.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Διαθε΅ατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθ΅ίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Διαθε΅ατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθ΅ίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ
(Ο κ. Στα΅άτης Ν Αλαχιώτης είναι Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, Καθηγητής Γενετικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστη΅ίου Πατρών)

Περίληψη

Η επιτυχής προσαρ΅ογή του εκπαιδευτικού συστή΅ατος στα κελεύσ΅ατα των καιρών οριοθετείται εν πολλοίς από την εισαγωγή της εκπαιδευτικής εκείνης διαδικασίας στα σχολεία που θα συ΅βάλλει στην αποτελεσ΅ατικότερη κατάκτηση της ενιαιοποιη΅ένης γνώσης. Προς την κατεύθυνση αυτή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το Διαθε΅ατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρα΅΅άτων Σπουδών, τα συνακόλουθα ΑΠΣ και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό (διδακτικά πακέτα και υποστηρικτικό υλικό), στη βάση της διαθε΅ατικής προσέγγισης της γνώσης. Προπο΅πός της διαθε΅ατικότητας είναι η Ευέλικτη Ζώνη που ήδη εφαρ΅όζεται πιλοτικά ΅ε επιτυχία τα τρία τελευταία σχολικά έτη. Η παιδαγωγική αναγκαιότητα του εγχειρή΅ατος που συνιστά ΅ιαν εθνική προσπάθεια αναλύεται στο παρόν άρθρο και επιχειρείται ΅ια γενική παρουσίαση της νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος, η αναθεώρηση του οποίου εκκινά από τη βάση, την υποχρεωτική εκπαίδευση, ικανοποιώντας ανα΅φίβολα τη βασική αυτή παιδαγωγική αρχή.

 
Εισαγωγικά

Η δια΅όρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστή΅ατος είναι ανα΅φίβολα από τα κυρίαρχα θέ΅ατα που απασχολούν κάθε χώρα. Είναι, ό΅ως, ένα περίπλοκο ζήτη΅α, ένα πολυδιάστατο πρόβλη΅α, αλλά και ΅ια εν πολλοίς «παραπλανητική αρένα», όπου συνωστίζονται επαΐοντες και ΅η, καταθέτοντες «αδια΅φισβήτητες» λύσεις και προτάσεις. Ένα σκηνικό στο οποίο ο ΅αθητής, α΅έτοχος παρατηρητής, υποχρεώνεται να εξαργυρώνει τις επικρατούσες κατά καιρούς εκπαιδευτικές επιταγές των ΅εγάλων.
«Από 25ετίας περίπου αλλεπαλλήλως προσήλθαν εις την βουλήν κυβερνήσεις καταθέτουσαι νο΅οσχέδια εκπαιδευτικών αποσκοπώντας κατά το ΅άλλον ή ήττον ριζικήν της εκπαιδεύσεως ΅εταρρύθ΅ισην» γράφει ο Γληνός (1925) στην έκθεσή του «εις τα εκπαιδευτικά των νο΅οσχεδίων του 1913». Μια τεκ΅ηριω΅ένη, διαχρονική διαπίστωση, που ωστόσο ηχεί ως αδήριτη αναγκαιότητα.

Και τούτο, διότι δεν υπάρχουν ΅αγικές συνταγές για την παιδεία και την εκπαίδευσηu γι. αυτό απαιτείται ΅ια συνεχής προσαρ΅ογή στη δυνα΅ική των καιρών και στην αναπτυξιακή πορεία της κάθε χώρας, ΅ια πάγια παιδαγωγική αρχή· γι. αυτό, επίσης, η αναψηλάφηση της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος είναι ΅ια πρόκληση, ΅ια υποχρέωση αλλά και ΅ια ασύλληπτα ΅εγάλη ευθύνη, καθώς πρέπει να αποτυπώνεται ΅ε επιστη΅ονικό τρόπο η επικρατούσα κατάσταση στο σχολείο και την κοινωνία και να επιχειρείται ο κατάλληλος σχεδιασ΅ός, η επιτυχέστερη παρέ΅βαση (Le Matais, 1999, Φερρό και Ζα΅΅έ, 2000). Διότι το εκπαιδευτικό ΅ας σύστη΅α δεν ΅πορεί να συνεχίσει να πορεύεται στις γενικές συντεταγ΅ένες του παραδοσιακού γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, της αποσπασ΅ατικότητας και της παθητικής απόκτησης των γνώσεων, καθώς οι κατακερ΅ατισ΅ένες γνώσεις δεν συνιστούν γνώση. Το σχολείο, αντίθετα, πρέπει να .ναι ΅αθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιω΅ατικό, ΅ε όλους τους συντελεστές του συ΅΅έτοχους, χώρος ελκυστικός, χώρος
καλλιέργειας της δη΅ιουργικότητας του ΅αθητή και όχι ΅όνο χώρος στερεότυπης ΅ετωπικής διδασκαλίας (Θεοφιλίδης, 1997, Χρυσαφίδης, 1994).
Η κοινότοπη, λοιπόν, αναφορά στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της δη΅ιουργικότητας του παιδιού, οι σχετικές παιδαγωγικές αναλύσεις, «διαγνώσεις» και προτάσεις, ενώ παίρνουν πολλές φορές τη ΅ορφή «συνταγής», δεν απαντούν ξεκάθαρα στο πιο βασικό σχετικό ερώτη΅α: τι να κάνου΅ε, δηλαδή, για να γίνουν δη΅ιουργικά τα παιδιά ΅ας; Γι. αυτό χρόνια τώρα ψελλίζου΅ε διάφορα περί βιω΅ατικών προσεγγίσεων, περί δη΅ιουργικού σχολείου και τα σχετικά, χωρίς αποτελεσ΅ατική ΅εθοδολογική πρόταση (Αλαχιώτης 2002 α, Κανάκης, 1987, Frey, 1998).

Ο προβλη΅ατισ΅ός απόλυτα ορθός, οι επιχειρηθείσες προσπάθειες που προηγήθηκαν αδια΅φισβήτητα σεβαστές, οι δυσκολίες ανα΅φίβολα σοβαρές, η απόσταξη ό΅ως του επιθυ΅ητού αποτελέσ΅ατος φαίνεται δύσκολη. Το θέ΅α ΅ας δεν είναι, βέβαια, καινούργιο, δεν αναδύθηκε σή΅ερα. Σή΅ερα ό΅ως ΅πορεί να θεωρηθεί και ως πρόβλη΅α προς λύση, ως επιτακτική απάντηση στην πρόκληση της νέας πολύπλοκης πραγ΅ατικότητας. Ο Εκπαιδευτικός Ό΅ιλος ΅ε τη ση΅αντική προσφορά του στα εκπαιδευτικά θέ΅ατα της Χώρας είχε ανιχνεύσει τον εν λόγω προβλη΅ατισ΅ό (Δη΅αράς, 1980). Η πρόταση για την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία ήταν ΅ια σοβαρή εισαγωγή στο θέ΅α και η ΅έθοδος σχεδίων εργασίας ΅ια αρχική προσέγγιση (Αλαχιώτης 2002δ, Ματσαγγούρας, 2002β).
Στον παρονο΅αστή, ωστόσο, αυτών των προσεγγίσεων πρέπει να προσθέσου΅ε και το γεγονός ότι οι αρχικές προσπάθειες διαθε΅ατικής και δη΅ιουργικής προσέγγισης επικεντρώνονταν εν πολλοίς στον τρόπο οργάνωσης των ΅αθη΅άτων και στη δη΅ιουργία θε΅ατικών πυρήνων. Η βάση αυτή δια΅ορφωνόταν από τους συντάκτες του προγρά΅΅ατος και ο εκπαιδευτικός συνέβαλλε ΅ε την προσπάθειά του να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ΅αθητή σε συγκεκρι΅ένο θέ΅α, που ήταν πιθανό να ΅ην τον ενδιέφερε ά΅εσα. Επιπρόσθετα η ΅έθοδος σχεδίων εργασίας, σε πλήρη ανάπτυξη, αναδεικνύει και προωθεί τη δη΅ιουργική ΅άθηση, επιτρέποντας την αυθόρ΅ητη συ΅΅ετοχή του ΅αθητή στην επιλογή θε΅άτων και στη διαδικασία διερεύνησής τους (Χρυσαφίδης, 1994, Χατζηγεωργίου, 1999, Meyer, 1987, Galton &Williamson, 1992).

Στις σύγχρονες προκλήσεις, της πολυδιάστατης κοινωνίας της γνώσης αλλά και της απόγνωσης, της πληροφορίας αλλά και της παραπληροφόρησης, της τεχνογνωσίας και της ΅εγεθυνό΅ενης πολυπολιτισ΅ικότητας, η απάντηση είναι η δια΅όρφωση ΅ιας πολυδιάστατης, δη΅ιουργικής προσωπικότητας του ΅αθητή (Lawton et al, 2000). Και αν οι δυο πιο ευγενείς αποστολές του ανθρώπου ΅έχρι σή΅ερα αφορούσαν την απόκτηση της γνώσης και την επέκτασή της, η απόσταξη της αξιόλογης γνώσης που πρέπει να φθάνει στο σχολείο και να παρέχεται ΅ε αποτελεσ΅ατικό τρόπο, είναι ΅ια τρίτη, για να αρχίσου΅ε να «συλλαβίζου΅ε» τα περί ουσιαστικής συ΅βολής του σχολείου στην αναδυό΅ενη αλλά και προσδοκώ΅ενη κοινωνία της ποιότητας, ανα΅φίβολα ΅έσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης (Unesco, 1998, OECD, 2001, Αλαχιώτης, 2002 α, β, γ,δ).

Απαιτείται λοιπόν ΅ια στρατηγική η οποία θα πλαισιώνεται από σχεδιασ΅ούς και πρακτικές που θα προσεγγίζουν στην ουσία τους σωστούς στόχους, το ΅αθησιακό πλαίσιο, σύ΅φωνα ΅ε τη νοητική ηλικία του ΅αθητή, τη ΅εθοδολογία, την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων, των ο΅άδων ατό΅ων ΅ε ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες και ανάγκες, των ο΅άδων ΅ε ιδιαίτερα πολιτισ΅ικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά Η βελτιστοποίηση κάθε ποιοτικής παρα΅έτρου θα συ΅βάλλει και στην αναβάθ΅ιση της γενικής παιδείας· αλλά και στον περιορισ΅ό της σχολικής διαρροής, η οποία πυροδοτεί τον κοινωνικό αποκλεισ΅ό και, τελικά, την ανεργία και κάθε ΅ορφή κοινωνικής παθογένειας (Φερρό και Ζα΅΅έ, 2000, Walker & Soltis, 1997).
Μια άλλη αναγκαία παραδοχή και βασική παιδαγωγική αρχή πρέπει να είναι η ιεραρχη΅ένη παρέ΅βαση που δεν ΅πορεί παρά να εκκινεί από τη βασική εκπαίδευση, την υποχρεωτική, το Δη΅οτικό και το Γυ΅νάσιο, αλλά και το Νηπιαγωγείο που τείνει ως θεσ΅ός
να γενικευθεί. Και τούτο, διότι η σωστά οργανω΅ένη υποχρεωτική εκπαίδευση θα επηρεάσει θετικά και τις άλλες βαθ΅ίδες, το Λύκειο, την Τ.Ε.Ε. και την Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση. Για να απε΅πλακού΅ε κάποτε στο ΅έλλον από τη συγκεχυ΅ένη αντίληψη ταύτισης του εξεταστικού προβλή΅ατος (τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., το «Μινώταυρο», δηλαδή, των γενικών εξετάσεων) ΅ε το εκπαιδευτικό σύστη΅α (Αλαχιώτης, 1995, Amaro, 2000).

Η παραδοχή, λοιπόν, ότι το Νηπιαγωγείο είναι ο πρώτος ΅ετά την οικογένεια χώρος κοινωνικοποίησης του παιδιού, το επιφορτίζει ΅ε ιδιαίτερες ευθύνες. Όπως και το Δη΅οτικό, το οποίο θα σφραγίσει τη σχέση του παιδιού ΅ε τον εκπαιδευτικό θεσ΅ό, ΅ε τη γνώση και την παιδεία, ΅ε την ά΅βλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων (ΦΕΚ 303 & 304 13-3-03, ΦΕΚ 1196 . 26-8-03, Δ.Ε.Π.Π.Σ., Π.Ι., 2003 α, Ιστοσελίδα www.pi-schοols.gr). ’λλωστε πέρασε ο καιρός που ο δάσκαλος αποτύπωνε τη γνώση στο «πετσί» του ΅αθητή ΅ε τη βέργα, που ο αυταρχισ΅ός είχε τη θέση της συνεργασίας και η επιβολή της δη΅ιουργικότητας. Το Γυ΅νάσιο θα υποδεχτεί τον προσεγγίζοντα την ταραχώδη εφηβεία νέο ΅ε τις αντιρρήσεις του, τις α΅φισβητήσεις του, την ακόρεστη περιέργεια για τον κόσ΅ο που ε΅είς του παρουσιάζου΅ε, προκει΅ένου να τον γνωρίσει, να τον κατανοήσει, να τον αποδεχτεί και να τον αγαπήσει.

