.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ)
 - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για το Δημοτικό
για το Γυμνάσιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
ΕΑΕΠ:
Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου

Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

Λυκείου
(από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
Λυκείου (2015)

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί


1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συ΅βάλει κατά προτεραιότητα στη σω΅ατική ανάπτυξη των ΅αθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευ΅ατική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρ΅ονική ένταξή τους στην κοινωνία.

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.

2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

 

 

Τάξεις
 Α΄- Β΄ Δημοτικού

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

 Ψυχοκινητική
Αίσθηση του χώρου και του χρόνου.
Οπτικοκινητικός συγχρονισ΅ός και συντονισ΅ός
Ισορροπία στατική-δυνα΅ική
Πλευρική κίνηση
Ορθοσω΅ατική αγωγή
Αναπνευστική αγωγή
Φαντασία και δη΅ιουργικότητα

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη ΅έσω της αφής, τις ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρ΅οστικές δεξιότητες.

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅έσα από την κίνηση.

Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση.

Χώρος-χρόνος,

’το΅ο-σύνολο,

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Κίνηση.

Μουσικοκινητική

Τα στοιχεία του ρυθ΅ού Ένταση ήχου (Τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική και κινητική συνοδεία- Ρυθ΅ική αγωγή)

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθ΅ού και κίνησης.

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δη΅ιουργικότητά τους.

Να εκφραστούν κινητικά, χρησι΅οποιώντας το σώ΅α τους.

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Ήχος,

Μεταβολή.

 

Παιγνίδια ο΅αδικά, ατο΅ικά, παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανω΅ένα

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν την έννοια του ατό΅ου και της ο΅άδας.

Να ΅άθουν να τηρούν τους κανόνες.

Να αναπτύξουν την ο΅αδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασ΅ό και την επικοινωνία.

Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, σεβασ΅ός αντιπάλων.

Χώρος-χρόνος,

’το΅ο-σύνολο,

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Επικοινωνία,

Πολιτισ΅ός.

 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:

Συρτός στα τρία

Γρήγορο χασάπικο

Αι-Γιώργης

Τοπικοί χοροί

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες: κιναισθητική, οπτική, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

’το΅ο-σύνολο,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση.

 

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

 

Τάξεις
 Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης

Ψυχοκινητική
Αίσθηση του χώρου και του χρόνου
Οπτικοκινητικός συγχρονισ΅ός και συντονισ΅ός
Ισορροπία στατική-δυνα΅ική
Πλευρική κίνηση
Ορθοσω΅ατική αγωγή
Αναπνευστική αγωγή
Φαντασία και δη΅ιουργικότητα

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη ΅έσω της αφής, τις ικανότητες συντονισ΅ού.
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρ΅οστικές δεξιότητες.
Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅έσα από την κίνηση.
Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση.

Χώρος-χρόνος,
’το΅ο-σύνολο,
Ο΅οιότητα-διαφορά,
Κίνηση.
Μουσικοκινητική
Τραγούδια και ασκήσεις ΅ε τη συνοδεία κρουστών
∆ιαφορετικού ύφους κινήσεις ΅ε σω΅ατικές αντιδράσεις
Ασκήσεις χώρου ΅ε ρυθ΅ικά χτυπή΅ατα
Ρυθ΅ικά ΅οτίβα
Κινησιολογικός αυτοσχεδιασ΅ός

Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθ΅ού και κίνησης.
Να εκφραστούν ΅ε το τραγούδι και την κίνηση.
Να διευρύνουν τις κινητικές τους δυνατότητες.
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρ΅οστικές δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δη΅ιουργικότητά τους.
Να κατανοήσουν την αίσθηση του χώρου χρησι΅οποιώντας το σώ΅α τους.
Να αυτοσχεδιάσουν κινητικά χρησι΅οποιώντας το σώ΅α τους.

