έχει και την ευθύνη των μετακινήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και τον Διευθυντή του Σχολείου που ανήκει το Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.    

·       Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από δημόσια αρχή.

·        Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

·       Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ χάνουν το δικαίωμα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους , σύμφωνα, με ότι ισχύει για του αναπληρωτές γενικότερα.

·       Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ. –Ε.Τ.Α.Δ. δεν έχουν δικαίωμα ανάκλησης της απόσπασή τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπόψη :

 • Εντοπιότητα .
 • Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων) .
 • Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση .
 • Προπονητική εμπειρία .
 •  Αθλητική Διάκριση .

Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας μορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από την τριμελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Η μη συμμόρφωση των μελών των οργάνων επιλογής για τη μοριοδότηση των υποψηφίων με την παρούσα Απόφαση, όσον αφορά τα οριζόμενα με αυτήν κριτήρια επιλογής θα επισύρει Διοικητικές και Πειθαρχικές Ευθύνες.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις:.

§      Γ4/773/9-8-2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/10-8-2000 

§      Γ4/872/27-7-2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.β/30-7-2001

§      Γ4/33877/2-4-2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.β/05-4-2002

§      Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ  442 Τβ’ 6-4-2005

§      Γ4/36682/30-3-2007 Φ.Ε.Κ 649 Τ.β΄/2-4-2007

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

                                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                    ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

  

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 

 

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης

Εσωτερική Διανομή:

1.    Γενική Διεύθυνση Σπουδών  Δ.Ε

2.    Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής


 

3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

 

     

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε& Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       

 

 

 

 Μαρούσι

 Αρ. Πρωτ.

Βαθμ.προτερ.

 

Β.ασφαλείας:

Να διατηρηθεί:

 

11-06-2008

 

  76374 /Γ4

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες : Δ. Κερερές

Τηλ.: 210 344 3516 & 210.3442208

 

Προς ΠΠρος:

 Τα Γραφεία Φ.Α. της xώρας

 

     Θέμα:

«Κριτήρια-Διαδικασία και όργανα επιλογής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ.»

             

 

     Σας γνωστοποιούμε ότι το αριθμ. ΦΕΚ 902/τ. Β’/16-05-2008 παραμένει σε ισχύ και με το προαναφερόμενο ΦΕΚ θα γίνει η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ.

   Η μόνη διαφοροποίηση λόγω σφάλματος, αφορά την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ και την αντιστοιχία καθηγητών-μαθητών ανά άθλημα, όπου έχει αποσταλεί αρμοδίως για διόρθωση και έχει ως ακολούθως, προκειμένου να επισπευσθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 11 στα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ.

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αθλητές - τριες  κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών , Νέων Ανδρών –Νέων Γυναικών , Εφήβων –Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη  σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα :

 

1.    α)

1η  έως 3η  Ολυμπιακή νίκη

μόρια οκτώ

(08)

2.    α1)

4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη

μόρια έξι

(06)

3.    β)

1η έως 3η  Παγκόσμια νίκη

μόρια έξι 

(06)

4.    β1)

4η  έως 6η  Παγκόσμια νίκη

μόρια τέσσερα

(04)

5.    β2)  

7η  έως 8η  Παγκόσμια νίκη

μόρια τρία

(03)

6.    γ)

1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη

μόρια τέσσερα

(04)

7.    γ1)

4η έως 6η  Πανευρωπαϊκή νίκη

μόρια τρία  

(03)

8.    δ)

1η έως 3η  Μεσογειακή νίκη

μόρια δύο και μισό

(2,5)

9.    ε)

1η Βαλκανική νίκη

μόρια δύο

(02)

10. στ)

1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη

μόρια δύο

(02)

11. στ1)

4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη

μόριο ένα  και μισό

(1,5)

12. ζ)

1η Πανελλήνια νίκη

μόρια δύο

(02)

13. η)

1η Πανελλήνια σχολική νίκη

μόριο ένα

(01)

 

Στα ομαδικά αθλήματα η νίκη θα υπολογίζεται στην ανώτατη αγωνιστική κατηγορία.

2. Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας     (1)

Από 10  μαθητές έως 20 μαθητές

Δύο      (2)

Από 21  μαθητές έως 38 μαθητές

Τρεις     (3)

Από 39  μαθητές έως 57 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 58  μαθητές έως 76 μαθητές

Πέντε     (5)

Από 77  μαθητές έως 95 μαθητές

       

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

( Κλασικός Αθλητισμός - Κολύμβηση - Ποδηλασία - Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Αντισφαίριση -Σκοποβολή - Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύμβηση - Συγχρονισμένη Κολύμβηση - Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική - ’ρση Βαρών - Πάλη - Πυγμαχία - Τζούντο - Ενόργανη Γυμναστική  - Ταεκβοντό- Ιππασία - Χιονοδρομία - Ξιφασκία - Τραμπολίνο ).

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας     (1)

Από 10 έως 17 μαθητές

Δύο      (2)

Από 18 έως 31 μαθητές

Τρεις     (3)

Από 32 έως 45 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 46 έως 59 μαθητές

Πέντε     (5)

Από 60 έως 73 μαθητές

Έξι        (6)

Από 74 έως 88 μαθητές

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Εσωτερική διανομή

- Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

- Δ/νση Φυσικής Αγωγής

 


 

Υ π ό δ ε ι γ μ α  Α ί τ η σ η ςς

Πτυχιούχου Καθηγητή / τριας  Φυσικής Αγωγής για να διδάξει στα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Τ.Α.Δ) & ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Ε.Τ.Α.Δ)

                                               

Α  Ι Τ  Η  Σ Η

 

…………………………………………..

(Επίθετο)

…………………………………………..

(Όνομα)

…………………………………………..

(Όνομα Πατέρα & Μητέρας)

…………………………………………..

(Διεύθυνση κατοικίας)

…………………………………………..

(Τηλέφωνα)……………………………

………………………………………….

(Ημερομηνία  Κτήσης Πτυχίου)

…………………………………………..

(Ειδικότητα Κύρια (Πρώτη)

…………………………………………..

(Ακριβής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου & Δ.Ο.Υ)

………………………………………….

(Πίνακας ΥΠ.Ε.Π.Θ όπου ανήκω)

………………………………………….

(Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής)

Συνοδευτικά έγγραφα:

 

1.    ……………………………………..

2.    ……………………………………..

3.    ……………………………………..

4.    ……………………………………..

5.    ……………………………………..

6.    ……………………………………..

7.    ……………………………………..

8.    ……………………………………..

9.    ……………………………………..

10.         ……………………………………..

11.         ……………………………………..

12.         ……………………………………..

13.         ……………………………………..

14.         ……………………………………..

15.         ……………………………………..

16.         ……………………………………..

Έχω υποβάλλει αίτηση ως αναπληρωτής στη Β/θμια ή Α/θμια Εκπ/ση: Ναι Όχι 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

 

Την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.ΑΤ) δια του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού/Νομαρχίας……………………………..

Σας γνωρίζω ότι, επιθυμώ να διδάξω το ’θλημα τ…. ………………………………… στα Τ.Α.Δ & Ε.Τ.Α.Δ των παρακάτω Νομών κατά προτεραιότητα.

Νομοί Προτεραιότητας:

1.    …………………………………………..

2.    …………………………………………..

3.    …………………………………………..

4.    …………………………………………..

5.    …………………………………………..

6.    …………………………………………..

7.    …………………………………………..

8.    …………………………………………..

9.    …………………………………………..

10.         …………………………………………..

Δηλώνω ότι

·      αποδέχομαι τις συνοδείες

·      αν δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθμός μαθητών, δεν θα καλούμαι για κατάθεση δήλωσης αποδοχής της θέσης

·      Η τοποθέτησή μου στα σχολεία θα γίνει σύμφωνα με την υπόδειξη του προϊσταμένου του Γ.Φ.Α .

Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Ο αιτών /αιτούσα

 

 

 

 Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδαλίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)