.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ)
- ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

 1. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

  για το Δημοτικό
  για το Γυμνάσιο

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

  Α'-Β' Δημοτικού
  Γ'-Δ' Δημοτικού,
  Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
  ΕΑΕΠ:
  Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
  Α' Γυμνασίου
  Β' Γυμνασίου
  Γ' Γυμνασίου

  Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

  Λυκείου
  (από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
  Λυκείου (2015)

  ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

  1 Τα διαθε΅ατικά αυτά σχέδια εργασίας ΅πορούν να συ΅πληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερό΅ενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθε΅ατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ

 2. − Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες δεξιότητες, περίπλοκες δεξιότητες.

 3. − Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων: αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

 4. − Προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

 5. − Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

 1. − Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και η καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

 2. − Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

 1. − Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό. Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

 2. − Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

 3. − Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του Γυ΅νασίου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο Γυ΅νάσιο είναι: α) Ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική, β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

2. Στόχοι, θε΅ατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες (διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Α. ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

Α.1. Πετοσφαίριση

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν τα βασικά στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος.

Να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούνται για το άθλη΅α.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Τεχνική

Τακτική

Κανονισ΅οί

Επανάληψη θε΅άτων Α΄ και Β΄ τάξεων.

Πτώσεις:

∆εξιά-αριστερά‘’ χωρίς και ΅ε περιστροφή’’ πίσω και ΅προς ‘’χωρίς και ΅ε ΅πάλα’’.

Να αναπτύξουν την ετοι΅ότητα και την αγωνιστικότητα τους.

Να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία τους.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅άθουν τους κανονισ΅ούς του αθλή΅ατος και να αγωνίζονται σύ΅φωνα ΅ε αυτούς.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για «δια βίου» άσκηση ή άθληση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.

(10 ώρες)

Παιγνίδι ΅ε πλήρη εφαρ΅ογή των κανονισ΅ών

Α.2. Καλαθοσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σύνθετες και περίπλοκες δεξιότητες στο ΅πάσκετ.

Να καλλιεργήσουν συστη΅ατικά τα βασικά στοιχεία της τεχνικής που ΅πάσκετ

Να συ΅΅ετέχουν σε αθλητικούς αγώνες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αντι΅ετωπίζουν ΅ε ΅ετριοφροσύνη και ΅ε σύνεση τη νίκη και την ήττα.

Να αντι΅ετωπίζουν ΅ε σεβασ΅ό και κατανόηση τον αντίπαλο και τις ιδιαιτερότητές του.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅άθουν τους κανονισ΅ούς του ΅πάσκετ και να αγωνίζονται σύ΅φωνα ΅ε αυτούς.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία του δίκαιου και αληθινού αγώνα.

Τεχνική

Α΅υντική τακτική

Επιθετική τακτική

(10 ώρες)

Επανάληψη θε΅άτων Α΄ και Β΄ τάξεων.

Απλές ΅ορφές ά΅υνας ζώνης "2-3, 3-2, 2-1-2" και "΅αν του ΅αν".

Απλές ΅ορφές επίθεσης και αιφνιδιασ΅ού "θέσεις και ΅ετακινήσεις παικτών

Παιγνίδι ΅ε πλήρη εφαρ΅ογή των κανονισ΅ών

Α.3. Χειροσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για το άθλη΅α.

Να αναπτύξουν την κιναισθητική τους αντίληψη: την οπτική τους αντίληψη, τις ικανότητες συντονισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν τη δη΅ιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς του αθλή΅ατος.

Τεχνική

Α΅υντική τακτική

Επιθετική τακτική

(10 ώρες)

(Επανάληψη θε΅άτων Β΄ τάξης).

Απλές ΅ορφές ά΅υνας "θέσεις και ΅ετακινήσεις παικτών".

Απλές ΅ορφές επίθεσης "θέσεις και ΅ετακινήσεις παικτών".

Παιγνίδι ΅ε πλήρη εφαρ΅ογή των κανονισ΅ών

Β. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Β.1 Αγωνίσ΅ατα στίβου

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούν τα αγωνίσ΅ατα του στίβου.

Να αναπτύξουν συστη΅ατικά τις αναπνευστικές δυνατότητες του οργανισ΅ού τους.

Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για έλεγχο της κίνησης.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική

∆ρό΅οι ταχύτητας

∆ρό΅οι αντοχής

Σκυταλοδρο΅ία

’λ΅α σε ΅ήκος

’λ΅α τριπλούν

’λ΅α σε ύψος

∆ρό΅οι ταχύτητας: Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής Α΄ και Β΄ τάξεων.

Επιτάχυνση - επιβράδυνση, βελτίωση ΅ήκους και συχνότητας διασκελισ΅ού.

Αγώνες δρό΅ου ΅έχρι 80 ΅έτρα.

∆ρό΅οι αντοχής:

Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής Α΄ και Β΄ τάξεων.

∆ρό΅ος διάρκειας ΅έχρι 15' "σε ο΅αλό ή ανώ΅αλο έδαφος".

Αγώνες δρό΅ου αντοχής σε ο΅αλό ή

αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές: όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής των αγωνισ΅άτων του στίβου.

Να γνωρίσουν την έννοια της προσπάθειας και του αγώνα.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της άσκησης για την υγεία.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται ΅ε την Ολυ΅πιακή Παράδοση.

Να συγκρίνουν τις ικανότητές τους στα διάφορα αγωνίσ΅ατα και να ανακαλύψουν το αγώνισ΅α που θα ήθελαν να κάνουν και εκτός σχολείου ερασιτεχνικά ή πρωταθλητικά.

Να κατανοήσουν τη διαφορά ΅εταξύ αθλητισ΅ού και πρωταθλητισ΅ού.

Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα αρνητικά φαινό΅ενα του αθλητισ΅ού (αναβολικά, ε΅πορευ΅ατοποίηση κ. ά.).

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία των κινήσεων των διαφόρων αθλη΅άτων.

Σφαιροβολία

Ακοντισ΅ός

Φυσική κατάσταση

(18 ώρες)

ανώ΅αλο έδαφος (1.500 ΅έτρα για κορίτσια, 2.000 ΅έτρα για αγόρια).

Σκυταλοδρο΅ία: Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής Α΄ και Β΄ τάξεων.

’λ΅α σε ΅ήκος: Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής προηγου΅ένων τάξεων.

Εκ΅άθηση της τεχνικής ’’διασκελισ΅ός στον αέρα’’ στο σκά΅΅α.

Αγώνες άλ΅ατος στο σκά΅΅α ΅ε καθορισ΅ένη φορά "11-15 διασκελισ΅οί".

’λ΅α τριπλούν:

Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής Α΄ και Β΄ τάξεων στο σκά΅΅α ΅ε φορά 11 διασκελισ΅ών.

Αγώνες άλ΅ατος τριπλούν ΅ε πλήρη τεχνική και καθορισ΅ένη φορά "11-15 διασκελισ΅οί".

’λ΅α σε ύψος: Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής ''Φλοπ''.

’λ΅ατα ΅ε αύξηση του δρό΅ου φοράς.

Αγώνες άλ΅ατος ΅ε πλήρη τεχνική

Σφαιροβολία: Επανάληψη - τελειοποίηση στοιχείων τεχνικής Α΄ και Β΄ τάξεων ΅ε βοηθητικά ή κανονικά όργανα.

Αγώνες ΅ε πλήρη τεχνική ‘’Ο Μπράιαν’’ από κανονική βαλβίδα.

Ακοντισ΅ός: Επανάληψη - τελειοποίηση προηγού΅ενων στοιχείων τεχνικής ρίψης ακοντισ΅ού ΅ε ΅παλάκι "χωρίς ή ΅ε φορά".

Αγώνες ΅ε πλήρη τεχνική.

Φυσική κατάσταση: Όπως και στις προηγού΅ενες τάξεις αλλά ΅ε ένταση και διάρκεια ασκήσεων, ανάλογα ΅ε τις αυξη΅ένες δυνατότητες των ΅αθητών αυτής της ηλικίας. Προτί΅ηση σε σύνθετες ΅εθόδους π.χ. κυκλική προπόνηση.

Γ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ.1. Ενόργανη γυ΅ναστική

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν πολύπλευρα τις κινητικές τους δεξιότητες και τα ταλέντα τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αγωνίζονται τί΅ια και δίκαια και να αντι΅ετωπίζουν ΅ε σεβασ΅ό το συ΅παίκτη και τον αντίπαλο.

Να εκφραστούν και να δη΅ιουργήσουν ΅έσα από την κίνηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τις δυνατότητές τους.

Να εκτι΅ήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

(6 ώρες)

Επανάληψη - τελειοποίηση των ασκήσεων των προηγου΅ένων τάξεων.

∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅έσω της κίνησης και του ρυθ΅ού.

Πανελλήνιοι χοροί

Τοπικοί χοροί

Πεντοζάλης.

Τικ Μονό.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅υηθούν στο τραγούδι, στο ρυθ΅ό, στη ΅ελωδία και στη χορευτική κίνηση.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους.

Να γνωρίσουν την Ελληνική σκέψη και τον Ελληνικό Πολιτισ΅ό.

(6 ώρες)

Επανάληψη των χορών των προηγου΅ένων τάξεων.

Βρίσκουν και παρουσιάζουν πληροφορίες για τους συγκεκρι΅ένους χορούς (περιοχή που τους συναντά΅ε, αν χορεύεται από άντρες ή γυναίκες, λαβή των χεριών κ.α.).

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

Σύνολο ωρών: 60

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)