.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3235 928
FAX: 32.48.264 SWTH

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά» ΣΧΕΤ.: "Εγγραφο σας ΠΑΒ 3691/3-5-06


Αθήνα 29-5- 2006 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 44231 / ΙΗ
ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: Βουλευτή
κ. Αθαν. Αλευρά (Δια της Βουλής των Ελλήνων)


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας και στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου, τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
Στο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α. Για την Α' και Β' τάξη, διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα και
β. για την Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξη, αποτελεί μάθημα επιλογής και διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα .
γ. Το θέμα της αύξησης των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, δεν μπορεί να εξετασθεί αποσπασματικά αλλά σε συνάρτηση με όλα τα άλλα μαθήματα.
δ. Σύμφωνα με τη Φ.12.1/545/85812/31-8-2005 Υπουργική Απόφαση, στα Σχολεία που εφαρμόζεται πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, μία .ώρα της Ευέλικτης Ζώνης διατίθεται για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας στις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις.
Σύμφωνα με το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου που καθορίζεται με την αριθμ. 54530/Γ2/2-6-05 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 771, τ.Β', 8-6-05) το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα στην Α' Γυμνασίου, 3 ώρες στη Β' Γυμνασίου και 2 ώρες στη Γ' Γυμνασίου.
Σύμφωνα με το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου που καθορίζεται με την αριθμ. 63447/Γ2/27-6-05 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 921, τ.Β', 5-7-05), το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται στην Α' Τάξη 2 ώρες την εβδομάδα στο πρώτο τετράμηνο και 1 ώρα στο δεύτερο τετράμηνο, στη Β' Τάξη 2 ώρες την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και στη Γ' Τάξη 1 ώρα την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.


ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ


α) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει μελετήσει την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με το έργο «Καλλιπάτειρα» που αφορά στην ισότητα σε όλες τις διαστάσεις της, όπως την ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από το πρίσμα των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών του Αθλητισμού με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.
Με την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, οι Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. θα κληθούν να παραλάβουν τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2942/2001 « Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2000-2001 χίλιοι (1000) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επαναπροσλαμβάνονται για καθένα από τα διδακτικά έτη 2001-2002, 2002-2003 και 2003-2004...»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 9α του Ν. 3255/2004, « η εφαρμογή του προγράμματος «Ολυμπιακή Εκπαίδευση» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ202Α'), παρατείνεται και για το διδακτικό έτος 2004-05».


Όσοι, όμως, είχαν επαναπροσληφθεί για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2004-2005 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με την Φ.361.1/ 1294/112299/Δ1/13.10.2005 Υ.Α., με βάση την σειρά κατάταξης τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 5 του Ν.3255/2004. Οι ανωτέρω σύμφωνα με την Φ.361.1/1295/112320/Δ1 /13-10-2005 εγκύκλιο των Δ/νσεων Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης θα καλύπτουν τις θεματικές ενότητες Ολυμπιακής Παιδείας στις τάξεις Γ',Δ',Ε' και ΣΤ' του δημοτικού σχολείου μία (1) ώρα την εβδομάδα. Ειδικότερα, σε σχολεία που εφαρμόζεται το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της τάξης θα διατίθεται από το πρόγραμμα αυτής η μία (1) ώρα εβδομαδιαίως για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης στον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.


ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3255/22-7-2004:
α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για 'κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτηση τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως:


αα) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους.
ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.
γγ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.


Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α'. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον Πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.


Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.


Όσον αφορά στην πρόσληψη στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ), δεν μπορεί να γίνει βάσει του ενιαίου πίνακα γιατί ακολουθείται διαφορετική διαδικασία πρόσληψης με ειδικά κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από την αριθμ. 33225/Γ4/1-4-2005 Υπουργική Απόφαση.


Σχετικά με την πρόσληψη εκπ/κών Φ.Α. στο Ολοήμερο Δ.Σ. και Ν/Γ σας γνωρίζουμε ότι στο κεφ. Η της αριθ. 70064/Δ2/13-7-2005 πρόσκλησης εγκυκλίου όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 70618/Δ2/15-7-2005 και 70792/Δ2/18-7-2005 όμοιες, ορίζεται ότι :

«Για τις ανάγκες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου θα προσληφθούν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Αγγλική Γλώσσα, Αθλητισμός, Χορός ... Η πρόσληψη τους θα γίνει από τον ενιαίο πίνακα ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα συνταχθεί κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης... γ. Για το διδακτικό αντικείμενο του Χορού όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τους στη γενική εκπαίδευση, είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ11 και διαθέτουν κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς ή τη ρυθμική γυμναστική ή την αεροβική γυμναστική ή το μοντέρνο χορό. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν κύρια ειδικότητα προτάσσονται των υποψηφίων που διαθέτουν δευτερεύουσα ειδικότητα».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης
3.. Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης
4. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
6. Γραφείο Ολυμπιακής Παιδείας
7. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
8. Π.Ι.
9. Τ.Κ.Ε.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)