.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ)- ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ι. Γ'- Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για το Δημοτικό
για το Γυμνάσιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
ΕΑΕΠ:
Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου

Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

Λυκείου
(από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
Λυκείου (2015)

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη ΅έσω της αφής, ικανότητες συντονισ΅ού.
Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων:
απλές προσαρ΅οστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρ΅οστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρ΅οστικές δεξιότητες.
Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.
Ανάπτυξη της ΅η λεκτικής επικοινωνίας:
εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

Γνωστικοί στόχοι. Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό. Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δη΅ιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δη΅οτικού σχολείου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δη΅οτικό σχολείο είναι:

α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική,
β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία,
γ) Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και
δ) Η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

2. Στόχοι, θε΅ατικές ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες, Διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τάξεις
 Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες (διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α.1. Κινητικές δεξιότητες – φυσικές ικανότητες

Α.1.1. Κινητικές δεξιότητες

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες:κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να κινηθούν στο χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν ε΅πιστοσύνη και αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες τους.

Να αναπτύξουν τη δη΅ιουργικότητά τους.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τις δυνατότητές του.

Η έννοια του χώρου και του χρόνου

Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου στη διάρκεια της κίνησης

Οργάνωση του χώρου

Προσανατολισ΅ός στο χώρο

Οπτικοκινητικός συγχρονισ΅ός και συντονισ΅ός

Στατική ισορροπία

Δυνα΅ική ισορροπία

Πλευρική κίνηση

(5 ώρες)

Παιχνίδια κυνηγητού ΅ε περιορισ΅ούς στο χώρο

Παιχνίδια ΅ε τις έννοιες:

Σω΅ατικά σχή΅ατα

Επίπεδα χώρου

Κατευθύνσεις χώρου

Ευθείες – κα΅πύλες

Μακριά – κοντά

Σύ΅΅ετρα – ασύ΅΅ετρα

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να βελτιώσουν και να καλλιεργήσουν τις φυσικές ικανότητες τους:Ταχύτητα, ευλυγισία, αντοχή.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως: αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αποκτήσουν πίστη στον εαυτό τους και ε΅πιστοσύνη στις δυνά΅εις τους.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της άσκησης για την υγεία

Ταχύτητα

Ευλυγισία

Αντοχή

(4 ώρες)

Τρέξι΅ο ΅ε καθορισ΅ένο χρόνο

Παιχνίδια σε περιορισ΅ένο χρόνο που δεν αναπτύσσουν ΅εγάλες εντάσεις

Παιχνίδια ΅ε τις έννοιες:

Αργά – γρήγορα

Ταυτόχρονα – διαδοχικά

Επιτάχυνση–επιβράδυνση

Α.1.2. Φυσικές ικανότητες.

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να βελτιώσουν και να καλλιεργήσουν τις φυσικές ικανότητες τους:Ταχύτητα, ευλυγισία, αντοχή.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως: αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αποκτήσουν πίστη στον εαυτό τους και ε΅πιστοσύνη στις δυνά΅εις τους.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της άσκησης για την υγεία

Ταχύτητα

Ευλυγισία

Αντοχή

(4 ώρες)

Τρέξι΅ο ΅ε καθορισ΅ένο χρόνο

Παιχνίδια σε περιορισ΅ένο χρόνο που δεν αναπτύσσουν ΅εγάλες εντάσεις

Παιχνίδια ΅ε τις έννοιες:

Αργά – γρήγορα

Ταυτόχρονα – διαδοχικά

Επιτάχυνση–επιβράδυνση

Α.2. Ορθοσω΅ατική Αγωγή

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σωστά το σώ΅α τους

Να προλάβουν και να διορθώσουν προβλή΅ατα της σπονδυλικής στήλης.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τη σωστή στάση των ΅ελών του σώ΅ατός τους

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της «διά βίου» άσκησης.

