www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΣΤΙΒΟ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
(OPEN WATER SWIMMING RULES)

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης ορίζεται σαν κάθε αγώνας που λαμβάνει χώρα σε ποτάμια, λίμνες και πελάγη.
1.1.1. Κολύμβηση μακρινών αποστάσεων ορίζεται σαν κάθε αγώνας μέχρι 10 χλμ.
1.1.2. Μαραθώνια κολύμβηση ορίζεται σαν κάθε αγώνας πάνω από 10 χλμ.


2 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

Αλυτάρχης
Βοηθοί Αλυτάρχες
Επικεφαλής Χρονομέτρης + 3 Χρονομέτρες
Επικεφαλής Κριτής + 2 Κριτές Τερματισμού
Υπεύθυνος Ασφαλείας
Ιατρός Αγώνων
Υπεύθυνος Διαδρομής
Τεχνικός Υπεύθυνος
Κριτές Αγώνων ( ένας για κάθε κολυμβητή) εκτός αγώνων λιγότερο από 10χλμ.
Κριτές Στροφών
Αφέτης
Εκφωνητής
Υπεύθυνος Γραμματείας


3.: ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ
3.1. Έχει πλήρη εξουσία και τον έλενχο επί των όλων των υπευθύνων, θα εγκρίνει τους διορισμούς τους και θα τους κατευθύνει αναλόγως των ειδικών περιστάσεων ή κανονισμών που σχετίζονται με τον αγώνα.
Ο Αλυτάρχης εφαρμόζει τους κανονισμούς και αποφάσεις της FINA και αποφασίζει για όλα τα θέματα , που σχετίζονται με την διεξαγωγή της συνάντησης η του αγώνα, η τελική διευθέτηση των οποίων δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανονισμούς.
3.2. Έχει εξουσία να παρεμβαίνει στον αγώνα σε οποιοδήποτε στάδιο ώστε να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της FINA τηρούνται .
3.3. Εκδικάζει όλες τις ενστάσεις που σχετίζονται με την διεξαγωγή του αγώνα.
3.4. Αποφασίζει ότι οι αποφάσεις των κριτών και οι καταγραφέντες χρόνοι δεν συμφωνούν.
3.5. Δίνει σήμα στους κολυμβητές, με υψωμένη σημαία και κοφτά σφυρίγματα, ότι ο αγώνας πρόκειται να ξεκινήσει και όταν κρίνει, δείχνει με την σημαία του στον αφέτη ότι ο αγώνας μπορεί να αρχίσει .
3.6. Ακυρώνει όποιον κολυμβητή παραβιάζει τους κανονισμούς και υπέπεσε στην αντίληψη του ή του ανεφέρθη από τους εντεταλμένους υπευθύνους.

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ
3.7. Διασφαλίζει ότι όλοι οι αναγκαίοι υπεύθυνοι για τον αγώνα βρίσκονται στις αντίστοιχες θέσεις τους . Με την έγκριση του Αλυτάρχη τοποθετεί αντικαταστάτες για όσους απουσιάζουν, είναι ανεπαρκείς ή κρίνονται ακατάλληλοι. Μπορεί να τοποθετεί επιπρόσθετους υπευθύνους εάν αυτό είναι αναγκαίο.
3.8. Λαμβάνει όλες τις αναφορές πριν την έναρξη του αγώνα από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Πορείας και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και ενημερώνει τον Αλυτάρχη για τα περιεχόμενα τους , 15 λεπτά πριν την προσχεδιασμένη εκκίνηση του αγώνα.
3.9. Επικυρώνει την κλήρωση των Κριτών Αγώνων και τους τοποθετεί στα αντίστοιχα σκάφη συνοδείας.

Ο ΑΦΕΤΗΣ
3.10. Πρέπει να βρίσκεται σε μέρος τέτοιο ώστε να είναι ορατός από όλους τους διαγωνιζόμενους.
3.11. Σε σήμα του Αλυτάρχη υψώνει μια ευδιάκριτη σημαία σε κάθετη θέση.
3.12. Ταυτόχρονα κατεβάζει την σημαία και ενεργοποιεί ακουστό σήμα.


Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ
3.13. Τοποθετεί τουλάχιστον 3 Χρονομέτρες στις θέσεις τους για την αφετηρία και τερματισμό.
3.14. 15 λεπτά πριν την έναρξη, δίνει το σήμα για τον συγχρονισμό των ρολογιών.
3.15. Μαζεύει από κάθε Χρονομέτρη ένα χαρτί που γράφει τον χρόνο κάθε κολυμβητή και αν είναι αναγκαίο ελέγχει τα χρονόμετρα τους.
3.16. Καταγράφει η εξετάζει τον επίσημο χρόνο στο χαρτί για κάθε κολυμβητή.


ΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ
3.17. Χρονομετρούν τον κάθε κολυμβητή. Τα χρονόμετρα μπορούν να διαθέτουν μνήμη και ικανότητα εκτύπωσης και να έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διοίκησης .
3.18. Ξεκινούν τα χρονόμετρα τους με το σήμα έναρξης και τα σταματούν με εντολή του Επικεφαλής Χρονομέτρη.
3.19. Παραδίδουν ταχέως την κάρτα με τον χρόνο και τον αριθμό του αθλητή, αμέσως με την άφιξη του, στον Επικεφαλή Χρονομέτρη.
Σημείωση: όταν χρησιμοποιείται Αυτόματη Συσκευή ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται χρονόμετρα χειρός.


Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΡΙΤΗΣ
3.20. Τοποθετεί κάθε Κριτή στην θέση του.
3.21. Συγκεντρώνει, μετά τον αγώνα υπογεγραμμένα δελτία αποτελεσμάτων από κάθε Κριτή, επικυρώνει το αποτέλεσμα και τη θέση,
αποστέλλει δε αυτά στον Αλυτάρχη.


ΚΡΙΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Τρεις, ο ένας από αυτούς ο Επικεφαλής Κριτής.)
3.22. Τοποθετούνται στην γραμμή τερματισμού όπου θα έχουν σε κάθε περίπτωση καθαρή θέα του τερματισμού.
3.23. Καταγράφουν μετά από κάθε τερματισμό την θέση των κολυμβητών.
Σημείωση: Οι κριτές Τερματισμού δεν θα είναι και Χρονομέτρες .ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
3.28. Τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι κολυμβητές εκτελούν τις στροφές όπως υποδεικνύεται στα ενημερωτικά φυλλάδια και στην ενημέρωση πριν τον αγώνα.
3.29. Καταγράφουν κάθε παράβαση στις στροφές στα χαρτιά που τους έχουν δοθεί και υποδεικνύουν την παράβαση, την ώρα που διενεργείται, στον Αλυτάρχη με σφυρίγματα από σφυρίχτρα.
3.30. Με το πέρας των αγώνων φέρουν το φύλλο αγώνα υπογεγραμμένο και ταχέως, στο Επικεφαλή Κριτών.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.31. Είναι ο υπόλογος στον Αλυτάρχη για κάθε ζήτημα ασφαλείας κατά την διεξαγωγή του αγώνα.
3.32. Ελέγχει όλη την διαδρομή, με ιδιαίτερο βάρος στην αφετηρία και τον τερματισμό, ότι είναι ασφαλής, κατάλληλη και χωρίς εμπόδια.
3.33. Εξασφαλίζει ταχύπλοο σκάφος ασφαλείας, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, ώστε να παρέχει πλήρη υποστήριξη στα σκάφη συνοδείας.
3.34. Προμηθεύει πριν τον αγώνα, όλους τους κολυμβητές με ένα διάγραμμα που ευκρινώς καταγράφει ρεύματα /παλίρροιες και την ώρα των αλλαγών στην πορεία, δείχνοντας το πόσο επηρεάζουν αυτά την πορεία του κολυμβητή.
3.35. Σε συνεννόηση με τον Ιατρό Αγώνων ενημερώνουν τον Αλυτάρχη, εάν κατά την γνώμη τους οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για την διεξαγωγή του αγώνα και συστήνουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την διεξαγωγή.


Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
3.36. Είναι υπόλογος στον Αλυτάρχη για οτιδήποτε ιατρικό θέμα άπτεται του αγώνα και των κολυμβητών.
3.37. Ενημερώνει τις τοπικές ιατρικές αρχές για την φύση του αγώνα και διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε περιστατικό θα έχει άμεση πρόσβαση και αντιμετώπιση στα ιατρικά κέντρα.
3.38. Ομοίως με το 3.35.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
3.39. Είναι υπόλογος στην Επιτροπή Διοίκησης για την σωστή κατάσταση του στίβου.
3.40. Διασφαλίζει το ότι οι περιοχές αφετηρίας και τερματισμού είναι σημειωμένες σωστά, όλο το υλικό έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι χρειάζεται βρίσκεται στην θέση του.
3.41. Διασφαλίζει ότι σημεία αλλαγής είναι τοποθετημένα σωστά και με προσωπικό, πριν από την έναρξη του αγώνα.
3.42. Μαζί με τον Αλυτάρχη και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας ελέγχουν τον στίβο πριν την έναρξη του αγώνα.
3.43. Διασφαλίζει ότι οι Κριτές Στροφής βρίσκονται στις θέσεις τους πριν την έναρξη και το αναφέρουν στον Βοηθό Αλυτάρχη.


Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
3.44. Συγκεντρώνει και ετοιμάζει τους κολυμβητές πριν τον αγώνα και διασφαλίζει ότι οι κατάλληλες διευκολύνσεις υποδοχής είναι προσιτές σε κάθε διαγωνιζόμενο.
3.45. Διαπιστώνει ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει τον προσωπικό του αριθμό αγώνα και ότι όλοι οι κολυμβητές έχουν κομμένα νύχια και δεν φορούν κοσμήματα ούτε ρολόγια.
3.46. Βεβαιώνεται ότι όλοι οι κολυμβητές είναι παρόντες στον τόπο συγκέντρωσης στον συμφωνηθέντα χρόνο πριν την εκκίνηση.
3.47. Πληροφορεί τους κολυμβητές και τους Υπευθύνους για τον χρόνο που υπολείπεται πριν την εκκίνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι τα τελευταία πέντε λεπτά, από όπου κάθε λεπτό θα γίνεται προειδοποίηση.
3.48. Είναι υπεύθυνος για τα είδη ένδυσης και υλικού που έμειναν στην αφετηρία και για την μεταφορά και διαφύλαξη τους στον τόπο τερματισμού.
3.49. Διασφαλίζει ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι βγαίνουν από το νερό, διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την καλή τους κατάσταση – οι συνοδοί τους να μην παρευρίσκονται εκείνη την στιγμή.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
3.50. Καταγράφει εγκαταλείψεις από τον αγώνα, καταχωρεί τα αποτελέσματα σε επίσημα έγγραφα και σημειώνει την ομαδική βαθμολογία.


4. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ

4.1. Η εκκίνηση όλων των αγώνων ανοικτής θαλάσσης γίνεται με τους διαγωνιζόμενους να είναι όρθιοι ή σε βάθος (νερού ) τέτοιο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να κολυμπούν αμέσως μετά το σύνθημα.
4.2. Ομοίως με το 3.47.
4.3. Όταν ο αριθμός των διαγωνιζομένων δείχνει ότι η εκκίνηση θα πρέπει να χωριστεί σε Ανδρών και Γυναικών, τότε η εκκίνηση των Ανδρών γίνεται πριν από αυτή των Γυναικών.
4.4. Η γραμμή εκκίνησης πρέπει να είναι ευκρινής με μηχανισμό είτε πάνω από τα κεφάλια των κολυμβητών, είτε μπροστά τους, που θα μπορεί να τραβηχτεί.
4.5. Ο Αλυτάρχης δείχνει με ένα σημαιάκι ανυψωμένο και κοφτά σφυρίγματα με σφυρίχτρα ότι ο αγώνας πρόκειται να ξεκινήσει και δείχνοντας με το σημαιάκι τον Αφέτη δηλώνει ότι ο αγώνας είναι υπό την εποπτεία του Αφέτη.
4.6. Ο Αφέτης πρέπει να είναι τοποθετημένος έτσι που να είναι ορατός από όλους τους διαγωνιζομένους.
4.7. Το σήμα εκκίνησης πρέπει να είναι ταυτόχρονα ηχητικό και οπτικό.
4.8. Εάν κολυμβητές αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την εκκίνηση, ο Αλυτάρχης μπορεί να διατάξει την επανάληψη της .
4.9. Αν και μπορούν να ξεκινήσουν μαζί, Άνδρες και Γυναίκες, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα θεωρούνται ξεχωριστοί αγώνες.


5. Ο ΣΤΙΒΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

5.1. Παγκόσμια Πρωταθλήματα και αγώνες της FINA ανοικτής θαλάσσης 25 χλμ., 10 χλμ., 5 χλμ. διεξάγονται σε έναν τόπο και μια πορεία επικυρωμένη από την FINA.
5.2. Ο στίβος είναι σε νερό, αλμυρό ή γλυκό και πρέπει να υπόκειται στα λιγότερα ρεύματα και κύματα.
5.3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για την χρήση του στίβου εκδίδεται από τις τοπικές αρχές Υγείας και Ασφαλείας. Σε γενικές γραμμές το πιστοποιητικό αναφέρεται στην καθαρότητα του νερού, καθώς και στην ασφάλεια από άλλους παράγοντες.
5.4. Το μικρότερο βάθος του νερού θα πρέπει να είναι 1 μέτρο, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής.
5.5. Η κατώτερη θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι 14°C. Θα πρέπει να ελέγχεται την ημέρα του αγώνα, 2 ώρες πριν την εκκίνηση, στο μέσον της διαδρομής και σε βάθος 40cm. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει παρουσία Επιτροπής που θα απαρτίζεται από : έναν Αλυτάρχη, ένα Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και έναν προπονητή από μια από τις ομάδες διορισμένος κατά την διάρκεια συγκέντρωσης Προπονητών.
5.6. Όλες οι στροφές / αλλαγές της διαδρομής πρέπει να είναι ευδιάκριτες.
5.7. Ένα σκάφος ή μια πλατφόρμα αρκετά ευκρινής, με έναν Κριτή Στροφών πάνω, θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αλλαγή της διαδρομής, με τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την ορατότητα του κολυμβητή για την στροφή.
5.8. Οι σημαδούρες στροφής και τα σκάφη ή πλατφόρμες των Κριτών Στροφών πρέπει να μην αλλάζουν θέσεις από κύματα ή ρεύματα .
5.9. Η προσέγγιση στην γραμμή τερματισμού πρέπει να είναι ευκρινώς σημαδεμένη με έντονα χρώματα.
5.10. Ο τερματισμός πρέπει να είναι καθορισμένος και τοποθετημένος κάθετα.

6. Ο ΑΓΩΝΑΣ

6.1. Όλοι οι αγώνες ανοικτής θαλάσσης διεξάγονται σε ελεύθερο στυλ.
6.2. Οι Κριτές Αγώνα μπορούν να παρατηρήσουν όποιον κολυμβητή, ο οποίος κατά την γνώμη τους παίρνει αθέμιτο πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας άλλον κολυμβητή (σαν ΛΑΓΟ),
6.3. Το να στέκεται στον βυθό ο κολυμβητής, δεν τον ακυρώνει, εκτός αν περπατά ή πηδά.
6.4. Με εξαίρεση το 6.3. , οι κολυμβητές απαγορεύεται να λάβουν βοήθεια από σταθερά ή επιπλέοντα αντικείμενα και να μην έλθουν σε επαφή με το σκάφος συνοδείας ή το πλήρωμα σκόπιμα.
6.5. Κανένας κολυμβητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να φορά οτιδήποτε που θα βοηθούσε την ταχύτητα, την διάρκεια και την πλευστότητα του. Μπορεί να χρησιμοποιεί, γυαλάκια, κλιπ για την μύτη, το ανώτερο δύο σκουφάκια και τάπες για τα αυτιά.
6.6. Οι κολυμβητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γράσο ή άλλες παρόμοιες ουσίες.
6.7. Το τράβηγμα κολυμβητή από άλλο άτομο μέσα στο νερό, απαγορεύεται.
6.8. Όταν οι κολυμβητές λαμβάνουν τροφή δεν επιτρέπεται να καταπατείται ο 6.3. αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν τον 6.2.
6.9. Σε διεθνείς αγώνες 10 χλμ. και κάτω είναι υποχρεωτικό για το κεφάλι ή στο σκουφάκι να φαίνεται ο διεθνής κωδικός της κάθε χώρας ( με 3 γράμματα) και στις δύο πλευρές, καθώς και την σημαία της χώρας. Ο κωδικός της χώρας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 4 cm σε ύψος .
6.10. Όλοι οι κολυμβητές υποχρεούνται να έχουν ευκρινώς γραμμένο στον ώμο τους ή στο μπράτσο τους τον αριθμό τους με αδιάβροχη μελάνη.


7. Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

7.1. Η περιοχή που οδηγεί στον τερματισμό πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένη με σημαντήρες και ο χώρος θα στενεύει, όσο πλησιάζει στην γραμμή τερματισμού. Τα συνοδευτικά σκάφη ασφαλείας θα τοποθετούνται πλησίον της εισόδου του διαδρόμου τερματισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένα συνοδά σκάφη διασχίζουν ή εισέρχονται σε αυτόν τον χώρο.
7.2. Η περιοχή του τερματισμού, αν είναι δυνατόν μπορεί να είναι μια εξέδρα 5 μέτρων πλάτους δεμένη με πλωτήρες ώστε να μην μετακινείται από αέρα, κύμα ή το χτύπημα του κολυμβητή που τερματίζει. Ο τερματισμός πρέπει να βιντεοσκοπείται από βίντεο με slow–motion και χρονόμετρο.
7.3. Οι Κριτές Τερματισμού και οι Χρονομέτρες πρέπει να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τον τερματισμό καθ’ όλη την διάρκεια. Η περιοχή αυτή θα είναι αποκλειστικά γι’ αυτούς.
7.4. Ο συνοδός του κολυμβητή πρέπει να διευκολύνεται με κάθε τρόπο να φτάνει στον κολυμβητή που βγαίνει στην ξηρά.
7.5. Μερικοί κολυμβητές καθώς θα βγαίνουν από το νερό μπορεί να χρειαστούν βοήθεια. Μόνο όταν ζητήσουν οι ίδιοι ή είναι ορατή η ανάγκη βοηθείας, θα τους παράσχεται.
7.6. Ένα μέλος της Ιατρικής Ομάδας θα εξετάζει τους κολυμβητές καθώς θα βγαίνουν από το νερό. Θα τους παρέχεται και μια καρέκλα να κάθονται κατά την διάρκεια της εξέτασης.
7.7. Παρέχονται αναψυκτικά στους κολυμβητές, αμέσως μετά το τέλος των ιατρικών εξετάσεων.8. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

8.1. Στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης της FINA μια ομάδα δεν μπορεί να αποτελείται από πάνω από δυο άτομα Άντρες και δυο Γυναίκες της ίδιας Ομοσπονδίας.
8.2. Τα αποτελέσματα του ομαδικού αγωνίσματος καθορίζονται αθροίζοντας τους χρόνους των τριών ταχύτερων κολυμβητών από κάθε ομάδα οι οποίοι τερματίζουν εντός χρονικού ορίου 2 ωρών.
 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Κoλύμβησης)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Αγωνόδικος Επιτροπή, Κριτές, Γραμματεία Ελέγχoυ

Κατάρτιση πρoκριματικώv σειρών ημιτελικών και τελικώv

Εκκίvηση, Ελεύθερo, 'Υπτιo, Πρόσθιo, Πεταλoύδα, Μικτή Ατoμική κoλύμβηση

Ο αγώνας

Χρoνoμέτρηση

Παγκόσμιες Επιδόσεις

Αυτόματο Σύστημα Χρονομέτρησης, Καvovισμoί ηλικίας κατηγoριώv (Age Group Rules)
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Κανονισμοί, Κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης (Open Water)
Ορισμοί, Εντεταλμένοι, Καθήκοντα υπευθύνων, Στίβος, Αγώνες, Τερματισμός
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κανονισμοί, Μαραθώνια κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης (Open Water Marathon Swimming)
Ορισμοί, Εντεταλμένοι, Καθήκοντα υπευθύνων, Στίβος, Αγώνες, Τερματισμός