Το παιδί, στις πιο ΅ικρές ηλικίες, υπόκειται εύκολα στις επιδράσεις των προσώπων και των θεσ΅ών κύρους και γίνεται εύκολα «δέκτης αυθεντίας». Ωστόσο, είναι, ήδη, ΅ια ΅ικρή προσωπικότητα, εύπλαστη, που το σχολείο καλείται να την καλλιεργήσει ΅ε τον πιο σωστό τρόπο, όχι βέβαια θεωρώντας το ΅αθητή αποθήκη γνώσεων που θα τη γε΅ίσει· ένα σχολείο που ΅ε τη σειρά του έχει σκληρούς ανταγωνιστές σε ΅ια κοινωνία ΅ε «ποικιλώνυ΅ες αυθεντίες» και «παραπλανητικές σειρήνες», όπως λ.χ. τα Μ.Μ.Ε., το διαδίκτυο και όχι ΅όνο, που διακινούν πληροφορίες και γνώσεις χωρίς το απαιτού΅ενο «παιδαγωγικό εισιτήριο». Ένα σχολείο που πρέπει να αντιδράσει και να ισχυροποιήσει το παιδαγωγικό του περιβάλλον για να συνεχίσει να είναι κορυφαίος κοινωνικός θεσ΅ός (Αλαχιώτης, 2002β, Hargraves, 1994)).

Το Διαθε΅ατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρα΅΅άτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Προς την επιδιωκό΅ενη αυτή κατεύθυνση, όπως σκιαγραφήθηκε, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άρχισε το Φθινόπωρο του 2000 το σχεδιασ΅ό της αναθεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΅ετά την πρόταση που θέσα΅ε στο Συντονιστικό Συ΅βούλιο αρχικά και στα Τ΅ή΅ατα και στην Ολο΅έλεια. Το γενικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από δύο κυρίως παρα΅έτρους. Την ισόρροπη κάθετη κατανο΅ή της διδακτέας ύλης από τάξη σε τάξη, ένα νέο δηλαδή ενιαίο πλαίσιο προγρα΅΅άτων σπουδών χωρίς άχρηστες επικαλύψεις και πρωθύστερα, και την εφικτή οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών Προγρα΅΅άτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επι΅έρους γνωστικών αντικει΅ένων, παρά΅ετρος που τιτλοδοτήθηκε ως «διαθε΅ατική προσέγγιση». Πρέπει να υπογρα΅΅ισθεί ότι στην περίπτωση της εν λόγω διαθε΅ατικής προσέγγισης δεν καταργείται η αυτονο΅ία των ΅αθη΅άτων (πλην της περίπτωσης της Ευέλικτης Ζώνης), τα οποία ωστόσο δικτυώνονται ΅ε βασικές διαθε΅ατικές έννοιες και δραστηριότητες ΅ε τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλλεται η «παρά΅ετρος της διαθε΅ατικότητας» στη σχολική πράξη (Π.Ι., 2003α, Αλαχιώτης 2002δ, Ματσαγγούρας 2002β, Καρατζιά . Σταυλιώτη, 2002, Θεοφιλίδης, 1997). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα συνακόλουθα Α.Π.Σ. που συντάχθηκαν από το Π.Ι. είχαν ΅ηδενικό κόστος ενώ διαφορετικά θα κόστιζαν κατά τα ειωθότα πάνω από 3 εκατο΅΅ύρια ευρώ.

Με τη διαθε΅ατικότητα λοιπόν αναπροσαρ΅όζονται στόχοι και ΅έθοδοι διδασκαλίας, ενώ δο΅είται ανάλογα και το περιεχό΅ενο των ΅αθη΅άτων στη βάση ΅ιας ισόρροπης κάθετης και οριζόντιας κατανο΅ής της διδασκό΅ενης ύλης. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την επιδιωκό΅ενη ουσιαστική γενική παιδεία και την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ενιαία οργάνωση του περιεχο΅ένου των γνωστικών αντικει΅ένων και τις διερευνητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας.

Και τούτο διότι η προσπάθεια της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης προκαλεί το ενδιαφέρον και, ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται στην πολύπλευρη κοινωνική πραγ΅ατικότητα, στις συ΅περιφορές και στις ε΅πειρίες του ΅αθητή (CIDREE, 1999, Frey, 1998). Για να επιτευχθεί ο στόχος της διαθε΅ατικής προσέγγισης της γνώσης θεωρείται απαραίτητη ΅ια ΅ετατόπιση του «επίκεντρου» των Α.Π.Σ. και της διδασκαλίας από τη διδασκαλία του θέ΅ατος (η χρήση θε΅άτων προκει΅ένου οι σχετικές δραστηριότητες να ΅ην είναι επιφανειακές ) για να προσεγγίζεται βαθύτερα η εννοιολογική κατανόηση, στο βαθ΅ό που είναι εφικτό για κάθε θε΅ατική ενότητα των αυτοτελών ΅αθη΅άτων (Erickson, 1998).

Η Διαθε΅ατική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο ΅αθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέ΅ατα που σχετίζονται ΅εταξύ τους, ΅ε ζητή΅ατα της καθη΅ερινής ζωής και να δια΅ορφώσει το δικό του κοσ΅οείδωλο, τη δική του κοσ΅οθεωρία και κοσ΅οαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002δ, Lawton et al, 2000). Η διαθε΅ατική προσέγγιση δεν ΅πορεί παρά να υποστηρίζεται από ΅εθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, οι οποίες εφαρ΅όζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικει΅ένου και εξειδικεύονται στις διαθε΅ατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας, στο τέλος κάθε θε΅ατικής ενότητας.

Η επιλογή ΅ιας διαθε΅ατικής δραστηριότητας και η εκτίλυξη ΅ιας συζήτησης κατά τη διδασκαλία ΅ε συστη΅ατοποιη΅ένες προεκτάσεις σε άλλα θέ΅ατα (΅αθή΅ατα) διευκολύνεται από τη διάχυση της διαθε΅ατικότητας στο κεί΅ενο του βιβλίου (όπου είναι εφικτό) ΅έσα από τις λεγό΅ενες θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες. Ένα σύνολο από διαθε΅ατικές έννοιες διευκολύνει την επικαιροποιη΅ένη γνώση καθώς οι ΅αθητές ΅πορούν να αντλήσουν από τη βάση γεγονότων και να αντιληφθούν καλύτερα τα διάφορα ΅οντέλα και τις σχέσεις των επιστη΅ών και των θε΅άτων. Οι ΅αθητές λ.χ. αρχίζουν να κατανοούν συγκεκρι΅ένα θέ΅ατα όχι ως ένα σύνολο γεγονότων προς απο΅νη΅όνευση αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγ΅ατα ΅ιας ΅εγαλύτερης και πιο αφηρη΅ένης ιδέας, ΅ιας διαθε΅ατικής έννοιας (Erickson, 1998).

Τέτοιες θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες, κοινές σε πολλές επιστή΅ες, υπάρχουν πολλές (π.χ. σύστη΅α, ΅εταβολή, αλληλεπίδραση, ο΅οιότητα-διαφορά κ.ά.). Αυτές οι έννοιες χρησι΅οποιούνται τόσο ΅έσα στο κεί΅ενο του βιβλίου όσο και στις δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας για να γίνουν ευκολότερα οι απαιτού΅ενες προεκτάσεις του διδασκό΅ενου κάθε φορά ΅αθή΅ατος . θέ΅ατος (Αλαχιώτης, 2002δ, Erickson, 1998). Λειτουργούν δηλαδή σαν ένα συνεκτικό δίκτυ πάνω στο οποίο δο΅είται η ολιστική γνώση. Για παράδειγ΅α, το «σύστη΅α» ως βασική επιστη΅ονική έννοια υπάρχει σε πολλές επιστή΅ες, στη Βιολογία, Γεωλογία, Μαθη΅ατικά, Φυσικές Επιστή΅ες, στην Κοινωνιολογία, στην Εκπαίδευση κ. ά.. Το σύστη΅α, λοιπόν, ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί ως ΅έσο για να διδαχθούν οι ΅αθητές σε βαθύτερο επίπεδο για την αλληλεξάρτηση και τη ση΅ασία των συστη΅άτων από τη ΅ελέτη κάθε νέου παραδείγ΅ατος-θέ΅ατος όπως των συστη΅άτων του ανθρωπίνου σώ΅ατος, του καιρού, των Μαθη΅ατικών, της Χη΅είας, της Κοινωνιολογίας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί ως ιδέα για να γίνουν οι κατάλληλες προεκτάσεις και διασυνδέσεις διαφορετικών επιστη΅ονικών γνώσεων· σαν «όχη΅α» κάθετης και οριζόντιας ΅εταφοράς της γνώσης και σύνθεσής της σ. ένα ενιαιοποιη΅ένο οικοδό΅η΅α στο οποίο θα ενσω΅ατώνεται κάθε νέα πληροφορία, ανάλογα ΅ε το νοητικό επίπεδο του ΅αθητή (Erickson, 1998). Στον πίνακα 1 ε΅φανίζεται ως παράδειγ΅α η συχνότητα ορισ΅ένων διαθε΅ατικών εννοιών στα Α.Π.Σ. των ΅αθη΅άτων όλων των τάξεων του Δη΅οτικού σχολείου, στοιχεία που θα βοηθήσουν τόσο τους συγγραφείς όσο και τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους το Τ΅ή΅α Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Π.Ι. επεξεργάστηκε σχετικές «Οδηγίες για την προώθηση της διαθε΅ατικότητας», οι οποίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Ι. (Π.Ι., 2003α).

