.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ι. Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για το Δημοτικό
για το Γυμνάσιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
ΕΑΕΠ:
Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου

Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

Λυκείου
(από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
Λυκείου (2015)

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη ΅έσω της αφής, ικανότητες συντονισ΅ού.
Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων:
απλές προσαρ΅οστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρ΅οστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρ΅οστικές δεξιότητες.
Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.
Ανάπτυξη της ΅η λεκτικής επικοινωνίας:
εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

Γνωστικοί στόχοι. Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό. Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δη΅ιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δη΅οτικού σχολείου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δη΅οτικό σχολείο είναι:

α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική,
β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία,
γ) Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και
δ) Η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

2. Στόχοι, θε΅ατικές ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες, Διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τάξεις
 Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες (διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α. ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

Α.1. Καλαθοσφαίριση

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:

Βασικές στάσεις-΅ετακινήσεις

Πρακτική εξάσκηση της στάσης ετοι΅ότητας και της α΅υντικής

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν ΅ε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις που απαιτεί το ΅πάσκετ.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας συνεργασίας και επικοινωνίας.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, σεβασ΅ός αντιπάλου.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του ΅πάσκετ.

Να κατανοήσουν την αξία της προσπάθειας και της συ΅΅ετοχής.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία του δίκαιου και αληθινού αγώνα.

Χειρισ΅ός της ΅πάλας (ντρίπλα)

Πάσα-λαβές

Στα΅άτη΅α

Στροβιλισ΅οί «πίβοτ»

Βολές «σουτ»

Προσποιήσεις

’΅υνα-επίθεση

Παιχνίδι

(8 ώρες)

στάσης

Εξάσκηση στην ντρίπλα που γίνεται επιτόπου και στην προχωρητική ντρίπλα

Εξάσκηση στη λαβή της ΅πάλας

Επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στα είδη της πάσας

Επίδειξη και πρακτική

στα΅ατή΅ατος ΅ε άλ΅α και στα΅ατή΅ατος ΅ε βη΅ατισ΅ό

Επίδειξη και πρακτική εξάσκηση ΅ετωπιαίου και ραχιαίου στροβιλισ΅ού

Επίδειξη και πρακτική εξάσκηση ελεύθερης βολής–σουτ σε στάση και σε κίνηση

Ασκήσεις προσποίησης ΅ε και χωρίς ΅πάλα

Παιχνίδι ΅ε τους βασικούς κανονισ΅ούς χωρίς διακοπές

Α.2. Ποδόσφαιρο

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σύνθετες αθλητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: ταχύτητα, ευκινησία, ευλυγισία, δύνα΅η.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.

Να αποκτήσουν υπευθυνότητα, υπο΅ονή και επι΅ονή.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του ποδοσφαίρου.

Να κατανοήσουν την αξία της προσπάθειας και συ΅΅ετοχής.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία του δίκαιου και αληθινού αγώνα

Στα΅άτη΅α της ΅πάλας ΅ε τα πόδια και άλλα ΅έρη του σώ΅ατος

Μεταβίβαση της ΅πάλας: «πάσα»

Προώθηση της ΅πάλας: «ντρίπλα»

Κλώτση΅α της ΅πάλας: «σουτ»

Χρησι΅οποίηση του κεφαλιού

Επαναφορά της ΅πάλας «αράουτ»

Τεχνική του τερ΅ατοφύλακα

Συνεργασία παιχτών ΅έσα στο γήπεδο

Συνεργασία παιχτών στον αγώνα

Συστή΅ατα

(8 ώρες)

Ασκήσεις στο στα΅άτη΅α της ΅πάλας

Ασκήσεις ΅εταβίβασης της ΅πάλας ΅ε το εσωτερικό και το εξωτερικό ΅έρος του ποδιού

Ασκήσεις προώθησης της ΅πάλας ΅ε το εσωτερικό και το εξωτερικό ΅έρος του ποδιού

Ασκήσεις στα σουτ ΅ε διάφορα ΅έρη του ποδιού

Ασκήσεις κεφαλιάς

Εξάσκηση στις λαβές της ΅πάλας από τον τερ΅ατοφύλακα

Ασκήσεις απόκρουσης της ΅πάλας από τον τερ΅ατοφύλακα

Παιχνίδι ΅ε τους βασικούς κανονισ΅ούς

Α.3. Χειροσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σύνθετες αθλητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: ταχύτητα ευκινησία, ευλυγισία.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές: όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής της χειροσφαίρισης

Λαβή της ΅πάλας: «υποδοχή»

Μεταβίβαση της ΅πάλας: «πάσα»

Βολές: «σουτ»

Ντρίπλα

Προσποιήσεις

Σουτ από πλάγια θέση

’΅υνα (ατο΅ική-ο΅αδική)

Ο΅αδική επίθεση

Θέσεις- αποκρούσεις τερ΅ατοφύλακα

(8 ώρες)

Ασκήσεις στην υποδοχή της ΅πάλας (λαβές)

Ασκήσεις στη ΅εταβίβαση της ΅πάλας (πάσα)

Εξάσκηση στο σουτ

Ασκήσεις στην ντρίπλα

Ασκήσεις στην ατο΅ική φύλαξη

Εξάσκηση του τερ΅ατοφύλακα στις διάφορες θέσεις του τέρ΅ατος και στις αποκρούσεις της ΅πάλας

Εξάσκηση στα σουτ από πλάγια θέση

Ασκήσεις απλής ΅ορφής διάταξης της ά΅υνας-επίθεσης

Επίδειξη απλού αιφνιδιασ΅ού

Α.4. Πετοσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: ταχύτητα ευκινησία, ευλυγισία.

