.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ)- ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ι. Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων:

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για το Δημοτικό
για το Γυμνάσιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
ΕΑΕΠ:
Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου

Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

Λυκείου
(από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
Λυκείου (2015)

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

 κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη ΅έσω της αφής, ικανότητες συντονισ΅ού.
Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων:
απλές προσαρ΅οστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρ΅οστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρ΅οστικές δεξιότητες.
Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.
Ανάπτυξη της ΅η λεκτικής επικοινωνίας:
εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

Γνωστικοί στόχοι. Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό. Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δη΅ιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δη΅οτικού σχολείου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δη΅οτικό σχολείο είναι:

α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική,
β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία,
γ) Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και
δ) Η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

2. Στόχοι, θε΅ατικές ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τάξεις
 Α΄- Β΄ Δημοτικού

Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες (διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Α. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α1. Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να κινούνται στο χώρο προς όλες κατευθύνσεις.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία:εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τη θέση του στο χώρο.

Να αποκτήσουν κινητικές ε΅πειρίες.

Να εξερευνήσουν ΅ε το σώ΅α τους το χώρο.

Η έννοια του χώρου

Η έννοια του χρόνου

Η αίσθηση του χώρου στη διάρκεια της κίνησης

Οργάνωση του χώρου

Προσανατολισ΅ός στο χώρο

Εκτί΅ηση των αποστάσεων

(12 ώρες)

Παιχνίδι κυνηγητού χωρίς περιορισ΅ούς στο χώρο και στο χρόνο

Παιχνίδι κυνηγητού ΅ε περιορισ΅ούς στο χώρο και στο χρόνο

Κινητικά παιχνίδια ΅ε τις έννοιες:

Σω΅ατικά σχή΅ατα

Επίπεδα χώρου

Κατευθύνσεις χώρου

Ευθείες – κα΅πύλες

Μακριά – κοντά

Σύ΅΅ετρα – ασύ΅΅ετρα

Αργά – γρήγορα

Ταυτόχρονα – διαδοχικά

Επιτάχυνση–επιβράδυνση.

Παιχνίδια χρόνου.

Α2. Οπτικοκινητικός συγχρονισ΅ός και συντονισ΅ός

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να κινούνται αρ΅ονικά τα ΅έλη του σώ΅ατός τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές όπως: συνεργασία, αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχία.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της έννοιας του συγχρονισ΅ού και του συντονισ΅ού.

Η αίσθηση του συγχρονισ΅ού στο σώ΅α

Η ικανότητα συντονισ΅ού των κινήσεων

(6 ώρες)

Παιχνίδια οπτικοακουστικού συγχρονισ΅ού και συντονισ΅ού.

∆ιάφορες ΅ορφές κυνηγητού π.χ.

Κυνηγητό ΅ε ΅πάλες.

Παιχνίδια ΅ε στόχο π.χ.

Μπόουλιγκ.

Α.3 Ισορροπία στατική – δυνα΅ική

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες προσπαθώντας να ελέγξουν το σώ΅α τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθησή τους.

Γνωστικός το΅έας

Να ανακαλύψουν πώς το σώ΅α τους ΅πορεί να ισορροπήσει ΅όνο του, ή σε συνεργασία ΅ε άλλους ανθρώπους ή άλλα αντικεί΅ενα

Στατική ισορροπία

∆υνα΅ική ισορροπία

(3 ώρες)

Παιγνιώδεις δραστηριότητες π.χ.:

Ισορροπία στο ένα πόδι, περπάτη΅α σε δοκό.

Μι΅ητικές κινήσεις ζώων, πουλιών.

Μι΅ητικές κινήσεις επαγγελ΅άτων κ.α.

Α.4 Πλευρική κίνηση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να αναπτύξουν τα παιδιά τις ικανότητες τους να κινούνται αποτελεσ΅ατικά στο χώρο.

Κίνηση στο χώρο σε συγκεκρι΅ένη κατεύθυνση

Προσανατολισ΅ός στο χώρο

(3 ώρες)

Παιγνίδι των κατευθύνσεων ΅ε τις έννοιες: ΅προς, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, ΅έσα από, κ.α. Σκυταλοδρο΅ίες ΅ε περιορισ΅ούς

Α.5. Ορθοσω΅ατική Αγωγή

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σωστά το σώ΅α τους.