Στο ση΅είο αυτό αξίζει να τονισθεί ο προβλη΅ατισ΅ός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την τιτλοδότηση του νέου ενιαίου πλαισίου προγρα΅΅άτων σπουδών ΅ε το επίθετο «διαθε΅ατικό ή διεπιστη΅ονικό». Η διεπιστη΅ονική προσέγγιση αφορά την περίπτωση κατά αλλά και στις διαθε΅ατικές δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας. την οποία το υπό εξέταση θέ΅α απαιτεί τη συ΅βολή διαφόρων επιστη΅ών. Οριζόντια, ό΅ως, διασύνδεση στο επίπεδο των Α.Π.Σ. ση΅αίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικει΅ένου ΅ε τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θε΅άτων από πολλές οπτικές γωνίες, ώστε να «φωτίζονται πολυπρισ΅ατικά» και να αναδεικνύεται η σχέση τους ΅ε την πραγ΅ατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται, στο ΅έτρο του δυνατού, ΅έσα από τα Α.Π.Σ. και τη διδασκαλία, προεκτάσεις που έχουν τα εξεταζό΅ενα θέ΅ατα των αυτοτελών ΅αθη΅άτων στο επίπεδο των επιστη΅ών, της τέχνης και της τεχνολογίας αλλά και στη δια΅όρφωση δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών ΅ε στόχο τη σύνδεση της σχολικής γνώσης ΅ε την καθη΅ερινή ζωή. Σ. αυτή την περίπτωση ο όρος διαθε΅ατικότητα υπερβαίνει σαφώς τη διεπιστη΅ονικότητα και την υπερκαλύπτει. Γι. αυτό η πρόταση του Π.Ι. (Αλαχιώτης, 2002δ) προσδιορίσθηκε ως Διαθε΅ατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρα΅΅άτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και όχι ως Διεπιστη΅ονικό, παρόλο που η προωθη΅ένη διαθε΅ατικότητα ισχύει κυρίως στη λεγό΅ενη Ευέλικτη Ζώνη, στην οποία καταργείται η αυτονο΅ία των ΅αθη΅άτων και τη θέση τους παίρνουν θέ΅ατα, ζητή΅ατα ή προβλή΅ατα• αλλά και στις διαθε΅ατικές δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας. Η διαθε΅ατική προσέγγιση της γνώσης, ως αναγκαιότητα, υπαγορεύεται από πολλές παρα΅έτρους, ενώ απασχόλησε την ανθρώπινη σκέψη ακό΅α και από την εποχή του Πλάτωνα «Τα χύδην ΅αθή΅ατα συναπτέον εις σύνοψιν αλλήλων των ΅αθη΅άτων και της του όντος φύσεως». (Τα κοινά ΅αθή΅ατα πρέπει να σχετίζονται ΅εταξύ τους καθώς και ΅ε τη φύση της πραγ΅ατικότητας). Εξάλλου στη κοινωνία της γνώσης που βιώνου΅ε, το cogito ergo sum του Καρτέσιου, σκέπτο΅αι άρα υπάρχω, πρέπει να ΅εταλλαχθεί σε scio ergo sum, γνωρίζω άρα υπάρχω.
Τι πρέπει ό΅ως να γνωρίζει ο ΅αθητής για να ΅ην υποφέρει από ΅ια παρα΅ορφω΅ένη αντίληψη της κοινωνικής πραγ΅ατικότητας, από τον ηλεκτρονικό αναλφαβητισ΅ό στην κοινωνία της πληροφορίας, από τον κοινωνικό αποκλεισ΅ό και τον επαγγελ΅ατικό «σκοταδισ΅ό» στην εποχή της πολυπολιτισ΅ικότητας και της κοινωνικής ρευστότητας, στην εποχή του ηλεκτρονικού και επαγγελ΅ατικού «διαφωτισ΅ού»; Ένα ερώτη΅α στο οποίο ανα΅φίβολα το σχολείο οφείλει να απαντήσει, για να απαλύνει την αγωνία των νέων για το αύριο, για τα «θανάσι΅α α΅αρτή΅ατα» του πολιτισ΅ού ΅ας όπως τα σκιαγραφεί ο ηθολόγος Λόρεντζ και να τους οδηγήσει στην εκδοχή εκείνη της ζωής που αγγίζει την αυτογνωσία και την ευτυχία (Φερρό και Ζα΅΅έ, 2000, Unesco, 1998).
’λλωστε, το ενιαίο και το ολιστικό της γνώσης, η αρχή της ολότητας στην ανθρώπινη αντίληψη, ενισχύεται τόσο σε επιστη΅ολογικό επίπεδο από τον επιστη΅ολογικό αναγωγισ΅ό, υπό την ευρεία άποψη, όσο και από πολλούς επιστη΅ονικούς, διδακτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονο΅ικούς λόγους που συνηγορούν στη σπουδαιότητα της διαθε΅ατικότητας περί της οποίας έχει αναπτυχθεί διεθνώς ένας σοβαρός διάλογος. Αλλά και σε πιο εφαρ΅οσ΅ένο τόνο, παρατηρού΅ε την ανάδυση διεπιστη΅ονικών γνωστικών περιοχών, όπως η Βιοηθική, η Βιοπληροφορική, διατ΅η΅ατικά ή και διαπανεπιστη΅ιακά ΅εταπτυχιακά προγρά΅΅ατα σπουδών που ση΅ατοδοτούν ένα προβλη΅ατισ΅ό για την αποτελεσ΅ατικότητα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των εξειδικεύσεων, γεγονός που υπαγορεύει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της σύνθεσης, του ενιαίου, του ολιστικού που θα αποτελέσει νέο εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης (Αλαχιώτης 2002δ και Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, τεύχος 7).
Ση΅αντικός προωθητικός λόγος της διαθε΅ατικότητας είναι και ο λόγος των Νευροεπιστη΅ών για την ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου όπως και του νοητικού υπόβαθρου (Plomin and DeFries, 1998, Calvin, 1998, Ζαφρανά-Κάτσιου, 2001, Bransford et al, 2001, Κολιάδης, 2002). Η αρ΅ονία που παίζεται από το γενετικό οπλισ΅ό του κάθε ανθρώπινου όντος και του παιδαγωγικού του περιβάλλοντος είναι εκείνη που δια΅ορφώνει τον ισορροπη΅ένο «νευρωνικό άνθρωπο» (Σανζέ, 1986, Edelman, 1996, Goleman, 1998) . Οι 1,5 τετράκις εκατο΅΅ύρια συνάψεις ΅εταξύ των 100 δισεκατυ΅΅υρίων νευρώνων δη΅ιουργούν τα νευρωνικά δίκτυα που παίζουν ση΅αντικό ρόλο στη ΅άθηση, στη λειτουργία της ΅νή΅ης και της νόησης, ενώ ο ρόλος των ποιοτικών «παιδαγωγικών» ερεθισ΅άτων στη σωστή δια΅όρφωση των νευρωνικών δικτύων φαίνεται να είναι καταλυτικός ιδιαίτερα για τις ΅ικρές ηλικίες, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι εί΅αστε ό,τι γινό΅αστε ΅έχρι τα 5 ΅ας χρόνια. Η ολιστική λοιπόν λειτουργία του εγκεφάλου ΅έσω των νευρωνικών δικτύων επικαιροποιεί σε επιστη΅ονικότερο επίπεδο τη ση΅αντικότητα της διαπαιδαγώγησης, του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστή΅ατος εν τέλει (Αλαχιώτης, 2003, Χατζηγεωργίου, 1999).

Αναλυτικά Προγρά΅΅ατα Σπουδών

Μέσα σ. αυτό λοιπόν το σκηνικό ο ρόλος των Αναλυτικών Προγρα΅΅άτων Σπουδών (Α.Π.Σ)., που είναι συνακόλουθα του Δ.Ε.Π.Π.Σ., είναι θε΅ελιώδης καθώς πρέπει να αναδυθεί ΅έσα από την επικρατούσα κατάσταση η οποία υπαγορεύει στις ΅έρες ΅ας την περισσότερο συστη΅ατοποιη΅ένη εισαγωγή της διαθε΅ατικότητας και ως στρατηγικής και ως ΅εθοδολογίας στην κατάκτηση της γνώσης. Τα Α.Π.Σ. που στη χώρα ΅ας είναι κλειστού τύπου, ως αποτέλεσ΅α και του εξεταστικού ΅ας συστή΅ατος, δια΅ορφώνονται δηλαδή κεντρικά (Χατζηγεωργίου, 1999), αντανακλούν τη ΅εγάλη ευθύνη των συντακτών τους, γεγονός που υπαγόρευσε την αναγκαιότητα συστη΅ατικού διαλόγου ΅ε την εκπαιδευτική κοινότητα, ΅ια γόνι΅η και εποικοδο΅ητική συζήτηση που πραγ΅ατοποιήθηκε το 2002 ΅ε επιτυχία και συνέβαλε στη βελτιστοποίηση του παιδαγωγικού σχεδιασ΅ού ΅ας. Στην προτεινό΅ενη οργάνωση της γνώσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτή να προσφέρεται ΅ε απλό και εύληπτο τρόπο για να κατακτάται πιο αποτελεσ΅ατικά από όλους τους ΅αθητές, α΅βλύνοντας έτσι τις όποιες κοινωνικές διαφορές προκαλούν ανισότητα στις ευκαιρίες.

Στα νέα Α.Π.Σ. που σχεδίασε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταβλήθηκε προσπάθεια: i) να είναι υψηλής επιστη΅ονικής ποιότητας σύ΅φωνα ΅ε τη διεθνή πρακτική για τα curricula, ii) η ΅άθηση να θεωρείται όχι ΅όνο προϊόν αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης, iii) η γνώση να παρουσιάζεται ενιαία και πολυπρισ΅ατική ταυτόχρονα. iv) να ΅ην περιορίζονται στην απλή παράθεση της διδακτέας ύλης αλλά να αντιστοιχίζουν στόχους, περιεχό΅ενα και διδακτικές δραστηριότητες στο επίπεδο της διδακτικής ενότητας. Στα νέα Α.Π.Σ. αναδεικνύονται δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θεωρούνται ουσιώδεις και αφορούν π.χ. εκτός των άλλων και τη δη΅ιουργικότητα, την αναγνώριση και το σεβασ΅ό του άλλου και του διαφορετικού, τη διαπαιδαγώγηση στα ανθρώπινα δικαιώ΅ατα, την καλλιέργεια στη συνεργασία, στο ανοικτό πνεύ΅α, στη συστράτευση, στη συνέπεια λόγων και έργων, στην αλληλεγγύη, στην αρ΅ονική ένταξη των παιδιών των ΅εταναστών στο σχολείο κ.ά.

Κι αυτό, διότι πρέπει να καλλιεργηθεί η απαραίτητη ασφάλεια που θα προσδώσει τη δυνατότητα στο αξιακό ΅ας σύστη΅α να προσαρ΅όζεται και να εξελίσσεται, να είναι ανοικτό και να ΅ην ακυρώνεται από το φόβο ΅ας, να είναι δηλαδή ΅ια ζωντανή διαδικασία στην υπηρεσία της ζωής και του κοσ΅οειδώλου του εύθραυστου χαρακτήρα του κόσ΅ου ΅ας· ακό΅α ένα αντίβαρο στις αυταρχικές αντιλήψεις και ιδεολογίες· για να έχουν οι ΅αθητές την ικανότητα να δη΅ιουργήσουν το δικό τους σύστη΅α αξιών, δια΅ορφώνοντας αξίες που συνάδουν ΅ε την ουσία του ανθρωπισ΅ού. Με αυτόν τον τρόπο ο ΅αθητής προετοι΅άζεται να ενταχθεί αρ΅ονικά στη νέα κοινωνική πραγ΅ατικότητα, στην οποία υπογρα΅΅ίζεται ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η ταυτότητα του πολίτη της Ευρώπης, του πολίτη του κόσ΅ου, παράλληλα ΅ε την εθνική ταυτότητα και την εθνική ΅ας πολιτισ΅ική αυτογνωσία (Lawton, 2000, Le Matais, 1999).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οριζόντια και κάθετη παρουσίαση κατανο΅ής θε΅ελιωδών εννοιών ΄πως ε΅φανίζονται σε όλα τα Α.Π.Σ.

Των τάξεων του Δη΅οτικού Σχολείου

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Αλληλεπίδραση

+

+

++

++

+

+

++

++

++

++

+++

+++

++

+++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

++

’το΅ο - Σύνολο

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Επικοινωνία

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

+++

+

+

+

+

+

Μεταβολή

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

+

++

+

+

++

+

+++

+++

+++

+++

+++

Ο΅οιότητα - Διαφορά

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

Πολιτισ΅ός

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

Σύστη΅α

+++

+++

++

++

++

++

++

++

++

++

+++

++

+

+

+

++

++

++

+

+

++

++

++

Χώρος - Χρόνος

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤ. ΑΓΩΓΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚ

 

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ε

ΣΤ

Ε

ΣΤ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

∆΄, Ε΄, Σ

Αλληλεπίδραση

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

’το΅ο - Σύνολο

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

Επικοινωνία

++

++

+

+

+++

++

+

+++

+

+

++

+

++

++

++

++

++

++

+++

Μεταβολή

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

++

++

++

++

+

+

+

Ο΅οιότητα - Διαφορά

+

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

++

Πολιτισ΅ός

+++

++

++

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

Σύστη΅α

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

+

+

+

+

+

Χώρος - Χρόνος

+

+

+

++

+

+

+

+

+++

+++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσοτική αποτύπωση ΅ε (+): σπάνια, (++): συχνά, (+++): πολύ συχνά, αντανακλά τη γενικότερη κατανο΅ή των εν λόγω εννοιών, που βασίζεται στους στόχους και τα περιεχό΅ενα των Α.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρου΅ε ενδεικτικά ότι στα Α.Π.Σ. λ.χ. των Θρησκευτικών σκιαγραφούνται και χαρακτηριστικά διαφορετικών θρησκευτικών ο΅άδων (στην Ελλάδα και τον κόσ΅ο), ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο ΅αθητής ως προς τη διαφορετικότητα των πολιτισ΅ών, την αποδοχή και το σεβασ΅ό τους. Για την αρχική διδασκαλία της γλώσσας ενισχύεται η φωνητική διάσταση η οποία συνεπικουρείται από την ολιστική. Όσον αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γρα΅΅ατεία επιχειρείται εκτός άλλων και η διασύνδεση της αρχαίας και νέας ελληνικής γρα΅΅ατείας ΅ε την ευρωπαϊκή. Στη Λογοτεχνία επιχειρείται η ολιστική προσέγγιση των λογοτεχνικών κει΅ένων, ενώ εισάγεται η διαπολιτισ΅ική αντίληψη και προσέγγισή τους. Στην Ιστορία εισάγεται η Τοπική Ιστορία ως πεδίο διαθε΅ατικής έρευνας από τους ΅αθητές, ενώ παρα΅ένει η προτεραιότητα της Ελληνικής Ιστορίας, ενισχύεται αισθητά η πραγ΅άτευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών και άλλων γειτονικών λαών. Στα Α.Π.Σ. επίσης αναδεικνύεται η ση΅ασία της Ειδικής Αγωγής και διαφαίνεται η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και της δη΅ιουργίας προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους, ενώ προχωρεί η σύνταξη ειδικών Α.Π.Σ. για τα παιδιά ΅ε ειδικές αδυνα΅ίες.

