.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

Μια ματιά στην εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ – Έκδοση 2006
Περίληψη στα ελληνικά
Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition
Summary in Greek

 

Η έκθεση «Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους εκπαιδευτές, στους δια΅ορφωτές πολιτικής, στους ΅αθητές και τους γονείς τους ΅ια πλούσια συλλογή δεδο΅ένων που αφορούν σχεδόν κάθε ποσοτική και ποιοτική πτυχή των εκπαιδευτικών επιδόσεων και πολιτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και σε πολλές χώρες ΅η εταίρους του Οργανισ΅ού. Πέρα από τις πληροφορίες σχετικά ΅ε τις επιδόσεις, τους πόρους, τα ποσοστά συ΅΅ετοχής και τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης, η έκθεση παραθέτει εκείνες τις αντικει΅ενικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση θε΅άτων όπως η ση΅ασία που προσδίδεται στη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων, το ιδανικό ΅έγεθος της σχολικής τάξης ή η διάρκεια του σχολικού έτους.
 
Εξετάζοντας την ποιότητα των εκπαιδευτικών συστη΅άτων
Το 2003 το Πρόγρα΅΅α του ΟΟΣΑ για τη ∆ιεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA) ΅έτρησε τις επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων ΅αθητών στα ΅αθητικά στις χώρες ΅έλη του Οργανισ΅ού. Οι βαθ΅ολογίες που πέτυχαν η Κορέα, η Ολλανδία και η Φινλανδία ήταν υψηλότερες του ΅έσου όρου όλων των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ και το επίπεδο επάρκειας των ΅αθητών τους ήταν πάνω από ΅ισό επίπεδο υψηλότερο του ΅έσου όρου. Έντεκα άλλες χώρες (Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία, ∆ανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισλανδία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία και Τσεχία) συγκέντρωσαν βαθ΅ολογίες υψηλότερες του ΅έσου όρου του ΟΟΣΑ. Οι επιδόσεις της Αυστρίας, της Γερ΅ανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβακίας ήταν παρε΅φερείς ΅ε το ΅έσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ οι επιδόσεις των υπόλοιπων 11 χωρών ήταν χα΅ηλότερες του ΅έσου όρου.
Μολονότι παρό΅οια σύγκριση των επιδόσεων δεν υφίσταται για τις προηγού΅ενες γενιές, η ολοκλήρωση των διάφορων εκπαιδευτικών βαθ΅ίδων παρέχει ΅ια εικόνα των ΅ορφωτικών επιπέδων. Κατά ΅έσο όρο, σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, το 42% του ενήλικου πληθυσ΅ού έχει ολοκληρώσει ΅όνο την ανώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση. Περίπου το 30% των ενηλίκων διαθέτει ΅όρφωση ΅όνο πρωτοβάθ΅ιας ή κατώτερης δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης και το 25% τριτοβάθ΅ιας. Ό΅ως, οι χώρες ε΅φανίζουν ση΅αντικές διαφορές ως προς το ΅ορφωτικό επίπεδο στο εσωτερικό τους.
Η Ευρώπη και οι Ηνω΅ένες Πολιτείες υστερούν όλο και περισσότερο έναντι των χωρών της Ανατολικής Ασίας. Το βιοτικό επίπεδο στην Κορέα δύο γενεές πριν ήταν ό΅οιο ΅ε αυτό του Αφγανιστάν σή΅ερα και η χώρα συγκαταλεγόταν ΅εταξύ των χωρών ΅ε τις χα΅ηλότερες επιδόσεις στην εκπαίδευση. Σή΅ερα, το 97% όλων των Κορεατών ηλικίας 25-34 ετών έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό ΅εταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η ε΅πειρία της Κορέας δεν είναι ΅οναδική. Μεταξύ του 1995 και του 2004 ο αριθ΅ός των φοιτητών υπερδιπλασιάστηκε στην Κίνα και τη Μαλαισία και αυξήθηκε κατά 83% στην Ταϊλάνδη και κατά 51% στην Ινδία.
Η Ασία ση΅ειώνει επίσης καλές επιδόσεις όσον αφορά την ποιότητα. Στις Ηνω΅ένες Πολιτείες και στην πλειονότητα των ΅εγάλων οικονο΅ιών της Ευρώπης, οι επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων στην αξιολόγηση του PISA είναι χα΅ηλότερες ή κυ΅αίνονται γύρω από το ΅έσο όρο του ΟΟΣΑ. Τα έξι εκπαιδευτικά συστή΅ατα της Ανατολικής Ασίας που συ΅΅ετείχαν στο Πρόγρα΅΅α PISA 2003 συγκαταλέχθηκαν ΅εταξύ των 10 καλύτερων και η επιτυχία τους αφορούσε το σύνολο σχεδόν των ΅αθητών. Αντίθετα, το 20% των δεκαπεντάχρονων κατά ΅έσο όρο στην ΕΕ και πάνω από το ένα τέταρτο στις Ηνω΅ένες Πολιτείες κατατάχτηκε στο Επίπεδο 1 (το χα΅ηλότερο επίπεδο του PISA) ή κάτω από αυτό. Στις χώρες του ΟΟΣΑ ως σύνολο οι ΅αθητές που προέρχονται από τις πιο άπορες οικογένειες έχουν κατά ΅έσο όρο 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται είτε στο Επίπεδο 1 είτε χα΅ηλότερα σε σχέση ΅ε αυτούς που προέρχονται από τα πιο ευνοη΅ένα κοινωνικοοικονο΅ικά υπόβαθρα..
 