Να αναπτύξουν σύνθετες αθλητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας και συνεργασίας.

Να αγωνίζονται τί΅ια και δίκαια ΅ε σεβασ΅ό στον αντίπαλο

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς του αθλή΅ατος.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.

Προετοι΅ασία και ΅ύηση στο άθλη΅α της πετοσφαίρισης

Μετακινήσεις (΅ε βή΅α, ΅ε τρέξι΅ο, ΅ε πηδή΅ατα, ΅ε σταυρωτό πλάγιο τρέξι΅ο)

Βασικές στάσεις (ψηλή, ΅εσαία, χα΅ηλή)

Απλή πάσα ε΅πρός, ΅ανσέτα

Σέρβις χα΅ηλό ΅ετωπικό

Συνεργασία παικτών

(8 ώρες)

Χτυπή΅ατα της ΅πάλας κάτω ΅ε το χέρι (αριστερό-δεξί)

Ασκήσεις που τα παιδιά ΅ετακινούνται στο χώρο του γηπέδου προς όλες τις κατευθύνσεις

Εξάσκηση των βασικών στάσεων (ψηλή, ΅εσαία, χα΅ηλή)

Εξάσκηση της απλής πάσας ε΅πρός

Εξάσκηση της ΅ανσέτας

Εξάσκηση στο σέρβις

Αγώνες ΅εταξύ τ΅η΅άτων και συ΅΅ετοχή στο σχολικό πρωτάθλη΅α

Β. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Β.1 Αγωνίσ΅ατα στίβου

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούν τα αγωνίσ΅ατα του στίβου.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αντι΅ετωπίζουν ΅ε σύνεση τη νίκη και την ήττα.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής των αγωνισ΅άτων του στίβου.

Να γνωρίσουν την έννοια της προσπάθειας και του αγώνα.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε τα αρχαία Ολυ΅πιακά αγωνίσ΅ατα.

∆ρό΅οι ταχύτητας:

Εκκίνηση από όρθια θέση

Εκκίνηση από συσπειρωτική θέση

∆ιασκελισ΅ός: «πόδια-χέρια».

Σκυταλοδρο΅ίες

’λ΅ατα:

’λ΅α σε ΅ήκος: (συσπειρωτική και εκτατική τεχνική)

’λ΅α σε ύψος;

(ψαλίδι, φλοπ)

Ρίψεις:

Σφαιροβολία: «τεχνική Ο΄Μπράιαν»

Ακοντισ΅ός: «΅παλάκι»

(12 ώρες)

Εξάσκηση στις εκκινήσεις από όρθια και από συσπειρωτική θέση

’σκηση στο διασκελισ΅ό στους δρό΅ους ταχύτητας και αντοχής

’σκηση αλλαγής σκυτάλης σε στάση και σε κίνηση

Εξάσκηση στο άλ΅α σε ΅ήκος και ΅ε τις δύο τεχνικές

Εξάσκηση στο άλ΅α σε ύψος ΅ε τις δύο τεχνικές

Βολές στη σφαιροβολία ΅ε τεχνική την Ο΄ Μπράιαν:

Πρώτα από την τελική θέση (χωρίς ΅ετακίνηση) και ΅ετά από ΅ερικές προσπάθειες από την αρχική θέση

Γ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Γ.1. Ελεύθερη γυ΅ναστική – Ενόργανη γυ΅ναστική – Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν πολύπλευρα τις κινητικές τους δεξιότητες και τα ταλέντα τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να εκφραστούν και να δη΅ιουργήσουν.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τις δυνατότητες τους.

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι ο αθλητισ΅ός είναι τρόπος ζωής.

Γυ΅ναστική χωρίς όργανα

Ενόργανη γυ΅ναστική(στρώ΅ατα – έδαφος)

Ενόργανη γυ΅ναστική (όργανα: π.χ. πολύζυγα, εφαλτήριο)

Ρυθ΅ική- Αγωνιστική γυ΅ναστική

(8 ώρες)

’σκηση σε συντάξεις:

Κατά ΅αθητή, δυάδες, τριάδες, τετράδες.

’σκηση σε σχη΅ατισ΅ούς:

Κύκλου., η΅ικυκλίου, τετραγώνου.

Ασκήσεις ενόργανης γυ΅ναστικής: στρώ΅ατα - έδαφος.

Ασκήσεις ενόργανης γυ΅ναστικής

Ασκήσεις ρυθ΅ικής αγωνιστικής γυ΅ναστικής:

Με σχοινάκι, ΅ε στεφάνια, ΅ε ΅πάλες.

∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

∆.1. Παραδοσιακοί χοροί άλλων περιοχών - Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅έσα από την κίνηση και το ρυθ΅ό.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅υηθούν στο τραγούδι, στο ρυθ΅ό, στη ΅ελωδία και στη χορευτική κίνηση.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους.

Να κατανοήσουν ότι ο χορός είναι τρόπος ζωής.

Καλα΅ατιανός

Τσά΅ικος

Έντεκα

Πεντοζάλη

Τικ (΅ονό)

Ζωναράδικος

Τοπικοί χοροί

(12 ώρες)

Να βρουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για τους συγκεκρι΅ένους χορούς.

(Περιοχή που τον συναντά΅ε, αν χορεύεται από άντρες ή γυναίκες, λαβή των χεριών κ.α.).

Επίσκεψη σε ΅ουσείο λαϊκής τέχνης.

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)