Στα Μαθη΅ατικά επιχειρείται επίσης κλασικότερη διαπραγ΅άτευση των θε΅άτων για την αποτελεσ΅ατικότερη απόκτηση βασικών ΅αθη΅ατικών δεξιοτήτων. Στις Φυσικές Επιστή΅ες, για τις οποίες σή΅ερα φαίνεται να υπάρχει ένα βασικό πλέγ΅α ιδεών (η σω΅ατιδιακή φύση της ύλης, οι νό΅οι διατήρησης, η κυτταρική βάση της έ΅βιας ύλης) το νέο Α.Π.Σ. αναδεικνύει αυτές τις ιδέες, όπως και τον ενιαίο χαρακτήρα των Φυσικών Επιστη΅ών. Στα Α.Π.Σ. της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής η οργάνωση του περιεχο΅ένου στηρίζεται σε βασικές έννοιες της «Παιδείας του πολίτη» και προτείνεται κυρίως η συ΅΅ετοχική και συνεργατική ΅εθοδολογία για την καλλιέργεια και της αποδοχής του άλλου και τη συνειδητοποίηση της διαπολιτισ΅ικότητας ως γεγονότος. Έ΅φαση δίδεται ακό΅α στην εξοικείωση του ΅αθητή ΅ε τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνολογία γενικότερα, στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των Ξένων Γλωσσών, των προγρα΅΅άτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας ΅έσα στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται και οι διαφυλικές σχέσεις, των Κοινωνικών Επιστη΅ών, της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής ΅ε την προβολή του προγρά΅΅ατος της Ολυ΅πιακής Παιδείας και της Προσχολικής Αγωγής. Στον πίνακα 2 παραθέτου΅ε τα κύρια γενικά χαρακτηριστικά του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των συνακόλουθων Α.Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κύρια χαρακτηριστικά της νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

1. Εκσυγχρονίζεται η δο΅ή των Α.Π.Σ. και επικαιροποιείται η αξιόλογη γνώση

2. Μειώνεται η διδασκό΅ενη ύλη

3. Εισάγεται η διαθε΅ατική προσέγγιση της γνώσης

4. Εισάγεται η Ευέλικτη Ζώνη

5. Εισάγονται τα σχέδια εργασίας

6. Ενισχύεται το σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον

7. Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες

8. Εκσυγχρονίζεται η αξιολόγηση των ΅αθητών

9. Βελτιώνονται οι διάφοροι αλφαβητισ΅οί

10. Εισάγεται νέο εκπαιδευτικό υλικό

11. Υπερκαλύπτεται η φιλοσοφία του εναλλακτικού βιβλίου

12. Απελευθερώνονται τεράστιες εκπαιδευτικές δυνά΅εις

Το σχεδιασθέν και θεσ΅οθετη΅ένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303 & 304 - 13-3-03, ΦΕΚ 1196 . 26-8-03, Ιστοσελίδα Π.Ι.), αποτέλεσ΅α πολλών συνεργασιών των ΅ελών του Π.Ι. και συνεδριάσεων των συλλογικών του οργάνων, αποτελεί ΅ια ση΅αντική καινοτό΅ο παρέ΅βαση του Π.Ι. και του Υπ.Ε.Π.Θ. που αποτελεί το πλαίσιο και τη βάση της συγγραφής των νέων βιβλίων και της εκπόνησης πλούσιου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα ΅αθή΅ατα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το νέο αυτό εκπαιδευτικό υλικό χαρακτηρίζεται από σεβασ΅ό και ευαισθησία στην προσπάθεια των ΅αθητών/ιών όσον αφορά τα περιεχό΅ενα, την ποιότητα και την ποσότητα της διδακτέας ύλης, αλλά και την αισθητική του παρουσίαση. Αυτός ο σεβασ΅ός είναι αναγκαίος, γιατί, όπως από χρόνια υποστηρίζου΅ε, οι ΅αθητές ΅ας είναι οι σκληρότερα εργαζό΅ενοι Έλληνες πολίτες, αν στον παρονο΅αστή βάλου΅ε τη συ΅ποσού΅ενη ενδοσχολική και εξωσχολική προσπάθειά τους (Αλαχιώτης 2002δ).

Γι. αυτό, το σχολείο πρέπει να αναπτύξει ουσιαστικά την κριτική σκέψη, ενώ η ανα΅φίβολα επιβαλλό΅ενη ποικιλό΅ορφη και συνεχής στήριξη του ΅αχό΅ενου εκπαιδευτικού, ΅ια άλλη βασική παιδαγωγική αρχή, είναι εξίσου ση΅αντική και αναγκαία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρή΅ατοςu πρακτική που δρο΅ολογείται ήδη ΅ε την έναρξη της επι΅όρφωσης το Μάρτιο 2004 (΅έχρι και το 2005) στη διαθε΅ατικότητα, τα σχέδια εργασίας και την ο΅αδοσυνεργατική ΅έθοδο ΅έσα από προσο΅οιώσεις υποδειγ΅ατικής διδασκαλίας. Και τούτο διότι η σχετική επι΅όρφωση είναι αναγκαία για να σκέπτονται οι εκπαιδευτικοί πέρα από τα γεγονότα, να κατανοούν την εννοιολογική δο΅ή των επιστη΅ών καθώς διασυνδέονται οι διάφορες επιστή΅ες ΅ε τις διαθε΅ατικές έννοιες, και να έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν ΅ε σαφήνεια τις βασικές ιδέες-κλειδιά που οδηγούν τους ΅αθητές στη βαθιά γνώση ΅έσα από την αξιοποίηση των θε΅ελιωδών διαθε΅ατικών εννοιών.

Η ΅εγάλη συζήτηση που έγινε στις 13 περιφέρειες της χώρας το 2002 σχετικά ΅ε όσα προαναφέρθηκαν, ο διάλογος ΅ε το ΅αχό΅ενο εκπαιδευτικό, που επανατροφοδότησε τον ενθουσιασ΅ό για το «όρα΅α» της διαθε΅ατικότητας, δεν ήταν ΅όνο ΅ια αναγκαιότητα που επαναφέρει στο προσκήνιο, ΅ε έναν πρωτότυπο τρόπο, εκπαιδευτικές ευαισθησίες που είχαν εκφρασθεί τον περασ΅ένο αιώνα από τον Εκπαιδευτικό Ό΅ιλο, αλλά ση΅ατοδότησε, επίσης, πολλές καινοτο΅ίες και πρακτικές στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών πραγ΅άτων της χώρας. Έτσι, για πρώτη φορά π.χ. επικοινώνησε το ΥΠΕΠΘ για τέτοια θέ΅ατα, ΅έσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΅ε την εκπαιδευτική βάση. Για πρώτη φορά έγινε τόσο σοβαρή, ΅ακρόχρονη και ΅εγάλη προετοι΅ασία πριν τη συγγραφή νέων βιβλίων και την προγρα΅΅ατισθείσα εισαγωγή τους στα σχολεία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν είναι ουραγός, αλλά προβάλλεται ως ένα βαθ΅ό και ως συ΅πρωταγωνιστής στις χώρες της Ευρώπης για ένα εκπαιδευτικό θέ΅α, όπως είναι η διαθε΅ατική προσέγγιση της γνώσης, καθώς το 53% των χωρών αυτών δεν έχει ασχοληθεί ΅ε το θέ΅α (Καρατζιά . Σταυλιώτη, 2002) για το οποίο η χώρα ΅ας υλοποιεί πιλοτικά ένα ΅έρος που αφορά την Ευέλικτη Ζώνη ενώ το υπόλοιπο ΅έρος βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα εισαχθεί στα σχολεία το 2005-6 και το 2006-7u δηλαδή από το 2000 που άρχισε ο παιδαγωγικό σχεδιασ΅ός της νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως το 1006-7 θα διανυθούν 6-7 χρόνια, χρόνος κατάλληλος για ΅ια τέτοια σοβαρή αλλαγή.

Η άποψη σχετικά ΅ε την πρωτοτυπία, τη φαντασία αλλά και τον ορθολογικό σχεδιασ΅ό του εγχειρή΅ατος ενισχύεται και από τις θέσεις των ε΅πειρογνω΅όνων του δικτύου «Ευρυδίκη» των χωρών της Ευρώπης που εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικά πρόσφατα (2003) σε συνεδρίαση στην Αθήνα. Η Ελληνική αυτή παρέ΅βαση ενισχύεται και αναδεικνύεται ΅έσα και από την προσεκτική ΅ελέτη των κει΅ένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών . ΅ελών και ιδιαίτερα του κει΅ένου στο οποίο παρουσιάζονται οι ΅ελλοντικοί συγκεκρι΅ένοι στόχοι των εκπαιδευτικών συστη΅άτων και συστη΅άτων κατάρτισης που θα επιτρέψουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να συ΅΅ετάσχουν στη νέα κοινωνία της γνώσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίση΅η Εφη΅ερίδα, 2002). Με την υιοθέτηση της διαθε΅ατικής προσέγγισης όπως αυτή περιγράφεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εφαρ΅όζεται στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και στην υλοποίηση του πιλοτικού προγρά΅΅ατος της Ευέλικτης Ζώνης προωθείται η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσ΅ατικότητας του εκπαιδευτικού συστή΅ατος ΅έσα από την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων αλφαβητισ΅ού (διασύνδεση της σχολικής γνώσεις ΅ε καταστάσεις της καθη΅ερινής ζωής) και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ΅εθοδολογίας και αυτορυθ΅ιζό΅ενης ΅άθησης (Αλαχιώτης, 2002δ, Καρατζιά . Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγούρας, 2002β, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, τεύχος 7).

Στο σχεδιασ΅ό για την υποστήριξη της εφαρ΅ογής της καινοτο΅ίας του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη σχολική πράξη σοβαρό ρόλο παίζουν, όπως προαναφέρα΅ε, και οι επι΅ορφωτικές παρε΅βάσεις. Ταυτόχρονα ΅ε την παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και σε ηλεκτρονική ΅ορφή (ανοικτά λογισ΅ικά) ενισχύεται και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αξιοποιούνται περισσότερες πηγές, γίνεται ελκυστικότερο το σχολείο και, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ξένων γλωσσών, αυξάνεται η συνειδητοποίηση της ση΅ασίας της εκ΅άθησης ξένων γλωσσών για όλους συντελώντας στην προώθηση του στρατηγικού στόχου της δη΅ιουργίας ενός εκπαιδευτικού συστή΅ατος ανοικτού στον ευρύτερο κόσ΅ο (CIDREE, 1999, Lawton et al 2000).

H Eυέλικτη Ζώνη

Με το πρόγρα΅΅α της Ευέλικτης Ζώνης, ουσιαστικοποιείται στο έπακρο η διαθε΅ατική προσέγγιση της γνώσης και προσεγγίζεται αποτελεσ΅ατικά ο προβλη΅ατισ΅ός περί της ζητού΅ενης καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης του ΅αθητή προς την κατεύθυνση της δη΅ιουργικής ΅άθησης (Αλαχιώτης, 2002γ, Ματσαγγούρας 2002α). Με το συστη΅ατοποιη΅ένο και οργανω΅ένο αυτό καινοτό΅ο πρόγρα΅΅α (Αλαχιώτης 2002γ, Καρατζιά . Σταυλιώτη, 2002, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, τεύχος 6) που εφαρ΅όζεται σε Δη΅οτικό, Γυ΅νάσιο και Νηπιαγωγείο η παρέ΅βαση στο ωρολόγιο πρόγρα΅΅α είναι πολύ ΅ικρή και αξιοποιείται ΅ε τον πιο εποικοδο΅ητικό τρόπο, καθώς ανοίγεται ένα παράθυρο ελευθερίας, επικοινωνίας και σύνδεσης της σχολικής ζωής ΅ε την κοινωνία και την πραγ΅ατικότητα. Η Ευέλικτη Ζώνη κινείται ΅έσα από τις συντεταγ΅ένες των δη΅ιουργικών ΅εθόδων διδασκαλίας, όπως η ΅έθοδος σχεδίων εργασίας (Kανάκης, 1987, Χρυσαφίδης, 1994), καλλιεργώντας επί της ουσίας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του ΅αθητή. Στο πιλοτικό αυτό Πρόγρα΅΅α οι ΅αθητές και οι εκπαιδευτικοί . αναπτύσσοντας την πρωτοβουλιακή τους δράση και ΅έσα από συ΅πράξεις εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων υλοποιούν σχέδια εργασίας ΅ε θέ΅ατα δικής τους επιλογής, ειδικά προσαρ΅οσ΅ένα στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολείο και τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ισχυροποιείται και το σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον συ΅βάλλοντας στην καλύτερη διασύνδεση του σχολείου ΅ε τον κοινωνικό του περίγυρο.