Μέγεθος της σχολικής τάξης: Το ΅ικρότερο πιθανόν να ΅ην είναι πάντα καλύτερο
Τα αποτελέσ΅ατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει απλός συσχετισ΅ός ΅εταξύ της αναλογίας ΅αθητή / διδάσκοντος και των επιδόσεων. Οι σχολικές τάξεις στην Ιαπωνία, την Κορέα, το Μεξικό, τη Βραζιλία, το Ισραήλ και τη Χιλή περιλα΅βάνουν 30 ή περισσότερους ΅αθητές έναντι των 20 ή λιγότερων ΅αθητών στη ∆ανία, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λουξε΅βούργο και τη Ρωσική Ο΅οσπονδία, αλλά ΅όνο το 2,7% των ΅αθητών στο Λουξε΅βούργο, για παράδειγ΅α, κατατάσσεται στην υψηλότερη ο΅άδα στην κλί΅ακα του PISA για τα ΅αθη΅ατικά σε σύγκριση ΅ε το 8,2% στην Ιαπωνία.
Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και ΅αθητών επηρεάζεται επίσης από τον αριθ΅ό των τάξεων ή των ΅αθητών για τους οποίους είναι υπεύθυνος ένας δάσκαλος, το διδακτικό αντικεί΅ενο, την κατανο΅ή του χρόνου του εκπαιδευτικού ΅εταξύ διδασκαλίας και άλλων καθηκόντων, την ο΅αδοποίηση των ΅αθητών στο εσωτερικό της τάξης και την πρακτική της ο΅αδικής διδασκαλίας.
Ισόρροπη συ΅΅ετοχή των δυο φύλων: Οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των κοριτσιών υπερβαίνουν αυτές των αγοριών
Οι διαφορές ΅εταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τα ποσοστά εκπαιδευτικών προσόντων ΅εταβάλλονται υπέρ των γυναικών. Όσον αφορά την ηλικιακή ο΅άδα 55-64 ετών, η ΅έση διάρκεια των επίση΅ων σπουδών ευνοεί τις γυναίκες σε τρεις χώρες ΅όνο, αλλά για την ηλικιακή ο΅άδα 25-34 ετών ο ΅έσος αριθ΅ός ετών ολοκληρω΅ένων σπουδών είναι υψηλότερος ΅εταξύ των γυναικών στις 20 από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ, και ΅όνο 2 από τις υπόλοιπες 10 χώρες (Ελβετία και Τουρκία) καταγράφουν διαφορές ΅εγαλύτερες από 0,5 έτη υπέρ των ανδρών.
Τα ποσοστά αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση για τα κορίτσια υπερβαίνουν αυτά των αγοριών σε 19 από 22 χώρες του ΟΟΣΑ και στις 3 χώρες εταίρους στις οποίες τα συνολικά ποσοστά αποφοίτησης ΅πορούν να συγκριθούν ΅εταξύ των φύλων. Η διαφορά υπέρ των κοριτσιών ξεπερνά τις 10 ποσοστιαίες ΅ονάδες στη ∆ανία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Φινλανδία και τη Βραζιλία. Στην Τουρκία τα ποσοστά αποφοίτησης των αγοριών είναι κατά οκτώ ποσοστιαίες ΅ονάδες υψηλότερα, ενώ στην Ελβετία και την Κορέα η διαφορά είναι ΅ικρότερη από ΅ια ποσοστιαία ΅ονάδα.. 
 
Μισθοί και φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών: ΅εικτή εικόνα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ
Οι ΅ισθοί των διδασκόντων ΅ε τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας στην πρωτοβάθ΅ια και στην κατώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση κατ’αναλογία προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι χα΅ηλότεροι στην Ισλανδία (0,69), τη Νορβηγία (0,87), την Ουγγαρία (0,91), την Πολωνία (0,83) και το Ισραήλ (0,73), και υψηλότεροι στην Κορέα (2,37 στην πρωτοβάθ΅ια και 2,36 στην κατώτερη δευτεροβάθ΅ια), το Μεξικό (2,09 στην κατώτερη δευτεροβάθ΅ια) και την Τουρκία (2,44 στην πρωτοβάθ΅ια). Στην ανώτερη δευτεροβάθ΅ια γενική εκπαίδευση οι χα΅ηλότερες αναλογίες εντοπίζονται στη Νορβηγία (0,87), την Πολωνία (0,83), την Ισλανδία (0,94) και το Ισραήλ (0,73).
Οι ΅ισθοί των διδασκόντων ΅ε τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας στην κατώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση κυ΅αίνονται από περίπου 10.000 δολάρια ΗΠΑ στην Πολωνία έως 48.000 δολάρια ΗΠΑ ή περισσότερα στη Γερ΅ανία, την Ελβετία και την Κορέα, ενώ υπερβαίνουν τα 80.000 δολάρια στο Λουξε΅βούργο.
Οι ΅ισθοί των διδασκόντων αυξήθηκαν σε πραγ΅ατικούς όρους κατά την οκταετία 1996-2004 σε όλες σχεδόν τις χώρες. Οι ΅εγαλύτερες αυξήσεις συντελέστηκαν στο Μεξικό, την Ουγγαρία και τη Φιλανδία. Οι ΅ισθοί στην πρωτοβάθ΅ια και την ανώτερη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση ΅ειώθηκαν σε πραγ΅ατικούς όρους κατά την ίδια περίοδο στην Ισπανία, ΅ολονότι παρα΅ένουν υψηλότεροι από το ΅έσο επίπεδο του ΟΟΣΑ.
Ο αριθ΅ός των ετήσιων διδακτικών ωρών στα δη΅όσια σχολεία υπολογίζεται κατά ΅έσο όρο σε 704 ώρες, αλλά ποικίλλει από πάνω από 1.000 ώρες στο Μεξικό και τις Ηνω΅ένες Πολιτείες έως 534 ώρες στην Ιαπωνία. Υφίστανται επίσης ση΅αντικές διαφορές όσον αφορά την κατανο΅ή του χρόνου διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Έτσι, για παράδειγ΅α, οι εκπαιδευτικοί στην Ισλανδία εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως, ΅ολονότι το σχολικό έτος διαρκεί 36 εβδο΅άδες, απ’ό,τι οι συνάδελφοί τους στη ∆ανία όπου το σχολικό έτος διαρκεί 42 εβδο΅άδες. Εντούτοις, οι διδακτικές ώρες είναι ΅όνο ένας δείκτης του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών, ο οποίος ΅πορεί επίσης να περιλα΅βάνει ΅εγάλες ποσότητες χρόνου που αφιερώνονται, για παράδειγ΅α, στην προετοι΅ασία και τη βαθ΅ολόγηση ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Οι ώρες διδασκαλίας για τους ΅αθητές ηλικίας 7-14 ετών φτάνουν κατά ΅έσο όρο τις 6.847 ώρες στις χώρες του ΟΟΣΑ και κατανέ΅ονται ως εξής ανά ηλικία: 1.570 ώρες ΅εταξύ 7-8 ετών, 2.494 ώρες ΅εταξύ 9-11 ετών και 2.785 ώρες ΅εταξύ 12-14 ετών. Κατά ΅έσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το 50% του υποχρεωτικού χρόνου διδασκαλίας για τους ΅αθητές ηλικίας 9-11 ετών αφιερώνεται στην ανάγνωση, τη γραφή, τα ΅αθη΅ατικά και τις επιστή΅ες, ενώ για τους ΅αθητές ηλικίας 12-14 ετών το ποσοστό ΅ειώνεται σε 41%. Όσον αφορά τους ΅αθητές από 9 έως 11 ετών το κο΅΅άτι του υποχρεωτικού προγρά΅΅ατος σπουδών που αφιερώνεται στην ανάγνωση και τη γραφή διαφέρει ευρέως ΅εταξύ των χωρών: από 13% ή λιγότερο στην Αυστραλία, τη Χιλή και το Ισραήλ έως 30% στη Γαλλία, το Μεξικό και την Ολλανδία. Υφίσταται επίσης ση΅αντική διαφορά ως προς το χρόνο που αφιερώνεται στις σύγχρονες ξένες γλώσσες, ο οποίος κυ΅αίνεται από 1% ή λιγότερο στην Αγγλία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και το Μεξικό έως 21% στο Λουξε΅βούργο.
 
Το κόστος της σχολικής εκπαίδευσης: κατά ΅έσο όρο 5,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση υπολογίζονται κατά ΅έσο όρο στο 5,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ και κυ΅αίνονται από 3,7% στην Τουρκία έως 8% στην Ισλανδία. Οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά ΅αθητή σε ΅ια τυπική χώρα του ΟΟΣΑ ανέρχονται σε 5.450 δολάρια ΗΠΑ ετησίως στην πρωτοβάθ΅ια εκπαίδευση, 6.962 δολάρια στη δευτεροβάθ΅ια και11.254 στην τριτοβάθ΅ια. Οι χώρες του ΟΟΣΑ δαπανούν κατά ΅έσο όρο 77.204 δολάρια ΗΠΑ ανά ΅αθητή κατά τη θεωρητική διάρκεια της πρωτοβάθ΅ιας και της δευτεροβάθ΅ιας φοίτησης. Τα σύνολα κυ΅αίνονται από λιγότερο από 40.000 δολάρια ΗΠΑ στο Μεξικό, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τουρκία, τη Βραζιλία, τη Χιλή και τη Ρωσική Ο΅οσπονδία έως 100.000 ή περισσότερα στην Αυστρία, τη ∆ανία, την Ελβετία, τις Ηνω΅ένες Πολιτείες, την Ισλανδία, την Ιταλία, το Λουξε΅βούργο και τη Νορβηγία. Σε τριτοβάθ΅ιο επίπεδο, η ΅εγάλη ποικιλία των προσφερό΅ενων προγρα΅΅άτων σπουδών δυσχεραίνει τη διεξαγωγή συγκρίσεων. Για παράδειγ΅α, οι ετήσιες δαπάνες ανά σπουδαστή της τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης στην Ιαπωνία είναι παρό΅οιες ΅ε τις δαπάνες στη Γερ΅ανία (11.556 δολάρια ΗΠΑ στην Ιαπωνία και 11.594 στη Γερ΅ανία). Ό΅ως, η ΅έση διάρκεια των τριτοβάθ΅ιων σπουδών είναι 5,4 έτη στη Γερ΅ανία έναντι 4,1 στην Ιαπωνία, ΅ε αποτέλεσ΅α οι σωρευτικές δαπάνες για κάθε σπουδαστή της τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης να ανέρχονται στα 47.031 δολάρια ΗΠΑ στην Ιαπωνία έναντι των 62.187 δολαρίων στη Γερ΅ανία.
Θα πρέπει να ση΅ειωθεί ότι οι χα΅ηλότερες δαπάνες ανά ΅ονάδα δεν οδηγούν αναγκαστικά σε χα΅ηλότερα επιτεύγ΅ατα. Για παράδειγ΅α, οι δαπάνες στην Κορέα και την Ολλανδία είναι χα΅ηλότερες του ΅έσου όρου του ΟΟΣΑ για την πρωτοβάθ΅ια και τη δευτεροβάθ΅ια εκπαίδευση, εντούτοις και οι δύο χώρες συγκαταλέγονται ΅εταξύ των χωρών ΅ε τις καλύτερες επιδόσεις στην έρευνα του PISA 2003.  
Οι δαπάνες ανά σπουδαστή της πρωτοβάθ΅ιας, της δευτεροβάθ΅ιας και της ΅εταδευτεροβάθ΅ιας ΅η τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 1995-2003. Στις 16 από τις 26 χώρες ΅έλη και εταίρους του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία οι αλλαγές υπερβαίνουν το 20% και ανέρχονται στο 30% ή περισσότερο στην Αυστραλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και τη Χιλή. Η Γερ΅ανία, η Ελβετία, η Ιταλία και το Ισραήλ είναι οι ΅οναδικές χώρες όπου οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά σπουδαστή της πρωτοβάθ΅ιας, της δευτεροβάθ΅ιας και της ΅εταδευτεροβάθ΅ιας ΅η τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 10% ή λιγότερο στην ίδια περίοδο. Η ΅είωση των εγγραφών δεν φαίνεται να αποτελεί τον κύριο παράγοντα ώθησης των εν λόγω αλλαγών.
Το σχή΅α είναι διαφορετικό σε τριτοβάθ΅ιο επίπεδο. Σε 7 από τις 27 χώρες ΅έλη και εταίρους του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία (Αυστραλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τσεχία, Βραζιλία και Ισραήλ) οι δαπάνες για την τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση ανά σπουδαστή ΅ειώθηκαν κατά την περίοδο 1995-2003, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθ΅ού των φοιτητών που υπερέβη το 30% . Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες ανά σπουδαστή ση΅είωσαν ση΅αντική άνοδο στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Μεξικό, την Ουγγαρία και τη Χιλή, παρά την αύξηση των εγγραφών κατά 93%, 34%, 48%, 70% και 68% αντίστοιχα. Μεταξύ των 27 χωρών ΅ελών και εταίρων του ΟΟΣΑ, η Αυστρία, η ∆ανία, η Γερ΅ανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Τουρκία ήταν οι ΅οναδικές χώρες όπου η αύξηση του αριθ΅ού των σπουδαστών της τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης ήταν ΅ικρότερη από 10%.
 
Ποιος πληρώνει; Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να επω΅ίζονται το κόστος, ό΅ως η ιδιωτική χρη΅ατοδότηση αυξάνεται 
Κατά ΅έσο όρο, το 93% της πρωτοβάθ΅ιας, της δευτεροβάθ΅ιας και της ΅εταδευτεροβάθ΅ιας ΅η τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης στις χώρες του ΟΟΣΑ χρη΅ατοδοτείται από δη΅όσιους πόρους, αν και η ιδιωτική χρη΅ατοδότηση υπερβαίνει το 13% στην Αυστρία, τη Γερ΅ανία, την Ελβετία, την Κορέα, το Μεξικό, το Ηνω΅ένο Βασίλειο και τη χώρα εταίρο Χιλή. Κατά το 1995-2003 ο αριθ΅ός των χωρών που κατέγραψαν αύξηση του δη΅όσιου ΅εριδίου σε όλα τα επίπεδα ήταν ίδιος ΅ε τον αριθ΅ό των χωρών όπου το δη΅όσιο ΅ερίδιο ΅ειώθηκε.
Εντούτοις, στην τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση το ΅ερίδιο του ιδιωτικού το΅έα συνολικά αυξήθηκε. Συγκεκρι΅ένα, η αύξηση ξεπέρασε τις 3 ποσοστιαίες ΅ονάδες στις ΅ισές από τις χώρες που υπέβαλαν στοιχεία και τις 9 ποσοστιαίες ΅ονάδες στην Αυστραλία, το Ηνω΅ένο Βασίλειο και την Ιταλία.
Το ποσοστό της χρη΅ατοδότησης της τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό το΅έα ποικίλλει από 5% στη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, την Τουρκία και τη Φινλανδία έως πάνω από 50% στην Αυστραλία, τις Ηνω΅ένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κορέα και τη Χιλή. Η πλειονότητα της ιδιωτικής χρη΅ατοδότησης προέρχεται από τα νοικοκυριά, κυρίως ΅έσω των διδάκτρων. Το ένα τέταρτο των χωρών δεν χρεώνει δίδακτρα και το επίπεδο των διδάκτρων ΅εταξύ των υπόλοιπων χωρών ποικίλλει ευρέως.
 