Η σωστή στάση του σώ΅ατος

Η λειτουργία των ΅ελών του σώ΅ατος

(3 ώρες)

Ασκήσεις για τη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης που αφορούν τις ο΅άδες των κοιλιακών, ραχιαίων, οσφυϊκών, και θωρακικών ΅υών

Συ΅΅ετρικές ασκήσεις ισοτονικού χαρακτήρα

Α.3. Γυ΅ναστική.

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τη δη΅ιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τη θέση του στο χώρο.

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ευεργετική επίδραση της άσκησης στο σώ΅α και στο πνεύ΅α.

Ελεύθερη γυ΅ναστική

Ενόργανη γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

(5 ώρες)

Ασκήσεις για:

τη σωστή τοποθέτηση ενός τ΅ή΅ατος στο χώρο, σωστό βάδισ΅α, αλλαγή πορείας, κ.α.

Απλές ασκήσεις όπως: κυβίστηση, ανακυβίστηση, κατακόρυφη στήριξη, τροχό, κ.α..

Ασκήσεις αναπνοής σε ορισ΅ένο χρόνο.

Β. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Β.1. Στοιχεία του ρυθ΅ού

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις ΅ουσικοκινητικές τους δυνατότητες.

Να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ό στην κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν την έννοια του ρυθ΅ού.

Να αφυπνίσουν και να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ικό αισθητήριο που κρύβουν ΅έσα τους.

Τραγούδια και ασκήσεις ΅ε τη συνοδεία ΅ικρών κρουστών

Διαφορετικού ύφους κινήσεις ΅ε σω΅ατικές αντιδράσεις(κινητικές οικογένειες)

Τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική και κινητική συνοδεία, ή συνοδεία κρουστών

Ασκήσεις χώρου ΅ε ρυθ΅ικά χτυπή΅ατα

Ρυθ΅ικά ΅οτίβα

Κινητικός αυτοσχεδιασ΅ός

(7 ώρες)

Τα παιδιά τραγουδούν και κρατώντας διάφορα κρουστά χτυπούν τις ρυθ΅ικές συλλαβές

Τα παιδιά κατασκευάζουν ΅ικρά κρουστά

Τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική και κινητική συνοδεία

Τραγούδια ΅ε το ρυθ΅ό του Καλα΅ατιανού (7/8).

Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Παιδί και παιχνίδι

Δρο΅ικά παιχνίδια

Να αναπτύξουν την: αντιληπτική τους ικανότητα: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητα συντονισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν και να εκφραστούν ΅ε το παιχνίδι.

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αλληλοβοήθεια.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν την έννοια του ατό΅ου και της ο΅άδας.

Να αποκτήσουν ισορροπία συναισθη΅άτων.

Ατο΅ικά παιχνίδια

Ο΅αδικά παιχνίδια

Παραδοσιακά παιχνίδια

(10 ώρες)

Π.χ. διάφορες σκυταλοδρο΅ίες

Παιχνίδια ΅ε τη ΅πάλα

Παραδοσιακά παιχνίδια

Παιχνίδια άλλων χωρών.

Δ. ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Δ.1 Αθλοπαιδιές

Δ.1.1.Καλαθοσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν ΅ε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις που απαιτεί το ΅πάσκετ.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν και να εκφραστούν ΅ε το παιχνίδι.

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας και συνεργασίας.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος.

Χειρισ΅ός της ΅πάλας ΅ε τα δύο χέρια (ντρίπλα)

Πάσα – σουτ

(3 ώρες)

Ασκήσεις χειρισ΅ού της ΅πάλας (ντρίπλα) όπως:

Σε ευθεία γρα΅΅ή

Περπατώντας ή τρέχοντας

Ανά΅εσα από ε΅πόδια

σε διάφορες κατευθύνσεις

Ασκήσεις παιγνιώδους ΅ορφής για να δοκι΅άσουν και να ΅άθουν:

Διάφορα είδη πάσας

Διάφορα είδη σουτ.

Παίζουν απλοποιη΅ένο παιχνίδι ΅πάσκετ ΅ε βασικούς κανονισ΅ούς.

Δ.1.2.Χειροσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν ΅ε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις που απαιτεί το ΅πάσκετ.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν και να εκφραστούν ΅ε το παιχνίδι.

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας και συνεργασίας.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος.

Χειρισ΅ός της ΅πάλας

Πάσα –σουτ

(3 ώρες)

Ασκήσεις χειρισ΅ού και εξοικείωσης ΅ε τη ΅πάλα

Ασκήσεις παιγνιώδους ΅ορφής για να δοκι΅άσουν και να ΅άθουν:

Πάσα σε ζευγάρια.

Σουτ προς ΅ία κατεύθυνση.

Παιχνίδι ΅ε ΅εικτές ο΅άδες (αγόρια-κορίτσια) χωρίς πολλές διακοπές για διορθώσεις

Δ.1.3. Βόλεϊ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν ΅ε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις που απαιτεί το βόλεϊ.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν και να εκφραστούν ΅ε το παιχνίδι.

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας και συνεργασίας.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του βόλεϊ.

Πάσα (΅ε τα δάχτυλα-πήχεις)

Σέρβις

(3 ώρες)

Εξάσκηση στην πάσα.

Εξάσκηση στην ΅ανσέτα.

Εξάσκηση στο σέρβις.

Παιχνίδι ΅ε ΅εικτές ο΅άδες (αγόρια-κορίτσια) χωρίς πολλές διακοπές για διορθώσεις στους κανονισ΅ούς σε χα΅ηλό φιλέ

Δ.1.4. Ποδόσφαιρο.

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν ΅ε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις που απαιτεί το ποδόσφαιρο.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν και να εκφραστούν ΅ε το παιχνίδι.

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας και συνεργασίας.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος.

Πάσα ΅ε διάφορα ΅έρη του ποδιού

Ντρίπλα ΅ε διάφορα ΅έρη του ποδιού

Σουτ

Κοντρόλ

(3 ώρες)

Ασκήσεις εξάσκησης πάσας

Ασκήσεις ντρίπλας

Ασκήσεις κοντρόλ

Ασκήσεις στο σουτ από διαφορετικές αποστάσεις και διαφορετικές γωνίες

Παιχνίδι χωρίς αυστηρή τήρηση των κανονισ΅ών

Δ.2.1. Στίβος

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούν τα αγωνίσ΅ατα του στίβου.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής των αγωνισ΅άτων του στίβου.

Να γνωρίσουν την έννοια της προσπάθειας.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της άσκησης για την υγεία.

Ταχύτητα (εκκίνηση, βαθ΅ός αντίδρασης)

Αντοχή

Ρίψεις

’λ΅ατα (΅ήκος, ύψος)

(8 ώρες)

Σκυταλοδρο΅ίες 10-20 ΅έτρων ΅ε συναγωνισ΅ό

Εξάσκηση στις εκκινήσεις από διάφορες θέσεις: (όρθιοι, καθιστοί, ΅πρού΅υτα, ανάσκελα).

Δρό΅ος αντοχής (400-600 ΅):

(Οι ΅αθητές να ΅άθουν το ρυθ΅ό για να ΅ην εγκαταλείπουν).

Εξάσκηση στις ρίψεις ΅ε πλαστικό ΅παλάκι.

Προασκήσεις για τη ΅ύηση στα άλ΅ατα ΅ε παιγνιώδη ΅ορφή

Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ε.1. Παραδοσιακοί χοροί άλλων περιοχών - Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅ε την κίνηση και το ρυθ΅ό.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅υηθούν στο τραγούδι, στο ρυθ΅ό, στη ΅ελωδία και στη χορευτική κίνηση του χορού.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους.

Να κατανοήσουν ότι ο χορός είναι πηγή ζωής.

Καραγκούνα

Παλα΅άκια

Ποδαράκι

Συρτός νησιώτικος

Τσακώνικος

Τοπικοί χοροί

(10 ώρες)

Να βρουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για τους συγκεκρι΅ένους χορούς.

(Στοιχεία για το χορό, περιοχή που τον συναντά΅ε, αν χορεύεται από άντρες ή γυναίκες, λαβή των χεριών κ.α.)

Να βρουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)