.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
by Spiros Doikas

 

English-Greek Medical Glossary (Muscles)
(Πηγή: http://www.translatum.gr/dictionary/greek-muscle-glossary.htm)

 
abductor απαγωγός
abductor digiti minimi απαγωγός του μικρού δακτύλου
abductor digiti minimi pedis απαγωγός του μικρού δακτύλου του ποδός
abductor digiti quinti απαγωγός του μικρού δακτύλου
abductor digiti quinti pedis απαγωγός του μικρού δακτύλου του ποδός
abductor muscle απαγωγός μυς
abductor ossis metatarsi quinti απαγωγός των οστών του μετακαρπίου
abductor pollicis brevis βραχύς απαγωγός του αντίχειρα
accelerator urinae βολβοσηραγγώδης μυς
adductor προσαγωγός
adductor hallucis προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού
adductor magnus μέγας προσαγωγός
adductor muscle προσαγωγός μυς
adductor pollicis προσαγωγός του αντίχειρα
affected muscle πάσχων μυς
anconeus muscle αγκωνιαίος μυς
anterior muscle πρόσθιος μυς
anterior scalene σκαληνός πρόσθιος
antibrachial extensors εκτείνοντες του αντιβράχιου
antibrachial flexors καμπτήρες του αντιβράχιου
antibrachium αντιβράχιο
arrestores pilorum muscle μυς ορθωτήρας των τριχών
articularis genus or subcrureus muscle μυς αρθρικός του γόνατος ή υπομηρίδιος μυς
arytenoideus transversus muscle εγκάρσιος αρυταινοειδής μυς
auricular anterior ωτιαίος πρόσθιος
auricular muscle μυς του ώτος
auricular posterior ωτιαίος οπίσθιος
auricular superior ωτιαίος άνω
auricularis muscle μυς του ώτος
azygos unvulae muscle άζυγος μυς της σταφυλής
belly of the muscle η γαστέρα του μυός
biceps brachii δικέφαλος βραχιόνιος
biceps femoris δικέφαλος μηριαίος
brachial muscle βραχιόνιος μυς
brachialis muscle βραχιόνιος μυς
brachioradialis βραχιοκερκιδικός
brachium βράχιο
bronchoesophageus muscle βρογχοεισοφάγειος μυς
buccinator muscle βυκανήτης μυς
bulbocavernosus βολβοσηραγγώδης μυς
calf muscles μύες της γαστροκνημίας
cervical spine αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
cervicis αυχενικός
chondropharyngeus muscle χονδροφαρυγγικός μυς
ciliaris muscle βλεφαριδικός μυς
coccygeus muscle κοκκυγικός μυς
compressor narium muscle στενών τους μυκτήρας μυς
congenerous muscle συναγωνιστής μυς
constrictor muscle σφιγκτήρας μυς
constrictor pharyngis muscle σφιγκτήρας του φάρυγγα μυς
constrictor urithrae muscle σφιγκτήρας της ουρήθρας
coracobrachial muscle κορακοβραχιόνιος μυς
coracobrachialis muscle κορακοβραχιόνιος μυς
corrugator cutis ani muscle σφιγκτήρας του απευθυσμένου
corrugator supercilii σφιγκτήρας των φρυδιών
cremaster muscle κρεμαστήρας μυς
cricoarytenoideus muscle κρικοαρυταινοειδής μυς
cricopharyngeus muscle κρικοφαρύγγειος μυς
cricothyreoideus muscle κρικοθυρεοειδής μυς
cruralis μέσος πλατύς μηριαίος μυς
deep εν τω βάθει
deep posterior crural muscles εν τω βάθει οπίσθιοι μύες του μηρού
deep posterior tibial muscles εν τω βάθει οπίσθιοι μύες της κνήμης
deltoid δελτοειδής
depression of the shoulder κατάσπαση του ώμου
depressor alae nasi muscle καθελκτήρας των πτερυγίων της μύτης
depressor anguli oris καθελκτήρας της γωνίας του στόματος
depressor anguli oris καθελκτήρας της γωνίας του στόματος