Επένδυση στην εκπαίδευση: Υψηλές αποδόσεις για τις οικονο΅ίες και τα άτο΅α   
Η εκπαίδευση χρη΅ατοδοτείται κυρίως από τις δη΅όσιες δαπάνες και ποικίλες ΅ελέτες υποδεικνύουν ότι τα χρή΅ατα αυτά δαπανούνται σωστά. Η εκτι΅ώ΅ενη ΅ακροπρόθεσ΅η επίδραση ενός επιπρόσθετου χρόνου εκπαίδευσης στην οικονο΅ική απόδοση των χωρών του ΟΟΣΑ κυ΅αίνεται εν γένει ΅εταξύ του 3% και 6%. Η ανάλυση των αιτιών της οικονο΅ικής ΅εγέθυνσης δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας συνέβαλε στο ή΅ισυ τουλάχιστον της ΅εγέθυνσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ από το 1994 έως το 2004. Ό΅ως η αύξηση της παραγωγικότητας δεν οφείλεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση. Μια ΅ελέτη που χρησι΅οποιεί τον αλφαβητισ΅ό ως ΅έτρο του ανθρώπινου κεφαλαίου δείχνει ότι η χώρα που είναι ικανή να επιτύχει ποσοστό αλφαβητισ΅ού κατά 1% υψηλότερο από το διεθνή ΅έσο όρο θα επιτύχει υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας (κατά 2,5%) και κατά κεφαλή ΑΕΠ (κατά 1,5%) από αυτά των άλλων χωρών.
Όσον αφορά τα άτο΅α, η εκπαίδευση είναι ΅ια ασφαλής επένδυση. ∆εδο΅ένου του υποχρεωτικού χαρακτήρα της πρωτοβάθ΅ιας και του ΅εγαλύτερου ΅έρους της δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης, η απόφαση για την επένδυση στην εκπαίδευση αφορά γενικά την εγγραφή σε περαιτέρω προγρά΅΅ατα σπουδών. Παρά τις εκτετα΅ένες αναφορές για τάσεις «βαθ΅ολογικού πληθωρισ΅ού» και παρά την υποτί΅ηση των προσόντων, η επένδυση για την απόκτηση πανεπιστη΅ιακού τίτλου σπουδών, όταν αποτελεί ΅έρος της αρχικής εκπαίδευσης, ΅πορεί να αποφέρει ιδιωτικές ετήσιες αποδόσεις ύψους 22,6% (οι οποίες υπολογίζονται συγκρίνοντας τις ΅ελλοντικές προσδοκώ΅ενες αποδοχές ΅ε το ιδιωτικό κόστος των σπουδών). Όλες δε οι χώρες καταγράφουν ποσοστό απόδοσης που υπερβαίνει το 8%. Υπάρχουν επίσης ση΅αντικά έ΅΅εσα οφέλη και πολλές εθνικές αναλύσεις υποδεικνύουν τη θετική αιτιώδη σχέση ΅εταξύ υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και καλύτερης ψυχικής και φυσικής υγείας.
Εντούτοις, η εκπαίδευση δεν εξαλείφει τις εισοδη΅ατικές ανισότητες που σχετίζονται ΅ε τα δύο φύλα: για ένα δεδο΅ένο εκπαιδευτικό επίπεδο, οι αποδοχές των γυναικών κυ΅αίνονται τυπικά ΅όνο ΅εταξύ του 50% και του 80% των αποδοχών των ανδρών.
 
Ο αντίκτυπος των δη΅ογραφικών αλλαγών 
Στις 23 από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ και στη Χιλή το ΅έγεθος του ΅αθητικού πληθυσ΅ού στην υποχρεωτική εκπαίδευση ανα΅ένεται να ΅ειωθεί κατά την επό΅ενη δεκαετία. Η τάση αυτή είναι εντονότερη στην Κορέα όπου η πληθυσ΅ιακή ο΅άδα ηλικίας 5-14 ετών ανα΅ένεται να ΅ειωθεί κατά 29%. Όσον αφορά την ο΅άδα ηλικίας 15-19 ετών προβλέπεται καθοδική τάση της τάξη του 30% ή περισσότερο στην Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Τσεχία και τη Ρωσική Ο΅οσπονδία.
Σε ορισ΅ένες χώρες η ΅είωση ση΅ειώθηκε νωρίτερα. Για παράδειγ΅α, στην Ισπανία ο πληθυσ΅ός ηλικίας 20-29 ετών ανα΅ένεται να ΅ειωθεί κατά 34% στην επό΅ενη δεκαετία.
Θεωρώντας, χάριν παραδείγ΅ατος, ότι τα ποσοστά συ΅΅ετοχής και οι δαπάνες ανά σπουδαστή θα παρα΅είνουν στα ση΅ερινά τους επίπεδα, οι δη΅ογραφικές τάσεις συνεπάγονται τη ΅είωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών δαπανών σε όλες εκτός από τέσσερις χώρες ΅έλη του ΟΟΣΑ, καθώς και στη Χιλή, δη΅ιουργώντας εύλογα περισσότερες δυνατότητες αύξησης των ποσοστών συ΅΅ετοχής ή των δαπανών ανά σπουδαστή στις χώρες αυτές. Αντίθετα, οι προβολές πληθυσ΅ού για τις Ηνω΅ένες Πολιτείες υποδεικνύουν ΅ια σχετικά ισχυρή αύξηση κατά την επό΅ενη δεκαετία, που ενδεχο΅ένως να ΅εταφραστεί σε χρη΅ατοδοτικές πιέσεις.
 
© OECD 2006
Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίση΅η ΅ετάφραση του ΟΟΣΑ.
Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίω΅α αποκλειστικής εκ΅ετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.

 
Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι ΅εταφρασ΅ένα αποσπάσ΅ατα των δη΅οσιευ΅άτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ
 
www.oecd.org/bookshop/

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

 

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθε΅ατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθε΅ατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δη΅ήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης