.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)- World Health Organization (WHO)

10 Αλήθειες σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα


10 facts on physical activity

(ακολουθεί αυτόματη μετάφραση)

About WHO:

Who we are, what we do
Our goal is to build a better, healthier future for people all over the world. Working through offices in more than 150 countries, WHO staff work side by side with governments and other partners to ensure the highest attainable level of health for all people.

Together we strive to combat diseases – infectious diseases like influenza and HIV and noncommunicable ones like cancer and heart disease. We help mothers and children survive and thrive so they can look forward to a healthy old age. We ensure the safety of the air people breathe, the food they eat, the water they drink – and the medicines and vaccines they need.

Σχετικά με την ΠΟΥ :

Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε
Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, υγιέστερο μέλλον για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εργαζόμενοι σε γραφεία σε περισσότερες από 150 χώρες, το προσωπικό του ΠΟΥ λειτουργεί παράλληλα με κυβερνήσεις και άλλους εταίρους για να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας για όλους τους ανθρώπους.

Μαζί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες - μολυσματικές ασθένειες όπως η γρίπη και ο ιός HIV και μη μεταδοτικές, όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις.Βοηθούμε τις μητέρες και τα παιδιά να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, ώστε να μπορούν να προσβλέπουν σε ένα υγιές γήρας. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των ατόμων που αναπνέουν, τα τρόφιμα που τρώνε, το νερό που πίνουν - και τα φάρμακα και τα εμβόλια που χρειάζονται.

 

10 facts on physical activity

Reviewed February 2017

A lack of physical activity is a significant risk factor for noncommunicable diseases (NCDs) such as stroke, diabetes, and cancer. Less and less physical activity is occurring in many countries. Globally, 23% of adults and 81% school-going adolescents are not active enough.

Getting people to move more is a key strategy for reducing the burden of NCDs, as articulated in WHO's Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. The plan calls for a 10% reduction in physical inactivity by 2025, which contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

WHO provides recommendations for the minimum amounts of activity for all age groups for improved health, but it is important to know that doing some physical activity is better than doing none. Inactive people should start with small amounts of physical activity, as part of their daily routine, and gradually increase duration, frequency, and intensity over time. Countries and communities must also take action to provide individuals with more opportunities to be active.

10 γεγονότα σχετικά με τη σωματική άσκηση

Ανασκόπηση Φεβρουαρίου 2017

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs) όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο διαβήτης και ο καρκίνος. Όλο και λιγότερη σωματική δραστηριότητα συμβαίνει σε πολλές χώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 23% των ενηλίκων και το 81% των εφήβων σχολικής ηλικίας δεν είναι αρκετά δραστήριοι.

Το να κάνουμε τους ανθρώπους να κινηθούν περισσότερο αποτελεί βασική στρατηγική για τη μείωση της επιβάρυνσης των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως διατυπώνεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των ΜΔΚ 2013-2020. Το σχέδιο απαιτεί μείωση κατά 10% της σωματικής αδράνειας έως το 2025, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG).

Ο ΠΟΥ παρέχει συστάσεις για τα ελάχιστα ποσοστά δραστηριότητας για όλες τις ηλικιακές ομάδες για βελτίωση της υγείας, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάνοντας κάποια σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερο από το να μην κάνετε τίποτα. Οι αδρανείς άνθρωποι πρέπει να ξεκινούν με μικρές ποσότητες σωματικής δραστηριότητας, ως μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας, και να αυξάνουν σταδιακά τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ένταση με την πάροδο του χρόνου. Οι χώρες και οι κοινότητες πρέπει επίσης να αναλάβουν δράση για να παρέχουν στα άτομα περισσότερες ευκαιρίες να είναι ενεργοί.


Fact 1: Physical activity reduces the risk of disease

Physical activity reduces the risk of coronary heart disease and stroke, diabetes, hypertension, various types of cancer including colon cancer and breast cancer, as well as depression. Physical activity is also fundamental to energy balance and weight control. Globally, about 23% of adults and 81% of school-going adolescents are not active enough. Generally, women and girls are less active than men and boys, and older adults are less active than younger adults.

Γεγονός 1: Η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο ασθένειας
Η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη, υπέρτασης, διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του μαστού, καθώς και της κατάθλιψης. Η σωματική δραστηριότητα είναι επίσης θεμελιώδης για την ενεργειακή ισορροπία και τον έλεγχο βάρους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 23% των ενηλίκων και το 81% των εφήβων σχολικής ηλικίας δεν είναι αρκετά δραστήριοι. Γενικά, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι λιγότερο δραστήριοι από τους άνδρες και τα αγόρια, και οι ηλικιωμένοι ενήλικες είναι λιγότερο δραστήριοι από τους νεότερους ενήλικες.  


Fact 2: Regular physical activity helps to maintain a healthy body

People who are physically active:
* improve their muscular and cardio-respiratory fitness;
* improve their bone and functional health;
* have lower rates of coronary heart disease, high blood pressure, stroke, diabetes, cancer (including colon and breast cancer), and depression;
* have a lower risk of falling and of hip or vertebral fractures; and
* are more likely to maintain their weight.


Γεγονός 2: Η τακτική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς σώματος

’τομα που είναι σωματικά ενεργά:
* να βελτιώσουν τη μυϊκή και καρδιοαναπνευστική τους ικανότητα.
* να βελτιώσουν την οστική και λειτουργική υγεία τους.
* έχουν χαμηλότερα ποσοστά στεφανιαίας νόσου, υψηλή αρτηριακή πίεση, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη, καρκίνο (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου και του μαστού) και κατάθλιψη.
* έχουν μικρότερο κίνδυνο πτώσης και καταγμάτων ισχίων ή σπονδύλων. και
* είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν το βάρος τους.


Fact 3: Physical activity is not the same as sport

Physical activity is any bodily movement produced by the skeletal muscles that uses energy. This includes sports, exercise, and other activities such as playing, walking, household chores, gardening, and dancing. Any activity, be it for work, to walk or cycle to and from places, or as part of leisure time, has a health benefit.


 

Γεγονός 3: Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι η ίδια με τον αθλητισμό

Η σωματική δραστηριότητα είναι οποιαδήποτε σωματική κίνηση που παράγεται από τους σκελετικούς μύες που χρησιμοποιεί ενέργεια. Αυτό περιλαμβάνει αθλήματα, άσκηση και άλλες δραστηριότητες όπως παιχνίδι, περπάτημα, δουλειές του σπιτιού, κηπουρική και χορός. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε για δουλειά, για περπάτημα ή για ποδήλατο προς και από χώρους, είτε ως μέρος του ελεύθερου χρόνου, έχει όφελος για την υγεία.


Fact 4: Moderate and vigorous physical activity bring benefits

Intensity refers to the rate at which the activity is being performed. It can be thought of as how hard a person works to do an activity. The intensity of different forms of physical activity varies between people. Depending on an individual's relative level of fitness, examples of moderate physical activity could include: brisk walking, dancing, or household chores. Examples of vigorous physical activity could be: running, fast cycling, fast swimming, or moving heavy loads.

Γεγονός 4: Η μέτρια και έντονη σωματική δραστηριότητα φέρνει οφέλη

Η ένταση αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο εκτελείται η δραστηριότητα. Μπορεί να θεωρηθεί ως πόσο δύσκολο ένα άτομο εργάζεται για να κάνει μια δραστηριότητα. Η ένταση των διαφόρων μορφών φυσικής δραστηριότητας ποικίλλει μεταξύ των ανθρώπων. Ανάλογα με το σχετικό επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, παραδείγματα μέτριας φυσικής δραστηριότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: ζωηρό βάδισμα, χορό ή οικιακές εργασίες. Παραδείγματα έντονης σωματικής δραστηριότητας είναι: τρέξιμο, γρήγορο ποδήλατο, γρήγορο κολύμπι ή κινούμενα βαριά φορτία.


Fact 5: 60 minutes a day for people 5–17 years old

People aged 5–17 should have at least 60 minutes of moderate to vigorous physical activity daily. More than 60 minutes of physical activity a day brings additional health benefits.


 

Γεγονός 5: 60 λεπτά την ημέρα για άτομα ηλικίας 5-17 ετών

Οι άνθρωποι ηλικίας 5-17 ετών πρέπει να έχουν τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας καθημερινά. Περισσότερο από 60 λεπτά σωματικής άσκησης την ημέρα φέρνει επιπλέον οφέλη για την υγεία.Fact 6: 150 minutes a week for people 18–64 years old

Adults aged 18–64 should do at least 150 minutes of moderately intense physical activity each week, or at least 75 minutes of vigorous activity throughout the week, or an equivalent combination of moderate and vigorous activity. In order to be beneficial for cardio-respiratory health, all activity should be performed in bouts of at least 10 minutes duration.


Γεγονός 6: 150 λεπτά την εβδομάδα για άτομα ηλικίας 18-64 ετών

Οι ενήλικες ηλικίας 18-64 ετών πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτρια έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας καθ 'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή ισοδύναμο συνδυασμό μέτριας και έντονης δραστηριότητας. Προκειμένου να είναι επωφελής για την καρδιοαναπνευστική υγεία, όλες οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σε περιόδους τουλάχιστον 10 λεπτών.Fact 7: Adults aged 65 and above

The main recommendations for adults and older adults are the same. In addition, older adults with poor mobility should do physical activity to enhance balance and prevent falls 3 or more days per week. When older adults cannot do the recommended amount of physical activity due to health conditions, they should be as physically active as their abilities and conditions allow.


 

Γεγονός 7: Ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω

Οι κύριες συστάσεις για ενήλικες και ηλικιωμένους είναι οι ίδιες. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι με χαμηλή κινητικότητα πρέπει να κάνουν σωματική άσκηση για να βελτιώσουν την ισορροπία και να αποτρέψουν πτώσεις 3 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Όταν οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να κάνουν τη συνιστώμενη σωματική δραστηριότητα λόγω των συνθηκών υγείας, πρέπει να είναι τόσο σωματικά δραστήριοι όσο και οι δυνατότητές τους και οι συνθήκες.Fact 8: All healthy adults need to be physically active

Unless specific medical conditions indicate the contrary, WHO’s recommendations apply to all people – irrespective of gender, race, ethnicity, or income level. These recommendations also apply to individuals with chronic noncommunicable conditions, not related to mobility, such as hypertension or diabetes. Adults with disabilities should also follow WHO’s recommendations.


 

Γεγονός 8: Όλοι οι υγιείς ενήλικες πρέπει να είναι σωματικά ενεργοί

Εκτός αν συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις υποδεικνύουν το αντίθετο, οι συστάσεις της ΠΟΥ ισχύουν για όλους τους ανθρώπους - ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας ή εισοδήματος. Αυτές οι συστάσεις επίσης ισχύουν για άτομα με χρόνιες μη-μεταδοτικές καταστάσεις που δεν σχετίζονται με την κινητικότητα, όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης. Οι ενήλικες με αναπηρίες θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τις συστάσεις του ΠΟΥ.


Fact 9: Some physical activity is better than none

Inactive people should start with small amounts of physical activity and gradually increase duration, frequency, and intensity over time. Inactive adults, older adults, and those with disease limitations will have added health benefits when they become more active. Pregnant women, postpartum women, and persons with cardiac conditions may need to take extra precautions and seek medical advice before striving to achieve the recommended levels of physical activity.


 

Γεγονός 9: Κάποια σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από καμία

Οι αδρανείς άνθρωποι πρέπει να ξεκινούν με μικρές ποσότητες σωματικής δραστηριότητας και να αυξάνουν σταδιακά τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ένταση με την πάροδο του χρόνου. Οι ανενεργοί ενήλικες, οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι έχουν περιορισμούς της νόσου θα έχουν προσθέσει οφέλη για την υγεία όταν γίνουν πιο δραστήριοι. Οι έγκυες γυναίκες, οι γυναίκες μετά τον τοκετό και τα άτομα με καρδιακές παθήσεις μπορεί να χρειαστεί να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν προσπαθήσουν να επιτύχουν τα συνιστώμενα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.


Fact 10: Supportive environments and communities help people to be physically active

Urban and environmental policies have huge potential to increase levels of physical activity . These policies should ensure that:
* walking, cycling and other forms of active transportation are accessible and safe for all;
* labour and workplace policies encourage physical activity;
* schools have safe spaces and facilities for students to spend their free time actively; and
* sports and recreation facilities provide opportunities for everyone to be physically active.

Γεγονός 10: Τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα και οι κοινότητες βοηθούν τους ανθρώπους να είναι σωματικά δραστήριοι

Οι αστικές και περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν τεράστιες δυνατότητες να αυξήσουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
* το περπάτημα, το ποδήλατο και άλλες μορφές ενεργητικής μεταφοράς είναι προσβάσιμα και ασφαλή για όλους.
* οι πολιτικές εργασίας και εργασίας ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση.
* Τα σχολεία διαθέτουν ασφαλή χώρους και εγκαταστάσεις για τους μαθητές να ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους ενεργά. και
* Οι εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής παρέχουν ευκαιρίες για όλους να είναι σωματικά δραστήριοι.
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)- World Health Organization (WHO)

 Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2017+
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)- World Health Organization (WHO):
10 facts on physical activity
 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)