Η καλλιέργεια, λοιπόν, της δη΅ιουργικότητας του ΅αθητή είναι ένα δύσκολο θέ΅α. Και τούτο, διότι ενώ είναι ΅ια στάση πέραν κάθε συζήτησης απαραίτητη, κανένας ακό΅α δεν γνωρίζει πώς αναπτύσσεται και κατ. επέκταση πώς διδάσκεται, γιατί δεν είναι γνώση και δεν ΅πορεί να προγρα΅΅ατιστεί (Φερρό και Ζα΅΅έ 2000, Hayes, 1994). Γι. αυτό δεν υπάρχει ΅αγική συνταγή για την ανάπτυξη της δη΅ιουργικότητας. Υπάρχουν ό΅ως προσπάθειες που φαίνονται θετικές. Για να αναπτυχθούν π.χ. οι δη΅ιουργικές ικανότητες του ΅αθητή πρέπει να θεωρήσου΅ε ως βασική παρά΅ετρο το ενδιαφέρον του. Η δη΅ιουργικότητα είναι ΅ια αναζήτηση, ΅ια ανακάλυψη που πρέπει να καλλιεργηθεί ΅ε φυσικό τρόπο για να νιώσει ο ΅αθητής ΅ια ελάχιστη ε΅πιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, για να ΅ην οδηγηθεί στην ανακάλυψη υποκατάστατων. Αντίθετα, πρέπει να βοηθηθεί από το εκπαιδευτικό σύστη΅α και τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει το άγνωστο χάρισ΅ά του, το ίχνος της ιδιοφυΐας του, το ταλέντο του σε κάτι (Φερρό και Ζα΅΅έ 2000, Gardner 1998) καθώς ο ΅αθητής πρέπει να έχει ενεργό συ΅΅ετοχή στη ΅άθηση όπως οι σχετικές έρευνες υποστηρίζουν.

Η Ευέλικτη Ζώνη δεν προτείνεται, βέβαια, ως πανάκεια για την αντι΅ετώπιση κάθε εκπαιδευτικού προβλή΅ατος. Απαντά ό΅ως πιο πειστικά σε ορισ΅ένα προβλή΅ατα και ΅πορεί  να καλλιεργήσει ΅ια γενικότερη αντίληψη για την κατάκτηση της γνώσης και τη δη΅ιουργικότητα. Για παράδειγ΅α τα λεγό΅ενα «πολυθε΅ατικά βιβλία» (Αλαχιώτης 2002γ), ένα για το Δη΅οτικό και ένα για το Γυ΅νάσιο, που αναφέρονται σε ποικίλα θέ΅ατα, τα οποία επεξεργάστηκαν αφιλοκερδώς καταξιω΅ένες προσωπικότητες των γρα΅΅άτων, των επιστη΅ών και των τεχνών της χώρας ΅ας, δια΅ορφώνουν ΅ια έγκυρη πηγή πληροφόρησης για επίκαιρα αλλά και για διαχρονικά θέ΅ατα, βοηθώντας το ΅αθητή να κατανοήσει την πραγ΅ατικότητα και να την αντι΅ετωπίσει δη΅ιουργικά. Η εκπόνηση, επίσης, συλλογικών εργασιών για ενδιαφέροντα θέ΅ατα αναβαθ΅ίζει και την αντίληψη των ΅αθητών για την τυπική διδασκαλία στα αυτόνο΅α ΅αθή΅ατα. Η συγγραφή π.χ. ενός «δη΅ιουργικού» κει΅ένου από το ΅αθητή ΅πορεί να προσφέρει στην εκ΅άθηση της γλώσσας σοβαρό όφελος, συ΅πληρω΅ατικά προς τους ΅ερικώς απεχθείς και άψυχους εν πολλοίς κανόνες. Το ίδιο και για τα άλλα ΅αθή΅ατα. Στο ση΅είο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η συνεργασία των διδασκόντων για την εφαρ΅ογή της Ευέλικτης Ζώνης θα ΅εγιστοποιήσει το προσδοκώ΅ενο αποτέλεσ΅α, γι΄ αυτό κανένας δεν αποκλείεται και κανένας δεν πρέπει να διεκδικεί την αποκλειστικότητα.

Ένα άλλο πρόβλη΅α στο οποίο ΅πορεί να δοθεί απάντηση ΅έσα από την Ευέλικτη Ζώνη είναι τα πολλά και αξιόλογα καινοτό΅α εκπαιδευτικά προγρά΅΅ατα που έχουν εκπονηθεί (όπως της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του «Μελίνα», της Αγωγής Υγείας κ.ά.), αλλά ωστόσο δε βρίσκουν χώρο στο ασφυκτικό ωρολόγιο πρόγρα΅΅α. Η Ευέλικτη Ζώνη ΅πορεί να λειτουργήσει σαν ένα φίλτρο δράσης της «φυσικής επιλογής» στο οποίο θα δοκι΅αστούν τα τρέχοντα προγρά΅΅ατα και θα δοκι΅άζονται τα ΅έλλοντα, για να διαφανεί ποιο ΅πορεί να «επιβιώσει» και να αποτελέσει συστατικό της στοιχείο. Είναι ΅ια «ο΅πρέλα», πέραν των άλλων, που ΅πορεί να καλύψει κάθε ενδιαφέρουσα παιδαγωγική καινοτο΅ία, σκέψη και πρακτική, ΅ια «όαση» στη «διψασ΅ένη εκπαιδευτική» κοινότητα για πρωτοβουλία και ευελιξία, ένα σύστη΅α σταδιακής απόσταξης της παιδαγωγικής αλήθειας και της αξιόλογης γνώσης που πρέπει να προωθείται σταδιακά στο ωρολόγιο πρόγρα΅΅α.

Το ΅οντέλο αυτό της Ευέλικτης Ζώνης, που εισηγηθήκα΅ε - και ΅όνο στο Συντονιστικό Συ΅βούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συζητήθηκε δεκαεπτά φορές, αλλά και στα σχετικά Τ΅ή΅ατα του Π.Ι. - φαίνεται να βρίσκει την αποδοχή του στην πράξη, στο σχολείο. Και τούτο διότι πιλοτικά σχολεία αναφέρουν ήδη γοργή, θετική επίδραση στην κοινωνικοποίηση και τη δη΅ιουργικότητα των ΅αθητών. Για του λόγου το αληθές παρουσιάζου΅ε στον πίνακα 3 ΅ερικά σχόλια από πιλοτικά σχολεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Απόψεις εκπαιδευτικών για την Ε.Ζ.

α) Από Δη΅οτικά σχολεία

β) Από Γυ΅νάσια

«Μειώθηκαν οι τσακω΅οί και διαπληκτισ΅οί των ΅αθητών και οι εντάσεις τους κατά την είσοδο στην τάξη ΅ετά το διάλει΅΅α»«Η καθολική συ΅΅ετοχή των ΅αθητών στο πρόγρα΅΅α είναι κάτι που ΅ας ξαφνιάζει»

«Μη καλοί και καλοί ΅αθητές συ΅΅ετέχουν σε ΅ια τάξη όχι όπως την ξέρα΅ε, αλλά σε ΅ια τάξη οργανισ΅ό που ΅αθαίνει να αναπτύσσει την κριτική τη σκέψη»

«Μαθητές που ένοιωθαν απο΅ονω΅ένοι ή θεωρούσαν τους εαυτούς τους περιττούς, τώρα δραστηριοποιούνται ΅έσα στην ο΅άδα»

«Η Ε.Ζ. έκανε το σχολείο ελκυστικό για ΅εγάλο αριθ΅ό παιδιών. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι ΅αθητές έδειξαν ΅εγάλη απογοήτευση ή/ και ξέσπασαν σε κλά΅ατα, όταν οι δάσκαλοι τους ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της Ε.Ζ.»

«Οι περισσότεροι καθηγητές του σχολείου αγκαλιάσα΅ε το πρόγρα΅΅α. Οι ΅αθητές ενθουσιάστηκαν»

«Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και τους ενθουσίασε πραγ΅ατικά»

«Ακό΅η και ΅αθητές ΅ε ΅αθησιακά προβλή΅ατα ή ανήκοντες σε ΅ειονότητες (παλιννοστούντες και αλλοδαποί) συ΅΅ετείχαν ΅ε ενθουσιασ΅ό»

«Σφυρηλατήθηκε το πνεύ΅α της ο΅αδικότητας και της συνεργασίας και ασχολήθηκαν ΅ε θέ΅ατα που, κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να ασχοληθούν.»

«Καταρχήν είναι πολύ θετικά τα αποτελέσ΅ατα από την εφαρ΅ογή της Ε.Ζ., εφόσον οι ΅αθητές είχαν τη δυνατότητα να αποκο΅ίσουν έντονα βιώ΅ατα, γνώσεις και ε΅πειρίες καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς»

Στην έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγρά΅΅ατος της Ε.Ζ. (Π.Ι. 2003, ιστοσελίδα) που υλοποιήθηκε κατά το 2001-02 υπάρχουν στατιστικά και άλλα περιγραφικής ΅ορφής ευρή΅ατα που στηρίζονται στην ανάλυση των δεδο΅ένων από 1000 συ΅πληρω΅ένα ερωτη΅ατολόγια (734 από δη΅οτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και 266 από γυ΅νάσια), 104 η΅ιδο΅η΅ένες συνεντεύξεις (44 συνεντεύξεις διευθυντών σχολικών ΅ονάδων και 60 σχολικών συ΅βούλων) καθώς και σε 26 εκθέσεις αξιολογητών της εφαρ΅ογής της Ε.Ζ. / ΅ελών του Π.Ι. Μέσα από τη συγκριτική αντιπαραβολή των αποτελεσ΅άτων των διαφόρων αναλύσεων φαίνεται ο υψηλός βαθ΅ός επίτευξης των στόχων του προγρά΅΅ατος, αναδεικνύονται οι θετικές επιδράσεις της εφαρ΅ογής του και ταυτόχρονα εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία ΅πορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε κάθε σχεδιασ΅ό επέκτασης του προγρά΅΅ατος. Πιο συγκεκρι΅ένα τα ποσοτικά στοιχεία τεκ΅ηριώνουν τη θετική αποδοχή που είχε το πρόγρα΅΅α τόσο από τους εκπαιδευτικούς (πίνακας 4) και τους γονείς όσο και από τους ΅αθητές αλλά και τον υψηλό βαθ΅ό προώθησης των ακαδη΅αϊκών και ευρύτερων στόχων που ετέθησαν στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος αυτού. Το γενικό συ΅πέρασ΅α είναι ότι το 83% των δασκάλων και το 74% των καθηγητών που υλοποίησαν το πρόγρα΅΅α επιση΅αίνουν ότι «η εφαρ΅ογή της Ε.Ζ. στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι πολύ αναγκαία».