Να προληφθούν και να διορθωθούν προβλή΅ατα της σπονδυλικής στήλης.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τη σωστή στάση των ΅ελών του σώ΅ατός τους.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της «διά βίου» άσκησης.

Η σωστή στάση του σώ΅ατος

Η λειτουργία των ΅ελών του σώ΅ατος

(2 ώρες)

Ασκήσεις για τη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης που αφορούν τις ο΅άδες των κοιλιακών, ραχιαίων, οσφυϊκών, και θωρακικών ΅υών.

Συ΅΅ετρικές ασκήσεις ισοτονικού χαρακτήρα.

Α.6. Αναπνευστική Αγωγή

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν συστη΅ατικά τις αναπνευστικές ικανότητες του οργανισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία.

Γνωστικός το΅έας :

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη ση΅ασία της αναπνοής.

Η ση΅ασία της αναπνοής σε ηρε΅ία

Η αναπνοή στην άσκηση

Αναπνοή- Εισπνοή- Εκπνοή

(2 ώρες)

Ασκήσεις αναπνοής

Ασκήσεις αναπνοής σε ορισ΅ένο χρόνο.

Α.7 Φαντασία και δη΅ιουργικότητα

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν δραστηριότητες που οι ίδιοι θέλουν.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να χαλαρώσουν δη΅ιουργικά.

Να καλλιεργήσουν την αυτονο΅ία, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, και την πρωτοβουλία.

Γνωστικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη δη΅ιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Η ση΅ασία της ελεύθερης έκφρασης

Η χαρά της δη΅ιουργίας

(2 ώρες)

Επινοώ και εκτελώ τη δική ΅ου δραστηριότητα.

∆η΅ιουργώ ένα παιχνίδι ΅ε τη φαντασία ΅ου.

Β. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Β.1.Στοιχεία του ρυθ΅ού

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις ΅ουσικοκινητικές τους δυνατότητες.

Να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ό στην κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν την έννοια του ρυθ΅ού.

Να αφυπνίσουν και να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ικό αισθητήριο που κρύβουν ΅έσα τους.

Ρυθ΅ική ακρίβεια

Μικρά τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική συνοδεία

Ήχος και κίνηση

Λόγος και κίνηση

Μουσικές φράσεις ΅ε κινησιολογική πιστότητα

Ένταση του ήχου (Pi-ano-Forte)

Τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική και κινητική συνοδεία

Ρυθ΅ική αγωγή(Tempo)

(10 ώρες)

Μικρά τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική ποικιλία.

Π.χ. Σε κάθε συλλαβή του στίχου και παράλληλα ΅ε τη διάρκεια της νότας τα παιδιά κτυπάνε παλα΅άκια ή πατάνε τα πόδια στο πάτω΅α.

Μικρά τραγούδια:

Καταλαβαίνουν και αποδίδουν ΅ε τη φωνή και το σώ΅α τους την ένταση του ήχου, (το «΅αλακά» και το «δυνατά»).

Γ. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν την αντιληπτική τους ικανότητα: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητα συντονισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν, να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν την έννοια του ατό΅ου και της ο΅άδας.

Να αποκτήσουν ισορροπία συναισθη΅άτων.

Παιδί και παιχνίδι

Ατο΅ικά παιχνίδια

Ο΅αδικά παιχνίδια

Παραδοσιακά παιχνίδια

Παιχνίδια άλλων χωρών

(12 ώρες)

∆ρο΅ικά παιχνίδια.

Π.χ. διάφορες σκυταλοδρο΅ίες

Παιχνίδια ΅ε τη ΅πάλα

Παραδοσιακά παιχνίδια:

Π.χ. τα ΅ήλα, η τυφλό΅υγα, κυνηγητό κ.α.

Παιχνίδια άλλων χωρών.

∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν ΅ε την κίνηση του σώ΅ατός τους το ρυθ΅ό.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους.

Συρτός στα τρία

Γρήγορο χασάπικο

’ι-Γιώργης

Τρεις τοπικοί χοροί

(10 ώρες)

Να βρουν πληροφορίες για τους συγκεκρι΅ένους χορούς, όπως:

Περιοχή που τον συναντά΅ε, αν χορεύεται από άντρες ή γυναίκες, λαβή των χεριών κ.α.

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)