Χώρος-χρόνος,
Ο΅οιότητα-∆ιαφορά,
Ήχος,
Μεταβολή,
Αλληλεπίδραση,
Επικοινωνία.

Παιγνίδια ο΅αδικά, ατο΅ικά, παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανω΅ένα

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να ΅άθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισ΅ούς.

Να αναπτύξουν την ο΅αδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασ΅ό και την επικοινωνία.

Να αναγνωρίζουν τη συ΅΅ετοχή όλων στο παιγνίδι.

Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.

Να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων χωρών και να τα συγκρίνουν ΅ε τα δικά ΅ας.

Να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές, όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, σεβασ΅ός αντιπάλων, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Να ενθαρρυνθούν να αναλα΅βάνουν πρωτοβουλίες.

Να βελτιώσουν τις φυσικές σω΅ατικές τους ικανότητες: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Χώρος-χρόνος,
Σύστη΅α (οργάνωση-ισορροπία),
Ο΅οιότητα-διαφορά,
’το΅ο-σύνολο,
Μεταβολή,
Αλληλεπίδραση,
(συνεργασία-συλλογικότητα -εξάρτηση).

Μύηση στην τεχνική των αθλοπαιδιών και του στίβου

Αθλοπαιδιές:

(Ποδόσφαιρο, ΅πάσκετ, βόλεϊ, χάντ΅πολ)

Κλασικός αθλητισ΅ός: (Δρό΅οι ταχύτητας, άλ΅ατα)

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητές τους.

Να γνωρίσουν τα αθλή΅ατα τα οποία θα διδαχτούν στις επό΅ενες τάξεις.

Να ΅άθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισ΅ούς.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για "διά βίου" άσκηση - άθληση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή, καθώς και την απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό.

 

Χώρος-χρόνος,

’το΅ο-σύνολο,

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Μεταβολή,

Αλληλεπίδραση,

Επικοινωνία.

 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:

Καραγκούνα

Παλα΅άκια

Ποδαράκι

Συρτός- νησιώτικος

Τσακώνικος

Τοπικοί χοροί

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Να γνωρίσουν την ελληνική πολιτισ΅ική παράδοση.

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

 

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

’το΅ο-σύνολο, Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση

 

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

 

Τάξεις
 Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

’ξονες γνωστικού περιεχο΅ένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης


Αθλοπαιδιές:
Μπάσκετ
Βόλεϊ
Ποδόσφαιρο
Χάντ΅πολ

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά ΅ε την Ολυ΅πιακή και Αθλητική Παράδοση.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις διατροφής, υγιεινής και πρώτων βοηθειών.
Να αναπτύξουν θετική στάση για κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.
’το΅ο-σύνολο,
Σύστη΅α,
Οργάνωση-
ισορροπία-νό΅ος,
Ο΅οιότητα-διαφορά,
Ισότητα,
Μεταβολή,
Αλληλεπίδραση,
Συνεργασία,
Συλλογικότητα.

Κλασικός αθλητισ΅ός:

Αγωνίσ΅ατα στίβου (Δρό΅οι,

άλ΅ατα, ρίψεις)

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε ορισ΅ένα αγωνίσ΅ατα.

Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους ικανότητες ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία της συ΅΅ετοχής.

Να αναγνωρίσουν και να σέβονται την προσπάθεια του αντιπάλου.

Χώρος-χρόνος,

Ο΅οιότητα-διαφορά,

Ισότητα,

Αλληλεπίδραση,

Συνεργασία,

Συλλογικότητα.

 

Γυ΅ναστική:

Ελεύθερη γυ΅ναστική

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

 

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να βελτιώσουν την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την αντίληψη ΅έσω της αφής, τις ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπο΅ονή, την επι΅ονή το θάρρος και τη θέληση.

Χώρος-χρόνος,

Σύστη΅α (δο΅ή- ταξινό΅ηση-οργάνωση- ισορροπία-συ΅΅ετρία)

Μεταβολή, Επικοινωνία.

 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:

Καλα΅ατιανός

Τικ

Τσά΅ικος

Έντεκα

Πεντοζάλη

Ζωναράδικος

Τοπικοί χοροί

Οι ΅αθητές επιδιώκεται:
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τους παραδοσιακούς χορούς, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθ΅ού, κίνησης, ΅ουσικής, τραγουδιού.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής ΅ας παράδοσης.

Να κατανοήσουν την αξία της πολιτισ΅ικής ΅ας κληρονο΅ιάς.

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Παράδοση,

Πολιτισ΅ός,

’το΅ο-σύνολο,

Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση.

 

Κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες

Δείτε το ...ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 
    3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

Α΄ και Β΄ ΤΑΞΕΙΣ

Στις πρώτες τάξεις του ∆η΅οτικού Σχολείου προγρα΅΅ατίζου΅ε κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σω΅ατική, συναισθη΅ατική και πνευ΅ατική του ανάπτυξη.

∆η΅ιουργού΅ε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν ΅όνα τους, ανά δύο ή να συ΅΅ετέχουν σε ΅ικρές ο΅άδες.

Το παιχνίδι γε΅ίζει το ΅εγαλύτερο ΅έρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το ΅έσο ΅ε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, ΅αθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσ΅ο γύρω του, αντιλα΅βάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συ΅βάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά ΅ε το παιχνίδι ΅αθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλα΅βάνουν ευθύνες και ρόλους, ΅αθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

Είναι ανάγκη το παιδί στις ΅ικρές τάξεις του ∆η΅οτικού Σχολείου να κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσφέρου΅ε στα παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λα΅βάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας τους.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Γ΄ και ∆΄ ΤΑΞΕΙΣ

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σω΅ατικά, και πνευ΅ατικά ωρι΅ότερα από τα παιδιά της προηγού΅ενης ηλικίας. Προγρα΅΅ατίζου΅ε και εδώ κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σω΅ατική, συναισθη΅ατική και πνευ΅ατική του ανάπτυξη, αλλά ΅πορού΅ε να αρχίσου΅ε να τα εισαγάγου΅ε περισσότερο συστη΅ατικά σε κινητικές δεξιότητες πού αποτελούν ΅έρος των καθιερω΅ένων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων.

∆η΅ιουργού΅ε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν ΅όνα τους, ανά δύο ή να συ΅΅ετέχουν σε ΅ικρές ο΅άδες.

Το παιχνίδι γε΅ίζει το ΅εγαλύτερο ΅έρος της ζωής του παιδιού και αυτής της ηλικίας. Είναι το ΅έσο ΅ε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, ΅αθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσ΅ο γύρω του, αντιλα΅βάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συ΅βάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά ΅ε το παιχνίδι ΅αθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλα΅βάνουν ευθύνες και ρόλους, να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

Ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να ετοι΅άσει τον ετήσιο, τρι΅ηνιαίο και εβδο΅αδιαίο προγρα΅΅ατισ΅ό του.

Στον καθηγητή επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικεί΅ενο λα΅βάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (αθλητική υποδο΅ή, αριθ΅ός υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α. κ.ά.).

Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικει΅ένου πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να ΅ην διακόπτεται ΅έχρι να τελειώσουν τα προγρα΅΅ατισ΅ένα γι’ αυτό ΅αθή΅ατα.

Εάν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά.) και δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άθληση, θα πρέπει να γίνονται θεωρητικά ΅αθή΅ατα σχετικά ΅ε αθλητικά θέ΅ατα.

Η διδασκαλία των αθλη΅άτων και των αγωνισ΅άτων θα γίνεται τόσο στους ΅αθητές όσο και στις ΅αθήτριες χωρίς διάκριση.

Όπου ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχη΅άτων.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Να διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.

    4.  Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας*  

ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄

Θέ΅α: Ελληνικά Παραδοσιακά Παιχνίδια. Οργάνωση ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκον την εικαστική αποτύπωση παραδοσιακών παιχνιδιών, τις κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδιών (΅πάλας από χαρτί, κούκλας από ύφασ΅α ή από πηλό, κουδουνίστρας κ.ά.), τη συλλογή εικόνων, την παρουσίαση παιχνιδιών.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Ε΅είς και ο κόσ΅ος.

ΤΑΞΕΙΣ Γ ΄ΚΑΙ ∆΄

Θέ΅α: Ο΅αδικά παιχνίδια και αθλή΅ατα. Οργάνωση ο΅αδικών εργασιών ΅ε αντικεί΅ενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών ΅ε θέ΅α τα γνωστότερα ο΅αδικά αθλή΅ατα, το κολλάζ, της κατασκευής ΅ακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός ο΅αδικού αθλή΅ατος, τη συλλογή φωτογραφιών ΅ε παιχνίδια ο΅αδικά που παίζονται στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς, την καταγραφή βασικών κανονισ΅ών ο΅αδικών αθλη΅άτων, την παρουσίαση αθλη΅άτων και παιχνιδιών τα οποία έχουν ΅ελετήσει οι ΅αθητές.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, τήρηση κανόνων.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Ε΅είς και ο κόσ΅ος.

ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄

Θέ΅α: Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί. Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε αντικεί΅ενο, τη συλλογή πληροφοριών για τους χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδα, τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τις συνεντεύξεις από ΅εγαλύτερους συγγενείς ή φίλους ΅ε θέ΅α τους χορούς του τόπους τους, την εκ΅άθηση χορών από όλη την Ελλάδα, την παρουσίαση των χορών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.
Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, ήχος, συ΅΅ετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, ισορροπία, συ΅βολισ΅ός, ταξινό΅ηση, δο΅ή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα.

 5. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας και δικαιολογείται παιδαγωγικά περισσότερο ως ΅έσο ανατροφοδότησης του ΅αθητή και λιγότερο ως ΅έσο επίτευξης των στόχων ή σύγκρισης των ΅αθητών ΅εταξύ τους.

Η αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή στοχεύει κύρια στον έλεγχο του επιπέδου εκ΅άθησης των κινητικών - αθλητικών δεξιοτήτων που απόκτησαν οι ΅αθητές και λιγότερο στην αθλητική επίδοση.

Α' και Β' ΤΑΞΕΙΣ

Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινείται η αξιολόγηση σ΄ αυτήν την ηλικία είναι: η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων, η κατανόηση και αφο΅οίωση εννοιών σχετικών ΅ε τη Φυσική Αγωγή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συνεργασία και η δη΅ιουργικότητα των ΅αθητών. Όλα τα παραπάνω τα συνεκτι΅ά ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κατά τη διάρκεια του ΅αθή΅ατος, παρακολουθώντας τους ΅αθητές.

Γ' και ∆' ΤΑΞΕΙΣ

Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινείται η αξιολόγηση σ΄ αυτήν την ηλικία είναι οι ίδιοι ΅ε τους άξονες ΅ε των προηγού΅ενων τάξεων.

Ε' και ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ

Οι ΅αθητές σ΄ αυτή την ηλικία θα αξιολογούνται ΅ε βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. − Την αφο΅οίωση του περιεχό΅ενου, την εκ΅άθηση δηλαδή των αθλητικών δεξιοτήτων.

 2. − Την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και γενικά τη συ΅περιφορά τους στο ΅άθη΅α.

 3. − Τη φυσική τους κατάσταση.

 4. − Τις γνώσεις τους γύρω από τα αθλητικά θέ΅ατα.

Όλα τα παραπάνω, τα αξιολογεί ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είτε κατά τη διάρκεια του ΅αθή΅ατος, είτε κάνοντας αθλητικά τεστ ΅ικρής διάρκειας, είτε υποβάλλοντας προφορικές ερωτήσεις. Ο χρόνος που αφιερώνεται στα τεστ και στις ερωτήσεις πρέπει να είναι ο ΅ικρότερος δυνατός, για να ΅ην υποκαθιστά η εξέταση τη διδασκαλία.

6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού

Πρωτοβάθ΅ια Εκπαίδευση

Για τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής

Η Φυσική Αγωγή στο ∆η΅οτικό Σχολείο

 1. - 3 βιβλία για τον εκπαιδευτικό (1 για κάθε κύκλο Α΄- Β΄, Γ΄- ∆΄, Ε΄- ΣΤ΄)

 2. - - Μέγεθος Α4

 3. - - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 4. - - Το 40% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Για τους ΅αθητές

Η Φυσική Αγωγή στο ∆η΅οτικό Σχολείο

 1. - 3 Βιβλιοτετράδια για το ΅αθητή (1 για κάθε κύκλο Α΄- Β΄, Γ΄- ∆΄, Ε΄- ΣΤ΄)

 2. - - Μέγεθος Α4

 3. - - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 4. - - Το 60% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Βοηθή΅ατα για το διδάσκοντα για όλες τις βαθ΅ίδες εκπαίδευσης

Γενική ∆ιδακτική της Φυσικής Αγωγής

 1. - 2 βιβλία για τον εκπαιδευτικό (1 για κάθε βαθ΅ίδα εκπαίδευσης)

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 150 σελίδες το κάθε βιβλίο.

 4. - Το 15% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Οδηγίες Φυσικής Αγωγής για το διευρυ΅ένο ωράριο της Α/θ΅ιας Εκπαίδευσης

 1. - 1 εγχειρίδιο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 70 σελίδες

Η Φυσική Αγωγή στο ολοή΅ερο σχολείο

 1. - 1 βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

 2. - Μέγεθος Α4

 3. - 150 σελίδες.

 4. - Το 40% του βιβλίου να είναι εικονογραφη΅ένο.

Λεξικό Αθλητικών και Ολυ΅πιακών όρων.

 1. - 1 βιβλίο

 2. - 400 σελίδες.

Εποπτικό υλικό:

Οπτικοακουστικό υλικό για τη διδασκαλία των κινητικών δραστηριοτήτων που διδάσκονται στο ∆η΅οτικό και Γυ΅νάσιο.

Ι. Βιντεοταινίες για τις παρακάτω κινητικές δραστηριότητες:

 1. − Ψυχοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο - ∆η΅οτικό)

 2. − Μουσικοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο - ∆η΅οτικό)

 3. − Βόλεϊ

 4. − Μπάσκετ

 5. − Ποδόσφαιρο

 6. − Χάντ΅πολ

 7. − Κλασικός Αθλητισ΅ός

 8. − Ενόργανη Γυ΅ναστική

 9. − Ρυθ΅ική Αγωνιστική Γυ΅ναστική

 10. − Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί

 11. − Κολύ΅βηση

 12. − Κινητικές δραστηριότητες κατάλληλες για το διευρυ΅ένο ωράριο και το ολοή΅ερο σχολείο.

 1. II. Μαγνητοταινίες

Μαγνητοταινία ΅ε την ΅ουσική των ελληνικών χορών.

 1. III. CD

2 CD Μουσικοκινητικής – Ψυχοκινητικής

2 CD Ελληνικών παραδοσιακών χορών

Απαιτού΅ενο εκπαιδευτικό υλικό

 1. − Μπάλες ποικίλων ΅εγεθών, βάρους και υλικού κατασκευής, φιλέδες.

 2. − Σφαίρες, στυλοβάτες αλ΅άτων, σκυτάλες.

 3. − Στρώ΅ατα, βατήρες, εφαλτήρια, σχοινάκια, στεφάνια, κορίνες.

 4. − Μαγνητόφωνο, ταινίες ΅ουσικής και CD, βιντεοταινίες.

 5. − Χρονό΅ετρα, ε΅πόδια, κώνοι.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)