depressor angulioris muscle καθελκτήρας των άκρων του στόματος
depressor labii inferioris καθελκτήρας του κάτω χείλους
depressor labii muscle καθελκτήρας των χειλέων
depressor muscle καθελκτήρας μυς
depressor nasalis καθελκτήρας του ρινικού διαφράγματος
depressor septi nasi καθελκτήρας του ρινικού διαφράγματος
digastric muscle διγάστωρ, διγαστρικός μυς
dilatores naris anterior and posterior διαστολείς της μύτης πρόσθιοι και οπίσθιοι
dilitator of pupillae muscle διαστολέας της κόρης του οφθαλμού
distal άπω, περιφερικός, αφιστάμενος
distal to the midpoint περιφερικά της μεσότητας
dorsal interossei ραχιαίοι μεσόστεοι
downward rotation κάτω στροφή
elevation of the shoulder ανάσπαση του ώμου
epicranial επικράνιος
epicranial frontalis επικράνιος μετωπιαίος
epicranial occipitalis επικράνιος ινιακός
eversion πρηνισμός
extend εκτείνω
extension έκταση
extensor carpi radialis κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
extensor carpi radialis brevis μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
extensor carpi radialis longus βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
extensor carpi ulnaris ωλένιος εκτείνων τον καρπό
extensor communis digitorum muscle εκτείνων τους δακτύλους
extensor digiti minimi εκτείνων τον μικρό δάκτυλο
extensor digitorum εκτείνων τους δακτύλους
extensor digitorum brevis βραχύς εκτείνων τους δακτύλους του ποδιού
extensor digitorum longus μακρός εκτείνων τους δακτύλους του ποδιού
extensor hallucis brevis βραχύς εκτείνων τον μέγα δάκτυλο του ποδιού
extensor hallucis longus μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο του ποδιού
extensor indicis proprius εκτείνων τον δείκτη
extensor ossis metacarpi muscle τείνων τα οστά του μετακαρπίου
extensor pollicis brevis εκτείνων τον αντίχειρα βραχύς
extensor pollicis lοngus εκτείνων τον αντίχειρα μακρός
external oblique muscle έξω λοξός μυς
fascial περιτονιακό
fat filament παχύ μικκύλιο
fibrositis συνδετικίτιδα
filament μικκύλιο
flexor brevis minimi digiti βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου
flexor carpi radialis κερκιδικός καμπτήρας του καρπού
flexor carpi ulnaris ωλένιος καμπτήρας του καρπού
flexor digiti quinti brevis βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου
flexor digitorum brevis βραχύς καμπτήρας των δακτύλων
flexor digitorum profundus καμπτήρας των δακτύλων του χεριού εν τω βάθει
flexor digitorum superficialis καμπτήρας των δακτύλων του χεριού επιπολής
flexor hallucis brevis βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού
flexor hallucis longus μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού
flexor ossis metacarpi muscle καμπτήρας των οστών του μετακαρπίου
flexor pollicis brevis βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα
flexor pollicis longus μακρός καμπτήρας του αντίχειρα
foot muscles μύες του άκρου του ποδιού
forearm αντιβράχιο
frontal muscle μετωπιαίος μυς
frontalis muscle μετωπιαίος μυς
fusal ατρακτιαίος
gastrocnemius γαστροκνήμιος
genioglossus muscle γενειογλωσσικός μυς
geniohyoid muscle γενειοϋοειδης μυς
geniohyoideus muscle γενειοϋοειδης μυς
glossopalatinus muscle γλωσσοϋπερώιος μυς
gluteus maximus μείζων γλουτιαίος
gluteus medius μέσος γλουτιαίος
gluteus minimus ελάσσων γλουτιαίος
gracilis ισχνός, ισχνός προσαγωγός, έσω ορθός μηριαίος
hand χέρι
hyglossus muscle υογλωσσικός μυς
iliac muscle λαγόνιος μυς
iliacus muscle λαγόνιος μυς
iliocostal muscle λαγονοπλευρικός μυς
iliocostalis cervicis muscle αυχενικός λαγονοπλευρικός μυς
iliocostalis dorsi muscle ραχιαίος λαγονοπλευρικός μυς
iliocostalis lumborum muscle βουβωνικός λαγονοπλευρικός μυς
iliocostalis thoracis λαγονοπλευρικός θωρακικός
iliopsoas λαγονοψοΐτης
inferior gemellus δίδυμος κάτω
infraspinatus υπακάνθιος
inner rotation έσω στροφή
insertion κατάφυση του μυός
intercostal lateral μεσοπλεύριοι έξω
intercostal medial μεσοπλεύριοι έσω
intercostal muscle μεσοπλεύριος μυς
intercostalis muscle μεσοπλεύριος μυς
internal oblique muscle έξω λοξός μυς
interossei dorsales μεσόστεοι ραχιαίοι του ποδιού
interossei plantares μεσόστεοι πελματιαίοι
interosseus dorsalis muscle μεσόστεος ραχιαίος μυς
interosseus palmaris muscle μεσόστεος παλαμιαίος μυς
interspinal muscle μεσοσπονδύλιος μυς
interspinalis μεσακάνθιος
interspinalis muscle μεσοσπονδύλιος μυς
intertransversi μεσεγκάρσιοι
intertransversi anterior μεσεγκάρσιοι πρόσθιοι
intertransversi lateral μεσεγκάρσιοι έξω
intertransversi medial μεσεγκάρσιοι έσω
intertransversi posterior μεσεγκάρσιοι οπίσθιοι
intrafusal ενδοατρακτιαίος
inversion υπτιασμός
lateral pterygoid έξω πτερυγοειδής
latissimus dorsi πλατύς ραχιαίος
layer στιβάδα
levator alae nasi muscle ανελκτήρας των πτερυγίων της ρινός
levator anguli oris ανελκτήρας της γωνίας του στόματος
levator ani muscle ανελκτήρας του απευθυσμένου
levator costae muscle ανελκτήρας των πλευρών
levator labii superioris muscle ανελκτήρας του άνω χείλους
levator muscle ανελκτήρας μυς
levator palati muscle ανελκτήρας της μαλακής υπερώας
levator paplebrae superioris muscle άνω ανελκτήρας του βλεφάρου
levator scapulae ανελκτήρας της ωμοπλάτης
lingual muscle γλωσσικός μυς
long rotators μακροί περιστροφείς των νώτων
longissimus capitis μήκιστος κεφαλικός
longissimus cervicis μήκιστος αυχενικός
longissimus thoracis μήκιστος θωρακικός
longus capitis επιμήκης κεφαλικός
longus colli επιμήκης τραχηλικός
lower extremities κάτω άκρα
lumbar spine οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
lumbricales ελμινθοειδείς του ποδιού
lumbricalis manus muscle σκωληκοειδής της χειρός, ελμινθοειδής της χειρός
lumbricalis pedis muscle σκωληκοειδής του ποδός, ελμινθοειδής του ποδός
lumbricals ελμινθοειδείς του ποδιού
masseter μασητήρας
medial pterygoid μέσος πτερυγοειδής
middle and lower trapezius μέσος και κάτω τραπέζιος
middle scalene σκαληνός μέσος
motor endplate τελική κινητική πλάκα
multifidus πολυσχιδής
muscle belly η γαστέρα του μυός
muscle cell μυϊκό κύτταρο
muscle contraction συστολή του μυός
muscle fascicle μυϊκή δέσμη
muscle fibre μυϊκή ίνα
muscle fibril μυϊκό ινίδιο
muscle insertion κατάφυση του μυός
muscle origin έκφυση του μυός
muscle sensory receptors αισθητικοί υποδοχείς του μυ
muscle spindle function λειτουργία της μυϊκής ατράκτου
muscle spindle hypothesis υπόθεση της μυϊκής ατράκτου