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ιεράρχηση των αποτελεσ΅άτων της Ε.Ζ. από τους εκπαιδευτικούς

Δη΅οτικά Σχολεία

Γυ΅νάσια

1. Έκφραση δη΅ιουργικότητας ΅αθητών

1. Διεύρυνση ενδιαφερόντων

2. Διεύρυνση ενδιαφερόντων

2. Έκφραση δη΅ιουργικότητας ΅αθητών

3. Εξοικείωση ΅ε κοινωνικά θέ΅ατα

3. Αυτο΅άθηση

4. Ανα΅όρφωση διδακτικής προσέγγισης

4. Εξοικείωση ΅ε κοινωνικά θέ΅ατα

5. Αυτο΅άθηση

5. Ανα΅όρφωση διδακτικής προσέγγισης

6. Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας

6. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

7. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

7. Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας

8. Αύξηση αποτελεσ΅ατικότητας σχολείου

8. Αύξηση αποτελεσ΅ατικότητας σχολείου

9. Διευκόλυνση πειρα΅ατισ΅ού

9. Διευκόλυνση πειρα΅ατισ΅ού

10. Βελτίωση επίδοσης

10. Βελτίωση επίδοσης

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ποσοστό που κυ΅αίνεται από 60-80% των εκπαιδευτικών και των δύο βαθ΅ίδων θεώρησαν ότι ΅έσα από την Ε.Ζ. προωθείται η δη΅ιουργία καλύτερων σχέσεων ανά΅εσα στους ΅αθητές του σχολείου καθώς και ανά΅εσα σε όλους που ε΅πλέκονται στη διδακτική και ΅αθησιακή διαδικασία (εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη της εκπαίδευσης κ.ά). Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί που συ΅΅ετείχαν στο πρόγρα΅΅α πιστεύουν, όπως σχολίασε ποσοστό περίπου 70%, ότι ΅ε το πρόγρα΅΅α της Ε.Ζ. ενισχύεται το «άνοιγ΅α» του σχολείου στην κοινωνία και θε΅ελιώνεται το «ανοικτό σχολείο». Ση΅ειώνεται επίσης ότι ποσοστό άνω του 50% των εκπαιδευτικών κρίνουν ότι η εκπαιδευτική παρέ΅βαση που έγινε ΅ε την παραγωγή και διάθεση σε όλα τα σχολεία της χώρας του εκπαιδευτικού υλικού για την Ε. Ζ. είναι πολύ θετική και ότι αυτή ενισχύεται ΅ε την ανάρτηση του υλικού αυτού στην ιστοσελίδα του Π.Ι., γεγονός που υποδηλώνει και τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέ΅ατα που αφορούν την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην  εκπαίδευση. Όσον αφορά την επι΅ορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών από το Π.Ι., από την ανάλυση των δεδο΅ένων φαίνεται ότι αρκετοί (30-40%) θεωρούν θετική τη συνεισφορά του επι΅ορφωτικού σε΅ιναρίου, αλλά οι περισσότεροι (άνω του 70%) πιστεύουν ότι η διαπροσωπική επικοινωνία και η εξατο΅ικευ΅ένη παροχή συ΅βουλών από τους Σχολικούς Συ΅βούλους και τα ΅έλη του Π.Ι. είναι αποτελεσ΅ατικότερη.

Πέραν των ενθαρρυντικών καταγραφών των σχολίων παρουσιάστηκαν και ορισ΅ένα προβλή΅ατα, όπως λ.χ. το αίτη΅α αύξησης των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες, περισσότερη επι΅όρφωση, στενότερη συνεργασία ΅ε το Π. Ι. κ.ά. Οι προαναφερθείσες, ωστόσο, παραπο΅πές αποτελούν απάντηση σε κάποιες δικαιολογη΅ένες ενστάσεις ως προς την προσέγγιση π.χ. της δη΅ιουργικότητας, που ό΅ως τις απάντησαν τα ίδια τα πιλοτικά σχολεία. Το ΅οντέλο της διαθε΅ατικής προσέγγισης της γνώσης και της Ε.Ζ. φαίνεται να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Και τούτο διότι στα θετικά του στοιχεία συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΅έσα από την ενεργητική και βιω΅ατική ΅άθηση, ΅ε αποτέλεσ΅α τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης των ΅αθητών και την ενδυνά΅ωση των ικανοτήτων τους να προβαίνουν σε σωστές επιλογές. Η ο΅αδοσυνεργατική διδασκαλία ευνοεί τη συ΅΅ετοχική και συλλογική προσπάθεια, την ευελιξία, την αποδοχή του άλλου, την ψυχολογική του στήριξη αλλά και την καθιέρωση δη΅οκρατικών διαδικασιών. Αξιοποιείται, παράλληλα, η σχολική ζωή, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αποκτήσει περισσότερη διδακτική αυτονο΅ία και να ξεφύγει από το ασφυκτικό πλαίσιο της τυπικής διδασκαλίας.

Η Ευέλικτη Ζώνη εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασ΅ό αλλαγής της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που προβάλλεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και είναι πλήρως διαθε΅ατική. Ο χρόνος εφαρ΅ογής της για ΅εν το Δη΅οτικό ποικίλλει από 4 ώρες στις ΅ικρές τάξεις ΅έχρι 2 ώρες στις δύο τελευταίες, για δε το Γυ΅νάσιο περιορίζεται αρχικά στις 2 ώρες την εβδο΅άδα. Η ΅ικρή ΅είωση των ωρών διδασκαλίας για ορισ΅ένα ΅αθή΅ατα δε ση΅αίνει καθόλου υποβάθ΅ισή τους αλλά αντίθετα αναβάθ΅ισή τους, αφού το εύρος του γνωστικού τους περιεχο΅ένου θα προβάλλεται και ΅έσα από τις δραστηριότητες αυτής της καινοτο΅ίας.

Αξίζει να τονιστεί ότι ανάλογη αλλά όχι ταυτόση΅η υποχρεωτική ζώνη στο ωρολόγιο πρόγρα΅΅α έχει πρόσφατα καθιερωθεί στα σχολεία (Δη΅οτικά και Γυ΅νάσια) της Πορτογαλίας ΅ε τον τίτλο Area Escola. Στην εν λόγω ζώνη ανα΅ορφώνεται, επίσης, ο σχολικός χρόνος (όπως και στην Ευέλικτη Ζώνη), προγρα΅΅ατίζεται η εφαρ΅ογή της ΅ε επέκταση του ωρολογίου προγρά΅΅ατος, όπως και στην πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα ολοή΅ερα σχολεία και προσεγγίζεται η διαθε΅ατικότητα στη βάση σχεδίων εργασίας (όπως και στην Ευέλικτη Ζώνη).Υπογρα΅΅ίζεται, επίσης, ότι οι προαναφερθείσες ο΅οιότητες είναι προσαρ΅οσ΅ένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας γι΄ αυτό και στην Πορτογαλία, την οποία βάλα΅ε στην συζήτησή ΅ας, το σχετικό πρόγρα΅΅α έχει προχωρήσει ΅έχρι την υποχρεωτική αξιολόγηση των ΅αθητών, γεγονός που δεν ισχύει στη δική ΅ας πρόταση για την Ευέλικτη Ζώνη, την οποία θέλου΅ε ουσιαστική «όαση» στην καθη΅ερινή πορεία των ΅αθητών ΅έσα στο σχολείο. Μια σοβαρή, επίσης, διαφορά αφορά το ότι η Ευέλικτη Ζώνη εντάσσεται ως σοβαρό συστατικό στοιχείο στη γενικότερη πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διαθε΅ατικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ . Α.Π.Σ) ενώ η Area Escola έχει περισσότερο αυτόνο΅η ΅ορφή (Amaro, 2003).

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2001-2002 την πρώτη πιλοτική εφαρ΅ογή της Ευέλικτης Ζώνης σε 11 Νηπιαγωγεία, 176 Δη΅οτικά και 52 Γυ΅νάσια της χώρας, αστικά και η΅ιαστικά. Η ανταπόκριση των Δη΅οτικών σχολείων στο κάλεσ΅α επέκτασης της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό έτος 2002-2003 υπήρξε ΅εγάλη. Από τα υπερχίλια σχολεία που δήλωσαν συ΅΅ετοχή επελέγησαν 563. Τα Νηπιαγωγεία που επελέγησαν ανήλθαν στα 149. Πρόβλη΅α υπήρξε ΅ε τα Γυ΅νάσια (43 για το 2002-2003), γεγονός που απαιτεί ανάλυση και λύση, καθώς σε αρκετά πιλοτικά Γυ΅νάσια υπήρξε επιτυχής εφαρ΅ογή του προγρά΅΅ατος. Στο έτος 2003-2004 το σύνολο των επί πλέον σχολείων που συ΅΅ετέχουν στην Ευέλικτη Ζώνη είναι 2147 (946 Νηπιαγωγεία, 957 Δη΅οτικά και 229 Γυ΅νάσια και 15 Ειδικά Σχολεία).

Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι το πλούσιο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που είχε παραχθεί από το Π.Ι. και έχει διανε΅ηθεί σε όλα τα σχολεία της χώρας συνέβαλε στην πιλοτική εφαρ΅ογή του προγρά΅΅ατος. Το υλικό αυτό είναι ουσιαστικά ο καρπός της συνεργασίας του Π.Ι. ΅ε την ευρύτερη επιστη΅ονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται αυτό που είχε επιλεγεί προσεκτικά ΅έσα από τα 85 Πειρα΅ατικά Προγρά΅΅ατα Εκπαίδευσης (Π.Π.Ε) του έργου Σ.Ε.Π.Π.Ε. του Π.Ι. Τα Π.Π.Ε. που επιλέχθηκαν έτυχαν ανα΅όρφωσης, επεξεργασίας και προσθηκών σε συνεργασία ΅ε τους επιστη΅ονικούς υπευθύνους που τα δη΅ιούργησαν.

Εκτός από τα πολυθε΅ατικά βιβλία που προαναφέρα΅ε, ιδιαίτερα χρήσι΅α θεωρούνται ο Οδηγός για την εφαρ΅ογή της Ευέλικτης Ζώνης (ΠΙ, 2001) και το ανάλογο εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, ηχητικά αρχεία, λογισ΅ικό, ταινίες, βίντεο). Οι εκπαιδευτικοί ΅πορούν να χρησι΅οποιήσουν το υλικό αυτό αυτούσιο ή τροποποιη΅ένο για τις ά΅εσες διδακτικές τους ανάγκες αλλά και ως υλοποιήσι΅η πρόταση για την παραγωγή παραπλήσιου, διαφορετικού ή συ΅πληρω΅ατικού υλικού από τους ίδιους. ’λλωστε, η ενεργοποίηση και η δη΅ιουργικότητα δεν αφορά ΅όνο τους ΅αθητές αλλά και τους διδάσκοντες. Γι. αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η Ευέλικτη Ζώνη έχει «ανοιχτή» θε΅ατική και η τελική επιλογή των αντικει΅ένων ΅ελέτης βασίζεται κυρίως στην αρχή της ελεύθερης συλλογικότητας και στην αρχή της ποικιλίας και του πλουραλισ΅ού. Έτσι, αντισταθ΅ίζεται η ανελαστικότητα της ΅ονο΅έρειας και ο πολυκερ΅ατισ΅ός του παραδοσιακού σχολείου.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε από το Π.Ι. να ε΅πλουτίσει τον Οδηγό της Ευέλικτης Ζώνης ΅ε σχέδια εργασίας (Π.Ι., 2001, 2002α) που θα αξιοποιούν περισσότερο τα θέ΅ατα των πολυθε΅ατικών βιβλίων, τα οποία κινδύνευσαν να χαθούν στην πληθώρα του εκπαιδευτικού υλικού που προωθήθηκε στα σχολεία. Η έ΅φαση που δίνεται στα σχέδια εργασίας βασίζεται στο γεγονός ότι η εν λόγω ΅έθοδος είναι καθαρά ΅αθητοκεντρική και πραγ΅ατοποιείται ΅έσα σε πλαίσια συλλογικής δράσης των ΅αθητών. Δηλαδή ως αφετηρία τους, τα σχέδια εργασίας, έχουν τους προβλη΅ατισ΅ούς και τα ενδιαφέροντα ΅ε΅ονω΅ένων ατό΅ων ή του συνόλου της διδακτικής ο΅άδας. Ο σχεδιασ΅ός των εργασιών γίνεται ΅ε ευθύνη της ο΅άδας και στοχεύει κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλή΅ατος ή στην απάντηση κάποιου ερωτή΅ατος, πάντα, βέβαια, ΅έσα από βιω΅ατικές . επικοινωνιακές δραστηριότητες. ’λλοτε πάλι, το κοινό έργο παίρνει τη ΅ορφή εικαστικής σύνθεσης ή χειροπρακτικής κατασκευής. Υπάρχει και η δυνατότητα να τεθεί και ο προβλη΅ατισ΅ός ως πρόταση εκ ΅έρους του εκπαιδευτικού, ΅ε ΅οναδικό ό΅ως στόχο την κινητοποίηση της ο΅άδας (Π.Ι., 2002α, 2003β).

Επιση΅αίνεται ότι για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας είναι αναγκαία η ενεργός συ΅΅ετοχή και συλλογική δράση των ΅αθητών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Ο ολοκληρω΅ένος σχεδιασ΅ός είναι δεσ΅ευτικός για την ο΅άδα και για τούτο τα ΅έλη της πρέπει να συ΅΅ετέχουν ενεργά σε όλη την πορεία διεξαγωγής του σχεδίου εργασίας. Η ΅έθοδος αυτή θεωρείται ΅ια ανοικτή διαδικασία ΅άθησης και εξελίσσεται ανάλογα ΅ε τις εκάστοτε συνθήκες και τα ενδιαφέροντα όσων συ΅΅ετέχουν. Κατά την επιλογή των θε΅άτων θα πρέπει να λα΅βάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται ανάλογα οι δυνατότητες των παιδιών ΅ε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των παιδιών ΅ε ιδιαίτερα εθνοτικά, πολιτισ΅ικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και κοινωνικοοικονο΅ικά χαρακτηριστικά, ώστε να συ΅΅ετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία (Π.Ι., 2002 α,β,γ,, Δάλκος, 1998, Frey, 1992, Χρυσαφίδης, 1994).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου εργασίας είναι διαφοροποιη΅ένος σε σχέση ΅ε αυτόν που αναλα΅βάνει κατά την παραδοσιακή διδασκαλία. Από φορέας-΅εταδότης της γνώσης και κέντρο της διδακτικής  διαδικασίας ΅ετατρέπεται σε συνερευνητή, συνεργάτη και καθοδηγητή. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των ΅αθητών, είναι αρωγός στις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του σχεδίου εργασίας, όχι ως αυθεντία αλλά ως ε΅πειρότερος συ΅΅έτοχος. Με τη ΅εθοδολογία αυτή αξιοποιείται η δυνα΅ική της συνεργαζό΅ενης ΅αθητικής ο΅άδας και υλοποιείται σε ένα κλί΅α αποδοχής, ενθάρρυνσης και δη΅ιουργικότητας, καθώς ο κάθε ΅αθητής κατέχει κεντρικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία και ο δάσκαλος διευκολύνει, συ΅βουλεύει και ενθαρρύνει τους ΅αθητές ώστε να επιτυγχάνεται η κατάκτηση της γνώσης και η καλλιέργεια των στάσεων και των δεξιοτήτων που απαιτεί η ση΅ερινή κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης (Π.Ι., 2002α, Hargraves, 1994).

Από την ΅έχρι σή΅ερα εφαρ΅ογή της Ευέλικτης Ζώνης θεωρείται ση΅αντική η ε΅πειρία που απέκτησαν οι σχολικοί σύ΅βουλοι και οι εκπαιδευτικοί που συ΅΅ετείχαν στο πρόγρα΅΅α. Η ανάλογη αξιοποίησή τους κατά την επέκταση και στη συνέχεια κατά την πιθανή φάση της ΅ελλοντικής γενικευ΅ένης εφαρ΅ογής της καινοτο΅ίας αυτής σε όλα τα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της χώρας θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισ΅ό και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσ΅ατικότητας του εκπαιδευτικού ΅ας συστή΅ατος. Καθώς το ΅έτρο αυτό δεν είναι αποσπασ΅ατικό αλλά εντάσσεται συνεκτικά ΅έσα στο πλαίσιο του Δ.Ε.Π.Π.Σ., η πανταχόθεν στήριξή του, αλλά και η αλληλοστήριξη, ίσως είναι ΅ια διαδικασία που πρέπει να υπερβεί τις οποιεσδήποτε θολές α΅φισβητήσεις· ίσως καταδειχθεί ΅ια ση΅αντική εκπαιδευτική προσφορά, ένα χρέος προς τη ΅αθητιώσα νεολαία της χώρας ΅ας που πρέπει να ξεπληρώσου΅ε ΅ε ευχαρίστηση.

Το νέο εκπαιδευτικό υλικό

Η πορεία υλοποίησης της νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκεται προς το τέλος της ΅ε τη συγγραφή όλων των βιβλίων (διδακτικών πακέτων) του Δη΅οτικού και του Γυ΅νασίου και της εκπόνησης πλούσιου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Αξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά δίδεται το περιεχό΅ενο, ο τρόπος οργάνωσής του και η ΅εθοδολογία για το Νηπιαγωγείο ΅ε τον υπό συγγραφή «Οδηγό Νηπιαγωγού» στον οποίο υπάρχουν οι κατευθυντήριοι άξονες στη βάση του σχετικού Δ.Ε.Π.Π.Σ. Τα βιβλία του Δη΅οτικού γράφονται όλα και θα αντικαταστήσουν πα΅πάλαια (περίπου 20 ετών) βιβλία και ως προς την αξιόλογη γνώση και ως προς την εισαγωγή της διαθε΅ατικότητας. Ανάλογα ισχύουν και για όλα τα βιβλία του Γυ΅νασίου. Στον πίνακα 5 παραθέτου΅ε το σύνολο του νέου εκπαιδευτικού υλικού που εκπονείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται

ΒΙΒΛΙΑ

ΧΑΡΤΕΣ

CD-Rom

Δη΅/ργία Audio CD

Αναπαραγωγή

Audio CD

ΑναπαραγωγήVisual CD

Δη΅/ργία&Αναπαρα

γωγήΑφισσών

Αναπαρα

γωγή Αφισσών

Α/ ΘΜΙΑ

ΕΚΠ/ΣΗ

52

18

18

1

12

2

Β/ΘΜΙΑ

ΕΚΠ/ΣΗ

73

06

19

12

3

7

ΣΥΝΟΛΟ

(418)

125

24

37

13

15

9

55

140

Η σχετική διαδικασία εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού που άρχισε το Μάιο του 2003 προκάλεσε ΅εγάλη συ΅΅ετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής διανόησηςu περίπου 2000 υποψήφιοι κριτές-αξιολογητές ή υποψήφιοι συγγραφείς συ΅΅ετείχαν στην πρόσκληση του Π.Ι. Το διαχειριστικό ΅έρος του όλου εγχειρή΅ατος (βλ. Πράξη 7 /03 Συντονιστικού Συ΅βουλίου Π.Ι., Ιστοσελίδα Π.Ι.) ίσως δεν πρέπει να αγνοηθεί καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που υλοποιείται ΅ε πρωτόγνωρες διαφανείς διαδικασίες όπως λ.χ. το ανώνυ΅ο των υπό κρίση δειγ΅άτων γραφής και η κωδικοποιη΅ένη ΅ε αριθ΅ούς κλήρωση των κριτών-αξιολογητών ΅ετά την κατάθεση των προς κρίση δειγ΅άτων γραφής. Παρ. όλα αυτά δεν έλειψαν οι ενστάσεις και οι εντάσεις. Ωστόσο η στατιστική επεξεργασία του συντελεστή συσχέτισης ΅εταξύ των συ΅΅ετοχών και των επιτυχιών συγγραφικών ο΅άδων και αναδόχων έδειξε υψηλή συσχέτιση στην πρώτη και ΅εγαλύτερη φάση του διαγωνισ΅ού (ακολουθούν και άλλες για πολύ ΅ικρό αριθ΅ό αγόνων περιπτώσεων). Ο υψηλός συντελεστής συσχέτισης (r= 0.90 για την πρωτοβάθ΅ια και r= 0.97 για το Γυ΅νάσιο) υποστηρίζει την αντικει΅ενικότητα στη διαδικασία γεγονός που συνέβαλε στην υποχώρηση κάθε υποψίας για διαβλητότητα του διαγωνισ΅ού και οδήγησε σε απόσυρση των ενστάσεων.

Αξίζει να τονιστεί ότι η κρίση-αξιολόγηση έγινε ΅ε ΅οριοδοτη΅ένα κριτήρια που συ΅περιελά΅βαναν διάφορες παρα΅έτρους όπως λ.χ. την επιστη΅ονική και παιδαγωγική καταλληλότητα, την αισθητική του βιβλίου, την αποτύπωση της διαθε΅ατικότητας, τη διαδραστικότητα, διαθε΅ατικότητα και δη΅ιουργικότητα των ανοικτών λογισ΅ικών κ.ά. Τα σχεδιασθέντα κριτήρια και τα αντίστοιχα Α.Π.Σ. ενισχύουν τη δυνατότητα να παρέχονται από τα νέα βιβλία ίσες ευκαιρίες, να καλλιεργούνται στάσεις για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και να συ΅βάλλουν στη δη΅ιουργία φιλικότερου και θετικότερου κλί΅ατος ΅άθησης. Για να αποκτήσουν οι ΅αθητές τις κατάλληλες γνωστικές δο΅ές, γνωστικοκοινωνικές δεξιότητες και ΅εταγνώσεις για τις προκλήσεις της ζωής της συναρπαστικής εποχής ΅αςu για να έχου΅ε υπαρκτό και συγκεκρι΅ένο αντίλογο στη λεγό΅ενη από τον Bernstein (1999) αναποτελεσ΅ατικότητα του εκπαιδευτικού συστή΅ατος.

Στο πλαίσιο που αναφερό΅αστε, στη δο΅ή και στη λειτουργία της θεώρησης του εκπαιδευτικού υλικού, ουσιαστικοποιείται και η φιλοσοφία του εναλλακτικού βιβλίου ΅ε την έννοια ότι ο κάθε εκπαιδευτικός θα δια΅ορφώνει τη δική του «συνταγή» διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος βασισ΅ένη στο ΅ικρό ολιγοσέλιδο βιβλίο, και το πλούσιο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, τις βιβλιοθήκες και άλλες πρόσφορες πηγές που θα έχει στη διάθεσή του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται ουσιαστικά οι βαθ΅οί ελευθερίας του ΅έχρι σή΅ερα άκα΅πτου κεντρικού εκπαιδευτικού συστή΅ατος και καλύπτονται οι ανάγκες εισαγωγής του εναλλακτικού βιβλίου το οποίο ήδη προκάλεσε προβλή΅ατα που οδήγησαν στην απόσυρσή του.

Η αξιολόγηση του ΅αθητή

Στον ίδιο τόνο αξίζει να υπογρα΅΅ιστεί ότι συνακόλουθο της εσωτερικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστή΅ατος είναι και ο προβλη΅ατισ΅ός για τους στόχους, τις ΅ορφές αξιολόγησης του ΅αθητή, τις βασικές αρχές και τις τεχνικές εφαρ΅ογής της καθώς και τα ΅έσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσ΅ατος. Η νέα αυτή θεώρηση της αξιολόγησης σύ΅φωνα ΅ε το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διευρύνεται από την στενή αντίληψη των τεστ που αποσκοπούν απλώς στον έλεγχο κατάκτησης της προβλεπό΅ενης γνώσης για να συ΅περιλάβει και τη διαπίστωση του βαθ΅ού επίτευξης όλων των στόχων ΅άθησης και τη διαπίστωση της ατο΅ικής και συλλογικής πορείας των ΅αθητών ούτως ώστε να σχεδιαστούν και ΅ε τη συ΅΅ετοχή των ΅αθητών τα επό΅ενα στάδια ΅άθησης. Στάδια τα οποία θα στηρίζονται και στον εντοπισ΅ό των ΅αθησιακών δυσκολιών και ελλείψεων των ΅αθητών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της ΅αθησιακής διαδικασίας. Κεντρικός άξονας της αξιολόγησης στο νέο εκπαιδευτικό σύστη΅α, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η παρά΅ετρος της διαθε΅ατικότητας, αποτελεί η προσπάθεια καλλιέργειας ερευνητικού πνεύ΅ατος, απόκτησης ΅εταγνωστικών ικανοτήτων και ανάπτυξης της ικανότητας επίλυσης προβλη΅άτων που συνδέονται ά΅εσα και ΅ε καταστάσεις της καθη΅ερινής ζωής και στοχεύουν στον έλεγχο και τη διαχείριση της ΅άθησής τους στη ση΅ερινή εποχή της γνώσης και της πολυπλοκότητας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η υπευθυνότητα των ΅αθητών ΅έσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης καθώς και ΅ε την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτί΅ησης των ΅αθητών ΅ε στόχο τη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια του κοσ΅οειδώλου τους.

Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής (Π.Ι., 2003α) εντάσσονται οργανικά και οι τρεις ΅ορφές αξιολόγησης της επίδοσης του ΅αθητή, δηλαδή η αρχική ή διαγνωστική, η δια΅ορφωτική ή σταδιακή και η τελική ή συνολική , η αποτελεσ΅ατική εφαρ΅ογή των οποίων θα υποστηρίξει την ποιοτική αναβάθ΅ιση της διαδικασίας διδασκαλίας/΅άθησης. Το παιδαγωγικό περιεχό΅ενο εφαρ΅ογής της αξιολόγησης καθώς και οι βασικές οργανωτικές και επικοινωνιακές περιστάσεις , που σχετίζονται και ΅ε την ηλικία και την νοητική ωρι΅ότητα των ΅αθητών, δια΅ορφώνουν το πλαίσιο εφαρ΅ογής ποικιλίας τεχνικών αξιολόγησης, οι οποίες συναρτώνται ά΅εσα ΅ε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους στόχους και το περιεχό΅ενο του γνωστικού αντικει΅ένου. Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλα΅βάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ΅ε ερωτήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου, η δυνα΅ική συζήτηση, τα σχέδια εργασίας, η συστη΅ατική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών/ δελτίο/ καρτέλα ΅αθητή, η αυτοαξιολόγηση του ΅αθητή και η αξιολόγηση από τους συ΅΅αθητές του ή και ο συνδυασ΅ός αυτών και άλλων τεχνικών.

Ήδη το Π.Ι. επεξεργάζεται πρόταση-πλαίσιο προς συζήτηση ΅ε την εκπαιδευτική κοινότητα ΅ε στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση της πρότασής του για την αξιολόγηση του ΅αθητή, η οποία θα βασίζεται στην ιδιαιτερότητα των ΅αθη΅άτων, στις ιδιαιτερότητες των ΅αθητών (Π.Ι., 2003α) και θα εκτείνεται σε ορισ΅ένες περιπτώσεις πέραν της ποσοτικής, στην περιγραφική αξιολόγηση· ΅ε γνώ΅ονα την αναβάθ΅ιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την απόκτηση περισσότερης αυτογνωσίας από το ΅αθητή και την περισσότερη ενη΅έρωση των γονέων για την πραγ΅ατικότητα.

Οι νέες ΅ορφές αξιολόγησης του ΅αθητή στην ολοκληρω΅ένη τους ΅ορφή θα αποτελέσουν ΅ια δεύτερη το΅ή, ΅ετά από εκείνη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ., στη δια΅όρφωση της σοβαρής εσωτερικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστή΅ατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μια τέτοια το΅ή ίσως ανοίξει το δρό΅ο και για την αναθεώρηση του εξεταστικού συστή΅ατος εισαγωγής στα πανεπιστή΅ια.

Συ΅περασ΅ατικά

Το συζητού΅ενο, λοιπόν, που είναι η νέα θεώρηση του εκπαιδευτικού συστή΅ατος για την υποχρεωτική εκπαίδευση, προσεγγίζεται ήδη στην πράξη και αρχίζει να δίνει, ΅ε την Ε.Ζ. σε αυτή τη φάση, τη δυνα΅ική εκείνη και την ευελιξία στο σχολείο να ανταποκρίνεται στην κοινωνική ρευστότητα της εποχής ΅ας, σ. ένα πραγ΅ατιστικό επίπεδο που δεν παγιδεύεται σ. ένα ΅ετα΅οντέρνο και αόριστο προβλη΅ατισ΅ό. Αντίθετα ΅ε το νέο σύστη΅α το σχολείο του ΅έλλοντος προετοι΅άζει ΅ε επιτυχία την κοινωνική ένταξη του ΅αθητή, ο οποίος δικαιούται να σκέφτεται, να χαίρεται και να ονειρεύεται. Θα δώσει επίσης, στην ολοκλήρωσή του τη δυνατότητα να απελευθερωθούν τεράστιες εκπαιδευτικές δυνά΅εις (όπως έγινε και ΅ε το νό΅ο πλαίσιο 1268 του 1982 για τα Πανεπιστή΅ια), καθώς ο εκπαιδευτικός θα ΅πορεί να λειτουργεί πιο ελεύθερα, ΅ε περισσότερη εκπαιδευτική πρωτοβουλία και ευελιξία για να αναδειχθεί σε ουσιαστικό πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ελληνικό σχολείο ΅έσα από το υπό ολοκλήρωση νέο εκπαιδευτικό σύστη΅α γίνεται ισχυρότερο.

Ένα σχολείο ανοικτό προς την κοινωνία που θα σφυρηλατήσει τη δική του ουσιαστική συ΅βολή στη νέα κοινωνία της ποιότητας ενσω΅ατώνοντας κάθε χρήσι΅ο και αποδεκτό επιστη΅ονικό προβλη΅ατισ΅ό, θα απαντήσει στην ευρωπαϊκή πρόκληση και θα αναπτύξει τους δικούς του ρυθ΅ούς, που θα πρέπει όχι ΅όνο να συνάδουν ΅ε την κρίσι΅η αναπτυξιακή πορεία της χώρας ΅ας αλλά και να συ΅βάλλουν προς αυτήν. Ένα δη΅ιουργικό λοιπόν σχολείο για ένα δη΅ιουργικό έθνος αναδύεται ΅ε απαραίτητη τη συ΅βολή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Βιβλιογραφία
Αλαχιώτης, Σ. (1995, 9 Ιουλίου). Ο Μινώταυρος των εξετάσεων.
Το Βή΅α της Κυριακής
Αλαχιώτης, Σ. (2002α, 3 Μαρτίου). Η συζήτηση για την Παιδεία και η πρόταση για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστη΅α. Το Βή΅α
Αλαχιώτης, Σ. (2002β, 24 Μαρτίου). Πώς θα είναι το σχολείο του ΅έλλοντος Το Βή΅α της Κυριακής
Αλαχιώτης, Σ. (2002γ). Η Ευέλικτη Ζώνη του σχολείου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θε΅άτων, Νο 6, 5-14, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Αλαχιώτης, Σ. (2002δ). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστη΅α. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θε΅άτων, Νο 7, 7-18, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Αλαχιώτης, Σ. (2002ε, 19 Μαϊου). Το δη΅ιουργικό σχολείο δεν είναι ουτοπία. Το Βή΅α της Κυριακής
Αλαχιώτης, Σ (2003, 29 Ιουνίου). Η δύνα΅η της ΅άθησης. Το Βή΅α της Κυριακής
Amaro, G. (2000). Curriculum Innovation in Portugal: The Area Escola . An arena for cross . curricular activities and curriculum development. Unesco IBE http:www.ibe.unesco.org.
Bernstein, B. (1999). Vertical and Horizontal Discourse: An Essay. British Journal of Sociology of Education. London: Kolier & MacMillan
Bransford, J.D. et al (2001). How people learn: Brain, mind, experience and school. Washington DC: National Academy Press
Γληνός, Δ.Α. (1925). Ένας άταφος νεκρός. Μελέτες για το εκπαιδευτικό ΅ας σύστη΅α. Εκδόσεις: Εταιρεία Αθήνα
Calvin, W. (1998). The emergence of intelligence. Scientific American, Vol. 9, N. 4, 44-51
CIDREE (Σύνδεσ΅ος Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης) (1999). Across the Great Divides, ΅τφ. Ηλιάδης, Ν. . Γαλανοπούλου, Α.: Διεπιστη΅ονικήΔιδασκαλία και Μάθηση στο Σχολείο της Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δάλκος, Γ. (1998). Η τέχνη και το αίτη΅α της διεπιστη΅ονικότητας . διακλαδικότητας κατά τη δια΅όρφωση σύγχρονων αναλυτικών προγρα΅΅άτων. Τα εκπαιδευτικά, 47-48
Δη΅αράς Α. (1980). Η ΅εταρρύθ΅ιση που δεν έγινε, Αθήνα, Εκδόσεις Ερ΅ής
Edelman, G. (1996). Αιθέρας θετικός, λα΅περή φωτιά. Αθήνα: Κάτοπτρο
Erickson, L., H. (1998). Concept based curriculum and instruction: Teaching beyond the facts, USA: Cowen Press
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίση΅η Εφη΅ερίδα, C58, 05.03.2002.
Ζαφρανά . Κάτσιου Μ.(2001). Εγκέφαλος και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
Galton, M., & J., Williamson (1992). Group work in the primary classroom. London: Roughtledge.
Gardner, H. (1998). A Multiplicity of Intelligences. Scientific American, Vol. 9, N. 4, 19-23
Goleman, D. (1998). H συναισθη΅ατική νοη΅οσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γρά΅΅ατα
Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers. Changing Times: Teachers. work and Culture in the Post-modern age. London: Cassel.
Hayes, N. (1994). Εισαγωγή στις γνωστικές διαδικασίες. Αθήνα¨Ελληνικά Γρά΅΅ατα.
Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθε΅ατική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης
Καρατζιά . Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθε΅ατικότητα στα Αναλυτικά Προγρά΅΅ατα: Παραδείγ΅ατα από την ευρωπαϊκή ε΅πειρία και πρακτική. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, Νο 7, 52-65, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κανάκης, Ι. (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας . ΅άθησης σε ο΅άδες εργασίας. Αθήνα.
Κολιάδης, Ε. (2002). Γνωστική ψυχολογία . Γνωστική Νευροεπιστή΅η και εκπαιδευτική πράξη. Τό΅ος Δ. Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών. Αθήνα: Ελληνικά Γρά΅΅ατα
Lawton, D., Cairns, J. and R. Gardner eds (2000) Education for citizenship. Great Britain: Cromwell Press.
Le Matais, J. (1999). Values and aims in curriculum and assessment frameworks: a 16 nation review. Moon & Murphy (eds) Curriculum in Context. London: Paul Chapman Publishing
McNeil, F. (1999). Brain Research and Learning . An Introduction. Research Matters. No 10. London: Institute of Education
Ματσαγγούρας, Η. (2002 α). Ευέλικτη Ζώνη Διαθε΅ατικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτο΅ία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, Νο 6, 15-30, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ματσαγγούρας, Η. (2002 β). Διεπιστη΅ονικότητα, διαθε΅ατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγρά΅΅ατα Σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, Νο 7, 19-36, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Meyer, E. (1987). Ο΅αδική διδασκαλία: Θε΅ελίωση και παραδείγ΅ατα. Θεσσαλονίκη: Α/φοι Κυριακίδη
Middlewood, D. and N. Burton (2001) eds. Managing the curriculum, SAGE publications Inc, London.
Moon, B. and P. Murphy (eds) (1999). Curriculum in Context, G. Britain: The Open University,.
OECD (2001). Schooling for tomorrow. Paris: OECD CERI
Ploomin, R. & J. DeFries (1998). The Genetics of Cognitive Abilities and Disabilities: Investigations of specific cognitive skills can help clarify how genes shape the components of intelligence. Scientific American, Vol. 9, N. 4, 40-47
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001). Οδηγός εφαρ΅ογής της Ευέλικτης Ζώνης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ιστοσελίδα Π.Ι.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002α). Οδηγός σχεδίων εργασίας. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ιστοσελίδα Π.Ι.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002β). Αφιέρω΅α στην Ευέλικτη Ζώνη, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, No 6
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002γ). Αφιέρω΅α στην Διαθε΅ατικότητα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε΅άτων, No 7

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003 α). Διαθε΅ατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρα΅΅άτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Ιστοσελίδα Π.Ι. (pi-schools.gr)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003 β). Έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγρά΅΅ατος της Ευέλικτης Ζώνης. Ιστοσελίδα Π.Ι. (pi-schools.gr)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003γ). Πράξη 7/03 Συντονιστικού Συ΅βουλίου Π.Ι., Ιστοσελίδα Π.Ι.
Φερρό M. και Φ. Ζα΅΅έ (2000). Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες να ΅εταδώσου΅ε στα παιδία ΅ας;, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχ΅ιο
Frey, K. (1998). H ΅έθοδος project, ΅τφρ Κλ. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Α/φοι Κυριακίδη
ΦΕΚ 303 & 304 (13-3-03), ΦΕΚ 1196 (26-8-03), Διαθε΅ατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρα΅΅άτων Σπουδών
Σανζέ Ζαν . Πιερ (1986). Ο νευρωνικός άνθρωπος. 4η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Ράπα.
Walker, D. and J. Soltis, (1997). Curriculum and aims, Teachers Collage, Columbia,University, New York and London
Unesco (1998): Εκπαίδευση και ο Θησαυρός που κρύβει ΅έσα. Μτφρ. Κ.Ε.Ε., Αθήνα: Gutenberg
Χατζηγεωργίου, Γ. (1999): Γνώθι το curriculum. Αθήνα:Ατραπός
Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιω΅ατική . επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της ΅εθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθε΅ατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθε΅ατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δη΅ήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης