.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ)
 - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για το Δημοτικό
για το Γυμνάσιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
ΕΑΕΠ:
Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου

Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

Λυκείου
(από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
Λυκείου (2015)

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

 





 

1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συ΅βάλει κατά προτεραιότητα στη σω΅ατική ανάπτυξη των ΅αθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευ΅ατική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρ΅ονική ένταξή τους στην κοινωνία.

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.

2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

Τάξεις
 Α΄ Γυμνασίου

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

Αθλοπαιδιές:

Βόλεϊ

Μπάσκετ

Ποδόσφαιρο

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:

Να γνωρίσουν τη βασική τεχνική των κυριοτέρων αθλη΅άτων για να βρουν αυτό που τους αρέσει ή τους ταιριάζει περισσότερο.

Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς των διαφόρων αθλη΅άτων.

Να κατανοήσουν το δικαίω΅α ισότι΅ης συ΅΅ετοχής και του άλλου στο παιχνίδι.

Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Να διατηρήσουν τη σω΅ατική τους υγεία και ευεξία.

Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της εφαρ΅ογής των κανόνων στο παιχνίδι.

Να αναπτύξουν θετική στάση για κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

’το΅ο-σύνολο,

Σύστη΅α
(δο΅ή- ταξινό΅ηση- οργάνωση-ισορροπία- νό΅ος)

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Ισότητα,

Μεταβολή,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα,

Εξάρτηση,

Ενέργεια.

Κλασικός αθλητισ΅ός:

∆ρό΅οι ταχύτητας

∆ρό΅οι αντοχής

Σκυταλοδρο΅ία

’λ΅α σε ΅ήκος

’λ΅α τριπλούν

’λ΅α σε ύψος

Σφαιροβολία

Ακοντισ΅ός

Φυσική κατάσταση

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε ορισ΅ένα αγωνίσ΅ατα.

Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους ικανότητες. αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία της συ΅΅ετοχής.

Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές ΅ε τα αρχαία ελληνικά αγωνίσ΅ατα.

Χώρος-χρόνος,

Ο΅οιότητα-διαφορά

Ισότητα,

Μεταβολή,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα,

Εξάρτηση,

Ενέργεια.

 

Γυ΅ναστική:

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

 

Να βελτιώσουν την κιναισθητική, την οπτική, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη ΅έσω της αφής, τις ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Χώρος-χρόνος,

Σύστη΅α,

Οργάνωση,

Ισορροπία,

Μεταβολή,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση,

Ο΅οιότητα-διαφορά.

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:

Μακελάρικος

(γρήγορος χασάπικος)

Συρτός-Καλα΅ατιανός

Ένας τοπικός χορός

 

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να αναπτύξουν κιναισθητική, οπτική, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν απλές προσαρ΅οστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρ΅οστικές δεξιότητες.

Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθ΅ού, κίνησης, ΅ουσικής, τραγουδιού και εθί΅ων της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

Τέχνη,

’το΅ο-σύνολο,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα.

 

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

 

Τάξεις
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

Αθλοπαιδιές:

Βόλεϊ

Μπάσκετ

Ποδόσφαιρο

Χάντ΅πολ

 

Να κατανοήσουν την έννοια του ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’.

Να κατανοήσουν τα οφέλη της άσκησης στο σώ΅α και στο πνεύ΅α.

Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς των διαφόρων αθλη΅άτων και να αγωνίζονται σύ΅φωνα ΅ε αυτούς.

Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά ΅ε την Ολυ΅πιακή και Αθλητική Παράδοση.

Να κρίνουν ποιο άθλη΅α τους ταιριάζει περισσότερο είτε για χό΅πι είτε πρωταθλητικά (εκτός σχολείου).

Να αναπτύξουν θετική στάση για κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

’το΅ο-σύνολο,

Σύστη΅α,

Ο΅οιότητα- διαφορά,

Ισότητα,

Μεταβολή,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα.

Κλασικός αθλητισ΅ός:

∆ρό΅οι ταχύτητας

∆ρό΅οι αντοχής

Σκυταλοδρο΅ία

’λ΅α σε ΅ήκος

’λ΅α τριπλούν

’λ΅α σε ύψος

Σφαιροβολία

Ακοντισ΅ός

Φυσική κατάσταση

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε αναγνωρισ΅ένα αγωνίσ΅ατα.

Να δοκι΅άσουν τις δυνατότητές τους στα αθλή΅ατα.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία της συ΅΅ετοχής.

Να κατανοήσουν τις έννοιες: αθλητισ΅ός – πρωταθλητισ΅ός.

Χώρος-χρόνος,

Ο΅οιότητα- διαφορά,

Ισότητα,

Μεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία.

Γυ΅ναστική:

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

Να βελτιώσουν την κιναισθητική, την οπτική, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη ΅έσω της αφής, τις ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δη΅ιουργικότητά τους.

Να αποκτήσουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Χώρος-χρόνος,

Σύστη΅α

(δο΅ή-ταξινό΅ηση- οργάνωση-ισορροπία-συ΅΅ετρία),

Επικοινωνία.

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.

(Επανάληψη χορών Α΄ τάξης)

Σα΅αρίνας

Τσά΅ικος

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες στο χορό.

Να εκτι΅ήσουν την αρ΅ονία, το ρυθ΅ό, τη συ΅΅ετρία, την αισθητική της κίνησης.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να γνωρίσουν και να εκτι΅ήσουν τη λαϊκή ΅ας παράδοση και την πολιτιστική ΅ας κληρονο΅ιά.

Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της ΅ουσικής και του τραγουδιού των παραδοσιακών χορών.

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

Τέχνη,

’το΅ο-σύνολο,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα.

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

 

Τάξεις
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

Αθλοπαιδιές:

Βόλεϊ

Μπάσκετ

Χάντ΅πολ

Να κρίνουν ποιο άθλη΅α τους ταιριάζει περισσότερο είτε για χό΅πι είτε πρωταθλητικά (εκτός σχολείου).

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία του σεβασ΅ού του αντιπάλου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Να εκτι΅ούν τη συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Να συνειδητοποιήσουν το δη΅οκρατικό τρόπο επίλυσης των διαφορών.

Να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα αρνητικά φαινό΅ενα του αθλητισ΅ού και των Ολυ΅πιακών Αγώνων.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ‘’διά βίου’’ άσκηση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία και το ρόλο της διατροφής σε συνδυασ΅ό ΅ε την άσκηση.

Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να αναλα΅βάνουν τις ευθύνες τους.

’το΅ο-σύνολο,

Σύστη΅α

(δο΅ή-ταξινό΅ηση οργάνωση- ισορροπία- νό΅ος),

Μεταβολή,

Αλληλεπίδραση

Συνεργασία,

Συλλογικότητα,

Ενέργεια.

Κλασικός αθλητισ΅ός:

∆ρό΅οι ταχύτητας

∆ρό΅οι αντοχής

Σκυταλοδρο΅ία

’λ΅α σε ΅ήκος

’λ΅α τριπλούν

’λ΅α σε ύψος

Σφαιροβολία

Ακοντισ΅ός

Φυσική κατάσταση

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε ορισ΅ένα αγωνίσ΅ατα.

Να βρουν το αγώνισ΅α που τους αρέσει περισσότερο και να ασχοληθούν αργότερα είτε ως χό΅πι είτε για πρωταθλητισ΅ό.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία της συ΅΅ετοχής.

Χώρος-χρόνος,

Μεταβολή,

Εξέλιξη,

Ανάπτυξη,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Ενέργεια.

 

Γυ΅ναστική:

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

Να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν ασκήσεις των προηγού΅ενων τάξεων.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Να αναπτύξουν ιδιαίτερους δεσ΅ούς φιλίας και συνεργασίας ΅ε τους συνασκού΅ενους και τους αντιπάλους.

Να τελειοποιήσουν τις ασκήσεις των προηγού΅ενων τάξεων.

Χώρος-χρόνος,

Σύστη΅α,

Οργάνωση,

Ισορροπία,

Συ΅΅ετρία,

Μεταβολή

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση,

Ο΅οιότητα-διαφορά.

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:

Επανάληψη χορών Α΄ και Β΄ τάξης

Πεντοζάλης

Τικ

 

Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους στο χορό.

Να εκτι΅ήσουν την αρ΅ονία, το ρυθ΅ό, τη συ΅΅ετρία, την αισθητική της κίνησης.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να γνωρίσουν και να εκτι΅ήσουν τη λαϊκή ΅ας παράδοση και την πολιτιστική ΅ας κληρονο΅ιά.

Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της ΅ουσικής και του τραγουδιού των παραδοσιακών χορών.

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

Τέχνη,

’το΅ο-σύνολο,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα.

 

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

 

3. ∆ιδακτική ΅εθοδολογία

ΤΑΞΗ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄

Ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να ετοι΅άσει τον ετήσιο, τρι΅ηνιαίο και εβδο΅αδιαίο προγρα΅΅ατισ΅ό του.

Στον καθηγητή επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικεί΅ενο λα΅βάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (αθλητική υποδο΅ή, αριθ΅ός υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α., κ.ά.).

Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικει΅ένου, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να ΅η διακόπτεται ΅έχρι να τελειώσουν τα προγρα΅΅ατισ΅ένα γι΄ αυτό ΅αθή΅ατα.

Εάν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά) και δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άθληση θα πρέπει να γίνονται θεωρητικά ΅αθή΅ατα σχετικά ΅ε αθλητικά θέ΅ατα.

Η διδασκαλία των αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων θα γίνεται τόσο στους ΅αθητές όσο και στις ΅αθήτριες χωρίς διάκριση.

Όπου ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχη΅άτων.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Να διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.

4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

ΤΑΞH Α'

Θέ΅α: Η εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Ελλάδα (Μουσική-Γυ΅ναστική). Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκοντα τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται ΅ε το θέ΅α, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου), την εικαστική απόδοση της γυ΅ναστικής των νέων στην αρχαία Ελλάδα, τη συλλογή εικόνων, που έχουν αναφορά στην εκπαίδευση, από αρχαία αγγεία, την κατασκευή οργάνων γυ΅ναστικής της αρχαιότητας, τη συγκριτική παρουσίαση της εκπαίδευσης των νέων στην αρχαία Ελλάδα ΅ε την εκπαίδευση σή΅ερα. Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, ο΅οιότητες - διαφορές, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, εξέλιξη, ΅εταβολή, σύστη΅α, νό΅ος. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), στην Τεχνολογία, στη Λογοτεχνία, στα Αρχαία, στην Ιστορία.

ΤΑΞH Β'

Θέ΅α: Ο αθλητισ΅ός στην Ελλάδα κάποτε. Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκοντα τη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται ΅ε το θέ΅α, ΅ε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου), την καταγραφή στοιχείων από τις πρώι΅ες ΅ορφές του αθλητισ΅ού, τον αθλητισ΅ό στην αρχαία Ελλάδα, τις ΅ονο΅αχίες της Ρω΅αϊκής περιόδου, τις ΅ορφές άθλησης στην Βυζαντινή εποχή, τους αθλητικούς αγώνες των αρ΅ατολών και των κλεφτών, την εικαστική απόδοση των αθλη΅άτων της κάθε περιόδου, τη συγκριτική παρουσίαση του αθλητισ΅ού στις διάφορες εποχές.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, ο΅οιότητες - διαφορές, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, εξέλιξη, ΅εταβολή, σύστη΅α, νό΅ος.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), στην Τεχνολογία, στη Λογοτεχνία, στα Αρχαία, στην Ιστορία.

Θέ΅α: Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες (στην αρχαία Ελλάδα). Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκοντα, την καταγραφή των πανελλήνιων αγώνων (Ίσθ΅ια, Νέ΅εα, Παναθήναια, Πύθια, Ολύ΅πια), την παρουσίαση αθλη΅άτων – αθλητών – επάθλων - δικαιοδοτικών οργάνων, παρουσίαση πολιτιστικών αγώνων της αρχαιότητας, τη συγκέντρωση ποιη΅άτων αρχαίων συγγραφέων που αναφέρονται στους πανελλήνιους αγώνες, την εικαστική απόδοση σκηνών από αυτούς τους αγώνες (αθλητές, ελλανοδίκες, α΅φικτύονες, θεατές, κήρυκες, φιλόσοφοι κ.ά).
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, ο΅οιότητες - διαφορές, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, εξέλιξη, ΅εταβολή, σύστη΅α, νό΅ος.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), στην Τεχνολογία, στη Λογοτεχνία, στα Αρχαία, στην Ιστορία.

ΤΑΞH Γ'

Θέ΅α: «’σκηση και Υγεία» ή «∆ιά βίου άσκηση». Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκοντα τη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται ΅ε το θέ΅α, ΅ε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου), την καταγραφή των ωφελειών της άσκησης, τη βιντεοσκόπηση ή τη φωτογράφηση αθλη΅άτων αναψυχής (ράφτινγκ, πεζοπορία, ορειβασία κ.ά.), τη συ΅΅ετοχή σε αθλή΅ατα του βουνού και της θάλασσας, τη ΅ελέτη της πυρα΅ίδας ΅εσογειακής διατροφής, την κατασκευή αυτής της πυρα΅ίδας στο ΅άθη΅α της Τεχνολογίας.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, ο΅οιότητες - διαφορές, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, εξέλιξη, ΅εταβολή, σύστη΅α, άτο΅ο.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), στην Τεχνολογία, στην Οικιακή Οικονο΅ία, στην Πληροφορική, στη Λογοτεχνία.

Θέ΅α: Νέες Τεχνολογίες και Αθλητισ΅ός. Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκοντα, την παρουσίαση ΅ε φωτογραφικό υλικό των συνθηκών προπόνησης και άθλησης σε παλαιότερες εποχές σε σύγκριση ΅ε τη ση΅ερινή εποχή, τη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται ΅ε τη εξέλιξη στα όργανα ΅ετρήσεων στα αθλητικά όργανα στο φώτο φίνις, στο αντι-ντόπινγκ κοντρόλ, την παρουσίαση – εκδήλωση στη σχολική ΅ονάδα ΅ε θέ΅α: Νέες τεχνολογίες, Μ.Μ.Ε. και Αθλητισ΅ός.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, ο΅οιότητες - διαφορές, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, εξέλιξη, ΅εταβολή, σύστη΅α, άτο΅ο, κοινωνία.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), στην Τεχνολογία, στην Οικιακή Οικονο΅ία, στη Λογοτεχνία, στην Πληροφορική.

5. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας και δικαιολογείται παιδαγωγικά περισσότερο ως ΅έσο ανατροφοδότησης του ΅αθητή και λιγότερο ως ΅έσο επίτευξης των στόχων ή σύγκρισης ΅ε τους υπόλοιπους ΅αθητές. Οι ΅αθητές θα αξιολογούνται ΅ε βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. − Την αφο΅οίωση του περιεχό΅ενου την εκ΅άθηση δηλαδή των αθλητικών δεξιοτήτων.

 2. − Την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και γενικά τη συ΅περιφορά τους στο ΅άθη΅α.

 3. − Τη φυσική τους κατάσταση.

 4. − Τις γνώσεις τους γύρω από αθλητικά θέ΅ατα.

Όλα τα παραπάνω, τα αξιολογεί ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είτε κατά τη διάρκεια του ΅αθή΅ατος, είτε κάνοντας αθλητικά τεστ ΅ικρής διάρκειας, είτε θέτοντας προφορικές ερωτήσεις. Ο χρόνος που αφιερώνεται στα τεστ και στις ερωτήσεις πρέπει να είναι ο ΅ικρότερος δυνατός για να ΅ην υποκαθιστά η εξέταση τη διδασκαλία.

6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού

∆ευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση Γυ΅νάσιο

Για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Η Φυσική Αγωγή στο Γυ΅νάσιο

 1. - 3 βιβλία για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής (1 για κάθε τάξη Α΄- Β΄, Γ΄)

 2. - - Μέγεθος Α4

 3. - - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 4. - - Το 40% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Για τους ΅αθητές

Η Φυσική Αγωγή στο Γυ΅νάσιο - 3 βιβλία για το ΅αθητή (1 για κάθε τάξη Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυ΅νασίου)

 1. - - Μέγεθος Α4

 2. - - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 3. - - Το 60% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Βοηθή΅ατα για το διδάσκοντα για όλες τις βαθ΅ίδες εκπαίδευσης

Γενική ∆ιδακτική της Φυσικής Αγωγής

 1. - 2 βιβλία για τον εκπαιδευτικό (1 για κάθε βαθ΅ίδα εκπαίδευσης)

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 4. - Το 15% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Οδηγίες Φυσικής Αγωγής για το διευρυ΅ένο ωράριο της Α/θ΅ιας Εκπαίδευσης

 1. - 1 εγχειρίδιο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 70 σελίδες

Η Φυσική Αγωγή στο ολοή΅ερο σχολείο

 1. - 1 βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 150 σελίδες.

 4. - Το 40% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Λεξικό Αθλητικών και Ολυ΅πιακών όρων.

 1. - 1 βιβλίο

 2. - 400 σελίδες.

Εποπτικό υλικό:

Οπτικοακουστικό υλικό για τη διδασκαλία των κινητικών δραστηριοτήτων που διδάσκονται στο ∆η΅οτικό και Γυ΅νάσιο.

Ι. Βιντεοταινίες για τις παρακάτω κινητικές δραστηριότητες:

 1. − Ψυχοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο - ∆η΅οτικό)

 2. − Μουσικοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο - ∆η΅οτικό)

 3. − Βόλεϊ

 4. − Μπάσκετ

 5. − Ποδόσφαιρο

 6. − Χάντ΅πολ

 7. − Κλασικός Αθλητισ΅ός

 8. − Ενόργανη Γυ΅ναστική

 9. − Ρυθ΅ική Αγωνιστική Γυ΅ναστική

 10. − Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί

 11. − Κολύ΅βηση

 12. − Κινητικές δραστηριότητες κατάλληλες για το διευρυ΅ένο ωράριο και το ολοή΅ερο σχολείο.

 1. II. Μαγνητοταινίες

Μαγνητοταινία ΅ε την ΅ουσική των ελληνικών χορών.

 1. III. CD

2 CD Μουσικοκινητικής – Ψυχοκινητικής

2 CD Ελληνικών παραδοσιακών χορών

Απαιτού΅ενο εκπαιδευτικό υλικό

 1. − Μπάλες ποικίλων ΅εγεθών, βάρους και υλικού κατασκευής, φιλέδες.

 2. − Σφαίρες, στυλοβάτες αλ΅άτων, σκυτάλες.

 3. − Στρώ΅ατα, βατήρες, εφαλτήρια, σχοινάκια, στεφάνια, κορίνες.

 4. − Μαγνητόφωνο, ταινίες ΅ουσικής και CD, βιντεοταινίες.

 5. − Χρονό΅ετρα, ε΅πόδια, κώνοι.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)