muscolosckeletal μυοσκελετικός
muscolotendinous μυοτενοντώδης
muscular atrophy μυϊκή ατροφία
muscular dystrophy μυϊκή δυστροφία
muscular rheumatism μυϊκός ρευματισμός
muscular system μυϊκό σύστημα
muscular tone μυϊκός τόνος
muscularis μυϊκή στιβάδα
musculature μυϊκό σύστημα
myalgia μυαλγία
myasthenia μυασθένεια
mylohyodeus muscle γναθοϋοειδής μυς
mylohyoid γναθοϋοειδής μυς
myoangelosis μυοαγκύλωση
myofascial μυοπεριτονιακό
myofibril μυϊκό ινίδιο, μυοϊνίδιο
myofibrositis μυοσυνδετικίτιδα
oblique muscle λοξός μυς
obliquus capitis inferior muscle ελάσσων λοξός κεφαλικός μυς
obliquus capitis superior muscle μείζων λοξός κεφαλικός μυς
obliquus extremus abdominis muscle έξω λοξός κοιλιακός μυς
obliquus internus abdominis muscle έσω λοξός κοιλιακός μυς
obturator externus έξω θυροειδής
obturator internus έσω θυροειδής
occipital muscle ινιακός μυς
occipitalis muscle ινιακός μυς
occipitofrontalis muscle ινιακομετωπικός μυς
ocular muscles μύες των οφθαλμών
omohyoid muscle ωμοϋοειδής μυς
opponens pollicis αντιθετικός του αντίχειρα
orbicular oculi muscle σφιγκτήρας των βλεφάρων
orbicular oris muscle σφιγκτήρας του στόματος
orbicularis oculi muscle σφιγκτήρας των βλεφάρων
orbicularis oris muscle σφιγκτήρας του στόματος
origin έκφυση του μυός
outer rotation έξω στροφή
overloading υπερφόρτωση
overshortening υπερβράχυνση
overstretching υπερδιάταση
palmar and volar παλαμιαία και παλαμική
palmar interossei muscles μεσόστεοι παλαμιαίοι μύες
palmar muscle παλαμιαίος μυς
palmaris brevis muscle ελάσσων παλαμιαίος μυς
palmaris longus muscle μείζων παλαμιαίος μυς
palmaris muscle παλαμιαίος μυς
paraspinal muscles παρασπονδύλιοι μύες
parietofrontal κροταφοβρεγματικός
pectineus κτενίτης
pectoralis major μείζων θωρακικός
pectoralis minor έλασσον θωρακικός
peroneus brevis βραχύς περονιαίος
peroneus longus μακρύς περονιαίος
peroneus tertius τρίτος περονιαίος
piriformis απιοειδής
plantar interossei μεσόστεοι πελματιαίοι
plantar muscle πελματιαίος μυς
plantaris muscle πελματιαίος μυς
platysma μυώδες πλάτυσμα
popliteus ιγνυακός
posterior muscle οπίσθιος μυς
posterior scalene σκαληνός οπίσθιος
pronation πρηνισμός
pronator quadratus τατράγωνος πρηνιστής
pronator teres στρογγύλος πρηνιστής
protraction πρόταξη
protractor muscle προελκτικός μυς
proximal εγγύς, εγγύτερος, κεντρικός
psoas major muscle μείζων ψοΐτης μυς
psoas minor muscle ελάσσων ψοΐτης μυς
pyramidalis abdominis κοιλιακός πυραμοειδής
pyramidalis muscle πυραμοειδής μυς
quadratus lumborum τετράγωνος οσφυϊκός
quadratus plantae τετράγωνος πελματιαίος
rectus abdominis κοιλιακός ορθός
rectus capitis anterior πρόσθιος ορθός κεφαλικός μυς
rectus capitis lateralis ορθός κεφαλικός μυς έξω
rectus capitis posterior major μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς
rectus capitis posterior minor ελλάσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς
rectus femoris ορθός μηριαίος
retraction οπισθόταξη
rhomboid major μείζον ρομβοειδής
rhomboid minor ελάσσων ρομβοειδής
rhomboideus major μείζον ρομβοειδής
rhomboideus minor ελάσσων ρομβοειδής
risorius γελαστήριος
rotation στροφή
rotator στροφέας
rotator cuff μυοτενοντώδεις δομές που περιβάλλουν τον ώμο
rotatores στροφείς
rotators στροφείς
sarcolemma σαρκείλημμα
sarcomere σαρκομέριο
sarcoplasmic reticulum σαρκοπλασματικό δίκτυο
sartorius muscle ραπτικός μυς
scalenus σκαληνός
scalenus maximus σκαληνός μείζων
scalenus minimus σκαληνός ελάσσων
semimembranosus ημιυμενώδης
semitendinosus ημιτενοντώδης
serratus anterior muscle πρόσθιος οδοντωτός μυς
serratus muscle οδοντωτός μυς
serratus posterior inferior οδοντωτός οπίσθιος κάτω
serratus posterior muscle οδοντωτός οπίσθιος μυς
serratus posterior superior οδοντωτός οπίσθιος άνω
short rotators βραχείς περιστροφείς των νώτων
shorten βραχύνω
shortening βράχυνση
shoulder region περιοχή του ώμου
skeletal muscle σκελετικός μυς
smooth muscles λείοι μύες
soleus πελματικός
spinalis capitis ακανθώδης κεφαλικός
spinalis cervicis ακανθώδης αυχενικός
spinalis cervicis muscle αυχενικός ακανθεγκάρσιος μυς
spinalis thoracis ακανθώδης θωρακικός
splenus capitis σπληνιοειδής κεφαλικός
splenus cervicis σπληνιοειδής αυχενικός
sternalis στερνίτης
sternocleidomastoid στερνοκλειδομαστοειδής
sternohyoid muscle στερνοϋοειδής μυς
sternohyoideus muscle στερνοϋοειδής μυς
sternothyreoid muscle στερνοθυρεοειδής μυς
sternothyreoideus muscle στερνοθυρεοειδής μυς
stretch διατείνω, τεντώνω
stretching διάταση, τέντωμα
striated muscles γραμμωτοί μύες
striped muscles γραμμωτοί μύες
stylohyoid βελονοϋοειδής
subclavius υποκλείδιος
subcostal muscles υποπλεύριοι μύες
suboccipital muscles υπινιακοί μύες
subscapularis υποπλάτιος
superior gemellus δίδυμος άνω
supination υπτιασμός
supinator υπτιαστής
supraclavicularis muscle υπερκλείδιος μυς
supraspinatus υπερακάνθιος
supraspinous υπερακανθώδης
suspensory of duodenum αναρτήρας του δωδεκαδάκτυλου
temporalis κροταφικός
temporomandibular joint κροταφογναθική άρθρωση
tensor fascia lata τείνων την πλατεία περιτονία
teres major μείζων στρογγύλος
teres minor ελλάσων στρογγύλος
thenar muscles μύες του θέναρος
theyreohyoideus muscle θυρεοειδής μυς
thigh muscles μύες του μηρού
thin filament λεπτό μικκύλιο
thoracolumbar spine θωρακοοσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
thyreoarytaenoideus muscle θυρεοαρυταινοειδής μυς
thyrohyoid θυροϋοειδής μυς
tibialis anterior πρόσθιος κνημιαίος
tibialis posterior οπίσθιος κνημιαίος
transversospinal muscles εγκαρσιακανθώδεις μύες
transversus abdominis κοιλιακός εγκάρσιος
trapezius muscle τραπέζιος μυς
trapezoid muscle τραπεζοειδής μυς
triceps βραχιόνιος τρικέφαλος
upper extremities άνω άκρα
upper extremity άνω άκρο
upper trapezius άνω τραπέζιος
upward rotation άνω στροφή
vastus intermedius μέσος πλατύς
vastus lateralis έξω πλατύς
vastus medialis έσω πλατύς
ventricularis κοιλιακός
ventrolateral πλαγιοκοιλιακός
volar παλαμικός
wrist muscles μύες του καρπού
zygomaticus major ζυγωματικός μείζων
zygomaticus minor ζυγωματικός ελλάσων
zygomaticus muscle ζυγωματικός μυς

 

 

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθε΅ατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθε΅ατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δη΅ήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης